TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: J101 Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. Godkendelsen omfatter: Etablering af en ny produktionslinje samt et nyt pakkeri og lager. Godkendt: Dorte S. Suikkanen Kemiingeniør Anders T. Kristensen Biolog Annonceres den 27. januar 2009 Klagefristen udløber den 24. februar 2009 Søgsmålsfristen udløber den 27. juli 2009 Retsbeskyttelsen udløber den 21. januar 2017 Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Afgørelse og vilkår Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold 4 Indretning og drift 4 Luftforurening 4 Lugt 6 Støj 7 Rapportering 8 3. Vurdering og bemærkninger 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Til- og frakørsel Driftsforstyrrelser og uheld Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Forholdet til loven 4.1 Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige afgørelser Retsbeskyttelse Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Bilag A) Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse B) Oversigtsplan C) Virksomhedens omgivelser D) Sagens akter E) Lovgrundlag Referenceliste 2

3 1. INDLEDNING BHJ A/S er en eksisterende fabrik, som ligger i et erhvervsområde på Kornvej 1 i Hobro. BHJ A/S oparbejder animalsk protein ud fra okse- og svineprodukter samt svinesvær fra slagterierne. Virksomhedens samlede aktiviteter er omfattet af miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 samt vilkårsændring af den 16. september Denne tillægsgodkendelse omfatter etablering af en ny produktionslinje (linje 4) til oparbejdning af svinesvær i en eksisterende produktionsbygning (dog med en lille tilbygning) samt opførelse af en ny lagerbygning, hvori der også skal etableres pakkeri. Desuden opstilles en mølle til formaling af tørret granulat, således at denne vare kan forarbejdes færdig på fabrikken i stedet for som nu at blive sendt til BHJ s afdeling i Gråsten til færdigbehandling. Siden miljøgodkendelsen blev meddelt i januar 2002 er inddampningslinien for limvand erstattet af et membranfiltreringsanlæg, hvilket har reduceret lugtemissionen væsentligt. Dette anlæg er også omfattet af nærværende tillægsgodkendelse. Produktionen af animalsk protein udvides med ca. 50 % på årsbasis, ikke kun ved etablering af den nye produktionslinje, men også fordi det nye pakkeri og lager giver virksomheden en større fleksibilitet, som medfører, at der kan produceres effektivt i flere timer. Miljøpåvirkningerne fra produktionsudvidelse kan sammenfattes til ekstra støj-, støv- samt lugtemission i forhold til hidtil godkendelse. Den ekstra støj omfatter også, at trafikken til og fra virksomheden øges. I forbindelse med planlægningen af produktionsudvidelserne er foretaget en kortlægning af virksomhedens nuværende støj- og lugtbidrag. Både støj- og lugtbidraget fra virksomheden er allerede inden udvidelsen for højt. Miljøcenter Århus har derfor krævet, at støjbidraget nedbringes ved dæmpning af udvalgte støjkilder, så grænseværdierne overholdes i de nærliggende boligområder inden udvidelsen ibrugtages, samt at de nye støjkilder ikke giver et hørbart bidrag i omgivelserne. Med hensyn til lugt skal virksomheden inden ½ år fra godkendelsesdatoen installere lugtbegrænsende foranstaltninger, således at lugtgrænseværdierne er overholdt overalt i omgivelserne. Det vurderes herefter, at produktionsudvidelsen kan ske uden at give anledning til gener i omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i de eksisterende godkendelser samt denne tillægsgodkendelse. Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. 3

4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøcenter Århus hermed etableringen af en ny produktionslinje (linje 4) til oparbejdning af svinesvær i en eksisterende produktionsbygning samt opførelse af en ny lagerbygning, hvori der også skal etableres pakkeri og mølleri. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen er givet som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af den 30. januar Vilkårene vedrørende emission af proteinholdigt støv og animalsk fedt (aerosoler) meddeles som påbud i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven. Disse vilkår er mærket med * og er gældende for hele virksomheden. Tillægsgodkendelsen gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 og i vilkårsændring af den 16. september 2003 overholdes. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Tillægsgodkendelsen bortfalder i det omfang den ikke er udnyttet inden for 2 år fra godkendelsens dato. A2 A3 Eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen (Bilag A) bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. Indretning og drift B1 Den samlede mængde råvarer dvs. okse- og svinemateriale samt halvfabrikater må maksimalt udgøre tons pr. år. Året regnes som regnskabsåret (pt. kalenderåret). Luftforurening Emissionsgrænser *C1 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Afkast fra Procesafkast med emission af proteinholdigt støv Procesafkast med emission af animalsk fedt Stof Støv indeholdende proteiner (total støv) Emissionsgrænse (mg/nm 3 ) 2,5* Animalsk fedt (aerosoler) 5** En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). 4

5 * emissionsgrænseværdien for støv indeholdende proteiner er kun gældende, såfremt massestrømsgrænsen for hovedgruppe 1-klasse II - stoffer på 25 g/h er overskredet for hele virksomheden som helhed. **emissionsgrænseværdien for animalsk fedt som aerosoler er kun gældende, såfremt massestrømsgrænsen for hovedgruppe 2-organiske stoffer klasse I-stoffer på 100 g/h er overskredet for hele virksomheden som helhed. Immissionskoncentration *C2 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof Støv indeholdende proteiner (total støv) B-værdi mg/m 3 0,01 Animalsk fedt (aerosoler) 0,01 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. *C3 Drift og kontrol med støvfiltre skal ske i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. *C4 Virksomheden skal inden 1. juli 2009 installere kontinueret overvågning af støv med alarm på alle afkast fra møllefiltre. *C5 a) Virksomheden skal senest 1. oktober 2009 dokumentere, at grænseværdierne for støv indeholdende protein i ovenstående vilkår C1 og C2 er overholdt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. b) Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C1 og C2 er overholdt. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. a+b Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/

6 Krav til luftmåling Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Metode Støv indeholdende protein MEL-02 1 Animalsk fedt (aerosoler) Efter aftale med tilsynsmyndigheden Dog kan en anden analysemetode benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22 1, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B- værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B- værdien. Lugt D1 Kontrol af lugt Virksomheden skal senest 6 måneder fra godkendelsens dato have gennemført reduktion af lugtemissionen/-immissionen, således at grænseværdierne for lugt i vilkår 22 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er overholdt. Dette skal dokumenteres ved målinger og beregninger, som aftales med tilsynsmyndigheden, og som skal være gennemført senest 8 måneder fra godkendelsens dato. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af lugt af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13 1 Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 1 Metodeliste fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium 6

7 Støj E1 Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver i hvert afkast. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Kontrol af støj a) Virksomheden skal inden produktionsudvidelsen ibrugtages gennemføre de planlagte støjdæmpninger, således at grænseværdierne for støj i vilkår 29 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er overholdt ved boliger i omgivelserne, dog ekskl. annekset til Thorsgård Efterskole. Senest 2 måneder efter ibrugtagning af produktionsudvidelsen skal det ved måling dokumenteres, at de planlagte dæmpninger er opnået. Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. b) Virksomheden skal senest 1. januar 2010 dokumentere ved måling og beregning, at grænseværdierne for støj i vilkår 29 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er overholdt overalt i omgivelserne. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. a+b) Krav til målinger Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 7

8 Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. E2 Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Rapportering Eftersyn af anlæg *F1 Der skal føres journal over eftersyn af renseforanstaltninger (f.eks. støvfiltre og støvcykloner) med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Kontrol med kontinuert måleudstyr *F2 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr til overvågning af støvemission, dvs.: - kalibreringer/parallelmålinger - løbende vedligeholdelse og justeringer Opbevaring af journaler *F3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøpåvirkningerne fra produktionsudvidelse kan sammenfattes til ekstra støj-, støv- og lugtemission i forhold til det nuværende niveau. Den ekstra støj omfatter også, at trafikken til og fra virksomheden øges. I forbindelse med planlægningen af produktionsudvidelserne er foretaget en kortlægning af virksomhedens nuværende støj- og lugtbidrag. Både støj- og lugtbidraget fra virksomheden er allerede inden udvidelsen for højt. Miljøcenter Århus har derfor krævet, at støjbidraget nedbringes ved dæmpning af udvalgte støjkilder til grænseværdierne i de nærliggende boligområder inden udvidelsen ibrugtages, samt at de nye støjkilder ikke giver et registrerbart bidrag i omgivelserne. Den ekstra støj hidrørende fra øget trafik til og fra virksomheden vurderes at være uproblematisk, idet virksomheden ligger i et erhvervsområde, og den tunge trafik ledes udenom både Hobro midtby og boligområderne i nærheden af fabrikken (se afsnit 3.2.8). 8

9 Med hensyn til lugt skal virksomheden inden ½ år fra godkendelsesdatoen installere lugtbegrænsende foranstaltninger, således at lugtgrænseværdierne er overholdt overalt i omgivelserne. Det vurderes derfor, at produktionsudvidelsen ikke vil give anledning til gener i omgivelserne. Virksomheden har desuden truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (se afsnit ). 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Virksomheden er beliggende i byzone i den nordøstlige udkant af Hobro by i et område udlagt til erhvervsformål. Virksomheden er omfattet af lokalplan 132 (april 1986) og lokalplan 102 (oktober 1978) samt kommuneplan 2004/2016. Mariagerfjord Kommune har i et høringssvar af den 20. juni 2008 udtalt: Der er intet planmæssigt til hinder for at BHJ A/S kan iværksætte byggeriet. Mod øst grænser virksomheden op til et grønt område. Mod nord, vest og syd ligger erhvervsvirksomheder. Sydøst for virksomheden findes en enkelt beboelsesejendom, beliggende Hadsundvej 7. Ejendommen fungerer som anneks til Thorsgård Efterskole. Annekset indeholder 1 lejlighed og 7 værelser, som anvendes til helårsbeboelse. Syd for erhvervsområdet findes bl.a. en landejendom og Thorsgård Efterskole. Begge ejendomme er beliggende i landzone. Endvidere findes mod syd boligområdet 1B17 Hegedalsparken og boligområdet 1B13 Fjordparken. Projektet er ikke omfattet af reglerne om udarbejdelse af Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM). Virksomheden ligger i et område med begrænsede og almindelige drikkevandsinteresser, og der er 2500 meter til nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet vil ikke kunne påvirke et Natura 2000-område, da nærmeste områder er habitatområderne: Kjelstrup sø (nr. 22) - ca. 6 km øst for BHJ Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal (nr. 30) - ca. 6,5 km syd for BHJ Kastbjerg Ådal (nr. 223) - ca. 8 km sydøst for BHJ Der er ikke registreret oplysninger om forurening på BHJs fabriksgrunde på adresserne Kornvej 1,3,4 og 6 ifølge Generelle forhold Efter 2 år fra godkendelsens dato bortfalder den del af godkendelsen, som omfatter planlagte udvidelser, der ikke er gennemført. 9

10 3.2.3 Luftforurening Ved vilkårsændringen af den 16. september 2003 er massestrømsgrænse, emissionsgrænse og B-værdi for proteinstoffer ikke medtaget i det nye vilkår 11. Desuden er emission af animalsk fedt (aerosoler) ikke omfattet af godkendelsen. Da miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er en revurdering, og derfor ikke er omfattet af retsbeskyttelse, meddeles nogle nye supplerende vilkår som påbud i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven. Disse vilkår er mærket med * og er gældende for hele virksomheden. Animalske proteiner og animalsk fedt (aerosoler) er ikke specificeret i B-værdivejledningen. I henhold til Nordjyllands Amts bemærkninger i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er Grænseværdien for proteinstoffer fastlagt i samråd med Miljøstyrelsen. Da proteiner kan opfattes som potentielle allergener, synes B-værdien på 0,01 mg/m 3 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 at være et realistisk bud. Dog mener Miljøcenter Århus af samme grund, at stoffet bør klassificeres som et hovedgruppe 1 - klasse II stof og ikke et hovedgruppe 2 organiske stoffer klasse I stof. Massestrømsgrænsen og emissionsgrænseværdien er derfor fastlagt til henholdsvis 25 g/h og 2,5 mg/nm 3 i nærværende tillægsgodkendelse. Til sammenligning kan oplyses, at melstøv er klassificeret som et hovedgruppe 1- klasse II stof med en B-værdi på 0,02 mg/m 3. Det vurderes, at den valgte B-værdi sikrer mod potentiel allergen virkning i omgivelserne, da virksomhedens medarbejdere ikke er plaget af allergiske reaktioner som følge af proteinholdigt støv i arbejdsmiljøet. Miljøcenter Århus har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for at få en vurdering af klassificering og B-værdi for animalske og vegetabilske proteiner. Vilkårene med grænseværdierne for støv indeholdende proteiner kan derfor blive ændret efter endt sagsbehandling i Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium og Miljøstyrelsen er enige med Miljøcenter Århus i, at aerosoler af animalsk fedt er sammenlignelig med aerosoler af vegetabilsk fedt, som er indeholdt i B-værdi-vejledningen. Disse værdier er derfor anvendt i vilkår C1 og C2. Virksomheden skal senest 1. oktober 2009 dokumentere, at grænseværdierne for støv indeholdende protein i vilkår C1 og C2 er overholdt Lugt Der er i forbindelse med ansøgningen om produktionsudvidelse foretaget en lugtkortlægning af de eksisterende lugtkilder. Miljøcenter Århus har efterfølgende indskærpet over for virksomheden, at lugtvilkår nr. 22 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 skal overholdes, idet målingerne og de tilhørende beregninger viste større overskridelser uden for skel. Inden 6 måneder fra godkendelsens dato skal der gennemføres reduktion af lugtemissionen/- immissionen, således at grænseværdien for lugt er overholdt i omgivelserne. Virksomheden har fremsendt kopi af ordrebekræftelse fra leverandør, der viser, at det er muligt at etablere lugtbegrænsende foranstaltninger i løbet af ½ år. De nye lugtkilder vil øge lugtbidraget med 6-19 % afhængig af hvilket receptorpunkt, der betragtes, selvom produktionsforøgelsen udgør 30 % pr. tidsenhed. Det skyldes, at de største lugtbidrag hidrører fra oparbejdning af okse- og svineafskær, som ikke øges pr. tidsenhed. Forøgelsen af lugtbidraget svarer til 4-12 LE/m 3, hvor stigningen på henholdsvis 4 LE/m 3 er beregnet i boligområdet Hegedalsparken og 12 LE/m 3 ved annekset til Thorsgård Efterskole. 10

11 Da lugt udelukkende er en gene for de omboende, og der ikke er en sundhedsskadelig risiko forbundet med den for høje lugtemission fra virksomheden, og det yderligere vurderes, at ovennævnte forøgelse af bidraget ikke vil være registrerbart i forhold til det nuværende niveau på henholdsvis 22 LE/m 3 i Hegedalsparken og 77 LE/m 3 ved efterskolens anneks, har Miljøcenter Århus vurderet, at det er forsvarligt at tillade et forøget bidrag i en begrænset periode på 6 måneder. I denne periode skal virksomheden installere lugtbegrænsende foranstaltninger, således at lugtemissionen reduceres så meget, at grænseværdierne overholdes overalt i omgivelserne. Inden 8 mdr. fra tillægsgodkendelsens dato skal virksomheden dokumentere, at grænseværdierne for lugt på henholdsvis 5 og 10 LE/m 3 er overholdt overalt i omgivelserne Spildevand Fabrikkens spildevand forrenses i et omvendt osmose membranfiltreringsanlæg inden det udledes til det kommunale spildevandsanlæg. Der er sendt en særskilt ansøgning til Mariagerfjord Kommune om tilladelse til en øget udledning af forrenset processpildevand i forbindelse med udvidelse af produktionen. Kommunen har i et høringssvar af den 20. juni 2008 udtalt: Den planlagte udvidelse af produktionen anses at være uproblematisk i forhold til kapaciteten på Hobro Renseanlæg, hvorfor en tilslutningstilladelse til det offentlige kloaknet vil blive meddelt. Der er efterfølgende meddelt en ny tilladelse pr. 1. november Overfladevand afledes til det kommunale regnvandssystem Støj Der er i forbindelse med ansøgningen om produktionsudvidelse foretaget en støjkortlægning af de eksisterende støjkilder. Miljøcenter Århus har efterfølgende indskærpet over for virksomheden, at støjvilkår nr. 29 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 skal overholdes, idet beregningerne viste overskridelser på op til 6 db(a) i de nærmeste boligområder. Inden ibrugtagning af produktionsudvidelsen skal der gennemføres støjdæmpning af flere af de eksisterende kilder, således at grænseværdierne for støj er overholdt ved boliger i omgivelserne, dog ekskl. annekset til Thorsgård Efterskole. Inden 1. januar 2010 skal virksomheden have løst problemet med overskridelse af støjgrænseværdierne om aftenen og natten ved annekset til Thorsgård Efterskole. Den største overskridelse er om natten og udgør op til 11 db(a) efter fase 1 er gennemført. Selvom annekset ligger i et erhvervsområde, skal det betragtes som en bolig med støjgrænser svarende til et område for blandet bolig og erhverv. De nye stationære støjkilders bidrag skal være så lavt, at de ikke vil give et hørbart bidrag i de kritiske referencepunkter, som repræsenterer naboområder med boliger. Dette gælder også efterskolens anneks Affald En forøgelse af produktionskapaciteten på 50 % på årsbasis vil give anledning til en tilsvarende forøgelse af affaldsmængden. Langt hovedparten (mere end 95 %) af affaldsmængden er slam fra spildevandsrensningen, som afleveres til et biogasanlæg, og hermed udnyttes til energiproduktion. Forøgelsen af affaldsmængden vurderes derfor at være uproblematisk. 11

12 3.2.8 Til og frakørsel Den øgede produktionskapacitet vil i forhold til den nuværende transport betyde, at der vil blive transporteret mere gods til og fra virksomheden. Transport til og fra virksomheden foregår fra motorvejen ad motorvejsafkørsel Hobro Nord via Løgstørvej gennem rundkørsel ad Hadsundvej til Kornvej og generer således ikke Hobro midtby eller beboelsesområderne. Mariagerfjord Kommune har i et høringssvar af den 20. juni 2008 udtalt: Trafikalt har udvidelsen ingen betydning, grundet virksomhedens lokalisering. Der modtages råvarer hele døgnet rundt på hverdage og nogle enkelte læs om søndagen i dagtimerne. Udleveringen af færdigvarer foregår primært i dagtimerne. Der vil gennemsnitlig komme lastbiler til fabrikken i døgnet på hverdage. Langt hovedparten af lastbiltransporten på virksomhedens grund og af- og pålæsning af lastbilerne foregår i den nordlige del af fabriksområdet med indkørsel fra Havrevænget, hvorved fabriksbygningerne vil virke skærmende for støjudbredelsen mod områderne med boliger. Støj fra kørsel og tilknyttede arbejdsoperationer er indarbejdet i støjdokumentationen, hvori det konkluderes, at hverken bidraget fra nye faste kilder eller mobile kilder har betydende indflydelse på den støjdæmpning, som er nødvendig for at nedbringe støjbelastningen til støjgrænserne Driftsforstyrrelser og uheld For at forebygge et større udslip af støv og produkt vil virksomheden inden 1. juli 2009 installere kontinuert overvågning af støv med alarm på alle afkast fra møllefiltre Bedst tilgængelige teknik Europakommissionen har ikke udsendt en relevant BREF-note for den pågældende virksomhedstype. Til den nye produktionslinje er valgt samme type teknologi, som i øvrigt er kendt på virksomheden, men i en teknologisk opdateret udgave, hvilket gør anlægget mere energieffektivt. F.eks. er der installeret frekvensstyring af diverse motorer. Siden miljøgodkendelsen blev meddelt i januar 2002 er inddampningslinien for limvand erstattet af et membranfiltreringsanlæg, hvilket ud over at have reduceret lugtemissionen væsentlig, også sparer energi. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Miljøcenter Århus har den 21. maj 2008 fremsendt en skrivelse til Mariagerfjord Kommune med henblik på høring af kommunen i forbindelse med BHJs ansøgning om at påbegynde byggeri iht. Miljøbeskyttelseslovens 33 stk. 2 samt anmodning om udtalelse til ansøgningen i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 8. Mariagerfjord Kommune har i svar af den 20. juni 2008 til høringsbrevet skrevet følgende bemærkninger: Der intet planmæssigt er til hinder for at BHJ A/S kan igangsætte byggeriet. 12

13 Den planlagte udvidelse af produktionen anses at være uproblematisk i forhold til kapaciteten på Hobro Renseanlæg, hvorfor en tilslutningstilladelse til det offentlige kloaknet vil blive meddelt. Trafikalt har udvidelsen ingen betydning, grundet virksomhedens lokalisering Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Hobro Avis den 13. maj Der er modtaget henvendelse fra to naboer fra henholdsvis Wiegårdsvej og Fjordparken, som ønskede at se ansøgningen. Begge har efterfølgende fået kopi af udkast til afgørelse tilsendt. Miljøcenter Århus har ikke modtaget bemærkninger til udkastet til afgørelse. 13

14 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1 og 41 i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den 30. januar 2002 samt vilkårsændring af den 16. september 2003 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes Revurdering Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Virksomheden ligger ikke i nærheden af og kan ikke påvirke et Nature område og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige afgørelser Ud over denne tillægsgodkendelse gælder miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 samt vilkårsændringen af den 16. september Retsbeskyttelse Virksomhedens retsbeskyttelsesperiode er på 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens forside. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse. Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i godkendelsen kan ændres ved påbud. Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel ikke meddeles påbud eller forbud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurdering, f.eks. hvis forureningen fra virk- 14

15 somheden skader miljøet mere end, der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden forholdsmæssigt store omkostninger. Vilkårene mærket med * er meddelt som påbud i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven og er ikke omfattet af retsbeskyttelse. 4.4 Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Århus er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.5 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Hobro Avis og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside Miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid (inden kl ) den dag, hvor klagefristen udløber. Dato for klagefristens udløb fremgår af forsiden. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 15

16 4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BHJ A/S, Fabrikschef Martin D. Ravnsbæk, Grontmij Carl Bro, Jørgen Vineke Pedersen, Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø, Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet Kreds Limfjord Syd, Susanne Jensen, Fjordparken 63, 9500 Hobro, Jette Palmhøj, Wiegaardsvej 6, 9500 Hobro, 5. BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse BHJ A/S ansøgning om miljøgodkendelse af en ny proceslinje revideret august 2008 (dateret den 26. august 2008 med rettelse af den 29. september 2008). (Bilag A er vedlagt som et separat bilag). 16

17 Bilag B: Oversigtsplan

18 BHJ A/S Kornvej Hobro Målforhold 1:10000 Dato 28/ Signaturforklaring Cowi

19 Bilag C: Virksomhedens omgivelser

20 Danmarks Arealinformation, Skov- og Naturstyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen BHJ A/S, Kornvej 1, Hobro Beskyttede naturområder og Natura 2000 områder Målforhold 1:20000 Dato 29/ Signaturforklaring

21 Bilag D: Sagens akter Ansøgning om miljøgodkendelse af en ny proceslinje revideret august 2008, excl. bilag 1, 3-4, 6-15, som indeholder fortrolige oplysninger. Ansøgningen er dateret den 26. august 2008 med rettelse af den 29. september Indskærpelse af vilkår om støj og lugt af den 1. april Ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder af den 15. maj Høringsbrev til Mariagerfjord Kommune af den 21. maj Høringssvar fra Mariagerfjord Kommune af den 20. juni Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder af den 26. juni Brev fra BHJ af den 17. september 2008 Erklæring vedr. allergireaktioner. Brev fra Mariagerfjord Kommune af den 18. december 2008 Dispensation fra lokalplan til opførelse af en 80 meter høj skorsten. Ordrebekræftelse for skorstenen af den 19. december Bilag E: Lovgrundlag Referenceliste Love Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 13. december Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. december Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr af 13. december Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr af 14. december Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr af 11. december Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr af 14. december Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 19

22 Vejledninger fra Miljøstyrelsen Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen). Nr. 2/2002 om oversigt over B-værdier (B-værdivejledningen). Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. Fra december 1991 Håndbog om miljø og planlægning. Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Orienteringer fra Miljøstyrelsen Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 20

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade 93 6600 Vejen Marts 2015 Virksomheder J.nr. MST-1271-00180 Ref. hebec/amj Den 12. marts 2015 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Samt miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning Miljøgodkendelse Re-Match ApS HI-Park 441 7400 Herning Dato 3. juni 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Lugt...

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej 1 5854 Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse HI-Park, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 Dato: 8. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse HI-Park 401, 7400 Herning (midlertidig

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013 Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel August 2013 Virksomheder J.nr. MST-1270-00883 Ref. ulsee/lenan/marip Den 21. august 2013 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Hammel Fjernvarme

Læs mere