Årsberetning Det Grønlandske Hus i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Det Grønlandske Hus i Aarhus"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf groenlandskehus.dk Side 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen Side 3 Den sociale afdeling Side 4 Uddannelsesvejledningen Side 9 Kollegiet Side 15 Kultur informationsaktiviteter Side 15 Anskaffelser og vedligeholdelse Side 17 Husets medarbejdere Side 18 Økonomi Side 18 Årsberetningen 2013 Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der primært finansieres af Grønlands Selvstyre, men også modtager betydelige tilskud fra Aarhus Kommune og fra Staten. Husets geografiske arbejdsområde er region Midtjylland. Her bor der godt grønlandske borgere, som modtager rådgivning, hjælp og service vedrørende uddannelse, sociale spørgsmål og kulturelle aktiviteter, som beskrevet i denne beretning. Ligesom de tre andre Grønlandske Huse i Danmark, i Aalborg, Odense og København, er Huset i Aarhus et videnscenter om Grønland, som i vidt omfang benyttes af det danske publikum i alle mulige spørgsmål om Grønland, og et grønlandsk konsulat i Østjylland, som står til rådighed for offentlige og private organisationer og virksomheder i Grønland. Huset arbejder hovedsageligt ud fra bygningen på Dalgas Avenue i Aarhus, men har også et decentralt, socialt rådgivningskontor i Viborg, og et socialt projekt i egne lokaler i midtbyen i Aarhus. Uddannelsesvejledning, tolkning og ikke mindst rådgivning og hjælp til efterskoleelever foregår i vidt omfang ude på de pågældende institutioner, skoler m.v. Det er således en institution med en meget stor pakke af meget forskellige opgaver, forpligtelser og samarbejdspartnere, og en hurtig ændring og udvikling i de forskellige opgavers karakter og omfang. Det er derfor vigtigt, at vi med årsberetningen fastholder et øjebliksbillede af årets opgaver, udvikling og resultater, med henblik på udvikling af nye opgaver, strategier og målsætninger i det nye år. Beretningens forskellige afsnit er skrevet af de pågældende medarbejdere, med forstanderen som redaktør. Billederne er taget af Husets medarbejdere under arbejdet i Forsiden viser den lave vintersol over Sisimiut. Aarhus, marts 2014 Carl Johan Rasmussen, bestyrelsesformand Svend Kolte, forstander Side 2

3 Husets bestyrelse i 2013 Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der overordnet ledes af sin bestyrelse. Det betyder, at de endelige beslutninger vedr. økonomi, drift, personale, målsætning og fremtid træffes af bestyrelsen, i reglen efter indstilling fra forstanderen, der har ansvaret for den daglige ledelse. Bestyrelsens medlemmer udskiftes / genvælges efter lidt komplicerede regler, der i 2013 har betydet, at næsten alle bestyrelsens medlemmer er blevet udskiftet. Bestyrelsens medlemmer ved udgangen af 2013 var således: Kaj L. Heilmann, Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, udpeget af Naalakkersuisoq for IIKNN, dvs. den grønlandske undervisningsminister. Upaluk Poppel, Departementet for Familie og Justitsvæsen, udpeget af Naalakkersuisoq for IIKNN. Steffen Rasmussen, udpeget af Aarhus Byråd. Nina Olesen, Foreningen Kajak. Najannguaq Jørgensen, foreningen Avalak Aarhus Uddannelsesvejleder Mette Meilandt, valgt medarbejderrepræsentant. Det 7. medlem af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen selv. Regionsrådsmedlem Carl Johan Rasmussen blev valgt til denne bestyrelsespost i februar Der vil ligeledes først blive valgt formand og næstformand for bestyrelsen i løbet af Bestyrelsen har holdt fire møder i 2013: 8. januar, hvor hovedpunkterne var et nyt budget 2013, nødvendiggjort af, at Aarhus Kommune havde halveret sit tilskud til Huset. Samt drøftelse af finansieringsplan for evt. køb af Huset. 20. marts, hvor hovedpunkterne var årsregnskab for 2012, budget for 2014, og årsberetning for oktober, med hovedpunkterne regnskabsprognose for 2013, bestyrelsen i næste valgperiode, og drøftelse af overenskomstfornyelser for samtlige medarbejdere. 11. december, hvor hovedpunkterne fra sidste møde blev taget op til fornyet drøftelse. Ud over de forskellige hovedpunkter på møderne, indledes møderne altid med en drøftelse af en omfattende, skriftlig orientering fra forstanderen til bestyrelsen om tiden siden sidste bestyrelsesmøde. Louis stoppede som bestyrelsesformand i 2013 Det Grønlandske Hus i Aarhus har som noget helt enestående haft den samme bestyrelsesformand i de sidste 32 år! Louis Rolander blev medlem af bestyrelsen allerede i Louis var på det tidspunkt socialudvalgsformand i Amtet, og det var derfor naturligt, at han kom med i bestyrelsen og kort tid efter, i november 1982, blev formand for bestyrelsen og har været formand lige siden. Louis er en meget afholdt formand, der aldrig har lagt skjul på, hvad han mener, og hvilken kurs vi skal følge men han har altid givet plads til forstanderen og medarbejderne og støttet os positivt og loyalt. Side 3

4 Den Sociale Afdeling 2013 Connie Ibsen Jensen, Bolethe H. Rasmussen, Benigne Fleischer, Søs Hald, Sanne Helmer Petersen, Simon Lynge. Året 2013 bød atter engang på masser af arbejde for afdelingen. Statistikken viser stadig flere henvendelser til Huset, Kammak og Viborg afdelingen. Kammak har via opsøgning og netværksskabende arbejde deltaget i planlægning af byrum for socialt udsatte borgere i Aarhus. Den særlige indsats i Trige for grønlandske beboere i området blev til en ugentlig aktivitet. De informative møder i Grønlænderfokus, som Kammak er primus motor for, fik afviklet 3 fokusdage. Aarhus Kommune fik af staten midler til at lave en særlig Grønlænderstrategi i årene , Huset er aktiv deltager i udarbejdelsen. Vi fik afviklet Ungpige projekt i samarbejde med grønlandske psykologistuderende, med godt resultat. Afdelingen i Herning blev nedlagt og vi intensiverede rådgivningen i Viborg. Foreningssamarbejdet gik godt, og fællesprojektet Mini-Aasiveeraq blev afviklet med god tilslutning. Besøgstjenesten bliver fortsat brugt. Efterskoleområdet bød fortsat på en del arbejde. Højskoleområdet kørte lige så stille Årsager til henvendelser til den åbne Rådgivning i Huset Grønlænderstrategi: De 5 største kommuner i Danmark; København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg, er af Satspuljeforligspartierne i Folketinget anmodet om at udarbejde en særlig Grønlænderstrategi i årene Det overordnede ansvar for udarbejdelse af Grønlænderstrategien ligger hos Socialstyrelsen. Huset har sammen med Kofoeds Skole i Aarhus og Foreningen Grønlandske Børn indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune om en Grønlænderstrategi for Kommunen. Der er nedsat en styregruppe, bestående af lederne hos aftaleparterne, de har det overordnede ansvar for udarbejdelsen af strategien. Derudover er der nedsat enkelte projektgrupper, der arbejder med mere målrettede indsatser for socialt udsatte grønlændere, under overskrifter som Børn, Voksne og Nytilflyttede. Grønlænderstrategien i Aarhus har det til formål at udvikle, understøtte og dokumentere de initiativer, der udvikler og sikrer samarbejde mellem de kommunale og private, herunder frivillige, tilbud for de grønlændere som er socialt udsatte, nytilkomne til Aarhus Kommune og familier med børn. Der vil blive udviklet og afprøvet modeller for intensive og målgruppespecifikke indsatser, der samtidig skal sikre f.eks. de nytilflyttede grønlændere relevant hjælp. Modellerne skal give grønlænderne mulighed for at Side 4

5 Bolig Børn Praktisk hjælp skole problem med samlever Skilsmisse Fysisk helbred Psykisk helbred Tolkning/bisidder Efterlysning Vold Økonomi Vielse Manglende arbejde Misbrug alkohol/hash Bolig Hjemrejse Infomøder Årsberetning 2013, Det Grønlandske Hus i Aarhus afklare ønsker, ressourcer og muligheder for støtte til at foretage valg mhp. ændring af livssituationen og dermed bedre mulighed for større inklusion i samfundet. Ungpigeprojekt. Socialafdelingen afholdt i efteråret et projekt med 7 unge piger i aldersgruppen 18-24, hvor 3 grønlandske psykologistuderende på kandidatniveau varetog opgaven. Formålet med projektet var at give pigerne større selvværd og selvtillid, med henblik på at bryde igangværende social deroute. Alle piger har været omsorgssvigtede i barndommen og i de tidligere ungdomsliv. Forløbet i projektperioden var temaopdelt, og emnerne, som projektet har været rundt om, har været; det at flytte til Danmark, ensomhed, tillid, glæde, motivation, kroppen, og livets indhold. Af de 7 er de 3 af pigerne i gang med forberedende kurser til på sigt at kunne tage en ungdomsuddannelse. Der blev foretaget evalueringer efter hver temadag. Projektet blev fulgt tæt af og med supervision af en uddannet psykolog. Kammak. Projekt Kammak har sin oprindelse i et socialt projekt, der startede i år 2000 og har fungeret lige siden. I sin nuværende form blev projektet lanceret i 2011 og har primært det formål at lave opsøgning blandt de socialt udsatte grønlændere i Aarhus og netværksskabende arbejde blandt de instanser der arbejder med socialt udsatte grønlændere og arbejde med de nyankomne/nytilflyttede grønlændere. Kammak har oplevet en markant forøgelse af henvendelser i Stigningen på 320 henvendelser i 2012 til 848 henvendelser i Projektet finansieres af Satspuljemidlerne og projektet fik finansieringen permanentgjort ved udgangen af Det er vi rigtig glade for, og det er vel også på sin plads efter 13 års virke som tidsbegrænset projekt. Henvendelsesårsager, projekt Kammak Nyankomne. Der har i 2013 været kontakt med 24 nytilflyttede, såvel enlige som familier. De blev hjulpet hver især med boligsøgning, forsørgelse, jobsøgning og institutionsplads til deres børn, oprettelse af NEMkonto og NEMid, indskrivning til LærDansk m.v.. Af disse 24 personer, som inkluderer både familier og enlige med og uden børn er der stadig 6, som endnu ikke havde fået bolig. Det drejer sig om 2 mænd og 4 kvinder. Dem med børn har fået bolig. Der er en familie og 2 enlige, som flyttede til Viborg og en enlig, som rejste tilbage til Grønland. Side 5

6 Klostertorv, hvor mange socialt udsatte opholder sig dagen igennem. 2. Trige. Det blev i løbet af 2013 besluttet at intensivere arbejdet i Trigeparken. Kammak er til stede i beboerhuset Oasen en gang om ugen. Åbningstiden har udover bedre og større kontakt med grønlænderne også medført bedre mulighed for løsning af akutte boligrelaterede problemer i området. Det har også medført større samarbejde med andre lokale aktører i området indenfor beskæftigelse og sundhedsområdet. Disse kontakter medførte bl.a. at flere grønlændere kom i erhvervspraktik i nærområdet. Tilsvarende også bedre egenomsorg i forhold til helbred. Tilstedeværelsen har åbnet op for at grønlænderne deltager i andre aktiviteter i området og i boligafdelingsmøderne, f.eks. Sundhedsdag for mænd, Kaffemik og julearrangement. 3. Netværksskabende arbejde. Kammak deltager aktivt i samarbejde med Kofoeds Skole, Det Opsøgende Team, Gadeteam og de sociale viceværter i forhold til socialt udsatte grønlændere bl.a. på Klostertorvet. Samarbejdet er uvurderligt i forhold til løsning af de personlige problemer, som socialt udsatte grønlændere har, f.eks. med manglende beskæftigelse, boligmangel, misbrug, fysisk/psykisk helbred m.v.. Samarbejdet medførte at grønlænderne har fået praktisk støtte, kontakt med egen læge, medicinsk behandling, fysisk udredning, tandbehandlinger, igangsat alkoholbehandling m.v. og ikke mindst at hver især ved, hvem der laver hvad i forhold til socialt udsatte grønlændere. Derudover har Kammak deltaget i den tuberkulosescreening som Lungemedicinsk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital har udført. Kammak har været bindeled mellem socialt udsatte grønlændere og lægerne som foretog screeningen. 4. Grønlænderfokus. Grønlænderfokus har mødtes 3 gange i Grønlænderfokus er et forum for de fagfolk, der gennem deres kontakter til grønlandske borgere har brug for særlig viden om grønlandske forhold, herunder de sociale og kulturelle baggrunde. Emnerne til Grønlænderfokus har været Aarhus Kommunes tilbud til hjemløse, Foreningen Grønlandske Børns nye projekt Et bedre liv i Danmark og billedforedrag om samfund og kultur i Grønland. Herning/Viborg afdelingen Vi besluttede i løbet af foråret 2013 at nedlægge afdelingen i Herning, efter at antallet af henvendelser var faldet betydeligt. Herning Kommune havde samtidig besluttet, at de vil bruge private tolkebureauer i forbindelse med deres samtaler med klienter, også med de grønlandske klienter. Vi besluttede i stedet at intensivere åbningstiden i Viborg kontoret, som i samme tidsrum har oplevet markant flere henvendelser. Som i de Side 6

7 Bolig Børn Skole Sygdom samlivsproblem vold Fysisk helbred Psykisk helbred EfterLysning Hjemløs Økonomi Vielse Arbejdsløs Misbrug alkohol/hash Besøgsrejse Hjemrejse Akutrejse Sproghjælp - private Sproghjælp - offentlig Årsberetning 2013, Det Grønlandske Hus i Aarhus foregående år har antallet af henvendelser været kraftigt stigende, og det har virkelig kunnet mærkes i Henvendelsesårsager Lokalkontoret i Viborg I årets første kvartal gik det rimeligt, uden dog at have særligt travlt, men lokalkontoret fik et særligt skulderklap, da kontoret fik Sct. Georgs Gildernes humanitære pris for Med prisen fulgte et beløb på 5000,- kr. Pengene blev så senere på året, i december, brugt på en noget overdådig julehygge med bl.a. skibskiks, tørfisk, hjemmebag, æbleskiver, slik m.m. Der var stor hygge-mik med klip og sang, og som skabte en forside i Viborg Stifts Folkeblad. Dejlig positiv oplevelse for alle implicerede. I andet kvartal begyndte henvendelserne at stige drastisk, og med hjælp fra De Frivilliges Hus, hvor lokalkontoret holder til, fik vi det ordnet sådan, at vi fremover bruger 2 lokaler. Et til samtaler og sagsbehandling og det andet hvor folk kan vente, til det er deres tur og samtidig få en kop kaffe og stifte nye bekendtskaber. Det sidste har vist sig at være nyttigt for nogle nyankomne, da de bl.a. har fået hjælp til at få møbleret deres lejligheder fuldstændigt uden at skulle søge kommunen om etablerings lån. Lokalkontoret har også fået etableret kontakt med Viborg kommune, og der er håb om, at kommunen vil samarbejde om en Grønlænderstrategi, da de udsatte grønlændere i kommunen virkelig har hårdt brug for hjælp og de nyankomne i særdeleshed har brug for integrationshjælp. Lokalkontoret har også fået rigtig godt samarbejde med Kirkens Korshærs varmestue, og glæder sig fortsat over et godt samarbejde. Henvendelserne og især de nyankomne er domineret af folk i den arbejdsdygtige alder fra 18 år ca. 58 årige. Og der kommer flere og flere yngre mænd, især fra Kommune Kujalleq Sydgrønlands kommune. Stadigvæk med ønske om en bedre tilværelse, væk fra arbejdsløsheden og de stigende leveomkostninger i Grønland. Besøgstjenesten Besøgstjenesten, som er et tilbud til de svage, de syge, ensomme og ældre grønlændere om besøg fra frivillige besøgsvenner, kører stadig godt. De frivillige besøgsvenner på 5 personer skal kunne tale grønlandsk, Side 7

8 da besøgsmodtager efterspørger muligheden for at kunne tale grønlandsk. Der er p.t. 7 besøgsmodtagere som enten bor på Lokalcentre eller i eget hjem. Samarbejde med Foreningerne. Vi anser de 11 lokale foreninger og klubber i region Midtjylland som aktive samarbejdspartnere. Vi mødes flere gange om året, hvor der drøftes forskellige problematikker som foreninger har oplevet, udveksling af informationer og erfaringer med arrangementer og drøftelse af evt. fælles arrangementer som f.eks. fælleskor og sportsaktiviteten Naapi. Der afholdes foreningskurser i samarbejde med Fællesforeningen Inuit og endelig planlægning af fælles aktivitet; Aasiveeraq. Aasiveeraq. Dette års 19. udgave af Aasiveeraq har haft temaet Idræt, Husflid og Natur. Der deltog ca. 70 personer inkl. børn. Arrangementet, der løber over en weekend sidst i august måned, afholdes i Hytten Høgild ved Herning. De sidste par år har Aasiveeraq haft samarbejde med Familiehøjskolen Skærgården, hvor deltagerne bl.a. kunne låne kanoer til den til Højskolen tilknyttede sø. Derudover spilles der fodbold, rundbold, grønlandske lege, produktion af små husflidsprodukter; perler, armbånd, halskæder, sang og musik, snobrød v. bålpladsen, og masser af underholdning med revy både for og af børn og voksne. Afslutningsdagen, søndag, starter med morgenandagt og efterfølgende evaluering og drøftelse af næste års tema. Endelig beslutning om temaet tages i løbet af forårets første møde med foreningerne. Efterskoleområdet. Der startede 112 efterskoleelever + 4 privatfinansierede elever i 34 forskellige efterskoler. Der blev afholdt opsamlingslejr over 1 weekend for de elever, der ikke kunne hentes af deres kontaktfamilier. Eleverne blev besøgt i august, september og oktober med henblik på at forebygge afbrud og løsning af evt. problemer, der måtte være opstået siden ankomsten til skolen. Der var 2-3 efterskoler, der ringede lige efter de startede for at forebygge hjemve og de problemer, der allerede var kommet. Side 8

9 I år var der igen flere efterskoleelever, der havde brug for psykologhjælp. De blev sat i gang ret hurtigt, så de unge bedre kunne følge med i skolen m.v. Vi afholdt uddannelsesdag i begyndelsen af december over 2 mandage, hvor eleverne kom til Huset. Som noget nyt prøvede vi at dele os, så en personale havde et bord med de unge elever. Det gik hurtigere og der var mere vejledning til hver elev, som havde brug for lidt ekstra hjælp. Der var 15 elever, der afbrød deres skoleforløb før jul og 1 lige efter jul. Afbruddene skyldes bl.a. hjemve, psykiske problemer og sprogvanskeligheder. 3 elever flyttede til en anden efterskole i regionen, og der flyttede 5 elever til vores region fra anden region. Vi kan i år se, at de fleste efterskoleelever klarer sig fint. Der er flere, som kæmper for at gennemføre, selvom de har vanskeligheder. Det er en fremgang. Der spilles meget bordtennis på Tjele Efterskole Højskoleområdet Adgangen til et højskoleophold med støtte fra Selvstyret blev bortsparet i Men Piareersarfiit i Grønland har mulighed for at sende deres elever til danske højskoler, som led i elevernes uddannelsesplan. I skoleåret 2012/2013 gennemførte 6 elever deres højskoleophold og i skoleåret 2013/2014 var der 8 elever i gang i Region Midtjylland. Eleverne virker målrettede på, hvad de vil bruge højskoleopholdet til. Der har dog været enkelte problemer, som vi skulle forholde os til, både sprogproblemer og personlige problemer, som vi har samarbejdet med de respektive højskoler og Piareersarfik i Grønland om at få løst. Uddannelsesvejledningen i 2013 Mette Meilandt, Hanne Vestermark Mejer, Anne Clausen Uddannelsesvejledningen varetager, på Selvstyrets vegne, alt administrations- og rådgivningsarbejde vedr. de voksne elever og studerende fra Grønland, der læser i vores område, dvs. Region Midtjylland. Desuden Side 9

10 varetager uddannelsesvejledningen rådgivning og feed-back til uddannelsesmyndighederne i Grønland. Blandt emner, der særligt har optaget os i 2013, kan følgende nævnes: Mentordning for universitetsstuderende I modsætning til 2012, hvor alle nye universitetsstuderende fra Grønland automatisk fik en mentor, var det i 2013 valgfrit, og mange benyttede sig af tilbuddet. Vi ansatte 15 mentorer, som hver havde 1-3 mentees. Mentorerne var ældre studerende (både grønlandske og danske), og nogle af dem var også mentorer i Ordningen gik i gang d. 11. september, hvor mentorinstruktør Kristine Poulsen holdt et oplæg for mentorer og mentees om mentoring: Opstart, forløb, afslutning, forventningsafstemning og mentorbegreber generelt. Mentorerne og deres mentees fandt sammen, og mange af de små grupper blev siddende for at snakke sammen, da mødet var forbi. Formålet med mentorordningen var at give de nye universitetsstuderende en bedre og nemmere studiestart. Mentorer og mentees mødtes så vidt det var muligt en times tid en gang om ugen i september, oktober og november. Mentorernes opgaver var at hjælpe deres mentees med at finde sig tilrette på den nye uddannelse i et helt nyt miljø. Opgaverne kunne være af ren praktisk karakter: Hvor ligger de forskellige undervisningslokaler, auditorier, boghandlen, kantinen etc. Mere vigtigt var det, at mentorerne kunne videregive egne erfaringer fra studiestart, vejlede mentees om strukturering af hverdagen, læseplanlægning, indføre dem i det akademiske miljø og i det hele taget tage toppen af den overvældelse, som i visse tilfælde kan skræmme en ny studerende væk fra universitetsmiljøet. Vejlederne holdt sammen med forstanderen både et midtvejsmøde og et evalueringsmøde med mentorerne; det generelle indtryk er, at der blandt mentorerne var tilfredshed med forløbet, og at det i langt de fleste tilfælde havde været muligt at mødes en gang om ugen. Side 10

11 Det er planlagt, at en lignende ordning vil blive tilbudt de universitetsstuderende, som påbegynder deres uddannelse august/september At det udelukkende er et tilbud til universitetsstuderende skyldes, at de fleste andre uddannelsesinstitutioner i forvejen har introduktionsforløb, som minder om mentorordningen. Mentorordning for sportstalenterne på Silkeborg Handelsskole Projektets formål er at fastholde de unge grønlandske sportstalenter, de fleste under 18 år, i deres uddannelse på Silkeborg Handelsskole ved personlig og social rådgivning, lektiehjælp og ekstraundervisning i læse/skrivefærdighed og projektarbejde. Projektet er inddelt i 3 forskellige aktiviteter: Tutorstøtte: En lærer fra Handelsskolen hjælper de årige med daglige og praktiske gøremål, såsom at planlægge og få udført dagens opgaver, lige fra at passe skolegang, få købt ind, vaske tøj, styre egen økonomi, integrere sig som borger i Danmark med Nem-id, e-boks og sygesikring, etablere sig socialt i både uddannelses- og sportsverdenen. Tutoren er desuden aktiv i den støttekreds i sportsklubberne, der danner netværk omkring eleverne. Ekstraundervisning: En anden lærer fra Handelsskolen giver ekstraundervisning i dansk læsning og skrivning i tilknytning til den almindelige undervisning, og træner mundtlig udtryksevne i dansk. Eksamensforberedelse: Endnu en lærer fra Handelsskolen understøtter elevernes arbejde med såkaldte portfolie opgaver, og elevernes arbejdsproces i forbindelse med grundfagseksaminer og projekter. Dette arbejde har i årets løb været opdelt i mange delforløb, alt efter de enkelte elevers eksamensprogram. Der var i foråret grønlandske elever på Handelsskolen, der alle var tilknyttet projektet, og alle gennemførte deres 1. årseksamen sommeren Fra og med 2. halvår i 2013 var der 11 grønlandske elever på Handelsskolens grundforløb, de oprindelige 5 og yderligere 6, der startede i august Alle disse 11 elever deltog i projektet, og der var kun 1, der afbrød uddannelsen i andet halvår af Det Grønlandske Hus har erfaringer med vejledning af denne gruppe elever i adskillige år forud for Vi har tidligere oplevet frafaldsprocenter på både 50% og 75%. Det er derfor et bemærkelsesværdigt resultat, at Silkeborg eleverne i 2013 næsten ikke har haft frafald, idet 2013 var det første år, hvor vi gennemførte dette projekt i samarbejde med Silkeborg Handelsskole. Årets gang i vejledningen Hanne var i Det Grønlandske Hus i Aalborg tre gange i januar/februar for at hjælpe uddannelsesvejledningen, som af forskellige årsager havde brug for hjælp udefra. 7. februar: Hanne til møde med studievejleder og en studerende på Erhvervsakademi Dania i Skive 26. februar: Et par medarbejdere fra Grønlands Rejsebureau kom for at tale med uddannelsesvejlederne og den sociale afdeling om ændringer af eksisterende billettyper m.m. 13. marts: Anne i Silkeborg for at mødes med sportstalenterne på Silkeborg Handelsskole. Side 11

12 18. og 19. marts. Vejledermøde i Det Grønlandske Hus i Aarhus 21. marts: Skattevejledning for de studerende v/ Marie Heilmann fra Grønlands Repræsentation i København. 6. april: Det planlagte kursus i eksamenstræning måtte aflyses pga. for få tilmeldte. 13. april: Det planlagte kursus i opgaveskrivning måtte også aflyses pga. for få tilmeldte. 24. juni: Alle tre vejledere til møde med vejledere på Health på Aarhus Universitet. 18. og 19. august: Introdage for de nye studerende. 26. august. Møde med Kristine Poulsen om det kommende mentorprojekt for universitetsstuderende 28. august: Mette og Hanne i Silkeborg for at holde intromøde med de nye elever på Silkeborg Handelsskole. 11. september: Opstartsmøde mentorprojekt for universitetsstuderende med deltagelse af Kristine Poulsen, og både mentorer og mentees 16. og 17. september: Vejledermøde i Det Grønlandske Hus København. 5. oktober: Kursus i studieteknik gennemført. 21. oktober: Hanne til møde med studievejleder og to studerende på optometristuddannelsen i Randers. 30. oktober: Midtvejsevaluering og erfaringsudveksling med mentorerne for de universitetsstuderende 28. Oktober - 7. november: Mette på vejlederrejse i Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut 17. november: Selvstyrets jobmesse på SAS Radisson. Anne og Hanne deltog. 28. og 29. november: Mette og Bolethe uddannelsesvejledning for efterskoleelever på hhv. Hammerum og Tjele Efterskole 2. og 9. december uddannelsesdage for efterskoleelever i Det Grønlandske Hus, Mette og Bolethe 3. og 4. december: Vejledermøde i Det Grønlandske Hus i Odense 16. december: Afslutning og evaluering af mentorordning med mentorer for de universitetsstuderende Overgang til SU Størstedelen af de grønlandske studerende i Danmark overgik den 1. januar 2013 fra at modtage stipendium fra Grønlands Selvstyre til at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU). Baggrunden for overgangen, og hvordan den stiller de studerende, er beskrevet i årsberetningen fra 2012, her blot en opfølgning på hvordan det gik, det første år de studerende skulle søge SU. Forårets store vejledningsmæssige opgave blev, at hjælpe ansøgere til uddannelser i Danmark med uddannelsesstart om sommeren til at søge SU. Normalt har de studerende søgt om særydelser og stipendium fra Selvstyret på én gang den 1. marts, men nu skulle der derudover søges om SU en måned inden studiestart. Vi sendte derfor informationer ud om forskudsregistrering ved det danske Skattevæsen, NemID, E-boks, og Nem-konto i starten af juli måned, alt sammen nødvendigt for at søge SU rettidigt. Vores oplevelse var, at en del af de kommende studerende havde besvær med at overskue, hvad de skulle Side 12

13 gøre hvornår, og hvad forskellen var på de forskellige ovennævnte opgaver. Resultatet var, at flere udskød problemet med at søge SU til de ankom til Danmark og kunne få hjælp af os vejledere, med det resultat, at de kom til at vente på deres SU. En anden udbredt fejl var, at den kommende studerende ved ansøgning om SU, angav at de ikke var danske statsborgere, - med en noget længere sagsbehandlingstid til følge. Der var selvfølgelig også en hel masse ansøgere for hvem ansøgning om SU forløb uden problemer. Disse hører vi naturligvis ikke fra i vejledningen, da de ikke har brug for hjælp. I skrivende stund er ansøgningsrunden 2014 i fuld gang. Med de vejledningsmæssige erfaringer om SU vi har gjort os i 2013, kan vi i år vejlede årets ansøgere bedre. Vi har desuden gjort os en del erfaringer med de problemer, de studerende støder på i ansøgningsprocessen, så mon ikke ansøgning om SU vil blive lettere i år for de studerende. Fra uddannelsesdage på GU i Aasiaat Uddannelseskaravanen i Grønland Mette deltog i årets uddannelseskaravane i Grønland i byerne Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut fra den 28. oktober til den 7. november. Aasiaat og Sisimiut er begge byer der huser gymnasial uddannelse, hvorfor programmet i de to byer fortrinsvis afspiller sig for og med eleverne som potentielle studerende på uddannelser i Grønland eller Danmark. Der afholdes således i begge byer en uddannelsesdag hvor den almindelige undervisning viger for uddannelsesinstitutionernes / De Grønlandske Huses, præsentationer. Et andet fast programpunkt i Aasiaat og Sisimiut er en offentlig uddannelsesmesse hvor interesserede kan møde uddannelser og uddannelsessteder. Ilulissat er ikke en by der huser en gymnasial uddannelse, og programmet der var da også lidt tyndere, og med knap så mange relevante vejledninger og ingen mulighed for decideret undervisning i hvad man skal tænke på, når man søger til uddannelse i Danmark. Så hvor besøgene i Aasiaat og Sisimiut gav masser af mening, gav besøget i Ilulissat et mere magert udbytte. Side 13

14 Uddannelsesvejledningen i tal Nøgletal Gns. antal studerende per måned Antal nystartere januar Antal nystartere august/september Samlet antal studerende 1. oktober Antal færdiguddannede Antal afbrud Antallet af studerende per 1. oktober er fortsat lidt lavere end i rekordåret 2009, hvor der var omkring 20 elever på Sproghøjskolen på Kalø. Men det samlede antal har været støt stigende siden Antallet af færdiguddannede svinger en del fra år til år, men antallet af afbrud er faldet meget fra de dramatiske 90 i 2011 til 62 i Man kan muligvis se mentorordningerne slå igennem de to sidste år. Fire af de fem læger, der blev færdige med studiet i Fotograf John Rasmussen, Narsaq Foto. Gennemførte uddannelser i 2013 Arkitekt 1 Billledkunst 1 Bioanalytiker 1 Biologi, bachelor 1 Bygningskonstruktør 1 Datamatiker 1 Filosofi, bachelor 1 Fysioterapeut 2 Gymnasial supplering 14 Gymnasium 1 HF 3 Installatør, vvs 1 IT, bachelor 1 Klassisk tegning 1 Kognitiv semiotik, kandidat 1 Medicin, kandidat 5 Medicin, bachelor 1 Multimediedesigner 1 Odontologi, kandidat 2 Psykologi, kandidat 3 Social- og Sundhedsassistent 1 Social- og sundhedshjælper 1 Socialrådgiver 1 Sygeplejerske 1 Teknisk designer 1 Transport & logistik 1 Af disse halvtreds med gennemført uddannelse er der 24, der er fortsat i en ny uddannelse, typisk efter gymnasium eller gymnasial supplering. Af de 26, der er færdiguddannede, har de 19 fået job i Grønland, 7 har valgt job i Danmark, de fleste for at få mere erfaring, inden de slår sig ned i Grønland. Side 14

15 Kollegiet Størstedelen af Det Grønlandske Hus benyttes til kollegium, idet hele 1. og hele 2. sal med hhv. 11 og 9 værelser bruges som kollegium for nystartede studerende og kursister på kortere studieophold. Kollegiets formål er primært at lette overgangen til tilværelsen som grønlandsk studerende i Danmark. Vi tilbyder derfor kun bolig i kollegiet det første studieår, så alle beboere flytter fra kollegiet senest 1. juli. Juli måned benytter vi så til en grundig rengøring og evt. reparationer, så kollegiet kan stå klar til et nyt hold fra 1. august. Der er ansøgningsfrist til kollegiet indtil 1. april, men hele sommeren igennem modtager vi ansøgninger fra nye studerende og et stort antal ansøgninger trækkes tilbage pga. ændrede studieplaner. Men det endte i 2013, som i de seneste år, med et fyldt kollegium i løbet af august. Kollegiet udnyttes til det yderste. Næsten 90% af den teoretiske maksimale kapacitet er udnyttet i de 11 kollegiemåneder. Oftest afløses en fraflytter af en ny indflytter samme dag. Huslejetaksterne er ret beskedne, mellem kr. og kr. per måned, inkl. fuldt udstyret køkken, møblerede værelser og fri internetadgang og kabel TV. Vi har i de seneste år oplevet stigende problemer med at få kollegiet til at fungere som et godt bofællesskab. Der er konstant problemer med at få udført rengøring på fællesarealer, daglig oprydning i køkkener og badeværelser, og en mangel på hensyntagen i forhold til nattero, gæster og fester i kollegiet. Vi forsøger at modvirke dette med hyppige kollegiemøder, navnlig i det første halvår, og målrettede samtaler med de beboere, der har særlig svært ved at styre deres adfærd. Men det er lidt op ad bakke. Til gengæld er kollegiet vældig populært. Vi får mange flere ansøgninger, end der er plads til, og der er altid en lang venteliste. Kultur- og informationsaktiviteter Svend Kolte og Hanne Vestermark Mejer Sideløbende med de mange andre aktiviteter er Det Grønlandske Hus også et udstillingsvindue for grønlandsk kultur og samfund. Vi tilstræber løbende at have spændende udstillinger, foredrag, musik og andre aktiviteter, der kan samle et stort og skiftende publikum. Samtidig er Huset et grønlandsk forsamlingshus, hvor omkring et dusin grønlandske foreninger meget hyppigt mødes, især om aftenen og i weekenderne, omkring fællesspisning, projektarbejde, fester, samvær efter kirke og bestyrelsesmøder. Endelig giver Huset også plads til et mindre antal foreninger med en nordisk tilknytning, bl.a. Islandsk forening, Foreningen Norden og Grænseforeningen. Husets opgave i disse sammenhænge er dels at planlægge og gennemføre vores egne aktiviteter, dels at koordinere og yde praktisk støtte til de mange foreningers og gruppers aktiviteter. Det kræver omhu, overblik og nogen forberedelse at have op til tre forskellige aktiviteter i Huset i løbet af en weekend, uden at personalet nødvendigvis er til stede. Principielt er det altid gratis at låne Huset til et møde eller anden aktivitet, til gengæld forventer vi, at brugerne passer på lokaler og udstyr og sørger for helt tilfredsstillende rengøring og oprydning. Side 15

16 Det er ganske bemærkelsesværdigt, at der kun i få tilfælde er problemer ved foreningernes brug af Huset. Selv om der er op mod 100 møder og andre arrangementer i Huset på et år, ser vi sjældent tilfælde af manglende rengøring og oprydning, ødelagt eller forsvundet udstyr. En vigtig del af det kulturelle arbejde er at have en velfungerende og aktiv brugerflade ud ad til. Vi udgiver vores blad Qivi fem gange om året og får af den vej sendt omtale af de vigtigste begivenheder i Huset ud til brugere, studerende og andre. Vi opdaterer omtrent dagligt hjemmesiden og vores Facebook væg med aktuelle begivenheder og baggrundsinformation om Grønland. Vores egne arrangementer i 2013 Koret Inngeratsiler fra Tasiilaq gav koncert i august 9/1: Turistaften i samarbejde med Polar Rejser 29/1: Filmaften med filmen Heftig og Begeistret om mandskoret i Berlevåg i det yderste nordlige Norge, i Samarbejde med foreningen Norden. 1/2: Reception i anledning af Lucia Knakkegaards bog et godt liv trods alt, om sine egne oplevelser som et af de grønlandske børn fra 1951, der mere eller mindre frivilligt blev sendt til Danmark. 22/2 22/3: Maleriudstilling Refleksioner, Bente Deutsch s oliemalerier fra Uummannaq fjorden. 20/2: Grønlænderfokus, temamøde om Aarhus Kommunes tilbud til hjemløse, med ca. 30 sagsbehandlere og ansatte og frivillige i private, sociale organisationer Side 16

17 28/2: foredrag om grønlandske børn og unge på Klank Efterskole, Svend Kolte 6/3: Foredrag om Grønlands forhistorie for Dansk Magisterforening, Svend Kolte 18/3: Filmaften om ekspeditionsskibet Activ i Østgrønland. 8/5: Grønlænderfokus, temamøde om foreningen Grønlandske Børns projekt Et bedre liv i Danmark, med ca. 30 sagsbehandlere og ansatte og frivillige i private, sociale organisationer. 21/6: Nationaldag, med flaghejsning og brunch fra kl. 10, musik, leg og banko dagen igennem, frokost og grillaften, Det Grønlandske Hus og foreningen Kajak. Det var i år dejligt vejr med masser af gæster. 3/7 7/7: 27 gæster fra Qaqortoq boede i Huset i anledning af Tall Ships Race 30/7: Koraften med koret Inngeratsiler fra Tasiilaq. Den smukkeste og mest rørende korkoncert, der nogensinde har fundet sted i Huset. Overvældende mange gæster. Koret boede i Huset 28/7 1/8. 30/8 1/9: Familietræf Aasiveeraq ved Herning. Det Grønlandske Hus og alle grønlandske foreninger i Region Midtjylland. 12/9: Foredrag for lærerstuderende, der skal i praktik i Grønland, Svend Kolte. 1/10-31/10: Udstilling Uummannaq billeder, i samarbejde med Uummannaq Polar Institute og Børnehjemmet i Uummannaq. 23/10: Rekrutteringsmøde for Grønlands Sundhedsvæsen. 7/11: Grønlænderfokus, temamøde samfund og kultur i Grønland, med ca. 30 sagsbehandlere og ansatte og frivillige i private, sociale organisationer. 23/11: Julemarked med koncert og servering af gløgg og æbleskiver. 4/12: Foredrag på børnehjem i Herning, om sprog, opdragelse og kultur i Grønland, Svend Kolte. 16/12: Stor workshop om Strategien for udsatte Grønlændere i Aarhus kommune. 23/12: Julegudstjeneste i Vor Frue Kirke og silatangiaaneq og kaffe i Det Grønlandske Hus. I samarbejde med foreningen Kajak. Anskaffelser og vedligeholdelse Der har i 2013 kun været få og ikke særlig store initiativer og udgifter på dette område. Varmepumpen til fjernvarme er blevet udskiftet, og diverse inventar i huset og i kollegiet, specielt i køkkenerne, er blevet udskiftet / suppleret i årets løb. Men der er også mange småreparationer, som skal udføres løbende i så stort et hus. Der er således brugt kr. til materialer og håndværkerudgifter i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, og godt kr. til anskaffelser. Side 17

18 Husets medarbejdere Ved udgangen af 2013 var vi tolv faste medarbejdere i Huset og dets projekter. Heraf er fire medarbejdere deltidsansat. Der har ikke været ændringer i personalesammensætningen i løbet af De faste medarbejdere ved udgangen af 2013 er: Forstander Svend Kolte Fuldmægtig, stedfortrædende forstander Birthe Tinning Uddannelsesvejleder Anne Overgaard Clausen Uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer Uddannelsesvejleder Mette Meilandt Koordinerende socialrådgiver Simon Lynge Socialformidler Benigne Fleischer Socialvejleder Bolethe Heilmann Rasmussen Socialvejleder Connie Ibsen Jensen, 15 timer/ugen Projektmedarbejder Søs Hald, 30 t/ugen Projektmedarbejder Sanne Helmer Petersen, 30 t/ugen. Pedel Morten Fabild, 8 t/ugen Derudover har vi studentermedhjælpere ved større arrangementer og vikaropgaver, samt et antal honorarlønnede medarbejdere som mentorer, ekstraundervisere for studerende, foredragsholdere og kunstnere. I alt 57 personer har i 2013 modtaget løn/honorar fra Det Grønlandske Hus, langt de fleste kun ved en enkelt lejlighed. De otte fuldtidsansatte medarbejdere i Huset er en meget erfaren medarbejdergruppe, der i gennemsnit har været ansat 18 år i Huset, alle på nær en enkelt i mere end ti år. Husets økonomi: Birthe Tinning Huset får primært tilskud fra Grønlands Selvstyre, Staten og Aarhus Kommune. Indtægter i nøgletal (i 1000 kr.) Grønlands Selvstyre Aarhus Kommune Aarhus Amt /Staten Udlejning kollegieværelser Renteindtægter Foredrag Øvrige indtægter Indtægter I alt Udgifter i nøgletal (i 1000 kr.) Lønninger Side 18

19 Tjenesteydelser Varekøb Afdeling Viborg Husleje Anskaffelser Driftsmidler, reparation og vedligeh Afskrivning bil Gevinst ved salg af brugt bil Formålsbestemt henlæggelse Feriepengeforpligtelse, fastansat personale Udgifter I alt Årets resultat Udvikling i indtægter og udgifter (1000 kr.) Serie1 Serie Indtægter I alt Udgifter I alt Side 19

Årsberetning 2014. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2014. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2014 Det Grønlandske Hus i Aarhus Udsigt fra helikopteren mellem Narsarsuaq og Qaqortoq. Foto: Pia Rosing Heilmann Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, februar 2015 17. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Arrangementer Palmesøndag

Læs mere

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Århus Nr. 4, september 2010 11. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Fællesspisninger i

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Bestyrelsen i

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, april 205 7. årgang Museet i Maniitsoq Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, januar 2012 14. årgang I nærheden af Kangerlussuaq Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus

Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C Tlf. 86 11 02 88 aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Husets bestyrelse

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr.1, januar 2014 16. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Fra foreningerne Kajak,

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, maj 2014 16. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Grønlands nationaldag lørdag

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30.

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30. Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, august 2013 15. årgang Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30. juli Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, november 2012 14. årgang Nuuk Center Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Arrangementer

Læs mere

Grønlænderstrategi 2013 2016

Grønlænderstrategi 2013 2016 Grønlænderstrategi 2013 2016 Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus Kommune 1 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, september 2011 13. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Aktiviteter Torsdag

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, august 2014 16. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Koncert og foredrag

Læs mere

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Århus Nr. 5, november 2010 11. årgang Foto: Mette Meilandt Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, maj 2013 15. årgang Fire fra Grønland aflagde fredag d. 25. januar deres lægeløfte: Rie Rasmussen, Nick Heilmann, Paneeraq Noahsen og Ivalu Spange

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense s. 3 Forstander Kirsten Mærsk Administration s. 4 Regnskabsfører Kirsten Schou Huset s. 4 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Resultatopgørelse 2005 s. 4

Læs mere

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Århus Nr.3, juni 2010 11. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Grønlands nationaldag mandag

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, april 2014 16. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk KLUB 94 fejrer 20 års

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, januar 2011 13. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger og arrangementer

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere