TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: J101 Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin. Godkendelsen omfatter: Etablering af en ny produktionslinje samt et nyt pakkeri og lager. Godkendt: Dorte S. Suikkanen Kemiingeniør Anders T. Kristensen Biolog Annonceres den 27. januar 2009 Klagefristen udløber den 24. februar 2009 Søgsmålsfristen udløber den 27. juli 2009 Retsbeskyttelsen udløber den 21. januar 2017 Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Afgørelse og vilkår Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold 4 Indretning og drift 4 Luftforurening 4 Lugt 6 Støj 7 Rapportering 8 3. Vurdering og bemærkninger 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Til- og frakørsel Driftsforstyrrelser og uheld Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Forholdet til loven 4.1 Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige afgørelser Retsbeskyttelse Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Bilag A) Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse B) Oversigtsplan C) Virksomhedens omgivelser D) Sagens akter E) Lovgrundlag Referenceliste 2

3 1. INDLEDNING BHJ A/S er en eksisterende fabrik, som ligger i et erhvervsområde på Kornvej 1 i Hobro. BHJ A/S oparbejder animalsk protein ud fra okse- og svineprodukter samt svinesvær fra slagterierne. Virksomhedens samlede aktiviteter er omfattet af miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 samt vilkårsændring af den 16. september Denne tillægsgodkendelse omfatter etablering af en ny produktionslinje (linje 4) til oparbejdning af svinesvær i en eksisterende produktionsbygning (dog med en lille tilbygning) samt opførelse af en ny lagerbygning, hvori der også skal etableres pakkeri. Desuden opstilles en mølle til formaling af tørret granulat, således at denne vare kan forarbejdes færdig på fabrikken i stedet for som nu at blive sendt til BHJ s afdeling i Gråsten til færdigbehandling. Siden miljøgodkendelsen blev meddelt i januar 2002 er inddampningslinien for limvand erstattet af et membranfiltreringsanlæg, hvilket har reduceret lugtemissionen væsentligt. Dette anlæg er også omfattet af nærværende tillægsgodkendelse. Produktionen af animalsk protein udvides med ca. 50 % på årsbasis, ikke kun ved etablering af den nye produktionslinje, men også fordi det nye pakkeri og lager giver virksomheden en større fleksibilitet, som medfører, at der kan produceres effektivt i flere timer. Miljøpåvirkningerne fra produktionsudvidelse kan sammenfattes til ekstra støj-, støv- samt lugtemission i forhold til hidtil godkendelse. Den ekstra støj omfatter også, at trafikken til og fra virksomheden øges. I forbindelse med planlægningen af produktionsudvidelserne er foretaget en kortlægning af virksomhedens nuværende støj- og lugtbidrag. Både støj- og lugtbidraget fra virksomheden er allerede inden udvidelsen for højt. Miljøcenter Århus har derfor krævet, at støjbidraget nedbringes ved dæmpning af udvalgte støjkilder, så grænseværdierne overholdes i de nærliggende boligområder inden udvidelsen ibrugtages, samt at de nye støjkilder ikke giver et hørbart bidrag i omgivelserne. Med hensyn til lugt skal virksomheden inden ½ år fra godkendelsesdatoen installere lugtbegrænsende foranstaltninger, således at lugtgrænseværdierne er overholdt overalt i omgivelserne. Det vurderes herefter, at produktionsudvidelsen kan ske uden at give anledning til gener i omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i de eksisterende godkendelser samt denne tillægsgodkendelse. Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. 3

4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøcenter Århus hermed etableringen af en ny produktionslinje (linje 4) til oparbejdning af svinesvær i en eksisterende produktionsbygning samt opførelse af en ny lagerbygning, hvori der også skal etableres pakkeri og mølleri. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen er givet som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af den 30. januar Vilkårene vedrørende emission af proteinholdigt støv og animalsk fedt (aerosoler) meddeles som påbud i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven. Disse vilkår er mærket med * og er gældende for hele virksomheden. Tillægsgodkendelsen gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 og i vilkårsændring af den 16. september 2003 overholdes. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Tillægsgodkendelsen bortfalder i det omfang den ikke er udnyttet inden for 2 år fra godkendelsens dato. A2 A3 Eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen (Bilag A) bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. Indretning og drift B1 Den samlede mængde råvarer dvs. okse- og svinemateriale samt halvfabrikater må maksimalt udgøre tons pr. år. Året regnes som regnskabsåret (pt. kalenderåret). Luftforurening Emissionsgrænser *C1 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. Afkast fra Procesafkast med emission af proteinholdigt støv Procesafkast med emission af animalsk fedt Stof Støv indeholdende proteiner (total støv) Emissionsgrænse (mg/nm 3 ) 2,5* Animalsk fedt (aerosoler) 5** En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas). 4

5 * emissionsgrænseværdien for støv indeholdende proteiner er kun gældende, såfremt massestrømsgrænsen for hovedgruppe 1-klasse II - stoffer på 25 g/h er overskredet for hele virksomheden som helhed. **emissionsgrænseværdien for animalsk fedt som aerosoler er kun gældende, såfremt massestrømsgrænsen for hovedgruppe 2-organiske stoffer klasse I-stoffer på 100 g/h er overskredet for hele virksomheden som helhed. Immissionskoncentration *C2 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof Støv indeholdende proteiner (total støv) B-værdi mg/m 3 0,01 Animalsk fedt (aerosoler) 0,01 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. *C3 Drift og kontrol med støvfiltre skal ske i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. *C4 Virksomheden skal inden 1. juli 2009 installere kontinueret overvågning af støv med alarm på alle afkast fra møllefiltre. *C5 a) Virksomheden skal senest 1. oktober 2009 dokumentere, at grænseværdierne for støv indeholdende protein i ovenstående vilkår C1 og C2 er overholdt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. b) Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C1 og C2 er overholdt. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. a+b Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/

6 Krav til luftmåling Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Metode Støv indeholdende protein MEL-02 1 Animalsk fedt (aerosoler) Efter aftale med tilsynsmyndigheden Dog kan en anden analysemetode benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22 1, skal være overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B- værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B- værdien. Lugt D1 Kontrol af lugt Virksomheden skal senest 6 måneder fra godkendelsens dato have gennemført reduktion af lugtemissionen/-immissionen, således at grænseværdierne for lugt i vilkår 22 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er overholdt. Dette skal dokumenteres ved målinger og beregninger, som aftales med tilsynsmyndigheden, og som skal være gennemført senest 8 måneder fra godkendelsens dato. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af lugt af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13 1 Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 1 Metodeliste fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium 6

7 Støj E1 Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver i hvert afkast. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Kontrol af støj a) Virksomheden skal inden produktionsudvidelsen ibrugtages gennemføre de planlagte støjdæmpninger, således at grænseværdierne for støj i vilkår 29 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er overholdt ved boliger i omgivelserne, dog ekskl. annekset til Thorsgård Efterskole. Senest 2 måneder efter ibrugtagning af produktionsudvidelsen skal det ved måling dokumenteres, at de planlagte dæmpninger er opnået. Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. b) Virksomheden skal senest 1. januar 2010 dokumentere ved måling og beregning, at grænseværdierne for støj i vilkår 29 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er overholdt overalt i omgivelserne. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. a+b) Krav til målinger Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 7

8 Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. E2 Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Rapportering Eftersyn af anlæg *F1 Der skal føres journal over eftersyn af renseforanstaltninger (f.eks. støvfiltre og støvcykloner) med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Kontrol med kontinuert måleudstyr *F2 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr til overvågning af støvemission, dvs.: - kalibreringer/parallelmålinger - løbende vedligeholdelse og justeringer Opbevaring af journaler *F3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Miljøpåvirkningerne fra produktionsudvidelse kan sammenfattes til ekstra støj-, støv- og lugtemission i forhold til det nuværende niveau. Den ekstra støj omfatter også, at trafikken til og fra virksomheden øges. I forbindelse med planlægningen af produktionsudvidelserne er foretaget en kortlægning af virksomhedens nuværende støj- og lugtbidrag. Både støj- og lugtbidraget fra virksomheden er allerede inden udvidelsen for højt. Miljøcenter Århus har derfor krævet, at støjbidraget nedbringes ved dæmpning af udvalgte støjkilder til grænseværdierne i de nærliggende boligområder inden udvidelsen ibrugtages, samt at de nye støjkilder ikke giver et registrerbart bidrag i omgivelserne. Den ekstra støj hidrørende fra øget trafik til og fra virksomheden vurderes at være uproblematisk, idet virksomheden ligger i et erhvervsområde, og den tunge trafik ledes udenom både Hobro midtby og boligområderne i nærheden af fabrikken (se afsnit 3.2.8). 8

9 Med hensyn til lugt skal virksomheden inden ½ år fra godkendelsesdatoen installere lugtbegrænsende foranstaltninger, således at lugtgrænseværdierne er overholdt overalt i omgivelserne. Det vurderes derfor, at produktionsudvidelsen ikke vil give anledning til gener i omgivelserne. Virksomheden har desuden truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (se afsnit ). 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Virksomheden er beliggende i byzone i den nordøstlige udkant af Hobro by i et område udlagt til erhvervsformål. Virksomheden er omfattet af lokalplan 132 (april 1986) og lokalplan 102 (oktober 1978) samt kommuneplan 2004/2016. Mariagerfjord Kommune har i et høringssvar af den 20. juni 2008 udtalt: Der er intet planmæssigt til hinder for at BHJ A/S kan iværksætte byggeriet. Mod øst grænser virksomheden op til et grønt område. Mod nord, vest og syd ligger erhvervsvirksomheder. Sydøst for virksomheden findes en enkelt beboelsesejendom, beliggende Hadsundvej 7. Ejendommen fungerer som anneks til Thorsgård Efterskole. Annekset indeholder 1 lejlighed og 7 værelser, som anvendes til helårsbeboelse. Syd for erhvervsområdet findes bl.a. en landejendom og Thorsgård Efterskole. Begge ejendomme er beliggende i landzone. Endvidere findes mod syd boligområdet 1B17 Hegedalsparken og boligområdet 1B13 Fjordparken. Projektet er ikke omfattet af reglerne om udarbejdelse af Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM). Virksomheden ligger i et område med begrænsede og almindelige drikkevandsinteresser, og der er 2500 meter til nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet vil ikke kunne påvirke et Natura 2000-område, da nærmeste områder er habitatområderne: Kjelstrup sø (nr. 22) - ca. 6 km øst for BHJ Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal (nr. 30) - ca. 6,5 km syd for BHJ Kastbjerg Ådal (nr. 223) - ca. 8 km sydøst for BHJ Der er ikke registreret oplysninger om forurening på BHJs fabriksgrunde på adresserne Kornvej 1,3,4 og 6 ifølge Generelle forhold Efter 2 år fra godkendelsens dato bortfalder den del af godkendelsen, som omfatter planlagte udvidelser, der ikke er gennemført. 9

10 3.2.3 Luftforurening Ved vilkårsændringen af den 16. september 2003 er massestrømsgrænse, emissionsgrænse og B-værdi for proteinstoffer ikke medtaget i det nye vilkår 11. Desuden er emission af animalsk fedt (aerosoler) ikke omfattet af godkendelsen. Da miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er en revurdering, og derfor ikke er omfattet af retsbeskyttelse, meddeles nogle nye supplerende vilkår som påbud i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven. Disse vilkår er mærket med * og er gældende for hele virksomheden. Animalske proteiner og animalsk fedt (aerosoler) er ikke specificeret i B-værdivejledningen. I henhold til Nordjyllands Amts bemærkninger i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 er Grænseværdien for proteinstoffer fastlagt i samråd med Miljøstyrelsen. Da proteiner kan opfattes som potentielle allergener, synes B-værdien på 0,01 mg/m 3 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 at være et realistisk bud. Dog mener Miljøcenter Århus af samme grund, at stoffet bør klassificeres som et hovedgruppe 1 - klasse II stof og ikke et hovedgruppe 2 organiske stoffer klasse I stof. Massestrømsgrænsen og emissionsgrænseværdien er derfor fastlagt til henholdsvis 25 g/h og 2,5 mg/nm 3 i nærværende tillægsgodkendelse. Til sammenligning kan oplyses, at melstøv er klassificeret som et hovedgruppe 1- klasse II stof med en B-værdi på 0,02 mg/m 3. Det vurderes, at den valgte B-værdi sikrer mod potentiel allergen virkning i omgivelserne, da virksomhedens medarbejdere ikke er plaget af allergiske reaktioner som følge af proteinholdigt støv i arbejdsmiljøet. Miljøcenter Århus har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for at få en vurdering af klassificering og B-værdi for animalske og vegetabilske proteiner. Vilkårene med grænseværdierne for støv indeholdende proteiner kan derfor blive ændret efter endt sagsbehandling i Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium og Miljøstyrelsen er enige med Miljøcenter Århus i, at aerosoler af animalsk fedt er sammenlignelig med aerosoler af vegetabilsk fedt, som er indeholdt i B-værdi-vejledningen. Disse værdier er derfor anvendt i vilkår C1 og C2. Virksomheden skal senest 1. oktober 2009 dokumentere, at grænseværdierne for støv indeholdende protein i vilkår C1 og C2 er overholdt Lugt Der er i forbindelse med ansøgningen om produktionsudvidelse foretaget en lugtkortlægning af de eksisterende lugtkilder. Miljøcenter Århus har efterfølgende indskærpet over for virksomheden, at lugtvilkår nr. 22 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 skal overholdes, idet målingerne og de tilhørende beregninger viste større overskridelser uden for skel. Inden 6 måneder fra godkendelsens dato skal der gennemføres reduktion af lugtemissionen/- immissionen, således at grænseværdien for lugt er overholdt i omgivelserne. Virksomheden har fremsendt kopi af ordrebekræftelse fra leverandør, der viser, at det er muligt at etablere lugtbegrænsende foranstaltninger i løbet af ½ år. De nye lugtkilder vil øge lugtbidraget med 6-19 % afhængig af hvilket receptorpunkt, der betragtes, selvom produktionsforøgelsen udgør 30 % pr. tidsenhed. Det skyldes, at de største lugtbidrag hidrører fra oparbejdning af okse- og svineafskær, som ikke øges pr. tidsenhed. Forøgelsen af lugtbidraget svarer til 4-12 LE/m 3, hvor stigningen på henholdsvis 4 LE/m 3 er beregnet i boligområdet Hegedalsparken og 12 LE/m 3 ved annekset til Thorsgård Efterskole. 10

11 Da lugt udelukkende er en gene for de omboende, og der ikke er en sundhedsskadelig risiko forbundet med den for høje lugtemission fra virksomheden, og det yderligere vurderes, at ovennævnte forøgelse af bidraget ikke vil være registrerbart i forhold til det nuværende niveau på henholdsvis 22 LE/m 3 i Hegedalsparken og 77 LE/m 3 ved efterskolens anneks, har Miljøcenter Århus vurderet, at det er forsvarligt at tillade et forøget bidrag i en begrænset periode på 6 måneder. I denne periode skal virksomheden installere lugtbegrænsende foranstaltninger, således at lugtemissionen reduceres så meget, at grænseværdierne overholdes overalt i omgivelserne. Inden 8 mdr. fra tillægsgodkendelsens dato skal virksomheden dokumentere, at grænseværdierne for lugt på henholdsvis 5 og 10 LE/m 3 er overholdt overalt i omgivelserne Spildevand Fabrikkens spildevand forrenses i et omvendt osmose membranfiltreringsanlæg inden det udledes til det kommunale spildevandsanlæg. Der er sendt en særskilt ansøgning til Mariagerfjord Kommune om tilladelse til en øget udledning af forrenset processpildevand i forbindelse med udvidelse af produktionen. Kommunen har i et høringssvar af den 20. juni 2008 udtalt: Den planlagte udvidelse af produktionen anses at være uproblematisk i forhold til kapaciteten på Hobro Renseanlæg, hvorfor en tilslutningstilladelse til det offentlige kloaknet vil blive meddelt. Der er efterfølgende meddelt en ny tilladelse pr. 1. november Overfladevand afledes til det kommunale regnvandssystem Støj Der er i forbindelse med ansøgningen om produktionsudvidelse foretaget en støjkortlægning af de eksisterende støjkilder. Miljøcenter Århus har efterfølgende indskærpet over for virksomheden, at støjvilkår nr. 29 i miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 skal overholdes, idet beregningerne viste overskridelser på op til 6 db(a) i de nærmeste boligområder. Inden ibrugtagning af produktionsudvidelsen skal der gennemføres støjdæmpning af flere af de eksisterende kilder, således at grænseværdierne for støj er overholdt ved boliger i omgivelserne, dog ekskl. annekset til Thorsgård Efterskole. Inden 1. januar 2010 skal virksomheden have løst problemet med overskridelse af støjgrænseværdierne om aftenen og natten ved annekset til Thorsgård Efterskole. Den største overskridelse er om natten og udgør op til 11 db(a) efter fase 1 er gennemført. Selvom annekset ligger i et erhvervsområde, skal det betragtes som en bolig med støjgrænser svarende til et område for blandet bolig og erhverv. De nye stationære støjkilders bidrag skal være så lavt, at de ikke vil give et hørbart bidrag i de kritiske referencepunkter, som repræsenterer naboområder med boliger. Dette gælder også efterskolens anneks Affald En forøgelse af produktionskapaciteten på 50 % på årsbasis vil give anledning til en tilsvarende forøgelse af affaldsmængden. Langt hovedparten (mere end 95 %) af affaldsmængden er slam fra spildevandsrensningen, som afleveres til et biogasanlæg, og hermed udnyttes til energiproduktion. Forøgelsen af affaldsmængden vurderes derfor at være uproblematisk. 11

12 3.2.8 Til og frakørsel Den øgede produktionskapacitet vil i forhold til den nuværende transport betyde, at der vil blive transporteret mere gods til og fra virksomheden. Transport til og fra virksomheden foregår fra motorvejen ad motorvejsafkørsel Hobro Nord via Løgstørvej gennem rundkørsel ad Hadsundvej til Kornvej og generer således ikke Hobro midtby eller beboelsesområderne. Mariagerfjord Kommune har i et høringssvar af den 20. juni 2008 udtalt: Trafikalt har udvidelsen ingen betydning, grundet virksomhedens lokalisering. Der modtages råvarer hele døgnet rundt på hverdage og nogle enkelte læs om søndagen i dagtimerne. Udleveringen af færdigvarer foregår primært i dagtimerne. Der vil gennemsnitlig komme lastbiler til fabrikken i døgnet på hverdage. Langt hovedparten af lastbiltransporten på virksomhedens grund og af- og pålæsning af lastbilerne foregår i den nordlige del af fabriksområdet med indkørsel fra Havrevænget, hvorved fabriksbygningerne vil virke skærmende for støjudbredelsen mod områderne med boliger. Støj fra kørsel og tilknyttede arbejdsoperationer er indarbejdet i støjdokumentationen, hvori det konkluderes, at hverken bidraget fra nye faste kilder eller mobile kilder har betydende indflydelse på den støjdæmpning, som er nødvendig for at nedbringe støjbelastningen til støjgrænserne Driftsforstyrrelser og uheld For at forebygge et større udslip af støv og produkt vil virksomheden inden 1. juli 2009 installere kontinuert overvågning af støv med alarm på alle afkast fra møllefiltre Bedst tilgængelige teknik Europakommissionen har ikke udsendt en relevant BREF-note for den pågældende virksomhedstype. Til den nye produktionslinje er valgt samme type teknologi, som i øvrigt er kendt på virksomheden, men i en teknologisk opdateret udgave, hvilket gør anlægget mere energieffektivt. F.eks. er der installeret frekvensstyring af diverse motorer. Siden miljøgodkendelsen blev meddelt i januar 2002 er inddampningslinien for limvand erstattet af et membranfiltreringsanlæg, hvilket ud over at have reduceret lugtemissionen væsentlig, også sparer energi. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Miljøcenter Århus har den 21. maj 2008 fremsendt en skrivelse til Mariagerfjord Kommune med henblik på høring af kommunen i forbindelse med BHJs ansøgning om at påbegynde byggeri iht. Miljøbeskyttelseslovens 33 stk. 2 samt anmodning om udtalelse til ansøgningen i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 8. Mariagerfjord Kommune har i svar af den 20. juni 2008 til høringsbrevet skrevet følgende bemærkninger: Der intet planmæssigt er til hinder for at BHJ A/S kan igangsætte byggeriet. 12

13 Den planlagte udvidelse af produktionen anses at være uproblematisk i forhold til kapaciteten på Hobro Renseanlæg, hvorfor en tilslutningstilladelse til det offentlige kloaknet vil blive meddelt. Trafikalt har udvidelsen ingen betydning, grundet virksomhedens lokalisering Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Hobro Avis den 13. maj Der er modtaget henvendelse fra to naboer fra henholdsvis Wiegårdsvej og Fjordparken, som ønskede at se ansøgningen. Begge har efterfølgende fået kopi af udkast til afgørelse tilsendt. Miljøcenter Århus har ikke modtaget bemærkninger til udkastet til afgørelse. 13

14 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1 og 41 i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den 30. januar 2002 samt vilkårsændring af den 16. september 2003 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes Revurdering Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Virksomheden ligger ikke i nærheden af og kan ikke påvirke et Nature område og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige afgørelser Ud over denne tillægsgodkendelse gælder miljøgodkendelsen af den 30. januar 2002 samt vilkårsændringen af den 16. september Retsbeskyttelse Virksomhedens retsbeskyttelsesperiode er på 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens forside. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse. Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i godkendelsen kan ændres ved påbud. Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel ikke meddeles påbud eller forbud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurdering, f.eks. hvis forureningen fra virk- 14

15 somheden skader miljøet mere end, der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden forholdsmæssigt store omkostninger. Vilkårene mærket med * er meddelt som påbud i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven og er ikke omfattet af retsbeskyttelse. 4.4 Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Århus er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.5 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Hobro Avis og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside Miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid (inden kl ) den dag, hvor klagefristen udløber. Dato for klagefristens udløb fremgår af forsiden. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 15

16 4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BHJ A/S, Fabrikschef Martin D. Ravnsbæk, Grontmij Carl Bro, Jørgen Vineke Pedersen, Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø, Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet Kreds Limfjord Syd, Susanne Jensen, Fjordparken 63, 9500 Hobro, Jette Palmhøj, Wiegaardsvej 6, 9500 Hobro, 5. BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse BHJ A/S ansøgning om miljøgodkendelse af en ny proceslinje revideret august 2008 (dateret den 26. august 2008 med rettelse af den 29. september 2008). (Bilag A er vedlagt som et separat bilag). 16

17 Bilag B: Oversigtsplan

18 BHJ A/S Kornvej Hobro Målforhold 1:10000 Dato 28/ Signaturforklaring Cowi

19 Bilag C: Virksomhedens omgivelser

20 Danmarks Arealinformation, Skov- og Naturstyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen BHJ A/S, Kornvej 1, Hobro Beskyttede naturområder og Natura 2000 områder Målforhold 1:20000 Dato 29/ Signaturforklaring

21 Bilag D: Sagens akter Ansøgning om miljøgodkendelse af en ny proceslinje revideret august 2008, excl. bilag 1, 3-4, 6-15, som indeholder fortrolige oplysninger. Ansøgningen er dateret den 26. august 2008 med rettelse af den 29. september Indskærpelse af vilkår om støj og lugt af den 1. april Ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder af den 15. maj Høringsbrev til Mariagerfjord Kommune af den 21. maj Høringssvar fra Mariagerfjord Kommune af den 20. juni Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder af den 26. juni Brev fra BHJ af den 17. september 2008 Erklæring vedr. allergireaktioner. Brev fra Mariagerfjord Kommune af den 18. december 2008 Dispensation fra lokalplan til opførelse af en 80 meter høj skorsten. Ordrebekræftelse for skorstenen af den 19. december Bilag E: Lovgrundlag Referenceliste Love Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 13. december Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. december Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr af 13. december Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr af 14. december Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr af 11. december Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr af 14. december Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 19

22 Vejledninger fra Miljøstyrelsen Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen). Nr. 2/2002 om oversigt over B-værdier (B-værdivejledningen). Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. Fra december 1991 Håndbog om miljø og planlægning. Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Orienteringer fra Miljøstyrelsen Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 20

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00306 Ref. dossu/antkr TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S PROTEIN FOODS Kornvej 1 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder CVR-nummer:

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00354 Ref. amklo/tasme 17. december 2010 For: Lantmännen Danpo A/S VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Vestre Skovvej 3, 9600 Aars Matrikel nr.: 2 fy, Aars by,

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00258 Ref. ANAJE/BEVCH Den 16. juli 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej 24, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 10m, Måbjerg,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00485 Ref. CLLCH, HEMHE Den 15. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse BHJ A/S Hobro CVR nummer 11423418 Virksomhedstype

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: AMU-Center Djursland Godkendelsen omfatter: Trafiksikkerhedskurser til afholdelse på AMU-Center Djurslands køretekniske anlæg den 9/6, 16/6, den 6/10 og 27/10 2002 Dato:

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-00913 Ref. linha/bjknu Den 6. oktober 2015 Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer For: Palsgaard A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Matrikel nr.: 1k, Palsgård Hgd.,

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For Vital Petfood Group A/S, Hasselager

MILJØGODKENDELSE. For Vital Petfood Group A/S, Hasselager MILJØGODKENDELSE For Vital Petfood Group A/S, Hasselager Afgørelsen omfatter: Produktionsudvidelse til 45.000 tons pr. år samt en revurdering og sammenskrivning af tidligere miljøgodkendelser. Dato: 28.

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00156 Ref. Johje/klhou Den 12. november 2008 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00326 Ref. Anjro/haskr Den 8. juli 2010 MILJØGODKENDELSE For: Skjern Papirfabrik A/S Birkvej 14, 6900 Skjern Matrikel nr.: 3 al m.fl. Vester Birk, Skjern Jorder

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Aarhus J.nr. MST-1270-00376 Ref. antkr/haskr Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: DENEX A/S Adresse: Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn Matrikel nr.: 2f m.fl. Elling By, Elling CVR-nummer: 31346959 P-nummer:

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

Tillæg til MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING LEO Pharma A/S København J.nr. MST-1270-00685 Ref. gukha/rukso Den 20. februar 2013 Tillæg til MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 40 00 Fax 33 32 22

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: TripleA A/S. Godkendelsen omfatter: Etablering af ny virksomhed, der ønsker at udvinde sojaprotein fra sojaskrå.

MILJØGODKENDELSE. For: TripleA A/S. Godkendelsen omfatter: Etablering af ny virksomhed, der ønsker at udvinde sojaprotein fra sojaskrå. Virksomheder J.nr. MST-1270-00723 Ref. dossu/lenan/linha MILJØGODKENDELSE For: TripleA A/S Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld Matrikel nr.: 14e, Hornsyld By, Nebsager CVR-nummer: 18519275 P-nummer: 1004733070

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Tilladelse til modtagelse og forarbejdning af op til ton råvarer om ugen i vinterhalvåret.

Godkendelsen omfatter: Tilladelse til modtagelse og forarbejdning af op til ton råvarer om ugen i vinterhalvåret. Aarhus J.nr. MST-1270-00568 Ref. chell/tasme Dato 11. oktober 2011 MILJØGODKENDELSE For: Daka AmbA, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ Matrikel nr.: 2a og 2u, Ladegårde, Essenbæk CVR-nummer: 45613410 P-nummer:

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Aarhus J.nr.: MST-1270-00383 Ref. amklo/chell 22. marts 2011 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Danish Crown Holstebro Vest Kreaturslagteri Vendersgade 6, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 674, Holstebro bygrunde

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST- 1270-01154 Ref. Anbri/Molut Den 2. maj 2014 MILJØGODKENDELSE Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler For: Amager Ressourcecenter Matrikel

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere