1. Godkendelse af dagsorden /11848 Flishåndtering på Assens Havn Eventuelt...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3"

Transkript

1 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /11848 Flishåndtering på Assens Havn Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 19. august 2014 Dagsordenen blev godkendt /11848 Flishåndtering på Assens Havn Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at udvalget drøfter den miljømæssige regulering af Assens Havn. Formanden for Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at der nedlægges forbud mod flishugning- og opbevaring på Assens havn, til der foreligger dokumentation for, at det ved arbejdet opståede støv ikke er sundhedsskadeligt. Beslutningstema: Der skal tages stilling til om udvalget finder belæg for at foretage sig yderligere i forhold til miljøforholdene på Assens Havn. Assens Kommune, 1 af 4

2 Sagsfremstilling: Assens Kommune gav i juni 2013 Assens Havn en miljøgodkendelse med en række vilkår vedrørende håndteringen af flis på Assens Havn. Miljøgodkendelsen, som blev givet ud fra et forsigtighedsprincip, blev i foråret 2014 hjemvist, idet Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde at flishugning eller oplag ikke er godkendelsespligtigt. Klagenævnet henviste i stedet kommunen til at påbudsregulere Assens Havns aktiviteter med flis og træpiller efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1. Denne paragraf regulerer virksomheder, der medfører væsentlig forurening og som ikke er omfattet af miljøgodkendelse. Derudover pegede klagenævnet på, at der kan gives et undersøgelsespåbud efter 72 i miljøbeskyttelsesloven. På baggrund af at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse drøftede Miljø- og Teknikudvalget sagen den 6. maj 2014 og igen den 3. juni Udvalget besluttede den 3. juni 2014, at Assens Havn skulle varsles/meddeles et undersøgelses-påbud samt påbud, der regulerer støvforhold. Den 9. juli 2014 blev der fremsendt et påbud til Assens Havn, der omfatter: Påbud om undersøgelse af flisspredningen i omgivelserne det såkaldte undersøgelsespåbud Påbud med vilkår svarende til de der var i miljøgodkendelsen vedr. støv, herunder en række vilkår om håndtering, vindhastigheder etc. som til sammen skal minimere støvemissionen. Der er modtaget en klage over dette påbud, som inden for den lovmæssigt fastsatte tidsfrist på 3 uger fremsendes til Natur- og Miljøklagenævnet til videre behandling. Samtidig besluttede udvalget den 3. juni 2014, at alle klagesager og billeder skulle sendes til embedslægen til fornyet udtalelse. Denne udtalelse er modtaget den 17. juli og embedslægen konkluderer fortsat, at det er støvemissionen fra flisaktiviteterne på havnen, der skal minimeres (bilag). Det fremgår bl.a. at embedslægen har modtaget indberetning fra lægelig side om en sandsynlig sammenhæng mellem støvproblematikken og den sundhedsmæssige påvirkning af nogle borgere i området. Embedslægen konkluderer derfor, at det synlige støv skal elimineres, og såfremt der efterfølgende fortsat indrapporteres gener fra naboerne, kan kommunen på ny kontakte embedslægen. I varslingsperioden for ovennævnte påbud blev der af administrationen konstateret støvgener ved vejrforhold, der ikke er omfattet af påbuddet, og Assens Havn blev derfor samtidig bedt om at fremsende en redegørelse, der teknisk og økonomisk beskriver hvordan det vil være muligt at minimere støvgener i området under disse vejrforhold. Administrationen vurderer derfor, at der er lovgivningsmæssigt belæg i miljøbeskyttelsesloven at pålægge Assens Havn skærpede krav til, under hvilke vejrforhold mv., der kan håndteres flis på havnearealerne. Denne redegørelse er ikke modtaget forud for udarbejdelsen af dette dagsordenspunkt. Administrationen foreslår, at der stilles krav om, at der ved vindhastigheder fra alle retninger over 6 m/s ikke håndteres flis på havnens arealer. Administrationen har ikke på tilsyn konstateret støvnedfald i omgivelserne i perioder, hvor der kun har været oplag af flis på havnen. Støvgenerne vurderes derfor at stamme fra læsning, losning, flishugning og anden håndtering af flisen og ikke fra urørte oplag. Assens Kommune, 2 af 4

3 Der er her tale om en væsentlig stramning i forhold til det tidligere påbud, og det er den maksimale stramning, som efter administrationens vurdering rettelig kan meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Der vil kunne meddeles påbud, der er mere lempet, og som giver havnen større mulighed for at håndtere flis. Det kunne f.eks. være ved vindhastigheder over 8 m/s, vindretning fra sydøst, etc. Påbuddet vil kunne udarbejdes på en måde, der gør, at administrationen kan godkende forsøg med andre metoder til støvminimering, f.eks. mobilt telt eller anden støvskærm, vandtåge, eller andre relevante forslag. Afslutningsvis skal det oplyses, at det i praksis har vist sig ofte at være yderst vanskeligt at konstatere om støvnedfald hos naboer stammer fra flishåndtering på havnen, eller fra en anden kilde. Det er administrationens vurdering at en del af de modtagne støvklager har været fra andre kilder. Det foreslåede påbud forventes ikke at eliminere alle støvklager fra naboerne i området. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven. Økonomi: Ingen Beslutningskompetence: Miljø- og teknikudvalget for så vidt angår miljømæssig regulering af havnens aktiviteter. Bilag: Vedrørende støvproblemer i boliger beliggende i nærheden af Assens havn Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 19. august 2014 Miljø- og Teknikudvalget besluttede: at påbudsreguleringen opstrammes således at der ikke kan flishugges ved vindstyrker over 6 m/s så længe der ikke er etableret yderligere foranstaltninger, at Assens Havn påbydes at lave de foreslåede foranstaltninger, herunder anskaffelse af vejrstation, etablering af støvvæg på 5 meter, at påbudsreguleringen justeres når foranstaltningerne er etableret, at svar på undersøgelsespåbuddet forelægges udvalget og at tiltag på baggrund heraf er iværksat senest efter 6 måneder efter påbud herom. Rie Nielsen og Henrik Mott Frandsen (V) begærede sagen i Byrådet. Ole Knudsen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. 3. Eventuelt Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 19. august 2014 Intet. Assens Kommune, 3 af 4

4 Underskriftsside Hans Bjergegaard Leif Rothe Rasmussen Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Rie Nielsen Arno Termansen Poul Poulsen Assens Kommune, 4 af 4

5 Bilag: 2.1. Vedrørende støvproblemer i boliger beliggende i nærheden af Assens havn Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

6 From:Henrik L. Hansen To:Britta Tinghus;Thomas Barfoed Subject:Vedrørende støvproblemer i boliger beliggende i nærheden af Assens havn Vedrørende støvproblemer i boliger beliggende i nærheden af Assens havn J.nr.: /1 17. juli 2014 Assens kommune har anmodet om en ny udtalelse vedrørende de sundhedsmæssige problemstillinger forbundet med håndtering af flis og træpiller i den nordlige del af havnen i Assens. Det primære problem er støvdannelse, mulig udsættelse for skimmelsvampe og skimmelsvampesporer samt en problemstilling vedrørende lugt og støj. Sundhedsstyrelsen udtalte sig første gang i sagen den 23. januar Af udtalelsen fremgik det bl.a., at Hvis det reelt kan dokumenteres, at der er et betydende nedfald af støv fra oplagret og omlastet flis fra Assens havn, bør der iværksættes foranstaltninger med henblik på at reducere problemet. Sundhedsstyrelsen har endvidere udtalt sig specielt om skimmelsvampeproblemer, senest den 24. februar Kommunen har fremsendt en række klager modtaget fra borgere bosiddende i nærheden af havnen. Det fremgår ret klart, at der fortsat periodevis er et reelt støvproblem i beboelses -området beliggende op til havnen. I kommunens påbud af 9. juli 2014 fremgår det også, at kommunen selv, sammen med havnen, har konstateret støvproblemer. De hidtidige tiltag har således tilsyneladende ikke været tilstrækkelige til at løse støvproblemerne. Sundhedsstyrelsen har også modtaget indberetning fra lægelig side om sandsynlig sammenhæng mellem den konkrete udsættelse for støv i området og sygdom. Samlet set findes det sandsynligt, at de hidtidige støvproblemer faktisk har medført en uhensigtsmæssig sundhedsmæssig påvirkning af nogle borgere i lokalområdet. Rent sundhedsfagligt lægges vægt på følgende: Støv fra flis og træpiller kan udgøre et meget reelt sundhedsmæssig problem, specielt for personer, som i forvejen har lungelidelser. Dette må anses for veldokumenteret i en række undersøgelser. Støv fra træprodukterne vil også indeholde skimmelsvampe og skimmelsvampesporer. Der er ikke noget der taler for, at de arter af skimmelsvampe, som kan forventes at

7 findes i flis og træpiller i denne del af verden kan forårsage svampeinfektioner. Det reelle problem må således anses for at være de sundhedsmæssige problemer, som træstøv forvolder. Lugtgener fra flis og træpiller kan ikke anses for at være direkte sundhedsskadelige. Det afgørende er således at få reduceret støvproblemet således som det også fremgik af udtalelsen fra 23. januar Hvis der fortsat ud fra en visuel bedømmelse er synligt støv, som klart kommer fra flis og træpiller, ved eller i husene, må omfanget af støvproblemet anses for at være reelt og vil kunne medføre sundhedsmæssige problemer. Det umiddelbare mål med kommunens påbud, og de yderligere tiltag, som kommunen har bedt havnen om at fremlægge, må være at eliminere synlig støvforurening. Såfremt der efterfølgende, når dette mål er nået, fortsat indrapporteres gener fra borgere i området kan kommunen på ny kontakte Sundhedsstyrelsen med henblik på nærmere afklaring af problemstillingerne. Med venlig hilsen Venlig hilsen Henrik L Hansen Ledende embedslæge, kontorchef, Ph.D. Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf / (dir/mobil),

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes påbud om at begrænse støvgener fra BG Stone A/S, Havnevej, Faxe.

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes påbud om at begrænse støvgener fra BG Stone A/S, Havnevej, Faxe. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. september 2014 J.nr.: NMK-10-00694 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes påbud om at begrænse støvgener fra

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4 Dagsorden Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 2. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere