Standardforside til projekter og specialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardforside til projekter og specialer"

Transkript

1 Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Politik og Administration Socialvidenskab EU-studies Forvaltning (scient.adm) Udfyldningsvejledning på næste side. Projekt- eller specialetitel: Mændenes kød Projektseminar/værkstedsseminar: Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Sune Beck fagmodulsprojekt SV-B1 Magnus Hoff fagmodulsprojekt SV-B1 Mathilde Guldhammer Vinding fagmodulsprojekt SV-B2 Lea Møller Christensen fagmodulsprojekt SV-B2 Oscar Hermund Olsen fagmodulsprojekt SV-B2 Vejleders navn: Klaus Rasborg Afleveringsdato: 18. December 2014 Antal anslag inkl. mellemrum: (Se næste side) Tilladte antal anslag inkl. mellemrum jf. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) anslag inkl. mellemrum OBS Hvis du overskrider de tilladte antal anslag inkl. mellemrum vil dit projekt blive afvist indtil en uge efter aflevering af censor og/eller vejleder

2 Mændenes'kød'

3 Abstract' This project seeks to address the meat consumption of young danish males, by examining the cultural norms and assumptions concerning the topic, as this demographic group, has the highest meat consumption within the Danish population. The object under investigation is problematized from the presuppositions of meat consumption having a high degree of negative consequences on the climate, eventually posing a big factor in terms of generating the present climate changes. The project seeks to explain how young men s high level of meat consumption is constituted from a social scientific point of view. Hence, the investigation will seek to map out, and shed light upon the underlying social structures and mechanisms, which establishes young Danish males preference and taste, regarding meat. The concepts of preference and taste is understood from the theoretical perspectives of Bourdieu and Bauman, in order to clarify how young men influence each others practices and perceptions in relation to meat, and moreover, how this correlate with the unsettled and constantly (inter)changing social structures of late-modernity. With the use of Bourdieus theoretical concept of masculine dominans, the project will examine to which degree masculinity and masculine culture has its implications on young men s meat consumption. The operationalization of the theoretical concept; the political consumer, will help to examine whether the demographic group addressed in the project, reflects consciously on their meat consumption, and whether these reflections influence their consumption-patterns. Thus, the project will seek to understand how the young males identify with their meat consumption, and whether they construct their identity through this. Finally the findings of the analysis is discussed in relation to an ethical angle on the problematic of the western world s high meat consumption. ' ' Side 2 af 89

4 Indholdsfortegnelse' Abstract(...(1 1.Problemfelt(og(problemformulering(...(5 1.1(Motivation(...(5 1.2(Problemfelt(...(6 1.3(Problemformulering(...(8 1.4(Uddybning(af(problemformuleringen(...(9 1.5(Undersøgelsesspørgsmål(...(9 1.6(Besvarelsesstrategi(...(9 1.7(Projektdesign(...(10 2.(Videnskabsteori(og(metode(...(12 2.1(Videnskabsteoretisk(tilgang(...(12 2.2(Metodernes(abduktive(samspil(...(13 2.3(Fokusgruppe(...(14 Faciliteringaffokusgruppen...15 Valgafdeltageretilfokusgruppen...16 Udførelseaffokusgruppeinterview (Analysestrategisk(fremgang(...(17 Behandlingafdatamaterialet...18 Analyseafinteraktionsformerifokusgruppen (Ekspertinterview(...(19 2.6(Refleksion(over(kvantitative(data(...(20 RefleksionoverDTU sundersøgelse (Kvalitetssikring(...(21 Ekspertinterview...22 Fokusgruppe (Etiske(refleksioner(over(metodevalg(...(23 2.9(Opsummering(...(24 3.(Kontekstualisering(...( (Redegørelse(for(kødforbrugets(påvirkning(af(klimaet(...( (Redegørelse(for(kødets(sociale(og(kulturelle(betydning(...(26 Kødetietkultureltperspektiv...26 Kød,identitetogfællesskab...27 Kønogkød (Opsummering(...(29 4.Præsentation(af(teori(og(begreber(...(29 4.1(Pierre(Bourdieu(...(29 Felt...30 Kapital...31 Habitus...31 Smagspræferencer...32 Maskulinitetsforståelse...33 Symbolskvoldogmaskulindominans...34 Denstrukturelleindvirkningpåhabitus (Zygmunt(Bauman(...(35 Flydendemodernitetogforbrugersamfundet (Den(politiske(forbruger(...(37 4.4(Opsummering(...(40 Side 3 af 89

5 5.(Analyse(...(41 5.1(Operationalisering(af(teori(og(begreber(til(analysen(...(41 5.2(Kriterier(for(analysen(...(43 1.Maskulinitet Identitetogindividualisering ForbrugogPolitik (Analyse(af(unge(mænds(kødforbrug(...(44 1.(Maskulinitet(...(44 Opsummering (Identitet(og(individualisering(...(56 Opsummering (Forbrug(og(Politik(...(66 Opsummering (Analysens(resultater(...(72 6.(Diskussion(...(73 7.(Konklusion(...(79 Kvalitetssikring(af(projektets(konklusion(...(81 8.(Litteraturliste(...(82 Bøger(...(82 Internetkilder(...(85 9.(Bilag(...(FejlBogmærkeerikkedefineret. ' ' Side 4 af 89

6 1.Problemfelt'og'problemformulering 1.1'Motivation' Motivationen til dette projekt er funderet i en samfundsvidenskabelig nysgerrighed omkring kødspisning i den danske befolkning. Projektet sætter fokus på kødforbruget i lyset af klimaforandringer for at opnå forståelse af, hvorfor unge mænd har et højt kødforbrug. Udgangspunktet er en forforståelse af, at danskere generelt har et højt kødforbrug. Den vestlige verden har et højt kødforbrug set i et globalt perspektiv (Liebst, 2008). I forhold til udledning af CO 2 spiller kødproduktion en stor rolle. Kødproduktionen står for ca. 18% af verdens CO 2- udledning (Sandøe et.al. 2006:1), men på trods af dette har der ikke været et særligt politisk fokus på at nedbringe kødforbruget, hverken fra EU s (Folketingets EU-sekretariat, 2008), FN s (IPCC, 2014a) eller den danske regerings side (Regeringen, 2013). Dette projekt har dermed den forforståelse at det høje kødforbrug er problematisk ift. klimaet. I Danmark har unge mænd mellem år det største forbrug af kød (DTU, 2008:135) og med udgangspunkt i dette projekts problematisering af kødforbrugets indvirkninger på klimaet, er det derfor denne gruppe, der er mest interessant at undersøge. Derfor søger dette projekt at undersøge om, hvorvidt der i denne aldersgruppe foreligger et forandringspotentiale med henblik på at nedbringe deres kødforbrug. Det bliver interessant at undersøge, om de unge mænd er bevidste omkring kødforbrugets konsekvenser for klimaet, og om de i så fald også handler ud fra klimapolitiske motiver, når de køber kød ind i hverdagen. Projektets erkendelsesinteresse er at forstå, hvilke sociale mekanismer og strukturer, der skaber unge mænds kødforbrug. Eftersom at projektet tager afsæt i en problemstilling omkring unge mænd, er det interessant at undersøge i hvor vid en udstrækning, maskulinitetesidealer og maskulinitetskultur, spiller ind i forhold til de unge mænds kødforbrug. Dette sammenkobles med en forståelse af, at vi lever i et samfund, hvor identitet ikke er fast forankret, og dermed er forståelsen af, hvad det vil sige, at være mand, eller maskulin, måske også i forandring. Formålet med denne opgave er derfor, at opnå en dybere viden om unge mænds holdninger og handlinger ift. kødforbrug og blotlægge de underliggende sociale strukturer, som påvirker deres kødforbrug (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:305). Side 5 af 89

7 1.2'Problemfelt I marts 2014 mødtes eksperter fra FN s klimapanel, IPCC, for at færdiggøre rapporten, Climate Change impacts, adaption and vulnerability, omkring menneskeskabte klimaforandringer. I rapporten fremhæves brugen af kul, olie og gas flere steder som anbefalelsesværdige indsatsområder mod udledelsen af drivhusgasser. Under de dele af rapporten, som omhandler menneskeskabte klimaforandringer nævnes afbrændingen af fossile brændsler, mens kødproduktionen ikke nævnes (IPCC, 2014:44-48). I rapporten bliver kødforbruget kun nævnt sporadisk i resuméet for policy-makers. Det fremgår, at CO 2-udslippet kan sænkes gennem forandring af forbrugsmønstre, og ved indførelse af energibesparende tiltag, kostændringer og reduktion af madspil (IPCC 2014:32) Kostændringer er det væsentlige for dette projekt, da det kan refererer til ændringer i kødforbrug. Der er dog ikke en direkte adressering af kødforbruget, hvilket efterlader indtrykket af, at kødforbruget ikke er en politisk højprioritet. Der tages altså ikke direkte fat om problematikken, forbundet med det private kødforbrug som en del af den klimapolitiske dagsorden. FN s fødevarer og landbrugsorganisation, FAO, offentliggjorde i 2006 rapporten Livestock Long Shadow, hvori det blev konkluderet at den animalske produktion, herunder kødproduktionen, står for ca. 18% af verdens samlede CO 2-udledning, hvilket er mere end den samlede transportsektor (Sandøe et.al. 2006:1). Dette skyldes bl.a. at metanudledning fra kvægs fordøjelse bevirker 23 gange større drivhuseffekt end CO 2-udslip (Olesen, 2012:273). Dertil skal kødproduktionens forbrug af ressourcer og energi også medregnes (Olsesen 2012:_ 273). Projektet undersøger dog ikke selve produktionen, men kødforbrugeren, som derved indirekte er medskabende til klimaforandringerne. I Danmark ligger det gennemsnitlige kødforbrug årligt på 98 kg. pr. person, hvilket er ca. 20 kg. mere end svenskernes, når FAO opgør tal for de enkelte landes forbrug, hvor kødforbruget måles i et globalt perspektiv (Hansen, 2012:39). Den danske regerings klima- og energipolitiske målsætninger er, at nedsætte udledningen af drivhusgasser med 40 % frem til år 2020, og på sigt være i stand til at nå EU s klimamålsætning i år 2050 med en reduktion af det generelle CO 2-udslip på %. Regeringens målsætning om at Danmarks energiforsyning skal bestå af 100% vedvarende energi i år 2050 sætter fokus på tiltag inden for transport-, landbrug-, affalds- og miljøsektoren. (Klima- og Energi- og Bygningsministeriet, 2014). Der er dog ikke konkrete mål i forbindelse med forbrugernes kødforbrug. Dermed tages der ikke direkte fat om, hvordan den enkeltes kødforbrug nedsættes. På et samfundsmæssigt plan, er landbrug en stor indtægtskilde, og derfor er der fra statens side en økonomisk interesse i at tilgodese Danmarks kødproduktion, som har en stor eksport til det globale Side 6 af 89

8 marked (Landbrug og Fødevare, 2014). Den danske landbrugsproduktion har formået at sænke sit klimaaftryk med 25 %. (Nør-Pedersen, 2014). Derudover har landbruget leveret biobrændsel samt teknologi til energi- og transportsektoren, for at bidrage til den grønne omstilling (Nør-Pedersen, 2014). Disse tiltag er blevet kritiseret af bioetikeren Mickey Gjerris (medlem af Etisk Råd), for ikke at være tilstrækkelige, da tiltagene ikke har den store effekt, hvis klimaforandringerne skal imødegås, da det bl.a. kræver en sænkning af kødforbruget, hvis klimabelastningen skal nedsættes (Gjerris, 2013). Gjerris argumenterer for, at den enkelte må tage etisk ansvar for de konsekvenser, som forbruget af kød har for klimaet og han problematiserer derfor, den vestlig forståelse af det gode liv, ved at kritisere forbrugskulturen, som i denne opgave kommer til udtryk gennem det store forbrug af kød blandt unge mænd i Danmark. Gjerris mener, at man bør diskutere, om det gode liv handler om at spise kød hver dag, eller om man i virkeligheden burde betragte det gode liv ud fra andre faktorer, der i større grad fokuserer på det fælles gode, ved at dyrke fællesskabers miljø og den sociale bevidsthed (Gjerris, Bilag 2 ll ). Der er derfor etiske dimensioner forbundet med de unges kødforbrug. En analyse af kødforbruget i Danmark fra Altinget.dk, viser at kun 25,7% af danskerne er villige til at nedbringe deres kødforbrug, mens hele 61,5% ikke tænker på at nedsætte deres kødforbrug af hensyn til klimaet (Sandahl, 2009). I en undersøgelse lavet af Forbrugerrådet i 2009 svarede respondenterne, som bestod af 928 repræsentativt udvalgte personer, at smag og sundhed, var de vigtigste faktorer, når de købte ind, mens det var klimaet, som havde den laveste prioritet (Forbrugerrådet, 2009:2). Når klimaproblematikken anses som en grundlæggende samfundsmæssig trussel, skyldes det, at den ikke kun er afhængig af staten og politikere, men af hele samfundet, herunder de unge mænd, der sammen skal forsøge at løse klimaproblematikken (Halkier, 1999:338). Fænomenet politisk forbrug, hvor produkter til- og fravælges af forbrugere med en interesse i at påvirke aktører til at fremme et politiske mål, kan derfor være med til at problematisere de unges kødforbrug eftersom, det har konsekvenser for klimaet (jf.4.3). Det vil derfor være interessant, at undersøge om deres kødforbrug kan forklares ved manglende politisk og kollektiv bevidsthed i forhold til kødforbrugets konsekvenser (Goul Andersen og Tobiasen, 2004:12). Og om de unge mænds høje kødbrug kan forklares ud fra forbrugsmønster og forbrugsmotiver i deres hverdagsliv, som nedprioriterer et klimavenligt kødforbrug. Spørgsmålet er om de unge mænd opfatter deres kødforbrug som en real Side 7 af 89

9 klimamæssig trussel, og om manglende konfrontation med problematikken kan være grunden til, at de ikke handler som politiske forbrugere? Unge mænd er udvalgt som projektets målgruppe på baggrund af DTU s undersøgelse af danskeres kostvaner, hvor det er unge mænd mellem år, som har det højeste kødforbrug (DTU, 2008:135). Hvis man ser på, hvor meget kød unge mænd spiser om året, bliver forskellene mellem kønnene klare, da unge mænd spiser kg kød pr. år i gennemsnit, mens kvinder i samme aldersgruppe spiser 38 kg i gennemsnit (DTU, 2008:135). Mange kvinder har en kritisk holdning til kødforbrug (Holm, 2010:101). Iflg. sociologen Lotte Holms undersøgelser giver flere kvinder udtryk for, at de gerne vil stoppe med at spise kød, hvis det ikke havde været for ideen om at mænd og børn har behov for det, og da mange kvinder lever i parforhold, hvor der indgås kompromiser omkring hjemmets spisevaner, som ofte falder ud til kødspisernes fordel (Holm, 2010:101). Derfor beskæftiger projektet sig med unge mænds kødforbrug, da de befinder sig i en position, hvor de ikke kun bestemmer over deres eget kødforbrug, men også påvirker kvinders. Det er væsentligt at undersøge, hvad der udgør unge mænds kødforbrug, for at kunne sige noget om mulige forandringspotentialer ift. kødforbrug. Hvilket forhold har mændene til deres kødforbrug, og hvilke normer og strukturer kan findes i deres forbrugsmønstre? Dette projekt interesserer sig for smagspræferencer i forhold til kødforbrug ud fra en forforståelse af smag, som værende en kulturelt betinget social konstruktion, afhængig af, og funderet i, den sociale kontekst. Projektet vil undersøge, hvilken habitus der er dominerende i forhold til kødforbruget. Og dertil undersøge om unge mænd definerer deres identitet ud fra deres kødforbrug. Kan det tænkes at unge mænds kødforbrug er forbundet med deres opfattelse af maskulinitet? Det er også væsentligt at undersøge, hvor bevidste de er omkring koblingen mellem kødforbrug og klimaproblematikker, og derigennem afklare om unge mænd er politiske forbrugere eller om det er smagspræferencer og identitet, som indvirker på kødforbruget. Dette leder frem til nedenstående problemformuleringen: 1.3'Problemformulering Hvilke sociale mekanismer og strukturer kan forklare unges mænd kødforbrug i Danmark? Side 8 af 89

10 1.4'Uddybning'af'problemformuleringen Ud fra en socialvidenskabelig tilgang forsøger dette projekt at forklare, hvilke motiver der ligger bag de unge mænds kødforbrug. Da erkendelsesinteressen er at forstå, hvorfor de unge mænd spiser meget kød, søges denne viden gennem de unge mænds sociale forhandlingsprocesser. Projektets fokus omhandler, hvorledes forhandlingerne legitimerer og konstituerer mændenes forbrugspraksisser gennem social interaktion. Dermed søges der en indsigt i, hvilke motiver der påvirker og præger unge mænds til- og fravalg af kød, samt hvorledes de identificerer sig med deres kødforbrug ud fra sociale identifikationskategorier. 1.5'Undersøgelsesspørgsmål 1. Hvilken indvirkning har kødforbruget på de globale klimaforandringer og hvilke sociale, historiske og kulturelle betydninger for kød eksisterer i Danmark? 2. Hvordan påvirkes unge mænds kødforbrug gennem social interaktion, og hvilke sociale strukturer og mekanismer fastholder de unge mænd fra at have et politisk kødforbrug? 3. Hvilke mulige forandringspotentialer forhandles i forhold til de unge mænds kødforbrug og hvorledes kan der skabes ændringer i de unge mænds kødforbrug? 1.6'Besvarelsesstrategi 1. Hvilken indvirkning har kødforbruget på de globale klimaforandringer og hvilke sociale, historiske og kulturelle betydninger for kød eksisterer i Danmark? Dette undersøgelsesspørgsmål søger at afdække, hvilke forhold der gør sig gældende for unge mænds kødforbrug. Dette gøres ved at redegøre for de faktiske forhold omkring kødforbrugets påvirkning på klimaet. Dertil redegøres der for viden omkring kødets kulturelle betydning, kødet i hverdagslivet, hvordan kød skaber identitet og fællesskab, og forskelle i kønnenes kødforbrug. Redegørelserne vil hele vejen igennem blive holdt op imod projektets problemformulering og skal medvirke til en forståelsesramme for projektets undersøgelse. Side 9 af 89

11 2. Hvordan påvirkes unge mænds kødforbrug gennem social interaktion, og hvilke sociale strukturer og mekanismer fastholder de unge mænd fra at have et politisk kødforbrug? Dette undersøgelsesspørgsmål relaterer sig til projektets analyse. Projektets undersøgelsen udføres ved fokusgruppe, som metode, hvor deltagerne er fem unge mænd i alderen år. Der opsættes dertil en guide for facilitering af fokusgruppen. Grundlaget for udformningen af analysen består i en forudgående redegørelse for, og refleksion over, samspillet mellem projektets videnskabsteoretiske tilgang, metode og empiri. Efter at den teoretiske ramme er skabt, vil de præsenterede teorier og begreber blive operationaliseret. 3. Hvilke mulige forandringspotentialer forhandles i forhold til de unge mænds kødforbrug og hvorledes kan der skabes ændringer i de unge mænds kødforbrug? Dette undersøgelsesspørgsmål relaterer sig til projektets diskussion og vil tage udgangspunkt i analysens resultater. Resultaterne vil blive diskuteret ift. etiske perspektiver på bæredygtighed og forbrug, som præsenteres ved Mickey Gjerris. For at belyse hvorvidt der foreligger et forandringspotentiale, vil resultaterne om hvad der skaber de unge mænds kødforbrug, fra analysen, blive diskuteret ift. Gjerris perspektiver. 1.7'Projektdesign Side 10 af 89

12 Side 11 af 89

13 2.'Videnskabsteori'og'metode'' I dette kapitel fremlægges projektets videnskabsteoretiske tilgang, og hvordan dette har betydning for projektets formål og mulige vidensbidrag. Derudover reflekteres der over de metodiske valgs sammenhæng med kritisk realisme. Det forklares, hvordan metoderne bringes i anvendelse, ved projektets egen undersøgelse, og argumenteres for deres relevans i forhold til projektets genstandsfelt og problemstilling. Det forklares, også hvorledes dette stemmer overens med den videnskabsteoretiske retning. Dertil reflekteres over kvantitative data og anvendelse af sekundær empiri. Slutvis diskuteres validitet, reliabilitet og generaliserbarhed ved kvalitativ metode og yderligere overvejes etiske refleksioner. 2.1'Videnskabsteoretisk'tilgang Projektet videnskabsteoretiske tilgang er kritisk realistisk. Det vil sige, at kritisk realisme udgør en væsentlig faktor i forhold til projektets udformning og mulige erkendelse. Da der er tale om en videnskabsteoretisk realisme, antages verden, objekter og fænomener at eksisterer uafhængigt af vores viden om dem. Kritisk realisme antager derfor en ontologisk realisme (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:281). Ifølge kritisk realisme er virkeligheden dog ikke let at beskrive. Dette skyldes, at virkeligheden består af komplekse objekter, der er i besiddelse af kausale potentialer, og er modtagelige over for påvirkning (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:82). Det er dog ikke altid de samme potentialer, der aktiveres hos objekterne. Om potentialerne aktiveres er afhængigt af, den kontekst objektet befinder sig i. Der eksisterer altså altid kausale potentialer i et objekt, men om de aktiveres eller ej afhænger af de generative mekanismer, der påvirker objektet (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:283). Denne forståelse hos kritiske realister gør, at de ikke anerkender den positivistiske forestilling om, at sociale fænomener kan observeres i lukkede systemer, og at de er forudsigelige. De lovmæssigheder, som positivisterne observerer, kan med en kritisk realistisk tilgang, derfor kun forstås som tendenser (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:283). Grundet virkelighedens utilgængelighed, er det ifølge kritisk realisme nødvendigt, at bruge allerede eksisterende viden i form af teori og empiri til at erkende denne. Da vores erkendelse af verden, ifølge kritisk realisme er betinget af den sociale, kulturelle og historiske kontekst, er den viden, der produceres socialt konstrueret. Dermed er en epistemologisk konstruktivisme et iboende træk i kritisk realisme (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:286). Ifølge kritisk realisme eksisterer der en intransitiv og en transitiv dimension. Den intransitive dimension vedrører ontologien, hvilket vil sige, verden, som den eksisterer, uafhængigt af vores opfattelse af den. Den transitive dimension er Side 12 af 89

14 hvad vi oplever, sanser, og erfarer. Som beskrevet ovenfor, er den intransitive dimension dog kun svært tilgængelig, og derfor skelner kritiske realister mellem tre forskellige domæner, i forhold til hvordan virkeligheden er opbygget. Disse domæner udgøres af det empiriske, det faktiske og det dybe (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:281). Det empiriske niveau består af erfaringer og observationer (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:281). Det faktiske niveau består af alle de fænomener, der eksisterer, samt alle de begivenheder, der finder sted uanset om de bliver erfaret eller ej (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:281). Det empiriske og det faktiske niveau udgør sammen et reduceret virkelighedsbillede, fordi denne forståelse kun omhandler det observerbare (Buch- Hansen og Nielsen, 2012:281). Det tredje niveau består af de ikke observerbare strukturer og mekanismer, som under visse omstændigheder understøtter og forårsager begivenheder og fænomener inden for det faktiske domæne (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:282). Den erkendelsesmæssige interesse tager udgangspunkt i de forforståelser, som er afgørende for erkendelsen i kritisk realisme. Unge mænds kødforbrug problematiseres således ud fra forforståelsen af, at klimaproblemerne eksisterer i det faktiske domæne, og at det er nødvendigt at kritisere de sociale mekanismer, som forårsager dem. I forhold til projektets opbygning er det derfor vigtigt, at foretage en kontekstualisering af, hvordan klimaproblematikkerne udledes af kødforbruget, samt hvordan kødforbruget kommer til udtryk på et samfundsmæssigt plan. Der vil i projektet søges en forståelse for det faktiske domæne, først og fremmest, gennem det empiriske domæne, som udgøres af den empiri, der produceres via projektets fokusgruppe. Gennem et samspil mellem projektets kontekstualisering, samt analyse af fokusgruppedatamaterialet, vil der skabes adgang til det dybe domæne, for at opnå indsigt i, hvilke sociale strukturer og mekanismer, der ligger til grund for unge mænds høje kødforbrug. Den epistemologiske konstruktivisme vil komme til udtryk i den transitive dimension, hvor det der bliver erfaret empirisk gennem projektets analyse af fokusgruppedata, samt den overordnede kontekstualisering. Dette hjælper til at opnå en større indsigt i hvilke tendenser, der kommer til udtryk i den intransitive dimension. Endelig vil der ud fra en bred forståelse af, hvilke sociale strukturer og mekanismer, der udgør unge mænds kødforbrug afsøges om der foreligger et forandringspotentiale. 2.2'Metodernes'abduktive'samspil I projektet benyttes en abduktiv metodisk tilgang. Abduktion udgør et alternativ til de traditionelt benyttede tilgange, induktion og deduktion. Abduktion, eller retroduktion, som denne Side 13 af 89

15 metodeforståelse hedder indenfor kritisk realisme, beskæftiger sig ikke med, hvorledes man kommer til konklusionen, men i stedet om hvilke præmisser, der gør at konklusion ser ud som den gør. (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:304). Hvor den deduktive metode tager udgangspunkt i en hypotese, som efterprøves efter et stringent forskningsdesign, fra det generelle til det partikulære plan. Induktion som metode tager udgangspunkt i empirien og generaliseres ud fra denne, fra det partikulære til det generelle plan. Derimod søger abduktion en vekselvirkning mellem hypotese og data, hvori abstraktion ligeledes bliver afgørende for undersøgelsen. Abstraktion vil sige, at man søger at tænke abstrakt i form af, at finde begreber og systemer til at belyse samfundsmæssige tendenser, og involverer ofte metaforer og analogier. Således vil en abduktiv tilgang betyde, at man deduktivt opstiller en hypotese, eller en konklusion, men induktivt, søger at tilpasse sig empirien, for at forklare de dybereliggende generative mekanismer. Mekanismerne bliver først tilgængelige, idet der abstraheres fra det beskrivende plan, til det dybe (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:304). I dette projekt lyder konklusionen, eller kendsgerningen, at unge mænd i alderen år i Danmark har det højeste kødforbrug. Måden hvorpå den abduktive tilgang kommer til udtryk i projektet, er i tilgangen til analysen. Analysen vil til dels være funderet i en deduktiv, og dermed teoristyret, tilgang, som er opsat ud fra projektets valgte teori. Den induktive del består i, at der tages højde for, hvad empirien kan bidrage med i bearbejdningen af datamaterialet. Projektets teoretiske ramme er valgt på baggrund af, at forståelseshorisonten spiller godt sammen med den kritiske realisme. Derudover vil den abduktive tilgang også være synlig ved, at analysen ikke kun har fokus på den empiri som udvindes af fokusgruppen, men at der er tale om en vekselvirkning mellem teori og empiri. 2.3'Fokusgruppe Fokusgruppe er en kvalitativ interviewmetode, som understøtter projektets videnskabsteoretiske tilgang, da den lægger vægt på de overordnede betydningsdannelser, normer og kulturer, og dermed producerer data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier, 2012:13). Projektets undersøgelse via fokusgruppe som metode har til formål, at belyse projektets problemstilling gennem en analyse af det derigennem skabte datamateriale. Metoden kan give indsigt i deltagernes forståelse af behov og smagspræferencer, som er de unge mænd. Derudfra kan der udledes viden om deres opfattelse af det kollektive ansvar for klimaforandringer gennem forbrug. Interaktionen belyses ligeledes ved analysen og medvirker til at undersøge, hvordan de unge mænd påvirkes af hinanden. Det er altså formålet, at vise, hvordan den sociale interaktion Side 14 af 89

16 påvirker individets smagspræferencer, og hvorvidt de sociale mekanismer har indvirkning på identitetsskabelsen. En definition af fokusgruppe som metode er; en forståelse af fokusgruppe som en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt (Morgan, 1997:2 i Halkier, 2012:9). Fokusgruppens kombination af gruppeinteraktion og emnefokus gør den velegnet til produktion af empirisk data, som viser betydningsdannelse som en del af menneskers sociale erfaringer. Hvordan handlinger forstås og påvirker andre situationer, kommer frem i interaktionen, hvor de i modsætning til hverdagslivet, italesættes direkte (Halkier, 2012:10). De sociale erfaringer bliver selvfølgelige repertoirer, som individer anvender i fortolkning og i handlinger i et samspil med andre, således at det ubevidste, som ligger til grund for handlinger og adfærd synliggøres (Schatski, 2001 i Halkier, 2012:10). Dette kommer til udtryk i gruppens beretninger, vurderinger og forhandlinger (Halkier, 2012:10). En svaghed ved metoden fokusgruppe er, at atypiske individuelle praksisser eller atypiske individuelle forståelser vil have en tendens til at blive underrapporteret i fokusgrupper, fordi den sociale kontrol i fokusgruppen kan hindre, at alle forskelle i erfaringer og perspektiver kommer frem (Halkier, 2012:13). Dette kan dog være en fordel med henblik på projektets formål, da det er medvirkende til at vise, hvordan mennesker påvirkes af de sammenhænge, de indgår i, og hvordan individer er påvirkelige af kollektive forståelser eller konstruktioner. Det er en styrke ved fokusgrupper, at kilden til data er den sociale interaktion (Halkier, 2012:14). Den metodiske styrke er netop, at fokusgruppen i interaktionen frembringer deltagernes erfaringer, som ud fra den kontekstuelle forforståelse, bliver midlet til frembringelse af mere kompleks data. En anden styrke er, at der ved fokusgruppens interaktion fremkommer konkrete gruppeeffekter, hvor der både kan opstå konformitet og tendens til polarisering.(halkier, 2012:14). Dette giver mulighed for at vurdere graden af konsensus og konflikt, som kan opstå i fokusgruppen. Facilitering'af'fokusgruppen Når fokusgruppe anvendes som metode, er det forud for faciliteringen overvejet, hvordan denne skal udføres i praksis. Der er forinden udarbejdet et skema, hvor analytisk formål, forskningsspørgsmål, og interviewspørgsmål er opsat (jf. Bilag 3). Skemaet skal under udfoldelsen af fokusgruppen fungere som en guide for facilitatoren. Side 15 af 89

17 Interaktionen mellem deltagerne i fokusgruppen igangsættes ved hjælp af et opsat emne, som facilitatoren forklarer, for at starte en diskussion mellem deltagerne. Facilitatoren fungerer derudover som moderator for diskussionen ved, om nødvendigt, at bringe den tilbage på sporet. Målsætningen er dog, at diskussionen mellem de unge mænd forløber flydende med minimal indblanding fra facilitatorens side. Derfor vil facilitatoren ikke deltage aktivt i diskussionen. Det er vigtigt, når der udføres fokusgruppeinterview, at facilitatoren forholder sig moderat og neutralt, således at kvaliteten af den data der udledes af fokusgruppen ikke forringes (Dahler-Larsen og Dahler-Larsen, 1999: 10-11). Valg'af'deltagere'til'fokusgruppen Udvælgelsen af fokusgruppedeltagere er analytisk selektiv (Halkier, 2012:26-27), hvilket medfører, at vigtige karakteristika i forhold til problemstillingen repræsenteres i udvalget af deltagere, for at muliggøre en analytisk generalisering af empiriske mønstre (Halkier, 2012:27). Udvælgelsen af fokusgruppedeltagerne skal medvirke til at få de karakteristika repræsenteret, som er væsentlige for problemstillingen. Disse karakteristika kan ligeledes sættes i sammenhæng med projektets analytiske tilgang til undersøgelsen (Halkier, 2012:27). Det er vigtigt at tage højde for, at fokusgrupper i praksis ikke må være for homogene, da det medfører en risiko for manglende social udveksling. Fokusgrupperne må heller ikke være alt for heterogene, da de dermed kan blive for konfliktfyldte, hvilket kan medfører, at nogle holdninger ikke bliver frembragt (Halkier, 2012:28). Fokusgruppedeltagerne er blevet udvalgt på baggrund af to kriterier, køn og alder. Kriterierne er opsat på baggrund af projektets problemformulering, hvori det er de unge mænds kødforbrug, der ønskes undersøgt. Et tredje kriterium til udvælgelsen er, at de ikke skal repræsenterer forskellige subkulturer, men en bredere del af ungdommen, da alle deltagerne er studerende på en videregående uddannelse. Årsagen til udvælgelsen findes i undersøgelsesresultaternes mulige generaliserbarhed. Fokusgruppen består derfor af fem unge mænd i aldersgruppen år, hvilket vil sige, at de ikke repræsenterer hele spektret af segmentet af unge mænd som spiser mest kød, da dette fordeler sig over alderen år (DTU, 2008:135). Dette kan muligvis begrænse fokusgruppens generaliserbarhed. På et bredere plan har fokusgruppen en begrænset generaliserbarhed, da det kun er et lille udsnit af de unge mænd, som undersøges i dette projekt. Derudover bør det nævnes, at generaliserbarheden kan blive begrænset yderligere, da der kun fokuseres på et afgrænset område Side 16 af 89

18 inden for en kompleks problemstilling. Dog kan det siges, at fokusgruppen har en analytisk generaliserbarhed, da deltagerne repræsenterer segmentet. De unge mænd går alle på en videregående uddannelse, hvilket gør, at de kan repræsentere bredere funderede holdninger og forståelser blandt dette segment (Halkier, 2012:27). Og derfor i en vis udstrækning berette om forståelser, som gør sig gældende blandt en større del af de danske unge mænd. ' Udførelse'af'fokusgruppeinterview' Der blev forud for fokusgruppeinterviewet taget visse forholdsregler. Deltagerne kendte ikke hinanden på forhånd. Facilitatoren og en af de studerende tog imod deltagerne. Tre af de studerende fra projektgruppen, som alle er mænd deltog under fokusgruppeinterviewet. Dermed var det kun unge mænd, som deltog i fokusgruppen, hvilket var for at sikre, at der kun var mænd tilstede i lokalet, da fokus var på mændenes interne tilgang til kød, og tilstedeværelsen af kvinder eventuelt ville fremstå som forstyrrende elementer. Det ene gruppemedlem var facilitator, mens de to andre observerede interaktionen og tog noter. Interaktionen forløb som en diskussion af de forskellige tematikker, hvor facilitatoren igangsatte diskussionen. Facilitatoren foretog en introduktion af fokusgruppeinterview som metode, hvori deltagerne ligeledes blev præsenteret for projektets problemstilling, samt rammen for fokusgruppens udfoldelse, i et forsøg på at sikre så høj en grad af frihed for udfoldelsen af de sociale dynamikker, samtidig med at alle deltagere havde en chance for at komme til orde. Facilitatoren havde inden interviewet startede informeret omkring projektrapportens formål og erkendelsesinteresse, så det informerede samtykke med deltagerne kunne sikres (Brinkmann 2010: ). 2.4'Analysestrategisk'fremgang'' På baggrund af den videnskabsteoretiske tilgang i projektet, med en konstruktivistisk epistemologisk tilgang, anlægges analysestrategien uden en stringent bundethed til bestemte metoder og teorier. Projektets egen undersøgelse skal analyseres og blotlægge unge mænds forståelse og oplevelse af identitet og positionering i forhold til kødforbrug ud fra en kritisk realistisk epistemologi (jf. 2.1). Til bearbejdning af projektets egen empiri, i form af fokusgruppeinterview, formuleres en analysestrategi og en fremlæggelse af den herfor forudgående meningskondensering af projektets datamateriale. Side 17 af 89

19 Behandling'af'datamaterialet' I forhold til behandlingen af det transskriberede fokusgruppeinterview, vil der blive anvendt en flerledet proces, for at skabe en systematisk tilgang til datamaterialet. Datamaterialet vil dermed blive meningskodet, meningskondenseret og tematiseret. Meningskodningen vil tage udgangspunkt i et samspil mellem empiri og teori vil komme til udtryk ved, at der vil blive knyttet nøglebegreber til tekststykker og citater fra interviewet, for at inddele dem i kategorier (Kvale og Brinkmann 2009: ). Derefter vil meningskondenseringen finde sted. Her vil betydningen af lange tekststykker skærpes ind, således at meningen fremstår tydelig og kort, så dataen overskueligt kan opdeles(kvale og Brinkmann 2009: 227). Det vil sige, at datamaterialets brudstykker kategoriseres og inddeles i overordnede temaer, hvorefter en begrebsliggørelse følger (Halkier, 2012:76). Ved begrebsliggørelsen sættes temaerne i forhold til projektets teoretiske begreber (Halkier, 2012:76). Fokusgruppeinterviewets spørgsmål er opsat på baggrund af projektets teoretiske begreber, hvilket skaber en deduktiv tilgang til projektets undersøgelse, men i samspil med den databehandlede empiri får projektet en abduktiv tilgang. Analysens temaer er dermed opstillet i et samspil mellem teori og empiri. I fortolkningen forsøges det, at uddrage mening af datamaterialet. En central pointe i socialkonstruktivistisk forståelse af bearbejdning af kvalitative data er, at fortolkningen af datamaterialet afhænger af, hvilke spørgsmål undersøgeren stiller (Halkier, 2012:78). Det er derfor vigtigt, at projektets forforståelser og teorier, samt kriterierne for analysen, fremlægges, for at fortolkningen af de unge mænd kan fremstå systematisk og transparent, så andre vil kunne vurdere resultaternes validitet (Halkier, 2012:78). Analyse'af'interaktionsformer'i'fokusgruppen Halkier argumenterer for, at man får et større udbytte af fokusgruppedata ved at inddrage interaktionen i analysen (Halkier, 2012:86). I fokusgruppedatamaterialet findes forholdet mellem indhold, som er det betydningsmæssige indhold, og form, som er interaktions- og kommunikationsformerne, da indhold og form indgår i en dobbelt og kontinuerlig proces (Halkier, 2012:87). Gennem interaktionsanalyse, hvor fokus er på interaktionsformerne, kan det betydningsmæssige indhold afdækkes (Halkier, 2012:86). Dermed søges det undersøgt, hvordan de unge mænd påvirker hinanden indbyrdes gennem kommunikationen. Der er dog i analysen tale om et samspil mellem form og indhold i forhold til fortolkningen og udledningen af mening fra datamaterialet. Dette vil sige, at deres udsagn også behandles ud over interaktionen. Side 18 af 89

20 Samtalen og interaktionsformen mellem deltagerne i fokusgruppen er både diskursiv og praktisk, da de diskursive udtryk og fortolkninger har praktiske konsekvenser eller udspringer af praksisser (Halkier, 2012:87). Med diskursive udtryk, forstås de underliggende sociale strukturer, som ligger på det dybe domæne, og med praktiske konsekvenser menes de udsagn og handlinger som disse foranlediger (jf.2.1). Det vil derfor i projektets analyse inddrages, hvordan fokusgruppedeltagerne omtaler deres handlinger, og hvilke forståelser dette afspejler, således at de sociale mekanismer fremstår, og de underliggende strukturer, som har indflydelse på de unge mænds kødforbrug kan påvises. Dette gøres ud fra en forståelse af, at interaktion ved samtaler er med til at forme den sociale virkelighed, fordi der i interaktioner forhandles, hvilket medvirker til at forandre kulturelle og sociale betydninger. I samtalesituationen, forhandler deltagerne ud fra deres individuelle forståelser, hvor ud fra en fælles mening konstitueres (Halkier, 2012:87). Betydningsdannelsen i samtalen er også udtryk for dybereliggende sociale strukturer, som ikke er situationelle (Halkier, 2012:88). Fokusgruppedeltagerne konstruerer derfor ikke alt i den samtalesituationen, men trækker også på bredere funderet sociale forståelser, når de diskuterer et emne. Analyse af interaktionen kan belyse gruppens dynamikker og reaktioner ved eksempelvis at belyse modsigelser eller skabelse af konsensus under fokusgruppeinterviewet (Halkier, 2012:89). I analysen belyses hvordan fokusgruppens deltagere internt danner konsensus eller håndterer modsatrettede positioneringer (Halkier, 2012:90-91). Derigennem kan viden om, hvad der anses for at være den stærkeste habitus blandt de unge mænd, undersøges ud fra hvordan de påvirker og påvirkes af hinanden. 2.5'Ekspertinterview Ekspertinterviewet, også kaldet et eliteinterview (Kvale og Brinkmann, 2009:167), skal supplere med ekspertviden. I projektet medvirker det til diskussionen af analysens resultater, hvor moralfilosofiske perspektiver på forbrug inddrages og i diskussionen af de analytiske resultater. Her bringes undersøgelsens resultater i spil i forhold til politiske sammenhænge. Mickey Gjerris er valgt som ekspert ud fra projektets problemstilling. Han er uddannet teolog, men arbejder nu med bioetik på Københavns Universitet. Derudover er han også medlem af Det Etiske Råd. Gennem sit erhverv beskæftiger han sig bl.a. med menneskets forhold til naturen, klima og etik. Ekspertinterviewet skal virke til at afklare en række spørgsmål, som er væsentlige for at kunne besvare problemformuleringen. En vigtig refleksion, når der foretages ekspertinterview, er, at de personer som bliver interviewet er vant til at blive interviewet. Derfor er det vigtigt, at intervieweren har en Side 19 af 89

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning

Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Unges opfattelse af sund mad, deres madvalg og hvordan måltidsmiljøet påvirker deres interesse for madlavning Modul: Bachelorprojekt, 7.semester

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen. Mere end udsat

Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen. Mere end udsat Karen Aunsø Nielsen, Louise Schack Hansen og Marie Skov Larsen Mere end udsat En undersøgelse af hjemløse kvinders udsathed for seksuelle overgreb indenfor hjemløseinstitutioner Karen Aunsø Nielsen, Louise

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Bente Halkier. Fokusgrupper. Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag

Bente Halkier. Fokusgrupper. Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag Fokusgrupper Bente Halkier Fokusgrupper Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag Bente Halkier Fokusgrupper 1. udgave 2002 Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag, 2002 Omslag: Torben

Læs mere

En grøn samvittighed Sociologi, 6. semester, forår 2008

En grøn samvittighed Sociologi, 6. semester, forår 2008 En grøn samvittighed En undersøgelse af miljøbevidst forbrug Bachelorprojekt på Sociologiuddannelsen 6. semester, ved Aalborg Universitet, forår 2008 Vejleder Anja Jørgensen Gruppe 15: Tanja Westfall Brøndum

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

På kanten af et digitalt samfund

På kanten af et digitalt samfund På kanten af et digitalt samfund En undersøgelse af IKT s betydning for den kommunikative inklusion af unge gade-/herbergssovere i mainstreamsamfundet Anne Kirkegaard Tine Vesterbøg Speciale i Kommunikation

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere