Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver"

Transkript

1 Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej Roskilde Telefon Sag Projektleder Sune Juul Røttig Kvalitetssikring Dennis Chr. Lyng Nielsen Revisionsnr. Godkendt af Udgivet Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger 1/25

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Metode og rapportopbygning Konklusion væsentlige problemområder Lærergruppen Kontor og ledelse Pedeller og rengøring /25

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Kvalitative kommentarer Lærere Kvalitative kommentarer Kontorpersonale og ledelse Kvalitative kommentarer Pedeller og rengøring 3/25

4 1 Metode og rapportopbygning I marts 2012 er der gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) på Viby Gymnasium. Alle ansatte på skolen er blevet bedt om at svare på spørgsmål der vedrører deres arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Skolens ansatte er blevet opdelt i 3 overordnede faggrupper, der hver især har svaret på forskellige spørgeskemaer, fordi deres arbejdsforhold er væsentligt forskellige. De tre faggrupper er lærergruppen, kontor- og ledelsesgruppen samt pedel- og rengøringsgruppen. På trods af de forskellige spørgeskemaer er der en del spørgsmål, som er enslydende, og disse kan således sammenlignes mellem de enkelte faggrupper. Alle spørgeskemaer er opdelt i følgende kategorier: 1. Fysiske forhold 2. Ergonomiske forhold 3. Psykosociale forhold 4. Kemiske og biologiske forhold 5. Ulykker 6. Andet Samlet besvarelsesprocent Antal udsendte skemaer: 89 Antal besvarede skemaer: 82 Besvarelsesprocent: 92 % Besvarelsesprocenten er meget høj, og undersøgelsen kan således betragtes som repræsentativ. Rapportens opbygning I rapportens første kapitel Konklusion væsentlige problemområder fremlægges en opsamling af de arbejdsmiljøproblemer, som Orbicon Arbejdsmiljø anbefaler, at der på Viby Gymnasium prioriteres imellem og udarbejdes handleplaner for. I rapportens 3 følgende kapitler analyseres de enkelte faggruppers kortlægning. Det er disse analyser, der således danner baggrund for den indledende opsamling. Hvor det er relevant, inddrages medarbejdernes kvalitative kommentarer, for at uddybe forståelsen af de enkelte problemområder. Desuden henvises via links (i den elektroniske udgave) til relevante vejledninger og lovgivning på de enkelte områder. Orbicon Arbejdsmiljøs anbefalinger Udover at den procentuelle vægt af et givent problem har en betydning for et problems tyngde, tager anbefalingerne også udgangspunkt i følgende generelle prioritering: 1. Væsentlige problemområder, der kræver umiddelbar prioritering og handling som følge af høj risiko for ulykker/sundhed/arbejdsskader, eller som følge af mistanke om ulovlige forhold 4/25

5 2. Væsentlige psykosociale problemområder, der kræver umiddelbar prioritering og handling 3. Andre væsentlige problemområder af betydning for arbejdsmiljøet Selvom kun en enkelt medarbejder fx oplever eksplosionsrisiko eller grov mobning, vil det således kunne vurderes vigtigere at prioritere end et problemområde som mange flere medarbejdere anser som problematisk. Vurderingen vil derfor altid forsøge at afveje forholdet mellem problemets procentuelle vægt og problemets karakter, herunder den potentielle risiko for ulykke, fysisk og mental sundhed eller arbejdsskade. Ligeledes vil mistanke om ulovlige forhold blive anbefalet løst først. Som nævnt har Orbicon Arbejdsmiljø analyseret både de kvantitative resultater og de kvalitative svar, som baggrund for vores overordnede anbefalinger. Vi vil dog opfordre arbejdsmiljøorganisationen på Viby Gymnasium, til også selv at gennemgå alle de kvalitative svar på undersøgelsen. En sådan gennemgang vil kunne give en mulighed for at løse eventuelle problemer, som ikke har givet store procentuelle udslag i den samlede statistik, og som derfor ikke er taget med som væsentlig generel problemstilling, men som let kan løses for enkeltpersoner eller små grupper af medarbejdere. På denne måde vil en lille indsats kunne betyde store arbejdsmiljøforbedringer for disse personer. Det skal i øvrigt bemærkes, at der i denne rapport er tale om anbefalinger, som alene er givet ud fra APV-undersøgelsens resultater og altså ikke er baseret på en vurdering af de konkrete forhold på Viby Gymnasium. Arbejdsmiljøsorganisationen på Viby Gymnasium har uanset anbefalingerne, ansvaret for at foretage de endelige valg omkring prioritering og udarbejde handleplaner ud fra de konkrete arbejdsmiljøforhold på skolen. Hvis det ønskes bidrager Orbicon Arbejdsmiljø gerne med konsulentbistand i forhold til de anbefalede handlinger i rapporten. 5/25

6 2 Konklusion væsentlige problemområder Væsentlige problemområder, der kræver umiddelbar prioritering og handling som følge af høj risiko for ulykker/sundhed/arbejdsskader, eller som følge af mistanke om ulovlige forhold - Oprydning/opbevaring af kemikalier i kemilokaler lærergruppen. Se side Træk/skub af tunge emner over dørtrin til tilbygning rengøring. Se side Gennemgang af/øvelser omkring nødplaner mv. lærergruppen. Se side 14 Væsentlige problemområder indenfor psykosociale forhold, der kræver umiddelbar handling - Mobning - lærergruppen. Se side 11 - Arbejdsmængde og forstyrrelser i arbejdet for enkelte medarbejdere kontor og ledelse. Se side 18 Andre væsentlige problemområder Prioritering og handling indenfor kortere tidshorisont: Generel ulykkesfare - Ledninger i undervisningslokaler - lærergruppen. Se side 14 - Faldrisiko pga. glat gulv rengøring. Se side 24 Indeklima herunder: - Fugt og skimmelsvamp i idræt. Se side Temperatur flere faggrupper. Se side 7 og Belysning lærergruppen. Se side 8. - Pædagogisk værksted, generelt indeklima lærergruppen. Se side 8 - Akustik i lærerværelset lærergruppen. Se side 8. Velfærdsforanstaltninger - Toiletforhold flere faggrupper. Se side 8 og Omklædningsforhold pedeller. Se side 21 Pladsforhold - Arbejdsplads til forberedelse lærergruppen. Se side 9. Ergonomi - Underarmsstøtte ved musearbejde lærergruppen. Se side 10. Oplæring - Oplæring/manualer enkelt medarbejder kontor og ledelse. Se side 20 Andre problemområder, som bør prioriteres - Videreudvikle oprydningskultur. Se side 14 - Lydtæt samtalerum i studievejledningen. Se side 8 - Kompetenceløft i forhold til elever med særlige problemer lærergruppen. Se side 12 - Støj fra musiklokalet. Se side 8 - Muligheder for indstillinger af borde og stole lærergruppen. Se side 10. 6/25

7 3 Lærergruppen Antal udsendte skemaer: 71 Antal besvarede skemaer: 65 Besvarelsesprocent: 91 % 3.1 Lærere - fysiske forhold APV-undersøgelsen påviser en række problemer angående fysiske forhold for lærergruppen. Områderne 1.1 Temperatur, 1.3 Luftkvalitet, 1.6 Belysning, 1.9 Lokalernes akustik, 1.10 Støj fra elever mv. og 1.11 Velfærdsforanstaltninger i forskellig grad opleves som problematiske af lærerne på skolen. Heraf udgør 3 områder et problem for 25 % eller flere af lærerne. 1.1 Temperatur Temperatur opleves som et problem af 31 % af lærerne. Der er mange kommentarer omkring emnet (bilag 1) og de indikerer at der opleves svingende temperaturer i flere af skolens lokaler. Bl.a. kælderlokalerne opleves for kolde, forberedelseslokale 214 opleves koldt, pædagogisk værksted og lokale 226 opleves for varmt. Af Arbejdstilsynets vejledning for temperatur på faste arbejdspladser fremgår det blandt andet, 7/25

8 at temperaturen bør holdes på grader ved stillesiddende arbejde, samt at den under normale klima og vejrforhold ikke bør overstige 25 grader eller komme under 18 grader. Det bør derfor undersøges om temperaturforholdene lever op til arbejdstilsynets vejledning, og såfremt den ikke gør, bør der træffes foranstaltninger, som sikrer de rette temperaturforhold. 1.3 Luftkvalitet 14 % af lærerne oplever problemer med luftkvaliteten. Medarbejdernes kvalitative kommentarer indikerer, at der er tale om dårlig luftkvalitet i bl.a. lokale 224 samt især i pædagogisk værksted. Der er en overvægt i kommentarerne ang. pædagogisk værksted, som opleves at have bl.a. tung og støvet luft. (Problemerne i pædagogisk værksted skal også ses i sammenhæng med 1.7 muligheder for dagslys, hvor næsten alle kvalitative kommentarer drejer sig om dårlige lysforhold i pædagogisk værksted). Det anbefales at undersøge om indeklimaet samlet set er tilfredsstillende i pædagogisk værksted, og om der er tilfredsstillende ventilation og belysning i rummet. 1.6 Belysning 24 % af lærerne oplever dårlig belysning. Kommentarerne viser, at der opleves underbelysning i undervisningslokaler, ved tavler, samt i salen. Flere beskriver også, at lysfølere ikke fungerer optimalt. Det bør sikres, at der etableres tilstrækkelig belysning i undervisningslokaler, samt at lysfølere gennemgås, således at lyset ikke slukker, når der arbejdes/undervises i lokalet. 1.9 Lokalernes akustik 15 % af lærerne oplever problemer med akustik. Samtlige kommentarer angår lærerværelset, som opleves at have meget dårlig akustik. Nogle kommentarer indikerer dog, at et nyt lærerværelse er undervejs som led i en nybygning/ombygning. Hvis dette er rigtigt, bør det sikres at de akustiske forhold i det kommende lærerværelse tages med i betragtning, således at det nye rum opnår forbedrede akustiske forhold. Såfremt der ikke ny- eller ombygges, eller at ombygningen ikke er nært forestående, bør lærerværelsets akustiske forhold undersøges nærmere, og foranstaltninger evt. træffes for at udbedre dem. Se evt. krav til akustik ved byggeri i bygningsreglementet (BR , stk. 3) 1.10 Støj fra elever mv. 17 % af lærerne oplever problemer med støj. De fleste kommentarer vedrører brugen af musiklokalet, der generer flere af de nærliggende lokaler. Det vil være relevant ved given lejlighed, at undersøge problemets omfang, samt muligheden for evt. at lydisolere lokalet, så der sikres arbejdsro i de tilstødende lokaler. Derudover er der flere kommentarer der påpeger, at studievejledningens lokaler ikke giver den nødvendige diskretion, idet man i tilstødende lokaler kan høre de førte samtaler. Af hensyn til især elevernes mulighed for at få personlig vejledning, bør der fremadrettet etableres et bedre lydisoleret samtalerum Velfærdsforanstaltninger 28 % af lærerne indikerer et problem omkring velfærdsforanstaltninger. Der er mange kommentarer omkring manglende toiletfaciliteter, og også nogen omkring lærerkøkken og spisefaciliteter. Flere kommentarer indikerer, at der kun er 4 toiletter til 8/25

9 rådighed, som er forbeholdt de ansatte på skolen. Dette medfører mistanke om at skolen ikke overholder AT's vejledning om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser, idet der skal være 1 toilet pr. 15 medarbejdere. Samtidigt oplever især de kvindelige lærere problemer, idet der er stort pres på de få toiletter i pauserne mellem lektionerne. Såfremt toiletforholdene indgår som en del af en evt. ny- /ombygning, bør det sikres, at toiletantallet i den kommende bygning som minimum svarer til AT s vejledning på området. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør der træffes foranstaltninger, som sikrer, at flere toiletter forbeholdes de ansatte på skolen. 3.2 Lærere - ergonomiske forhold Der påvises en række problemer angående ergonomiske forhold for lærergruppen. 2.3 Pladsforhold på arbejdspladsen og indretning af arbejdspladsen 37 % af lærerne anser dette område som et problem. Lærernes bemærkninger viser næsten entydigt, at der ikke er plads nok til forberedelse, og at der er kamp om pladserne især i lokale 214. Det synes at være et stort ønske, at der kan etableres faste arbejdspladser til hver enkelt lærer. Dette område kan med fordel ses i sammenhæng med AKU-undersøgelsens anbefaling af en indsats omkring arbejdsmængde. Det udgør en væsentlig del af lærerens arbejdstid at forberede sig til undervisning, og det er ikke effektivt/stressreducerende at skulle kæmpe om pladsen, når der i forvejen opleves mange perioder med for stor arbejdsmængde. Det er således 9/25

10 vores vurdering, at etablering af flere og eventuelt personlige arbejdspladser vil kunne afhjælpe noget af den potentielle belastning ved den store arbejdsmængde. I lyset af AKU-undersøgelsen anbefales det derfor at arbejde på at oprette flere arbejdspladser til lærerne på skolen. 2.4 Mulighed for at indstille borde, stole og skærme 17 % opfatter dette tema som et problem. Især muligheden for indstilling af bord og stolehøjde opleves problematisk. Da gymnasielærere formodes at have god variation i arbejdsstillinger, som følge af skiftende arbejdssteder, samt arbejdsstillinger (gå, stå, sidde) vurderes problemet ikke at kræve akut handling. Men i den løbende udskiftning af slidte borde og stole anbefales det at anskaffe udstyr med flere/bedre indstillingsmuligheder. 2.5 Mulighed for underarmsstøtte ved musearbejde 21,5 % af lærerne oplever dette område som et problem. AT s vejledning om skærmarbejde siger at: Indlæsnings- og styringsudstyr, fx mus og tastatur, skal være udformet sådan, at medarbejderen kan anvende dem med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Tastaturet skal kunne skråtstilles og være adskilt fra skærmen, så medarbejderen kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser, der ikke giver træthed i arme og hænder. Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet og andet indlæsnings- og styringsudstyr til, at medarbejderen kan hvile hænder og underarme på bordpladen. Det er vores vurdering, at en væsentlig del af lærernes arbejde foregår ved en PC, med brug af mus og tastatur. Der bør derfor iværksættes en undersøgelse af hvorvidt der er tilstrækkelig underarmsstøtte ved de PC ere lærerne primært anvender. Her bør PC ere der anvendes i længere tid ad gangen (fx til forberedelse) prioriteres højest. Såfremt der vurderes, at der ikke er tilstrækkelige muligheder for underarmsstøtte, bør forholdende forbedres. 10/25

11 3.3 Lærere - psykosociale forhold Generelt er oplevelsen af de psykosociale forhold, der berøres i denne undersøgelse blandt lærerne, gode. Ved syv ud af tolv spørgsmål besvarer over 25 % af medarbejderne rigtig godt. Det er et fint resultat, der dog nødvendigvis skal ses i sammenhæng med AKU-undersøgelsens anbefalede indsatser. Denne kategori har dog et par problemstillinger, der giver anledning til nærmere vurdering, nemlig 3.6 Mobning, samt 3.8 Elever med særlige problemer. 3.6 Mobning 6 % af lærerne angiver mobning som et problem. To kommentarer tyder derudover på, at en tidligere kollega er stoppet på skolen som følge af mobning. Mobning bør ikke være acceptabelt på nogen arbejdsplads. Uanset om kun 1 person oplever sig mobbet er det for mange, da det kan have store psykosociale konsekvenser for den enkelte. Mobning kan have mange årsager, men det er blandt andet forskningsmæssigt påvist, at mobning ikke blot kan ses som et udtryk for individuelle konflikter mellem enkeltpersoner. Mobning kan bl.a. også være udtryk for kulturelle og organisatoriske problemer på arbejdspladsen. AT s vejledning om mobning og seksuel chikane siger at På arbejdspladser, hvor der er konstateret mobning eller seksuel chikane, skal ledelsen og de ansatte fx via sikkerhedsorganisationen eller samarbejdsudvalget drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere mobning og seksuel chikane. De ansatte skal endvidere informeres om planlagte og trufne foranstaltninger. Ligeledes står der at: Den enkelte arbejdsplads må udvikle en organisationskultur med normer og værdier, som aktivt modvirker mobning og seksuel chikane. Det kræver, at hele arbejdspladsen - især ledelsen - har klare og synlige værdier og holdninger, som formidles både i målsætninger, regler og i praktisk handling. Da der er indikationer på, at der er forekommet tilfælde af mobning på skolen, anbefales det derfor, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger, som sikrer, at det ik- 11/25

12 ke forekommer igen. Det er meget nødvendigt med et lærerkollegium og en ledelse, der går foran i en indsats mod mobning, hvis også de problemer omkring mobning som UMV 2012 viser blandt eleverne, skal kunne minimeres. 3.8 Elever med særlige problemer Lærerne angiver, at de oplever et stigende antal elever med diagnoser eller andre særlige problemstillinger. 21,5 % oplever dette som et problem. Flere kommentarer indikerer, at flere lærere ikke føler, at de har de rette kompetencer til at varetage disse elevers behov tilstrækkeligt. En enkelt angiver sågar at have følt sig truet (spørgsmål 3.7 vold og trusler om vold) af psykisk syge elever. Generelt kan man sige, at det kan opleves som en stressfaktor, hvis ens kompetencer ikke svarer til de krav og betingelser, man som medarbejder sættes overfor. Når så mange lærere oplever problemer på dette område, bør man overveje muligheden for at tilbyde tilstrækkelige kompetenceløft til lærere, der har brug for det ift. elever med særlige problemer. 12/25

13 3.4 Lærere - kemiske og biologiske forhold Kategorien opleves generelt ikke som problematisk af lærerne. Dog er der to forhold, der alligevel kræver opmærksomhed. I spørgsmål 4.2 oplever to lærere problemer på dette område i forbindelse med idrætslokaliteterne (idrætssale og baderum). Mistanke om skimmelsvamp bør altid undersøges nærmere og evt. afhjælpes, da det udgør en potentiel sundhedsrisiko for brugerne af lokalerne. Skolens APV 2009 viste også problemer med fugt/skimmel i idræt, og eventuelle indsatser har tilsyneladende ikke fjernet problemet. Ved vedvarende fugtproblemer, bør det kortlægges om årsagen hertil kan findes i fx bygningseller konstruktionsfejl. Ud fra kortlægningen af problemernes karakter og omfang bør der herefter sikres en tilstrækkelig løsning af problemerne. Det anbefales at udarbejde en handlingsplan for hvordan problemet kan undersøges og afhjælpes endeligt. I spørgsmål 4.3 andet vedr. kemiske og biologiske forhold samt 5.5 generel oprydning og orden, knytter to forskellige lærere, der anvender kemilokaler og depot kommentarer til oprydningsstandarden i disse lokaler. Der er ifølge den ene lærer aldrig en god ryddelig stand som god laboratorie-praksis foreskriver og ifølge den anden flyder det ofte med udstyr, stoffer og andet. I APV 2009 påpegedes samme problem. Det bør straks sikres, at der etableres en ordentlig oprydning i kemilokalerne, da der kan være potentiel fare for brand og/eller sundhedsskade. Det anbefales, at der udarbejdes procedurer/retningslinjer for oprydning, samt handleplaner for hvordan disse sikres overholdt fremover. 13/25

14 3.5 Lærere - ulykker Der påvises 3 problemområder i denne kategori, som giver anledning til nærmere vurdering. 5.1 Generel ulykkesfare Flere lærere kommenterer på, at der som følge af stigende anvendelse af bærbare computere blandt eleverne er problemer med fritliggende ledninger, som man kan falde over i undervisningslokalerne. Det er vores anbefaling, at der søges permanente løsninger på at mindske denne risiko, da anvendelsen af bærbare computere blandt elever må formodes at være en blivende faktor i mange år fremover. 5.5 Generel orden og oprydning Problemet omkring orden og oprydning er halveret siden sidste APV i 2009, og udgør nu 26 %. Det er en positiv udvikling, og det kunne tyde på, at der er arbejdet med en forbedret oprydningskultur blandt elever og ansatte. Koblet med at lærerne oplever en markant bedre rengøringsstandard generelt, tyder det på et forbedret arbejdsmiljø på dette område. Arbejdet med at påvirke skolens ordens kultur bør dog fortsættes, således at endnu flere oplever at arbejde i generelt ryddelige forhold. Dette kan tænkes, at man ved den føromtalte etablering af faste arbejdspladser for lærerne, kan bidrage til dette, ved at den enkelte lærer selv får mulighed for at etablere en passende oprydningsstandard for sin egen arbejdsplads. 5.8 Nødplaner mv. Der er mange tilkendegivelser omkring manglende viden omkring nødplaner mv. Da hver enkelt lærer har et ansvar overfor mange elever i en nød- eller flugtsituation, anbefales det derfor at afholde øvelser/gennemgange af dette område indenfor en kortere tidshorisont. Dette kan ses i sammenhæng med elevernes svar i UMV /25

15 3.6 Lærere - andet I denne kategori påpeges ingen væsentlige problemstillinger af lærergruppen. Dog må det siges at kommentarerne i hele kategorien indikerer, at lærerne oplever at både spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder ved en del af spørgsmålene er utilstrækkelige. Det bør derfor overvejes at ændre formuleringerne ved næste APV. 15/25

16 4 Kontor og ledelse Antal udsendte skemaer: 9 Antal besvarede skemaer: 8 Besvarelsesprocent: 88 % Faggruppen kontor og ledelse er relativt lille, hvorfor at få svar giver store procentuelle udsving. Af samme grund sammenholdes svarene i denne faggruppe med den store lærergruppe for at vise sammenfald, hvor det er relevant. Derudover kan der være forhold for denne faggruppe, der bør tages alvorligt på trods af gruppens relativt lille størrelse. Generelt tages der højde for disse aspekter i den samlede konklusion omkring de væsentligste generelle problemstillinger der foreslås. 4.1 Kontor og ledelse Fysiske forhold Der påvises enkelte problemer angående fysiske forhold for kontor- og ledelsesgruppen. Områderne 1.1 Temperatur, 1.2 Trækgener samt 1.9 Velfærdsforanstaltninger bør generelt ses i sammenhæng med lærergruppens APV-analyse og løses i fællesskab. 1.1 Temperatur og 1.2 Trækgener: Medarbejdernes kommentarer (bilag 2) indikerer, at der også for kontor og ledelsespersonale opleves endog meget svingende temperaturer i kontorlokalerne. 4 ud af 8 af kontor- og ledelsesgruppen oplever problemet, som bør ses i sammenhæng med oplevelsen af træk fra vinduerne, som 2 medarbejdere oplever. Det anbefales at disse problemstillinger bliver undersøgt nærmere og søgt løst indenfor en kortere tidshorisont. 16/25

17 1.9 Velfærdsforanstaltninger Toiletforholdene opleves utidssvarende af en enkelt person i gruppen. Dette problem bør ses i sammenhæng med lærergruppen, der i større omfang oplever problemer med toiletforholdene. 4.2 Kontor og ledelse - Ergonomiske forhold Her opleves ingen problemer af kontor og ledelsesgruppen. 4.3 Kontor og ledelse - Psykosociale forhold 17/25

18 3.3 Arbejdsmængde og tempo Generelt er oplevelsen af de psykosociale forhold der berøres i APV en god, også for kontor og ledelsespersonalet. På 17 ud af 19 punkter opleves forholdene som rigtigt gode af mere end 50 % af kontor- og ledelsesgruppen. Dette understøttes af AKUundersøgelsen, hvor kontor og ledelsesgruppen også opnår gode resultater. Områderne 3.3 arbejdsmængde og arbejdstempo og 3.5 forstyrrelser i arbejdet, udgør dog en udfordring for enkelte personer. Problemerne kan ikke direkte sættes i sammenhæng med AKU-analysens anbefalinger om arbejdsmængde for lærergruppen, da arbejdsbetingelserne er meget forskellige. Dog indikerer en enkelt kommentar at den skæve arbejdsbyrde henover skoleåret også kan være belastende for kontor og ledelses-gruppen. Det anbefales at omfanget af problemerne omkring arbejdsmængde og forstyrrelser uddybes og løses sammen med de berørte medarbejdere, således at det sikres, at det ikke udvikler sig til en vedvarende negativ belastning for de pågældende. 4.4 Kontor og ledelse - Kemiske og biologiske forhold Her opleves ingen problemer af kontor og ledelsesgruppen. 18/25

19 4.5 Kontor og ledelse - Ulykker Her opleves ingen problemer af kontor og ledelsesgruppen. 4.6 Kontor og ledelse - Andet 19/25

20 En enkelt medarbejder synes at mangle oplæring/viden ift. arbejdsgange og computerprogrammer, der er en del af hendes arbejdsfelt (se også i bilag 2, kommentar under 3.4 arbejdet ved computeren). Det anbefales at drøfte behov og ønsker med vedkommende og eventuelt sætte aktiviteter i gang der kan opfylde de relevante kompetencebehov. 20/25

21 5 Pedeller og rengøring Antal udsendte skemaer: 9 Antal besvarede skemaer: 9 Besvarelsesprocent: 100 % Faggruppen pedeller og rengøring er relativt lille, hvorfor at få svar giver store procentuelle udsving. Af samme grund sammenholdes svarene i denne faggruppe med den store lærergruppe for at vise sammenfald, hvor det er relevant. Derudover kan der være særlige forhold for denne gruppe, der bør tages alvorligt på trods af gruppens relativt lille størrelse. Generelt tages der højde for disse aspekter i den samlede konklusion, når de væsentligste generelle problemstillinger udpeges. 5.1 Pedeller og rengøring - Fysiske forhold Pedeller og rengøring oplever få problemer omkring fysiske forhold. Et svar i 1.14 andet, som berører problemstilling omkring rengøringsmaskiner, der tages op under ergonomi nedenfor, er der kun et enkelt forhold der opleves problematisk, nemlig 1.13 Velfærdsforanstaltninger Velfærdsforanstaltninger Begge pedeller angiver ønske om bedre omklædningsfaciliteter. I AT s vejledning om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser er grundreglen at: Hvis der er omklædning fra gangtøj til arbejdstøj, skal der findes omklædningsrum. Herudover angiver vejledningen de specifikke krav, der kan stilles til sådanne rum. Det bør derfor 21/25

22 undersøges, om pedellernes arbejdsforhold betinger omklædningsrum, og om de eventuelt eksisterende omklædningsrum i givet fald opfylder vejledningens krav. 5.2 Pedeller og rengøring - Ergonomiske forhold I kategorien ergonomiske forhold fremgår 2 problemstillinger, der vedrører samme type af rengøringsmaskine. 2.3 Træk eller skub af tunge emner samt 2.11 Maskiner. 2 forskellige rengøringsmedarbejdere oplever, at rengøringsmaskinen er for tung den ene indikerer at det i særdeleshed omhandler de nye dørtrin, som maskinen skal løftes henover. Da problemet også fremgik af APV 2009, samt at det på lidt længere sigt kan udgøre en skaderisiko, bør muligheder for afhjælpning af problemerne med maskinen undersøges indenfor en kortere tidshorisont. 22/25

23 Pedeller og rengøring Psykosociale forhold Pedeller/rengøring oplever ingen problemer omkring de psykosociale forhold der er nævnt i denne undersøgelse. 5.4 Pedeller og rengøring kemiske og biologiske forhold 23/25

24 Der opleves ingen problemer af pedeller/rengøring omkring kemiske/biologiske forhold. 5.5 Pedeller og rengøring - Ulykker Inden for denne kategori oplever en enkelt medarbejder et problem omkring faldrisiko pga. glat gulv. Problemet bør undersøges nærmere og så vidt muligt afhjælpes, så risikoen minimeres for den pågældende. 24/25

25 5.6 Pedeller og rengøring Andet Der opleves ingen problemer af pedeller/rengøring inden for denne kategori. 25/25

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4 BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 MÅL OG MÅLGRUPPER... 7 Mål... 7 Målgrupper for projektet... 7 AFGRÆNSNINGER...

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø CASA Januar 2005 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011) Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0) Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere