Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver"

Transkript

1 Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej Roskilde Telefon Sag Projektleder Sune Juul Røttig Kvalitetssikring Dennis Chr. Lyng Nielsen Revisionsnr. Godkendt af Udgivet Viby Gymnasium, APV undersøgelse 2012 Væsentlige problemstillinger 1/25

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Metode og rapportopbygning Konklusion væsentlige problemområder Lærergruppen Kontor og ledelse Pedeller og rengøring /25

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Kvalitative kommentarer Lærere Kvalitative kommentarer Kontorpersonale og ledelse Kvalitative kommentarer Pedeller og rengøring 3/25

4 1 Metode og rapportopbygning I marts 2012 er der gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) på Viby Gymnasium. Alle ansatte på skolen er blevet bedt om at svare på spørgsmål der vedrører deres arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Skolens ansatte er blevet opdelt i 3 overordnede faggrupper, der hver især har svaret på forskellige spørgeskemaer, fordi deres arbejdsforhold er væsentligt forskellige. De tre faggrupper er lærergruppen, kontor- og ledelsesgruppen samt pedel- og rengøringsgruppen. På trods af de forskellige spørgeskemaer er der en del spørgsmål, som er enslydende, og disse kan således sammenlignes mellem de enkelte faggrupper. Alle spørgeskemaer er opdelt i følgende kategorier: 1. Fysiske forhold 2. Ergonomiske forhold 3. Psykosociale forhold 4. Kemiske og biologiske forhold 5. Ulykker 6. Andet Samlet besvarelsesprocent Antal udsendte skemaer: 89 Antal besvarede skemaer: 82 Besvarelsesprocent: 92 % Besvarelsesprocenten er meget høj, og undersøgelsen kan således betragtes som repræsentativ. Rapportens opbygning I rapportens første kapitel Konklusion væsentlige problemområder fremlægges en opsamling af de arbejdsmiljøproblemer, som Orbicon Arbejdsmiljø anbefaler, at der på Viby Gymnasium prioriteres imellem og udarbejdes handleplaner for. I rapportens 3 følgende kapitler analyseres de enkelte faggruppers kortlægning. Det er disse analyser, der således danner baggrund for den indledende opsamling. Hvor det er relevant, inddrages medarbejdernes kvalitative kommentarer, for at uddybe forståelsen af de enkelte problemområder. Desuden henvises via links (i den elektroniske udgave) til relevante vejledninger og lovgivning på de enkelte områder. Orbicon Arbejdsmiljøs anbefalinger Udover at den procentuelle vægt af et givent problem har en betydning for et problems tyngde, tager anbefalingerne også udgangspunkt i følgende generelle prioritering: 1. Væsentlige problemområder, der kræver umiddelbar prioritering og handling som følge af høj risiko for ulykker/sundhed/arbejdsskader, eller som følge af mistanke om ulovlige forhold 4/25

5 2. Væsentlige psykosociale problemområder, der kræver umiddelbar prioritering og handling 3. Andre væsentlige problemområder af betydning for arbejdsmiljøet Selvom kun en enkelt medarbejder fx oplever eksplosionsrisiko eller grov mobning, vil det således kunne vurderes vigtigere at prioritere end et problemområde som mange flere medarbejdere anser som problematisk. Vurderingen vil derfor altid forsøge at afveje forholdet mellem problemets procentuelle vægt og problemets karakter, herunder den potentielle risiko for ulykke, fysisk og mental sundhed eller arbejdsskade. Ligeledes vil mistanke om ulovlige forhold blive anbefalet løst først. Som nævnt har Orbicon Arbejdsmiljø analyseret både de kvantitative resultater og de kvalitative svar, som baggrund for vores overordnede anbefalinger. Vi vil dog opfordre arbejdsmiljøorganisationen på Viby Gymnasium, til også selv at gennemgå alle de kvalitative svar på undersøgelsen. En sådan gennemgang vil kunne give en mulighed for at løse eventuelle problemer, som ikke har givet store procentuelle udslag i den samlede statistik, og som derfor ikke er taget med som væsentlig generel problemstilling, men som let kan løses for enkeltpersoner eller små grupper af medarbejdere. På denne måde vil en lille indsats kunne betyde store arbejdsmiljøforbedringer for disse personer. Det skal i øvrigt bemærkes, at der i denne rapport er tale om anbefalinger, som alene er givet ud fra APV-undersøgelsens resultater og altså ikke er baseret på en vurdering af de konkrete forhold på Viby Gymnasium. Arbejdsmiljøsorganisationen på Viby Gymnasium har uanset anbefalingerne, ansvaret for at foretage de endelige valg omkring prioritering og udarbejde handleplaner ud fra de konkrete arbejdsmiljøforhold på skolen. Hvis det ønskes bidrager Orbicon Arbejdsmiljø gerne med konsulentbistand i forhold til de anbefalede handlinger i rapporten. 5/25

6 2 Konklusion væsentlige problemområder Væsentlige problemområder, der kræver umiddelbar prioritering og handling som følge af høj risiko for ulykker/sundhed/arbejdsskader, eller som følge af mistanke om ulovlige forhold - Oprydning/opbevaring af kemikalier i kemilokaler lærergruppen. Se side Træk/skub af tunge emner over dørtrin til tilbygning rengøring. Se side Gennemgang af/øvelser omkring nødplaner mv. lærergruppen. Se side 14 Væsentlige problemområder indenfor psykosociale forhold, der kræver umiddelbar handling - Mobning - lærergruppen. Se side 11 - Arbejdsmængde og forstyrrelser i arbejdet for enkelte medarbejdere kontor og ledelse. Se side 18 Andre væsentlige problemområder Prioritering og handling indenfor kortere tidshorisont: Generel ulykkesfare - Ledninger i undervisningslokaler - lærergruppen. Se side 14 - Faldrisiko pga. glat gulv rengøring. Se side 24 Indeklima herunder: - Fugt og skimmelsvamp i idræt. Se side Temperatur flere faggrupper. Se side 7 og Belysning lærergruppen. Se side 8. - Pædagogisk værksted, generelt indeklima lærergruppen. Se side 8 - Akustik i lærerværelset lærergruppen. Se side 8. Velfærdsforanstaltninger - Toiletforhold flere faggrupper. Se side 8 og Omklædningsforhold pedeller. Se side 21 Pladsforhold - Arbejdsplads til forberedelse lærergruppen. Se side 9. Ergonomi - Underarmsstøtte ved musearbejde lærergruppen. Se side 10. Oplæring - Oplæring/manualer enkelt medarbejder kontor og ledelse. Se side 20 Andre problemområder, som bør prioriteres - Videreudvikle oprydningskultur. Se side 14 - Lydtæt samtalerum i studievejledningen. Se side 8 - Kompetenceløft i forhold til elever med særlige problemer lærergruppen. Se side 12 - Støj fra musiklokalet. Se side 8 - Muligheder for indstillinger af borde og stole lærergruppen. Se side 10. 6/25

7 3 Lærergruppen Antal udsendte skemaer: 71 Antal besvarede skemaer: 65 Besvarelsesprocent: 91 % 3.1 Lærere - fysiske forhold APV-undersøgelsen påviser en række problemer angående fysiske forhold for lærergruppen. Områderne 1.1 Temperatur, 1.3 Luftkvalitet, 1.6 Belysning, 1.9 Lokalernes akustik, 1.10 Støj fra elever mv. og 1.11 Velfærdsforanstaltninger i forskellig grad opleves som problematiske af lærerne på skolen. Heraf udgør 3 områder et problem for 25 % eller flere af lærerne. 1.1 Temperatur Temperatur opleves som et problem af 31 % af lærerne. Der er mange kommentarer omkring emnet (bilag 1) og de indikerer at der opleves svingende temperaturer i flere af skolens lokaler. Bl.a. kælderlokalerne opleves for kolde, forberedelseslokale 214 opleves koldt, pædagogisk værksted og lokale 226 opleves for varmt. Af Arbejdstilsynets vejledning for temperatur på faste arbejdspladser fremgår det blandt andet, 7/25

8 at temperaturen bør holdes på grader ved stillesiddende arbejde, samt at den under normale klima og vejrforhold ikke bør overstige 25 grader eller komme under 18 grader. Det bør derfor undersøges om temperaturforholdene lever op til arbejdstilsynets vejledning, og såfremt den ikke gør, bør der træffes foranstaltninger, som sikrer de rette temperaturforhold. 1.3 Luftkvalitet 14 % af lærerne oplever problemer med luftkvaliteten. Medarbejdernes kvalitative kommentarer indikerer, at der er tale om dårlig luftkvalitet i bl.a. lokale 224 samt især i pædagogisk værksted. Der er en overvægt i kommentarerne ang. pædagogisk værksted, som opleves at have bl.a. tung og støvet luft. (Problemerne i pædagogisk værksted skal også ses i sammenhæng med 1.7 muligheder for dagslys, hvor næsten alle kvalitative kommentarer drejer sig om dårlige lysforhold i pædagogisk værksted). Det anbefales at undersøge om indeklimaet samlet set er tilfredsstillende i pædagogisk værksted, og om der er tilfredsstillende ventilation og belysning i rummet. 1.6 Belysning 24 % af lærerne oplever dårlig belysning. Kommentarerne viser, at der opleves underbelysning i undervisningslokaler, ved tavler, samt i salen. Flere beskriver også, at lysfølere ikke fungerer optimalt. Det bør sikres, at der etableres tilstrækkelig belysning i undervisningslokaler, samt at lysfølere gennemgås, således at lyset ikke slukker, når der arbejdes/undervises i lokalet. 1.9 Lokalernes akustik 15 % af lærerne oplever problemer med akustik. Samtlige kommentarer angår lærerværelset, som opleves at have meget dårlig akustik. Nogle kommentarer indikerer dog, at et nyt lærerværelse er undervejs som led i en nybygning/ombygning. Hvis dette er rigtigt, bør det sikres at de akustiske forhold i det kommende lærerværelse tages med i betragtning, således at det nye rum opnår forbedrede akustiske forhold. Såfremt der ikke ny- eller ombygges, eller at ombygningen ikke er nært forestående, bør lærerværelsets akustiske forhold undersøges nærmere, og foranstaltninger evt. træffes for at udbedre dem. Se evt. krav til akustik ved byggeri i bygningsreglementet (BR , stk. 3) 1.10 Støj fra elever mv. 17 % af lærerne oplever problemer med støj. De fleste kommentarer vedrører brugen af musiklokalet, der generer flere af de nærliggende lokaler. Det vil være relevant ved given lejlighed, at undersøge problemets omfang, samt muligheden for evt. at lydisolere lokalet, så der sikres arbejdsro i de tilstødende lokaler. Derudover er der flere kommentarer der påpeger, at studievejledningens lokaler ikke giver den nødvendige diskretion, idet man i tilstødende lokaler kan høre de førte samtaler. Af hensyn til især elevernes mulighed for at få personlig vejledning, bør der fremadrettet etableres et bedre lydisoleret samtalerum Velfærdsforanstaltninger 28 % af lærerne indikerer et problem omkring velfærdsforanstaltninger. Der er mange kommentarer omkring manglende toiletfaciliteter, og også nogen omkring lærerkøkken og spisefaciliteter. Flere kommentarer indikerer, at der kun er 4 toiletter til 8/25

9 rådighed, som er forbeholdt de ansatte på skolen. Dette medfører mistanke om at skolen ikke overholder AT's vejledning om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser, idet der skal være 1 toilet pr. 15 medarbejdere. Samtidigt oplever især de kvindelige lærere problemer, idet der er stort pres på de få toiletter i pauserne mellem lektionerne. Såfremt toiletforholdene indgår som en del af en evt. ny- /ombygning, bør det sikres, at toiletantallet i den kommende bygning som minimum svarer til AT s vejledning på området. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør der træffes foranstaltninger, som sikrer, at flere toiletter forbeholdes de ansatte på skolen. 3.2 Lærere - ergonomiske forhold Der påvises en række problemer angående ergonomiske forhold for lærergruppen. 2.3 Pladsforhold på arbejdspladsen og indretning af arbejdspladsen 37 % af lærerne anser dette område som et problem. Lærernes bemærkninger viser næsten entydigt, at der ikke er plads nok til forberedelse, og at der er kamp om pladserne især i lokale 214. Det synes at være et stort ønske, at der kan etableres faste arbejdspladser til hver enkelt lærer. Dette område kan med fordel ses i sammenhæng med AKU-undersøgelsens anbefaling af en indsats omkring arbejdsmængde. Det udgør en væsentlig del af lærerens arbejdstid at forberede sig til undervisning, og det er ikke effektivt/stressreducerende at skulle kæmpe om pladsen, når der i forvejen opleves mange perioder med for stor arbejdsmængde. Det er således 9/25

10 vores vurdering, at etablering af flere og eventuelt personlige arbejdspladser vil kunne afhjælpe noget af den potentielle belastning ved den store arbejdsmængde. I lyset af AKU-undersøgelsen anbefales det derfor at arbejde på at oprette flere arbejdspladser til lærerne på skolen. 2.4 Mulighed for at indstille borde, stole og skærme 17 % opfatter dette tema som et problem. Især muligheden for indstilling af bord og stolehøjde opleves problematisk. Da gymnasielærere formodes at have god variation i arbejdsstillinger, som følge af skiftende arbejdssteder, samt arbejdsstillinger (gå, stå, sidde) vurderes problemet ikke at kræve akut handling. Men i den løbende udskiftning af slidte borde og stole anbefales det at anskaffe udstyr med flere/bedre indstillingsmuligheder. 2.5 Mulighed for underarmsstøtte ved musearbejde 21,5 % af lærerne oplever dette område som et problem. AT s vejledning om skærmarbejde siger at: Indlæsnings- og styringsudstyr, fx mus og tastatur, skal være udformet sådan, at medarbejderen kan anvende dem med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Tastaturet skal kunne skråtstilles og være adskilt fra skærmen, så medarbejderen kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser, der ikke giver træthed i arme og hænder. Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet og andet indlæsnings- og styringsudstyr til, at medarbejderen kan hvile hænder og underarme på bordpladen. Det er vores vurdering, at en væsentlig del af lærernes arbejde foregår ved en PC, med brug af mus og tastatur. Der bør derfor iværksættes en undersøgelse af hvorvidt der er tilstrækkelig underarmsstøtte ved de PC ere lærerne primært anvender. Her bør PC ere der anvendes i længere tid ad gangen (fx til forberedelse) prioriteres højest. Såfremt der vurderes, at der ikke er tilstrækkelige muligheder for underarmsstøtte, bør forholdende forbedres. 10/25

11 3.3 Lærere - psykosociale forhold Generelt er oplevelsen af de psykosociale forhold, der berøres i denne undersøgelse blandt lærerne, gode. Ved syv ud af tolv spørgsmål besvarer over 25 % af medarbejderne rigtig godt. Det er et fint resultat, der dog nødvendigvis skal ses i sammenhæng med AKU-undersøgelsens anbefalede indsatser. Denne kategori har dog et par problemstillinger, der giver anledning til nærmere vurdering, nemlig 3.6 Mobning, samt 3.8 Elever med særlige problemer. 3.6 Mobning 6 % af lærerne angiver mobning som et problem. To kommentarer tyder derudover på, at en tidligere kollega er stoppet på skolen som følge af mobning. Mobning bør ikke være acceptabelt på nogen arbejdsplads. Uanset om kun 1 person oplever sig mobbet er det for mange, da det kan have store psykosociale konsekvenser for den enkelte. Mobning kan have mange årsager, men det er blandt andet forskningsmæssigt påvist, at mobning ikke blot kan ses som et udtryk for individuelle konflikter mellem enkeltpersoner. Mobning kan bl.a. også være udtryk for kulturelle og organisatoriske problemer på arbejdspladsen. AT s vejledning om mobning og seksuel chikane siger at På arbejdspladser, hvor der er konstateret mobning eller seksuel chikane, skal ledelsen og de ansatte fx via sikkerhedsorganisationen eller samarbejdsudvalget drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere mobning og seksuel chikane. De ansatte skal endvidere informeres om planlagte og trufne foranstaltninger. Ligeledes står der at: Den enkelte arbejdsplads må udvikle en organisationskultur med normer og værdier, som aktivt modvirker mobning og seksuel chikane. Det kræver, at hele arbejdspladsen - især ledelsen - har klare og synlige værdier og holdninger, som formidles både i målsætninger, regler og i praktisk handling. Da der er indikationer på, at der er forekommet tilfælde af mobning på skolen, anbefales det derfor, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger, som sikrer, at det ik- 11/25

12 ke forekommer igen. Det er meget nødvendigt med et lærerkollegium og en ledelse, der går foran i en indsats mod mobning, hvis også de problemer omkring mobning som UMV 2012 viser blandt eleverne, skal kunne minimeres. 3.8 Elever med særlige problemer Lærerne angiver, at de oplever et stigende antal elever med diagnoser eller andre særlige problemstillinger. 21,5 % oplever dette som et problem. Flere kommentarer indikerer, at flere lærere ikke føler, at de har de rette kompetencer til at varetage disse elevers behov tilstrækkeligt. En enkelt angiver sågar at have følt sig truet (spørgsmål 3.7 vold og trusler om vold) af psykisk syge elever. Generelt kan man sige, at det kan opleves som en stressfaktor, hvis ens kompetencer ikke svarer til de krav og betingelser, man som medarbejder sættes overfor. Når så mange lærere oplever problemer på dette område, bør man overveje muligheden for at tilbyde tilstrækkelige kompetenceløft til lærere, der har brug for det ift. elever med særlige problemer. 12/25

13 3.4 Lærere - kemiske og biologiske forhold Kategorien opleves generelt ikke som problematisk af lærerne. Dog er der to forhold, der alligevel kræver opmærksomhed. I spørgsmål 4.2 oplever to lærere problemer på dette område i forbindelse med idrætslokaliteterne (idrætssale og baderum). Mistanke om skimmelsvamp bør altid undersøges nærmere og evt. afhjælpes, da det udgør en potentiel sundhedsrisiko for brugerne af lokalerne. Skolens APV 2009 viste også problemer med fugt/skimmel i idræt, og eventuelle indsatser har tilsyneladende ikke fjernet problemet. Ved vedvarende fugtproblemer, bør det kortlægges om årsagen hertil kan findes i fx bygningseller konstruktionsfejl. Ud fra kortlægningen af problemernes karakter og omfang bør der herefter sikres en tilstrækkelig løsning af problemerne. Det anbefales at udarbejde en handlingsplan for hvordan problemet kan undersøges og afhjælpes endeligt. I spørgsmål 4.3 andet vedr. kemiske og biologiske forhold samt 5.5 generel oprydning og orden, knytter to forskellige lærere, der anvender kemilokaler og depot kommentarer til oprydningsstandarden i disse lokaler. Der er ifølge den ene lærer aldrig en god ryddelig stand som god laboratorie-praksis foreskriver og ifølge den anden flyder det ofte med udstyr, stoffer og andet. I APV 2009 påpegedes samme problem. Det bør straks sikres, at der etableres en ordentlig oprydning i kemilokalerne, da der kan være potentiel fare for brand og/eller sundhedsskade. Det anbefales, at der udarbejdes procedurer/retningslinjer for oprydning, samt handleplaner for hvordan disse sikres overholdt fremover. 13/25

14 3.5 Lærere - ulykker Der påvises 3 problemområder i denne kategori, som giver anledning til nærmere vurdering. 5.1 Generel ulykkesfare Flere lærere kommenterer på, at der som følge af stigende anvendelse af bærbare computere blandt eleverne er problemer med fritliggende ledninger, som man kan falde over i undervisningslokalerne. Det er vores anbefaling, at der søges permanente løsninger på at mindske denne risiko, da anvendelsen af bærbare computere blandt elever må formodes at være en blivende faktor i mange år fremover. 5.5 Generel orden og oprydning Problemet omkring orden og oprydning er halveret siden sidste APV i 2009, og udgør nu 26 %. Det er en positiv udvikling, og det kunne tyde på, at der er arbejdet med en forbedret oprydningskultur blandt elever og ansatte. Koblet med at lærerne oplever en markant bedre rengøringsstandard generelt, tyder det på et forbedret arbejdsmiljø på dette område. Arbejdet med at påvirke skolens ordens kultur bør dog fortsættes, således at endnu flere oplever at arbejde i generelt ryddelige forhold. Dette kan tænkes, at man ved den føromtalte etablering af faste arbejdspladser for lærerne, kan bidrage til dette, ved at den enkelte lærer selv får mulighed for at etablere en passende oprydningsstandard for sin egen arbejdsplads. 5.8 Nødplaner mv. Der er mange tilkendegivelser omkring manglende viden omkring nødplaner mv. Da hver enkelt lærer har et ansvar overfor mange elever i en nød- eller flugtsituation, anbefales det derfor at afholde øvelser/gennemgange af dette område indenfor en kortere tidshorisont. Dette kan ses i sammenhæng med elevernes svar i UMV /25

15 3.6 Lærere - andet I denne kategori påpeges ingen væsentlige problemstillinger af lærergruppen. Dog må det siges at kommentarerne i hele kategorien indikerer, at lærerne oplever at både spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder ved en del af spørgsmålene er utilstrækkelige. Det bør derfor overvejes at ændre formuleringerne ved næste APV. 15/25

16 4 Kontor og ledelse Antal udsendte skemaer: 9 Antal besvarede skemaer: 8 Besvarelsesprocent: 88 % Faggruppen kontor og ledelse er relativt lille, hvorfor at få svar giver store procentuelle udsving. Af samme grund sammenholdes svarene i denne faggruppe med den store lærergruppe for at vise sammenfald, hvor det er relevant. Derudover kan der være forhold for denne faggruppe, der bør tages alvorligt på trods af gruppens relativt lille størrelse. Generelt tages der højde for disse aspekter i den samlede konklusion omkring de væsentligste generelle problemstillinger der foreslås. 4.1 Kontor og ledelse Fysiske forhold Der påvises enkelte problemer angående fysiske forhold for kontor- og ledelsesgruppen. Områderne 1.1 Temperatur, 1.2 Trækgener samt 1.9 Velfærdsforanstaltninger bør generelt ses i sammenhæng med lærergruppens APV-analyse og løses i fællesskab. 1.1 Temperatur og 1.2 Trækgener: Medarbejdernes kommentarer (bilag 2) indikerer, at der også for kontor og ledelsespersonale opleves endog meget svingende temperaturer i kontorlokalerne. 4 ud af 8 af kontor- og ledelsesgruppen oplever problemet, som bør ses i sammenhæng med oplevelsen af træk fra vinduerne, som 2 medarbejdere oplever. Det anbefales at disse problemstillinger bliver undersøgt nærmere og søgt løst indenfor en kortere tidshorisont. 16/25

17 1.9 Velfærdsforanstaltninger Toiletforholdene opleves utidssvarende af en enkelt person i gruppen. Dette problem bør ses i sammenhæng med lærergruppen, der i større omfang oplever problemer med toiletforholdene. 4.2 Kontor og ledelse - Ergonomiske forhold Her opleves ingen problemer af kontor og ledelsesgruppen. 4.3 Kontor og ledelse - Psykosociale forhold 17/25

18 3.3 Arbejdsmængde og tempo Generelt er oplevelsen af de psykosociale forhold der berøres i APV en god, også for kontor og ledelsespersonalet. På 17 ud af 19 punkter opleves forholdene som rigtigt gode af mere end 50 % af kontor- og ledelsesgruppen. Dette understøttes af AKUundersøgelsen, hvor kontor og ledelsesgruppen også opnår gode resultater. Områderne 3.3 arbejdsmængde og arbejdstempo og 3.5 forstyrrelser i arbejdet, udgør dog en udfordring for enkelte personer. Problemerne kan ikke direkte sættes i sammenhæng med AKU-analysens anbefalinger om arbejdsmængde for lærergruppen, da arbejdsbetingelserne er meget forskellige. Dog indikerer en enkelt kommentar at den skæve arbejdsbyrde henover skoleåret også kan være belastende for kontor og ledelses-gruppen. Det anbefales at omfanget af problemerne omkring arbejdsmængde og forstyrrelser uddybes og løses sammen med de berørte medarbejdere, således at det sikres, at det ikke udvikler sig til en vedvarende negativ belastning for de pågældende. 4.4 Kontor og ledelse - Kemiske og biologiske forhold Her opleves ingen problemer af kontor og ledelsesgruppen. 18/25

19 4.5 Kontor og ledelse - Ulykker Her opleves ingen problemer af kontor og ledelsesgruppen. 4.6 Kontor og ledelse - Andet 19/25

20 En enkelt medarbejder synes at mangle oplæring/viden ift. arbejdsgange og computerprogrammer, der er en del af hendes arbejdsfelt (se også i bilag 2, kommentar under 3.4 arbejdet ved computeren). Det anbefales at drøfte behov og ønsker med vedkommende og eventuelt sætte aktiviteter i gang der kan opfylde de relevante kompetencebehov. 20/25

21 5 Pedeller og rengøring Antal udsendte skemaer: 9 Antal besvarede skemaer: 9 Besvarelsesprocent: 100 % Faggruppen pedeller og rengøring er relativt lille, hvorfor at få svar giver store procentuelle udsving. Af samme grund sammenholdes svarene i denne faggruppe med den store lærergruppe for at vise sammenfald, hvor det er relevant. Derudover kan der være særlige forhold for denne gruppe, der bør tages alvorligt på trods af gruppens relativt lille størrelse. Generelt tages der højde for disse aspekter i den samlede konklusion, når de væsentligste generelle problemstillinger udpeges. 5.1 Pedeller og rengøring - Fysiske forhold Pedeller og rengøring oplever få problemer omkring fysiske forhold. Et svar i 1.14 andet, som berører problemstilling omkring rengøringsmaskiner, der tages op under ergonomi nedenfor, er der kun et enkelt forhold der opleves problematisk, nemlig 1.13 Velfærdsforanstaltninger Velfærdsforanstaltninger Begge pedeller angiver ønske om bedre omklædningsfaciliteter. I AT s vejledning om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser er grundreglen at: Hvis der er omklædning fra gangtøj til arbejdstøj, skal der findes omklædningsrum. Herudover angiver vejledningen de specifikke krav, der kan stilles til sådanne rum. Det bør derfor 21/25

22 undersøges, om pedellernes arbejdsforhold betinger omklædningsrum, og om de eventuelt eksisterende omklædningsrum i givet fald opfylder vejledningens krav. 5.2 Pedeller og rengøring - Ergonomiske forhold I kategorien ergonomiske forhold fremgår 2 problemstillinger, der vedrører samme type af rengøringsmaskine. 2.3 Træk eller skub af tunge emner samt 2.11 Maskiner. 2 forskellige rengøringsmedarbejdere oplever, at rengøringsmaskinen er for tung den ene indikerer at det i særdeleshed omhandler de nye dørtrin, som maskinen skal løftes henover. Da problemet også fremgik af APV 2009, samt at det på lidt længere sigt kan udgøre en skaderisiko, bør muligheder for afhjælpning af problemerne med maskinen undersøges indenfor en kortere tidshorisont. 22/25

23 Pedeller og rengøring Psykosociale forhold Pedeller/rengøring oplever ingen problemer omkring de psykosociale forhold der er nævnt i denne undersøgelse. 5.4 Pedeller og rengøring kemiske og biologiske forhold 23/25

24 Der opleves ingen problemer af pedeller/rengøring omkring kemiske/biologiske forhold. 5.5 Pedeller og rengøring - Ulykker Inden for denne kategori oplever en enkelt medarbejder et problem omkring faldrisiko pga. glat gulv. Problemet bør undersøges nærmere og så vidt muligt afhjælpes, så risikoen minimeres for den pågældende. 24/25

25 5.6 Pedeller og rengøring Andet Der opleves ingen problemer af pedeller/rengøring inden for denne kategori. 25/25

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Kontor og administration Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:16 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (evt. støv, lugt, tobaksrøg)

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Undervisningsmiljøvurdering, UMV. væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium og HF Undervisningsmiljøvurdering, UMV. væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

2014 Musikere. APV-spørgeskema

2014 Musikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Musikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:36 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur -varme eller kulde, f.eks. under omklædning, på scenen, inde/ude mv. 1.02.

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Apotek Denne undersøgelse gennemføres for at give os et grundlag for det fortsatte arbejde med at udvikle apoteket som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Holstebro Kommune Totalrapport

Holstebro Kommune Totalrapport Holstebro Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 661 Denne rapport indeholder besvarelser for 661 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 88,1%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-12-2013-01-03-2014.

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro Produktionsskolen i Nordjylland APV 0 for Afd. Holstebro ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Viby Gymnasium Undervisningsmiljøvurdering 2012. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium Undervisningsmiljøvurdering 2012. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21 E-mail

Læs mere

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige.

Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. APV fysiske rammer Du kommer frem og tilbage i spørgeskemaet ved brug af knapperne Næste og Forrige. de spørgsmål, hvor der spørges til lokaler, kan der besvares for enten klasselokaler, faglokaler eller

Læs mere

Viby Gymnasium Arbejdsklimaundersøgelse 2012. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium Arbejdsklimaundersøgelse 2012. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21 E-mail

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2009 Punkt. nr. 5 Dagsordenspunkt: Undersøgelse af ArbejdsPladsVurdering (APV), ArbejdsKlimaUndersøgelse (AKU) og UndervisningMiljøVurdering

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TEMAMØDE FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

TEMAMØDE FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN TEMAMØDE FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN APV 2015-2016 FORMÅL Formålet med at gennemføre APV 2015-2016 er at kortlægge s arbejdsmiljø og identificere, om der er indsatsområder i arbejdsmiljøet, hvor tværgående

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere