AV GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AV GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER"

Transkript

1 1(5) 1. GENERELT 1.1 Generelle Vilkår m.m. De definerede begreber findes i bilaget Definitioner. De Generelle Vilkår, tilhørende forskrifter og definitioner kan ændres af Card Services. Ændringer meddeles Kunden ved skriftlig meddelelse i overensstemmelse med punkt 18. Nye Generelle Vilkår træder i kraft 90 Bankdage efter, at meddelelse om ændring af de Generelle Vilkår anses for at være kommet Kunden i hænde i overensstemmelse med punkt 18, medmindre Kunden inden ikrafttrædelsestidspunktet har meddelt Card Services, at Kunden ikke kan acceptere ændringerne. Fra og med ikrafttrædelsestidspunktet ophører alle tidligere Generelle Vilkår. Hvis indholdet i disse Generelle Vilkår eller de Administrative Forskrifter (herunder eventuelle tillægsforskrifter) i noget tilfælde skulle stride mod øvrige vilkår i Aftalen eller i eventuelle tillægsaftaler mellem Kunden og Card Services, gælder et sådant særligt vilkår i Aftalen respektive i tillægsaftalen frem for disse Generelle vilkår. Hvis indholdet i disse Generelle Vilkår skulle stride mod vilkår i de Administrative Forskrifter, gælder vilkårene i Administrative Forskrifter (herunder eventuelle tillægsforskrifter) forud for disse Generelle Vilkår. Kunden forpligter sig til ikke at anvende Betalingskortinformation til andet end at acceptere Betalingskort til betaling af alle Kundens varer og/eller tjenesteydelser. Kunden forpligter sig til ikke at anvende det af Card Services tildelte Forretningsnumer ved andre Salgskanaler end det, der er omfattet af Aftalen. Kundens virksomhed, de udbudte varer og/eller tjenesteydelser eller Kundens handlemåde må ikke skade Betalingskortets anseelse, og må ikke stride mod god skik, lovgivningen og/eller Kortorganisationernes regelsæt. Kunden har ikke ret til uden Card Services forudgående skriftlige godkendelse at gennemføre ændringer af Salgsstedet eller på Salgsstedet vedrørende udbud af varer og/eller tjenesteydelser ud over dem, der er anført i Aftalen. Valutaoverførsel, salg af alkoholiske drikke, valuta, tobak eller spil (væddemål, lotteri m.m.) samt gavekort, værdibeviser, elektroniske valutaer og overførsler til elektroniske tegnebøger må kun finde sted, hvis parterne har aftalt det. De Generelle Vilkår tilpasses i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regelsæt udstedt af Kortorganisationerne. 1.2 Koncernsamtykke og markedsføring Kunden giver hermed tilladelse til, at alle oplysninger, som er registreret om Kunden, kan udveksles mellem Swedbank AB (publ) och disses helt eller delvist ejede datterselskaber. De oplysninger, der med dette samtykke kan udveksles, omfatter: Personlige oplysninger som for eksempel navn, adresse og CPR-nr. Engagementsoplysninger som for eksempel typer af produkter, aftalegrundlag, kontonumre, indestående på depoter og konti, størrelsen af lån, restgælds- og renteoplysninger samt oplysninger om eventuelle restancer Indtægts-, ejer- og formueforhold. Oplysningerne kan udveksles til brug for både rådgivning, administrative formål, herunder kreditvurdering, prisfastsættelse, og markedsføring (pr. brev, , fax eller telefon) af indløsnings- og kortprodukter samt bankprodukter, der udbydes af Swedbank AB (publ) samt af disses helt eller delvist ejede datterselskaber. 1.3 Overvågning og opslag i diverse registre Card Services er berettiget til løbende at overvåge Kundens aktiviteter og kreditværdighed. Som en del heraf er Card Services berettiget til løbende at foretage undersøgelser i diverse offentlige og private registre, hvor der måtte forefindes oplysninger om Kunden, samt indhente soliditetsoplysninger i Kundens pengeinstitut og rekvirere årsrapport mv. 1.4 Direkte debitering Card Services har ret til at debitere ethvert tilgodehavende mellem Kunden og Card Services direkte på Kundens Konto. Hvis LeverandørService anvendes, har Card Services fra det tidspunkt, hvor aftale herom indgås, ret til at debitere den bankkonto, som til enhver tid er tilknyttet en trækaftale mellem Kunden og Card Services, der er registreret hos LeverandørService. Kunden giver ved indgåelsen af denne Aftale uigenkaldeligt samtykke til, at Card Services i aftalens løbetid og uden yderligere accept fra Kunden kan oprette trækaftale hos LeverandørService til brug for direkte debitering af Kundens Konto af ethvert tilgodehavende mellem Kunden og Card Services i henhold til denne Aftale. Kunden accepterer samtidig at være omfattet af de til enhver tid gældende regler og vilkår for anvendelsen af LeverandørService. Gældende debitorregler for anvendelsen af LeverandørService er bilagt Aftalen eller kan udleveres ved henvendelse til Card Service. Der henvises i øvrigt til ansvarsreglerne i punkt 13 og punkt ACCEPT AF BETALNINGSKORT Kunden forpligter sig til: At acceptere Betalingskort til betaling af samtlige Kundens varer og/eller tjenesteydelser til samme priser, som gælder ved kontant betaling Ikke at diskriminere eller i øvrigt gøre forskel på noget særskilt Betalingskort, herunder ved forskelsbehandling mellem danske og internationale Betalingskort eller Kortudstedere. Kunden kan dog opkræve kortgebyrer for visse typer af Betalingskort i overensstemmelse med punkt M.M. 3.1 Indløsning af Korttransaktioner Kunden er ansvarlig for, at eget personale, som håndterer Betalingskort og Korttransaktioner, har den fornødne uddannelse og viden, så der sikres korrekt håndtering og opnås et kvalitetsniveau, som kan forhindre, at Betalingskort og Korttranskationer misbruges eller benyttes ved kriminelle handlinger. 3.2 Teknisk Udstyr Generelt Til brug for Indløsning af Korttransaktioner skal Kunden anskaffe og altid anvende det af Card Services godkendte Tekniske Udstyr. Kunden må ikke anvende Teknisk Udstyr, der tilhører en anden Kunde. Kunden accepterer kun at anvende det Tekniske Udstyr inden for Danmarks grænser. Hvis det Tekniske Udstyr er leveret eller anvendes af tredjemand, skal det Tekniske Udstyr testes og godkendes af Card Services inden salg påbegyndes. Kunden forpligter sig til i sådanne tilfælde at indgå særskilt aftale med leverandøren af det Tekniske Udstyr og sikre, at denne opfylder vilkårene i Aftalen. Kunden er ansvarlig for at videregive information om indholdet i Aftalen til den tredjemand, som benyttes i henhold til ovenstående. Kunden er forpligtet til at følge Card Services og en eventuel benyttet leverandørs anvisninger og rutiner vedrørende det Tekniske Udstyr. Hvis Kunden skifter Payment Service Provider, flytter eller ændrer det Tekniske Udstyr, har Card Services ret til at kræve Aftalen genforhandlet eller alternativt opsige Aftalen med umiddelbar virkning. Card Services skal gives mulighed for at undersøge og godkende det Tekniske Udstyr. Hvis der afsløres mangler ved en sådan undersøgelse, er Card Services berettiget til, hvis ikke fejlene straks udbedres, at ophæve Aftalen i henhold til punkt 16.3 nedenfor. Hvis Kunden anvender Teknisk Udstyr, der ikke er godkendt af Card Services, har Kunden det fulde ansvar for tab, der måtte opstå for både Kunden og Card Services. Kunden er også ansvarlig for alle tab, der opstår på grund af indgreb i, tilføjelser til eller ændringer af det Tekniske Udstyr uden Card Services godkendelse eller på grund af fejl eller mangler, som er opstået i det Tekniske Udstyr, fordi dette er blevet administreret af en leverandør, som ikke er godkendt af Card Services. Kunden er ansvarlig for, at det Tekniske Udstyr sender de korrekte Korttransaktioner i henhold til Aftalen Installation Det Tekniske Udstyr skal kommunikere med den valgte Payment Service Provider eller direkte med Card Services og være tilsluttet døgnet rundt til internettet eller en anden af Card Services godkendt kommunikationsforbindelse. Det Tekniske Udstyr skal være tilsluttet elnettet døgnet rundt for at sikre, at der kan kommunikeres på tilfredsstillende vis. Kunden er ansvarlig for samtlige omkostninger i forbindelse med tilslutning, abonnement og overførsel og er alene ansvarlig for, at de respektive kommunikationsnets bestemmelser om tilslutning og overførsel følges. Card Services skal godkende den af Kunden valgte Payment Service Provider. Kunden skal placere det Tekniske Udstyr, så uvedkommende ikke har adgang til det. Kunden skal placere og kontrollere det Tekniske Udstyr særskilt i henhold til de Administrative Forskrifter med det formål at undersøge, om det Tekniske Udstyr er blevet udsat for hærværk, indtrængen, ændret mv. Kunden må ikke uden Card Services tilladelse foretage indgreb eller ændringer i, afvikle eller flytte det Tekniske Udstyr. Kunden skal placere det Tekniske Udstyr, så uvedkommende ikke har adgang hertil Teknik- og kvalitetskontrol inden salgsstart Card Services kan kræve, at det Tekniske Udstyr testes, kvalitetskontrolleres samt godkendes af Card Services eller af en tredjemand udpeget af Card Services, inden Kunden påbegynder salg til Kortkunderne. Ændringer af Teknisk Udstyr, Payment Service Provider, kommunikationsnet eller lignende skal anmeldes af Kunden til Card Services senest fire uger før idriftsættelse af ændringerne. Kontrol udføres af Card Services efter, at Dagsafslutningen er gennemført, eller når Korttransaktionerne er kommet Card Services i hænde. Card Services tilbyder ikke Betalingskort til gennemførelse af Teknik- og kvalitetskontrol eller andre former for tests. Parterne bærer deres egne omkostninger i forbindelse med kontrol og tests.

2 2(5) Sikkerhed Kundens håndtering af Betalingskort og det Tekniske Udstyr skal være godkendt af Card Services i henhold til gældende sikkerhedskrav, som først og fremmest har til formål at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til Betalingskortinformation. Kunden skal især sikre, at Spor 2-information eller Sikkerhedskoder ikke lagres eller gemmes, efter en Korttransaktion er gennemført. De nuværende sikkerhedskrav defineres i henhold til PCI DSS. Kunden er på egne vegne og på vegne af leverandører, som Kunden benytter, ansvarlig for: At opfylde kravene i henhold til PCI DSS På opfordring fra Card Services og/eller Kortorganisationerne at gennemføre foranstaltninger for egen regning med henblik på at opfylde kravene i henhold til PCI DSS At give Card Services adgang til status og handlingsplaner vedrørende Kundens arbejde med henblik på at opfylde kravene i henhold til PCI DSS Åå opfordring fra Card Services og/eller Kortorganisationerne på egen bekostning at gennemføre PCI DSS-sikkerhedscertificeringer samt gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene i henhold til PCI DSS. Ved sådanne sikkerhedscertificeringer skal Card Services efter anmodning fortløbende modtage statusopdateringer og kopier af del- og slutrapporter, eksempelvis scanningsrapporter og Report of Compliance (ROC). Hvis Card Services bliver pålagt bøder og/eller andre strafafgifter fra Kortorganisationerne, som følge af, at Kunden og/eller en leverandører, som Kunden benytter, ikke opfylder kravene i henhold til PCI DSS, har Card Services ret til at afkræve Kunden et beløb, som dels modsvarer bøderne og/eller strafafgifterne, som Card Services er blevet pålagt, samt dels modsvarer eventuelle omkostninger til undersøgelser, som Card Services kræver udført, eller som Kunden selv tager initiativ til i forbindelse med, at der opdages brister i sikkerheden. Kunden er på egne vegne og vegne af leverandører, som Kunden benytter, ansvarlig for, at Betalingskortinformation og/eller adgangskoder til det Tekniske Udstyr ikke kan misbruges eller kommer til nogle uberettigedes kendskab. Dette gælder også i forbindelse med service og ved nedtagning og efterfølgende destruktion af det Tekniske Udstyr. Kunden er ansvarlig for, at adgangskoder til det Tekniske Udstyr udskiftes straks efter installationen. Ved enhver form for mistanke om eller konstateret indbrud, indtrængningsforsøg, tab af information, konstateret indtrængen eller anden mistanke om brud på sikkerheden har Kunden pligt til øjeblikkeligt at underette Card Services herom. Kunden skal endvidere underrette Card Services om alle handlinger, som Kunden foretager i forbindelse med undersøgelse af brud på sikkerheden. Rapporteringspligten finder også anvendelse, hvis Kunden har og/eller har haft indløsningsaftaler hos andre Indløsere end Card Services. Kunden er ansvarlig for at bevare bevismateriale ved ikke på nogen måde at ændre eller påvirke det Tekniske Udstyr. Card Services har ret til at afkræve et beløb af Kunden, som modsvarer Card Services omkostninger i forbindelse med sikkerhedsbrud, hvis Kunden ikke har opfyldt vilkårene i Aftalen. 3.3 Forbud mod Indløsning i visse tilfælde Kunden må ikke anvise en Korttransaktion til Indløsning: Hvis Korttransaktionen gennemføres med Betalingskort, hvor Kunden selv er anført som indehaver af Betalingskortet Hvis Korttransaktionen er gennemført hos en anden Kunde Hvis Kortkunden har betalt for varer og/eller tjenesteydelser hos en anden end Kunden eller på et andet Salgssted, end det der fremgår af Aftalen Hvis varerne og/eller tjenesteydelserne, som Korttransaktionen er betaling for, ikke er leveret eller udført Hvis betalingen vedrører andet end bestilte varer og/eller tjenesteydelser Hvis Korttransaktionen vedrører betaling for allerede eksisterende gæld, en tidligere afvist Korttransaktion eller afvist check Hvis Korttransaktionen vedrører betaling for varer og/eller tjenesteydelser, som leveres af tredjemand, medmindre andet er aftalt mellem Card Services og Kunden (eksempelvis rejser, flybilletter, arrangementer) Hvis Kunden ikke har overholdt vilkårene i Aftalen. 3.4 Dubletkontrol Hvis Kortkunden har foretaget to eller flere på hinanden følgende identiske bestillinger, skal Kunden kontakte Kortkunden for at kontrollere, om bestillingerne er korrekte eller er sket ved en fejltagelse. Hvis bestillingerne ikke er korrekte eller er sket ved en fejltagelse, må der ikke ske Levering. Annullering af Korttransaktion skal gennemføres, og Kortkunden skal ikke debiteres for bestillingen. 3.5 Retur og Annullering Kunden skal igangsætte Retur: Hvis Kortkunden returnerer en vare og/eller afbestiller en tjenesteydelse, der er betalt ved en Korttransaktion Hvis Kortkunden fejlagtigt er blevet debiteret ved en gennemførte Korttransaktion eksempelvis i tilfælde, hvor varen og/eller tjenesteydelsen ikke er leveret For at korrigere gennemførte Korttransaktioner, der afsløres som bedrageriske. Retur må ikke anvendes til andet formål end ovenstående. Ved Salgskanalen Automat skal information til Kortkunden om håndtering af Retur tydeligt fremgå. Kunden skal igangsætte Annullering: Hvis Kunden har foretaget en dobbeltbestilling jf. punkt 3.4 Hvis det er nødvendigt at korrigere en Korttransaktion, som ikke er indgået i tidligere Dagsafslutning For at korrigere en Korttransaktion, som har vist sig at være bedragerisk, og hvor varen og/eller tjenesteydelsen ikke er leveret Såfremt korrektion af en fejlagtig Korttransaktion sker umiddelbart efter Korttransaktionen. Annullering af Kortransaktionen skal da anvendes i stedet for Retur. Retur og Annullering må alene ske til samme Betalingskortnummer, som er anvendt ved Korttransaktionen, og må ikke overstige Korttransaktionens beløb. Kunden eller i pågældende tilfælde Automaten må ikke udlevere kontanter, udstede check eller anden betalingsanvisning i forbindelse med Retur eller Annullering. Kundekvittering eller Købsnota vedrørende Retur eller Annullering skal underskrives af Kundens repræsentant. Kunden skal i samråd med Card Services fastlægge transaktionshåndteringen af Retur til brug for Salgskanalen Automat, inden Automaten tages i brug. 4. ERSTATNING FOR KORTTRANSAKTIONER Levering af varen og/eller tjenesteydelsen skal være påbegyndt inden for syv (7) kalenderdage efter dagen for Autorisationens gennemførelse. Kunden skal igangsætte overførsel af Korttransaktioner til Card Services ved at foretage Dagsafslutning. Kunden skal fremsende Korttransaktioner ved brug af det Tekniske Udstyr. Korttransaktioner skal være Card Services i hænde senest to (2) Bankdage efter Kundens levering af varen og/eller tjenesteydelsen. Ved Manuel Indløsning skal Købsnotaer, bundtopgørelser samt kuverter sendes pr. post til Card Services eller til en af Card Services anvist modtager og skal være Card Services i hænde inden for fem (5) Bankdage fra transaktionsdatoen. Hvis en Korttransaktion er modtaget af Card Services senere end fastsat, har Card Services ret til at opkrᴂve en øget Serviceafgift eller afslå Indløsning og foretage chargeback af indløste Korttransaktioner i henhold til punkt 5 nedenfor. Ved Indløsning af Korttransaktioner sker overførsel til Kundens bank normalt Bankdagen efter, at Korttransaktionen er modtaget af Card Services, til kreditering af Kundens Konto. Ved Manuel Indløsning sker overførsel normalt til Kundens bank til kreditering af Kundens Konto Bankdagen efter registrering af korrekt Købsnota hos Card Services. Card Services forpligter sig til at gennemføre Indløsning af samtlige Korttransaktioner, som Kunden ved Dagsafslutning har redegjort for og levereret til Card Services, hvis Kunden har fulgt vilkårene i Aftalen og eventuelle tillægsaftaler. Kunden er forpligtet til ved Dagsafslutning at redegøre for og fremsende samtlige Korttransaktioner til Card Services. Hvis summen af Indløsninger for en Dagsafslutning indebærer, at Kunden skal betale et beløb til Card Services, har Card Services ret til uden særsklit accept fra eller varsel til Kunden at debitere Kundens Konto direkte med dette beløb eller alternativt at modregne beløbet i et eventuelt andet tilgodehavende i Kundens favør. Hvis der opstår underskud på Kundens Konto, skal der ske den afsluttende regulering i henhold til punkt 13 nedenfor og efter udført undersøgelse. 4.1 Udskydelse og nægtelse af indløsning Card Services har ret til at udskyde Indløsning af samtlige Korttransaktioner ved Dagsafslutning, hvis Dagsafslutning efter Card Services opfattelse indeholder afvigelser i forhold til Card Services kontrolsystem. Card Services har ret til at foretage en undersøgelse, før Indløsning finder sted. Indløsning sker umiddelbart efter, at Card Services undersøgelse er færdig, hvis undersøgelsen ikke påviser nogen uregelmæssigheder. Hvis undersøgelsen tager mere end to (2) Bankdage, skal Card Services meddele dette til Kunden. Hvis Card Services har mistanke om, at en eller flere Korttransaktioner ved en Dagsafslutning er af en sådan art, at Card Services har ret til at foretage chargeback af de Indløste Korttransaktioner i henhold til punkt 5 nedenfor, har Card Services ret til at kræve yderligere oplysninger fra Kunden til brug for en undersøgelse af Korttransaktionerne. Sålænge Card Services gennemfører undersøgelsen af Korttranskationerne, har Card Services ret til at udskyde Indløsning af samtlige Korttransaktioner omfattet af den berørte Dagsafslutning. Hvis undersøgelsen viser, at en eller flere Korttransaktioner er bedrageriske, har Card Services ret til at nægte Indløsning. Hvis Card Services vurderer, at der med rette kan sættes spørgsmålstegn ved Kundens evne til at honorere sine forpligtelser eller finansielle situation iøvrigt, har Card Services ret til at udskyde Indløsning af alle Korttransaktioner. Hvis der opstår en sådan situation, skal Card Services underrette Kunden om dette skriftligt i henhold til punkt 18 nedenfor.

3 3(5) 5. CHARGEBACK OG INDSIGELSER 5.1 Chargeback Card Services har ret til at foretage Tilbageførsel af Indløsning af en Korttransaktion, hvis: En gennemført Korttransaktionen ikke er meddelt Card Services inden for det tidsrum, der er fastsat i Aftalen Niveauet af Reklamationer eller kortbedragerier overstiger de af Kortorganisationernes fastsatte niveauer eller efter Card Services opfattelse er for høje En undersøgelse foretaget af Card Services eller udstederen af Betalingskortet har vist, at en Reklamation var berettiget i henhold til Card Services opfattelse Kunden ikke udleverer bilag i henhold til punkt 5.2 nedenfor inden for den foreskrevne tid Kunden ikke har fulgt Aftalens vilkår og forskrifter. Card Services kan pålægge et Indsigelsegebyr pr. Korttransaktion, som der er gjort Indsigelse mod, og/eller hvis der skal ske Tilbageførsel. Gebyrets størrelse og vilkår fremgår af Aftalen, eller af separat meddelelse til Kunden i henhold til nedenstående punkt 18. Tilbageførslen sker ved debitering af Kundens Konto. Er saldoen på Kundens Konto negativ, eller kan debitering af Kundens Konto ikke gennemføres af andre årsager, skal der ske endelig regulering i henhold til punkt 13 og punkt 14, når en undersøgelse af forholdet er afsluttet. Forventer Card Services at foretage chargeback som følge af en eller flere Reklamationer, har Card Services ret til at tilbageholde det beløb, der forventeligt skal tilbageføres, på Kundens Konto og/eller alle Kundens konti i Swedbank. I sådanne tilfælde skal Card Services i henhold til punkt 18 skriftligt underrette Kunden om baggrunden for Card Services vurdering og fastsættelse af beløbets størrelse. 5.2 Reklamation og fremsendelse af Korttransaktionsbilag Ved Reklamation eller anden form af undersøgelse af en Korttransaktion kan Card Services anmode om at modtage Korttransaktionsbilag. Kunden skal i så fald omkostningsfrit stille Korttransaktionsbilag i form af Kundekvittering, Transaktionslog, information fra det system, som håndterer 3D Secure, og såfremt det er tilfældet Postordrebilag, SOF eller anden dokumentation (inklusiv eventuelt underskrevet modtagelsesbevis) i forbindelse med Korttransaktionen til rådighed. Denne dokumentation skal være tilgængelig for Card Services i 18 måneder regnet fra Korttransaktionens dato. Materialet skal opbevares i henhold til reglerne i PCI DSS, herunder så uvedkommende ikke kan få adgang til det. Hvis Kunden anmoder Card Services om at stille bilag til rådighed, har Card Services ret til at kræve en rimelig godtgørelse herfor. Kunden er ansvarlig for, at Korttransaktionssbilagene opfylder de indholdsmæssige krav i henhold til Aftalen. Card Services skal modtage de ønskede Korttransaktionsbilag inden for fem (5) Bankdage. Card Services har ret til at pålægge Kunden et gebyr pr. Reklamation og/eller for hvert Korttransaktionsbilag, som Card Services anmoder om at modtage. Afgiftens størrelse fremgår af Aftalen. 5.3 Information om Kortudstedernes Reklamationsret m.m. Nedenfor beskrives Kortudstedernes Reklamationsret summarisk. Hvis Kortorganisationernes regelsæt er ændret, uden Card Services har opdateret Aftalen, eller hvis nedenstående summariske beskrivelse ikke dækker alle situationer, hvor Kortudstederne har Reklamationsret, finder Kortorganisationernes regelsæt anvendelse. Kortudstederne har blandt andet Reklamationsret, hvis: Forskrifterne og anvisningerne i Aftalen ikke følges når der foretages betaling med Betalingskort Varer og/eller tjenesteydelser, som er betalt med Betalingskort, ikke leveres af Kunden eller af en af Kunden benyttet underleverandør i henhold til den mellem Kunden og Kortkunden indgåede aftale En vare og/eller tjenesteydelse, der er betalt med Betalingskort, ikke stemmer overens med den beskrivelse, som er givet af Kunden eller af en af Kunden benyttet underleverandør Korttransaktionen viser sig at være bedragerisk. 6. SERVICEAFGIFTER OG ANDRE GEBYRER Serviceafgifter og andre gebyrer betales ved, at Card Services efter advisering debiterer Kundens Konto. Sker debiteringen via LeverandørService, vil den konto, som til enhver tid er tilmeldt LeverandørService, blive anvendt. Er saldoen på Kundens Konto negativ, eller kan debitering af Kundens Konto ikke gennemføres af andre årsage, skal der ske en endelig regulering i henhold til punkt 13 og punkt 14, når en undersøgelse af forholdet er afsluttet. Til Serviceafgiften kan der lægges et tillæg i form af afgifter til Kortorganisationerne, hvis Kunden sælger varer og/eller tjenesteydelser inden for visse brancher. Card Services og Kunden fastsætter sådanne tillæg i en separat tillægsaftale. Parterne kan indgå aftale om nye gebyrer, en ny Serviceafgift eller tillæg her til i en tillægsaftale til Aftalen. En sådan tillægsaftale træder i kraft i henhold til parternes aftale. Card Services kan dog selvstændigt ændre og supplere gebyrer og afgifter uden ændringerne skal fastsættes i en tillægsaftale. Sådanne ændrin- ger mv. meddeles Kunden i henhold til punkt 18 nedenfor og træder i kraft den første Bankdag i den måned, der følger efter den måned, hvor Kunden i henhold til punkt 18 anses for at være blevet gjort bekendt med ændringerne. Hvis Kunden ikke kan acceptere ændringerne, skal Kunden skriftligt og uden ugrundet ophold meddele dette til Card Services samt opsige Aftalen skriftligt. 7. ADGANG TIL LOKALER Kunden skal til enhver tid og uden forudgående varsel tillade Card Services, eller en af Card Services udpeget repræsentant, adgang til sine lokaler med henblik på at kontrollere, at Kunden overholder Aftalens vilkår. 8. ÆNDREDE FORHOLD M.M. Kunden skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse i henhold til punkt 18 til Card Services om ændring af Kundens virksomhed, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, Kundens Konto, selskabsform, ejerforhold, ændret organisation, omsætningsvolumen, Teknisk Udstyr, Payment Service Provider og lignende forhold. Ved ændringer som betyder, at de tegningsberettigede for et selskab ændres, skal kopi af den aktuelle og opdaterede tegningsudskrift fremsendes til Card Services. Ændres nogle af ovenstående forhold har Card Services har ret til at kræve Aftalen genforhandlet eller alternativt opsige Aftalen med umiddelbar virkning. Der skal indgås en ny Aftale såfremt Kundens virksomhed eller CVR-nummer ændres eller såfremt Card Services i øvrigt vurderer, at dette er nødvendigt. Ved ændringer, som efter Card Services vurdering har betydning for Kundens kreditværdighed, eller på anden måde øger Card Services risiko, herunder forhold direkte relateret til Kunden, for eksempel ændret omsætningsvolumen eller optagelse på Kortorganisationernes liste over uønskede kunder, eller ved andre indirekte forhold, for eksempel negativ konjunkturudvikling, ændret lovgivning eller ændrede regler hos Kortorganisationerne, kan Card Services kræve sikkerhedsstillelse eller yderligere sikkerhedsstillelse af Kunden, for eksempel i form af en bankgaranti eller ved deponering i dansk eller svensk pengeinstitut. Hvis Card Services vurderer, at de ændrede forhold kræver omgående sikkerhedsstillelse, eller såfremt Kunden i øvrigt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller Card Services er berettiget til at hæve Aftalen i medfør af punkt 16.3, har Card Services ret til uden Kundens accept at tilbageholde og deponere uafregnede Indløsningsbeløb på en bankkonto i Swedbank AB eller dertil hørende datterselskaber og filialer. 9. FOREBYGGELSE AF LOVOVERTÆRDELSE M.M. 9.1 Forhindring og efterforskning af lovovertrædelse m.m. Kunden er forpligtet til at samarbejde med Card Services med henblik på at forhindre lovovertrædelser samt at opklare eventuelle kriminelle handlinger med tilknytning til Betalingskort. Kunden er forpligtig til løbende og i forbindelse med efterforskningen i henhold til ovenstående at give meddelelse til Card Services om hændelser, som Kunden har anledning til at mistænke eller som faktisk udgør en lovovertrædelse eller forsøg på en lovovertrædelse. 9.2 Kortorganisationernes kvalitetssikrings- og kriminalitetsforebyggende program Kortorganisationerne foretager månedlige analyser af rapporter fra Kortudstederne om misbrug af Betalingskort og bedrageriske Korttransaktioner, som omfatter Kundens Korttransaktioner, og sammenligner disse med Kundens totale månedsvolumen af Korttransaktioner. Hvis disse analyser indikerer, at Kortorganisationernes grænseværdier er overskredet eller Kortorganisationerens regler i øvrigt er overtrådt, rapporteres dette til Card Services. Vurderer Card Services, at de rapporterede niveauer indebærer en risiko for, at Kunden bliver klassificeret som højrisikabel af Kortorganisationerne, hvilket indebærer, at Kortudstederne har Reklamationsret for alle Korttransaktioner foretaget hos Kunden, skal Card Services meddele dette skriftligt til Kunden i henhold til punkt 18 nedenfor. Kunden er forpligtet til i samråd med Card Services straks at gennemføre de ændringer, som er nødvendige for at opfylde kravene i henhold til ovenstående. 10. FORTROLIGHED Kunden forpligter sig til at behandle information vedrørende Card Services, eksempelvis forretnings- og transaktionsinformation, herunder oplysninger om Kortkunderne samt al information, som findes i Card Services Access, med fortrolighed. Kunden forpligter sig til at overholde den til enhevr tid gældende lovgivning vedrørende tavshedspligt og fortrolighed. Kunden er ansvarlig for, at alle ansatte eller leverandører er pålagt fortrolighed i overensstemmelse med ovenstående. Det påhviler dermed Kunden at påse, at personer, som formodes at kunne komme i kontakt med information af fortrolig karakter, hemmeligholder denne information i samme udstrækning som Kunden i henhold til Aftalen, dog med forbehold for hvad der følger af ufravigelige retsregler. Denne fortrolighedspligt gælder også efter Aftalens ophør. Card Services har ret til at udlevere oplysninger, som Card Services har registreret om Kunden, til en ekstern part, som Card Services samarbejder med inden for rammerne af denne Aftale.

4 4(5) 11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Hver part er ansvarlig for, at have ret til at anvende de immaterielle rettigheder mv., som kræves for at drive dennes virksomhed. Medfører en parts handlinger, at den anden part krænker tredjemands rettigheder, skal førstnævnte part erstatte modpartens direkte tab. Kunden må ikke uden Card Services tilladelse anvende Swedbanks eller et Betalingskorts varemærker, produktnavne eller logoer til andre formål end til at informere om, at det pågældende Betalingskort accepteres til betaling. 12. LOVGIVNING M.M. Kunden er ansvarlig for at følge lovgivningen herunder men ikke begrænset til e-handelsloven, forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven, samt regelsæt og anbefalinger fra forbrugerrettighedsorganisationer i det omfang Kunden berøres heraf. Kunden er også ansvarlig for at opfylde lovgivning samt øvrige krav fastsat af EU og OECD som eksempelvis e-handelsregler og fjernsalgsregler, fjernsalgslovgivning eller lignende lovgivning i et andet land, som påvirker Kundens virksomhed. Card Services har ret til at foretage ændringer i Aftalen på grund af ændret lovgivning, ændringer i Kortorganisationernes regelsæt samt ved ændrede regelsæt eller anbefalinger for forbrugerrettighedsorganisationer i det omfang, ændringerne berører Aftalen. Sådanne ændringer træder i kraft, når Kunden i overensstemmelse med punkt 18 nedenfor anses for at være blevet underrettet om ændringerne. Hvis Kunden ikke accepterer ændringerne, skal Kunden skriftligt og uden ugrundt ophold meddele dette til Card Services samt opsigelse Aftalen skriftligt. Bestemmelser i Aftalen, som vedrører betalingstjenester i henhold til betalingstjenestelovgivningen, skal kun bringes i anvendelse ved betalingstransaktioner, der finder sted i EØS-området i euro, danske kroner eller i en anden af EØS-landenes valutaer. Hvis en bestemmelse i Aftalen strider imod en fravigelig bestemmelse i betalingstjenestelovgivningen, har bestemmelsen i Aftalen forret, og Kunden kan ikke påberåbe sig den fravigelige bestemmelse i betalingstjenestelovgivningen over for Card Services. 13. KUNDENS ANSVAR Hvis Kunden eller dennes underleverandør misligholder Aftalen, eller hvis Kunden ikke har fulgt anvisninger i de Administrative Forskrifter mv., er Kunden ansvarlig for enhver skade eller tab, som Card Services påføres som følge heraf, samt enhver skade eller tab, som ifølge Card Services eller Kortorganisationernes vurdering er påført Betalingskortudstederne. Kunden er ansvarlig for tab, som følger af, at der er en negativ saldo på Kundens Konto, og for samtlige omkostninger som Card Services har i forbindelse med at inddrive fordringer mod Kunden. Ved manglende eller for sen betaling er Card Services berettiget til at opkræve rykkergebyr i henhold til Aftalen samt morarenter i henhold til renteloven 5, stk. 1. Kunden er ansvarlig for skader eller tab, der opstår ved bedrageri med Betalingskort i form af Retur, som er gennemført ved brug af Kundens Tekniske Udstyr. Kunden er ansvarlig for, hvad Card Services med udgangspunkt i den til enhver tid gældende lovgivning er nødsaget til at betale eller ikke kan få godtgjort af Kortkunden. Kunden er ansvarlig for, at Kundens Kontonummer, som er registeret hos Card Services eller via LeverandørService, hvis denne løsning anvendes, er gældende og tilhører Kunden. Hvis det ikke er muligt at gennemføre de krævede debiteringer i henhold til Aftalen på den af Kunden anviste debiteringskonto, for eksempel som følge af, men ikke begrænset til: manglende dækning, afvisning af debiteringen, fejlagtigt kontonummer, spærret konto, afmeldt eller afvist trækaftale hos LeverandørService, har Card Services ret til, at: Debitere krediteringskontoen, såfremt denne er forskellig fra den af Kunden anviste debiteringskonto Debitere en anden til Kunden hørende bankkonto i Swedbank AB eller dertil hørende datterselskaber og filialer Gøre krav på det skyldige beløb i en eventuel foretaget deponering, stillet bankgaranti eller anden stillet sikkerhed At modregne det skyldige beløb i ethvert tilgodehavende i Kundens favør Udsende en faktura enten elektronisk eller fysisk til omgående betaling. Hvis en i henhold til Aftalen krævet kreditering på en af Kunden anvist krediteringskonto afvises, for eksempel som følge af et fejlagtigt kontonummer, har Card Services ret, men ikke pligt til i stedet at: Kreditere den af Kunden anviste debiteringskonto, såfremt kontonummeret på debiteringskontoen er forskelligt fra den af Kunden anviste krediteringskonto Gennemføre krediteringen via den konto, som til enhver tid er registreret på Kundens eller Salgsstedets CVR-nummer eller P-nummer via NEM-konto. Kunden giver herved sin udtrykkelige accept af at anvende NEM-kontoen til dette formål, og er indforstået med de generelle betingelser for at anvende NEM-konto systemet. Kreditere beløbet på en konto i Swedbank AB (publ), hvorfra beløbet senere kan overføres til en anden konto anvist af Kunden. Ved Card Services manglende mulighed for at gennemføre en krævet kreditering eller debitering i henhold til Aftalen, er Card Services berettiget til at opkræve Kunden et gebyr. Kunden er ansvarlig for enhver skade eller tab som følge af, at kodeord til Teknisk Udstyr er blevet misbrugt eller er kommet i de forkerte hænder. Kunden skal skadesløsholde Card Services for ethvert tab, som Card Services måtte lide i forbindelse med denne Aftale, herunder i forbindelse med Korttransaktioner, Indsigelse og Tilbageførsel, medmindre Kunden godtgør, at tabet skyldes Card Services uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. Kunden indestår for enhver skade eller tab, som følger af en af Kunden anvendt underleverandørs handlinger eller undladelser. Hvis Card Services får advarsler om bøder og/eller andre strafafgifter fra Kortorganisationerne, som kan henføres til Korttransaktioner fra Kunden, skal Card Services straks meddele dette til Kunden. Det påhviler Kunden i samråd med Card Services straks at gennemføre de ændringer, der er nødvendige for at undgå at disse bøder og/eller strafafgifter påføres Card Services. Hvis Kunden ikke gennemfører disse ændringer på en sådan måde, at disse bøder og/eller strafafgifter undgås, kan Card Services opkræve et beløb fra Kunden, som modsvarer de Card Services påførte bøder og/eller strafafgifter. Sådanne ændringer kan indebære, at kunden skal skifte til Teknisk Udstyr godkendt af Card Services. Hvis Kunden af Card Services har fået tilladelse til at formidle varer og/eller tjenesteydelser, som stilles til rådighed for Kortkunden af en anden end Kunden (eksempelvis rejser, flybilletter, arrangementer), er Kunden ansvarlig for en sådan formidling på samme måde, som hvis kunden selv stillede disse varer og/eller tjenesteydelser til rådighed. 14. CARD SERVICES ANSVAR Card Services ansvar er begrænset til direkte og dokumenterede tab, der er opstået som følge af Indløsning i henhold til denne Aftale (ud over de tilfælde der er nævnt i punkt 13), og kun såfremt tabet er opstået ved forsømmelse, som kan lægges Card Services til last. Card Services er ikke ansvarlig for indirekte tab som for eksempel udeblevet handelsgevinst, driftstab, mistet omsætning, rentetab eller tab som opstår i forholdet mellem Kunden og tredjemand. Card Services er ikke ansvarlig for skader eller tab, der er forårsaget af en underleverandør, som Kunden anvender til indsamling eller anden bearbejdning af Korttransaktioner. 15. FORCE MAJEURE Card Services bærer intet ansvar i tilfælde af force majeure, herunder for skade eller tab, der er en følge af dansk eller udenlandsk lovgivning, danske eller udenlandske myndigheders handlinger, krigshandling, strejke, blokade, boykot, lockout, brist eller forsinkelse i energiforsyning, brist eller forsinkelse i telefonforbindelse eller anden kommunikation eller anden lignende omstændighed. Ansvarsfraskrivelsen i forhold til strejke, blokade, boykot eller lockout gælder også, hvis Card Services selv er genstand for eller initiativtager til en sådan konflikthandling. Card Services kan heller ikke gøres ansvarlig for skade eller tab som følge af usædvanlige eller uforudsigelige hændelser, som Card Services ikke har nogen indflydelse på, og hvis konsekvenser Card Services ikke kunne afværge trods væsentlige anstrengelser. Card Services kan aldrig gøres ansvarlig for tab eller skade der følger af, at Card Services handler i henhold til dansk lovgivning eller EU-ret. Såfremt Card Services ikke ved anvendelse af rimelige midler kan overvinde force majeuresituationen, suspenderes Card Services forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder forpligtelsen til at foretage Indløsning, indtil hindringen er ophørt. Hvis der foreligger forhindringer for, at Card Services kan udføre Indløsning eller iværksætte andre foranstaltninger på grund af omstændigheder, som er anført i første afsnit ovenfor, kan Indløsning eller anden nødvendig handling udskydes, indtil denne forhindring er ophørt. Hvis Card Services ønsker at påberåbe sig en af de nævnte omstændigheder, skal Card Services uden ugrundet ophold underrette Kunden skriftligt om både forekomsten heraf og dens ophør. 16. LØBETID, OPSIGELSE OG AUTOMATISKOPHØR AF AFTALEN 16.1 Ikrafttrædelse En Fortrykt Aftale træder i kraft, når Kunden har udleveret alle oplysninger og har underskrevet Aftalen, og Card Services skriftligt har meddelt, at Aftalen er godkendt. Card Services godkender ikke aftaler, som ikke er afsluttet inden for tre (3) måneder efter Kundens underskrivelse. Hvis der ikke anvendes en Fortrykt Aftale, træder Aftalen i kraft, når begge parter har underskrevet den. I forbindelse med ikrafttrædelsen ophører alle tidligere Aftaler om Kortindløsning mellem parterne, inklusiv Kortindløsning fra alle forskellige Salgssteder omfattet af Kundens CVR-nummer. Hvis Kunden har flere Salgssteder omfattet af det samme CVR-nummer, skal parterne særsklit regulere dette forhold i en aftale.

5 5(5) 16.2 Opsigelse Medmindre andet er aftalt, kan Aftalen opsiges af Card Services eller Kunden med tre (3) måneders varsel. Opsigelse skal ske ved skriftlig meddelelse i henhold til punkt Aftalens ophør i øvrigt Hvis Kunden eller Card Services væsentligt misligholder Aftalen eller en anden aftale mellem parterne, har den anden part ret til at ophæve Aftalen. Salg mod betaling med Betalingskort straks da skal ophøre. Card Services har blandt andet ret til at ophæve Aftalen med omgående virkning, hvis: Kunden ikke opfylder kravene i henhold til punkt En pålagt Serviceafgift eller gebyr ikke kan debiteres Kunden indstiller sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, erklæres konkurs, træder i likvidation, eller hvis Kundens betalingsmuligheder eller finansielle situation efter Card Services vurdering kan betvivles eller forværres Kundens virksomhed, varer og/eller tjenesteydelser efter Card Services vurdering skader et Betalingskorts anseelse, strider mod god skik, lovgivning og/eller Kortorganisationernes regelsæt Kundens aktiviteter, herunder branchetilhørsforhold, produktsortiment, virksomhedens karakter eller lokalernes beskaffenhed i væsentlig grad afviger fra forholdene ved Aftalens indgåelse, eller fra hvad der er anført i Aftalen Der som følge af Kundens handlinger eller undladelser efter Card Services opfattelse opstår risiko for, at Betalingskortinformation kommer til uberettigede kundskab, hvis Betalingskort og/eller Korttransaktioner håndteres af personale med utilstrækkelige kundskaber, eller hvis der på anden måde efter Card Services vurdering er risiko for, at et Betalingskorts omdømme lider skade Antallet af Tilbageførsler eller Indsigelser overstiger det tilladte niveau i henhold til Kortorganisationernes til enhver tid gældende regler, eller såfremt det pågældende antal efter Card Services opfattelse skader et Betalingskorts omdømme Kunden efter Card Services vurdering medvirker til kriminelle handlinger i forbindelse med håndtering af Korttransaktioner Antallet af Korttransaktioner med forfalskede eller tabte og stjålne Betalingskort overstiger det tilladte niveau i henhold til Kortorganisationernes til enhver tid gældende regler, eller såfremt det pågældende antal efter Card Services opfattelse skader et Betalingskorts omdømme Meddelelse til Kunden fra Card Services returneres på grund af fejlagtig adresse, eller hvis den af Kunden oplyste adresse ikke benyttes eller på anden vis er uaktuel Kortorganisationerne har indrapporteret overtrædelser af punkt 9.2, eller såfremt Kunden efter Card Services vurdering har misligeholdt Aftalen Kunden har givet vildledende information i forbindelse med Aftalens indgåelse Hvis ændring af lovgivningen, Kortorganisationernes regelsæt samt andre regelsæt eller anbefalinger fra forbrugerrettighedsorganisationer efter Card Services vurdering kræver det. Medmindre andet er aftalt, har Card Services ret til straks at kræve Aftalen genforhandlet eller alternativt opsige Aftalen med umiddelbar virkning, hvis Kunden ikke har indløst Korttransaktioner i henhold til Aftalen i en periode på mindst tre (3) måneder Fortsat gyldighed efter Aftalens ophør i øvrigt Card Services ret til at tilbageføre Indløsning af Korttransaktioner i henhold til punkt 5 gælder efter Aftalens ophør uanset årsagen hertil. Kundens forpligtelse til at iagttage fortrolighed i henhold til punkt 10 gælder i sin helhed efter Aftalens ophør uanset årsagen hertil. 17. OVERDRAGELSE AF AFTALE Card Services er berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Kundens samtykke. Kunden er ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand. 18. MEDDELELSE PARTERNE IMELLEM Ændringer af Aftalen og andre meddelelser gives skriftligt til Kunden ved , brev (postbefordring), via webtjenesten Card Services Access eller ved meddelelse på Card Services hjemmeside: Meddelelse fra Card Services til Kunden, som sendes med brev til Kundens Adresse, skal anses for at være kommet Kunden i hænde senest den tredje Bankdag efter indlevering til postbesørgelse. Meddelelse, der er afsendt via telefax eller , skal anses for at være kommet Kunden i hænde straks. Samtlige meddelelser fra Kunden til Card Services skal ske skriftligt ved brev, telefax, eller via webtjenesten Card Services Access til adresser og numre, som Card Services har meddelt Kunden. Card Services kan kræve, at ændringsblanketter, tillægsaftaler eller andre meddelelser, som fastsat af Card Services, sendes med brev og ikke med telefax, eller via Card Services Access. 19 SÆRLIGT GÆLDENDE WEBTJENESTEN CARD SERVICES ACCESS 19.1 Tilslutning og samtykke Kunden skal aktivere Card Services Access og udpege en bemyndiget bruger, og give Card Services skriftligt meddelese herom. Brugeren har adgang til al information i Card Services Access. Brugeren skal regelmæssigt logge på og kan udpege/slette andre behørige brugere, som igen kan udpege/slette brugere, uden at dette skal meddeles til Kunden. Kunden har det fulde ansvar for brugernes handlinger i Card Services Access. Kunden er forpligtet til regelmæssigt at logge på Card Services Access og er særligt forpligtet til at træffe forholdsregler, når dette er nødvendigt Login Den valgte bruger skal anskaffe og anvende en af Card Services anvist loginmetode for at logge på Card Services Access. Kunden skal sørge for, at brugeren overholder gældende bestemmelser i aftalen for den anvendte login-metode og de anvisninger, som udstederen af login-metoden til enhver tid giver. Kunden er ansvarlig for at opdatere brugeroplysninger, såsom adresse og telefonnummer, ved en skriftlig meddelelse til Card Services i henhold til punkt 18 ovenfor. Eventuelle omkostninger til udstederen af login-metoden afholdes af Kunden Tekniske forudsætninger Card Services Access tilgås og anvendes via internettet. Anbefalede internetbrowsere fremgår på Kunden skal udvise almindelig agtpågivenhed og beskytte sit tekniske udstyr mod ubehørig brug, bl.a. ved hjælp af fornødne antivirusprogrammer og anvendelse af firewall, som løbende skal være opdateret. Card Services er ikke ansvarlig for andres uberettigede brug og adgang til Kundens informationer via Card Services Access. 20. TVIST Denne Aftale er undergivet dansk ret, og tvister vedrørende Aftalen indbringes af parterne for Københavns Byret. 21. VIDEREDEBITERING Kunden må opkræve gebyrer af Kortkunden ved køb med Betalingskort med mindre andet er angivet i gældende Aftale. Gebyrets størrelse må ikke overstige Kundens gebyr for Korttransaktionen til Card Services. Information, om at et gebyr vil blive pålagt Kortkunden, gebyrets størrelse samt, at gebyret vedrører betaling med Betalingskort, skal være tydelig og vises skriftligt for Kortkunden, inden denne træffer beslutning om betalingsmåde. Gebyret skal fremgå af Kundekvitteringen. Kunden er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning vedrørende Videredebitering af gebyrer. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Card Services behandler som datansvarlig personoplysninger, der overdrages til Card Services i forbindelse med ansøgninger, og når der indgås aftaler, samt personoplysninger, som registreres i øvrigt i forbindelse med administration af aftalen. Formålet med Card Services behandling af personoplysninger er at administrere og opfylde den indgåede aftale samt opfylde forpligtelser i henhold til lovgivningen. Card Services behandler desuden personoplysninger inden for rammerne af markeds- og kundeanalyser, som benyttes til markedsføring, metode- og forretningsudvikling samt risikohåndtering. Personoplysninger kan også blive behandlet til markedsføringsformål. Personoplysninger udleveres til offentlige myndigheder i henhold til den gældende lovgivning, og arkivering sker i henhold til den gældende persondata- og bogføringslovgivning. Personoplysningerne behandles af Card Services og de selskaber i Swedbank-koncernen samt andre selskaber, som Card Services samarbejder med, f.eks. Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Transaktioner via Swift medfører, at de relevante personoplysninger behandles i Swifts centrale transaktionsdatabaser i både Europa og USA. Information fra betalingsordren kan dermed også blive udleveret til myndigheder i andre lande end Danmark i henhold til den lokale lovgivning. Personoplysninger kan også blive behandlet af de selskaber i Swedbank-koncernen, som Card Services samarbejder med, samt af Card Services samarbejdspartnere og selskaber i Swedbank-koncernen i forhold, der vedrører Card Services og Swedbank-koncernens konti, produkter og tjenester. Personoplysninger udleveres dog kun til andre, hvis det er tilladt efter gældende lovgivning. Card Services informerer om behandling af personoplysninger. Anmodning om rettelse af fejlagtige eller ufuldstændige personoplysninger skal gives til Card Services. INFORMATION OM OPTAGELSE AF TALEFONSAMTALE Kunden er gjort bekendt med, at telefonsamtaler med Card Services kan blive optaget i uddannelses- og dokumentationsøjemed. REGISTRERING Kunden er gjort bekendt med, at registrering kan ske i et særskilt register hos Kortorganisationerne ved brud på sikkerheden i henhold til punkt ovenfor, eller hvis Aftalen ophører på grund af misligholdelse fra Kundens side, eller hvis Kunden har givet fejlagtige oplysninger ved Aftalens indgåelse. Andre pengeog betalingsinstitutterhar adgang til registret. Beholdes af Kunden

GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER

GENERELLE VILKÅR FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER 1(5) 1. GENERELT 1.1 Generelle Vilkår m.m. De definerede begreber findes i bilaget Definitioner. De Generelle Vilkår, tilhørende forskrifter og definitioner kan ændres af Card Services. Ændringer meddeles

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) KUNDEAFTALE A Sagsbehandler Integreret handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser Bestemmelser om Distancehandel, gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere