Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub"

Transkript

1 Trænerhåndbog Trænerhåndbog

2 Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer s 9 7. Tøj s 9 8. Stadion s Administration og kommunikation s Trænere og ledere s Alkoholpolitik s Pædofilipolitek s Rygepolitik s Refundering af aftalte udgifter s Klager s 13 2

3 Trænerhåndbog 1. Indledning 1.1 Klubbens formål Klubbens formål står beskrevet i paragraf 2 i s love: Det er s formål at tilbyde sportsinteresserede mulighed for at dyrke fodbold samt med udgangspunkt i fodbold at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Det er s formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke fodbold eller anden sport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til. 1.2 Holdninger og værdier startede i 2008 med at følge DBU s ny vej, som er en gennemarbejdet visionær og anderledes måde at tænke fodbold for de unge. Kodeordene er: fodbold skal være sjovt fokus på udvikling væk med resultaterne ingen negative tilråb hellere 5v5 end 11v11 bolde til alle aldersrelateret træning I er tryghed, tillid, medansvar og frivillighed 4 nøglebegreber vi gerne vil fremme. 1.3 Håndbogens formål og indhold Håndbogens formål er at give et generelt billede af de værdier og holdninger som udspiller sig i. Her kan man finde svar på de fleste spørgsmål til klubbens liv. 1.4 Udlevering af håndbogen Håndbogen udleveres til: Træner og holdleder. Bestyrelsen. Øvrige henvises til hjemmesiden. 1.5 Opdatering af håndbogen Det er den til en hver tid siddende bestyrelse som har ansvaret for at håndbogen holdes ajourført og opdateret. 1.6 Udarbejdelse af håndbogen Denne håndbog er august 2012 tilrettet af Lise Aarslew-Jensen, formand. 3

4 Trænerhåndbog 2. Organisation 2.1 Bestyrelsen Formand: Lise Aarslew-Jensen Næstformand: Lise Larsen Kasserer: Rikke Reimer Senior: Benny Ellekjær Medlem: ledig Suppleant 1: Angelica Brunstedt Suppleant 2: Tommy Henriksen Øvrige kontakter: Tingsted Hallen: Peder Valentin Cafeteriet: Lasse / Marina Webmaster og hjemmeside Boldklubbens hjemmeside hedder: og varetages af webmaster Otto Sembach Alle opfordres til mest muligt at tage billeder og indsende tekster fra træning, kampe, stævner mv., så hjemmesiden hele tiden er opdateret med seneste nyt og således bliver tæt forbundet med klubbens liv. 2.3 Samarbejdspartnere er medlem af DBU Lolland-Falster, DIF og DGI. Om fodbold samarbejdes primært med DBU-LF. Med DGI samarbejdes om organisatoriske forhold og alternative idrætter. er endvidere tilknyttet samarbejde med LFA (Lolland-Falster Alliancen). Holdsamarbejde på tværs med andre klubber foregår efter en konkret vurdering samt efter aftale med bestyrelsen. 3. Baneforhold 3.1 Banemester Det er banemesteren (Benny Ellekjær), der som baneansvarlig, træffer afgørelse om gennemførsel af kampe. I forbindelse med kampe i den periode, hvor opvisningsbanen kan tage skade, træffes afgørelse om aflysning af kampe i samarbejde med førsteholdstræneren. Det er banemesteren som bestemmer banefordelingen for klubbens øvrige hold og hvornår de skal spille på opvisningsbanen. 4

5 Trænerhåndbog 3.2 Retningslinier for brug af opvisningsbane (bane 1) For at sikre at bane 1 (nærmest hallen) gennem hele sæsonen har en acceptabel og spilbar tilstand gælder følgende: I perioder hvor bane 1 ikke tager skade af at blive spillet på, kan alle klubbens hold benytte banen. Målfeltet skal skånes og må derfor kun bruges i forbindelse med kamp. I perioder hvor opvisningsbanen tager skade af at blive spillet på eller kan tage skade, hvis der bliver spillet for mange kampe, prioriteres brugen af banen således: Seniorhold 11-mands ungdomshold Klubbens øvrige hold må ikke benytte opvisningsbanen i de perioder, hvor banen kan tage skade. Hvis banen er i sådan en forfatning, at den kan tage længerevarende skade af at blive spillet på, må ingen af klubbens hold benytte banen. 3.3 Træningsbanen (bane 2) Bane 2 (nærmest Foreningshuset) er klubbens træningsbane. Her er nyopsat lysanlæg. For at benytte lysanlægget skal træneren have gennemgået en instruks i betjening heraf. Dette kan ske ved henvendelse til banemesteren. 3.6 Baneforhold i øvrigt Vedligeholdelse af banerne er en kommunal opgave. Græsslåning foretages tirsdag og fredag. Mål flyttes efter træning hver torsdag (dog ikke 11- mands mål). Hjørneflag skal ligeledes være fjernet. Endvidere har DBU-LF etableret et samarbejdsfora mellem Guldborgsund kommune og klubberne med henblik på at fremme samarbejdet om vedligeholdelse af banerne. Der er årlig gennemgang af banerne (banesyn) med deltagelse af kommune (Jes V. Larsen, , DBU-LF Banegruppe), banemester og Tingsted Hallens halinspektør. 4. Medlemmer 4.1 Medlemslister Medlemslister til brug for træner og holdleder kan rekvireres hos kassereren efter behov eller trækkes direkte på KlubOffice (brugerrettigheder hertil rekvireres hos kassereren). Medlemslisterne bør indeholde navn, adresse og og bruges i forbindelse med sæsonstarten, hvor der skal sendes invitationer ud til spillerne. Det er træner/holdleders opgave at kontrollere listerne for fejl og mangler og underrette kassereren om disse. 5

6 Trænerhåndbog Medlemslisten bruges også i forbindelse med kontingentopkrævning og indberetning til kommunen og landsforbundene. 4.2 Procedure for indmelding Ved hjælp af medlemslisterne skal træneren kontrollere, at alle spillere er medlemmer af klubben. Ved tilgang af en ny spiller skal der udfyldes en indmeldelsesblanket, som forefindes i reolen på kontoret samt på klubbens website. Ved indmelding i klubben skal spilleren, hvis vedkommende har spillet i en anden klub, aflevere sit spillercertifikat. Vedr. indendørsfodbold kan et medlem som spiller udendørs i en anden klub og som sådan være medlem af en anden klub, godt spille indendørs for. 4.3 Prøve medlemskab Nye spillere, som kommer til klubben, kan prøvetræne 3 gange før de skal meldes ind. 4.4 Spillercertifikat Ved indmeldelse af en ny spiller, som i indeværende sæson eller sidste sæson har spillet i en anden klub, skal spilleren indhente sin spillertilladelse hos den pågældende klub, og dermed få udleveret spillercertifikatet. Det understreges at en spiller ikke må benyttes i turneringskampe mv. inden indmeldelse og spilletilladelse/hvid erklæring er i orden, da ellers får bøder og fratagelse af point. Spillercertifikater opbevares hos kassereren. 4.5 Udmeldelse Hvis et medlem ønsker at blive udmeldt af, skal spilleren skriftligt meddele det til kassereren som samtidig afstemmer kontingentindbetalingerne. Ønsker en spiller, at spille for en anden klub og derfor ønsker at få sit spillercertifikat udleveret, skal dette rekvireres ved kassereren. En forudsætning for at en spiller får udleveret sit spillercertifikat er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 4.6 Kontingent Kontingentopkrævningen foretages ved udsendelse/aflevering af girokort til alle medlemmer 2 gange årligt. Undtaget er klubbens passive medlemmer, som får opkrævning 1 gang om året. Opkrævning for forårs- og efterårssæson udsendes hhv. ultimo marts og ultimo august for allerede indmeldte spillere. Nye spillere opkræves løbende, dog senest efter 3. træningsdag. Kontingent for indendørssæsonen er omfattet af efterårskontingentet. Bliver kontingentet ikke betalt, følger først en mundtlig rykker via træner/holdleder/bestyrelse. 20 dage herefter følger første skriftlige rykker inkl. et rykkergebyr på kr

7 Trænerhåndbog 10 dage herefter følger anden skriftlige rykker inkl. et rykkergebyr på kr. 50 samt meddelelse om udelukkelse fra træning og kamp indtil restance er betalt. Fritaget for kontingent er trænere og holdledere. Kontingentsatser fastsættes hvert år af bestyrelsen. 5. Kampe og stævner 5.1 Kampafvikling. DBU-LF fremsender kampprogram for de enkelte hold, hvorefter holdleder/træner træffer de nærmere aftaler med hensyn til hold, tøj og transport. Det er den enkelte holdleder/træner, der træffer aftaler om træningskampe for det enkelte hold i respekt for andre aktiviteter i hallen og på banerne. Dommerhonorar ved træningskampe afregnes kontant. Alle ændringer vedr. hjemmebanekampe skal meddelelses til banemesteren, hallen og cafeteriet. 5.2 Ændringer af kampdag/kamptidspunkt Her henvises til DBU-LFs gældende regler. Hvis man ønsker at flytte en kampdag/kamptidspunkt foretager træner eller holdleder sig følgende: 1. Skriftlig anmodning til DBU LF. Evt. via Ønsker om ændring skal som hovedregel foretages senest 10 dage før fastsat kampdag/kamptidspunkt 3. Tilbagemelding fra kampfordeler sker mundtligt eller skriftligt 4. Mundtlige anmodninger om ændringer kan normalt ikke modtages Af hensyn til dommerbestilling (læs også omkostninger) og den øvrige planlægning, bedes ændringer kun foretaget i begrænset omfang. 5.3 Aflysning af kamp Hvis man ikke kan stille hold til en fastsat kamp, skal DBU LF underrettes så tidligt så muligt. Aflysninger koster bøde og strafudgift. 5.4 Rapportering af kampresultater Kampresultater fra mandskampe indtelefoneres til DBU LF umiddelbart efter kampens afslutning, se telefonnummer på kopi kampkort. Resultatet skal indtelefoneres senest en time efter kampens afslutning. Det er holdlederens/trænerens ansvar at få resultatet indtelefoneret. Resultater fra ungdomsstævner skal indrapporteres til webmaster og helst med billeder og kampreferat. 7

8 Trænerhåndbog 5.5 Holdkort Holdkortet udfyldes af begge hold og afleveres til kampens dommer, som opbevarer det under kampen. Efter kampen påfører dommeren kampens resultat, og sletter eventuelt ikke benyttede spillere. Holdkortet underskrives af alle parter, og der vil ikke efterfølgende kunne foretages rettelser. Hver klub modtager en kopi af holdkortet som opbevares af hver klub, og skal på forlangende kunne indsendes til unionen. Sker dette ikke idømmes pågældende klub en bøde i henhold til turneringsreglementets 23 og 27 i Særlige bestemmelser. Holdkortet skal opbevares af klubberne mindst 30 dage efter endt turneringsår. Eventuelt manglende holdkort må dog aldrig være årsag til at en kamp ikke afvikles. Såfremt der anvendes numre på trøjerne skal disse være i overensstemmelse med de påførte navne på holdkortet. På holdkort over ungdomskampe skal anføres spillernes fødselsår. På holdkort over old boyskampe - og ældre - skal anføres spillernes fødselsdata (dd-mm-åå). Holdkort fra DBU LF findes på kontoret i holder bag døren. Efter kamp afleveres holdkortet i samme holder. Dette indsamles og opbevares af bestyrelsen. Bemærk: Ved et holds udeblivelse indberetter hjemmeholdet kampens resultat med en bemærkning om aflysningen. 5.6 Dommerhonorar mv. Der foretages automatisk dommerafregning. Ved kampe i får dommerne 1 vand efter eget valg. Kampbolde bør lægges i dommerrummet før kampen. 5.7 Tur og stævnedeltagelse På kontoret i hallen findes invitationer til stævner mv. som er tilsendt klubben. Disse må ikke fjernes fra lokalet. Øvrige invitationer formidles pr. mail Ungdomsholdene kan deltage i alle stævner på Lolland-Falster indbudt af såvel private klubber som DBU LF. Betaling herfor afholdes af klubben. Deltagelse i betalingsstævner udenfor Lolland-Falster er som udgangspunkt for egenbetaling, dog kan klubben ansøges om tilskud hertil Tilmelding til ture og større stævner (over flere dage) sker i samarbejde mellem træner/holdleder/forældre og bestyrelsen. Deltagelse i sådanne ture/stævner kan være en kombination af egenbetaling og evt. tilskud fra klubben. Endeligt er det også muligt at søge s Forældre- og Venneforening om et tilskud. Trænere og ledere deltager så vidt muligt gratis på ture. Deltagergebyr m.m. for disse indregnes i turens samlede pris og betales som sådan. 8

9 Trænerhåndbog 6. Materialer 6.1 Bolde Bolde forefindes i boldrummet på østsiden af hallen. Hvert hold har tildelt et aflåst rum med egne bolde. Her forefindes også boldnet. Det er et fælles ansvar at rydde op, så boldrummet er rydeligt. I ungdomsafdelingen tilstræbes det, at der er en bold pr. spiller. Pumpning af bolde foregår ligeledes i boldrummet, hvor der er placeret en kompressor. Det er trænerens ansvar at tælle bolde op som bruges til træning og få dem med ind igen. Er en bold ødelagt, skal den lægges i fyrrummet, med henblik på reparation. Ved slutningen af sæsonen rengøres boldene og tælles op. 6.2 Kegler/toppe/veste Kegler/toppe/veste er ligeledes i boldrummet, og det forventes at der ryddes op så rummet er rydeligt. 6.3 Øvrige træningshjælpemidler Forefindes i skuret mellem hallen og bane Flytbare mål Alle målene på træningsbanerne er flytbare, så man kan få det optimale ud af træningen. 7. Tøj 7.1 Spilletøj Klubben stiller spilletøj til rådighed for alle hold. Spilletøjet består af: Grøn spilletrøje Grøn buks Grønne strømper Tøjet ligger i tasker, der står i tøjrummet i mellemgangen ved omklædningsrummene. Spilletøj vaskes af holdene selv, da klubben ikke har kapacitet til dette. Inddrag forældrene i en turnus. Hvis tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet, gives besked til bestyrelsen. Bestyrelsen har kontakten til Intersport om materiel og tøjinvesteringer. 9

10 7.2 Sponsortøj og forældregaver Trænerhåndbog Bestyrelsen ser med velvilje på forældre og andre der skaffer tøj/rekvisiter m.m til deres hold. Bestyrelsen skal informeres så der samtidig kan foregå en samlet prioritering af ressourcerne, og vi ikke løber i hælene på hinanden hos sponsorerne. Der vil blive udarbejdet en sponsorkontrakt og sponsoren vil få plads på hjemmesiden. Husk: Hvis en sponsor ønsker at finansiere spillerbeklædning m.v. skal du orientere bestyrelsen. 8. Stadion 8.1 Stadion generelt Banerne, omklædningsrum, boldrum, bolde mv. skal behandles ordentlig, og man skal sørge for at rydde op efter sig, således at faciliteterne fremstår præsentable for klubbens medlemmer og gæsterne til klubben. Ved at give et ordentlig indtryk på omverdenen højner vi vores anseelse hos kollegerne i andre klubber. Efter træning og kamp har holdleder og træner ansvaret for at faciliteterne efterlades rydeligt. Husk at slukke lys. 8.2 Nøgler Alle trænere og ledere får udleveret en nøgle, som giver adgang til Boldrummet og tøjrummet. Det er formanden, der står for udlevering af nøgler. 8.3 Lysanlæg råder over lysanlæg til bane 2. Lyset til banen tændes på en kontakt i lyskassen, der står i det nordøstlige hjørne af banen. Det er kun træneren, der må tænde for lyset, og kun efter at de har fået instruktion fra en person som kender anlægget. 8.4 Omklædningsrum Til hjemmekampe skal holdene klæde om i de omklædningsrum, som er anført på oversigten i gangen i hallen. Det opsatte ordensreglementer skal efterleves. Herunder at støvler tages på og af udenfor. 8.5 Fodboldstøvler Fodboldstøvler er et udendørs-fodtøj og skal holdes i hånden indenfor. 10

11 8.6 Kontor Trænerhåndbog Klubben råder over et kontor (venligst stillet til rådelig af halinspektøren), hvor administrative opgaver i forbindelse med klubarbejdet kan foretages. Her forefindes kopimaskine som deles med øvrige foreninger i hallen. Hvis papirbeholdningen er lav, bedes kassereren orienteres. 8.7 Klublokale Klubben råder over eget klublokale i Foreningshuset (Tingsted Skole). Her har klubben også mulighed for at disponere over Foreningshusets fælles lokaler (fælles rum på 1. sal, aula, køkken, mm.). Klublokalet kan bookes via Benny. Nøgle til klublokale forefindes hos Benny, klubbens formand, Venneforeningens formand og halinspektøren. 9. Administration/Kommunikation 9.1 Administration og kopiering stiller brevpapir og kuverter til rådighed og refunderer portoen mod behørig dokumentation. Brevpapir og kuverter kan fås ved henvendelse til kassereren. Hallens telefon kan benyttes af trænere og ledere til at ringe fra i forbindelse med deres arbejde i klubben. 9.2 Kommunikation Oplysninger til trænerne i udendørssæsonen sendes eller ringes til de respektive trænere/holdledere senest dagen efter de er modtaget i bestyrelsen. Da alle træner tirsdag og torsdag vil relevant information også blive formidlet på de dage. Vær opmærksom på generelle oplysninger på opslagstavlen og tavlen på gangen. DBU LF udsender jævnligt nyhedsbreve pr. mail. Det anbefales at alle trænere/ledere tilmelder sig nyhedsbrevet. 10. Trænere og ledere 10.1 Trænere Trænere i er i princippet ulønnede trænere. Trænere og spillere opfordres til at dygtiggøre sig via kurser mv. som klubben vil finansiere. Klubben har et klubmedlemskab af Dansk Træner Union. Trænerne hyres primært gennem børnenes forældre og bekendte, og motivationen sker gennem en gradvis involvering over tid, så trænerhvervet læres over tid. Trænerne forventes at være loyale mod klubbens formål og mål samt DBU s ny vej. Trænerne opfordres til at involvere forældre m.fl i trænerarbejdet. Bl.a som stationsleder, sætte baner op, tage sig af børn der har behov for hjælp, rydde op i boldrum mv. 11

12 Trænerhåndbog Bestyrelsen beslutter hvorledes man evt. vil aflønne trænere og holdledere for deres indsats. Det tilstræbes at seniorafdelingens kontingent går til den afdeling alene og resten af deres aktiviteter er spillerfinansieret. Således er der fra 1.februar 2009 indgået aftale med lønnet seniortræner. Ungdommens kontingent, sponsorindtægter mv. tilstræbes at gå til ungdomsarbejdet, således at der i klubben sker en prioritering af ungdomsarbejdet. Nye trænere i klubben får en træningsdragt. Trænere/holdleder er kontingent fri Ledere Klubbens ledere aflønnes normalt ikke, men kan få godtgjort udgifter forbundet med deres funktion efter regning. Ledere er kontingentfri Kursusaktivitet Det er s målsætning, at så mange trænere og spillere som muligt gennemgår flest mulige relevante kurser. Det er s målsætning at reservere midler, således at denne uddannelse kan dækkes. Kursusaktivitet aftales i god tid med formanden, således at dette kan indgå i budgettet. Kursusoversigt findes på nettet hos de relevante organisationer: DIF, DGI eller lokalt DBU LF. Efter endt kursus har bestyrelsen en forventning om at vedkommende præsenterer sin nye viden til en klubtræning og sender en kopi af kursusbeviset til klubbens kasserere Dommeruddannelse arbejder aktivt for at dommergerningen bliver fremmet, og opfordrer meget til at både ungdomsspillere fra 16 år til seniorspillere tager dommereksamen. 11. Alkoholpolitik Alkohol må kun købes og nydes af personer der er fyldt 18 år. 12. Pædofilipolitik Alle trænere og holdledere som beskæftiger sig med børn og unge under 15 år skal have en børneattest. Det er kun den samlede bestyrelse, der kan give klubben tilladelse til at have en person ansat, som har en bemærkning i attesten. Det er desuden kun bestyrelsen, der kender resultatet fra forespørgslen. 12

13 Trænerhåndbog 13. Rygepolitik Rygning foregår udendørs. 14. Refundering af afholdte udgifter Refundering af udgifter afholdt af træner/leder mv. kan efter forudgående aftale ske hos kassereren mod behørig dokumentation. 15. Klager over klubbens trænere, ledere, bestyrelse eller medlemmer Der tilstræbes en rummelig kultur i, således at der er plads til alle. Ansvaret for grænsesætningen er træner/holdleder og spilleren/forældre i direkte dialog. Værdierne er tryghed, tillid, medansvar og frivillighed. Opstår der uenighed eller konflikter, som ikke kan afklares direkte mellem de berørte parter skal formanden og næstformanden orienteres så hurtigt som muligt. Herefter vil formand og næstformand afholde samtaler med de berørte parter og udarbejde en handlingsplan for det videre samarbejde. Vi er optaget af, at alle påtager sig et relationelt ansvar og er opmærksomme i forhold til sprog og kommunikation frem for at være optaget af skyld og personvurdering. Ligeledes kan der være medlemmer som opfører sig uhensigtsmæssigt i forhold til klubbens værdigrundlag. Igen skal samtalen først ske på lavest mulige niveau, hvorefter formanden og næstformanden orienteres for at de kan tage yderligere initiativer. 13

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Velkommen til Tarp Boldklub

Velkommen til Tarp Boldklub 2012 Velkommen til Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 21-10-2012 Opdateret den 16. oktober 2012 Indledning... 3 Lidt baggrunds viden.... 4 Tarp Boldklubs holdninger til:... 5 Målsætning for Tarp Boldklub....

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB 1 Foreningens ophav: Stk. 1 Foreningens navn er Aarslev Boldklub (initialer AAB). Foreningen er stiftet den 17. april 1939. Hjemsted 5792 Årslev. Stk. 2 Foreningen er medlem

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog MORUD IF Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse. 2-3 1. Indledning:.... 4 2. Målsætning og værdier: 2.1. Målsætning. 4 2.2. Værdier... 5 3. Bestyrelsen: 3.1. Bestyrelsen 2008 6 3.2. Opgavefordeling

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere