Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub"

Transkript

1 Trænerhåndbog Trænerhåndbog

2 Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer s 9 7. Tøj s 9 8. Stadion s Administration og kommunikation s Trænere og ledere s Alkoholpolitik s Pædofilipolitek s Rygepolitik s Refundering af aftalte udgifter s Klager s 13 2

3 Trænerhåndbog 1. Indledning 1.1 Klubbens formål Klubbens formål står beskrevet i paragraf 2 i s love: Det er s formål at tilbyde sportsinteresserede mulighed for at dyrke fodbold samt med udgangspunkt i fodbold at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Det er s formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke fodbold eller anden sport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til. 1.2 Holdninger og værdier startede i 2008 med at følge DBU s ny vej, som er en gennemarbejdet visionær og anderledes måde at tænke fodbold for de unge. Kodeordene er: fodbold skal være sjovt fokus på udvikling væk med resultaterne ingen negative tilråb hellere 5v5 end 11v11 bolde til alle aldersrelateret træning I er tryghed, tillid, medansvar og frivillighed 4 nøglebegreber vi gerne vil fremme. 1.3 Håndbogens formål og indhold Håndbogens formål er at give et generelt billede af de værdier og holdninger som udspiller sig i. Her kan man finde svar på de fleste spørgsmål til klubbens liv. 1.4 Udlevering af håndbogen Håndbogen udleveres til: Træner og holdleder. Bestyrelsen. Øvrige henvises til hjemmesiden. 1.5 Opdatering af håndbogen Det er den til en hver tid siddende bestyrelse som har ansvaret for at håndbogen holdes ajourført og opdateret. 1.6 Udarbejdelse af håndbogen Denne håndbog er august 2012 tilrettet af Lise Aarslew-Jensen, formand. 3

4 Trænerhåndbog 2. Organisation 2.1 Bestyrelsen Formand: Lise Aarslew-Jensen Næstformand: Lise Larsen Kasserer: Rikke Reimer Senior: Benny Ellekjær Medlem: ledig Suppleant 1: Angelica Brunstedt Suppleant 2: Tommy Henriksen Øvrige kontakter: Tingsted Hallen: Peder Valentin Cafeteriet: Lasse / Marina Webmaster og hjemmeside Boldklubbens hjemmeside hedder: og varetages af webmaster Otto Sembach Alle opfordres til mest muligt at tage billeder og indsende tekster fra træning, kampe, stævner mv., så hjemmesiden hele tiden er opdateret med seneste nyt og således bliver tæt forbundet med klubbens liv. 2.3 Samarbejdspartnere er medlem af DBU Lolland-Falster, DIF og DGI. Om fodbold samarbejdes primært med DBU-LF. Med DGI samarbejdes om organisatoriske forhold og alternative idrætter. er endvidere tilknyttet samarbejde med LFA (Lolland-Falster Alliancen). Holdsamarbejde på tværs med andre klubber foregår efter en konkret vurdering samt efter aftale med bestyrelsen. 3. Baneforhold 3.1 Banemester Det er banemesteren (Benny Ellekjær), der som baneansvarlig, træffer afgørelse om gennemførsel af kampe. I forbindelse med kampe i den periode, hvor opvisningsbanen kan tage skade, træffes afgørelse om aflysning af kampe i samarbejde med førsteholdstræneren. Det er banemesteren som bestemmer banefordelingen for klubbens øvrige hold og hvornår de skal spille på opvisningsbanen. 4

5 Trænerhåndbog 3.2 Retningslinier for brug af opvisningsbane (bane 1) For at sikre at bane 1 (nærmest hallen) gennem hele sæsonen har en acceptabel og spilbar tilstand gælder følgende: I perioder hvor bane 1 ikke tager skade af at blive spillet på, kan alle klubbens hold benytte banen. Målfeltet skal skånes og må derfor kun bruges i forbindelse med kamp. I perioder hvor opvisningsbanen tager skade af at blive spillet på eller kan tage skade, hvis der bliver spillet for mange kampe, prioriteres brugen af banen således: Seniorhold 11-mands ungdomshold Klubbens øvrige hold må ikke benytte opvisningsbanen i de perioder, hvor banen kan tage skade. Hvis banen er i sådan en forfatning, at den kan tage længerevarende skade af at blive spillet på, må ingen af klubbens hold benytte banen. 3.3 Træningsbanen (bane 2) Bane 2 (nærmest Foreningshuset) er klubbens træningsbane. Her er nyopsat lysanlæg. For at benytte lysanlægget skal træneren have gennemgået en instruks i betjening heraf. Dette kan ske ved henvendelse til banemesteren. 3.6 Baneforhold i øvrigt Vedligeholdelse af banerne er en kommunal opgave. Græsslåning foretages tirsdag og fredag. Mål flyttes efter træning hver torsdag (dog ikke 11- mands mål). Hjørneflag skal ligeledes være fjernet. Endvidere har DBU-LF etableret et samarbejdsfora mellem Guldborgsund kommune og klubberne med henblik på at fremme samarbejdet om vedligeholdelse af banerne. Der er årlig gennemgang af banerne (banesyn) med deltagelse af kommune (Jes V. Larsen, , DBU-LF Banegruppe), banemester og Tingsted Hallens halinspektør. 4. Medlemmer 4.1 Medlemslister Medlemslister til brug for træner og holdleder kan rekvireres hos kassereren efter behov eller trækkes direkte på KlubOffice (brugerrettigheder hertil rekvireres hos kassereren). Medlemslisterne bør indeholde navn, adresse og og bruges i forbindelse med sæsonstarten, hvor der skal sendes invitationer ud til spillerne. Det er træner/holdleders opgave at kontrollere listerne for fejl og mangler og underrette kassereren om disse. 5

6 Trænerhåndbog Medlemslisten bruges også i forbindelse med kontingentopkrævning og indberetning til kommunen og landsforbundene. 4.2 Procedure for indmelding Ved hjælp af medlemslisterne skal træneren kontrollere, at alle spillere er medlemmer af klubben. Ved tilgang af en ny spiller skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, som forefindes i reolen på kontoret samt på klubbens website. Ved indmelding i klubben skal spilleren, hvis vedkommende har spillet i en anden klub, aflevere sit spillercertifikat. Vedr. indendørsfodbold kan et medlem som spiller udendørs i en anden klub og som sådan være medlem af en anden klub, godt spille indendørs for. 4.3 Prøve medlemskab Nye spillere, som kommer til klubben, kan prøvetræne 3 gange før de skal meldes ind. 4.4 Spillercertifikat Ved indmeldelse af en ny spiller, som i indeværende sæson eller sidste sæson har spillet i en anden klub, skal spilleren indhente sin spillertilladelse hos den pågældende klub, og dermed få udleveret spillercertifikatet. Det understreges at en spiller ikke må benyttes i turneringskampe mv. inden indmeldelse og spilletilladelse/hvid erklæring er i orden, da ellers får bøder og fratagelse af point. Spillercertifikater opbevares hos kassereren. 4.5 Udmeldelse Hvis et medlem ønsker at blive udmeldt af, skal spilleren skriftligt meddele det til kassereren som samtidig afstemmer kontingentindbetalingerne. Ønsker en spiller, at spille for en anden klub og derfor ønsker at få sit spillercertifikat udleveret, skal dette rekvireres ved kassereren. En forudsætning for at en spiller får udleveret sit spillercertifikat er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 4.6 Kontingent Kontingentopkrævningen foretages ved udsendelse/aflevering af girokort til alle medlemmer 2 gange årligt. Undtaget er klubbens passive medlemmer, som får opkrævning 1 gang om året. Opkrævning for forårs- og efterårssæson udsendes hhv. ultimo marts og ultimo august for allerede indmeldte spillere. Nye spillere opkræves løbende, dog senest efter 3. træningsdag. Kontingent for indendørssæsonen er omfattet af efterårskontingentet. Bliver kontingentet ikke betalt, følger først en mundtlig rykker via træner/holdleder/bestyrelse. 20 dage herefter følger første skriftlige rykker inkl. et rykkergebyr på kr

7 Trænerhåndbog 10 dage herefter følger anden skriftlige rykker inkl. et rykkergebyr på kr. 50 samt meddelelse om udelukkelse fra træning og kamp indtil restance er betalt. Fritaget for kontingent er trænere og holdledere. Kontingentsatser fastsættes hvert år af bestyrelsen. 5. Kampe og stævner 5.1 Kampafvikling. DBU-LF fremsender kampprogram for de enkelte hold, hvorefter holdleder/træner træffer de nærmere aftaler med hensyn til hold, tøj og transport. Det er den enkelte holdleder/træner, der træffer aftaler om træningskampe for det enkelte hold i respekt for andre aktiviteter i hallen og på banerne. Dommerhonorar ved træningskampe afregnes kontant. Alle ændringer vedr. hjemmebanekampe skal meddelelses til banemesteren, hallen og cafeteriet. 5.2 Ændringer af kampdag/kamptidspunkt Her henvises til DBU-LFs gældende regler. Hvis man ønsker at flytte en kampdag/kamptidspunkt foretager træner eller holdleder sig følgende: 1. Skriftlig anmodning til DBU LF. Evt. via Ønsker om ændring skal som hovedregel foretages senest 10 dage før fastsat kampdag/kamptidspunkt 3. Tilbagemelding fra kampfordeler sker mundtligt eller skriftligt 4. Mundtlige anmodninger om ændringer kan normalt ikke modtages Af hensyn til dommerbestilling (læs også omkostninger) og den øvrige planlægning, bedes ændringer kun foretaget i begrænset omfang. 5.3 Aflysning af kamp Hvis man ikke kan stille hold til en fastsat kamp, skal DBU LF underrettes så tidligt så muligt. Aflysninger koster bøde og strafudgift. 5.4 Rapportering af kampresultater Kampresultater fra mandskampe indtelefoneres til DBU LF umiddelbart efter kampens afslutning, se telefonnummer på kopi kampkort. Resultatet skal indtelefoneres senest en time efter kampens afslutning. Det er holdlederens/trænerens ansvar at få resultatet indtelefoneret. Resultater fra ungdomsstævner skal indrapporteres til webmaster og helst med billeder og kampreferat. 7

8 Trænerhåndbog 5.5 Holdkort Holdkortet udfyldes af begge hold og afleveres til kampens dommer, som opbevarer det under kampen. Efter kampen påfører dommeren kampens resultat, og sletter eventuelt ikke benyttede spillere. Holdkortet underskrives af alle parter, og der vil ikke efterfølgende kunne foretages rettelser. Hver klub modtager en kopi af holdkortet som opbevares af hver klub, og skal på forlangende kunne indsendes til unionen. Sker dette ikke idømmes pågældende klub en bøde i henhold til turneringsreglementets 23 og 27 i Særlige bestemmelser. Holdkortet skal opbevares af klubberne mindst 30 dage efter endt turneringsår. Eventuelt manglende holdkort må dog aldrig være årsag til at en kamp ikke afvikles. Såfremt der anvendes numre på trøjerne skal disse være i overensstemmelse med de påførte navne på holdkortet. På holdkort over ungdomskampe skal anføres spillernes fødselsår. På holdkort over old boyskampe - og ældre - skal anføres spillernes fødselsdata (dd-mm-åå). Holdkort fra DBU LF findes på kontoret i holder bag døren. Efter kamp afleveres holdkortet i samme holder. Dette indsamles og opbevares af bestyrelsen. Bemærk: Ved et holds udeblivelse indberetter hjemmeholdet kampens resultat med en bemærkning om aflysningen. 5.6 Dommerhonorar mv. Der foretages automatisk dommerafregning. Ved kampe i får dommerne 1 vand efter eget valg. Kampbolde bør lægges i dommerrummet før kampen. 5.7 Tur og stævnedeltagelse På kontoret i hallen findes invitationer til stævner mv. som er tilsendt klubben. Disse må ikke fjernes fra lokalet. Øvrige invitationer formidles pr. mail Ungdomsholdene kan deltage i alle stævner på Lolland-Falster indbudt af såvel private klubber som DBU LF. Betaling herfor afholdes af klubben. Deltagelse i betalingsstævner udenfor Lolland-Falster er som udgangspunkt for egenbetaling, dog kan klubben ansøges om tilskud hertil Tilmelding til ture og større stævner (over flere dage) sker i samarbejde mellem træner/holdleder/forældre og bestyrelsen. Deltagelse i sådanne ture/stævner kan være en kombination af egenbetaling og evt. tilskud fra klubben. Endeligt er det også muligt at søge s Forældre- og Venneforening om et tilskud. Trænere og ledere deltager så vidt muligt gratis på ture. Deltagergebyr m.m. for disse indregnes i turens samlede pris og betales som sådan. 8

9 Trænerhåndbog 6. Materialer 6.1 Bolde Bolde forefindes i boldrummet på østsiden af hallen. Hvert hold har tildelt et aflåst rum med egne bolde. Her forefindes også boldnet. Det er et fælles ansvar at rydde op, så boldrummet er rydeligt. I ungdomsafdelingen tilstræbes det, at der er en bold pr. spiller. Pumpning af bolde foregår ligeledes i boldrummet, hvor der er placeret en kompressor. Det er trænerens ansvar at tælle bolde op som bruges til træning og få dem med ind igen. Er en bold ødelagt, skal den lægges i fyrrummet, med henblik på reparation. Ved slutningen af sæsonen rengøres boldene og tælles op. 6.2 Kegler/toppe/veste Kegler/toppe/veste er ligeledes i boldrummet, og det forventes at der ryddes op så rummet er rydeligt. 6.3 Øvrige træningshjælpemidler Forefindes i skuret mellem hallen og bane Flytbare mål Alle målene på træningsbanerne er flytbare, så man kan få det optimale ud af træningen. 7. Tøj 7.1 Spilletøj Klubben stiller spilletøj til rådighed for alle hold. Spilletøjet består af: Grøn spilletrøje Grøn buks Grønne strømper Tøjet ligger i tasker, der står i tøjrummet i mellemgangen ved omklædningsrummene. Spilletøj vaskes af holdene selv, da klubben ikke har kapacitet til dette. Inddrag forældrene i en turnus. Hvis tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet, gives besked til bestyrelsen. Bestyrelsen har kontakten til Intersport om materiel og tøjinvesteringer. 9

10 7.2 Sponsortøj og forældregaver Trænerhåndbog Bestyrelsen ser med velvilje på forældre og andre der skaffer tøj/rekvisiter m.m til deres hold. Bestyrelsen skal informeres så der samtidig kan foregå en samlet prioritering af ressourcerne, og vi ikke løber i hælene på hinanden hos sponsorerne. Der vil blive udarbejdet en sponsorkontrakt og sponsoren vil få plads på hjemmesiden. Husk: Hvis en sponsor ønsker at finansiere spillerbeklædning m.v. skal du orientere bestyrelsen. 8. Stadion 8.1 Stadion generelt Banerne, omklædningsrum, boldrum, bolde mv. skal behandles ordentlig, og man skal sørge for at rydde op efter sig, således at faciliteterne fremstår præsentable for klubbens medlemmer og gæsterne til klubben. Ved at give et ordentlig indtryk på omverdenen højner vi vores anseelse hos kollegerne i andre klubber. Efter træning og kamp har holdleder og træner ansvaret for at faciliteterne efterlades rydeligt. Husk at slukke lys. 8.2 Nøgler Alle trænere og ledere får udleveret en nøgle, som giver adgang til Boldrummet og tøjrummet. Det er formanden, der står for udlevering af nøgler. 8.3 Lysanlæg råder over lysanlæg til bane 2. Lyset til banen tændes på en kontakt i lyskassen, der står i det nordøstlige hjørne af banen. Det er kun træneren, der må tænde for lyset, og kun efter at de har fået instruktion fra en person som kender anlægget. 8.4 Omklædningsrum Til hjemmekampe skal holdene klæde om i de omklædningsrum, som er anført på oversigten i gangen i hallen. Det opsatte ordensreglementer skal efterleves. Herunder at støvler tages på og af udenfor. 8.5 Fodboldstøvler Fodboldstøvler er et udendørs-fodtøj og skal holdes i hånden indenfor. 10

11 8.6 Kontor Trænerhåndbog Klubben råder over et kontor (venligst stillet til rådelig af halinspektøren), hvor administrative opgaver i forbindelse med klubarbejdet kan foretages. Her forefindes kopimaskine som deles med øvrige foreninger i hallen. Hvis papirbeholdningen er lav, bedes kassereren orienteres. 8.7 Klublokale Klubben råder over eget klublokale i Foreningshuset (Tingsted Skole). Her har klubben også mulighed for at disponere over Foreningshusets fælles lokaler (fælles rum på 1. sal, aula, køkken, mm.). Klublokalet kan bookes via Benny. Nøgle til klublokale forefindes hos Benny, klubbens formand, Venneforeningens formand og halinspektøren. 9. Administration/Kommunikation 9.1 Administration og kopiering stiller brevpapir og kuverter til rådighed og refunderer portoen mod behørig dokumentation. Brevpapir og kuverter kan fås ved henvendelse til kassereren. Hallens telefon kan benyttes af trænere og ledere til at ringe fra i forbindelse med deres arbejde i klubben. 9.2 Kommunikation Oplysninger til trænerne i udendørssæsonen sendes eller ringes til de respektive trænere/holdledere senest dagen efter de er modtaget i bestyrelsen. Da alle træner tirsdag og torsdag vil relevant information også blive formidlet på de dage. Vær opmærksom på generelle oplysninger på opslagstavlen og tavlen på gangen. DBU LF udsender jævnligt nyhedsbreve pr. mail. Det anbefales at alle trænere/ledere tilmelder sig nyhedsbrevet. 10. Trænere og ledere 10.1 Trænere Trænere i er i princippet ulønnede trænere. Trænere og spillere opfordres til at dygtiggøre sig via kurser mv. som klubben vil finansiere. Klubben har et klubmedlemskab af Dansk Træner Union. Trænerne hyres primært gennem børnenes forældre og bekendte, og motivationen sker gennem en gradvis involvering over tid, så trænerhvervet læres over tid. Trænerne forventes at være loyale mod klubbens formål og mål samt DBU s ny vej. Trænerne opfordres til at involvere forældre m.fl i trænerarbejdet. Bl.a som stationsleder, sætte baner op, tage sig af børn der har behov for hjælp, rydde op i boldrum mv. 11

12 Trænerhåndbog Bestyrelsen beslutter hvorledes man evt. vil aflønne trænere og holdledere for deres indsats. Det tilstræbes at seniorafdelingens kontingent går til den afdeling alene og resten af deres aktiviteter er spillerfinansieret. Således er der fra 1.februar 2009 indgået aftale med lønnet seniortræner. Ungdommens kontingent, sponsorindtægter mv. tilstræbes at gå til ungdomsarbejdet, således at der i klubben sker en prioritering af ungdomsarbejdet. Nye trænere i klubben får en træningsdragt. Trænere/holdleder er kontingent fri Ledere Klubbens ledere aflønnes normalt ikke, men kan få godtgjort udgifter forbundet med deres funktion efter regning. Ledere er kontingentfri Kursusaktivitet Det er s målsætning, at så mange trænere og spillere som muligt gennemgår flest mulige relevante kurser. Det er s målsætning at reservere midler, således at denne uddannelse kan dækkes. Kursusaktivitet aftales i god tid med formanden, således at dette kan indgå i budgettet. Kursusoversigt findes på nettet hos de relevante organisationer: DIF, DGI eller lokalt DBU LF. Efter endt kursus har bestyrelsen en forventning om at vedkommende præsenterer sin nye viden til en klubtræning og sender en kopi af kursusbeviset til klubbens kasserere Dommeruddannelse arbejder aktivt for at dommergerningen bliver fremmet, og opfordrer meget til at både ungdomsspillere fra 16 år til seniorspillere tager dommereksamen. 11. Alkoholpolitik Alkohol må kun købes og nydes af personer der er fyldt 18 år. 12. Pædofilipolitik Alle trænere og holdledere som beskæftiger sig med børn og unge under 15 år skal have en børneattest. Det er kun den samlede bestyrelse, der kan give klubben tilladelse til at have en person ansat, som har en bemærkning i attesten. Det er desuden kun bestyrelsen, der kender resultatet fra forespørgslen. 12

13 Trænerhåndbog 13. Rygepolitik Rygning foregår udendørs. 14. Refundering af afholdte udgifter Refundering af udgifter afholdt af træner/leder mv. kan efter forudgående aftale ske hos kassereren mod behørig dokumentation. 15. Klager over klubbens trænere, ledere, bestyrelse eller medlemmer Der tilstræbes en rummelig kultur i, således at der er plads til alle. Ansvaret for grænsesætningen er træner/holdleder og spilleren/forældre i direkte dialog. Værdierne er tryghed, tillid, medansvar og frivillighed. Opstår der uenighed eller konflikter, som ikke kan afklares direkte mellem de berørte parter skal formanden og næstformanden orienteres så hurtigt som muligt. Herefter vil formand og næstformand afholde samtaler med de berørte parter og udarbejde en handlingsplan for det videre samarbejde. Vi er optaget af, at alle påtager sig et relationelt ansvar og er opmærksomme i forhold til sprog og kommunikation frem for at være optaget af skyld og personvurdering. Ligeledes kan der være medlemmer som opfører sig uhensigtsmæssigt i forhold til klubbens værdigrundlag. Igen skal samtalen først ske på lavest mulige niveau, hvorefter formanden og næstformanden orienteres for at de kan tage yderligere initiativer. 13

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2

Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Indhold Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Formand - årsplan... 4 Formandens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....4 PR udvalg - årsplan... 5

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere