Oktober Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012."

Transkript

1 Oktober 2013 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi.

2 Indhold Forord og resume 2. Økonomisk oversigt Elevtal Overskud og overskudsgrader Skolernes investeringer og finansiering Skolernes soliditet og likviditet Produktivitet Kontaktpersoner Skoler, der indgår i analysen

3 1. Forord og resume De 33 idrætsefterskoler, der indgår i analysen, har igen i oplevet en vækst i årselevtallet. I havde skolerne årselever en stigning på 173 årselever i forhold til og en stigning på 720 elever i forhold til. 7 af skolerne oplevede dog et fald i årselevtallet i. Der er i perioden - et akkumuleret overskud på ca. 4,6 mio.kr. i gennemsnit pr. skole ca. 1,2 mio.kr. alene i. Overskudsgraderne ligger på et i forvejen højt niveau, og udgør i gennemsnit 5,1% i. Skolerne har et ensartet indtægtsgrundlag, hvor statstilskuddet udgør under halvdelen af indtægterne. Indtægter pr. årselev ligger på ca. 148 t.kr. i gennemsnit i mod 133 t.kr. i De gennemsnitlige driftsomkostninger pr. årselev ligger på ca. 133 t.kr. i og gennemsnittet er steget fra 123 t.kr. i. Undervisningsomkostningerne ligger generelt på ca. 50% af indtægterne, og er således steget i takt med indtægtsstigningerne. Ejendomsomkostningerne ligger på ca. 19 % af indtægterne i hele perioden og kostafdelings- og administrationsomkostningerne ligger på henholdsvis ca. 14% og ca. 7% af indtægterne. Hovedtal fra driften, gennemsnit pr. skole: Overskud, mio. kr. 1,2 1,1 0,9 1,0 0,5 Årselever Overskudsgrad 5,1 4,9 3,8 4,9 2,2 Skolerne har investeret betydelige beløb i ejendomme og udstyr (faciliteter) over perioden -, 515 mio.kr. eller i gennemsnit 15,6 mio.kr. pr. skole. De samlede investeringer i perioden - svarer til 3,4 gange det akkumulerede overskud i samme periode. Skolerne har forøget den samlede langfristede gæld med ca. 36 mio.kr. i, og den samlede finansieringsgrad er faldet i til i gennemsnit 54,7%. De samlede renteomkostninger ligger på niveau med tidligere år. De store investeringerne har givet lavere likviditetsgrader i for visse skoler. Skolerne har fortsat en fornuftig soliditetsgrad på ca. 32% i gennemsnit. Enkelte skoler ligger dog med en lav soliditetsgrad 7 skoler har en soliditetsgrad under 20. Hovedtal fra balancen, gennemsnit: Gennemsnit Soliditetsgrad 31,9 30,2 30,8 29,8 29,2 Finansieringsgrad 54,7 56,2 57,1 58,1 61,8 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 3

4 Perspektiv Skolerne formåede igen i at øge elevtallet, selvom året bød på en række skolelukninger i sektoren. Det er også lykkedes skolerne at optage lån til byggerier i, selvom lånemarkedet har været trængt. Skolerne er generelt rustet til at fronte fremtidens udfordringer og har en sikkerhedsmargin, mens skoler med lav solidititetsgrad og overskudsgrad kan få nye udfordringer inden for nær fremtid især i områder, hvor befolkningsgrundlaget er faldende og i områder med høj grad af konkurrence blandt efterskoler. Anvendte data Analysen er udarbejdet på basis af data fra regnskabsportalen samt efterskoleforeningens elevfremskrivningsnotat april. I regnskabstallene kan der være afvigelser mellem de indberettede tal og de faktiske årsregnskaber, herunder fejlindtastninger. Endvidere er heller ikke undersøgt evt. revisionsforbehold mv. I analysen anvendes begreberne 1. og 3. kvartil. 1. kvartil viser det niveau, hvor 25% af skolerne ligger under (nedre kvartil) og 3. kvartil viser det niveau, hvor 25% af skolerne ligger over (øvre kvartil). Læser er velkommen til at tage kontakt til os vedr. analysen. Se kontaktinfo sidst i analysen. Oktober

5 2. Økonomisk oversigt Analysen er en fortsættelse af analysen for. Der er i år dog sket en udskiftning. Østersøens Idrætsefterskole er udskiftet med Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole. Analysen omfatter 5 års regnskabsdata til sammenligning det vil sige perioden Elevtal Efterskolerne har i i alt haft årselever, hvilket giver et gennemsnit på ca. 150 årslever. Størrelsesmæssigt er der en forholdsvis stor spredning med hensyn til det gennemsnitlige elevtal, hvilket belyses af figur 1. Figur 1 viser, at 1. kvartil ligger på ca. 122 årselever i, mens 3. kvartil ligger på 167 årselever. Den største skole har 425 årselever i en vækst på 15 elever i forhold til. Den mindste skole har 82 årselever et fald på 3 elever siden. De 3 mindste skoler har vist pæne overskudsgrader i og har genereret pæne nøgletal. Perspektiv Efterskoleforeningens fremskrivning viser, at det forventede elevtal i ungdoms- og efterskoler forventes at falde. I skoleåret 2018/19 forventes over færre elever i forhold til /12. Figur 1 Udvikling i antal årselever Skal skolerne fortsætte med at vokse eller fastholde elevtallet, kan dette medføre fortsat fokus på markedsføring, investering i de rigtige faciliteter i form af haller, elev værelser og undervisningsudstyr. Imidlertid viser tallene, at de "små" idrætsefterskoler kan have en god økonomi kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 5

6 Figur 2 Akkumulerede overskud, mio.kr. gennemsnit Mio.kr. 5 4,5 4 Ses på overskudsgraden, dvs. overskud før ekstraordinære poster i forhold til indtægter, er udviklingen vendt siden. Overskudsgraderne faldt, hvor dispositionsbegrænsningen for de fleste skoler blev udgiftsført. Udviklingen er vist i figur 3. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Figur 3 Udvikling i overskudsgrad i pct akk. overskud Overskud og overskudsgrader Samlet set har skolerne de seneste år haft en god økonomi målt i overskud. Skolerne har et samlet overskud på ca. 39,2 mio.kr. i. De akkumulerede overskud i perioden - er vist i omstående figur 2. Enkelte skoler har dog underskud i enkelte år. 1 skole har samlet underskud i perioden, mens driften de seneste år har været overskudsgivende. 3. kvartil ligger dog fortsat meget højt, og er steget til 8%, hvor 1. kvartil igen ligger på 3%. 1. kvartil Gennemsnit 3. kvartil 1 0 6

7 Indtægtssiden Skolerne har samlet haft indtægter på ca. 730 mio.kr. i mod 657 mio.kr. i. Af indtægterne udgør statstilskuddet 304 mio.kr. i det vil sige under halvdelen af indtægterne. Statstilskuddet udgør ca. 42% af de samlede indtægter. De elementer, der indgår i indtægterne, er statstilskud, skolepenge og andre indtægter. Figur 4 Indtægter pr. årselev, t.kr kvartil Gennemsnit 3. kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 7

8 Figur 5 Udvikling i skolepenge, t.kr En del af skolepengebetalingen er imidlertid statslig elevstøtte. Den statslige elevstøtte udgør ca. 40% af de samlede skolepenge i gennemsnit i. Udviklingen heri er vist i figur 6. Andelen er faldet over perioden, hvilket vil sige større grad af faktisk forældrebetaling. Perspektiv Skolerne har generelt ensartet indtægtsstruktur. Statstilskuddet udgør under 50% af indtægterne. Prisen for forældrene før statslig elevstøtte nærmer sig 82 t.kr. for et efterskoleophold. Prisen kan dermed blive et konkurrenceparameter fremover Omkostningssiden Den største omkostningspost er undervisningsomkostningerne. 1. kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Figur 5 viser udviklingen i skolepenge. Skolepengene er generelt steget over perioden, og skolerne ligger meget tæt, da 1. og 3. kvartil ligger inden for få kr. Antages, at der generelt afholdes kurser på 42 uger, vil dette give en gennemsnitlig ugepris på kr. i. Skolerne har afholdt undervisningsomkostninger for 361 mio.kr. i mod 345 mio.kr. i. Undervisningsomkostningerne udgør ca. 50% af indtægterne i samme niveau som tidligere år. Figur 6 Statslig elevstøttes andel af samlede skolepenge 0,48 0,46 0,44 0,42 0,4 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 1. kvartil Gennemsnit 3. kvartil 8

9 Undervisningsomkostningerne kan ses i sammenhæng med antallet af elever. Figur 7 viser udviklingen i undervisningsomkostningerne pr. elev. Over perioden har der været en generel stigning i undervisningsomkostningerne pr. elev. Dette hænger godt sammen med løn- og pristalsudviklingen. Det bemærkelsesværdige er, at der sker en spredning i. En forklaring er, at en række skoler har kunnet forøge elevtallet markant uden tilsvarende flere omkostninger. Dette forklarer faldet i 1. kvartil. Derudover har en række skoler med fald i elev- tallet ikke kunnet tilpasse omkostningerne. Dette forklarer stigningen i 3. kvartil. var også atypisk, da kvartilerne nærmede sig gennemsnittet. Den største del af undervisningsomkostningen er lærerløn. Den samlede lærerlønsomkostninger udgjorde 283 mio.kr. i. Udviklingen i gennemsnitlig lærerlønsomkostning er vist i figur 8. Overtid, fravær mv. kan give nogle udsving fra år til år, men samlet er gennemsnittet steget over perioden. Figur 7 Undervisningsomkostninger pr. elev, t.kr Ejendomsomkostningerne Skolerne har i haft ejendomsomkostninger på ca. 137 mio.kr. Ejendomsomkostningerne består primært af afskrivninger, vedligeholdelse, løn og forbrug af el, vand og varme og udgør ca. 19% af indtægterne i. Gennemsnittet pr. elev udgør 28 t.kr. i - ligesom i Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Figur 8 Udvikling i lærerlønsomkostning pr. lærerårsværk, kr kvartil Gennemsnit 3. kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 9

10 En stor del af ejendomsomkostningerne er bygningsafskrivningerne. Bygningsafskrivningerne er en skønsmæssig omkostning, der afhænger af afskrivningsgrundlaget og den valgte brugstid mv. Ses over perioden er bygningsafskrivningerne steget markant jf. figur 10. Såvel gennemsnit og 3. kvartil er steget væsentligt i og. Dette hænger sammen med de seneste års store investeringer i bygninger mv. Figur 9 Udvikling i ejendomsomkostninger pr. årselev, t.kr. Kostafdeling Kostafdelingsomkostninger udgør ca. 104 mio.kr. i mod 99 mio.kr. i og udgør 14% af indtægterne i. Kostafdelingsomkostningerne omfatter lønninger, køb af madvarer samt kostafdelingsinventar. Gennemsnittet er på ca. 21 t.kr. i alle årene, mens 3. kvartal ligger på ca. 22 t.kr. Niveauet på den enkelte skole kan afhænge af personalesammensætning i kostafdelingen, valgt kostpolitik mv kvartil Gennemsnit 3. kvartil Figur 10 Udvikling i bygningsafskrivninger, t.kr., gennemsnit pr. institution t.kr Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 10

11 Figur 11 Udvkling i kostafdelingsomkostninger pr. årselev, t.kr t.kr Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgør samlet set ca. 49 mio.kr. i, eller 7% af indtægterne. Administrationsomkostninger er steget med 5% i i gennemsnit I administrationsomkostningerne indgår markedsføring. Skolerne har afholdt ca. 8 mio.kr. i markedsføringsomkostninger i mod 6 mio.kr. i. Figur 13 viser udviklingen, der viser, at der er sket stigninger i omkostningerne. 1. Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 18 Perspektiv Figurerne ovenfor giver et fingerpeg på, hvor de gennemsnitlige omkostninger ligger for idrætsefterskolerne. Figur 12 Udvikling i administrationsomkostning pr. årselever, t.kr. 12 t.kr Skoler, der har høje gennemsnitsomkostninger, kan formentlig drage nytte af at se, hvad skoler med lave gennemsnitsomkostninger har gjort. Men en række omkostningstyper er historisk eller geografisk betinget Robustheden i indtjeningen kan belyses ved at beregne, hvor mange årselever skolerne kan miste, før resultaterne bliver Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Figur 13 Udvikling i markedsføringsomkostninger pr. årselev, kr Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 11

12 Figur 14 viser hvor mange årselever, der kan mistes, før resultatet bliver 0, under forudsætning af at alle omkostninger er uændrede. Der er kun medtaget skoler med positive resultater. 1. kvartil ligger på ca. 3,4 årselever i, mod 3 i. Gennemsnittet ligger på 8 i - en stigning fra 6,5 årselev i. Robustheden er dermed forøget i perioden -. Procentvist er spændet dog mellem 2-13%. Skoler der alene har mistet 2% af elevtallet før resultatet bliver negativt har dermed ikke høj driftsmæssig robusthed. Finansielle poster Enkelte skoler har såvel renteindtægter som omkostninger. Samlet set har skolerne renteomkostninger på 39 mio.kr. i. Renterne udgør dermed ca. 5% af indtægterne. For enkelte skoler ligger renteomkostningerne imidlertid på et niveau op til 10 % af indtægterne, hvilket kan betragtes som et faresignal især hvis skolerne i har variabelt forrentede lån. Udviklingen i nettorenteomkostningerne fremgår af figur 15. Figur 14 Nul-punkt i resultat, antal elever, der kan mistes Den gennemsnitlige nettorenteomkostning pr. årselev ligger på ca. 8 t.kr. i, mens 3. kvartil (de skoler, med lavest omkostning) ligger på ca. 5 t.kr. pr. elev. De finansielle omkostninger er uafhængige af elevtallet, men derimod afhængig af den rentebærende nettogæld Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 12

13 Figur 15 Udvikling i nettorenteomkostning pr. årselev, t.kr Anlægsaktiver Figur 16 viser den bogførte værdi af anlægsaktiverne ultimo - efter årets afskrivninger. De samlede anlægsaktiver til bogført værdi udgør 1,4 mia.kr. i for de 33 skole, eller ca. 41 mio.kr. pr. skole. 8 Figur 17 viser de samlede investeringer i perioden. Der er samlet investeret for 515 mio.kr. i perioden, eller ca. 15 mio.kr. pr. skole. 6 4 Langfristet gæld Finansieringen af de samlede anlægsaktiver er i overvejende grad sket med langsigtede lån. 1. Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 2 0 Figur 18 viser den bogførte værdi ultimo årene -. De langfristede gældsforpligtelser viser en saldo ultimo på ca. 747 mio.kr. Der er i sket en forøgelse af den langfristede gæld på ca. 36 mio.kr Skolernes investeringer og finansiering Skolerne har investeret væsentlige beløb i de seneste år. Investeringerne har primært været i bygninger og grunde. Investeringsomfanget er vist i figur 16 og 17. Investeringsomfanget over perioden og optagelse af ny langfristet gæld netto vil medføre forhøjede omkostninger i de kommende år. Det drejer sig om omkostninger i form af afskrivninger og renter. Mio.kr Mio.kr Mio.kr Akk. investeringer 500 Figur 16 Bogført værdi af anlægsaktiver, ultimo Figur 17 Samlede investeringer, mio.kr. Figur 18 Bogført værdi af langfristet gæld, ultimo Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 13

14 Figur 19 Udvikling i belåningsgrad, ultimo 0,75 0,7 Belåningsgrad Ses på udviklingen i belåningsgraden (finansieringsgrad) over perioden, er der ikke noget der tyder på en overbelåning af anlægsaktiverne. Dette fremgår af figur 19, der viser udviklingen i belåningsgraden. 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 Skolerne ligger generelt på en belåningsgrad, hvor det er muligt at optage belåning i realkreditinstitutter, hvis institutterne vurderer den bogførte værdi som markedsværdi. Det ses også af udviklingen, at belåningsgraderne i gennemsnit er faldet over perioden. 0,4 1. kvartil Gennemsnit 3. kvartil Figur 20 viser den gennemsnitlige bogførte værdi i bygninger pr. elev det vil sige pengebindingen i mursten pr. elev. Der er meget stor spredning i feltet. Gennemsnitligt har skolerne bygninger for ca. 260 t.kr. pr. årselev i. 3. kvartil ligger på 308 t.kr. i. Den maksimale observation er 395 t.kr. pr. årselev, og dette er en forholdsvist lille skole. Den bogførte værdi af ejendommene er imidlertid også historisk betinget, lige som den valgte regnskabspraksis kan have betydning. Figur 20 Udvikling i bogført værdi i bygninger pr. årselev, t.kr Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 14

15 Figur 21 Udvikling i soliditetsgraden, ultimo Skolernes soliditet og likviditet Soliditeten viser skolernes egenkapital i forhold til den samlede balance (investeringer). Soliditeten er et væsentligt nøgletal, som også kreditgivere fokuserer på Skolernes soliditet er generelt god, hvilket fremgår af figur kvartil er steget over perioden kvartil Gennemsnit 3. kvartil Der er imidlertid skoler med lav soliditetsgrad. F.eks. ligger 7 skoler med en soliditet på under 20%, hvilket er lavt. Indgåede renteswaps kan have stor betydning for nøgletallet. Likviditetsgraden bør som udgangspunkt ligger omkring Der er dog ikke fastsat krav til likviditetsgraden og en række skoler har en kassekredit til rådighed som stødpude for likviditetsudsving. Figur 22 Udvikling i likviditetsgrad Likviditetsgraderne faldt i for visse skoler (1. kvartil), mens gennemsnittet ligger på ca. 57% kvartil Gennemsnit 3. kvartil Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 15

16 3. Produktivitet Figur 23 Årselever pr. lærerårsværk 9 Et nøgletal, som alle skolerne er forpligtet til at oplyse, er årselever pr. lærerårsværk. Figur 23 viser udviklingen. 8,5 8 7,5 7 Gennemsnittet har i perioden - ligget på ca. 8, mens de skoler med højeste nøgletal (3. kvartil) ligger på ca. 8,6 i. Nøgletallet ligger stort set konstant. Bliver nøgletallet for lavt, vil der være tale om et faresignal for få elever eller for mange lærere. Begge dele vil få en afsmittende effekt på økonomien. 1. Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 6,5 6 Ses der i stedet for nøgletallet årselever pr. årsværk i alt kan udviklingen vises jf. figur 24, der viser, at udviklingen ligeledes er konstant. Set over perioden - har stigningen i elevtal medført yderligere ansættelser inden for alle personalekategorier. Efterskolernes produktivitet kan opgøres på mange måder, og det er op til den enkelte skole at vurdere, om produktiviteten er som forudsat og planlagt (jf. budgettet). Dette er en balancegang. Meget fokus på produktion kan gå ud over kvaliteten og oplevelsen af et efterskoleophold. Figur 24 Årselever pr. årsværk i alt 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4, Kvartil Gennemsnit 3. Kvartil 16

17 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 17

18 Kontaktpersoner Klaus Tvede-Jensen Tlf.: Peter Nørrevang Tlf.: Åboulevarden Aarhus C Gøteborgvej Aalborg SV Morten Gade Steinmetz Tlf.: Claus Kolin Tlf.: Åboulevarden Aarhus C Tværkajen Odense C Søren Jensen Tlf.: Morten S. Kristiansen Tlf.: Weidekampsgade København S Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse 18

19 Skoler, der indgår i analysen Københavns Idrætsefterskole Vedersø Idrætsefterskole Brøndby Idrætsefterskole Lyngs Idrætsefterskole Gørlev Idrætsefterskole Tirstrup Idrætsefterskole 4. Faglige resultater Skyum Idrætsefterskole Sydøstsjællands Idrætsefterskole Hou Maritime Idrætsefterskole Haslev Idrætsefterskole Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole Sorø Gymnastikefterskole Idrætsefterskolen KlintsøgaardIdrætseftersskolerne i analysen Thyland har stort Idrætsefterskole set alle såvel 9. Gunslevholm Idrætsefterskole som 10. klasses elever. Imidlertid Onsild har Idrætsefterskole enkelte skoler kun Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole 10. klasses elever. Der er derfor Himmerlandscentrets sammenlignet prøve- Idrætsefterskole og Glamsdalens Idrætsefterskole standpunktskarakterer fra prøverne Nordjyllands Idrætsefterskole vedr. 10. klasse Stidsholt. Himmelbjergegnens Natur- og nedenfor. Idrætsefterskole Der er i figurerne beregnet et gennemsnit af Strib Idrætsefterskole prøve- og standpunktskarakter for den enkelte skole. Sportsefterskolen SINE Landsgennemsnittet er fra ministeriets database. Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole Det fremgår, at idrætsefterskolerne i gennemsnit ligger Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole over landsgennemsnittet for 10. klasse. I engelsk og tysk Vestbirk Musik- & Sportsefterskole ligger 1. kvartil på niveau med landsgennemsnittet. Vesterlund Efterskole Hellebjerg IdrætsungdomsskoleKaraktererne er selvfølgelig et øjebliksbillede fra Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole sommer eksamen. Generelt ligger idrætseftersko- over gennemsnittet. Koldingegnens Idrætsefterskolelerne Idrætsefterskolen Lægården Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskoler 19

20 Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 17 lokale kontorer landet over de 2 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores ca medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013.

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013. September 2014 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi. Indholdsfortegnelse 5 6 6 7 8 10 16 16 17 20 22 23 1. Forord og resume 2. Hovedtal de seneste 5 år 2.1 Elevtal 2.2 Overskud og overskudsgrader

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR

DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR EFTERSKOLER 2013 DEN ØKONOMISKE TEMPERATUR OM ANALYSEN Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er der på Regnskabsportalen 222 efterskoler, som har indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsåret

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Indhold 4 6 13 16 18 20 22 24 26 26 28 Indledning Fokus på intern tilpasning Et servicemarked i vækst Analyse af branchen for rådgivning Analyse

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Turisme & Fritid - Trends, drivers og udviklingsmuligheder Indhold Sammenfatning...4 Betydelig faktor i dansk økonomi...4 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modeanalysen 2013. Passions for fashion Blamethebusiness. Stine Mo. Peter Mølkjær Tøj flytter grænser

Modeanalysen 2013. Passions for fashion Blamethebusiness. Stine Mo. Peter Mølkjær Tøj flytter grænser Modeanalysen 2013. Passions for fashion Blamethebusiness Stine Mo 2 3 6 10 14 Peter Mølkjær Tøj flytter grænser Blogs betaler sig Da modedullerne blev forretningskvinder Go west... Go east Mere dansk mode

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Regnskabsanalyse 2012

Regnskabsanalyse 2012 ver. 2 Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler februar 2014, Friskolernes Hus Regnskabsanalyse 2012 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Regnskabsanalyse 2011

Regnskabsanalyse 2011 ver. 2 Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler december 2012, Friskolernes Kontor Regnskabsanalyse 2011 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere