Kyststien ved Hov. Projektbeskrivelse. Januar Kyststien ved Hov, side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kyststien ved Hov. Projektbeskrivelse. Januar 2012. Kyststien ved Hov, side 1"

Transkript

1 Kyststien ved Hov Projektbeskrivelse Januar 2012 Kyststien ved Hov, side 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Tilgængelighed/brugergrupper 3 Brugere af Kyststien ved Hov 3 Tilgængelighed 3 Et brugerdrevet stiprojekt fremtidig drift 3 Forslag til stiforløb 4 Faciliteter 5 Afmærkning og formidling 7 Forslag til formidlingspunkter med podcasts 7 Detailbeskrivelse vedr. kystsikring 8 Myndighedsbehandling 8 Lov om Kystbeskyttelse 8 Naturbeskyttelsesloven 9 Natura Fredninger 10 Lokalplaner 10 Budget 12 Tidsplan for projektudførelse 12 Bilag 1. Lidt om gode historier i Hov og omegn 13 Gersdorffslund og Bjørnkær Voldsted 13 kystmiljøet ved Hølken 13 Havnebyen Hov 13 Stationsbyen Hov 14 Feriebyen Hov 14 Egmont Højskolen 15 Hov Søsportscenter 15 Hov Maritime Idrætsefterslole 15 Baggrund En intiativgruppe bestående af Hou Fællesforum, Høfdeholderne, Egmondt Højskolen, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ansøgte i juli 2011 Odder Kommune om et tilskud til iværksættelsen af et forprojekt om en kystnær sti ved Hov. Forud var der indledt en dialog med Kystinspektoratet og Naturstyrelsen om en række forhold langs kysten, hvor man lokalt gerne så nogle forbedringer. Odder Kommune og Egmont Højskolen bevilgede sammen ressourcer til forprojektet og ansatte en konsulent til at hjælpe projektet videre. Det blev aftalt, at konsulenten skulle udarbejde en projektbeskrivelse, som gav et samlet bud på etablering og afmærkning af en vandresti ved Hov med tilsknyttede faciliteter og formidling. Projektbeskrivelsen skulle kunne indgå som bilag i ansøgninger om eksterne midler til stiens realisering, og forprojektet skulle afsluttes i Det blev også aftalt, at der skulle tages kontakt til udvalgte nøglelodsejere, om deres ønske om at medvirke til projektets realisering. Forprojektarbejdet tog sin begyndelse ved et møde den 24. oktober Arbejdsformen, der blev valgt, var etableringen af et grønt partnerskab med mulighed for løbende at tilknytte nye partnere. Ved forprojektets afslutning bestod partnerskabskredsen af: Egmont højskolen v. Ole Lauth Hou Maritime Idrætsefterskole v. Peter Gordon Hou Fællesforum v. Dorte Wissendorff Høfdeholderne v. Bente Haugaard Lodsejerne v. Jens Gammelgaard Danmarks Naturfredningsforening v. Dorte Birkemose Friluftsrådet Odder v. Mette Poulsen Odder Museum v. Ole Sørensen Hov Skole v. Esben Jensen UdviklingOdder v. Karin Mehl Odder Kommune v. Bent Hodde Mortensen Naturstyrelsen v. Knud Erik Hesselbjerg Som konsulent har landskabsarkitekt Bendt Nielsens Tegnestue medvirket. Tidligt i processen blev det besluttet at kalde stien for Kyststien ved Hov - bl.a. for at signalere den helt overordnede vision om, at stien kan blive et led i etableringen af vandresti langs Jyllands østkyst. Grønt Råd i Odder Kommune har behandlet Kyststien ved Hov, og er positivt indstillet over for projektets gennemførelse. Kyststien ved Hov, side 2

3 Tilgængelighed/brugergrupper Brugere af Kyststien ved Hov Målgruppen for Kyststien ved Hov er primært byens borgere. Men som kyst- og havneby tiltrækker Hov også en del gæster, der nyder de rekreative muligheder med udgangspunkt i f.eks. campingspladser og sommerhuse m.v. Kyststien ved Hov udføres også til glæde for områdets gæster, hvorfor formidlingsdelen af projektet derfor også indebærer sprogversioner på engelsk og tysk. Langs kysten ved Hov har man altid kunnet færdes til fods på stier, der er opstået naturligt mellem bebyggelsen og stranden. Materialevandring og erosion langs kysten har imidlertid påvirket disse muligheder, så der nogle steder er lagt til kysten, mens der andre steder eroderes mellem de private haver ud mod kysten og brændringen. Foreningen Høfdeholderne har med Kystinspektoratets tilladelse etableret stenhøfder for at hindre erosion ud for kysten nord for Hov Havn. Ved havnen er situationen modsat, idet store mængder materialer naturligt aflejres her. Tilgængelighed Egmont Højskolen er en væsentlig virksomhed i Hov. Skolens elever er voksne med særlige forudsætninger og mange af disse anvender et varieret udbud af kørestole. Omkring Egmont Højskolen lægges der vægt på principperne om tilgængelighed for alle, hvilket indebærer faste og kørestolsegnede belægninger, ramper m.v. Den del af Kyststien ved Hov, som forbinder Egmont Højskolens områder med Havnen og midtbyen ønskes derfor udlagt som 2-3 meter bred sti med kørefast belægning. De øvrige dele af Kyststien ved Hov etableres som vandresti ud fra de givne forudsætninger det vil sige som en kombination af eksisterende byveje, markveje, skovveje, eksisterende stier og spor gennem landskabet. Et brugerdrevet stiprojekt fremtidig drift Tjørnen er byens ældste træ, men hvor gammel den krogede hvidtjørn på stranden egentlig er, vides ikke. Tjørnen stod tidligere alene på stedet, og blev brugt som sømærke. Et par af de nordligste høfter tæt på Hov Søsportscenters badebro Som et væsentligt aspekt ved Kyststien ved Hov indgår at skabe et bredt ejerskab til stiprojektet. Derfor udføres projektet som et grønt partnerskab med en bred deltagerkreds. Partnerskabet har drøftet muligheden for at lade frivillige kræfter stå for den daglige drift af stien i nært samarbejde med Odder Kommune. Der er tradition for, at borgerne i Hov kan etablere fællesskaber om konkrete projekter. Foreningen Høfdeholderne er et eksempel på dette. Hou Fællesforum blev stiftet i 2007 bl.a. med det formål at være et fælles talerør for lokalområdet samt en måde at få indflydelse på den lokale udvikling om bl.a. havnen, trafikforhold, stisystemer, vedligeholdelse af offentlige områder, kystsikring, kulturforhold etc. Hou Fællesforum påtager sig at gå Kyststien ved Hov igennem et par gange om året med henblik på affaldsopsamling, sikring af fremkommelighed samt lettere vedligeholdelsesarbejder. Egmont Højskolen tager sig af den del af strækningen, der går fra højskolens område til havnen. Tungere vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. kræver maskinhjælp, kan der rekvireres støtte til hos kommunen. Kyststien ved Hov, side 3

4 Forslag til stiforløb Aftalegrundlaget for den samlede rute foreslås at være lodsejeraftaler under projektet Spor i Landskabet. Det vil sige, at stiens etablering bygger på frivillige, skriftlige aftaler med de lodsejere, der lægger arealer til stien. Stiforløb over private arealer tinglyses ikke, og der kan ikke vindes hævd, men stien består som en slags overenskomst mellem lodsjerene og brugerne. Lodsejerne kan opsige aftalen, hvis stiens anvendelse f.eks. giver anledning til problemer for lodsejeren. Større vej Mindre markvej/skovvej Sti Skov Eng/mose Sø Havhusene/Sorthusene Hølken Toldsted Kyststien ved Hov er tænkt som en rundtur, der knytter an til spændende steder med gode historier. Historierne fortæller samlet om Hov bys udvikling og landskab. Ruten er endvidere tilrettelagt således, at brugerne kan benytte eksisterende P-pladser og toiletter i tilknytning til ture langs ruten. Forslag til rute er vist på kortet. Rutens forløb er afklaret med nøglelodsejere, som er indforstået med rutens forløb. Eksisterende sti mod havnen Vandløb Byområde Bygninger Parkering Offentligt toilet Borde/bænke Campingplads Fortidsminde Badestrand Odder Strand Camping Forslag til rute for Kyststien ved Hov Forslag til supplerende ruter Forslag til grillhytte Forslag til miniøkobase og bålsted Forslag til nye borde/bænke Handicapvenlig del af Kyststien Hov Strand Camping m Kyststien ved Hov, side 4

5 Odder Strand Camping Stenkastning Faciliteter Ved Hølken Stand foreslås der etableret en grillhytte med shelters, der kan benyttes af vandregæster, cyklister eller kajaksejlende langs kysten. Samtidig er hytten tænkt som et samlingssted for Odder Kommunes skoler til udendørs undervisning samt dagsudflugtsmål for dagplejere og institutioner i Hovområdet. Derfor forsynes hytten med et aflåseligt rum til opbevaring af grej. Større vej Mindre markvej/skovvej Sti Skov Eng/mose Borde/bænke Campingplads Fortidsminde Badestrand Der er udvalgt en grillhytte fra Naturstyrelsens program om Små Huse i Skoven. Denne grillhytte har tre shelters, hvoraf en enkelt aflukkes og fungerer som rum til materialeopbevaring for skoler, institutioner m.v. Langs stien ud for Hou Maritime Efterskole og Egmont Højskolen foreslås der etableret faciliteter til udendørs fitness i form af betonklodser og evt. drivtømmer, der kan anvendes som bænke, til klatring, parkour m.v. Underlaget vil være det sand, der fra naturens side er placeret langs kysten. Endvidere opsættes der indtil 5 borde/ bænkesæt på udvalgte steder langs stien. Ved det kommunale toilet ophænges et udendørs aflåseligt opbevaringsskab til Hov Skoles undervisningsformål (en miniøkobase), og der indrettes en bålplads som samlingspunkt. Stedet kan f.eks. anvendes i 2 timers lektioner. Sø Vandløb Byområde Bygninger Parkering Offentligt toilet Forslag til rute for Kyststien ved Hov Forslag til supplerende ruter Forslag til grillhytte Forslag til miniøkobase og bålsted Forslag til nye borde/bænke Handicapvenlig del af Kyststien Hov Strand Camping Grillhytte med shelters m Hov Søsportscenter Egmont Højskolen Feriehjem Mini økobase Vandmose Skov Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Hallen Kyststien ved Hov, side 5

6 Hov Søsportscenter Egmont Højskolen Feriehjem Mini økobase Vandmose Skov Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Hallen Bjørnkær Slot Halling Skov Stenkastning Hestehave Gersdorffslund Større vej Mindre markvej/skovvej Sti Borde/bænke Campingplads Fortidsminde Færgehavn Skov Eng/mose Sø Vandløb Byområde Bygninger Parkering Offentligt toilet Badestrand Forslag til rute for Kyststien ved Hov Forslag til supplerende ruter Ravnskov Forslag til grillhytte Forslag til miniøkobase og bålsted Forslag til nye borde/bænke Handicapvenlig del af Kyststien Lystbådehavn m Kyststien ved Hov, side 6

7 Afmærkning og formidling Kyststien ved Hov afmærkes på samme måde, som Kyststien - Sporet mellem Snaptun og Juelsminde. Det vil sige, at Naturstyrelsens afmærkningssytem anvendes i signalfarver der signalerer ejerforhold og dermed naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser. Rød signalfarve, Naturstyrelsens arealer Sort signalfarve, kommunale arealer Brun signalfarve, private arealer Der opsættes 5 oversigtskort ved P-pladser langs stien i Naturstyrelses skiltedesign i A2-format. Oversigtskortene dækker hele ruten med en markering af her står du. Endvidere vil adgangsregler og evt. helt lokale forhold blive omtalt på tavlen. Hvor, der kan fortælles lokale natur- og kulturhistorier, opsættes pæle med 2D-koder, som via mobiltelefonen leder brugerne til en række podcasts speaket på dansk, engelsk og tysk. Kyststien Kyststien Disse podcasts hostes på et mobilt website, hvor man også kan hente oplysninger om stien, oversigtskort, adgangsregler etc. UdviklingOdder står for hosting af podcasts samt formidlings- og turismæssige oplysninger, under forudsætning af, at de kan hostes på den kommende GuideDanmark-løsning. Alternativt kan andre hostingmuligheder komme på tale som f.eks. Oddernettet eller Egmont Højskolen. Hou Fællesforum står for indkaldelse til årligt gennemsyn af stien samt iværksættelse af vedligeholdelse af stien. Forslag til formidlingspunkter med podcasts Nedenstående liste er ikke udtømmende, men et bud på nogle af de historier, der kan speakes som podcasts med relevans for Kyststien ved Hov: Echos Anker og havnen Lystbådehavnen Natura sæler, fugle, strandeng Gersdorffslund og Rathlousdal Kilden ved Ravnskov - Hovs første vandforsyning Bjørnkær Slot / voldsted Hov Skole Hov Hallen Holsatia og Egmont Højskolen Sommerpension Bjørnkær og Hov Maritime Idrætsefterskole Århus Kommunes Feriehjem Hov Strandcamping Grillhytten Odder Strandcamping Havhusene Hølken Toldsted Tehuset og Hov Søsportscenter Grosserer Timms fredning Hov Tjørnen Sandvandring langs Kysten - stenkastningen Husene langs Havnegade Den gamle skole / medborgerhuset og børnehaven Stationen - badebørnene Afholdshotel Fiskerhuset... etc. Eksempler på standardpiktogrammer og en A2 informationstavle i Naturstyrelsens design fra Kyststien - Sporet mellem Snaptun og Juelsminde Kyststien ved Hov, side 7

8 Oversigt over naturfredningslovens strandbeskyttelseslinie Kystinspektoratets principskitse for en stenkastning Detailbeskrivelse vedr. kystsikring På en delstrækning på ca. 100 meter af Kyststien ved Hov ud for Musmannsvej er der udført en primitiv kyststikring, der samtidig er en fundering af stien. Der er tale om en stenkastning, der bl.a. hindrer, at havet eroderer i de private haver langs kysten, men som også beskytter en udløbsledning mod erosionen. Kystinspektoratet har meddelt, at denne stenkastning skal lovliggøres og opbygges korrekt, hvis inspektoratet skal kunne godkende den. Kystinspektoratet har leveret en principskitse for en korrekt opbygget stenkastning (se illustrationen oven for). Stenkastningen medtages som en del af det grønne partnerskabs opgaver, da den er fundament for en væsentlig delstrækning af Kyststien. Der skal etableres kørefast belægning i 3 meters bredde på stenkastningens Splash - anlæg samt et par nedgange for beboere og gæster. Myndighedsbehandling Lov om Kystbeskyttelse Formålet med kystbeskyttelsen er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra bl.a. havet. Kyststien ved Hov, side 8

9 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). Lodsejerne kan også tage intiativ til kystbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet om de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt en udtalelse fra de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til loven. Stenkastningen ud for Musmannsvej kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Mundighederne skal sikre, at en række bestemmelser i loven overholdes, når der etableres nye anlæg. Langs kysterne er der udlagt en strandbeskyttelseslinie. Inden for typisk 300 meter fra strandbredden må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealerne. F.eks. må der ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Afmærkning, formidling og faciliteter for store dele af Kyststien ligger inden for strandbyggelinien, og Naturstyrelsen skal derfor ansøges om dispensation. Der er også byggelinier omkring f.eks. skove, samt bestemmelser om beskyttede naturtyper. Odder Kommune skal sikre, at forslaget til Kyststien ved Hov kan gennemføres i henhold til beskyttelsesbestemmelserne, eller om der kræves dispensation. Omkring fredede fortidminder er der via naturbeskyttelsesloven udlagt 100 meter byggeliner om fortidsmindet. Natura 2000 Syd for Hov ligger Natura 2000 området Horsens Fjord og havet øst for Endelave. Området er udpeget som Ramsarområde nr. R13 med store forekomster af vandfugle, samt fuglebeskyttelsesområde F36, der skal beskytte klyde, hjejle, lille kobbersneppe, splitterne, havterne og dværgterne. Endvidere forekommer skarv, bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand og stor skallesluger regelmæssigt i området. Området er også habitatområde nr. H52, der skal beskytte bl.a. gråsæl og spættet sæl samt lavvandede bugter og vige med sand- og mudderbanker. Foruden havarealer omfatter beskyttelsesområderne også landområder - bl.a. Gersdorflund og Ravnskov. På landområderne er flere skovtyper, strandenge og vådområder grundlaget for udpegningen. Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder. De dele af Kyststien ved Hov, der ligger inden for Natura 2000 udpegede områder, skal behandles i henhold til de planer for Natura 2000 områder, som er under udarbejdelse. PLanerne skal bl.a. sikre, at de sårbare naturområder ikke gror til og at fuglelivet ikke forstyrres i bl.a. ynglesæsonnen. Natura 2000 området syd for Hov Oversigt over Natura 2000 område Kyststien ved Hov, side 9

10 Fredninger I 1945 lod grosserer Timm fra Århus en parcel overdrage til kommunen og frede på betingelse af, at kommunen sørgede for orden og renlighed og for opsætning af toiletter paa Parcellen. Parcellen skal stå åben for offentligheden til badning, lejrplads og ophold iøvrigt. Gersdorfslund blev fredet i 1959 for at bevare de landskabelige skønhedsværdier, som bygninger og landskab udgør. Ifølge fredningskendelsen medfører fredningen i sig selv ikke ret for almenheden til færdsel, over ejendommen eller til ophold på denne ud over, hvad der allerede tilkom- mer almenheden, ifølge bestemmelserne om færdsel til fods på den for græsvækst blottede strandbred. Oversigt over lokalplaner Fredningsnævnet er myndighed inden for de fredede arealer og skal godkende de faciliteter og afmærkninger tilknyttet Kyststien ved Hov, der måtte ligge inden for de fredede arealer. Lokalplaner Hov Strand Camping Væsentlige dele af Hov by og strandarealerne og kystmiljøet ved Hølken er lokalplanlagt. Det vil sige, at der Fredede arealer ved Hov Hov Søsportscenter Egmont Højskolen Århus Kommunes Feriehjem Vandmose Skov Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Hallen Bjørnkær Slot Halling Skov Lokalplaner ved Hov Hestehave er truffet beslutninger om en række forhold vedr. bebyggelse, veje, parkering, stier, adgang m.v. Gersdorffslund Færgehavn Lystbådehavn Oversigt over fredede arealer Ravnskov Opmærksomheden henledes på lokalplan nr. 5022, som regulerer forholdene på den centrale del af Kyststien ved Hov, og hvor der ønskes etableret sti i 2-2,5 eller 3 meters bredde med kørefast belægning for handicappede. Lokalplanen bestemmer, at alle eksisterende stier udlægges i en bredde svarende til de eksisterende forhold. Odder Kommune afgør, hvorvidt Kyststien ved Hov kræver dispensation fra lokalplanen, eller om en 3 meter bred sti kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser. Kyststien ved Hov, side 10

11 Oversigt over offentligt ejede arealer Kyststien ved Hov, side 11

12 Budget, anlæg Budget, drift Driften af projektet tillægges især frivillige kæfter. Borgerne i Hov organiseres af Hou Fællesforum og Danmarks Naturfredningsforening i 2 årlige gennemgange af stiforløbet med henblik på renholdelse, vedligehold af afmærkninger, sikring af fremkommelighed m.v. Egmondt Højskolen påtager sig samme opgave vedr. den handicapvenlige del af stien, hvor opgaven også omfatter tilsyn og vedligehold af belægninger. Odder Kommune bistår, hvis der skal rekvireres maskinhjælp eller materialer. Driften af hjemmesiden sikres af UdviklingOdder, mens vedligeholdelsen af informationstavler ligger hos Odder Kommune. Frivilligt arbejde, driftsfasen, pr. år Indkaldelse til arbejdsdage, koordinering Drift af sti, afmærkninger, renholdelse m.v. Drift af handicapvenlig sti Drift af hjemmeside 20 Hou Fælleforum, DN 200 Borgerne i Hov 30 Egmont Højskolen 25 UdviklingOdder Frivilligt arbejde, i alt, driftsfasen, pr. år 275 Tidsplan for projektetsudførelse Udarbejdelsen af forprojektet danner grundlag for ansøgning om økonomisk støtte til projektets gennemførelse. Hvis det lykkedes at skaffe finansieringen kan myndighedsgodkendelser i værksættes herunder eventuelle nabohøringer og dispensationer. Anlægsfasen afventer myndighedsbehandlingen, idet formidlingsarbejdet muligvis kan igangsættes sideløbende med myndighedsbehandlingen. Projektet foreslås markeret for offentligheden, når forprojektet er færdigt, finansieringen er på plads, ved igangsættelsen af anlægsarbejdet (første spadestik) og ved indvielsen ultimo Den lokale presse inddrages ved de nævnte faser. Forprojektet uadarbejdes Ultimo 2011 Ansøgninger om finansiering Primo 2012 Ansøgninger om tilladelser Primo 2012 Udførelse Medio 2012 Indvielse Ultimo 2012 Kyststien ved Hov, side 12

13 Bilag 1. Lidt om gode historier i Hov og omegn Hov Færgeby er beliggende i Halling Sogn, der mod nord er afgrænset af Bjergager Sogn og mod syd af Gosmer Sogn. Havstrømmene ud for området gjorde, at Hov var en naturhavn beliggende lidt nord for indsejlingen til Horsens gennem Horsens Fjord. Havstrømmene forårsager en del materialevandring langs kysten, som havnebyggeriet har haft stor indflydelse på, og derfor er der nord for Hov Havn opført en række høfder, der skal beskytte stranden mod nedbrydning og genskabe badestranden. Gersdorffslund og Bjørnkær Voldsted Lidt vest for Hov ligger voldstedet Bjørnkær, der har to firkantede banker adskilt af en voldgrav. De skriftlige kilder beretter ikke om borgens tidlige historie. Første gang borgen nævnes er i 1427, da Niels Kalf overgav den til bispen i Århus udgravede Nationalmuseet på den østlige banke rester af et fæstningstårn, som var bygget af granit og munkesten. Sidste gang Bjørnkær nævnes er i 1509, hvorefter stedet underlægges gården Porsborg, som menes at være forløberen for det nuværende Gersdorfflund ca. 700 m sydøst for Bjørnkær Voldsted. Gersdorffslund er i dag i privat eje, og den nuværende ejer købte gården i I perioden var Gersdorffslund ejet af Pajbjergfonden, der bl.a. arbejdede med forædling af korn. Tilbage i historien er der tale om en adlelig sædegård (hvor ejeren boede i modsætning til en avlsgård). I perioden var Gersdorffslund under Rathlousdal, men i 1921 blev gården udstykket, og der opstod en række statshusmandsbrug på godsets tidligere arealer. I 1959 blev store dele af gårdens areal og alléer fredet for at bevare de landskabelige skønhedsværdier. Kystmiljøet ved Hølken Købstaden Horsens nød, som andre købstæder i Danmark, en række privilegier som f.eks. eneret til håndværk Havhusene / Sorthusene og handel, ret til egen administration (magistrat) m.v. Derfor havde byen ret og pligt til at indkræve afgifter i form af told på udenlandske varer og accise på indenlandske varer, der blev ført ind eller ud af købstadens porte. Til at varetage dette opkrævningssystem blev der opbygget et toldvæsen. For at forhindre smugleri langs kysterne blev der i begyndelsen af 1800-tallet opbygget et krydstoldvæsen, som i hurtige skibe kunne indhente handelsskibene og foretage kontroller af lasten. Ved Boulstrup ligger et af disse kysttoldsteder fra midten af 1800-tallet, som i dag er privat bolig. Krydstoldvæsenet blev nedlagt i 1903, men til gengæld opbyggedes et landtoldvæsen, hvortil kystbevogtningen blev henlagt. Umiddelbart nord for toldstedet ligger Havhusene i strandkanten - en samling på 12 små sommerhuse fra slutningen af 1920 erne og begyndelsen af 1930 erne. Her er et sjældent kulturmiljø og vidnesbyrd om strandlivets pionerer på Odderegnen. Husene er omfattet af en bevarende lokalplan. Havnebyen Hov Starten på Hov by sættes i forbindelse med fiskeren Rasmus Andersen Færgemann, som i 1846 med sin familie slog sig ned i dengang det eneste hus i Hov - Fiskerhuset. Rathlousdal Gods stod for opførelsen af et pakhus ved en ladeplads i Hov så tidligt som i 1853 til udskibning af landbrugsprodukter. En egentlig havn anlægges af godsejer Emil von Holstein-Rathlou i Han havde i 1872 fået bygget lystfartøjet Echo på 32 ton, og havnen blev hjemsted for dette skib. Echos anker ligger i dag på havnen i Hov. Den nuværende havn har daglige færgeforbindelser til Tunø og Samsø. Hov Værft ved lystbådehavnen er ca. 100 år gammelt, og byggede før i tiden fiskekuttere. I 1924 oplyses, at Halling Kommune har 66 fiskere, hvoraf 50 var erhvervsfiskere. Echos anker på havnen i Hov Kyststien ved Hov, side 13

14 Hov Station Stationsbyen Hov Hov var tidligere endestation for Odder-banen. Den 12. maj 1882 vedtog man loven om Hads Herreds Jernbane gennem Hads og Ning Herreder syd for Århus. Arbejdet på den nye bane påbegyndtes i oktober samme år og den 18. juni 1884 blev banen indviet med daglige drift med tre tog i hver retning. Banen havde tilslutning til Statsbanerne i Viby men har nu eget spor ind til Århus H. Strækningen Odder-Hov blev nedlagt i Feriebyen Hov De fine badestrande ved Hov betød, at der tidligt opstod et bademiljø. Allerede fra jernbanens første år blev der ydet gratis togtransport for kirtelsyge børn til strandene ved Hov. I 1886 er det noteret, at der var 2500 badene. Senere var turene for alle børn, der mødte op til togafgang fra Odder, og turene blev gennemført helt frem til I 1880 fik Hov sit første gæstgiveri, Hotel Hov. Fru Philippa Wahl - en slægtning til familien Holstein- Rathlou - drev fra ca erne et sommerpensionat ved havnen for bedrestillede københavnere. Kirsten Mikkelsen Th: Generalstabens Målebordsblad ca Kyststien ved Hov, side 14

15 drev sommerpension på gården Bjørnkær fra ca Rathlousdals enkesæde, villaen Holtsatia fra ca. 1880, blev tidligt i 1900-tallet omdannet til et fornemt badehotel og restaurant. I Holtsatias have ved stranden lå pavilonnen Tehuset, hvorfra der var udskænkning. Ca kom et afholdshotel, og i 1949 indrettedes Strandkro på Musmansvej i et tidligere sommerhus. Århus Kommune opførte et feriehjem. I byens nordlige udkant opstod Hov Strand Camping i 1968 og ca. 600 meter nord herfor Odder Strand Camping. Hov fik kun en begrænset udbygning med sommerhuse. I 1945 overdrog grosserer H. P. Timm en parcel til Gosmer-Halling Kommune. Parcellen blev fredet og skal anvendes af kommunen til badning, lejrplads og ophold for offentligheden. Hov er i nutiden en turistby med moderne lystbådehavn, forretninger, kro og restauranter. Egmont Højskolen 1956 blev der startet en høj- og efterskole i Hov. Skolen hed dengang Holsatia Højskole, navngivet efter det tidligere rekreationshjem. Siden skiftede skolen navn til Egmont Højskolen. Den første forstander var Oluf Lauth, som var spastiker og kørestolsbruger. Under et ophold på Askov Højskole fik han den ide, at starte en højskole for handicappede. I starten var det både en højskole og en efterskole, der var 62 elever på det første hold - 39 på højskolen og 23 på efterskolen. Holsatia lå, hvor den nuværende skole ligger, men blev revet ned i forbindelse med en udvidelse af højskolen i Højskolen har i dag ca. 170 elever. Hov Søsportscenter til venstre ligger pavillonen Tehuset Gården Bjørnkær - Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Søsportscenter Hov Værft er overtaget af Hov Søsportscenter og har specialiseret sig i blandt andet nybygning af handicapegnede sejlbåde. Foruden værftet driver Hov Søsportscenter ferieboliger indrettet specielt til handicappede, badebroen og flere både. Hov Maritime Idrætsefterskole Hov Maritime Idrætsefterskole åbnede i 1989 på området, hvor gården Bjørnkær tidligere lå. HMI ligger helt ved vandet, hvilket gør søsport til en naturlig del af hverdagen. Der er ca. 135 elever på efterskolen. Hov Søsportscenters badebro Kyststien ved Hov, side 15

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver :

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver : Anlæg af bygninger og faciliteter ved Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals Viborg Kommune Bygherre : Viborg Kommune Udviklingsafdelingen Rødevej 3 8800 Viborg Tlf 87 87 87 87 Rådgiver : Agroplan aps

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune FØLGENDE 5 BADERÅD BØR ALTID FØLGES: - Se efter om der er information, der fraråder badning. - Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere