4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 SYD Albertslund den 24. februar 2012"

Transkript

1 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af forretningsordenen 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af dagsordenen 6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 21. september Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde den 8. november Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Indkomne forslag A. Miljøgruppens kommissorium for marts april 2013 B. Miljøhandlingsplan for april marts Fremlæggelse af beretninger fra afdelingsbestyrelsen samt grupper og udvalg 11. Valg til afdelingsbestyrelsen Medlemmer af afdelingsbestyrelsen som er på valg: Henny Eilersen Vibeke Hansen Dorthe Larsen Suppleanter til afdelingsbestyrelsen som er på valg: Tonny Bodal Tonny Lilja 12. Valg til Miljøgruppen 13. Valg til Brugergruppen 14. Valg til Beboerhusudvalget 15. Valg til Informationsudvalget 16. Generalforsamling i VA 17. Eventuelt Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Denne dagsorden er husstandsomdelt den 24. februar 2012 og den 20. marts Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

2 4 SYD - Forretningsorden for beboermøde 1 Åbning af beboermøde Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 2 Valg af dirigent og referent Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent og referenter. 3 Fastlæggelse af forretningsorden Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 4 Valg af stemmeudvalg Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer. 5 Fastlæggelse af dagsorden. Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endelige dagsorden vedtages. 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat. Seneste beboermøde referat skal enten husstandsomdeles eller fremgå af Betonhjertet. 7 Diskussion af dagsordenens punkter i plenum. Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men ikke stemmeret. Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger. Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til mundtligt at stille forslag om afslutning eller indskrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks sættes til afstemning. Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet. Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare over et minut. Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsummeres ved afslutning af hvert dagsordenspunkt. 8 Afstemning på beboermødet. Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligtagere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning. Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det bestående. Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsforslag sættes først til afstemning. 9. Valg af afdelingsbestyrelse. Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fastsættes af beboermødet ved almindeligt flertal. Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stemmer, indtræder som suppleanter. Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager forlanger det. Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de foreslås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende kandidater. Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemningsprocedure, der skal gælde: a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver et antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver op til det antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afholder afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitueringen omfatter mindst én formand samt en kasserer. 10 Generelt Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forretningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt. Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmedlem. Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden afgøres af dirigenten. Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.

3 4 SYD Referat - Beboermøde Torsdag den 21. september 2011, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Af afdelingens 278 husstande var de 17 repræsenteret på mødet. 1. Valg af dirigent Kai Kristoffersen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin 3. Godkendelse af forretningsordenen Godkendt 4. Valg af stemmeudvalg Dirigenten udpegede 3 beboere 5. Godkendelse af dagsorden I forhold til den udsendte dagsorden blev der byttet rundt på punkt 7 og 8 Herefter godkendt 6. Godkendelse af referat fra beboermøde den 29. marts 2011 Godkendt 7. Indkomne forslag A. Udnyttelse af beboerhusets kælder Fremsat af afdelingsbestyrelsen og motiveret af Flemming V. Wallin. Enkelte afklarende spørgsmål, masser af ideer til hvad kælderen kunne bruges til samt en opfordring til at beboerhusgruppen om, at være den organiserende kraft i projektgruppen. Vedtaget med stort flertal B. Aftale om driftssamarbejde mellem VA 4 Syd og VA 4 Række Fremsat af afdelingsbestyrelsen og motiveret af Flemming V. Wallin. Spørgsmål til enkelt elementer i aftalen. Enstemmigt vedtaget C. Solcelleanlæg til opsætning på beboerhuset Fremsat af driften og motiveret af driftsleder Michael Willumsen. Ideerne og økonomien bag projektet blev gennemgået, herunder finansieringen, som baseres på lån af kroner fra afdelingens egne henlæggelser. Tre navngivne beboere fremlagde et ændringsforslag, som blev motiveret af Flemming V. Wallin. Ændringsforslaget adskilte sig fra driftens forslag ved at indeholde en mulighed for at opsætte flere mindre anlæg forskellige steder, hvorved udgifter til afstivning af beboerhustaget forventeligt er mindre. Det samlede behov for finansiering er derfor kroner lavere end ved driftens forsalg. I den efterfølgende debat var der kommentarer med ytringer både for og imod begge forslag. Der blev udtrykt ønske om et mere gennemarbejdet forsalg, ligesom der blev talt for at vente på en mere effektiv solcelle teknologi. En beboer refererede til en 4-5 år gammel principiel beslutning om, at indføre solcelle energi i afdelingen. Med beboermødets billigelse satte dirigenten først driftens forslag til afstemning. For stemt 6 Imod stemte 15 Forslaget blev derved forkastet. Herefter blev ændringsforslaget sat til afstemning. For stemt 15 Imod stemte 9 Ændringsforslaget blev dermed vedtaget Side 1 af 2

4 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012 Budgettet som indeholder en huslejestigning på 1,7 procent blev gennemgået af Flemming V. Wallin fra afdelingsbestyrelsen. På konto 203 er der indtægtsbudgetteret kroner fra sidste års overskud, da såvel oversom underskud, skal afvikles over maksimalt 3 år. Samtidigt er der på konto 109 udgiftsbudgetteret med kroner til dækning af en tredjedel af sidste års efterregning for renovation. Kaj Kristoffersen fremsatte et ændringsforslag, som indebar at udgiftsbudgetteret med kroner skulle fjernes. Der blev forespurgt til et tidligere beboermødes beslutning, om ansættelse af en beboerhusmedarbejder. Som svar på forespørgslen blev der citeret fra beboermødereferat fra 28. april 2010 der var tale om en prøveperiode indtil 31. december Efter en længere debat blev ændringsforslaget sat til afstemning. For stemt 6 Imod stemte 11 Forslaget blev derved forkastet. Herefter blev det udsendte budget enstemmigt vedtaget. 9. Eventuelt Der blev udtrykt ønske om, at der fremover findes dirigent emner udenfor afdelingen. Afdelingsbestyrelsen tog ønsket til efterretning, og kunne samtidigt fortælle, at man stræber efter at have en ekstern dirigent typisk et medlem fra bestyrelsen i VA. Der var ros fra forsamlingen til afdelingsbestyrelsen for selv at fremlægge budgettet, og ikke blot overlade denne opgave til driften. Der blev udtrykt forhåbning om, at dette ikke blot var en enlig svale, men at princippet om at det er en beboervalgt, som fremlægger budget og regnskab fastholdes. Den uddelte ros blev nydt i fulde drag, og afdelingsbestyrelsen tog de tilknyttede kommentarer til efterretning. Informationsniveauet omkring ejendomsfunktionær Arne Larsens fratræden blev kritiseret. Driftsleder Michael Willumsen forklarede, at der var tale om en fritstilling, og at der derfor ikke har været afholdt nogen fratrædelsesarrangement. Michael Willumsen beklagede samtidigt, at der gik næsten 2 måneder før fratrædelsen blev nævnt i Betonhjertet. Herefter var der ikke flere som ønskede ordet, og dirigenten rundede mødet af klokken 21:00 Side 2 af 2

5 4 SYD Ekstraordinært beboermøde tirsdag den 8. november Referat Fremmødte: 100 husstande Tove Meyling fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Per Larsen som dirigent. Per Larsen blev valgt. 2. Valg af referent Tove Meyling blev valgt som referent. 3. Valg af stemmeudvalg Valgt blev: Rein Rubenkamp, Flemming Wallin, Per Modig, Lisbeth Wallin 4. Gennemgang og godkendelse af foreløbigt projekt og økonomi 1) Thomas Grage (Bo Vest) orienterede om baggrund og formål med beboermøderne (se det udsendte materiale) og om Landsbyggefondens besigtigelse af husene. 2) Morten Dam Hansen (Niras) orienterede om byggeprogram, og de tekniske undersøgelser af tag, sokler, lette facader, badeværelser, krybekælder, installationer. Der var fra beboere ønske om at se dias med de registrerede fejl og mangler, og der blev henvist til hjemmesiden 3) Jørgen Kreiner Møller (Nova 5) orienterede om det foreløbige projekt og Landsbyggefondens tilbagemelding om tilskud. Spørgsmål og svar: Nye elementhuse contra renovering - det blev oplyst, at LF p.t. kun giver tilskud til renoveringer. Bliver haverne retableret entreprenørerne skal behandle haverne nænsomt, og haverne vil blive retableret til en vis grad. Pergolaer nedtages og godkendte pergolaer opsættes igen. Skillevægge nedtages, og nye bedre isolerede skillevægge opsættes. Faste tæpper skal fjernes og erstattes ikke. Køkkener alle køkkener nedtages og nye køkkener opsættes. Hvis beboere ønsker at redde egne opsatte køkkener, er det for egen regning. Tilgængelighed til boligen, bad m.v. er et krav i byggesagen. 4) Økonomi. Jesper Rasmussen (Bo Vest) gennemgik økonomi og huslejestigning. Krav fra beboere, at det tydeliggøres, at økonomien skal fastholdes på udgangspunktet i økonomien, så der ikke sker ekstra huslejestigninger, når renoveringen er afsluttet. JR oplyste, at de økonomiske forudsætninger selvfølgelig skal overholdes, og hvis der sker ændringer undervejs, vil der blive indkaldt til beboermøde. JR oplyste også, at der er mulighed for allerede nu at få beregnet sin boligydelse/støtte efter renoveringen ved henvendelse til boligkontoret. Det blev oplyst, at der forventes en besparelse på 25% i energiforbrug.

6 5) Det videre forløb: Jørgen Kreiner Møller orienterede om arkitektkonkurrencen, der er skudt i gang, og det forventes, at det i foråret 2012 afgøres, hvem der er vinder af konkurrencen. Vinderen vil få både arkitekt- og ingeniøropgaven. I forløbet op til at det endelige projekt for renoveringen besluttes, vil der blive nedsat fokusgrupper, afholdt workshops og beboermøder, så der bliver rig mulighed for beboerinddragelse og -indflydelse. Det blev foreslået fra en beboer, at der rettes henvendelse til regeringspartierne om ændring af lovgivningen, så der gives mulighed for totalt nye energihuse i stedet for renovering, og at der i arkitektkonkurrencen også indgår beregninger på, hvad en totalrenovering (nyt hus) vil koste i forhold til den nu foreslåede renovering. Og der var forslag om at henvende sig til andre instanser med ansøgning om tilskud til energiinvesteringer. JKM forsikrede, at miljø og energi er højt prioriteret i følgegruppen, og der vil blive arbejdet videre med at finde et bedre projekt end det nu foreliggende. Der var spørgsmål om hæk, og det blev oplyst, at det vil blive en valgmulighed, om man vil have hæk eller plankeværk. 6) Thomas Grage orienterede om genhusning. Genhusning forventes at ske i sydområdet, og alle vil komme tilbage til egen bolig efter renoveringen. Hvis der er mulighed for at bo i sommerhus eller andet, betales for opmagasinering af møbler. Hvis man ønsker at flytte til anden bolig permanent i stedet for at blive genhuset, skal man selv betale flytningen. Der er p.t. lukket for interne flytninger, men når der er overblik over ledige boliger til genhusning, vil der blive åbnet igen. 5. Afstemning Dirigenten præciserede afstemningstemaet: Der stemmes om det foreløbige renoveringsprojekt, som beskrevet i skema A, med det foreløbige byggeprogram og tilhørende økonomi. For stemte alle ingen imod og ingen undlod. Per Larsen Dirigent Tove Meyling Referent

7 ARS REGNSKAB Boligorganisation : Afdeling 67 so Vridsløselille Andelsboligforening 4 Syd Boligorganisationsnr. LBFnr.: Afdeling LBFnr.: 4100 Tilsynsførende kommunenr.: 165 Vridsløselille Andelsboligforening VI BO-VEST Malervangen Glostrup 4 Syd Uglens Kvarter mji Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Alle Albertslund Telefon: Telefax: E-postadresse: CVR-nr. (SE-nr.): Telefon: Telefax: E-postadresse: Gennemsnitlig leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 661 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse i %: 0,68 Forhøjelse pr. rn": O Årsbasis kr: kr. bruges således: Henlæggelser 17% Nettokapitaludgifter 14% Øvrige variable udg m.v, 3% Ejendomsskatter 19% rn.v, Ekstraordinære udg. --. m.v. 19% Administration 6% Vedligeholdelse 5% Øvrige faste udgifter m.v, 3% Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på ejendomskontoret

8 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN AFDELING: 67 Kr. pr. Budget Budget 2011 m Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) O O Istandsættelse ved fraflytning: (B-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 403/404) O O Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån og afskrivninger på forbedringsarbejder, bygningsskader og ombygninger Tab ved lejeledighed og fraflytninger O Dækket af henlæggelser (konto 405) O O O Andre ekstraordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Arets overskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

9 RESUL TATOPG0RELSE FOR TIDEN AFDELING: 67 Kr. pr. Budget Budget 2011 m Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201. Boligafgifter og lejer Renter Drift af fællesfaciliteter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT O INDTÆGTER I AL T INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I AL T BALANCE PR (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyeis Istandsættelse ved fraflytning m.v Tab ved lejeledighed og fraflytning m.v Andre henlæggelser Opsamlet resultat (overskudssaldo) Langfristet gæld Kortfristet gæld PASSIVER I ALT Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Revisor har haft følgende supplerende oplysninger til regnskabet: Der er ydet midlertidige driftsstøttelån til afdelingen med en samlet saldo på kr pr Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v. optaget som aktiv under posten midlertidige driftslån. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. - 3-

10 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN AFDELING: 67 BOLIGORGANISATION: 50 Lejligheder (ink!. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal a lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder 1 O 2 O 3 O O 7 O Beboerhus O Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 O Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 13 Garager/carporte 1/5 20,2 I alt 311,2 Regnskabstal i forhold til budget samt for budget for indeværende år: O ' D Regnskab 2011 F.3Budget 2011 DBudget

11 Miljøgruppens kommissorium 4 Syd marts april 2013 Miljøgruppens opgave: Det er miljøgruppens opgave er at udarbejde og gennemføre en miljøhandlingsplan for afdeling 4Syd i samarbejde med interesserede beboere, afdelingsbestyrelsen og driften. Miljøgruppen arbejder for et konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, drift, beboere og relevante grupper og udvalg. Miljøhandlingsplanen fremlægges til evaluering og godkendelse på regnskabsbeboermødet hvert forår. Miljøgruppen behandler i samarbejde med afdelingsleder sager vedrørende vedligehold og forbedringsarbejder af udearealer, herunder beboeransøgninger om forskønnelse af lokale udearealer. Miljøgruppens ansvar: Miljøgruppen nedsættes på regnskabsbeboermødet i foråret hvert år. På mødet aflægges beretning. Der vælges min. tre beboere, som er ansvarlige over for beboermødet. Andre beboere kan efter lyst og interesse inddrages i miljøgruppens arbejde. Miljøgruppens økonomi: På beboermøde i september bliver budgettet for udvalget fastlagt. Derudover bevilges alle større sager via afdelingens budget eller godkendes særskilt på beboermøder. Der aflægges regnskab på regnskabsbeboermødet. Miljøgruppens organisering: Miljøgruppen holder møder ca. 1 gang om måneden. Der er ingen formel ledelsesform. På de månedlige møder planlægges og fordeles arbejdsopgaverne mellem gruppens medlemmer, som så kan arbejde individuelt eller i mindre grupper. På de følgende møder sker der en opsamling af dette arbejde. Der skrives referat fra alle møder, som sendes til gruppens medlemmer. Sidste mødes referent foretager opsamling på sagerne og udarbejder dagsorden til det kommende møde. Opfølgning på årsplan sker på hvert møde. Ca. 2 gange om året udarbejdes et opsamlingsreferat over miljøgruppens arbejde. Referatet sendes til afdelingsbestyrelsen, afdelingslederen og Betonhjertet. Aktuelle sager, der ligger uden for miljøgruppens kompetence og sager, som miljøgruppen ønsker drøftet med afdelingsbestyrelsen, bringes videre til afdelingsbestyrelsens møde via kontaktperson.

12 Miljøgruppens information: Miljøgruppen orienterer løbende om sit arbejde i Betonhjertet Indlæg i Betonhjertet eller omdelte skrivelser foregår på følgende måde: Et medlem kan kun tegne Miljøgruppen, når form og indhold er aftalt på et møde eller mellem et flertal i gruppen. Kontaktperson til nævn og drift: På første møde i miljøgruppen vælges kontaktpersoner til afdelingsbestyrelsen og drift. Disse har pligt til at orientere drift og afdelingsbestyrelsen om relevante sager. Afdelingsleder eller andet driftspersonale deltager i opsamlingsmøder af driftsmæssig karakter. På valg: Anne-Lise Hansen På genvalg: Anette Voergård-Olesen Lena Kujahn Desværre må vi sige farvel til Jan. Han har gjort et godt stykke arbejde i Miljøgruppen i rigtigt mange år. Tak for det Han stiller ikke op til genvalg.

13 Forslag til beboermødet d.27.marts 2012 Miljøhandlingsplan for april 2012 marts 2013 for VA afd. 4 Syd. Historie I afd. 4 syd er der gennem en del år været iværksat mange tiltag for at spare på resurserne og mindske forureningen af miljøet. F.eks. individuel måling af varme og vand og stop for brug af pesticider på fælles arealer, løbende udskiftning af trykimprægneret træ til en mere miljøvenlig sort (Superwood) og en ny og mere effektiv affaldsordning, der trådte i kraft januar 2006 og er videreudviklet. Derudover er der sket en større renovering af de grønne områder i de forløbne år. Der har desuden været fokus på besparelser på el og varme bl.a. via Klimaudfordringen. Hovedformål Hovedformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være ordentlige miljøresurser til vores efterkommere. Formål Miljøhandlingsplanens formål er at planlægge og synliggøre de handlinger afdelingens drift, afdelingsbestyrelse, genbrugsgruppe og miljøgruppe vil arbejde med i for at spare på resurserne og passe på det omgivne miljø, Miljøhandlingsplanens indhold skal være forankret hos både beboere og ansatte og skal godkendes på beboermødet og engagere flere beboere i miljøgruppens arbejde. Indsatsområder i : El, vand og varmeforbrug: Ved brug af el, vand og varme i boligerne udleder vi tilsammen mange tons CO2 om året. Derfor skal alle beboere inddrages aktivt i sparebestræbelserne, så at vi i dagligdagen har fokus på bedre miljøvaner mindre forbrug af el, vand og varme betyder også lavere udgifter for beboerne. Ifølge De Grønne regnskaber bruger vi en del mere el, vand og varme i forhold til sammenlignelige afdelinger. Indsatsområdet er at få sænket vores forbrug og vi vil i år sætte fokus på el og vand, hvor vi ligger værst placeret. At nedbringe de 112 liter pr. person til 100 liter pr. person om dagen. Med forskellige tiltag, konkurrence, informationer, sparefif vil vi arbejde for sænke forbruget i 4.Syd. Miljøgruppen ønsker samarbejde med driften vedr. information og rådgivning om besparelser på energien. Information foregår via artikler i Betonhjertet og ved arrangementer og ved individuel kontakt til husstande efter behov. Rådgivning foregår ligeledes ved personlig henvendelse fra beboerne. Miljøgruppen og driften udlåner Sparometer til måling af elforbruget. På beboermøde i sep.2011blev det vedtaget at beboerhuset skal have el-energi via solceller, som skal være etableret her i foråret Miljøgruppen vil følge arbejdet med Masterplanen (renovering af gårdhusene) omkring energitiltag.(f.eks. om isoleringen af ydervæggene lever op til standarden for 2015).

14 Affald: Der skal løbende ske information til beboerne. Miljøgruppen følger op på nuværende affaldsordning i samarbejde med drift, genbrugsgruppe og miljøgruppe; og samarbejder i øvrigt med de andre afdelinger i Syd. Renholdelse og forskønnelse af de grønne områder: Beboerne opfordres til at følge op på de forgangne års aktiviteter omkring forskønnelse af egne fællesarealer ved forårsrengøringen: f.eks. ved kommunens arrangement Grøn Dag. Der skal ske et løbende samarbejde med driften omkring vedligeholdelse og forskønnelse af udearealerne i henhold til beboermødebeslutning af april Men der skal ikke sættes større projekter i gang på grund af renoveringen af husene. (Masterplanen). Der skal foretages markvandring mindst 1 gang årligt med driften. Indkøbspolitik: Løbende samarbejde med driften om en mere miljøvenlig indkøbspolitik. Beboerarrangementer: Afholdelse af arrangementer for alle beboere: De traditionelle arrangementer, temamøder mv. Kontakter udenfor afdelingen: Holde kontakt med andre boligafdelinger og Agendacentret og deltagelse i Agendacentrets miljønetværk og Bo-Vest`s miljøgruppe. Information: Videregive aktuel information til beboerne fra relevante miljøtiltag via Betonhjertet, husstandsomdelt materiale, på beboermøder, ved arrangementer o.a. Principper for VA 4 syds miljøarbejde: Indsats for at nedsætte CO2 udslip, ved aktivt at arbejde med besparelser på el, vand og varme. Mest muligt af vores affald skal sorters, komposteres og genbruges. Sikre at ansatte og frivillige opdateres om sortering af storskrald. Der ikke bruges pesticider, kunstgødning eller andre miljøskadelige midler i afdelingen, herunder i og omkring gårdhaverne. Ryddet beplantning erstattes af ny beplantning, men ikke nødvendigvis samme sted. Afdelingens indkøb skal miljøvurderes i forhold til miljømærkning, forbrug i anvendelsesperioden og som potentielt affald. Indkøb og udskiftning af hårde hvidevarer skal ske i henhold til beboermødebeslutning fra april Samarbejde med udvalg og grupper omkring fælles engagement i miljøspørgsmålene. Beboerne medinddrages via beboeraktiviteter og informationer bl.a. via Betonhjertet. Støtte op om spirende beboeraktiviteter i afdelingen. Hvert år, i forbindelse med beboermøde med valg til miljøgruppe, gøres der status over miljøgruppens arbejde i form af en skriftlig beretning. Miljøgruppen

15 4 SYD Afdelingsbestyrelsens beretning Afdelingsbestyrelsens arbejde Der har siden seneste regnskabs-beboermøde været afholdt 17 afdelingsbestyrelsesmøder - referater fra disse møder kan se på afdelingens hjemmeside. Der har været afholdt to obligatoriske beboermøder, samt et ekstraordinært vedrørende renoveringsprojektet for gårdhusene. Afdelingsbestyrelses individuelle medlemmer har deltaget i forskellige grupper, udvalg og kurser i VA, BO- Vest og BL regi. Desuden har afdelingsbestyrelses repræsenteret afdelingen på møder i Albertslund Boligsociale Center (ABC), Antenneforeningen Brøndby og ikke mindst følgegruppen for Masterplan Syd. Ved sidste års valg til afdelingsbestyrelsen blev der tilført nye kræfter, uden dette dog opfylder behovet. En række medlemmer af den nuværende afdelingsbestyrelse har bebudet, at de stopper enten nu, eller i forbindelse med næste års valg der er derfor brug for aktive beboere, som ønsker at gøre en forskel. Henover efteråret og vinteren har medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som et forsøg, været at finde på ejendomskontoret i forbindelse med åbningstiden torsdag aften. Målet har været dels at hilse på de beboere som dukkede op, men også at få et indblik i hvilke ærinder beboerne måtte have. Det har været nogle lærerige og informative timer, men som en metode til bredere beboerkontakt er formen ikke velegnet. Forsøget er derfor stoppet, og der overvejelser omkring hvilke tiltag der ellers kunne være velegnet, da en bredere kontakt mellem beboere og afdelingsbestyrelse vil styrke beboerdemokratiet. Større og mindre sager Kigger man referaterne fra afdelingsbestyrelsesmøderne igennem, så vil man kunne læse om en lang række af større og mindre sager, som har været behandlet henover året. Referaterne findes på afdelingens hjemmeside. Uden at listen på nogen måde er udtømmende, så kan følgende nævnes: VA's Myndighedsudvalg, gade og sti belysning, PCB undersøgelse, skimmelsvamp, snerydning, rensning af facader, budget 2012 og ustabilt TV signal. Driften Den Året har budt på en række ændringer i driften, dels er der indgået en formel aftale med VA 4 Række om deling af driftslederen, og dels er der sket en opkvalificering af personalet som følge af ansættelsen af en driftsassistent. 4 Syd har i dag en kompetent driftsafdeling, som er godt rustet til at kunne håndtere de kommende års udfordringer. Der arbejdes på at etablere en håndfuld informations og styringsværktøjer som skal forbedre og effektivisere dialogen og beslutningsgrundlaget for hvilke daglige tiltage og ikke mindst tiltage på lidt længere sigt, der skal iværksættes. Forventningen er at afdelingen ikke alene har en kompetent driftsafdeling, men også at denne arbejder effektivt på baggrund af objektive og velbegrundede beslutninger, til gavn for alle beboere i afdelingen. Renovation ekstra opkrævning fra Albertslund kommune Beslutningen fra 2010 budget beboermødet og ikke at betale kommunens ekstra opkrævning, har vist sig meget svær at gennemføre. De kommunale politikere har vendt det døve øre til, og fra BO-Vest var meldingen i første omgang, at der ikke var noget at komme efter, så vi kunne ligeså godt betale. Da BO-Vest pr. 1. august fik ny direktør skete der også en holdningsændring. Der blev iværksat et udredningsarbejde som belyser sagens forskellige vinkler, og foreløbige meldinger fra juristerne i BO-Vest er ikke udelukkende negative. Side 1 af 2

16 Sagen har desværre ikke fundet sig afslutning endnu, og noget tyder på at der godt kan gå en rum tid før det sidste punktum er sat. Støj, larm og hærværk Midt i 4 Syd ligger Klub Svanen, og den har i det forgangne år været en kilde til utryghed blandt de omkringboende. Selv om det ikke altid kan fastslås, at det er børn og unge fra Klub Svanen som er ophav til støj, larm og hærværk, så har man fra klubben være åben overfor tiltag og dialog, som middel mod den stigende utryghed. Indtrykket er at et samarbejde mellem klubbens ledelse, afdelingens driftsleder og ABC's børn og unge medarbejder har haft en positiv indvirkning. Man må dog erkende at problemer af denne type ikke løses over en nat, hvorfor beboere som oplever problemer, opfordres til at kontakte driften. Renovering af gårdhusene Efteråret bød på et endog meget velbesøgt beboermøde om renovering af vores boliger. Fremmødet oversteg alles forventning, hvilket desværre afstedkom en noget rodet start på mødet. Uagtet den noget rodede start, så blev der informeret, stillet spørgsmål og svaret, og et enigt beboermøde valgte at godkende indsendelsen af skema A, som er den formelle ansøgning til Landsbyggefonden. De to andre gårdhusafdelinger i syd godkendte også skema A, så processen forsætter, hvor næste skridt er en arkitektkonkurrence. Efter en prækvalifikation er fem ansøgere er blevet valgt ud, og de skal nu give deres forslag til renoveringen af gårdhusene. Der bliver løbende orienteret om arbejdet i Nyhedsbreve fra Masterplan Syd. Nyhedsbrevene udsendes på papir, men kan også læses på hjemmesiden: ABC Den nuværende bevilling til ABC udløber med udgangen af indeværende år, og der har derfor været brugt en del energi på at udarbejde og indsende en ny ansøgning. Medio februar i år kom svaret fra Landsbyggefondet ingen afdelinger i Albertslund syd er tilgodeset. En række afdelinger i Albertslund nord og Hedemarken har fået en foreløbig godkendelse fra Landsbyggefonden, og dermed er der grundlag for ABC's forsatte eksistens. Hvordan ABC's fremtiden vil se ud, er noget der bliver arbejdet med de kommende måneder. Som afslutning på den nuværende bevilling fra Landsbyggefonden, skal der laves en evaluering af hele projektet. Et af elementerne i evalueringen er en naboskabsundersøgelse, magen til den der blev gennemført, da afdelingen i sin tid indgik i ABC samarbejdet. Det vil være medlemmer af afdelingsbestyrelsen som står for gennemførslen af undersøgelsen, så tag godt imod os, når vi ringer på hoveddøren. De relativt få penge driften af ABC koster afdelingen er godt givet ud, når man kigger på hvad der komme tilbage i form af direkte ABC aktiviteter, opbakning til beboeraktiviteter og tilskud til anskaffelse af forskelligt udstyr. Udnyttelse af beboerhusets kælder På budget beboermødet i september blev det besluttet at ansøge Real Dania om økonomisk støtte, så kælderen i beboerhuset kunne indrettes og bruges til beboeraktiviteter. Real Dania har desværre ikke kunnet imødekommet ansøgningen. Vi står derfor forsat med en kælder på ca. 100 m 2, som ikke kan bruges aktivt. Side 2 af 2

17 Beretning for Miljøgruppen april marts 2012 Miljøgruppens medlemmer: Valgte: Jan Halle, Anette Voergård, Lena Kujahn. Anne-Lise Hansen er trådt ind i miljøgruppen og stiller op til valg. Ikke valgte: Jørgen Hansen, Alex Wagner, Willy Andersen og Tage Jensen har deltaget med praktisk arbejde. Tove Jensen har som aktiv i Agendacentret og Brugergruppen vedligeholdt kontakten til os med orientering derfra. Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen. I oktober 2011 udgav vi en opsamling af miljøgruppens arbejde i Miljøhjertet og denne beretning er 2. opsamling, der gælder hele året. Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere. Orientering til beboerne: Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, på beboermøder, i Café Ørnen og i år i Miljøhjertet. El, vand og varme: Ifølge Grønt Regnskab havde vi igen i denne periode et for højt forbrug af el, vand og varme, når vi sammenligner os med andre lignende afdelinger. Vi har informeret i Miljøhjertet og Betonhjertet om sommer- og jule-sparefif. Derudover har vi deltaget i et fællesmøde med andre udvalgt indkaldt af afdelingsbestyrelsen om Grønt Regnskab med oplæg fra Agendacentret hvor vi fik ideer til hvordan vi kunne arbejde videre med sparekampagner mv. De forrige perioder fokuserede vi på el ved at dele sparepærer og skinner ud. Denne gang valgte vi at fokusere på vandforbruget. I samarbejde med Agendacentret deltager vi i vandsparekampagnen. Der bliver ikke delt perlatorer ud i vores afdeling, da de vil have en negativ virkning på forsyningen af det varme vand, som nogle i forvejen har problemer med. Driften vil i den forbindelse undersøge mulighederne for at afhjælpe disse problemer. Man er velkomne til ar kontakte driften ved disse problemer. Vi har sat en vandsparekonkurrence i gang der går i hele husstande har tilmeldt sig. I den forbindelse har vi haft Signe Landon fra Agendacentret til at lave en quiz og give oplæg om vandspild og sparefif. - Og hvad gør vi for at bevare grundvandet rent nok? Vi undlader at bruge giftige sprøjtemidler i vores haver.. Masterplan Syd: Vi har fulgt optakten til renoveringen af rækkehusene og har både set energirenovering af Fiskens kvt. og et gårdhus i 6 Vest. Vi forventer større energibesparelser efter renoveringen. Inden da kan vi måske vælge at forøge besparelsen på el ved at få sat solceller op på vores tage via råderetten. Solceller: På beboermødet i september blev det besluttet at afsætte kr. til solceller til beboerhuset, for at se hvordan det ser ud og om der er økonomiske- og CO2 besparelser. Projektet skulle være afsluttet primo maj Projektet er blevet til i samarbejde med Miljøgruppen, driften, Agendacentret og afdelingsbestyrelsen.

18 I et Nyhedsbrev blev der informeret om, at der blev lavet prøvemålinger af PCB i nogle af gårdhusene. Der, hvor der er for høj udledning er beboerne orienteret. Der vil ske yderligere målinger og driften vil orientere i Betonhjertet. Affald: Vi samarbejder med genbrugsgruppen, der bliver opdateret med kurser og yderligere sorteringskrav fra kommunen af driften. Vi har deltaget i møder med andre afdelinger i syd om evt. samarbejde omkring affaldssortering. Vi kan stadig blive bedre til at sortere også vores eget husholdningsaffald. Derudover har vi sat en debat i gang omkring affaldssortering i beboerhuset. Det ser ikke godt ud at dåser, plastic og andet, der bør sorteres fra ligger i husholdningsaffaldssækken. Udearealer: Vi behandler beboerhenvendelser og samarbejder med driften om forskønnelse af udearealerne. Vi har været på en markvandring med driften og har i skrivende stund planlagt en markvandring med en gartner fra kommunen og med driften. Indkøbspolitik: Vi vil stadig samarbejde med driften om en miljøvenlig indkøbspolitik. Samarbejde med driften: For tiden arbejder vi sammen med driften om vandspareprojektet: Kan redanerne ordnes, så forsyningen af det varme vand bliver bedre? Vi har afholdt et velkomstmøde med den nyansatte driftsleder Jørn Hegnsborg. Her fremsatte vi ønsker om mere information i Betonhjertet til beboerne, markvandring med driften og en fagmand (gartner), orientering om solcellerne på beboerhuset, affaldssortering i beboerhuset m.m. Samarbejde med andre: BO-VEST: miljøgruppe: Vi orienteres om det, der sker i andre afdelinger. Agendacentret: De sender relevante indlæg i Betonhjertet og støtter op om vores aktiviteter, når vi bér om det. Tove Jensen fra Brugergruppen informerer os om ting, der er relevante for vores afdeling. Arrangementer: SLUK LYSET d.26. marts med fakkeltog til bjerget. Aftentur på volden d.19.maj med kaffebord og sange. Grillaften på Brogårds Plads d.19.august foregik i beboerhuset på grund af regnvejr. Men vi holdt 10 års jubilæum og håbede på kommunens accept til navngivning af pladsen. Det blev desværre nedstemt af kommunalbestyrelsen. ØV. Dragedagen ved sommertidens afslutning har vi droppet på grund af for få deltagere. Den 10. lysfest blev afholdt på Brogårds Plads, hvor vi fik musik og sang (Albertslundsangen) fra Galgebakken med blandt andre Morten Praem. Vi gik derefter op og spiste i Café Ørnen og sang julesange. Som noget nyt har vi besluttet at lave søndagsture. Vi vil gå rundt og se på nærmiljøet med kamera, naturvejleder eller andet godt for at slutte af med kaffe og kage i beboerhuset. Miljøgruppen

19 Kære beboer i VA - bilag til beboermøde foråret 2012 Marts 2012 Skal VA overgå til repræsentantskab i stedet for en generalforsamling som øverste myndighed? I lovgivningen er der to forskellige modeller for, hvordan boligorganisationer som VA kan ledes. VA's øverste myndighed kan være enten en generalforsamling eller et repræsentantskab. Med en generalforsamling som øverste myndighed, har alle beboere mulighed for at deltage i generalforsamlingen med stemmeret. Det er sådan VA ledes i dag. Et repræsentantskab består af boligorganisationens bestyrelse og et antal repræsentanter, som vælges af afdelingens beboermøde/afdelingsbestyrelse. Deltagelse i generalforsamlingen har været lav gennem de sidste 20 år, og der ses en tendens til, at der kommer færre og færre. Ved generalforsamlingen i 2011 var der kun 50 husstande repræsenteret, hvilket svarer til, at kun ca. 1 pct. af beboerne mødet op. Derfor foreslår VA's bestyrelse, at vi overgår til at have et repræsentantskab som øverste myndighed. Alle afdelinger blev i efteråret 2011 opfordret til at sende deltagere til VA's øverste myndighedsudvalg. Det benyttede 8 ud af VA's 15 afdelinger sig af, og udvalget har udarbejdet en rapport, som bl.a. belyser fordele og ulemper. Rapporten i sin helhed kan ses på BO-VEST hjemmeside eller hentes på ejendomskontoret. Udvalgets anbefaling Et flertal i udvalget går ind for indførelse af repræsentantskab i stedet for generalforsamling. Udvalget anbefaler derfor følgende: at forslag om overgang til repræsentantskab som øverste myndighed i VA fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling i maj, herunder at to modeller for afdelings-valgte repræsentantskabsmedlemmer lægges frem på generalforsamlingen som selvstændigt afstemningstema. Se forslag til modeller på bagsiden af dette bilag. at bestyrelsen via vedtægterne forpligtes til at indkalde til beboerhøringer, når mindst 200 husstande ønsker dette. at bestyrelsen via vedtægterne forpligtes til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når en beboerhøring, hvor minimum 2/3 af 200 husstande (133) er mødt frem, og et flertal på mødet beslutter det. Hvis forslaget skal godkendes på en generalforsamling, skal det vedtages med 2/3 stemmer for forslaget. På foreningsmødet den 8. februar blev der afholdt en vejledende afstemning, hvor der manglede en stemme, for at der var 2/3 flertal for repræsentantskab. I forhold til den spørgeundersøgelse blandt beboere og beboerdemokrater, der blev gennemført i efteråret 2011, er stemningen rykket hen mod repræsentantskab. VA's bestyrelse ønsker en grundig debat om emnet. Derfor er afdelingsbestyrelserne blevet opfordret til at sætte emnet på dagsordenen på forårets beboermøder. Derefter bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om emnet den 10. maj, hvor der kun er dette punkt på dagsordenen og god tid til debat. Med venlig hilsen Vinie Hansen Formand for VA' s bestyrelse Vend!

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

4 SYD Albertslund den 28. august 2012

4 SYD Albertslund den 28. august 2012 4 SYD Albertslund den 28. august 2012 Indkaldelse til beboermøde med budget Onsdag den 5. september 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

4 SYD Albertslund den 11. marts 2013

4 SYD Albertslund den 11. marts 2013 4 SYD Albertslund den 11. marts 2013 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg 4 SYD Albertslund den 16. april 2010 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Onsdag den 28. april 2010 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fastlæggelse

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

VA 4 syd Nr. 9 september 2011

VA 4 syd Nr. 9 september 2011 VA 4 syd Nr. 9 september 2011 Seksplettet køllesvinger taget af Sanne Nissen Onsdag 21.september afholdes det årlige budgetbeboermøde se mere side 4, 5 og bagsiden Indhold : CAFE ØRNEN MENU SEPTEMBER 3

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen,

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen, Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november 2016 Velkommen til afdelingsmøde 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 VA 4 syd Nr. 11 december LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 2 REFERAT FRA EKSTRAORD. BEBOERMØDE 4-7 NY MAND I DRIFTEN 8 SNE 9 ABC

Læs mere

VA 4 syd Nr. 3 marts 2012

VA 4 syd Nr. 3 marts 2012 VA 4 syd Nr. 3 marts 2012 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN MARTS 3 FASTE AKTIVITETER I HUSET 4 INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE MED VALG 5 BERETNING FOR MILJØGRUPPEN APRIL 6-8 2011- MARTS 2012 ÅBNINGSFEST I HEDEMARKEN

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www,almenboaarhus.dk CVP 59645013 28. august 2012

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Kapitel 1: Navn, formål og hjemsted 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen Vanggården. Stk. 2. Dens hjemsted er Aalborg kommune. 2 Boligorganisationen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Deltagere: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal og Flemming V. Wallin Dorthe Larsen (afbud) og Tommy Larsen

Deltagere: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal og Flemming V. Wallin Dorthe Larsen (afbud) og Tommy Larsen Afdelingsbestyrelsesmøde 15. juni 2015, kl. 19:00 Referat Deltagere: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal og Flemming V.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere