Kyststien ved Hov. Projektbeskrivelse. Januar Kyststien ved Hov, side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kyststien ved Hov. Projektbeskrivelse. Januar 2012. Kyststien ved Hov, side 1"

Transkript

1 Kyststien ved Hov Projektbeskrivelse Januar 2012 Kyststien ved Hov, side 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Tilgængelighed/brugergrupper 3 Brugere af Kyststien ved Hov 3 Tilgængelighed 3 Et brugerdrevet stiprojekt fremtidig drift 3 Forslag til stiforløb 4 Faciliteter 5 Afmærkning og formidling 7 Forslag til formidlingspunkter med podcasts 7 Detailbeskrivelse vedr. kystsikring 8 Myndighedsbehandling 8 Lov om Kystbeskyttelse 8 Naturbeskyttelsesloven 9 Natura Fredninger 10 Lokalplaner 10 Budget 12 Tidsplan for projektudførelse 12 Bilag 1. Lidt om gode historier i Hov og omegn 13 Gersdorffslund og Bjørnkær Voldsted 13 kystmiljøet ved Hølken 13 Havnebyen Hov 13 Stationsbyen Hov 14 Feriebyen Hov 14 Egmont Højskolen 15 Hov Søsportscenter 15 Hov Maritime Idrætsefterslole 15 Baggrund En intiativgruppe bestående af Hou Fællesforum, Høfdeholderne, Egmondt Højskolen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ansøgte i juli 2011 Odder Kommune om et tilskud til iværksættelsen af et forprojekt om en kystnær sti ved Hov. Forud var der indledt en dialog med Kystinspektoratet og Naturstyrelsen om en række forhold langs kysten, hvor man lokalt gerne så nogle forbedringer. Odder Kommune og Egmont Højskolen bevilgede sammen ressourcer til forprojektet og ansatte en konsulent til at hjælpe projektet videre. Det blev aftalt, at konsulenten skulle udarbejde en projektbeskrivelse, som gav et samlet bud på etablering og afmærkning af en vandresti ved Hov med tilsknyttede faciliteter og formidling. Projektbeskrivelsen skulle kunne indgå som bilag i ansøgninger om eksterne midler til stiens realisering, og forprojektet skulle afsluttes i Det blev også aftalt, at der skulle tages kontakt til udvalgte nøglelodsejere, om deres ønske om at medvirke til projektets realisering. Forprojektarbejdet tog sin begyndelse ved et møde den 24. oktober Arbejdsformen, der blev valgt, var etableringen af et grønt partnerskab med mulighed for løbende at tilknytte nye partnere. Ved forprojektets afslutning bestod partnerskabskredsen af: Egmont højskolen v. Ole Lauth Hou Maritime Idrætsefterskole v. Peter Gordon Hou Fællesforum v. Dorte Wissendorff Høfdeholderne v. Bente Haugaard Lodsejerne v. Jens Gammelgaard Danmarks Naturfredningsforening v. Dorte Birkemose Friluftsrådet Odder v. Mette Poulsen Odder Museum v. Ole Sørensen Hov Skole v. Esben Jensen UdviklingOdder v. Karin Mehl Odder Kommune v. Bent Hodde Mortensen Naturstyrelsen v. Knud Erik Hesselbjerg Som konsulent har landskabsarkitekt Bendt Nielsens Tegnestue medvirket. Tidligt i processen blev det besluttet at kalde stien for Kyststien ved Hov - bl.a. for at signalere den helt overordnede vision om, at stien kan blive et led i etableringen af vandresti langs Jyllands østkyst. Grønt Råd i Odder Kommune har behandlet Kyststien ved Hov, og er positivt indstillet over for projektets gennemførelse. Kyststien ved Hov, side 2

3 Tilgængelighed/brugergrupper Brugere af Kyststien ved Hov Målgruppen for Kyststien ved Hov er primært byens borgere. Men som kyst- og havneby tiltrækker Hov også en del gæster, der nyder de rekreative muligheder med udgangspunkt i f.eks. campingspladser og sommerhuse m.v. Kyststien ved Hov udføres også til glæde for områdets gæster, hvorfor formidlingsdelen af projektet derfor også indebærer sprogversioner på engelsk og tysk. Langs kysten ved Hov har man altid kunnet færdes til fods på stier, der er opstået naturligt mellem bebyggelsen og stranden. Materialevandring og erosion langs kysten har imidlertid påvirket disse muligheder, så der nogle steder er lagt til kysten, mens der andre steder eroderes mellem de private haver ud mod kysten og brændringen. Foreningen Høfdeholderne har med Kystinspektoratets tilladelse etableret stenhøfder for at hindre erosion ud for kysten nord for Hov Havn. Ved havnen er situationen modsat, idet store mængder materialer naturligt aflejres her. Tilgængelighed Egmont Højskolen er en væsentlig virksomhed i Hov. Skolens elever er voksne med særlige forudsætninger og mange af disse anvender et varieret udbud af kørestole. Omkring Egmont Højskolen lægges der vægt på principperne om tilgængelighed for alle, hvilket indebærer faste og kørestolsegnede belægninger, ramper m.v. Den del af Kyststien ved Hov, som forbinder Egmont Højskolens områder med Havnen og midtbyen ønskes derfor udlagt som 2-3 meter bred sti med kørefast belægning. De øvrige dele af Kyststien ved Hov etableres som vandresti ud fra de givne forudsætninger det vil sige som en kombination af eksisterende byveje, markveje, skovveje, eksisterende stier og spor gennem landskabet. Et brugerdrevet stiprojekt fremtidig drift Tjørnen er byens ældste træ, men hvor gammel den krogede hvidtjørn på stranden egentlig er, vides ikke. Tjørnen stod tidligere alene på stedet, og blev brugt som sømærke. Et par af de nordligste høfter tæt på Hov Søsportscenters badebro Som et væsentligt aspekt ved Kyststien ved Hov indgår at skabe et bredt ejerskab til stiprojektet. Derfor udføres projektet som et grønt partnerskab med en bred deltagerkreds. Partnerskabet har drøftet muligheden for at lade frivillige kræfter stå for den daglige drift af stien i nært samarbejde med Odder Kommune. Der er tradition for, at borgerne i Hov kan etablere fællesskaber om konkrete projekter. Foreningen Høfdeholderne er et eksempel på dette. Hou Fællesforum blev stiftet i 2007 bl.a. med det formål at være et fælles talerør for lokalområdet samt en måde at få indflydelse på den lokale udvikling om bl.a. havnen, trafikforhold, stisystemer, vedligeholdelse af offentlige områder, kystsikring, kulturforhold etc. Hou Fællesforum påtager sig at gå Kyststien ved Hov igennem et par gange om året med henblik på affaldsopsamling, sikring af fremkommelighed samt lettere vedligeholdelsesarbejder. Egmont Højskolen tager sig af den del af strækningen, der går fra højskolens område til havnen. Tungere vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. kræver maskinhjælp, kan der rekvireres støtte til hos kommunen. Kyststien ved Hov, side 3

4 Forslag til stiforløb Aftalegrundlaget for den samlede rute foreslås at være lodsejeraftaler under projektet Spor i Landskabet. Det vil sige, at stiens etablering bygger på frivillige, skriftlige aftaler med de lodsejere, der lægger arealer til stien. Stiforløb over private arealer tinglyses ikke, og der kan ikke vindes hævd, men stien består som en slags overenskomst mellem lodsjerene og brugerne. Lodsejerne kan opsige aftalen, hvis stiens anvendelse f.eks. giver anledning til problemer for lodsejeren. Større vej Mindre markvej/skovvej Sti Skov Eng/mose Sø Havhusene/Sorthusene Hølken Toldsted Kyststien ved Hov er tænkt som en rundtur, der knytter an til spændende steder med gode historier. Historierne fortæller samlet om Hov bys udvikling og landskab. Ruten er endvidere tilrettelagt således, at brugerne kan benytte eksisterende P-pladser og toiletter i tilknytning til ture langs ruten. Forslag til rute er vist på kortet. Rutens forløb er afklaret med nøglelodsejere, som er indforstået med rutens forløb. Eksisterende sti mod havnen Vandløb Byområde Bygninger Parkering Offentligt toilet Borde/bænke Campingplads Fortidsminde Badestrand Odder Strand Camping Forslag til rute for Kyststien ved Hov Forslag til supplerende ruter Forslag til grillhytte Forslag til miniøkobase og bålsted Forslag til nye borde/bænke Handicapvenlig del af Kyststien Hov Strand Camping m Kyststien ved Hov, side 4

5 Odder Strand Camping Stenkastning Faciliteter Ved Hølken Stand foreslås der etableret en grillhytte med shelters, der kan benyttes af vandregæster, cyklister eller kajaksejlende langs kysten. Samtidig er hytten tænkt som et samlingssted for Odder Kommunes skoler til udendørs undervisning samt dagsudflugtsmål for dagplejere og institutioner i Hovområdet. Derfor forsynes hytten med et aflåseligt rum til opbevaring af grej. Større vej Mindre markvej/skovvej Sti Skov Eng/mose Borde/bænke Campingplads Fortidsminde Badestrand Der er udvalgt en grillhytte fra Naturstyrelsens program om Små Huse i Skoven. Denne grillhytte har tre shelters, hvoraf en enkelt aflukkes og fungerer som rum til materialeopbevaring for skoler, institutioner m.v. Langs stien ud for Hou Maritime Efterskole og Egmont Højskolen foreslås der etableret faciliteter til udendørs fitness i form af betonklodser og evt. drivtømmer, der kan anvendes som bænke, til klatring, parkour m.v. Underlaget vil være det sand, der fra naturens side er placeret langs kysten. Endvidere opsættes der indtil 5 borde/ bænkesæt på udvalgte steder langs stien. Ved det kommunale toilet ophænges et udendørs aflåseligt opbevaringsskab til Hov Skoles undervisningsformål (en miniøkobase), og der indrettes en bålplads som samlingspunkt. Stedet kan f.eks. anvendes i 2 timers lektioner. Sø Vandløb Byområde Bygninger Parkering Offentligt toilet Forslag til rute for Kyststien ved Hov Forslag til supplerende ruter Forslag til grillhytte Forslag til miniøkobase og bålsted Forslag til nye borde/bænke Handicapvenlig del af Kyststien Hov Strand Camping Grillhytte med shelters m Hov Søsportscenter Egmont Højskolen Feriehjem Mini økobase Vandmose Skov Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Hallen Kyststien ved Hov, side 5

6 Hov Søsportscenter Egmont Højskolen Feriehjem Mini økobase Vandmose Skov Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Hallen Bjørnkær Slot Halling Skov Stenkastning Hestehave Gersdorffslund Større vej Mindre markvej/skovvej Sti Borde/bænke Campingplads Fortidsminde Færgehavn Skov Eng/mose Sø Vandløb Byområde Bygninger Parkering Offentligt toilet Badestrand Forslag til rute for Kyststien ved Hov Forslag til supplerende ruter Ravnskov Forslag til grillhytte Forslag til miniøkobase og bålsted Forslag til nye borde/bænke Handicapvenlig del af Kyststien Lystbådehavn m Kyststien ved Hov, side 6

7 Afmærkning og formidling Kyststien ved Hov afmærkes på samme måde, som Kyststien - Sporet mellem Snaptun og Juelsminde. Det vil sige, at Naturstyrelsens afmærkningssytem anvendes i signalfarver der signalerer ejerforhold og dermed naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser. Rød signalfarve, Naturstyrelsens arealer Sort signalfarve, kommunale arealer Brun signalfarve, private arealer Der opsættes 5 oversigtskort ved P-pladser langs stien i Naturstyrelses skiltedesign i A2-format. Oversigtskortene dækker hele ruten med en markering af her står du. Endvidere vil adgangsregler og evt. helt lokale forhold blive omtalt på tavlen. Hvor, der kan fortælles lokale natur- og kulturhistorier, opsættes pæle med 2D-koder, som via mobiltelefonen leder brugerne til en række podcasts speaket på dansk, engelsk og tysk. Kyststien Kyststien Disse podcasts hostes på et mobilt website, hvor man også kan hente oplysninger om stien, oversigtskort, adgangsregler etc. UdviklingOdder står for hosting af podcasts samt formidlings- og turismæssige oplysninger, under forudsætning af, at de kan hostes på den kommende GuideDanmark-løsning. Alternativt kan andre hostingmuligheder komme på tale som f.eks. Oddernettet eller Egmont Højskolen. Hou Fællesforum står for indkaldelse til årligt gennemsyn af stien samt iværksættelse af vedligeholdelse af stien. Forslag til formidlingspunkter med podcasts Nedenstående liste er ikke udtømmende, men et bud på nogle af de historier, der kan speakes som podcasts med relevans for Kyststien ved Hov: Echos Anker og havnen Lystbådehavnen Natura sæler, fugle, strandeng Gersdorffslund og Rathlousdal Kilden ved Ravnskov - Hovs første vandforsyning Bjørnkær Slot / voldsted Hov Skole Hov Hallen Holsatia og Egmont Højskolen Sommerpension Bjørnkær og Hov Maritime Idrætsefterskole Århus Kommunes Feriehjem Hov Strandcamping Grillhytten Odder Strandcamping Havhusene Hølken Toldsted Tehuset og Hov Søsportscenter Grosserer Timms fredning Hov Tjørnen Sandvandring langs Kysten - stenkastningen Husene langs Havnegade Den gamle skole / medborgerhuset og børnehaven Stationen - badebørnene Afholdshotel Fiskerhuset... etc. Eksempler på standardpiktogrammer og en A2 informationstavle i Naturstyrelsens design fra Kyststien - Sporet mellem Snaptun og Juelsminde Kyststien ved Hov, side 7

8 Oversigt over naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie Kystinspektoratets principskitse for en stenkastning Detailbeskrivelse vedr. kystsikring På en delstrækning på ca. 100 meter af Kyststien ved Hov ud for Musmannsvej er der udført en primitiv kyststikring, der samtidig er en fundering af stien. Der er tale om en stenkastning, der bl.a. hindrer, at havet eroderer i de private haver langs kysten, men som også beskytter en udløbsledning mod erosionen. Kystinspektoratet har meddelt, at denne stenkastning skal lovliggøres og opbygges korrekt, hvis inspektoratet skal kunne godkende den. Kystinspektoratet har leveret en principskitse for en korrekt opbygget stenkastning (se illustrationen oven for). Stenkastningen medtages som en del af det grønne partnerskabs opgaver, da den er fundament for en væsentlig delstrækning af Kyststien. Der skal etableres kørefast belægning i 3 meters bredde på stenkastningens Splash - anlæg samt et par nedgange for beboere og gæster. Myndighedsbehandling Lov om Kystbeskyttelse Formålet med kystbeskyttelsen er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra bl.a. havet. Kyststien ved Hov, side 8

9 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). Lodsejerne kan også tage intiativ til kystbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet om de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt en udtalelse fra de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til loven. Stenkastningen ud for Musmannsvej kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Mundighederne skal sikre, at en række bestemmelser i loven overholdes, når der etableres nye anlæg. Langs kysterne er der udlagt en strandbeskyttelseslinie. Inden for typisk 300 meter fra strandbredden må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealerne. F.eks. må der ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Afmærkning, formidling og faciliteter for store dele af Kyststien ligger inden for strandbyggelinien, og Naturstyrelsen skal derfor ansøges om dispensation. Der er også byggelinier omkring f.eks. skove, samt bestemmelser om beskyttede naturtyper. Odder Kommune skal sikre, at forslaget til Kyststien ved Hov kan gennemføres i henhold til beskyttelsesbestemmelserne, eller om der kræves dispensation. Omkring fredede fortidminder er der via naturbeskyttelsesloven udlagt 100 meter byggeliner om fortidsmindet. Natura 2000 Syd for Hov ligger Natura 2000 området Horsens Fjord og havet øst for Endelave. Området er udpeget som Ramsarområde nr. R13 med store forekomster af vandfugle, samt fuglebeskyttelsesområde F36, der skal beskytte klyde, hjejle, lille kobbersneppe, splitterne, havterne og dværgterne. Endvidere forekommer skarv, bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand og stor skallesluger regelmæssigt i området. Området er også habitatområde nr. H52, der skal beskytte bl.a. gråsæl og spættet sæl samt lavvandede bugter og vige med sand- og mudderbanker. Foruden havarealer omfatter beskyttelsesområderne også landområder - bl.a. Gersdorflund og Ravnskov. På landområderne er flere skovtyper, strandenge og vådområder grundlaget for udpegningen. Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder. De dele af Kyststien ved Hov, der ligger inden for Natura 2000 udpegede områder, skal behandles i henhold til de planer for Natura 2000 områder, som er under udarbejdelse. PLanerne skal bl.a. sikre, at de sårbare naturområder ikke gror til og at fuglelivet ikke forstyrres i bl.a. ynglesæsonnen. Natura 2000 området syd for Hov Oversigt over Natura 2000 område Kyststien ved Hov, side 9

10 Fredninger I 1945 lod grosserer Timm fra Århus en parcel overdrage til kommunen og frede på betingelse af, at kommunen sørgede for orden og renlighed og for opsætning af toiletter paa Parcellen. Parcellen skal stå åben for offentligheden til badning, lejrplads og ophold iøvrigt. Gersdorfslund blev fredet i 1959 for at bevare de landskabelige skønhedsværdier, som bygninger og landskab udgør. Ifølge fredningskendelsen medfører fredningen i sig selv ikke ret for almenheden til færdsel, over ejendommen eller til ophold på denne ud over, hvad der allerede tilkom- mer almenheden, ifølge bestemmelserne om færdsel til fods på den for græsvækst blottede strandbred. Oversigt over lokalplaner Fredningsnævnet er myndighed inden for de fredede arealer og skal godkende de faciliteter og afmærkninger tilknyttet Kyststien ved Hov, der måtte ligge inden for de fredede arealer. Lokalplaner Hov Strand Camping Væsentlige dele af Hov by og strandarealerne og kystmiljøet ved Hølken er lokalplanlagt. Det vil sige, at der Fredede arealer ved Hov Hov Søsportscenter Egmont Højskolen Århus Kommunes Feriehjem Vandmose Skov Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Hallen Bjørnkær Slot Halling Skov Lokalplaner ved Hov Hestehave er truffet beslutninger om en række forhold vedr. bebyggelse, veje, parkering, stier, adgang m.v. Gersdorffslund Færgehavn Lystbådehavn Oversigt over fredede arealer Ravnskov Opmærksomheden henledes på lokalplan nr. 5022, som regulerer forholdene på den centrale del af Kyststien ved Hov, og hvor der ønskes etableret sti i 2-2,5 eller 3 meters bredde med kørefast belægning for handicappede. Lokalplanen bestemmer, at alle eksisterende stier udlægges i en bredde svarende til de eksisterende forhold. Odder Kommune afgør, hvorvidt Kyststien ved Hov kræver dispensation fra lokalplanen, eller om en 3 meter bred sti kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser. Kyststien ved Hov, side 10

11 Oversigt over offentligt ejede arealer Kyststien ved Hov, side 11

12 Budget, anlæg Budget, drift Driften af projektet tillægges især frivillige kæfter. Borgerne i Hov organiseres af Hou Fællesforum og Danmarks Naturfredningsforening i 2 årlige gennemgange af stiforløbet med henblik på renholdelse, vedligehold af afmærkninger, sikring af fremkommelighed m.v. Egmondt Højskolen påtager sig samme opgave vedr. den handicapvenlige del af stien, hvor opgaven også omfatter tilsyn og vedligehold af belægninger. Odder Kommune bistår, hvis der skal rekvireres maskinhjælp eller materialer. Driften af hjemmesiden sikres af UdviklingOdder, mens vedligeholdelsen af informationstavler ligger hos Odder Kommune. Frivilligt arbejde, driftsfasen, pr. år Indkaldelse til arbejdsdage, koordinering Drift af sti, afmærkninger, renholdelse m.v. Drift af handicapvenlig sti Drift af hjemmeside 20 Hou Fælleforum, DN 200 Borgerne i Hov 30 Egmont Højskolen 25 UdviklingOdder Frivilligt arbejde, i alt, driftsfasen, pr. år 275 Tidsplan for projektetsudførelse Udarbejdelsen af forprojektet danner grundlag for ansøgning om økonomisk støtte til projektets gennemførelse. Hvis det lykkedes at skaffe finansieringen kan myndighedsgodkendelser i værksættes herunder eventuelle nabohøringer og dispensationer. Anlægsfasen afventer myndighedsbehandlingen, idet formidlingsarbejdet muligvis kan igangsættes sideløbende med myndighedsbehandlingen. Projektet foreslås markeret for offentligheden, når forprojektet er færdigt, finansieringen er på plads, ved igangsættelsen af anlægsarbejdet (første spadestik) og ved indvielsen ultimo Den lokale presse inddrages ved de nævnte faser. Forprojektet uadarbejdes Ultimo 2011 Ansøgninger om finansiering Primo 2012 Ansøgninger om tilladelser Primo 2012 Udførelse Medio 2012 Indvielse Ultimo 2012 Kyststien ved Hov, side 12

13 Bilag 1. Lidt om gode historier i Hov og omegn Hov Færgeby er beliggende i Halling Sogn, der mod nord er afgrænset af Bjergager Sogn og mod syd af Gosmer Sogn. Havstrømmene ud for området gjorde, at Hov var en naturhavn beliggende lidt nord for indsejlingen til Horsens gennem Horsens Fjord. Havstrømmene forårsager en del materialevandring langs kysten, som havnebyggeriet har haft stor indflydelse på, og derfor er der nord for Hov Havn opført en række høfder, der skal beskytte stranden mod nedbrydning og genskabe badestranden. Gersdorffslund og Bjørnkær Voldsted Lidt vest for Hov ligger voldstedet Bjørnkær, der har to firkantede banker adskilt af en voldgrav. De skriftlige kilder beretter ikke om borgens tidlige historie. Første gang borgen nævnes er i 1427, da Niels Kalf overgav den til bispen i Århus udgravede Nationalmuseet på den østlige banke rester af et fæstningstårn, som var bygget af granit og munkesten. Sidste gang Bjørnkær nævnes er i 1509, hvorefter stedet underlægges gården Porsborg, som menes at være forløberen for det nuværende Gersdorfflund ca. 700 m sydøst for Bjørnkær Voldsted. Gersdorffslund er i dag i privat eje, og den nuværende ejer købte gården i I perioden var Gersdorffslund ejet af Pajbjergfonden, der bl.a. arbejdede med forædling af korn. Tilbage i historien er der tale om en adlelig sædegård (hvor ejeren boede i modsætning til en avlsgård). I perioden var Gersdorffslund under Rathlousdal, men i 1921 blev gården udstykket, og der opstod en række statshusmandsbrug på godsets tidligere arealer. I 1959 blev store dele af gårdens areal og alléer fredet for at bevare de landskabelige skønhedsværdier. Kystmiljøet ved Hølken Købstaden Horsens nød, som andre købstæder i Danmark, en række privilegier som f.eks. eneret til håndværk Havhusene / Sorthusene og handel, ret til egen administration (magistrat) m.v. Derfor havde byen ret og pligt til at indkræve afgifter i form af told på udenlandske varer og accise på indenlandske varer, der blev ført ind eller ud af købstadens porte. Til at varetage dette opkrævningssystem blev der opbygget et toldvæsen. For at forhindre smugleri langs kysterne blev der i begyndelsen af 1800-tallet opbygget et krydstoldvæsen, som i hurtige skibe kunne indhente handelsskibene og foretage kontroller af lasten. Ved Boulstrup ligger et af disse kysttoldsteder fra midten af 1800-tallet, som i dag er privat bolig. Krydstoldvæsenet blev nedlagt i 1903, men til gengæld opbyggedes et landtoldvæsen, hvortil kystbevogtningen blev henlagt. Umiddelbart nord for toldstedet ligger Havhusene i strandkanten - en samling på 12 små sommerhuse fra slutningen af 1920 erne og begyndelsen af 1930 erne. Her er et sjældent kulturmiljø og vidnesbyrd om strandlivets pionerer på Odderegnen. Husene er omfattet af en bevarende lokalplan. Havnebyen Hov Starten på Hov by sættes i forbindelse med fiskeren Rasmus Andersen Færgemann, som i 1846 med sin familie slog sig ned i dengang det eneste hus i Hov - Fiskerhuset. Rathlousdal Gods stod for opførelsen af et pakhus ved en ladeplads i Hov så tidligt som i 1853 til udskibning af landbrugsprodukter. En egentlig havn anlægges af godsejer Emil von Holstein-Rathlou i Han havde i 1872 fået bygget lystfartøjet Echo på 32 ton, og havnen blev hjemsted for dette skib. Echos anker ligger i dag på havnen i Hov. Den nuværende havn har daglige færgeforbindelser til Tunø og Samsø. Hov Værft ved lystbådehavnen er ca. 100 år gammelt, og byggede før i tiden fiskekuttere. I 1924 oplyses, at Halling Kommune har 66 fiskere, hvoraf 50 var erhvervsfiskere. Echos anker på havnen i Hov Kyststien ved Hov, side 13

14 Hov Station Stationsbyen Hov Hov var tidligere endestation for Odder-banen. Den 12. maj 1882 vedtog man loven om Hads Herreds Jernbane gennem Hads og Ning Herreder syd for Århus. Arbejdet på den nye bane påbegyndtes i oktober samme år og den 18. juni 1884 blev banen indviet med daglige drift med tre tog i hver retning. Banen havde tilslutning til Statsbanerne i Viby men har nu eget spor ind til Århus H. Strækningen Odder-Hov blev nedlagt i Feriebyen Hov De fine badestrande ved Hov betød, at der tidligt opstod et bademiljø. Allerede fra jernbanens første år blev der ydet gratis togtransport for kirtelsyge børn til strandene ved Hov. I 1886 er det noteret, at der var 2500 badene. Senere var turene for alle børn, der mødte op til togafgang fra Odder, og turene blev gennemført helt frem til I 1880 fik Hov sit første gæstgiveri, Hotel Hov. Fru Philippa Wahl - en slægtning til familien Holstein- Rathlou - drev fra ca erne et sommerpensionat ved havnen for bedrestillede københavnere. Kirsten Mikkelsen Th: Generalstabens Målebordsblad ca Kyststien ved Hov, side 14

15 drev sommerpension på gården Bjørnkær fra ca Rathlousdals enkesæde, villaen Holtsatia fra ca. 1880, blev tidligt i 1900-tallet omdannet til et fornemt badehotel og restaurant. I Holtsatias have ved stranden lå pavilonnen Tehuset, hvorfra der var udskænkning. Ca kom et afholdshotel, og i 1949 indrettedes Strandkro på Musmansvej i et tidligere sommerhus. Århus Kommune opførte et feriehjem. I byens nordlige udkant opstod Hov Strand Camping i 1968 og ca. 600 meter nord herfor Odder Strand Camping. Hov fik kun en begrænset udbygning med sommerhuse. I 1945 overdrog grosserer H. P. Timm en parcel til Gosmer-Halling Kommune. Parcellen blev fredet og skal anvendes af kommunen til badning, lejrplads og ophold for offentligheden. Hov er i nutiden en turistby med moderne lystbådehavn, forretninger, kro og restauranter. Egmont Højskolen 1956 blev der startet en høj- og efterskole i Hov. Skolen hed dengang Holsatia Højskole, navngivet efter det tidligere rekreationshjem. Siden skiftede skolen navn til Egmont Højskolen. Den første forstander var Oluf Lauth, som var spastiker og kørestolsbruger. Under et ophold på Askov Højskole fik han den ide, at starte en højskole for handicappede. I starten var det både en højskole og en efterskole, der var 62 elever på det første hold - 39 på højskolen og 23 på efterskolen. Holsatia lå, hvor den nuværende skole ligger, men blev revet ned i forbindelse med en udvidelse af højskolen i Højskolen har i dag ca. 170 elever. Hov Søsportscenter til venstre ligger pavillonen Tehuset Gården Bjørnkær - Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Søsportscenter Hov Værft er overtaget af Hov Søsportscenter og har specialiseret sig i blandt andet nybygning af handicapegnede sejlbåde. Foruden værftet driver Hov Søsportscenter ferieboliger indrettet specielt til handicappede, badebroen og flere både. Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Maritime Idrætsefterskole åbnede i 1989 på området, hvor gården Bjørnkær tidligere lå. HMI ligger helt ved vandet, hvilket gør søsport til en naturlig del af hverdagen. Der er ca. 135 elever på efterskolen. Hov Søsportscenters badebro Kyststien ved Hov, side 15

Kyststien ved Hov, side 1. Projektbeskrivelse. Kyststien ved Hov. Januar 2012

Kyststien ved Hov, side 1. Projektbeskrivelse. Kyststien ved Hov. Januar 2012 Kyststien ved Hov Projektbeskrivelse Januar 2012 Kyststien ved Hov, side 1 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Tilgængelighed/brugergrupper 3 Brugere af Kyststien ved Hov 3 Tilgængelighed 3 Et brugerdrevet

Læs mere

Nyhedsbrev 27. januar 2014

Nyhedsbrev 27. januar 2014 Nyhedsbrev 27. januar 2014 Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Det er længe siden, at det grønne partnerskab bag kyststien ved Hov har informeret om de planer og idéer, som partnerskabet gerne

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer TEKNIK OG MILJØ Retningslinjer for etablering af broer Kysten opdeles i tre reguleringszoner, som fremgår af nedenstående to kortudsnit. Zone 1 består

Læs mere

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner 26. april 2017 Hans Erik Cutoi-Toft Præsentation Hans Erik Cutoi-Toft, Afdelingschef, Søterritoriet Kystdirektoratet, Naturstyrelsen 2 /

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov Side 1/7 NST Midtjylland Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Dato: 13-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-111-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Tidstavle for Hou/Hov 1812-1899

Tidstavle for Hou/Hov 1812-1899 Tidstavle for Hou/Hov 1812-1899 Jættestenalder boplads og Jættestue 1754 Gosmer Hospital 1812 Lysthuset i lindetræet på Gersdorffslund 1837 Første fiskerhus i Hou 1846 Rasmus Andersen Færgemann bosætter

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for bade- og bådebroer I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer må man ikke opføre bade- og bådebroer på søterritoriet uden tilladelse. Det

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Den nye planlov muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Lovforslag om modernisering af planloven Lovforslag om modernisering

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej MyCamp Treldenæs

Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej MyCamp Treldenæs MyCamp Treldenæs v. Steen Petersen Trelde Næsvej 297 7000 Fredericia 29-04-2015 Sags id.: 15/3012 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til badebro, samt bådebro for joller, Trelde Næsvej 297 - MyCamp

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Notat. Retningslinjerne forslås knyttet til en zoneinddeling af kysten, der afspejler de forskellige beskyttelsesinteresser.

Notat. Retningslinjerne forslås knyttet til en zoneinddeling af kysten, der afspejler de forskellige beskyttelsesinteresser. Notat Bade- og bådebroer på søterritoriet - Forslag til administrationsgrundlag Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur November 2014 Administrationsgrundlag I henhold til Lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør

Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Etablering af både-

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand KØGE KOMMUNE 1984 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-16 SØNDRE STRAND LOKALPLANOMRÅDET. Søndre strand er et værdifuldt rekreativt område for hele Køge by, og som strand er den besøgt

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Lokalplan Boldfælleden ved stranden

Lokalplan Boldfælleden ved stranden Lokalplan 1.10 Boldfælleden ved stranden Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 110 Lokalplanens indhold Lokalplanen, der omfatter arealet begrænset af Ishøj Strandvej mod nord, Store Vejleå og kommunegrænsen

Læs mere

Enkeltsagsbehandling

Enkeltsagsbehandling Enkeltsagsbehandling Udstykning til og opførelse af et natur- og kulturcenter ved Lien i Skallerup Udarbejdet af Gruppe 40 Landinspektørstudiets 4. semester del 1 Tillæg til projektrapport Skallerup Sogn

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-9208 Spang Nord bådebroer BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m 2 beliggende på en del af pynten ved Spang Nor i Ulkebøl. Området er beliggende

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Ændringer af Naturbeskyttelsesloven Perspektiver for friluftslivet ved kysten

Ændringer af Naturbeskyttelsesloven Perspektiver for friluftslivet ved kysten Ændringer af Naturbeskyttelsesloven Perspektiver for friluftslivet ved kysten Friluftsrådets Kredsbestyrelsesseminar 1. april 2017 Jacob Hansen Rye Kystdirektoratet en del af Naturstyrelsen Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kommune, Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Kystdirektoratet J.nr. 14/00577-12 Ref. Anni Lassen 02-09-2015 Tilladelse til renovering og forstærkning af Vestersø Dige, matr. 78a Præstegården, Hygum, Kommune

Læs mere

Diger i Frederikssund Kommune

Diger i Frederikssund Kommune Diger i Frederikssund Kommune Ariis 31-01-2014 Havvandstande ved oversvømmelsen 6. december 2013 Ved Roskilde blev der målt en maksimal forhøjelse af vandstanden på 2,06 m. Forsyningen har ved måling på

Læs mere

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014.

2. De skørter, der er påmonteret bade- og bådebroen (se bilag 2), skal fjernes inden 8. december 2014. Carsten Rasmussen Egebæksvej, 42A 7000 Fredericia 13-10-2014 Sags id.: 13/3189 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til fælles bade- og bådebro, Egebækvej 44, 7000 Fredericia Afgørelse Fredericia

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Indstilling. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. maj 2008 Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Retningslinier for administrationspraksis i henhold til bekendtgørelsen om bade-

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del (midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) Den 12. maj 2016 FN-MJØ 2015.70: Badebro i Risskov Fredningsnævnet har den 10. juni 2015 fra Aarhus Kommune modtaget udtalelse

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere