Oktober Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012."

Transkript

1 Oktober 2013 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi.

2 Indhold Forord og resume 2. Økonomisk oversigt Elevtal Overskud og overskudsgrader Skolernes investeringer og finansiering Skolernes soliditet og likviditet Produktivitet Kontaktpersoner Skoler, der indgår i analysen

3 1. Forord og resume De 33 idrætsefterskoler, der indgår i analysen, har igen i oplevet en vækst i årselevtallet. I havde skolerne årselever en stigning på 173 årselever i forhold til og en stigning på 720 elever i forhold til. 7 af skolerne oplevede dog et fald i årselevtallet i. Der er i perioden - et akkumuleret overskud på ca. 4,6 mio.kr. i gennemsnit pr. skole ca. 1,2 mio.kr. alene i. Overskudsgraderne ligger på et i forvejen højt niveau, og udgør i gennemsnit 5,1% i. Skolerne har et ensartet indtægtsgrundlag, hvor statstilskuddet udgør under halvdelen af indtægterne. Indtægter pr. årselev ligger på ca. 148 t.kr. i gennemsnit i mod 133 t.kr. i De gennemsnitlige driftsomkostninger pr. årselev ligger på ca. 133 t.kr. i og gennemsnittet er steget fra 123 t.kr. i. Undervisningsomkostningerne ligger generelt på ca. 50% af indtægterne, og er således steget i takt med indtægtsstigningerne. Ejendomsomkostningerne ligger på ca. 19 % af indtægterne i hele perioden og kostafdelings- og administrationsomkostningerne ligger på henholdsvis ca. 14% og ca. 7% af indtægterne. Hovedtal fra driften, gennemsnit pr. skole: Overskud, mio. kr. 1,2 1,1 0,9 1,0 0,5 Årselever Overskudsgrad 5,1 4,9 3,8 4,9 2,2 Skolerne har investeret betydelige beløb i ejendomme og udstyr (faciliteter) over perioden -, 515 mio.kr. eller i gennemsnit 15,6 mio.kr. pr. skole. De samlede investeringer i perioden - svarer til 3,4 gange det akkumulerede overskud i samme periode. Skolerne har forøget den samlede langfristede gæld med ca. 36 mio.kr. i, og den samlede finansieringsgrad er faldet i til i gennemsnit 54,7%. De samlede renteomkostninger ligger på niveau med tidligere år. De store investeringerne har givet lavere likviditetsgrader i for visse skoler. Skolerne har fortsat en fornuftig soliditetsgrad på ca. 32% i gennemsnit. Enkelte skoler ligger dog med en lav soliditetsgrad 7 skoler har en soliditetsgrad under 20. Hovedtal fra balancen, gennemsnit: Gennemsnit Soliditetsgrad 31,9 30,2 30,8 29,8 29,2 Finansieringsgrad 54,7 56,2 57,1 58,1 61,8 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 3

4 Perspektiv Skolerne formåede igen i at øge elevtallet, selvom året bød på en række skolelukninger i sektoren. Det er også lykkedes skolerne at optage lån til byggerier i, selvom lånemarkedet har været trængt. Skolerne er generelt rustet til at fronte fremtidens udfordringer og har en sikkerhedsmargin, mens skoler med lav solidititetsgrad og overskudsgrad kan få nye udfordringer inden for nær fremtid især i områder, hvor befolkningsgrundlaget er faldende og i områder med høj grad af konkurrence blandt efterskoler. Anvendte data Analysen er udarbejdet på basis af data fra regnskabsportalen samt efterskoleforeningens elevfremskrivningsnotat april. I regnskabstallene kan der være afvigelser mellem de indberettede tal og de faktiske årsregnskaber, herunder fejlindtastninger. Endvidere er heller ikke undersøgt evt. revisionsforbehold mv. I analysen anvendes begreberne 1. og 3. kvartil. 1. kvartil viser det niveau, hvor 25% af skolerne ligger under (nedre kvartil) og 3. kvartil viser det niveau, hvor 25% af skolerne ligger over (øvre kvartil). Læser er velkommen til at tage kontakt til os vedr. analysen. Se kontaktinfo sidst i analysen. Oktober

5 2. Økonomisk oversigt Analysen er en fortsættelse af analysen for. Der er i år dog sket en udskiftning. Østersøens Idrætsefterskole er udskiftet med Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole. Analysen omfatter 5 års regnskabsdata til sammenligning det vil sige perioden Elevtal Efterskolerne har i i alt haft årselever, hvilket giver et gennemsnit på ca. 150 årslever. Størrelsesmæssigt er der en forholdsvis stor spredning med hensyn til det gennemsnitlige elevtal, hvilket belyses af figur 1. Figur 1 viser, at 1. kvartil ligger på ca. 122 årselever i, mens 3. kvartil ligger på 167 årselever. Den største skole har 425 årselever i en vækst på 15 elever i forhold til. Den mindste skole har 82 årselever et fald på 3 elever siden. De 3 mindste skoler har vist pæne overskudsgrader i og har genereret pæne nøgletal. Perspektiv Efterskoleforeningens fremskrivning viser, at det forventede elevtal i ungdoms- og efterskoler forventes at falde. I skoleåret 2018/19 forventes over færre elever i forhold til /12. Figur 1 Udvikling i antal årselever Skal skolerne fortsætte med at vokse eller fastholde elevtallet, kan dette medføre fortsat fokus på markedsføring, investering i de rigtige faciliteter i form af haller, elev værelser og undervisningsudstyr. Imidlertid viser tallene, at de "små" idrætsefterskoler kan have en god økonomi kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 5

6 Figur 2 Akkumulerede overskud, mio.kr. gennemsnit Mio.kr. 5 4,5 4 Ses på overskudsgraden, dvs. overskud før ekstraordinære poster i forhold til indtægter, er udviklingen vendt siden. Overskudsgraderne faldt, hvor dispositionsbegrænsningen for de fleste skoler blev udgiftsført. Udviklingen er vist i figur 3. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Figur 3 Udvikling i overskudsgrad i pct akk. overskud Overskud og overskudsgrader Samlet set har skolerne de seneste år haft en god økonomi målt i overskud. Skolerne har et samlet overskud på ca. 39,2 mio.kr. i. De akkumulerede overskud i perioden - er vist i omstående figur 2. Enkelte skoler har dog underskud i enkelte år. 1 skole har samlet underskud i perioden, mens driften de seneste år har været overskudsgivende. 3. kvartil ligger dog fortsat meget højt, og er steget til 8%, hvor 1. kvartil igen ligger på 3%. 1. kvartil Gennemsnit 3. kvartil 1 0 6

7 Indtægtssiden Skolerne har samlet haft indtægter på ca. 730 mio.kr. i mod 657 mio.kr. i. Af indtægterne udgør statstilskuddet 304 mio.kr. i det vil sige under halvdelen af indtægterne. Statstilskuddet udgør ca. 42% af de samlede indtægter. De elementer, der indgår i indtægterne, er statstilskud, skolepenge og andre indtægter. Figur 4 Indtægter pr. årselev, t.kr kvartil Gennemsnit 3. kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 7

8 Figur 5 Udvikling i skolepenge, t.kr En del af skolepengebetalingen er imidlertid statslig elevstøtte. Den statslige elevstøtte udgør ca. 40% af de samlede skolepenge i gennemsnit i. Udviklingen heri er vist i figur 6. Andelen er faldet over perioden, hvilket vil sige større grad af faktisk forældrebetaling. Perspektiv Skolerne har generelt ensartet indtægtsstruktur. Statstilskuddet udgør under 50% af indtægterne. Prisen for forældrene før statslig elevstøtte nærmer sig 82 t.kr. for et efterskoleophold. Prisen kan dermed blive et konkurrenceparameter fremover Omkostningssiden Den største omkostningspost er undervisningsomkostningerne. 1. kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Figur 5 viser udviklingen i skolepenge. Skolepengene er generelt steget over perioden, og skolerne ligger meget tæt, da 1. og 3. kvartil ligger inden for få kr. Antages, at der generelt afholdes kurser på 42 uger, vil dette give en gennemsnitlig ugepris på kr. i. Skolerne har afholdt undervisningsomkostninger for 361 mio.kr. i mod 345 mio.kr. i. Undervisningsomkostningerne udgør ca. 50% af indtægterne i samme niveau som tidligere år. Figur 6 Statslig elevstøttes andel af samlede skolepenge 0,48 0,46 0,44 0,42 0,4 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 1. kvartil Gennemsnit 3. kvartil 8

9 Undervisningsomkostningerne kan ses i sammenhæng med antallet af elever. Figur 7 viser udviklingen i undervisningsomkostningerne pr. elev. Over perioden har der været en generel stigning i undervisningsomkostningerne pr. elev. Dette hænger godt sammen med løn- og pristalsudviklingen. Det bemærkelsesværdige er, at der sker en spredning i. En forklaring er, at en række skoler har kunnet forøge elevtallet markant uden tilsvarende flere omkostninger. Dette forklarer faldet i 1. kvartil. Derudover har en række skoler med fald i elev- tallet ikke kunnet tilpasse omkostningerne. Dette forklarer stigningen i 3. kvartil. var også atypisk, da kvartilerne nærmede sig gennemsnittet. Den største del af undervisningsomkostningen er lærerløn. Den samlede lærerlønsomkostninger udgjorde 283 mio.kr. i. Udviklingen i gennemsnitlig lærerlønsomkostning er vist i figur 8. Overtid, fravær mv. kan give nogle udsving fra år til år, men samlet er gennemsnittet steget over perioden. Figur 7 Undervisningsomkostninger pr. elev, t.kr Ejendomsomkostningerne Skolerne har i haft ejendomsomkostninger på ca. 137 mio.kr. Ejendomsomkostningerne består primært af afskrivninger, vedligeholdelse, løn og forbrug af el, vand og varme og udgør ca. 19% af indtægterne i. Gennemsnittet pr. elev udgør 28 t.kr. i - ligesom i Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Figur 8 Udvikling i lærerlønsomkostning pr. lærerårsværk, kr kvartil Gennemsnit 3. kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 9

10 En stor del af ejendomsomkostningerne er bygningsafskrivningerne. Bygningsafskrivningerne er en skønsmæssig omkostning, der afhænger af afskrivningsgrundlaget og den valgte brugstid mv. Ses over perioden er bygningsafskrivningerne steget markant jf. figur 10. Såvel gennemsnit og 3. kvartil er steget væsentligt i og. Dette hænger sammen med de seneste års store investeringer i bygninger mv. Figur 9 Udvikling i ejendomsomkostninger pr. årselev, t.kr. Kostafdeling Kostafdelingsomkostninger udgør ca. 104 mio.kr. i mod 99 mio.kr. i og udgør 14% af indtægterne i. Kostafdelingsomkostningerne omfatter lønninger, køb af madvarer samt kostafdelingsinventar. Gennemsnittet er på ca. 21 t.kr. i alle årene, mens 3. kvartal ligger på ca. 22 t.kr. Niveauet på den enkelte skole kan afhænge af personalesammensætning i kostafdelingen, valgt kostpolitik mv kvartil Gennemsnit 3. kvartil Figur 10 Udvikling i bygningsafskrivninger, t.kr., gennemsnit pr. institution t.kr Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 10

11 Figur 11 Udvkling i kostafdelingsomkostninger pr. årselev, t.kr t.kr Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgør samlet set ca. 49 mio.kr. i, eller 7% af indtægterne. Administrationsomkostninger er steget med 5% i i gennemsnit I administrationsomkostningerne indgår markedsføring. Skolerne har afholdt ca. 8 mio.kr. i markedsføringsomkostninger i mod 6 mio.kr. i. Figur 13 viser udviklingen, der viser, at der er sket stigninger i omkostningerne. 1. Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 18 Perspektiv Figurerne ovenfor giver et fingerpeg på, hvor de gennemsnitlige omkostninger ligger for idrætsefterskolerne. Figur 12 Udvikling i administrationsomkostning pr. årselever, t.kr. 12 t.kr Skoler, der har høje gennemsnitsomkostninger, kan formentlig drage nytte af at se, hvad skoler med lave gennemsnitsomkostninger har gjort. Men en række omkostningstyper er historisk eller geografisk betinget Robustheden i indtjeningen kan belyses ved at beregne, hvor mange årselever skolerne kan miste, før resultaterne bliver Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Figur 13 Udvikling i markedsføringsomkostninger pr. årselev, kr Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 11

12 Figur 14 viser hvor mange årselever, der kan mistes, før resultatet bliver 0, under forudsætning af at alle omkostninger er uændrede. Der er kun medtaget skoler med positive resultater. 1. kvartil ligger på ca. 3,4 årselever i, mod 3 i. Gennemsnittet ligger på 8 i - en stigning fra 6,5 årselev i. Robustheden er dermed forøget i perioden -. Procentvist er spændet dog mellem 2-13%. Skoler der alene har mistet 2% af elevtallet før resultatet bliver negativt har dermed ikke høj driftsmæssig robusthed. Finansielle poster Enkelte skoler har såvel renteindtægter som omkostninger. Samlet set har skolerne renteomkostninger på 39 mio.kr. i. Renterne udgør dermed ca. 5% af indtægterne. For enkelte skoler ligger renteomkostningerne imidlertid på et niveau op til 10 % af indtægterne, hvilket kan betragtes som et faresignal især hvis skolerne i har variabelt forrentede lån. Udviklingen i nettorenteomkostningerne fremgår af figur 15. Figur 14 Nul-punkt i resultat, antal elever, der kan mistes Den gennemsnitlige nettorenteomkostning pr. årselev ligger på ca. 8 t.kr. i, mens 3. kvartil (de skoler, med lavest omkostning) ligger på ca. 5 t.kr. pr. elev. De finansielle omkostninger er uafhængige af elevtallet, men derimod afhængig af den rentebærende nettogæld Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 12

13 Figur 15 Udvikling i nettorenteomkostning pr. årselev, t.kr Anlægsaktiver Figur 16 viser den bogførte værdi af anlægsaktiverne ultimo - efter årets afskrivninger. De samlede anlægsaktiver til bogført værdi udgør 1,4 mia.kr. i for de 33 skole, eller ca. 41 mio.kr. pr. skole. 8 Figur 17 viser de samlede investeringer i perioden. Der er samlet investeret for 515 mio.kr. i perioden, eller ca. 15 mio.kr. pr. skole. 6 4 Langfristet gæld Finansieringen af de samlede anlægsaktiver er i overvejende grad sket med langsigtede lån. 1. Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 2 0 Figur 18 viser den bogførte værdi ultimo årene -. De langfristede gældsforpligtelser viser en saldo ultimo på ca. 747 mio.kr. Der er i sket en forøgelse af den langfristede gæld på ca. 36 mio.kr Skolernes investeringer og finansiering Skolerne har investeret væsentlige beløb i de seneste år. Investeringerne har primært været i bygninger og grunde. Investeringsomfanget er vist i figur 16 og 17. Investeringsomfanget over perioden og optagelse af ny langfristet gæld netto vil medføre forhøjede omkostninger i de kommende år. Det drejer sig om omkostninger i form af afskrivninger og renter. Mio.kr Mio.kr Mio.kr Akk. investeringer 500 Figur 16 Bogført værdi af anlægsaktiver, ultimo Figur 17 Samlede investeringer, mio.kr. Figur 18 Bogført værdi af langfristet gæld, ultimo Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 13

14 Figur 19 Udvikling i belåningsgrad, ultimo 0,75 0,7 Belåningsgrad Ses på udviklingen i belåningsgraden (finansieringsgrad) over perioden, er der ikke noget der tyder på en overbelåning af anlægsaktiverne. Dette fremgår af figur 19, der viser udviklingen i belåningsgraden. 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 Skolerne ligger generelt på en belåningsgrad, hvor det er muligt at optage belåning i realkreditinstitutter, hvis institutterne vurderer den bogførte værdi som markedsværdi. Det ses også af udviklingen, at belåningsgraderne i gennemsnit er faldet over perioden. 0,4 1. kvartil Gennemsnit 3. kvartil Figur 20 viser den gennemsnitlige bogførte værdi i bygninger pr. elev det vil sige pengebindingen i mursten pr. elev. Der er meget stor spredning i feltet. Gennemsnitligt har skolerne bygninger for ca. 260 t.kr. pr. årselev i. 3. kvartil ligger på 308 t.kr. i. Den maksimale observation er 395 t.kr. pr. årselev, og dette er en forholdsvist lille skole. Den bogførte værdi af ejendommene er imidlertid også historisk betinget, lige som den valgte regnskabspraksis kan have betydning. Figur 20 Udvikling i bogført værdi i bygninger pr. årselev, t.kr Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 14

15 Figur 21 Udvikling i soliditetsgraden, ultimo Skolernes soliditet og likviditet Soliditeten viser skolernes egenkapital i forhold til den samlede balance (investeringer). Soliditeten er et væsentligt nøgletal, som også kreditgivere fokuserer på Skolernes soliditet er generelt god, hvilket fremgår af figur kvartil er steget over perioden kvartil Gennemsnit 3. kvartil Der er imidlertid skoler med lav soliditetsgrad. F.eks. ligger 7 skoler med en soliditet på under 20%, hvilket er lavt. Indgåede renteswaps kan have stor betydning for nøgletallet. Likviditetsgraden bør som udgangspunkt ligger omkring Der er dog ikke fastsat krav til likviditetsgraden og en række skoler har en kassekredit til rådighed som stødpude for likviditetsudsving. Figur 22 Udvikling i likviditetsgrad Likviditetsgraderne faldt i for visse skoler (1. kvartil), mens gennemsnittet ligger på ca. 57% kvartil Gennemsnit 3. kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 15

16 3. Produktivitet Figur 23 Årselever pr. lærerårsværk 9 Et nøgletal, som alle skolerne er forpligtet til at oplyse, er årselever pr. lærerårsværk. Figur 23 viser udviklingen. 8,5 8 7,5 7 Gennemsnittet har i perioden - ligget på ca. 8, mens de skoler med højeste nøgletal (3. kvartil) ligger på ca. 8,6 i. Nøgletallet ligger stort set konstant. Bliver nøgletallet for lavt, vil der være tale om et faresignal for få elever eller for mange lærere. Begge dele vil få en afsmittende effekt på økonomien. 1. Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 6,5 6 Ses der i stedet for nøgletallet årselever pr. årsværk i alt kan udviklingen vises jf. figur 24, der viser, at udviklingen ligeledes er konstant. Set over perioden - har stigningen i elevtal medført yderligere ansættelser inden for alle personalekategorier. Efterskolernes produktivitet kan opgøres på mange måder, og det er op til den enkelte skole at vurdere, om produktiviteten er som forudsat og planlagt (jf. budgettet). Dette er en balancegang. Meget fokus på produktion kan gå ud over kvaliteten og oplevelsen af et efterskoleophold. Figur 24 Årselever pr. årsværk i alt 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4, Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 16

17 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 17

18 Kontaktpersoner Klaus Tvede-Jensen Tlf.: Peter Nørrevang Tlf.: Åboulevarden Aarhus C Gøteborgvej Aalborg SV Morten Gade Steinmetz Tlf.: Claus Kolin Tlf.: Åboulevarden Aarhus C Tværkajen Odense C Søren Jensen Tlf.: Morten S. Kristiansen Tlf.: Weidekampsgade København S Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse 18

19 Skoler, der indgår i analysen Københavns Idrætsefterskole Vedersø Idrætsefterskole Brøndby Idrætsefterskole Lyngs Idrætsefterskole Gørlev Idrætsefterskole Tirstrup Idrætsefterskole 4. Faglige resultater Skyum Idrætsefterskole Sydøstsjællands Idrætsefterskole Hou Maritime Idrætsefterskole Haslev Idrætsefterskole Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole Sorø Gymnastikefterskole Idrætsefterskolen KlintsøgaardIdrætseftersskolerne i analysen Thyland har stort Idrætsefterskole set alle såvel 9. Gunslevholm Idrætsefterskole som 10. klasses elever. Imidlertid Onsild har Idrætsefterskole enkelte skoler kun Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 10. klasses elever. Der er derfor Himmerlandscentrets sammenlignet prøve- Idrætsefterskole og Glamsdalens Idrætsefterskole standpunktskarakterer fra prøverne Nordjyllands Idrætsefterskole vedr. 10. klasse Stidsholt. Himmelbjergegnens Natur- og nedenfor. Idrætsefterskole Der er i figurerne beregnet et gennemsnit af Strib Idrætsefterskole prøve- og standpunktskarakter for den enkelte skole. Sportsefterskolen SINE Landsgennemsnittet er fra ministeriets database. Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole Det fremgår, at idrætsefterskolerne i gennemsnit ligger Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole over landsgennemsnittet for 10. klasse. I engelsk og tysk Vestbirk Musik- & Sportsefterskole ligger 1. kvartil på niveau med landsgennemsnittet. Vesterlund Efterskole Hellebjerg IdrætsungdomsskoleKaraktererne er selvfølgelig et øjebliksbillede fra Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole sommer eksamen. Generelt ligger idrætseftersko- over gennemsnittet. Koldingegnens Idrætsefterskolelerne Idrætsefterskolen Lægården Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 19

20 Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 17 lokale kontorer landet over de 2 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores ca medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Analyse af idrætsefterskoler Analyse af 35 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2015

Analyse af idrætsefterskoler Analyse af 35 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2015 Analyse af idrætsefterskoler Analyse af 35 udvalgte idrætsefterskolers økonomi September 2016 Analyse af efterskoler 1. Forord og resume 03 2. Økonomisk oversigt 04 2.1 Overskud og overskudsgrader 04 2.2

Læs mere

Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2014

Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2014 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi November 215 Indholdsfortegnelse 5 1. Forord og resume 2. Økonomisk oversigt 2.1. Overskud og overskudsgrader 11 2.2. Skolernes investeringer og finansiering

Læs mere

August 2013. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2012.

August 2013. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2012. August 2013 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi. Indhold 3 4 1. Forord og resume 2. Hovedtal de seneste 5 år 4 2.1 Elevtal 5 2.2 Overskud og overskudsgrader 13 3. Investering og finansiering

Læs mere

Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2015

Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2015 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2015 November 2015 Indholdsfortegnelse 3 1. Forord og resume 4 2. Hovedtal de seneste 5 år 4 2.1 Elevtal 4 2.2 Overskud og overskudsgrader 5 2.2.1

Læs mere

Analyse af frie grundskoler Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2015

Analyse af frie grundskoler Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2015 Analyse af frie grundskoler Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi September 2016 Analyse af efterskoler 1. Forord og resume 03 2. Hovedtal de seneste 5 år 04 2.1 Elevtal 04 2.2 Overskud

Læs mere

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013.

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013. September 2014 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi. Indholdsfortegnelse 5 6 6 7 8 10 16 16 17 20 22 23 1. Forord og resume 2. Hovedtal de seneste 5 år 2.1 Elevtal 2.2 Overskud og overskudsgrader

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Tilskudsanalyse - notat vedr. billede 2 og 3

Tilskudsanalyse - notat vedr. billede 2 og 3 Tilskudsanalyse - notat vedr. billede 2 og 3 - Analyse af udviklingen i efterskolernes indtjening fra statstilskud og skolepenge - Analyse af indtægter og udgifter på små og store efterskoler. Indledende,

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen DAKOFA, 7. marts 2011 Formål Grundlaget for selskabet og stiftelse Grundlæggende regnskabsadskillelse Overvejelser ved selskabsdannelsen 2 Footer 1 Regnskabsmæssige

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR EFTERSKOLER 2014 DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR OM ANALYSEN Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er der på Regnskabsportalen 221 efterskoler, som har indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsåret

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Årsberetning. hvidovre produktionsskole

Årsberetning. hvidovre produktionsskole Årsberetning hvidovre produktionsskole 2014 Indhold Indhold Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

3. Notat om elevstøtte og skoleøkonomi Indledning. 2. Prisudvikling på efterskoler NOTAT. Bilagsnr Specialkonsulent Mette Hjort-Madsen

3. Notat om elevstøtte og skoleøkonomi Indledning. 2. Prisudvikling på efterskoler NOTAT. Bilagsnr Specialkonsulent Mette Hjort-Madsen 3. Notat om elevstøtte og skoleøkonomi 2016 NOTAT 23. marts 2017 Bilagsnr Forfatter Specialkonsulent Mette Hjort-Madsen 1. Indledning Efterskoleforeningen undersøger hvert år udviklingen i efterskolernes

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab 2004

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR EFTERSKOLER 2013 DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR OM ANALYSEN Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er der på Regnskabsportalen 222 efterskoler, som har indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsåret

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere