Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proforma referat fra Bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Side 1 af 8 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro sal Mødetidspunkt : Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17:00-20:00 Tilstede : Bjarne Olsen, Carl Aage Poulsen, Egon Jensen, Eigil Stausholm, Frede Skrubbeltrang, Inge Klitgaard Haüser, Kirsten Sørensen, Lisbeth Andersen, Lise Stender, Lise Lotte Kjær, Lotte Bang, Palle Christensen, Pia Hornbæk, Steen Købsted, Tina Holm, Winni Jensen Fraværende : Christian Vestergaard, Kim Martens, Robert Simonsen Referent : Lotte Bang INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Godkendelse af dagsordnen 2. Godkendelse af referat 3. Orientering fra formand og udvalg 4. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten 5. Evaluering af bestyrelsesmøderne og bestyrelsen 6. Repræsentantskabsmøde den 2. juni Årsregnskab Mission, vision og strategi 9. Videoovervågning 10. Fællesarrangement i Europahallen 11. Punkter til kommende møder

2 Side 2 af Dato for næste møde 13. Eventuelt

3 Side 3 af 8 1. Godkendelse af dagsordnen Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang Da Christian Vestergaard ikke deltog i mødet har vi valgt at ændre dagsordnen og vente med punktet politik for gaver, studerejser m.v. Dagsordnen er godkendt 2. Godkendelse af referat Beskrivelse: Referatet er godkendt 3. Orientering fra formand og udvalg Beskrivelse: Formanden havde på forhånd udsendt liste over hans aktiviteter i perioden Aktivitetsudvalg Afdeling 3 har ansøgt kunstfonden om tilskud til billede udstilling Frede indstiller at vi betale 1/2 af udgiften kr Godkendt Bladudvalg Der har været afholdt møde og de har besluttet at bladet kan udvides uanset at formatet bliver limet i stedet for hæftet så ingen indlæg skal afvises. Byggeudvalg Overskud på Symfoniens effekter skal gå til kunstfonden - Liselotte og Susanne fra genhusningen har møbleret deres kontor til genhusning med møbler der nede fra og Søndergade 62 får billiardbord og køleskab til deres fællesrum midlertidig, så tager vi stilling til om det skal retur til Kjellerupsgade når det er færdigt. 4. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten Beskrivelse:

4 Side 4 af 8 Steen Købsted spørger om det virkelig er nødvendigt at vælge en bestyrelse i afdeling 11, kan man ikke på nogen måde nøjes med at opfordre dem til at have en kontaktperson til alle boligerne er færdige og først derefter vælge en bestyrelse. Lotte Bang foreslår en sammenlægning af alle 4 afdelinger i Vodskov så er der mulighed for en ressourcestærk bestyrelse som kan vare tage den samlede opgave. Pia Hornbæk bakker op om forslaget. Det ser på nuværende tidspunkt ud til at alle håndværkerne er ansat i et job der passer dem allerede inden sommerferien. 5. Evaluering af bestyrelsesmøderne og bestyrelsen Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang Beskrivelse: Fremtidig struktur i organisationsbestyrelsen, herunder forslag fra medarbejderne omkring medarbejderrepræsentanter samt kandidatliste. Der er stadig mulighed for at aflevere kandidatbeskrivelse. Vi har fået en skriftlig indstilling fra personalet, hvor de beder om at bestyrelsen tager stilling til om medarbejderne har 2 medarbejderrepræsentanter 1 med stemmeret og en uden stemmeret. Vedtægterne der blev godkendt i 2013 tillader 1 medarbejder valgt. Bjarne Olsen og Liselotte Kjær motiverer forslaget. Der blev snakket aflønning af medarbejdervalgte, valg procedure, hvordan gør man andre steder, fordele og ulemper m.v. Organisationsbestyrelsen er oprindeligt et beboerorgan og flere i bestyrelsen har svært ved, at se hvorfor der skal mere end en med på mødet, vi kan altid trække dem ind til det enkelte møde. Indstillingen fra personalet blev afvist og medarbejderne beslutter selv hvordan de vil vælge repræsentanten. Der blev foreslået at personalet vælger en fællestillidsmand, en der kan varetage alles interesser, der skal samle og melde tilbage til alle grupperne frem for turnus. 6. Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2014 Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang Beskrivelse: Forslag til dagsorden og forretningsorden vedlagt Indkaldelsen - blev gennemgået og Lotte Bang udsender den. Forretningsordnen - blev gennemgået og den sendes ud sammen med materialet. Vedligeholdelsesreglement - tillæg om at det er vigtigt selv at aflæse varme og vand målere. Revisor - Vi indstiller genvalg af KPMG Valg - Kirsten spørger om ikke de afdelinger der bare har en repræsentant har ringere chance for at blive repræsenteret i bestyrelsen. I princippet nej da det er demokrati og bedste mand

5 Side 5 af 8 m/k må vinde, netop derfor siger Pia Hornbæk at valgtalen er vigtig. Pia Hornbæk foreslår, at vi laver direkte formand- /næstformandsvalg, fordele og ulemper blev diskuteret. Palle Christensen spørger Frede Skrubbeltrang om han ønsker at opstille som formand, hvilket Frede svarer bekræftende på. Palle mener, at vi skal tænke på hvem der skal være formand når Frede ikke ønsker mere, og forberede et generationsskifte og allerede nu dele flere arbejdsopgaver ud til næstformanden. Palle spørger indtil, hvordan samarbejdet mellem formand og næstformand har været, idet det for ham ikke har været særlig synligt. Frede Skrubbeltrang orienterede, at der ikke har været et struktureret samarbejde med officielle og fast planlagte møder og forberedelse til bestyrelsesmøderne, men at der ved opståede behov har været indkaldt til møde, mailet eller telefoneret om situationerne. Frede Skrubbeltrang ønsker at opstille som formand. Christian Vestergaard har tilkendegivet, at han kandiderer til næstformand. Pia Hornbæk ønsker også, at opstille til næstformand. En enig bestyrelse ønsker formand og næstformand valgt direkte på repræsentantskabsmødet. Lotte Bang laver et forslag til næste møde. 7. Årsregnskab 2014 Ansvarlig: Lotte Bang Beskrivelse: Kort orientering om årsregnskabet og herunder godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden m.v. Årsregnskabet for 2014 kommer ud med et mindre overskud på trods af store overskridelser p.g.a. fusion, renovering af skimmelsvamp i administrationen m.v. De to helhedsplaner i Lille Tingbakke og i Havrevangen m.v. har givet anledning til meget stort ekstraarbejde for administrationen, økonomi og Lotte Bang. Vi har fundet ud af hvor vigtigt det er at afstemme løbende. Regnskabet bliver gennemgået på næste møde. Der er kommet 2 ansøgning på tilskud fra dispositionsfonden: 1. til dækning af opsamlet underskud på kr i afdeling 25 Gundorfslund. Ansøgningen om tilskud afvist i første omgang, men bevilget afdragsfrit lån fra dispositionsfonden kr , da afdelingen afventer finansiering af helhedsplan. 2. til dækning af ekstraudgift på kr i forbindelse med renovering af vicevært faciliteter i afdeling 17 Danahøj, hvor vi fandt skimmelsvamp i murværket. Tilskud på kr blev godkendt

6 Side 6 af 8 Tilskud fra dispositionsfonden iflg. opgørelse på tab ved lejeledighed i afdelingerne kr ,83 og tab ved fraflytninger i afdelingerne på kr ,14 blev godkendt. Tidligere godkendte tilskud fra dispositionsfonden og trækningsretten i alt kr ,95 blev godkendt. Endvidere er kr disponeret til senere brug. 8. Mission, vision og strategi Beskrivelse: Herunder forslag til strategi og gennemgang af oplæg fra udvalg. Lotte Bang har lavet en indstilling til bestyrelsen om at ansætte en økonomichef/administrationsleder som kan aflaste hende med overordnet økonomistyring og kontrol samt ledelse af medarbejdere, da hun har for mange operationelle arbejdsopgaver som ikke hører til hendes arbejdsområde og som ikke kan uddelegeres til andre i huset da vi ikke har kompetencerne. En jobprofil blev omdelt. Frede Skrubbeltrang har lavet lidt undersøgelse af hvad andre boligorganisationer har af ansatte og kan konstatere at vi klart ligger i underkanten. Lotte Bangs begrundelser ligger i for stort arbejdspres gennem længere tid, samt at revisorerne ved revisionen af årsregnskaberne konstaterede en fejl i bogholderiet som ikke må ske. 5 fakturaer fra et køkkenfirma kr er bogført og betalt dobbelt uden af nogle af vore interne eller eksterne kontroller fanger den.. - Regnskabsassistenten der indscanner fakturaerne ser ikke at samme 5 fakturaer er med dobbelt. - EDB-systemet fanger ikke dobbelt faktura nr. fordi vi har lavet en aftale rekvisition det er ikke længere tilladt. - Teamlederne i 2 afdelinger er 1. godkender, ser ikke at de er dobbelt. - Driftslederen er 2. godkender, ser ikke at de er dobbelt. - Regnskabsassistenten der sætter kreditorerne til betaling, ser ikke at de er dobbelt. - Regnskabsassistenten der godkender betaling, ser ikke at de er dobbelt. - Regnskabsassistenten der afstemmer kreditorer ser det ikke da det både er bogført og betalt. - Køkkenfirmaet udsender ikke kontokort og har ikke efter næsten 1 år opdaget at vi har betalt dobbelt vi har fået pengene retur. - Regnskabsassistenten der laver afdelingens regnskab skimmer ikke kontokortet og ser ikke, at de er dobbelt Heldigvis fanger revisorerne det, men de ser meget alvorligt på det, da de bliver usikre på vores datagrundlag. Er det sket før? Hvor ofte? Vi indleder et længere snak mellem os, revisor og EG- Bolig og når frem til at det er en tilfældighed som i virkeligheden ikke kan ske, men er sket fordi flere kontroller har svigtet på samme tid. Lotte Bang kan ikke leve med denne usikkerhed og

7 Side 7 af 8 har brug for hjælp til det overordnede taktiske i forhold til økonomi og ledelse så hun kan koncentrere sig om det strategiske som hun er ansat til. En enig bestyrelse godkendte indstillingen og ansættelse af en økonomichef/administrationsleder. 9. Videoovervågning Ansvarlig: Palle Christensen Beskrivelse: Forsøgsordning i afdeling 1 og 19. Palle Christensen orienterer at de videoovervågninger de og Fyensgade har opsat har fungeret præventivt. Han foreslår at den enkelte afdeling selv kan vurdere om det er en god idé eller ej. Vi skal huske, at der ikke må videoovervåges i offentlig rum. Der var enighed om, at den enkelte afdeling kan beslutte at opsætte videoovervågning efter behov sålænge reglerne herfor er overholdt. 10. Fællesarrangement i Europahallen Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang Filer Wintergarten Berlin.pdf Beskrivelse: Plusbolig har spurgt om det kunne have interesse for os. Hvis 4 boligorganisationer går sammen om at købe en forestilling til medarbejdere/lejere kan vi få arrangementet til kr moms/selskab. Fil vedlagt Henrik Thomsen fra Plusbolig har forespurgt om vi er interesserede i at deltage i et fælles arrangement sammen med dem og 2 andre boligorganisationer og spørger os om vi vil tegne os for 25% af forestillingen. Der var enighed om at vi vil tegne os for 25% af arrangementet Wintergarden aktivitetsudvalget laver oplæg til hvordan vi gør i praksis. 11. Punkter til kommende møder Årsregnskab 2013 Budget 2015 Politik for gaver, studerejser m.v. 12. Dato for næste møde Næste møde 5. maj 2014 kl. 17

8 Side 8 af Eventuelt Liselotte Kjær mindede om at Vivabolig staves ud i et. Mange skrivelser omdeles hvor det er stavet i 2 stavelser.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,,

Læs mere

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud.

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud. 14 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. marts 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt 178 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2012 Start kl. 17.00, slut kl. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Palle Christensen og Lotte Bang. Afbud fra

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere