NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl Mødested: Administrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen"

Transkript

1 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune om aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Albert Pedersens orientering til efterretning. Oversigt over bestyrelseslønninger med baggrund i direktørforum+ på Fyn sendes ud sammen med referatet. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst Kundeservice Renovation - 30 nye boliger i Jagtenborg udstykningen - Kundeanalyse - Harmonisering af beholdere i gl. Ullerslev kommune - Ajourføring af enheder i FAS - Renovering/ombygning af genbrugsøer

2 2 - Renovering af hegn på genbrugsstationer - Opkrævning af erhvervsbidrag - Renovering af køreskinner i grav på komprimatorstationen - Skiltning/indretning Ullerslev Genbrugsstation - Harmonisering sortering farligt affald - Kloakforhold på Nyborg Genbrugsstation/komprimator - Ajourføring af driftsinstruks for genbrugsstationer/komprimator Varme Vand Spildevand - Udbud rammeaftale for rør og smed - Planlægning af Bondemosen - Grøn energisymbiose mellem Ardo, Daloon, Nord og NFS - Projekt vedrørende udvidelse af forsyningsområdet samt etablering af spidslast på biomasse - Øget varmeaftag fra Koppers - Drift af varmecentraler - Nye boringer til Skovparkens vandværk - Gennemgang af Skovparkens vandværk - Opstart på ledningsrenovering / udskiftning i Svanedamskvarteret 2014 sammen med kloak - Opstart på ledningsrenovering / udskiftning Knudshovedvej/Sølystvej sammen med kloak - Lækagesøgning på ledningsnettet - Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS - Tilslutning af bebyggelse Skærehaven - Tilslutning af bebyggelse Lilleskov - Tilslutning af bebyggelse Grejsdalen - Overflytning af forbrugere fra gl. stålledning til PVC ledning gennem Vindinge er afsluttet - Beregning af nødforbindelser til Ørbæk og Frørup vandværker Drift - Isætning af pumper i åbent land - Eftersyn af pumpestationer - Eftersyn af maskiner på renseanlæggene - Installation af varmemåler på Nyborg renseanlæg til registrering af varme til bygninger og proces - Ombygning af ca. 30 pumpestationer til GPRS kommunikation (online) - "Nedlægning af Mullerup renseanlæg" sammen med Envidan. Åstedsforretning i uge 5, Forbereder udbud af mindre kloakreparationer og stikledningsbrud for vand

3 3 Anlæg - Opstartsmøde for 2. etape "Kloakseparering af Gartnergade, Sølystvej og Knudshovedvej" afholdes Opstartsmøde for 2. etape "Kloakseparering i Svanedamskvarteret" afholdes 17. februar etape for "Strømpeforinger via rammeaftalen omkring kloakopland Mullerup" Diverse - Deltager i samarbejdet omkring Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan - Deltager i DANVA arbejdsgruppe omkring ændring af særbidragsordning. Til efterretning 2.2 Valg af selskabsrepræsentanter i NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S Valget af selskabsrepræsentanter til ovennævnte bestyrelser er igangsat. Der vedhæftes./. tidsplan for valget. Til efterretning Til behandling: 3.0 J.nr P20 Sag 2013/00688 Fjernaflæsning af vand- og varmemålere På baggrund af tidligere pilotprojekt og den generelle udvikling på området skal der tages stilling til, om NFS skal udrulle fjernaflæsning i stor skala, samt i hvilket tempo og med brug af egne eller eksterne ressourcer. Selskabet har udarbejdet et baggrundsnotat om fjernaflæsning generelt, der giver et overblik over status på nuværende målerpark samt en beskrivelse af de tekniske løsninger. Der er tale om udskiftning af ca målere. Der er beskrevet, hvad betydning indførelse af fjernaflæsning kan have for selskabet samt for kunderne. I notatet er der også givet eksempler på, hvad andre forsyninger har gjort. Erfaringerne fra øvrige selskaber, der har indført fjernaflæsning er, at det ikke medfører personalemæssige reduktioner, idet det forventes at sparede ressourcer til manuel måleraflæsning og målerudskiftning m.m. erstattes af overvågning, kontrol og opfølgning af data.

4 4 Regneark med detailberegninger forefindes i selskabet. Efterfølgende har selskabet opstillet 3 scenarier: 1. Fortsætte som hidtil (Status Quo) 2. Udrulning over en 3-årig periode 3. Udrulning på 1 år. Der er beskrevet fordele og ulemper samt økonomi ved hvert scenarie: Ad 1. Fortsætte som hidtil. I dag kontrolleres vandmålere ved hjælp af statistisk kontrol og udskiftes løbende over en 10- års periode med ca. 750 stk. pr. år. Varmemålere kontrolleres ligeledes ved hjælp af statistisk kontrol. Der skiftes batteri hvert 6. år i alt ca stk. pr. år. Det vurderes, at der skal påbegyndes udskiftning af de ældste målere i 2020, da disse vurderes til at være udtjente på dette tidspunkt. Dette passer ind i batteriskifteturnus. Alt arbejde udføres af eget personale. Nye varmemålere, der indkøbes fra og med 2014, har en batterilevetid på 12 år. Der forventes en investering i en 8 års periode på kr Fordele: Billigste løsning som kan indeholdes i nuværende takster i form af geninvesteringer af afskrivninger på eksisterende målerpark. Løsningen er kendt af kunderne og fungerer i dag. Nuværende ordning forhindrer ikke overgang til fjernaflæsning på et senere tidspunkt. Ulemper: Begrænset mulighed for at optimere servicen til kunderne. Investering i forældet teknologi Understøtter ikke fortsat krav om energibesparelser Giver ikke mulighed for faktisk afregning af kunder af hensyn til at minimere tab Giver ikke mulighed for løbende overblik over forbrug og dermed lækageopsporing og tidligere indsats. Ad 2. Udrulning over en 3-årig periode. Der kan etableres fjernaflæsning over en 3-årig periode f. eks. startende med et delområde på målere. Der kan efterfølgende evalueres på første delområde forinden udrulning i fuld skala, og de efterfølgende år kan der udskiftes ca målere om året. Der vil være enkelte målere i forsyningsområdet, som ikke vil kunne fjernaflæses, hvilket skyldes, at målere kan være placeret i brønde eller på anden måde afsides. Målere kan skiftes med eget personale, men der vil også være mulighed for at udbyde delopsætninger til lokale håndværkere. Målerleverancen, herunder hjemtagningssystemer udbydes som en samlet leverance, hvor dog første års leverance udbydes særskilt. Der forventes en investering på kr , hvoraf er finansieret (se scenarie 1)

5 5 Fordele: Ved at investeringen udrulles over 3 år sikres, at der løbende kan evalueres på hele systemet samt at nyeste teknologi anvendes. Understøtter krav om energibesparelser Giver mulighed for faktisk afregning af kunder af hensyn til at minimere tab Mulighed for løbende overblik over forbrug og dermed lækageopsporing og tidligere indsats. Bedre kundeservice er muligt, idet kunderne løbende kan følge deres eget forbrug via APP løsning til telefon Ulemper: Betyder takststigning beregnet til ca. kr. 1,10 pr. m 3 vand samt kr. 0,0065 pr. kwh fjernvarme, svarende til kr. 131,00/år på vand og kr. 117,00/år på varme for en Normalhusstand Stor kommunikationsopgave i forhold til kunder samt stor administrativ belastning i udskiftningsperioden. Ad 3. Udrulning på 1 år. Der kan etableres fjernaflæsning, hvor alle målere skiftes på 1 år. Der udbydes totalleverance af både målere, udskiftning af disse samt hjemtagningssystem. Der vil udover den praktiske udskiftning være behov for konsulenthjælp til udfærdigelse af udbudsmateriale og projektstyring. Der vil i lighed med ovenstående være enkelte målere der ikke kan fjernaflæses. Fordele: Hurtig udrulning betyder, at alle fordele ved fjernaflæsning (som beskrevet i scenarie 2) hurtigere opnås, ligesom alle kunder stilles lige fra starten. Ulemper: Ingen egeninvolvering af personale, og dermed intet ejerskab til projektet. Der kan forudses indkøringsvanskeligheder, idet al teknik idriftsættes på én gang. Dyrere at iværksætte. Betyder takststigning beregnet til ca. kr. 1,31 pr. m 3 vand samt kr. 0,0079 pr. kwh fjernvarme, svarende til kr. 157,00/år på vand og kr. 143,00/år på varme for en Normalhusstand Det indstilles, at der iværksættes fjernaflæsning af vand- og fjernvarmemålere over en 3-års periode, som beskrevet i scenarie 2. at der startes med et delområde på målere, som opsættes af eget personale med idriftsættelse i 2015, således bestyrelsen i december 2015 kan evaluere fjernaflæsning samt be slutte den videre proces i forhold projektet samt brug af egne eller eksterne ressourcer. Godkendt

6 6 4.0 Forslag til studietur Bestyrelsen besluttede i møde den 10. december 2013, at der skulle udarbejdes forslag til studietur i foråret /. Forslag til studietur. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslaget og fastsætter dato for studietur. Studietur udsættes og drøftes igen, når de nye bestyrelser tiltræder. 5.0 Information 5.1 Intern information Alle punkter 5.2 Ekstern information Alle punkter 6.0 Mødeplan Tirsdag, den 29. april 2014 kl Regnskab Tirsdag, den 17. juni 2014 kl Tirsdag, den 19. august 2014 kl Tirsdag, den 21. oktober 2014 kl Budget Tirsdag, den 9. december 2014 kl

7 7 7.0 Eventuelt Søren Svendsen Per Jespersen Jan Reimer Christiansen John Schmidt Albert Pedersen Jørn Terndrup Jørgen Bertelsen Hans Henning Larsen / Erik Hansen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Status for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Status for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Status for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18.00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 /2016

Virksomhedsplan 2015 /2016 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2015 /2016 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan SIDE 1/1 VEJLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN Kantstensbede, Bredballe Forord I det følgende vil du blive præsenteret

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 12.00 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/37 Orientering... 55 02/38

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere