Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune og drives efter Servicelovens paragraf 66. Adresse Oddervej 249, 8270 Højbjerg Telefonnummer adresse Web adresse Lederens navn Per Ruby Antal pladser: 42 pladser fordelt på afdelingerne Bakken Krathuset Længen Solsiden Der oplyses ved tilsynet om, at Dalgaarden pr. 1. januar 2012 er udvidet fra 38 til 42 pladser, at der ikke foreligger en fordeling af disse pladser på de eksisterende afdelinger, da man ønsker at kunne være fleksible i forhold til hvor mange børn, som bor i de enkelte huse. Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Dette varslede tilsyn finder sted 7. februar 2012 fra kl. 17 til kl. 20, 8. februar 2012 fra kl til kl og 9. februar 2012 fra kl. 9 til kl. 12. Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Efter dialog med Per Ruby 19. december 2011 er tilsynet aftalt, og samme dag varslet ved brev. Den 13. januar 2012 er det endelige program for besøg ved de enkelte afdelinger justeret, og ændringerne meddelt ved brev. Dalgaarden har på bagsiden af Dalgaards Nyt, Januar - februar 2012 der sendes til de pårørende - orienteret om tidspunktet for tilsynet ved de enkelte afdelinger, og om de pårørendes mulighed for dialog med de tilsynsførende ved besøget den 7. februar Samtidigt oplyses Tilsynsenhedens mailadresse og telefonnummer.

2 Deltagere i tilsynet Ved besigtigelsen af afdelingerne deltager de børn og unge og de medarbejdere, som er til stede ved tidspunktet for tilsynet. Der er ved alle fire afdelinger mange børn og unge til stede. Ved tilsynsmødet deltager stedfortræder Lisbeth Frederiksmose, forstander Per Ruby og pædagog ved Afdeling Længen Peter Christiansen. Arbejdsmiljørepræsentant og socialrådgiver Knud Jørgensen, samt pædagog ved Afdeling Krathuset tillidsrepræsentant Carsten Skovgaard deltager i dele af tilsynsmødet. Fra Tilsynsenheden deltager konsulenterne Maria Rosenhagen Sørensen og Gunner Simonsen. Tilbuddets brugergruppe På Dalgaardens hjemmeside findes følgende målgruppebeskrivelse: Vi modtager børn og unge mellem 5 og 12 år på indskrivningstidspunktet, med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle af børnene har udadrettede reaktionsmønstre, der giver sig udslag i motorisk uro, store vanskeligheder med at styre temperamentet, lav frustrations-tærskel og et højt konfliktniveau. Andre er mest præget af indre uro, angst, tristhed, tvangstanker og psykosomatiske problemer. Nogle af de henviste børn har desuden lettere organisk betingede kognitive vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder. Og næsten alle børnene har et meget lavt selvværd og negative opfattelser af sig selv. Fra det uanmeldte tilsyn i december 2011 er tilsynet vidende om, at Dalgaarden i oktober og november 2011 har modtaget seks børn, der alle kommer fra Afdeling Rishøj under Døgncentret Børn og familier; en afdeling der nu er lukket. Det oplyses her i forhold til målgruppe at de børn, som Dalgaarden har modtaget fra Rishøj, generelt har større vanskeligheder, end de børn, som i øvrigt er indskrevet på Dalgaarden. Her nævnes eksempler på indlæringsvanskeligheder og flere børnepsykiatriske diagnoser. Materiale der har indgået i forberedelse og bearbejdelse af tilsynet Informationer om tilbuddet på Tilbudsportalen. Informationer om tilbuddet på Dalgaardens hjemmeside. Rapporter fra varslet tilsyn ved Dalgaarden 16. og 17. august 2010, og fra uanmeldt tilsyn 28. december Referater fra MED møder 8. september og 1. december Referat fra husmøder ved Afdeling Bakken 3. og 10. januar Referat fra husmøder ved Afdeling Krathuset 11. og 18. januar Referat fra husmøder ved Afdeling Længen 4. og 11. januar 2012 Referat fra husmøder ved Afdeling Solsiden 10. og 17. januar Kopi af de senest udarbejde handleplaner - udviklingsplaner - statusrapporter for det barn eller den unge, der har været indskrevet længst på hver af de fire afdelinger. Kopi af Dalgaards Nyt, januar - februar Notat om politik i forhold til at rygning ikke skal være et social samlingspunkt for børn. Kopi af intern vejledning i forhold til hvorledes afdelingerne ved sygdom blandt personalet skal forholde sig under forbrugsstop i MSB

3 På hvilke måder har det været muligt at opleve det sociale liv og samspil i tilbuddet Dette varslede tilsyn er tilrettelagt således, at de enkelte afdelinger besøges på tidspunkter, hvor der forventeligt vil være mange børn og unge tilstede. Ved alle afdelinger oplever de tilsynsførende såvel samspillet børnene i mellem som samspillet mellem medarbejderne og børnene. Ved Afdeling Krathuset er der indskrevet 11 børn, heraf en pige. Et barn er på hjemmebesøg. Der er tre medarbejdere på arbejde mod normalt fire. Ved Krathuset opleves det sociale liv, som det udspiller sig sidst på eftermiddagen, og hvor børnene er delt op i mindre grupper til forskellige aktiviteter. Eksempelvis opleves, hvorledes nogle børn assisterer en medarbejder med at tilberede aftensmaden, og andre spiller Wii i fjernsynsstuen. En tredje gruppe spiller spil sammen med en medarbejder ved spisebordet. Der er flere børn, som ved besøget viser de tilsynsførende deres værelse. Der bor nu to børn fra det tidligere Rishøj på afdelingen, og en tredje overflyttes snart fra en anden afdeling. Medarbejdergruppen er sammensat at medarbejdere fra såvel Dalgaarden som Rishøj, og besøget efterlader et indtryk af, at børnene og medarbejderne gensidigt har et godt kendskab til hinanden. Ved Afdeling Bakken er der otte børn, heraf tre piger. To af de unge er ude af huset på besøg. Der er tre medarbejdere og en praktikant på afdelingen. De tilsynsførende ankommer til spisetid og bliver inviteret med til at spise, og oplever her det liv og samspil, som er ved afdelingen før, under og efter aftensmaden. Ved måltidet er gruppen af børn og unge delt op, således at de to piger spiser sammen med en medarbejder og en praktikant. Drengene spiser sammen med to medarbejdere, hvor også de tilsynsførende spiser med. Stemningen her er meget hjemlig med stearinlys og samvær personale og børnene imellem. Ved Afdeling Længen opleves midt på eftermiddagen hvorledes stilletime på værelset og efterfølgende rengøring på eget værelse forløber. Ved Længen er der 11 børn og unge i alderen fra ni til 16 år, og her er to piger og ni drenge. Her ud over er en pige på efterskole stadig delvist indskrevet. De tilsynsførende møder en skolepædagogen, som er på døgnafdelingen for at tilgodese, at alle medarbejdere ved Længen samlet kan være til afdelingsmøde. Der overværes et overlap til de tre medarbejdere, som møder ind. Der er mange planlagte aktiviteter denne dag, og meget praktisk koordinering medarbejderne imellem. Efterfølgende opleves, hvorledes samspillet i forhold til effektueringen af den ugentlige rengøringsforpligtelse forløber mellem medarbejderne og børnene. Ved Afdeling Solsiden oplever de tilsynsførende det liv og samspil, som udspiller sig ved en planlagt aktivitet omkring et bord. De tilstedeværende børn er tre drenge i seks-syv års alderen og to piger på 11 og 15 år. De fem børn og to medarbejdere er under stor koncentration ved at tegne, klippe og klistre pynt til fastelavnsris, der skal anvendes som en del af udklædningen ved tøndeslagningen senere på måneden. De øvrige børn og en medarbejder er på dette tidspunkt til sportsaktivitet i hallen ved Dalgaardens interne skole. Alle boenheder ved Dalgaarden er således besigtiget ved dette varslede tilsyn. På hvilke måder har der været kontakt og dialog med tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse Ved alle afdelinger er der ved tilsynet kontakt til de fleste af børnene og dialog med flere børn og unge i fællesrum og ved besøg på deres værelser. Der er ikke kontakt til eller dialog med pårørende til de anbragte børn før, under eller efter dette tilsyn. 3

4 Der er ved de enkelte afdelinger kontakt til og dialog med de medarbejdere, som er til stede på tidspunktet for besøgende, og der er ved tilsynsmødet en dialog med medarbejdere og ledelse om en række forhold af betydning for børnenes forløb på Dalgaarden. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden sender denne rapport til forstander Per Ruby, som sikrer at rapporten er til rådighed for Dalgaardens brugere og medarbejdere. Tilsynsenheden anbefaler, at rapporten er genstand for orientering og drøftelse på kommende afdelingsmøder, MED-udvalgsmøder og bestyrelsesmøder. Tilsynsenheden sender tilsynsrapporten til orientering til socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, og til Socialforvaltningens ledelse ved Steinar Eggen Kristensen og Lotte Lyhne, og til Driftsområdet Familier, Børn og Unge ved søjlechef Ann-Britt Wetche. Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside: Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige målsætninger og praksis Målet for børnenes ophold på Dalgaarden tager ved indskrivning udgangspunkt i den handleplan, som myndigheden i den anbringende kommune har lavet i forlængelse af en undersøgelse af barnets forhold. Denne handleplan omsættes på Dalgaarden i delhandleplaner, der danner grundlag for det konkrete arbejde, og disse delhandleplaner justeres to gange om året, hvor der afrapporteres og holdes opfølgningsmøder. Tilsynsenheden har i forbindelse med tilsynet ønsket at se eksempler på beskrivelser af forløb, og har valgt at se de senest udarbejdede delhandleplaner, udviklingsplaner og statusrapporter for det barn eller den unge, som aktuelt har været indskrevet i den længste periode på hver af de fire afdelinger. Dette skriftlige materiale efterlader generelt et indtryk af seriøsitet og grundighed, og fremstår med nuancerede forståelser af børnenes vilkår og situation. Beskrivelser af børnenes vanskeligheder suppleres med bud på deres udviklingsmuligheder. Aktuelt er der ved Dalgaarden fokus på processen med assimilering af børn og medarbejdere fra det tidligere Rishøj, og på hvilke konsekvenser dette kan eller skal have for indholdet af Dalgaardens tilbud. Processen med at modtage beskrives i positive vendinger; det er i de store linjer gået godt og mere smertefrit, end man kunne forvente. Der er stadig stor opmærksomhed på, hvorledes alle de ændringer, der har været i de sociale hierarkier efter at Rishøj er kommet til, har betydning for børnene ved afdelingerne. Som eksempel på en pædagogisk udfordring nævnes et forløb med et barn, som reagerer på alt det nye med at have flere problemer i skolen, at koble sig mere på det negative, og som er begyndt at ryge. Barnet er i opposition til medarbejderne, og har været voldelig og kan trække andre med i samme retning. Der er fundet en løsning, hvor der i en periode har været et skolepraktikforløb ved pedellen, og nu er barnet trinvist på vej tilbage til at gå i den interne skole igen. Der orienteres ved tilsynet om, at man er optaget af den nye faglighed, som der vurderes nødvendig i forhold til fremover at kunne matche en ny bredere målgruppe, som blandt andet modtagelsen af børnene fra Rishøj er en indikator for. Denne målgruppe har en anden type vanskeligheder end de børn, som Dalgaarden tidligere har modtaget. Børnene er testede, udredte og velbeskrevne, hvilket medfører, at man ser deres behov mere klart og specifikt, og 4

5 hvor flere er i grænselandet i mellem handicapområdet og normalområdet. Der formuleres i denne sammenhæng et ønske om at kunne stimulere børnene korrekt så tidligt som muligt, og her nævnes at specialviden om sansestimulation, sansemotorik og neuropsykologi bliver mere aktuelt. Der bliver givet udtryk for, at det bliver mere vigtigt at have en pædagogisk tilgang, hvor udvikling af færdigheder og læring af normer både tager afsæt i struktur, rammer og ydre styring, og senere gennem refleksion hjælpe børnene til en indsigt og dermed en indre styring. Det nævnes, at det særlige fokus fra systemet side, som der er i forhold til, om der sker en udvikling med barnet under opholdet, en udvikling som løbende skal vurderes ved resultatdokumentation, er sammen med indskrivning af børn med større vanskeligheder, med til at etablere et krydspres. På den ene side forventes det, at børn og unge efter et døgnophold har udviklet sociale færdigheder, så de kan stå på egne ben og klare sig efter opholdet. På den anden side har mange af disse børn nogle store vanskeligheder ved at lære netop de sociale kompetencer, som er nødvendige for at kunne begå sig i uddannelsessystemet eller på en arbejdsplads. Med baggrund i besøgene ved afdelingerne og dialogen med børnene og medarbejdere, og efter dialogen med medarbejdere og ledelse ved tilsynet, er det de tilsynsførendes oplevelser og indtryk, at modtagelsen af børnene fra Rishøj på Dalgaardens afdelinger er forløbet på en sådan måde, at alle de implicerede udtrykker tilfredshed med løsningerne, og med den måde, som processen er foregået på. Aktiviteter og kontakt Tilsynet undersøger ved dette varslede tilsyn hvordan tilbuddet spiller sammen med civilsamfundet, lokalområde, skole, klubber og erhvervsliv samt de frivillige organisationer. Som en del heraf ses der på, hvilke muligheder børnene og de unge ved Dalgaarden har for deltagelse i det almindelige samfundsliv. Dette både i form af aktiviteter, der ikke er organiseret og iværksat af Dalgaarden og aktiviteter, der er organiseret og iværksat af Dalgaarden, med et inkluderende perspektiv. Samtidig undersøges det, i hvilken udstrækning og hvordan tilbuddet motiverer og understøtter børnenes deltagelse heri. Dalgaarden er et døgntilbud, hvor næsten alle de indskrevne børn går i den interne skole, og hermed har mange aktiviteter på matriklen, og her har store muligheder for kontakt med de øvrige anbragte børn og medarbejderne. Der arrangeres aktiviteter internt på institutionen, og der er fælles aktiviteter ud af huset, eksempelvis tur til svømmehallen. Her ud over er der fokus på, at børnene også individuelt kommer af sted til aktiviteter, som matcher deres interesser, og som kan give nogle positive oplevelser. Der orienteres ved tilsynet om, at man overordnet søger at tilbyde aktiviteter for at skabe mulighed for samspil, hvor børnene kan udvikle deres sociale kompetencer. Der er aktiviteter på Dalgaarden, som børnene skal deltage i, eksempelvis tur til svømmehallen, og der er arrangeret aktiviteter, som man kan deltage i, hvis man har lyst; ridning, fodbold, skydning, styrketræning. I forhold til samspil med samfundet uden for er der eksempelvis et samarbejde med en ungdomsklub i Holme, som beskrives som gode til at tage imod børnene fra Dalgaarden. Klubberne er generelt gode til at tage imod og til at integrere børnene. Som eksempel nævnes styrketræning gennem ungdomsskolen som foregår en til to gange om ugen, hvor der altid er nogle stykker af sted. 5

6 Det beskrives som mere vanskeligt for børnene at møde op individuelt ved idrætsforeninger, hvor de ofte kommer uden helt at have de tekniske færdigheder og sociale egenskaber, som forventes for at være en del af holdet. Overordnet er det en svær opgave at få børnene kvalificeret til at kunne deltage i sådanne sammenhænge, da nogle af børnene har så store vanskeligheder, at de har svært ved at lære de nødvendige kompetencer, der her beskrives som både det at vide, hvordan man opfører sig socialt, og at have opnået de tekniske færdigheder som er nødvendige for at kunne deltage. For at kvalificere at børnene får positive oplevelser ud af samspillet med andre børn og unge uden for Dalgaarden, er der i hele forløbet fokus på at finde og dyrke det enkelte barns muligheder, ressourcer og interesser. Som eksempel på hvordan dette omsættes i praksis, nævnes hvorledes deltagelse i aktiviteter uden for Dalgaarden tilrettelægges for børnegruppen ved Afdeling Krathuset. Medarbejderne motiverer børnene til aktiviteter, som de finder, giver god mening for barnet, og som barnet har lyst til og vurderes at kunne magte. En er ved at lære at tage en bybus, og en anden går til Taekwondo, noget som passer lige til ham; det at han kan se på bælternes farve, at han stiger i graderne. Aktuelt er der fem ud af 11 som går til en aktivitet ud af huset. Det har en positiv afsmittende virkning, at nogle af dem går til noget, men det er ikke noget, der sker over en weekend. De øvrige børn har endnu ikke helt fundet ud af, hvad de kunne tænke sig, og kan ikke helt magte det sociale. Af de børn som har været på afdelingen i lang tid, er der kun en eller to som ikke går til noget. Det beskrives som et vigtigt element og integreret i den pædagogfaglige indsat, at medarbejderne er motiverende, støttende og ved start på en aktivitet tager med ind i hallen, venter uden for og kører til og fra. Det vurderes derfor at være en opgave, som man ikke kan sætte en udefrakommende til. Der udtrykkes bekymring for tanken om at frivillige pensionister kan bidrage her. Det er særligt vanskeligt for denne gruppe børn at forholde sig til nye voksne. Eksempelvis tager det tid før de praktikanter, som starter hvert halve år, bliver accepteret og respekteret af børnene. Integration kan også ses omvendt, at man lige så gerne ser, at samspil og liv ude fra kommer ind på Dalgaarden. Tilbuddet ønsker et konstruktivt samspil med naboerne, hvorfor der inviteres til fælles aktiviteter på Dalgaarden; cirkus, udlån af kælkebakke og boldbane. En frivillig laver eksempelvis et festivalarrangement på Dalgaarden en gang om året. Børnene motiveres også til at få besøg af venner. Nogle børn har det. For andre er det for sårbart at have besøg. Dalgaarden har sammen med Bøgholt være deltagere i et motiverende sportsprojekt sammen med AGF, og det er stadig en aktivitet at tage til AGFs hjemmekampe og få autografer af spillerne. Der er også kontakter til Bakken Bears, hvor man prøver at få foden lidt indenfor, så her måske bliver mulighed for at møde spillerne og få autografer. Dalgaarden er involveret i Børnehjælpsdagen, hvor man samarbejder med andre døgntilbud om at lave arrangementer hvor børnene kan mødes om oplevelser med andre anbragte børn. Der er tre af børnene der går i skole et andet sted. Op mod 75 % af alle børnene ved Dalgaarden går til noget uden for institutionen med eller uden voksen ledsagelse. Ud fra de oplysninger og indtryk, som de tilsynsførende får ved dette tilsyn, er det oplevelsen og vurderingen, at Dalgaarden forholder sig aktivt og konstruktivt i forhold til at skabe relevante aktivitets- og kontaktmuligheder for de anbragte børn. 6

7 Brugernes forhold og indflydelse De tilsynsførende spørger i dialogen med børnene blandt andet ind til, om Dalgaarden er et godt sted at være, om de føler sig godt behandlet af de voksne. Ved Afdeling Krathuset er der samtale med et barn, som er overflyttet fra Rishøj. Han udtrykker tilfredshed med de nye forhold, og med den måde, som det er foregået på. Adspurgt hvad der er forskellen ved at bo på Dalgaarden i forhold til Rishøj, er der mange paralleller, med det opleves anderledes, at forældre er mere velkomne på Dalgaarden, end de var på Rishøj. Et andet barn giver ved samtale udtryk for stor utilfredsheds med den måde, som han bliver behandlet på. Der er særligt utilfredshed med at muligheden for at kunne tale i telefon med sin mor er begrænset af medarbejderne ved Dalgaarden. Han må kun ringe hjem en gang dagligt. Der er ligeledes utilfredshed med, at sagsbehandleren ved den anbringende kommune har begrænset samværet med moren, så han nu kun må komme hjem hver anden weekend. Barnet fortæller, at han i situationer, hvor han har været ked af det og vred over disse nye regler, er gået for sig selv på værelset, og hvor han ikke har kunnet få lov til at være i fred for medarbejdere, hvilket har gjort ham endnu mere frustreret og vred. Der fortælles om, at sådanne situationer i tre tilfælde er endt som episoder med magtanvendelse, hvor medarbejdere har siddet på ham i op til en halv time, indtil han var rolig igen. De oplysninger, som barnet her kommer med, er videregivet til og drøftet med medarbejdere og ledelse ved dette tilsyn. Der er dialog med et tredje barn, som overvinder sin skepsis i forhold til, hvad de tilsynsførende er for nogle, og udviser interesse for tilsynet og det vi gerne vil vide noget om. Ved Afdeling Bakken er der dialog med et barn, som har været syg og hjemme hele dagen. Han har tidligere boet på Rishøj, og fortæller om hvordan det er at komme som ny på Bakken. Her er der ikke så højt et serviceniveau fra medarbejderne, som han er vant til; der er flere pligter og regler, herunder at man selv skal gøre rent på sit værelse og vaske sit tøj. Han udtrykker tilfredshed med skiftet til Dalgaarden, og er rigtig glad for at være på Afdeling Bakken. Under spisningen oplever de tilsynsførende, hvorledes medarbejderne informerer og kommunikerer med børnene, og der bliver blandt andet talt om muligheden for at komme på efterskole. En mulighed som flere børn finder spændende og interessant. Forespurgt hvordan man har indflydelse som ung på Bakken, fortælles om ugentlige børnemøder, som ud over at indeholde information fra dem der bestemmer, til dem der bestemmes over, bruges til at snakke om børnenes trivsel på afdelingen. Her er mulighed for at børnene kan komme med bemærkninger og forslag. Der nævnes, at man ved børnemøder har brugt Den Røde Sofa, hvor et barn på skift indtager sofaen, hvorefter de øvrige alene skal sige noget positivt om vedkommende. Eksempelvis at han er god til at spille fodbold, er rar at være sammen med, er sød til at hjælpe. Der er to børn, som viser de tilsynsførende deres værelser, og her er der dialog om opholdet og om hvilke fritidsinteresser børnene har. Alle børn, som de tilsynsførende er i dialog med ved tilsynet på afdelingen, giver udtryk for at de synes, at det er okay at være på Bakken. Ved Afdeling Længen er kontakten til børnene ved tilsynet karakteriseret ved at børnene på besøgstidspunktet er meget optaget af den ugentlige rengøringsforpligtelse, som er en skal opgave. Det opleves svært at komme i dialog med børnene, når der er krav om, at der er noget andet, som de skal deltage i. 7

8 Ved Afdeling Solsiden er der ligeledes aktivitet hvor de tilstedeværende fem børn og to medarbejdere er i gang med at lave pynt til deres fastelavnsris. Vi bliver inviteret med ved bordet og overværer børnene koncentrere sig om at klippe og klistre i en hel time. Der bliver snakket og hygget, og det opleves at børn og pædagoger er gode til at hjælpe hinanden, og det forgår i en god og varm atmosfære. Sprogbrug og omgangsformer i tilbuddet Ved tilsynet oplyses om, at det at have fokus på børnenes sprog og adfærd altid er en integreret del i at forholde sig til og udvikle børnenes sociale kompetencer. Ved besøgene på afdelingerne og efter dialog med medarbejdere og ledelse ved tilsynet, er det de tilsynsførendes oplevelser og indtryk, at medarbejderne omtaler og tiltaler børnene og de unge i et varmt, indfølende og meget respektfuldt sprogbrug. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Der orienteres ved tilsynet om, at opbevaring og håndtering af medicin følger de retningslinjer som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning og yderligere præciseret af driftsområdet. Ved indflytning indskrives børnene ved den samme praktiserende læge, med mindre forældrene har et særligt ønske om at de ikke skifter læge. Der er aftale om, at sundhedsplejersken og skolelæge besøger Dalgaarden fire gange året. Der er ved dette tilsyn et barn, som adspurgt hvorfor han har sin ene hånd bundet ind, fortæller, at han dagen før har slået hånden, at han har ønsket at komme på skadestuen for at få undersøgt, hvad der er sket, at medarbejderne ikke ville imødekomme dette ønske, men bad ham se tiden an til næste dag. Disse oplysninger er videregivet til og drøftet med medarbejdere og ledelse ved dette tilsyn. Her oplyses det, at det er en politik ved Dalgaarden, at medarbejderne hellere må ringe en gang for meget end en gang for lidt til skadestuen, så man ikke kommer til at stå usikkert i forhold til det omsorgsmæssige ansvar for barnet. Dette administreres og vurderes naturligt lidt forskelligt ud fra de enkelte medarbejderes kendskab til det enkelte barn. Brugerøkonomi I forhold til udbetaling af tøj- og lommepenge til børnene oplyses der ved tilsynet om, at dette administreres efter gældende vejledning. Taksterne i disse vejledninger er ikke store, og Dalgaarden ser sig nødt til at spæde til med ekstra tøjpenge til teenagere, og til de børn, som vokser hurtigt. Det er en løbende udfordring at lære børnene at administrere lommepenge. Disse overføres til barnets nemkonto med hævekort, og ved flere afdelinger er der eksempler på, at børn har foretaget mindre heldige internetkøb af blandet andet computerspil. Der oplyses om, at det forhold, at Aarhus Kommune har afskaffet kontantkasser på døgntilbuddene giver nogle meget uheldige virkninger i forhold til børnenes almene deltagelse i samfundslivet. Som eksempel på dette orienteres om tøj indkøb i H&M, hvor en medarbejder skal bede forretningen om at fremsende en elektronisk faktura til Dalgaardens EAN-nummer. Et ønske der oftest resulterer i, at ekspedienten rekvirerer butikkens leder for at kunne honorere ønsket, og hvor der opstår ekstra kø af kunder, og opmærksomhed omkring at barnet og medarbejderen kommer fra en institution. De samme forhold gør sig gældende, hvis man skal i biografen med nogle børn. Der er desuden mange steder, som helt afviser at modtage EANnummer og fremsende en elektronisk faktura. I den lokale sportsklub får børnene tilsendt en kontingentopkrævning i form at et girokort, en udgift som Dalgaarden afholder. Den admini- 8

9 strative sagsgang ved anvisning af betalingen har som hovedregel den konsekvens, at kontingentet ikke bliver betalt inden for den frist, som klubben har fastsat. En praksis, hvor børnene bringes i en situation, hvor de skiller sig negativt ud. På baggrund af ovenstående oplysninger vil tilsynet henstille at Driftsområdet Familier Børn og Unge undersøger muligheden for en praksis i forhold til betaling, der i højere grad bør tage hensyn til, at børnene og de unge inkluderes som medborgere, og ikke urimeligt kommer i situationer, hvor de påkalder sig særlig opmærksomhed og stigmatiseres. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Tilsynet undersøger ved dette tilsyn, hvorledes der arbejdes med konflikthåndtering ved Dalgaardens tilbud, herunder magtanvendelse og håndtering af og opfølgning ved sådanne episoder, samt kendskab til regelsæt om magtanvendelse. Der oplyses at konflikthåndtering ved Dalgaardens tilbud tager udgangspunkt i, hvordan man undgår konflikter. Der arbejdes med dette i forhold til det enkelte barn og til samspillet mellem børnene i gruppen. Man tilstræber at se bag ved årsager til handlinger, og i høj grad være forebyggende. Det handler om hvordan man forstår børnenes reaktioner, og her bruges såvel PPR som psykolog til at formidle og præcisere, hvad kan man stille af krav over for barnet, og om der er andre veje man kan gå. Rent praktisk søger man i overført betydning ved konfrontation at undgå at trænge barnet op i krog. Der forekommer magtanvendelser, og det oplyses, at disse indberettes til driftsområdet, når der har været sådanne episoder. Magtanvendelser er ikke noget, der fylder meget i dagligdagen. Det er som regel i forhold til enkelte børn i perioder. Hvordan man vælger konfliktløsning er afhængig af kendskabet til barnet, relationen mellem medarbejderen og barnet og den situation, som det udspiller sig i. Jo længere tid de har haft børnene, jo bedre ved man hvordan de skal håndteres, og hvornår medarbejderen skal gå med ind på værelset, og hvornår barnet skal have 10 minutters tænkepause på værelset. Forstanderen benytter lejligheden til at bemærke, at det er blevet vældig kompliceret at udfylde og indrapportere magtanvendelserne, da de første sider af skemaet, uden medarbejderoplysninger, skal fremsendes straks til den anbringende kommune, og det samlede skema indeholdende medarbejderoplysningerne skal fremsendes til driftsområdet, og hvor er det så lige at man skal journalisere hvad. På baggrund af ovenstående problemstilling vil tilsynet anbefale, at Dalgaarden ved driftsområdet afsøger forventningerne til, hvorledes materiale i forbindelse med registrering og indberetning af magtanvendelse skal journaliseres. Tilsynet undersøger, hvorledes kendskabet til indholdet af Vejledningen om magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet februar 2011, er hos medarbejderne ved døgnafdelingerne. Ledelsen orienterer at ikrafttræden af vejledningen er orienteret på MED-møde og at vejledningen er distribueret til personalet vedhæftet referat. Personalet på afdelingerne er orienteret om de væsentligste ændringer, men disse er ikke drøftet særskilt bland medarbejderne. Det oplyses, at der ikke har været situationer det seneste år, hvor det har været nødvendigt at ransage værelser. De nye beføjelser med eksempelvis hjemmel til tilbageholdelse de første 14 dage af et ophold, er drøftet i ledelsen. 9

10 På baggrund af ovenstående oplysninger er det tilsynets opfattelse, at medarbejderne ved Dalgaarden ikke har det fornødne kendskab til Vejledning om magtanvendelse. Tilsynet vil derfor anbefale, at Dalgaarden sikrer at medarbejdere, som potentielt kan komme i situationer, hvor de må anvende magt over for de anbragte børn og unge, har det nødvendige kendskab til hvilke beføjelser, de kan agerer ud fra. Samarbejde med pårørende Som tidligere nævnt er der ikke pårørende, som ved dette tilsyn benytter sig af muligheden for at have en dialog med de tilsynsførende. Der orienteres ved tilsynet om, at indholdet af samarbejdet med de pårørende over tid har ændret sig. Tidligere havde forældrene ressourcer til at deltage i grupper i udviklingsforløb med erfaringsudveksling på Dalgaarden. Nu kommer børnene også fra familier, hvor en del af indsatsen er at forholde sig til forældrene for at passe på barnet. Det er primært socialrådgivere der har den koordinere kontakt til forældrene og forvaltningen, og overvejelser om at nedlægge en socialrådgiverstilling i forbindelse med naturlig afgang er lagt på hylden, da der er brug for en til at gå ind i det svære arbejde. Eksternt samarbejde I forhold til eksterne samarbejdspartnere nævnes den psykiatriske bistand, som Dalgaarden benytter sig af for at kvalificere forløbene med børnene. Det er en og samme person, som er gennemgående i forhold til eventuel udredning og medicinering, og som formidler resultater og vurderinger såvel til forældrene som til medarbejderne. Den psykiatriske ekspertise anvendes også til undervisning og supervision af personalet. Klager over tilbuddet Ved tilsynet oplyses det, at der ikke i perioden siden seneste varslede tilsyn august 2010 er indgivet klager over Dalgaardens tilbud. Her nævnes, at en forælder efter mange henvendelser til Dalgaarden vedrørende forhold, som vedkommende er utilfreds med, gentagne gange er rådgivet og vejledt i forhold til, hvordan og til hvem klagen skal rettes, men der er endnu ikke modtaget en klage. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Ved besøget på Dalgaardens afdelinger besigtiger de tilsynsførende de fysiske rammer, som børnene tilbydes. Her undersøges blandt andet standarden ved de fælles opholdsrum i forhold til hjemlighed kontra institutionsmiljø, og her opleves der forskel ved de enkelte afdelinger, og en forskel som ikke alene har baggrund i at enkelte afdelinger er bygget eller ombygget senere end andre. I den positive ende opleves Afdeling Bakken med meget lidt institutionspræg, og modsat opleves Afdeling Længen som noget mere spartansk indrettet og udsmykket; der er eksempelvis intet på væggene i afdelingens TV-stue. Disse indtryk og vurderinger drøftes ved tilsynet, og der gives udtryk for at man vil følge op på disse indtryk. Her nævnes, at der er et stort slid på flere afdelinger, at der senest er ansat en altmuligmand nogle timer til at rette op på afdelingernes slitage i form af huller i væggene og skabslåger der hænger. 10

11 Struktur Ved tilsynet orienteres om, at der er taget initiativ til at se på den driftsoverenskomst, som Dalgaarden har med Aarhus Kommune, og måske lave en ny aftale. Forstanderen giver udtryk for at man set fra Dalgaarden er rigtig tilpas med den nye struktur på driftsområdet, og etablering af Børnecenteret. Det giver mulighed for at børneinstitutionsspørgsmål kan blive løftet til et højere niveau, og hvor der kan være helhedstænkning på området. Dette imødekommer, at det tidligere har kunnet opleves som om, at der har manglet en forståelse i forvaltningen for døgnområdet, og som har bremset i udviklingen. Udvidelsen af antallet af pladser fra 38 til 42 børn har ikke medført ændringer i den struktur, som er på Dalgaarden. Man har bevidst valgt ikke at fastsætte hvor mange pladser der er i hver boenhed, da det er ønsket fremover at kunne være fleksible i sammensætning af børnegrupper i husene, og det kan lade sig gøre at være op til 12 på hver afdeling. Ledelsen udtrykker den holdning at man ved omlægninger og tilpasninger af tilbuddene søger at optimere ressourcerne tæt på børnene, og man har således i 2011 været i stand til at flytte en million lønkroner fra ledelsesniveau og praktisk- og administrativt personale til det pædagogiske arbejde med børnene. Internt samarbejde og kommunikation Samarbejdet i mellem medarbejderne ved afdelingerne foregår i det daglige ved afdelingsmøder og overlap, og der noteres i elektroniske dagbøger, således at medarbejdere løbende kan opdatere sig. Der er fra tre til fire medarbejdere på arbejde samtidigt, og disse aftaler fortløbende, hvordan der samarbejdes. Der er også samarbejde på tværs af afdelingerne, eksempelvis i mellem Bakken og Længen, hvor der omtales et konstruktivt samvær. Afdelingerne Solsiden og Længen har et samarbejde på grund af at søskende er placeret på begge afdelinger. Der er også samarbejde med andre døgntilbud, hvor der er anbragt søskende, eksempelvis Chr. IX s Børnehjem. I forbindelse med drøftelsen af modtagelsen af børn og medarbejdere fra Rishøj, udtrykkes der er stor ros fra kollega til de nye medarbejdere og deres faglige kompetencer. Arbejdstilrettelæggelse Arbejdet ved Dalgaardens døgnafdelinger tilrettelægges ud fra de arbejdstidsaftaler, der er indgået i mellem de faglige organisationer. Der er som udgangspunkt tre medarbejdere ved hver afdeling med 10 børn i eftermiddags- og aftentimerne, og en sovende rådighedsvagt på hver afdeling om natten. Arbejdsmiljø Af referater fra MED møder ved Dalgaarden fremgår det at drøftelser af arbejdsmiljøet er en integreret del af det formelle samarbejde i mellem ledelsen og medarbejderne, og referaterne efterlader indtryk af, at relevante emner såsom sygefravær og voldstrusler og krænkelser mod personalet drøftes i åbenhed. Det er ved dette tilsyn de tilsynsførendes indtryk, at der blandt medarbejderne ved Dalgaarden er et godt arbejdsmiljø, som kommer til udtryk ved et stort engagement og en parathed blandt andet til at tage i mod nye kolleger, og til at se det afdelingsopdelte tilbud som en samlet enhed, hvor man søger at gøre hinanden tjenester. 11

12 Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er på tidspunktet for dette tilsyn ansættelsesstop ved Aarhus Kommunes Magistrat for Sociale forhold og Beskæftigelse, og fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af nye har ikke været et tema ved dette tilsyn. Personaleudvikling personaleuddannelse I forhold til udvikling og uddannelse af personalet orienterer ledelsen ved tilsynet om, at der er fokus på ledelsen og på hvordan fagligheden kan udvikles i en tid, hvor der er meget fokus på økonomien. Der oplyses om, at flere af de nye medarbejdere fra det tidligere Rishøj har kurser i konflikthåndtering, at man er opmærksomme på, at det er lang tid siden, at man ved Dalgaarden har uddannet folk i konflikthåndtering, og at man har meget fokus på dette. Øvrige emner tilbuddet ønsker fremført Her understreger en medarbejder fra en døgnafdeling, at betingelserne ved betaling, hvor man ikke har mulighed for at have kontanter, og hvor alt skal elektronisk faktureres, er et forhold som negativt har stor betydning. Det opleves ofte at et girokort ikke bliver betalt, at børnene kommer i restance og kommer i fokus på en negativ måde. Det giver et dårligt omdømme. Det er frustrerende; sådan noget skal virke og skal ikke være bøvlet. Aktuelt bruges megen energi på at ringe og maile for at udrede konsekvenserne. Det er også uheldigt i forhold til forældrene, da de er med på mail, og kan følge med i, at der mangler betaling. Det kan udmunde i klager. Kvalitet og udvikling af tilbuddet Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Der har i sidste halvdel af 2011 været fokus på kompetenceudvikling under forbrugsstop, og de vanskeligheder dette medfører. Der er den kultur ved Dalgaarden, at hver afdeling har minimum to stop dage, hvor de kan gå i dybden med forhold af relevans for tilbuddets udvikling. Der er taget initiativ til drøftelser af, hvorledes Dalgaarden skal agere i akut beredskab. Der er planer om at holde fælles personaledag med Bøgholt. Ledelsen orienterer om, at man organisatorisk er optaget af arbejdsgruppers trivsel og hvorledes de forskellige team fungerer. Man er optaget af, hvad kan man gøre når målgruppen ændrer sig, og hvordan kan man indbygge en større fleksibilitet ved de enkelte afdelinger, eksempelvis ved behov for ekstra sengeplads. Der er fokus på børnegruppernes sammensætning, og det at kombinere storenhedsfordelen med at opdele i mindre grupper. Tilsynets vurdering Dalgaarden har over en kort periode i efteråret 2011 modtaget 6 børn og 5 medarbejdere fra det tidligere Rishøj under Døgncentret Børn & Familier. Ud fra oplysninger, oplevelser og indtryk ved dette tilsyn, er det tilsynets vurdering, at dette er forløbet til alle de involveredes tilfredshed. 12

13 Med baggrund i besøgene ved afdelingerne og dialogen med børnene og medarbejdere, og efter dialogen med medarbejdere og ledelse ved tilsynet, er det de tilsynsførendes oplevelser og indtryk, at modtagelsen af børnene fra Rishøj på Dalgaardens afdelinger er forløbet på en sådan måde, at alle de implicerede udtrykker tilfredshed med løsningen, og med den måde, som det er foregået på. at de børn, som Dalgaarden har modtaget fra Rishøj, generelt har større vanskeligheder, end de børn, som i øvrigt er indskrevet på Dalgaarden. at man er optaget af den nye faglighed, som der vurderes nødvendig i forhold til fremover at kunne matche en ny bredere målgruppe. at det skriftlige materiale med eksempler på beskrivelser af forløb for børn og unge efterlader generelt et indtryk af seriøsitet og grundighed, og fremstår med nuancerede forståelser af børnenes vilkår og situation. at det er oplevelsen og vurderingen, at Dalgaarden forholder sig aktivt og konstruktivt i forhold til at skabe relevante aktivitets- og kontaktmuligheder for de anbragte børn. at medarbejderne omtaler og tiltaler børnene og de unge i et varmt, indfølende og meget respektfuldt sprogbrug. at der blandt medarbejderne ved Dalgaarden er et godt arbejdsmiljø, som kommer til udtryk ved et stort engagement og en parathed at Aarhus Kommunes instruks til tilbuddene i forhold til elektronisk fakturering har nogle meget uheldige sidevirkninger i forhold til børnenes almene deltagelse i samfundslivet. at der rejses usikkerhed i forhold til, hvorledes materiale i forbindelse med magtanvendelse skal journaliseres. at medarbejderne ved Dalgaarden ikke har det fornødne kendskab til Vejledningen om magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet februar Der er i forbindelse med dette varslede tilsyn ved Dalgaarden ikke orienteret om eller oplevet forhold, der giver anledning til påbud, men tilsynsenheden har følgende henstilling og anbefalinger. Det henstilles at Driftsområdet Familier Børn og Unge undersøger muligheden for en praksis i forhold til betaling, der i højere grad bør tage hensyn til, at børnene og de unge inkluderes som medborgere, og ikke kommer i situationer, hvor de eksponeres og påkalder sig stigmatiserende særbehandling. Det anbefales at Dalgaarden ved driftsområdet afsøger forventningerne til, hvorledes materiale i forbindelse med registrering og indberetning af magtanvendelse skal journaliseres. Det anbefales at Dalgaarden sikrer at medarbejdere, som potentielt kan komme i situationer, hvor de må anvende magt over for de anbragte børn og unge, har det nødvendige kendskab til hvilke beføjelser, de kan agerer ud fra. 13

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden 9. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere