Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling"

Transkript

1 Referat Til: Fra: Sagen Plan Plan Rådhusgade Odder Tlf Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Byrådet havde inviteret til borgermøde torsdag, den 22. sept på Odder Parkhotel fra kl Der var et fremmøde på 41 personer. Temaet Erhvervs- og byudvikling blev drøftet ved borde med tre forskellige temaer: Vækst, Infrastruktur, Bystruktur. Som igangsætter af diskussion var der udarbejdet 6 spørgsmål til hvert tema. Der blev taget notater ved alle fire borde, som er sammenskrevet til et fælles referat, der vil indgå som en del af de høringssvar, Odder Byråd vil behandle forud for færdigbehandlingen af Plan og Agenda 21 strategi, september Infrastruktur: Letbanen: Der skal stor fokus på Letbanen. Banen er en investering i kommunens fremtid og forbindelse til Aarhus, da Odder på sigt skal indtænkes som en del af Aarhus området og områdets bosætningsmønster. Der skal sikres effektivitet i Letbanesystemet. Der foreslås dobbeltspor for at mindske køretiden. Banegårdsområdet kan udnyttes som erhvervscenter, og der kan etableres gang og cykelsti mellem Banegården Sygehusområdet bymidten. Forslag om at flytte banen øst om Odder (ud til den viste linjeføring af østlig omfartsvej). Banegården skal bibeholdes centralt i byen, og banen skal forlænges mod syd til Houvej, derfra mod Hov frem til den østlige omfartsvej (Campus), og så nordpå. Banelinjen skal forblive, hvor den er centralt og lige midt i byen. Banen bør på sigt forlænges til Hov og færgehavnen Sags Id Sagsbeh. Janne Berg Tlf Dok id Side 1/5 Omfartsveje: Kattegat forbindelsen. Kommunen skal have fokus på projektet, selv om det måske nok ligger langt ude i fremtiden. En Kattegat bro vil betyde en enorm indgriben i hele kommunens struktur. Når Bering-Bedervejen etableres, vil det betyde rimelig adgang mellem Motorvejen og Oddervej. Kig på byens infrastruktur. Der skal udarbejdes en overordnet trafikplan for Odder Kommune. Tung og gennemkørende trafik skal ledes udenom Odder midtby. Der skal være god vejforbindelse fra Odder til Aarhus. Det er vigtigt af hensyn til bosætning både for unge og for børnefamilier. Trafikanalyse der viser, hvor bilerne kører. Analysen skal også redegøre for aflastning af midtbyen og Alléen ved etablering af omfartsveje både østlig og vestlig. Opprioritering af trafikaflastning til Aarhus er vigtigere end til Skanderborg.

2 Omfartsvej vest om byen skal etableres mellem Tvenstrup og Ballevej ikke mellem Fillerup og Snærildvej. Grobshulevej udvides. Trafik fra de nye boligområder i Odder Vest formodes at køre mod Aarhus og vil ikke benytte en vestlig omfartsvej. En vestlig omfartsvej mellem Fillerup og Snæridlvej vil ikke aflaste trafikken gennem Alléen væsentlig, hvis man skal til Hov. Trafik til industriområdet i Odder benytter Grobshulevej og ikke alléen. En vestlig omfartsvej vil ødelægge naturen omkring Fillerup og Snærild, hvor mange borgere i øvrigt motionerer. En østlig omfartsvej vil aflaste midtbyen trafikalt. Der skal snakkes østlig og vestlig omfartsvej det er ikke enten / eller. Forbindelsen til Hov og færgerne skal gøres bedre. Her kører rigtig rigtig mange biler/mennesker. Rådhusgade skal gøres mere attraktiv. Det kan strækningen blive, hvis trafikken ledes uden om bymidten. Slippen / Rosensgade skal ensrettes på strækningen ud for Ratlousskolen. Ingen parkering på hele Torvet fra 1. april 1. okt. Parkering på Torvet om vinteren (som i dag). Bystruktur: Sygehusområdet Politikkerne skal være mere konkrete i forhold til den fremadrettede strategi. Sygehusområdet er et attraktivt område i Odder, der skal synliggøres og kobles på bymidten med stiadgang. Der skal udarbejdes en strukturplan for området for at skabe overblik over anvendelse og udnyttelse af området. En strukturplan kan godtgøre, om området kan tåle mere bebyggelse. Strukturplanen skal følges op med en beskrivelse af området. I planlægningsfasen bør kommunen inddrage naboerne til området og drage nytte af deres erfaringer. Nyt navn til sygehuset: Det skal IKKE hedde sundhedscenter, men noget ungt smart der også signalerer erhverv og kultur Sygehusbygningerne skal blive stående i deres mangfoldighed. Det må godt fremstå lidt råt i sin fremtoning Der bør laves et åbent hus arrangement på sygehuset Der bør arrangeres en sygehusvandring, hvor området vises frem. Der bør i det hele taget arrangeres flere byvandringer. Området foreslås udnyttet til en blanding af boliger og erhverv. Der indkom mange idéer på borgermøde om sygehusområdets fremtid, og der er modtaget seriøse henvendelser. Erhvervsudvikling kan være etablering af en IT motorvej. Der bør være igangsættercenter på området en rugekasse for nye virksomheder. Såfremt de udvikler sig, skal de kunne henvises til Odder erhvervsområde. Der er mange mikro-virksomheder rundt om i kommunen. Der kan laves et erfaringsmiljø for disse virksomheder/iværksættere på sygehuset. Sygehuset skal bruges som sundhedscenter, evt. speciallæger m.m. Udvikling Odder kan flytte til området. Serviceerhverv er et område, der breder sig og kan eksporteres. Etablere billige ungdoms- og familieboliger i Sygehusområdet til unge, der studerer i Aarhus. Nem adgang til den kollektive trafik. Lav vandrehjem i en af de tidligere sygeplejerske boligblokke. Området skal så vidt muligt bruges alle døgnets 24 timer. Dele af bebyggelsen kan anvendes til spillested/øvelokale for unge mennesker. Side 2/5

3 Der kan være ungehus i det gamle vaskeri. Bygningskomplekset (det centrale firlængede) bør have flere indgange eller åbnes op. Lav en klatrevæg på skorstenen. Sygehusområdet har mange fantastiske grønne områder, der skal bevares. Del af det grønne område kan bruges til skaterbane i beton. Det vil give liv og tiltrække mange unge. Det skal være fedt at være ung i Odder. (Der er også snak om etablering af skaterpark ved Spektrum) Hvis der etableres ny bebyggelse i området, skal der fjernes tilsvarende eksisterende bygningsmasse. I øvrigt bør nogle af de dårligste bygninger rives ned. DN har fremsendt forslag til stisystem rundt i Sygehusparken. Er i øvrigt velegnet til motionsrute. Der skal udarbejdes en udviklingsplan for Odder centrum. Lav overdækket butikscenter på Centrumpladsen (udnyt områdets skrånende terræn til etagedæk samt kælderplan). Nye butikker etableres i sammenhæng med de eksisterende omkringliggende butikker. Butikscentret opvarmes ved solceller. Sundhed i planlægningen: Sundhed er sammenhængende stisystemer, der skal prioriteres højt i planlægningen. Sundhed er miljø, grønne kiler, vand, stier og mulighed for at cykle. Træning kan kombineres med daglige rutine. Kan vi tage flere ture på cykel? Strategisk samarbejde med folk, der ved, hvordan cykelruter udformes. Er der nok cykelparkering på stationen? Cyklerne står spredt. Det er muligt at cykelpendle til Aarhus evt. med en elcykel. Der bør ikke plantes flere birketræer, da mange har allergi. Byudvikling: Skal man markedsføre Odder ved, at byen ligger tæt på Aarhus? Der er fordele og ulemper ved sådant et brand. Odder Kommune skal være et trygt sted at bo og være Store parcelhusområder, der ligger langt fra centrum skaber privatbilisme (2 biler pr. husstand, stort CO2 forbrug). Husk at tænke i kollektiv trafik. Der skal tænkes i bæredygtighed. Tænk energiplanlægning ind i fremtiden. Der blev talt om forskellige former for opvarmning (halm, biogas, flis m.m.) Undgå indkøbscentre udenfor byen, da det har en negativ effekt på bylivet. Der skal etableres et torv på Banegårdsgade udfor banegården ved Holsteinsgade. Odder har et godt og veludbygget stisystem. Det skal synliggøres for borgerne og turister. Der skal udarbejdes oversigtskort/bykort visende stier og cykelruter. Kunst og kulturelle steder kan evt. indtegnes på kortet. Langs stierne kan der opsættes markeringer, der viser, hvor langt man har gået. Ved særlige kulturelle punkter kan der laves Apps og/eller mobil oplysning, der fortæller om emnet, stedet og historien. Der kan også indtænkes geocaching, hvor borgere og turister kan deltage i events og fællesture. Kan Odder by fremadrettet ses som et fodgængerområde? Cykel- og gangstier skal prioriteres endnu højere, så byen opleves mere sammenhængende og bedre for fodgængere og bløde trafikanter. Side 3/5

4 Der skal handling bag Midtbyplanens idéer. Odder er opstået omkring åen, og stisystemet skal bindes op omkring den. I Midtbyplanen kan ses Det blå-grønne strøg, hvor åen udgør et væsentligt rekreativt element i bymidten. Stierne sikrer, at færden foregår under trykke forhold. Der skal fortsat være parkering på Polititorvet, men ikke helt op ad Tinghuset. Det vil være godt, hvis der kan komme restaurant eller lign. her Der er forståelse for strategien om, at byudvikling fortrinsvis skal foregå i Odder, Hov og Saksild. Landsbyerne skal ikke vokse væsentlig, men der skal altid være et par grunde til salg i disse byer. Hov Havn fungerer fint med hensyn til sejlads og transport, men på havnens erhvervsområde mangler der følgende: - Aqua-produktion til biomasse - Det nordiske køkken -Oplevelser havnekultur på tværs Hvordan får vi flere unge til at blive eller vælge at bosætte sig i kommunen? Kontakt ildsjæle der ved, hvordan man tiltrækker / beholder de unge i kommunen. En forudsætning er gode skoler. Kontakt til efterskoler. Der mangler et sted for de unge, der ikke er interesserede i idræt de foreningsløse unge? F.eks. ungdomshus Der skal oprettes et Ungeråd. Et ungeråd vil få de unge på banen. De ved hvad der skal til for at få flere unge mennesker til at blive/bosætte sig i byen. Målgruppen for kommunens kulturtilbud skal være børn og unge op til efter gymnasiealderen. Der mangler skateboardbane, motor cross bane (vanskeligt i forhold til støj) Musikskolen mangler pladser. Hvordan kan vi tiltrække vidensvirksomheder/iværksættere? Odder skal ha en statslig institution. Kommunen ligger centralt i Horsens / Skanderborg / Aarhus området. Kommunen skal kunne tilbyde kontorhuse/kontorfællesskaber og faciliteter til interesserede. Samarbejde med Forskerparken / Universitetet i Aarhus. Der skal altid være ledige lokaler til erhvervsdrivende. Odder Kommune kan markedsføre sig på at have et stort arbejdskraftopland med veluddannet arbejdskraft. Oplandsråd: Etablering af et Oplandsråd på tværs af de mindre byer i oplandet. Et oplandsråd kan sammenlignes med et Grønt Råd og Trafiksikkerhedsrådets følgegruppe. Oplandsrådet skal bestå af én repræsentant fra hvert bysamfund, der kan sætte fokus på de reelle behov i de mindre bysamfund. Der kan hentes inspiration fra Varde Kommune, hvor rådet samles 2 gange årligt. Kommunen kan drage nytte af lokale erfaringer. Forslag om at oplandsrådet kommer på budgettet og tildeles penge. Det åbne land: Flere steder langs kommunens kyster er strandstier groet til eller inddraget i private haver. De bør åbnes op igen. Der bør satses på de små initiativperler, der ligger langs kysten. Side 4/5

5 Turisme: Der mangler sengepladser i Odder til turister/besøgende. Der findes kun overnatningsmulighed på Park Hotel. Forslag om vandrehjem enten i Odder by (det nuværende bibliotek) eller i Gylling (det tidligere plejecenter). Der mangler et rigtig godt spisested midt i Odder by. Turismen skal styrkes bl.a. ved, at butikkerne holder længe åbent. Overdækket markedsplads på Lillegades p-plads om lørdagen ( Farmers marked ). Almindelig p-plads til hverdag, så borgerne kan stille bilen og tage toget til Aarhus. Hvordan fremmes god arkitektur: Kommunen bør have en overordnet politik, der oplyser om, hvad der er god arkitektur. En sådan politik skal efterkommes i en ansøgning om byggetilladelse. Den bør dog ikke være så restriktiv, at den skræmmer folk i at flytte til kommunen. Som tilflytter skal man kunne orientere sig om kommunens holdning til arkitektur. Der bør laves en eksempelsamling over god arkitektur. Føtex Food er et godt eksempel på god arkitektur, hvor politikkerne har stillet krav om store vinduesarealer mod Banegårdsgade. Centralhotellet - med sin centrale placering på Torvet - skal gøres aktivt. Festlokalet bør anvendes. Byen kan gå sammen om bl.a. istandsættelse af lokalet, men det kræver kommunal interesse, hvis projektet skal realiseres. Der bør være toiletbygning i forbindelse med Gylling Mølle. Bygningen skal opføres i stil, der passer til møllen. Den kan evt. opføres med solvarme, så bygningen kan holdes frostfri. Andet: Hundeskov? I den kommende kommuneplan bør der udlægges areal til hundeskov evt. i en kile i Odder Vest. Ansæt en kommunal fundraiser til at søge puljer, der kan fremme vækst! Skal mindst kunne tjene sin egen løn ind. Side 5/5

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog UDVIKLINGSAFDELINGEN Strategi og planlægning 2007-2021 Politiske standpunkter Strategi og planlægning 2007-2021 Temadag 6. marts 2007 1 Indledning Norddjurs Fremtidens kommune Baggrunden for temamødet

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april 2015 1 2 Albertslund byudviking - 2014 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere