De fire gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fire gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hf-kursus (kræver 10. klasse) højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsgymnasium højere teknisk eksamen, 3-årig uddannelse på teknisk gymnasium studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver sin profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A-niveau i dansk er et fællestræk. Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multimedieproduktioner m.m. Der er ikke noget tilladt omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studieog ordensregler for uddannelsen. Eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt C kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag to gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt. Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievej-ledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Krav om uddannelsesparathed For at blive optaget på en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du være uddannelsesparat. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse. Uddannelsesstedet kan også vurdere, at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og er gældende. Skifte mellem uddannelser Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder. Du skal selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Det kan din UU-vejleder hjælpe dig med. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til 56

2 hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Optagelse til hhx, htx og stx For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studenter-eksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Optagelse til hf For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Stx Når du ikke opfylder alle betingelser Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve. Eux erhvervsuddannelse med generel studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på niveau med hf, læs mere på side 18. Undersøg adgangskrav i tide Har du har fremtidsplaner om at søge optagelse på en videregående uddannelse, så undersøg adgangskravene på eller spørg en vejleder på evejledning, som du også finder et link til på samme hjemmeside. Hhx Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Samtidshistorie B Samfundsfag C Hf Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Htx Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C 2 af fagene Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C 57

3 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN HF højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen HF er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på HF. Kursisterne på HF er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse. Optagelse For at blive optaget på HF skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag). Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi samt have aflagt eller være indstillet til folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk. Hvis du søger ind på HF direkte fra 10. klasse, skal du også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages fx via en samtale eller en uddannelsesparathedsvurdering. Uddannelsens opbygning HF består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag på næste side. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste niveau. Mht. valgfag skal du vælge enten to valgfag på B-niveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. Valgfagene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består således af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på HF er der et studieværksted/værkstedstimer, hvor du arbejder med at udvikle gode studievaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner. Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk/musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/ musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linje. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang. Undervisningen Det 2 årige HF gennemføres med vægt på såvel det teoretiske som det anvendelsesorienterede og udvikler dine evner til faglig fordybelse og sammenhæng mellem fagene og fremmer din ansvarlighed for dine og andres resultater. Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på HF foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave, der skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor. Krav til dig HF er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen. 58

4 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Videregående uddannelser HF giver principielt adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din HF-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse. Om fagrækken HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau (dansk). HF ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et suppleringskursus på ½ år kaldet HF+ eller supplering via flex-tilrettelæggelser på en række HF-kurser. Det samme gælder fra C- til B-niveau. Nogle af fagene på HF er som nævnt samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret og rettet mod aktuelle problemstillinger fra virkeligheden. Valgfag Her kan du se eksempler på mulige valgfag på HF-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. A-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi, psykologi, samfundsfag, spansk og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og TV), multimedie/it, oldtidskundskab, psykologi og tysk. Obligatoriske fag Studieforberende aktiviteter Valgfag 2. hf 1 år Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Større skriftlig opgave Tutorordning Værkstedsundervisning 2-3 valgfag To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau 1. hf 1 år Dansk A Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C Idræt C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C Kemi C Geografi C Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning 59

5 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Grenaa Gymnasium HF STX IB Grenaa Gymnasium har ca. 700 elever fordelt på STX, HF og IB. 95 elever bor på Grenaa Gymnasiums Kostskole. Vi er kendt for en høj faglig standard og for et godt socialt miljø. Linjer og valgfag Du kan sætte dit personlige præg på HF-uddannelsen gennem dit valg af valgfag eller ved at vælge den linje, vi kalder Sportsklassen. Linjen er et tilbud til dig, der brænder for sport og bevægelse. Hvis du vælger Sportsklassen binder du dig til idræt på B-niveau, men ellers har du de samme fag som på en hel normal HF. Skolen og undervisningen Du har undervisningsmoduler på 90 minutter, typisk tre - fire moduler pr. dag. To gange om ugen er der studiemoduler, hvor alle elever i 1. klasserne arbejder med lektielæsning og opgaveskrivning. I 1.HF skal du ikke læse lektier til timerne. I undervisningen arbejder du med studiemetoder og arbejdsvaner, så du lærer at lære. Du bliver med dine læreres hjælp trænet i at tilegne dig nyt stof. Formålet er at give dig maksimalt fagligt udbytte af dine år i HF. I 2.HF skal du bruge de metoder, du har lært i 1.HF, da du her begynder at få lektier for i fagene. Bemærk, at du både i 1.- og 2.HF skal lave skriftlige afleveringer fx stile, rapporter og matematikafleveringer som hjemmearbejde. I de første måneder arbejder vi især på at give dig en god introduktion til din nye skole. God og effektiv læring og et godt socialt miljø hænger uløseligt sammen. Derfor prioriterer vi det sociale miljø højt og lægger stor vægt på kammeratskab, sammenhold og gensidig respekt elever og lærere imellem. Vi har engagerede og dygtige lærere, der arbejder godt sammen, og som holder af at undervise. Vi går op i at udfordre dig fagligt og lære dig arbejdsformer og samarbejdsformer, som er efterspurgte i de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Du får dermed et godt grundlag for din fortsatte karriere og personlige udvikling. I skoletiden er der indlagt formiddagssamlinger, fællestimer med aktuelle temaer og oplægsholdere udefra, introfest for 1. klasserne, gallafest med lanciers og dimissionsfest. Desuden indgår der ekskursioner og virksomhedsbesøg, studietur, forårskoncert og -udstilling samt idrætsdage og temadage. Også uden for skoletiden er der masser af tilbud: Deltagelse i fodbold- og volleyballturneringer, billedkunst, musical, kabaret, kor- og orkesterprojekter, poesi- og prosakonkurrencer. Men også tilbud om udvikling af dit talent inden for en række fagområder, tilbud om kontakt til andre lande og verdensdele gennem skolens medlemskab af Globale Gymnasier. Der er også fester og caféer arrangeret af elevforeningen Olympos m.fl. Og så vægter vi elevdemokratiet højt. Du kan være med til at præge skolen og bestemme, hvad der skal ske. Tutorordning Et godt studiemiljø kræver, at du som elev føler dig godt tilpas både fagligt, socialt og personligt. Derfor får du en personlig tutor, som du mødes med nogle gange om året for at lægge en plan for, hvordan du kommer bedst igennem uddannelsen. Transport og mødetider Transport til HF i Grenaa er let: Til og fra Djursland, Århus og Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens mødetider. Desuden kan du tage toget, som holder ca. 10 minutters gang fra gymnasiet. Din skoledag begynder kl og slutter enten kl eller kl Valg ved ansøgning om optagelse På Grenaa Gymnasium sammensætter du selv din HF-uddannelse. Ved optagelsen skal du vælge et kunstnerisk fag. Her har du mulighed for at vælge mellem billedkunst og musik. I 2.HF tilbyder vi en bred vifte af valgfag, som du skal have på dit andet år (se nedenfor). Vil du vide mere? Såvel gymnasiet som kostskolen er indrettet til kørestolsbrugere. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolens kontor eller vores vejledere, som er parate til at hjælpe dig med mere information. Du kan også læse mere på vores hjemmeside Åbent hus / Orienteringsmøde Mandag den 12. januar 2015 kl. 19. SKOLEN TILBYDER FØLGENDE LINJER HF (Frie valgfag, som du selv vælger) HF-Sport (Idræt B frie valgfag) VALGFAG B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi, religion, samfundsfag og spansk C-niveau: Astronomi, billedkunst, design, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, latin, musik, psykologi og tysk fortsættersprog Grenaa Gymnasium N. P. Josiassensvej Grenaa Tlf

6 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Langkaer Gymnasium STX HF IB World School Med omkring 900 elever og 100 ansatte er Langkaer et dynamisk uddannelsessted. Vi tilbyder både STX, HF og IB. Vi har elever fra byen, oplandet og hele verden, hvilket giver en stor mangfoldighed i elevsammensætningen. Langkaer ligger i Tilst, syv kilometer fra Aarhus centrum, og der er gode busforbindelser til og fra skolen i alle retninger. På Langkaer lægger vi vægt på, at du som HF er får den støtte og vejledning, der er nødvendig, for at du kommer igennem din uddannelse med et godt resultat. Den første måned består af et introforløb, som klæder dig godt på til HF-uddannelsen. Introforløbet består både af faglige og sociale aktiviteter, der ryster klasserne sammen. På HF får du også tilknyttet en tutor. Det er en lærer, der skal støtte dig i din faglige udvikling. Det sker ved, at I holder møder om, hvordan det går i fagene. Den almindelige undervisning suppleres med værkstedstimer, hvor klassen arbejder med studievaner og du får vigtige redskaber til at blive en bedre studerende. Hvis du har særlige behov, har du gode muligheder for at udvikle dig på Langkaer. Vi har tre læsevejledere på skolen, som i begyndelsen af skoleåret screener alle elever for læsevanskeligheder. Hvis det viser sig, at du har læse- eller skrivevanskeligheder, vil du blive kontaktet af læsevejlederne, der tilbyder dig hjælp og støtte. Hver klasse har sin egen vejleder, der står til rådighed for samtaler om personlige forhold og om uddannelsen. På HF arbejdes der med lektieintegreret undervisning, hvilket betyder, at langt de fleste lektier laves i løbet af skoledagen. Skolen og undervisningen Vi begynder hver dag kl. 8.30, og en skoledag vil senest slutte kl Den almindelige skoleuge varieres bl.a. med tværfaglige projekter, ekskursioner, fællestimearrangementer og studierejser. Undervisningen er kendetegnet ved, at teori og praksis kobles sammen, så undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt. Skolen har gode undervisningsfaciliteter. Vores klasselokaler er lyse og rummelige, og vi har desuden gode it-forhold i form af interaktive tavler i alle lokaler. Et godt socialt miljø er forudsætningen for, at du som elev føler dig tilpas på skolen og kan lære noget. Derfor giver vi vores elever et bredt tilbud om frivillige aktiviteter efter skoletid. For tiden er der aktiviteter inden for boldspil, musik, sammenspil, film, billedkunst og fitness/styrketræning. Vi har desuden den tradition, at vi hvert andet år opfører en musical, hvor elever deltager som skuespillere, musikere og backstage-hjælpere. Festudvalget afholder omkring seks spændende fester i løbet af skoleåret. Derudover er der i årets løb fredags-caféer, Grim dag, Langkaerkoncert, den store skolefest, filmfestival, musikcaféer og MGP. Skolen lægger vægt på elevdemokrati, hvor eleverne har stor indflydelse gennem et meget velfungerende elevråd. Valg ved ansøgning om optagelse På Langkaer sammensætter du selv din uddannelse gennem en bred vifte af valgfag. Ved optagelsen skal du vælge et praktisk-kunstnerisk fag. Her har du mulighed for at vælge mellem billedkunst, mediefag eller musik. Vi udbyder en række fag som valgfag, som du kan vælge imellem på andet år (Sprogfag som f.eks. arabisk vælges dog fra 1. år). Forneden kan du se udbuddet af valgfag for de elever der startede i august I løbet af efteråret 2014 vil du på skolens hjemmeside kunne se de aktuelle tilbud for Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at ringe eller komme på besøg på skolen, hvis du vil vide mere. Du kan også finde flere små film, billeder og information om skolen på vores hjemmeside Første skoledag Mandag den 10. august Åbent hus Onsdag den 28. januar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG B-niveau: Arabisk (1.+2. år), billedkunst, biologi, geografi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, tysk fortsættersprog C-niveau: Billedkunst, drama, design, erhvervsøkonomi, filosofi, informationsteknologi, mediefag, musik, psykologi, innovation NB. Valgfag oprettes, hvis der er elever nok, der vælger det. Langkaer Gymnasium STX HF IB World School Kileparken Tilst Tlf

7 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Randers HF & VUC Randers HF & VUC rummer både VUC og 2-årigt HF, og vi er en stor skole med i alt ca studerende. Vi kalder os mulighedernes hus, og målet er at hjælpe dig fremad med uddannelse og personlig udvikling uanset dine forudsætninger og drømme. Vores skole er hyggelig og har en atmosfære, hvor der er plads til alle. Vi har en stor kantine, idrætsanlæg, festsal og gode muligheder for gruppearbejde og lektielæsning. Vi har også en atriumgård, der især er hyggelig at bruge om sommeren. Særlige aktiviteter på skolen På Randers HF tager vi dig og din uddannelse meget seriøst, men HF er jo også andet end bare undervisning og lektier. Det er gode kammerater, sammenhold og mulighed for at få nye oplevelser. Når du skal begynde på en ny skole, er du måske nervøs for, hvordan det nu bliver. Vi kender godt fornemmelsen, og vi prøver at gøre noget ved det. I begyndelsen af 1. HF har vi forskellige tiltag, der er med til at ryste din klasse godt sammen. Klassen er af sted sammen med deres team til en klassens dag med forskellige aktiviteter. Derudover er der rundboldturnering og en særlig velkomstfredagscafé og en velkomstfest. I løbet af året skiftes klasserne til at arrangere fredagscaféer, og vi holder ca. fire fester om året. Fester er jo også noget af det, der er med til at gøre de to år på HF til en god oplevelse. Sidste skoledag fejrer vi fx med en stor gallafest. I løbet af dine to år på HF kommer du på en studierejse til fx Amsterdam, Berlin eller Prag. De kreative fag arrangerer dramaforestillinger, forårskoncert og udstillinger. Nogle gange laver vi også fællesarrangementer, hvor vi får besøg af en forfatter, en filminstruktør, politikere, musikere eller andre, der kan udvide vores horisont. På skolen kan du desuden deltage i frivillig undervisning i musik, billedkunst, drama eller idræt, og du kan være med i frivillige klubber inden for film, litteratur, musik og astrofysik. Som kursist er du selvfølgelig også en del af et demokrati, og du har mulighed for at få indflydelse bl.a. gennem kursistrådet, bestyrelsen og skolens forskellige udvalg. Fagene På HF er der mulighed for at sammensætte lige netop den eksamen, der passer til dig. Vi har valgt ikke at lave toninger, hvor du binder dig til nogle bestemte valgfag. Du behøver altså ikke at vide før optagelsen, hvilken videregående uddannelse du senere vil tage. Du kan finde ud af det undervejs. Skolen er stor, så vi tilbyder mange valgfag. Desuden har vi meget fleksible rammer, så vi bedst muligt kan målrette din uddannelse til dig. 1. HF Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du tage stilling til: om du vil have musik C, drama C, billedkunst C, mediefag C, dans C eller design C (du skal kun vælge ét af disse praktisk-musiske fag) hvis du vil have engelsk på det højeste niveau, nemlig A-niveau, skal du også vælge det fra begyndelsen hvis du vil have spansk B eller tysk B som et af dine valgfag, skal du også vælge det fra begyndelsen desuden kan du vælge tysk C Det første år skal alle have dansk, engelsk, kulturfag (historie, religion og samfundsfag), naturfag (kemi, geografi og biologi), matematik, idræt, et praktisk-musisk fag og studietimer. 2. HF Her skal du fortsætte med dansk, engelsk, studietimer og kulturfag. Derudover skal du have nogle valgfag. Studievejlederne hjælper dig med at vælge valgfagene til 2. HF. Du skal mindst have: 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau. Vil du vide mere? Du kan få mere information på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på tlf eller Du kan også henvende dig personligt til vores studievejledere, der træffes hver dag kl Ansøgningsfristen for optagelse er 15. marts, og du kan få ansøgningsskemaet hos os, på din folkeskole eller via hjemmesiden Informationsaften Tirsdag den 27. januar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Samfundsfag, tysk, matematik, idræt, fysik, kemi, biologi, spansk, musik, psykologi C-niveau: Tysk, billedkunst, design, drama, mediefag, musik, psykologi, filosofi, erhvervsøkonomi, dans Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf

8 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Skanderborg-Odder HF Bliv klog på skolen Skanderborg Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste. Et godt studiemiljø Vores skole er både en handelsskole, et handelsgymnasium, et VUC og en teknisk skole, og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag: HG, HHX, HF, AVU, FVU, OBU samt HTX og tekniske EUD er. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: Høj kvalitet Trivsel og nærvær Gode fysiske rammer Engagerede undervisere Elevindflydelse Fester og andre sociale arrangementer Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv. Et nyt kapitel i dit liv Når du starter på din HF, taget du fat på et nyt kapitel i dit liv. HF handler om at blive klog både på livet og verden. Den personlige udvikling kommer dog først og fremmest gennem de faglige udfordringer. Du får nye klassekammerater, nye fag og nye omgivelser. Nu er det dit ansvar at få lavet lektier og møde til timerne. Din ansvarlighed og deltagelse er en forudsætning for en god dagligdag på skolen Selvom ansvaret er dit, står du aldrig alene. Ud over dine nye klassekammerater har du et helt team af lærere ved din side. En af dine lærere bliver desuden din tutor, som skal støtte dig gennem dine studier og hjælpe dig med at fokusere på og udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Hos studievejlederen står døren altid på klem. Her kan vi vejlede dig om blandt andet valgfag, lektiehjælp og SU. I lektieværkstedet kan du arbejde i rolige omgivelser og få hjælp af lærere til lektierne. Hvis du har læse- og stavevanskeligheder, vil læsevejlederen hjælpe dig med læsekurser og med at finde ud af, om du kan få tildelt en IT-rygsæk. I begyndelsen af første år på HF har vi et introduktionskursus, der går på tværs af fagene og giver et godt grundlag for din uddannelse. Afvekslende undervisning Du har både almindelig klasseundervisning og værkstedsundervisning, som har til formål at give dig gode studie- og arbejdsvaner og ikke mindst gøre dig bevidst om, hvordan du bedst lærer og formidler din viden. Vi har valgt ikke at lave linjer, hvor du på forhånd binder dig til nogle bestemte valgfag. Sammen med studievejlederen vælger du i løbet af første skoleår dine valgfag. Før du bliver optaget på den toårige HF, skal du derfor kun foretage ét valg: Du skal vælge mellem billedkunst, design, musik og mediefag. Vi arrangerer en række aktiviteter, der kan ryste klassen sammen og skabe gode betingelser for det sociale liv i klassen og på skolen: Hyttetur Foredrag Elevfester Morgensamlinger Studieture til udlandet Faglige ekskursioner Fredagscafé Virksomhedsbesøg Studietur til København I løbet af første skoleår skal du vælge valgfag. Her har vi et bredt udvalg af fag, idet vi planlægger nogle af vores valgfag sammen med HF-enkeltfagsafdelingen, så du får så mange fag at vælge imellem som muligt. Studierejser Du kommer på studietur til København i 1. HF og til udlandet i 2. HF. Vi lægger vægt på, at begge disse studieture har afsæt i din uddannelses fag og i faglige problemstillinger. Besøg os Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på Åbent hus Vi holder åbent hus for elever og forældre torsdag den 29. januar 2015 kl og åbent hus specielt for efterskoleelever og deres forældre lørdag den 24. januar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, samfundsfag, psykologi, design, biologi, idræt, religion, billedkunst, kemi C-niveau: Filosofi, mediefag, psykologi, fysik, design, tysk, billedkunst og musik Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, Handelsgymnasium Højvangens Torv Skanderborg Tlf

9 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Th. Langs HF & VUC På den 2-årige HF-afdeling på TH. LANGS HF & VUC går der i øjeblikket ca. 375 kursister ikke flere end at man ret hurtigt lærer hinanden at kende, men nok til at sikre et bredt og spændende fagtilbud. Vores bygninger ligger centralt placeret midt i Silkeborg kun hundrede meter fra stationen, hvor alle tog og busforbindelser fra oplandet mødes. Skolen og undervisningen Undervisningen starter kl og slutter senest kl.16. Den enkelte klasses teamlærere og lærergruppe har mulighed for at planlægge undervisningen, så den passer til netop denne klasse, og derfor kan der ofte være ændringer i skemaet. Det kan være pga. introforløb, ekskursioner, tværfagligt samarbejde, blokdage i bestemte fag og meget andet. Via internettet kan man hele tiden holde sig ajour med skemaet og med hverdagen på skolen i øvrigt. Det er meget vigtigt, at den enkelte elev er studieaktiv og udvikler sine personlige færdigheder både i timerne, i værkstedstimerne og i studietimerne. For at sikre dette skal du løbende igennem de 2 år have samtaler med din tutor, som er én af klassens teamlærere. Du kan desuden få hjælp fra skolens it-afdeling og fra studievejledningen. Og endelig kan du få hjælp fra læsepædagogerne. Det kan være hjælp, hvis du har læse- og stavevanskeligheder, og der vil være mulighed for at få tildelt en it-rygsæk m.m. Skolen arrangerer i nært samarbejde med udvalgte 2. års elever, de såkaldte Theodoranere, et introduktionsforløb for de nye klasser. Spredt over året vil der være et antal fællestimer, og vi har derudover ca. hver 3. uge morgensamling med sang, meddelelser, underholdningsindslag m.m. I 2. HF arrangeres der en studierejse og ekskursioner i visse fag. Der er en lang tradition for, at vore kursister bidrager til skolens kulturelle liv med fx teaterforestillinger, kunstudstillinger og koncerter. I november måned fejrer vi skolens fødselsdag med en stort anlagt fest, og derudover har vi spredt i løbet af året en række fredagscafeer og fester. Du får således mange gode muligheder for at indgå i skolens samlede fællesskab og gennem skolens forskellige råd og udvalg (fx elevråd, aktivitetsudvalg og bestyrelse) at øve indflydelse på skolens hverdag. TH. LANGS HF & VUC tilbyder udover den 2-årige HF også HF-enkeltfag og almen voksenuddannelse, og der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem den 2-årige HF-afdeling og disse andre afdelinger på skolen. Nye bygninger Ved skolestart i august 2014 stod et nybyggeri på over 1500 m 2 klar. Vi har derfor splinternye faglokaler til en række fag, en ny multisal, stærkt forbedrede fællesarealer med mange nye studieområder, en ny stor tagterrasse og taghave ovenpå dele af nybyggeriet og helt nyanlagte udenomsarealer med en stor multibane. Også i de eksisterende bygninger har vi lavet en række ombygninger, for at skabe gode vilkår og sammenhæng i hverdagen for alle på skolen. Garantiskolen Silkeborg TH. LANGS HF & VUC er del af Garantiskolen i Silkeborg. Garantiskolen er et samarbejde mellem alle ungdomsuddannel-serne i Silkeborg, Produktionshøjskolen og UU. Garantiskolen kan tilbyde dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. Du kan læse mere om Garantiskolen på vores hjemmeside. Valg ved ansøgning om optagelse Før du bliver optaget på den 2-årige HF på TH. LANGS HF & VUC, skal du kun foretage ét valg af fag, nemlig valget af dit praktisk-musiske fag, hvor du kan vælge mellem billedkunst, design og musik. Vi har hidtil valgt ikke at lave linjer, så du behøver ikke på forhånd at have besluttet dig for, hvad du vil bruge din HF-eksamen til. Til gengæld arbejder vi med klasser for særligt IT- og naturfagsinteresserede elever, ligesom der er overvejelser om bl.a. en grøn international linje fra skoleåret Besøg os og få mere viden På kan du læse mere om skolen. Du er velkommen til at ringe til skolen eller besøge os skolens kontor og studievejlederne står klar til at hjælpe dig. Orienteringsmøde torsdag den 29. januar 2015 kl Åben skole lørdag den 31. januar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk, matematik (som flex-undervisning) B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter, psykologi (som flex-undervisning) C-niveau: Design, drama, filosofi, fysik, psykologi, tysk fortsætter Th. Langs HF & VUC Hostrupsgade Silkeborg Tlf

10 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Viby HF Viby-HF er sammen med Viby-STX en del af Viby Gymnasium. En ny måde at lære på På Viby-HF tilbyder vi dig en ny måde at lære på. Vores uddannelse er bygget op omkring tre grundprincipper: Korte, afgrænsede forløb Få fag den enkelte skoledag Lektieintegreret undervisning Dín uddannelse Vores helt overordnede mål er at klæde dig bedst muligt på til at gennemføre en professionsuddannelse, når du forlader os. Det kunne f.eks. være sygeplejerske, folkeskolelærer, bygningskonstruktør, pædagog, bioanalytiker mv. I dagligdagen har vi tre centrale fokuspunkter: at du flytter dig fagligt at du udvikler dig personligt at du oplever et fælleskab med dine medstuderende og lærere Verden uden for skolen På Viby-HF inddrager og bruger vi omverdenen i undervisningen. Du vil som studerende komme til at opleve hyppige ekskursioner ud af huset, og opgaver og projekter, som bliver gennemført andre steder end på skolen. I 2.HF er alle klasser på en studietur til et europæisk land i en uge, og alle klasser er på en 2-3 dages studietur til København. Fagene Du kan på læse mere om de fag, du vil møde i din uddannelse på skolen. Du kan nederst på siden se en oversigt over de særlige valgfag, skolen tilbyder. Fysiske rammer Skolen er nyrenoveret og består af rummelige, lyse undervisningslokaler, et stort fælles opholdsareal for skolens studerende, en idrætshal og to mindre gymnastiksale. Herudover er skolen omgivet af store, åbne grønne arealer. Den enkelte klasse på Viby-HF har sit eget stamlokale. Skolen er fuldt IT-integreret med umiddelbar netadgang overalt på skolen. Alle lokaler er udstyret med interaktive tavleløsninger. Idræt på Viby-HF På Viby-HF kan du vælge at tone din obligatoriske undervisning i idræt i tre retninger: Boldspil Classic (atletik og redskabsgymnastik) Dans Viby-HF indgår, sammen med elever fra Viby-STX, også som en del af projekt løbegymnasium i et samarbejde med atletikklubben Aarhus Se mere om projektet på Let af komme til Det er let at komme til Viby-HF. Uddannelsen er centralt placeret i det sydlige Aarhus, på hjørnet af Ringvej Syd og Chr.X.vej. Buslinjerne 4A, 6A, 20 og 202 holder lige ved skolen, og med Odderbanen kommer man hurtigt til skolen fra Malling, Beder, Mårslet og Tranbjerg. Toget holder ved Rosenhøj, hvorfra der kun er få minutters gang til skolen. Adgangskrav Du skal have kvalifikationer svarende til en 10. klasses prøve i dansk, engelsk og matematik, samt kvalifikationer svarende til 9. klasses prøve i tysk eller fransk og naturfag. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere på tlf Ansøgning Du kan ansøge om optagelse gennem eller kontakte os for et ansøgningsskema. Åbent hus Mandag den 26. januar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B niveau: Idræt, matematik, musik, biologi, samfundsfag, religion, mediefag, psykologi C niveau: Erhvervsøkonomi, innovation, filosofi, psykologi, tysk, kinesiske områdestudier, fysik Viby Gymnasium Søndervangs Allé Viby J Tlf

11 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN VUC Aarhus HF i hjertet af Aarhus VUC Aarhus er centralt placeret og har midtbyens største udbud af valgfag samt en lang række muligheder for at læse fag på A-niveau. HF-klasserne har hjemme på vores afdeling i Sankt Joseph-bygningen, Bülowsgade 68 på Frederiksbjerg. 2-årigt HF: Modne og målrettede kursister Kursisterne på det 2-årige HF er voksne de fleste er i alderen år og på VUC Aarhus bliver du således en del af et studiemiljø præget af kursister, der har prøvet meget andet end den lige skolevej f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Det smitter af på undervisningen, hvor vores engagerede lærere har fokus på selvstændighed og ikke mindst høj faglighed. Det er nok nogle af forklaringerne på, at 2-årigt HF på VUC Aarhus i sommeren 2013 fik det højeste karaktergennemsnit i hele landet. HF Science Vi tilbyder også HF Science, som er et særligt tilrettelagt 2-årigt HF-forløb for dig, der har planer om at tage en teknisk, sundhedsfaglig eller naturvidenskabelig videreuddannelse. Med HF Science får du den særlige fordel, at du kan opnå matematik på A-niveau samt fysik eller kemi på B-niveau. Første år har du kemi, biologi og geografi samt fysik på C-niveau. Undervisningen er planlagt, således at det er muligt at lave mange tværfaglige projekter f.eks. jordskælv og seismik i fysik og geografi; landmåling i geografi og matematik; vinbrygning i kemi og biologi; biofysik i biologi og fysik i samarbejde med Institut for Idræt på Aarhus Universitet. Vi har også gennemført ekskursioner i lokalområdet og har været på studierejse til Edinburgh i Skotland. Andre HF-tilbud på VUC Aarhus Ud over 2-årigt HF tilbyder vi også HF-enkeltfag, hvor du har mulighed for individuelt at sammensætte dit skema ift. f.eks. privatliv og arbejde. Dermed kan du vælge, om din HF-uddannelse skal vare 2, 3 eller flere år ift. hvor mange ugentlige timer, du vil have. Vi tilbyder desuden HF-fag via internettet (HF Flex) samt Gymnasial Supplering (GS), som henvender sig til alle, der har brug for at supplere en adgangsgivende eksamen med et eller flere fag for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelse. Forudsætninger For at læse 2-årigt HF på VUC Aarhus skal du have bestået både de skriftlige og mundtlige 10. klasses prøver i dansk, matematik og engelsk. Du skal også have modtaget undervisning i tysk eller fransk og i fysik/kemi. Tilmelding og ansøgningsfrist Frist for tilmelding til 2-årigt HF er 15. marts. Hvis du søger efter fristen, vil du komme på venteliste. Tilmelding sker på følgende måde: Kommer du direkte fra 10. klasse, kan du tilmelde dig via Alle øvrige ansøgere skal benytte skolens eget optagelsesskema, som kan hentes på vores hjemmeside umiddelbart efter årsskiftet. Infoaften om 2-årigt HF Torsdag den 5. februar 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE FAG OG NIVEAUER A-niveau: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, historie, italiensk, matematik, spansk og tysk B-niveau: Arabisk, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, kemi, italiensk, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, tysk og virksomhedsøkonomi C-niveau: Billedkunst, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, geografi, innovation, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, retorik, samfundsfag og tysk VUC Aarhus Ingerslevs Boulevard Aarhus C Tlf

12 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Århus Akademi Århus Akademi er et stort HF-kursus med 14 klasser på hver årgang. Der går godt 850 elever på skolen fordelt på tre uddannelser: HF, 2-årig STX og GS (gymnasialt suppleringskursus). Århus Akademi ligger i det nordlige Aarhus i et område med mange uddannelsesinstitutioner. En del buslinjer og den kommende letbane har stoppested lige ved Akademiet. Valg ved ansøgning om optagelse Før du bliver optaget på HF på Århus Akademi, skal du foretage nogle valg. Du kan vælge at følge en linje eller at tage en HF med frie valgfag. Du skal desuden prioritere hvilket praktisk-musisk fag, du ønsker. Vi udbyder billedkunst, mediefag og musik. Linjer og valgfag Du kan sætte dit personlige præg på HFuddannelsen gennem dit valg af valgfag eller ved at vælge en linje. Hvis du vælger en linje, vil alle i klassen følge de samme valgfag, og undervisningen i dine obligatoriske fag vil være præget af den linje, du har valgt. Alle skal have 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau. Eleverne Nogle elever kommer direkte fra 10. klasse, mens andre har erfaringer fra erhvervsarbejde, andre ungdomsuddannelser, højskoler, rejser m.m., når de vælger Århus Akademi. Eleverne på HF på Akademiet har en gennemsnitsalder på 19 år. Vi lægger vægt på samarbejde og en voksen omgangsform. Flere valgfag samlæses på tværs af uddannelserne. Faciliteter og støtte Skolen er åben på hverdage fra 7.30 til I dette tidsrum står elevarbejdspladser med computere og trådløst netværk til rådighed for dig i skolens studieområder, bl.a. i et stort moderne elevarbejdsområde på skolens penthouse-etage. Skolen tilbyder personlig og faglig støtte bl.a. via studievejledere, tutorer, læsepædagoger, mentorordning, netværksprojekter, skrivetimer og studiecafé. Akademiet er udstyret med elevator og handicaptoilet og er egnet til kørestolsbrugere, dog ikke hvis du vil følge musik. Skolen har en velfungerende kantine og tilbyder bl.a. morgenmad for 5 kr. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen er inddelt i blokke på 75 minutter i et grundskema, der varierer i projektuger. Du vil møde varierede arbejdsformer og it-baseret undervisning. Alle skal derfor medbringe egen pc. Studierejsen og ekskursioner Studierejsen er en del af uddannelsen og en stor oplevelse. Studierejsen foregår i foråret det første skoleår, og turen går til en storby i Europa. Idrætslinjen tager på skitur. Ud over studierejsen er der i nogle fag ekskursioner, bla. en tur til København i 2. hf. Elevråd og arrangementer Akademiet har et aktivt elevråd. Eleverne er repræsenteret i skolens bestyrelse og udvalg. Elevrådet leder skolesamlingerne, hvor elever kan få ordet. Elever og lærere planlægger sammen en række fællestimer, fredagscaféer og fester. De helt store begivenheder er teaterkoncert, melodi grand prix og den årlige lancierfest. Vi tilbyder frivillig idræt og musik, forfatterskole og andre kreative aktiviteter i vores nye crea-bygning. Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om Århus Akademi på Akademiets hjemmeside eller ved at maile eller ringe til skolens kontor eller studievejledere. Kontorets mail er: Åbent hus Tirsdag den 17. februar 2015 kl SKOLEN UDBYDER FØLGENDE LINJER Samfundsfag B + Psykologi C + et valgfag Musik B + Mediefag C + et valgfag Billedkunst B + Design C + et valgfag Matematik B + Fysik C + et valgfag Spansk B + et valgfag Idræt B + Psykologi C + et valgfag Psykologi B + mediefag C + et valgfag HF med frie valgfag VALGFAG A-niveau: Engelsk, historie B-niveau: Billedkunst, biologi, fransk begynder, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter C-niveau: Design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, it, mediefag, musik, psykologi, retorik, tysk fortsætter Se opdateret liste på skolens hjemmeside Århus Akademi Gøteborg Allé Århus N Tlf

13 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Hhx højere handelseksamen Hhx er en 3-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. Hhx er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og den sigter primært mod videregående uddannelse. Fokus på hhx er særligt lagt på en række fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion. Der arbejdes med opgaver på tværs af fagene, hvor undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. Som gymnasial uddannelse er hhx opbygget med et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle elever, og et efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som du vælger blandt de forløb, som skolen udbyder og opretter. Ved valg af studieretning anbefales du at lægge dine interesser og evner til grund, hvorved du opnår det bedste udgangspunkt for en fortsat uddannelse. Studieretningerne på hhx er i kategorierne: Økonomiske studieretninger Internationale studieretninger Markedsorienterede studieretninger Hhx giver et bredt adgangsgrundlag for videregående uddannelse. Studenter fra hhx bliver især optaget på uddannelser, der udbydes på universiteternes humanistiske og samfundsviden-skabelige fakulteter samt på handelshøjskolernes økonomi- og sproguddannelser. Når du tilmelder dig hhx, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb du forventer at vælge efter grundforløbet. Du kommer til at gå i klasse sammen med dem, der har interesse for samme studieretning som dig selv, så klassen er samlet i næsten alle fag. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til flerfaglig undervisning og projektarbejde. Optagelse For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i hhxuddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser. Sundhed, IT og innovation I undervisningen vil der indgå aktiviteter, hvor du får mulighed for fysisk udfoldelse (idræt) og indsigt i betydningen af motion og personlig sundhed. Endvidere vil IT være et obligatorisk aspekt i undervisningen, og du skal også arbejde med sprogets betydning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Innovation og iværksætteri indgår også som et vigtigt aspekt. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag samt en række temaforløb. Alle elever på hhx skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb. Den merkantile profil På hhx kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks produktion sælges i udlandet. 68

14 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau. Desuden skal du have et 2. fremmedsprog, hvor du kan fortsætte med dit 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller du kan vælge et helt nyt fremmedsprog. Fortsættersprog er på B-niveau, mens begyndersprog er på A-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx tysk, spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valgfag Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Alle elever på hhx skal have mindst et valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en hhx-uddannelse. Undervisningen Målet for undervisningen og for hhx-forløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du bidrager selv til at forme undervisningen og skolelivet som helhed. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig Hhx er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Obligatoriske fag Studieretning Valgfag Studieretning 2½ år Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C 2. fremmedsprog B International økonomi B Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervscase Det internationale område En fagpakke med 2 eller 3 fag Studieretningprojekt 1-4 valgfag Grundforløb ½ år Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Temaforløb i: Virksomhed Samfund Sprog og kultur Innovation og IT Sundhed og idræt Ingen studieretningsfag Ingen valgfag 69

15 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Viden Djurs Handelsgymnasium Grenaa Global På Global handler det om verdenssamfundet. Vi har de store briller på og kigger ud i verden. Vi ser på, hvordan landes økonomi flyder sammen og påvirker hinanden. Vi arbejder med virksomheder på det internationale marked og gør dig klog på, hvordan man som dansk virksomhed får succes på det globale marked. seriøst på din sport, kan du tage en hhx samtidig med. Der er fire træningspas om ugen og som studerende bor du på vores college tæt på skolen og idrætscenteret. Trænerne er brasilianske og giver dig det ekstra, du har brug for af hurtighed i tanken og benene. Vi har et elitesamarbejde med FC Djursland, hvilket er din direkte vej til divisionsfodbold. Handelsgymnasium Grenaa Vi bor sammen med Teknisk Gymnasium Grenaa på VID Gymnasier i flotte, til dels helt nye, lokaler. Skolen ligger centralt i Grenaa med gode busforbindelser, der sammen med Grenaabanen gør skolen til et oplagt sted at tage sin uddannelse for alle, der bor på Djursland. På Handelsgymnasium Grenaa har vi tre studieretninger: Business, Marketing og Global. Business På Business elsker vi alt, der har med penge at gøre. Du skal lære, hvordan du kan tjene mange af dem og forstå den verden, som pengene formerer sig i. Erhvervslivet, finanssektoren og drift af egen virksomhed er det univers, som vi belyser og skal lære at forstå. På Business er vi ikke bange for at sige, at vi gerne vil lære at tjene penge. Marketing På Marketing er vi nytænkende. Vi finder på produkter og løsninger, der gør verden lidt lettere, sjovere eller bedre. Vores idéer skal kunne føres ud i virkeligheden. Derfor lærer du at stifte, udvikle og drive virksomhed. Undervisningen På Handelsgymnasium Grenaa sættes alle fag ind i en virkelighedsnær sammnehæng. De kompetencer, du får i løbet af uddannelsen, kan anvendes direkte enten på en videregående uddannelse eller i et job. Vores undervisere kan se ud over eget fag og sætte det ind i virkelighedsnær ramme ved fx at løse opgaver for kommuner, virksomheder og institutioner. Skolemiljø Vi har et sprudlende studiemiljø med et aktivt elevråd, der sikrer dig indflydelse på skolemiljøet, og det er elevrådet, der arrangerer fester, fredagscafé og fællessamlinger. Der er hver uge adgang til værksteder og mulighed for at deltage i forskellige fritidsinteresser lige fra foto og programmering af robotter til zumba og parkour. Du har også mulighed for at komme med på en af vores spændende, frivillige rejser, som bliver arrangeret uden for skoletid. Vi har også vores helt egen sportsforening, Viden Djurs Sport, der arrangerer spændende events og tilbyder en lang række fordele hos blandt andre et fitnesscenter og svømmehallen. Brazil Football College Er du ambitiøs fodboldspiller, der fokuserer GameIT Biz nyt på Handelsgymnasium Grenaa På GameIT Biz elsker vi spil og vi arbejder målrettet på at finde kerneværdien i dem og hvordan vi får omverdenen til at købe dem. Du lærer selvfølgelig at udvikle spil, men dit primære fokus vil være at arbejde med målgrupper, markedsføring, idegenerering, forretning, produktudvikling, innovation og publicering. Sportslinjer Du kan følge en af vores sportslinjer og dyrke seriøs fodbold og håndbold sammen med din hhx. Der er træning to gange om ugen i skoletiden, og så deltager vi i stævner og turneringer, som vi til dels selv arrangerer. Kontakt Du er altid velkommen til at ringe på for at få svar på spørgsmål. Du kan også aftale tid hos en studievejleder og besøge os med eller uden dine forældre. Åbent hus Fredag den 14. november 2014 kl er der åbent hus. Torsdag den 15. januar 2015 kl er der informationsaften. STUDIERETNINGER ØKONOMISK ORIENTERET STUDIERETNING Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Finansiering C (Business) INTERNATIONALT ORIENTERETSTUDIERETNING International økonomi A + Afsætning A + Tysk B / Idræt C (Global) MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Innovation B (Marketing) International økonomi A + Afsætning A + kulturforståelse C (International) Afsætning A + Informationsteknologi B + Multimedie C (GameIT-BIZ) VID Gymnasier N. P. Josiassensvej Grenaa Tlf

16 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Viden Djurs Handelsgymnasium Rønde Handelsgymnasium Rønde er et forholdsvist nyt gymnasium i spritnye bygninger ved Rønde Idrætscenter, der er et af regionens mest moderne af slagsen. På Handelsgymnasium Rønde lægger vi vægt på samvær og undervisning med udgangspunkt i et godt og trygt miljø. Herudover spiller aktivitet, sport og bevægelse en betydelig rolle på skolen. Da skolen er lille, kommer lærere og studerende tæt på hinanden, og i løbet af de tre år skal du regne med ikke blot at få en studentereksamen, du bliver ligeledes personligt udviklet og flytter dine grænser. Uddannelsen På Handelsgymnasium Rønde har vi to studieretninger: Marketing og Global. Marketing På Marketing er vi opfindsomme. Vi retter kommunikationen mod omverdenen, så vores ideer bedst muligt kan afsættes. Vi laver sports- og turistarrangementer, hvor undervisningen bliver til virkelighed, og vi lærer dig, hvordan du bygger din egen virksomhed op fra bunden. Der lægges strategi og forretningsplan, så du kan gå fra den spæde idé til en virksomhed, der skal markedsføres. Global På Global handler det om verdenssamfundet. Vi har de store briller på og kigger ud i verden. Vi ser på, hvordan landes økonomi flyder sammen og påvirker hinanden. Vi arbejder med virksomheder på det internationale marked og gør dig klog på, hvordan man får succes som dansk virksomhed på det globale marked. Fælles for begge studieretninger er, at vi ofte arbejder i rigtige projekter, der sættes i søen i samarbejde med lokale virksomheder eller organisationer, fx Syddjurs Kommune. Som regel tager vi udgangspunkt i det erhverv, mange på egnen tjener deres penge ved, nemlig oplevelsesøkonomien. På Handelsgymnasium Rønde møder du både fag, du kender, og helt nye fag som Afsætning og Erhvervsret. Herudover kan du som valgfag opgradere matematik til A-niveau og prøve kræfter med andre nye fag som psykologi og organisation. Som andet fremmedsprog kan du på Handelsgymnasium Rønde vælge mellem tysk og spansk. Alle har engelsk på A-niveau. Undervisningen Det er sjældent, to uger på Handelsgymnasium Rønde ligner hinanden. Vi kan rigtigt godt lide at komme ud af skolen og afprøve vores faglighed i det omkringliggende samfund. Desuden arrangerer vi i skoletiden idrætsdage og fællesarrangementer med gæsteforelæsere udefra. Studieture er en vigtig del af livet på Handelsgymnasium Rønde. Vi rejser mindst én gang om året kulminerende med en stor tur på tredje år. Turene er tidligere gået til Indien, Kina og USA, og lige nu er en tur til Brasilien og Qatar under planlægning. Herudover tager vi ofte ud af huset på ekskursioner og virksomhedsbesøg i Danmark. Skolemiljø Handelsgymnasium Rønde er en skole, hvor aktiviteter som lektiecafé, spinning og foredrag foregår på tværs af klasserne. Vi holder også en del fester med DJ s, lokale eller kendte bands og kunstnere. Inddragelse af de studerende er en vigtig del af dagligdagen på Handelsgymnasium Rønde. Du får her en unik chance for at påvirke udviklingen og opbygge traditionerne på et nyt gymnasium, hvor rammerne er vide og mulighederne mange. Sammen med en ung og meget engageret lærerstab er du således med til at sætte dagsordenen for tre spændende år. Sport og aktiviteter På Handelsgymnasium Rønde behøver du ikke vælge mellem sport og uddannelse. Vi bakker op om, at du stadig kan være aktiv, selvom du bruger mange timer på skolen. Du kan vælge mellem tre sportslinjer: Sport & Adventure, Håndboldlinjen og Fodboldlinjen. På Fodboldlinje og Håndboldlinjen dygtiggør du dig yderligere i din sportsgren. Træningen er et supplement til den normale træning i din klub. På Sport & Adventure kommer vi omkring en bred vifte af udfordringer, der skubber dine grænser, og alt det foregår endda i skoletiden! Sportslinjerne er dog frivillige, så det er ikke et krav for at kunne gå på Handelsgymnasium Rønde, at du er sportsfreak. Kontakt Du er altid velkommen til at ringe på for at få svar på spørgsmål. Du kan også aftale tid hos en studievejleder og besøge os med eller uden dine forældre. Åbent hus Torsdag den 22. januar 2015 kl STUDIERETNINGER OG VALGFAG INTERNATIONALT ORIENTERET STUDIERETNING International økonomi A + Afsætning A + Idræt C (Global) MARKEDSORIENTERET STUDIERETNING Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Idræt C (Marketing) VID Gymnasier Handelsgymnasium Rønde Skrejrupvej 9b, 8410 Rønde Tlf

17 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Århus Købmandsskole Handelsgymnasiet HHX - Højere Handelseksamen er en 3-årig gymnasial uddannelse, som du kan tage på Århus Købmandsskoles afdelinger i enten Viby, Hasle eller Vejlby, og uanset hvilken afdeling du søger optagelse på, vil du møde en skole, der er moderne og velindrettet. De tre HHX-afdelinger ligger også bekvemt for offentlig transport, og i øjeblikket er der på HHX ca elever, fordelt med 26 klasser i Vejlby, 12 klasser i Hasle og 29 klasser i Viby. Skolen og undervisningen Vi lægger stor vægt på at bruge moderne undervisningsmidler, hvor e-læring og digitale materialer er en del af hverdagen. Samtidig arbejder vi med virkelighedsnære problemstillinger i fagene. Gennem alle tre år vil du møde varierede arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt. Målet er at styrke din personlige og faglige udvikling. Århus Købmandsskole lægger vægt på at skabe gode uddannelsesmæssige og sociale rammer, og du får rig mulighed for at engagere dig og være medbestemmende. I starten af året er der et introduktionsforløb på 2-3 dage, og der vil i løbet af uddannelsen være fælles arrangementer af forskellig art: Virksomhedsbesøg, besøg af erhvervsfolk, kulturelle aktiviteter, foredrag, studierejser og sport. På hver afdeling er der et aktivt elevråd, der arrangerer foredrag, politiske møder, fredagscafé og fester. Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog: Når du søger om optagelse, skal du vælge 2. fremmedsprog, som kan være tysk eller fransk som fortsættersprog, eller du kan vælge spansk, tysk eller fransk som begyndersprog. Studieretning: Desuden skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter det halvårlige grundforløb. Der er 10 studieretninger placeret i 3 hovedområder. Bemærk at vi har en studieretning, hvor undervisningen i Marketing A (afsætning A) og Cultural Studies B (kulturforståelse B) foregår på engelsk. Valgfag: A-niveau: Matematik. B-niveau: Matematik, filosofi, kulturforståelse, psykologi, innovation, finansiering. C-niveau: Design, filosofi, kulturforståelse, mediefag, psykologi, organisation, finansiering, statistik, idræt, markedskommunikation, innovation. Idræt og uddannelse Hvis du ønsker at blive HHX er på Århus Købmandsskole og samtidig have tid til en stor træningsindsats, kan skolen tilbyde dig et særligt uddannelsesforløb, hvis du er TEAM Danmark godkendt. Internationale studieophold Gennem et stort antal samarbejdsskoler i Tyskland, England, Spanien, Irland, Tanzania, Indien, Frankrig, USA, Australien m.fl. giver vi dig mulighed for internationale studieophold og kontakter. Videreuddannelse Efter HHX ønsker mange en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen. Mange fortsætter også på Erhvervsakademi Århus på fx markedsføringsøkonom og finansøkonom. Efter HHX er der også mulighed for at få en elevplads inden for fx finans, kontor, handel og butik. Elevtiden er 2 år. Åbent hus Lørdag den 29. november 2014 kl på Viemosevej. Mandag den 19. januar 2015 kl. 19 på Viborgvej. Tirsdag den 20. januar 2015 kl på Viemosevej. Onsdag den 21. januar 2015 kl. 19 på Vejlby Centervej. Lørdag den 24. januar kl på Vejlby Centervej (specielt for efterskoleelever). STUDIERETNINGER INTERNATIONALT ORIENTEREDE STUDIERETNINGER Marketing A + International økonomi A + Cultural Studies B Tysk A + Fransk A eller Spansk A + Kulturforståelse B International økonomi A + Afsætning A + Kulturforståelse B MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER Afsætning A + Spansk A + Innovation B + Design C Afsætning A + Tysk A, Fransk A eller Spansk A + Psykologi B + Organisation C Afsætning A + IT A + Markedskommunikation C ØKONOMISK ORIENTEREDE STUDIERETNINGER Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering C Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Innovation B (2. fremmedsprog: Tysk B) Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole Vejlby Centervej Risskov Tlf Viemosevej Viby J Tlf Viborgvej 159 A 8210 Århus V Tlf

18 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Tradium Handelsgymnasiet, Randers Drømme til virkelighed Du aner ikke, hvad du vil være? Eller du ved måske præcis, at du vil arbejde med økonomi, jura, design, marketing, psykologi, international ledelse eller noget helt syvende. Uanset hvad, så er Tradium Handelsgymnasiet dét sted, der kan forvandle dine drømme til det stof, virkeligheden er lavet af. Stor og moderne skole Det er en fordel for dig, at vi er en stor og moderne uddannelsesinstitution. Det giver et rummeligt og inspirerende uddannelsesmiljø med mange muligheder, nyeste undervisningsudstyr og it, trådløst netværk, Open Learning Centre, gode lokaler, kantine etc. Vi har en stor gymnasieafdeling i Randers med i alt ca. 800 elever. Og så er vi en del af Tradium, en af Danmarks største erhvervsskoler med mere end 4000 elever. HHX indgår fx i Tradium s Campus for hhx og htx med fælles valgfag og projekter. Godt studiemiljø Hos os finder du et frugtbart studiemiljø. På den ene side stor faglighed, studiekompetence og løbende sparring med erhvervslivet og verden omkring. På den anden side et godt studentermiljø, fordi det sociale også er afgørende for indlæringen. Her får du både fester, kundskaber og venner for livet. Forvent noget mere! Hos os har du ret til at forvente noget mere! Når du fx har sprogundervisning, får du meget mere end sprogkundskaber. Du får en bred viden om landenes kultur, historie og traditioner. Det samme gælder de øvrige fag: Du får både konkrete faglige kundskaber og samtidig et globalt udsyn og perspektiv. Du udvikler dig både fagligt og som menneske. Dynamisk miljø Du får en afvekslende undervisning fra traditionelle klassetimer til tværfagligt projektarbejde. Vi har et dynamisk samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, både her og i udlandet, og der er rige muligheder for fx studieture og udvekslingsophold. Vi har et særdeles godt studie- og studentermiljø til daglig, og det krydres med intro- og fællesarrangementer, idræts-da- ge, fredagscaféer og fester. Samtidig er det aktive elevråd med til at øge elevernes daglige medbestemmelse. Randers ElitesportsCollege Hvis du er elitesportsudøver, har du mulighed for gå på handelsgymnasiet samtidig med, at du udvikler dig inden for din sport. Du skal have studieretningen Marketing, da vi har samlet vores collegeelever i én klasse. Du får samme obligatoriske fag som alle andre handelsgymnasieelever og mulighed for at tage de samme valgfag. Læs mere på HHX med international profil Du kan hos os vælge internationale studieretninger med 2 eller 3 sprog på A-niveau eller en engelsksproget studieretning Global Studies, hvor du får undervisning på engelsk i de fleste fag. Videregående uddannelser Efter HHX ønsker mange en videregående uddannelse på universitet eller handelshøjskole. Efter HHX er der også mulighed for at få en elevplads inden for fx finans, kontor, handel og butik. Elevtiden er 2 år. Åbent hus Tirsdag den 20. januar kl på Rådmands Boulevard. Du er altid velkommen til at kontakte os, eller find svar på STUDIERETNINGER ØKONOMISK ORIENTEREDE STUDIERETNINGER Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering C (Finans) Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B (Samfundsøkonomi) Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Afsætning A (+Tysk A) (Business 6xA) INTERNATIONALT ORIENTERET STUDIERETNING Afsætning A + Fransk A/Spansk A + Tysk B (Handel & kultur) Fransk A/Spansk A + Tysk A (Sprog) Int. Economics A + Marketing A + Culture B (engelsksproget) (Global studies) MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C (Marketing) Afsætning A + International økonomi A + Markedskommunikation C (International) Afsætning A + Innovation B + Psykologi C (Innovation) Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Markedskommunikation C (Sport Leadership) VALGFAG A-niveau: Matematik, virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi B-niveau: Matematik, samfundsfag, finansiering, kinesisk C-niveau: Psykologi, kulturforståelse, mediefag, multimedier, idræt, finansiering, musik, organisation, markedskommunikation, innovation, billedkunst, kinesisk, retorik Tradium Handelsgymnasiet, Randers Rådmands Boulevard Randers Tlf

19 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Handelsgymnasiet Silkeborg Business College har ca. 650 elever og er centralt placeret i Silkeborg centrum, tæt på gågade, busser og banegård. Skolen og undervisningen Undervisningen tilrettelægges med varierede arbejdsformer: klasseundervisning, blokdage og projektarbejde i grupper, hvor du lærer, hvordan du kan omsætte din teoretiske viden til praksis. Derudover får du tilbud om en række oplevelser i skolens regi, bl.a. virksomhedsbesøg, foredrag, kulturelle arrangementer og studieture flere gange i løbet af uddannelsesen. Studieretninger Handelsgymnasiet Silkeborg Business College udbyder forskellige studieretninger inden for følgende områder: Økonomisk orienterede studieretninger På de økonomiske studieretninger kommer du til at lære om danske og internationale virksomheders vilkår og aktiviteter i en global verden. På linjen Almen økonomi får du en allround viden om økonomi, mens finanslinjen sigter mod finansverdenen, revision og ejendomshandel. Sportslinjen er især for dig, der ønsker at kombinere træning på et højt niveau med en gymnasial uddannelse. Marketing orienterede studieretninger På de marketing orienterede studieretninger stiller vi skarpt på kommunikation, markedsføring og innovation. Du arbejder med både markedet, virksomheden, produktet og forbrugeren. Du lærer om psykologi for at kunne målrette din kommunikation via forskellige medier. Du hører om globale økonomiske, politiske og samfundsmæssige forhold. Der er fokus på udvikling af dine kreative og innovative evner. Studieretningerne giver dig også gode forudsætninger, hvis du tænker på senere at starte egen virksomhed. Internationalt orienterede studieretninger De internationalt orienterede studieretninger er for dig, der ser hele verden som din fremtidige studie- og arbejdsplads. Du ønsker et internationalt perspektiv og interesserer dig for sprog, fremmede kulturer, politik og international handel. Du vil i løbet af HHX-uddannelsen kunne deltage i studieture af både kortere og længere varighed. Dette styrker både dine sproglige kompetencer og sikrer dig en dybere for- ståelse af kultur, internationale forhold, fremmede markeder og økonomi. Inden for de internationalt orienterede studieretninger finder du IBB-linjen (International Business Baccalaureate). Undervisningen foregår primært på engelsk og er rettet mod dig som vil beskæftige dig med internationale forhold. Et længerevarende studieophold i et engelsksproget land er integreret i uddannelsen. Udfordringer til unge talenter Handelsgymnasiet Silkeborg Business College indgår i samarbejdet Akademiet for Talentfulde Unge, som giver fagligt stærke gymnasieelever intellektuelle og faglige udfordringer gennem undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner og virksomhedsbesøg. Derudover har skolen sit egne interne talentudviklingsprogram. Vil du vide mere? Kontakt Handelsgymnasiets studievejleder Jenny Staugaard på tlf eller eller besøg Åbent hus Lørdag den 24. januar 2015 fra kl Forældrebrobygning Vi tilbyder forældre mulighed for at sidde på skolebænken en aften og opleve hverdagen på skolen. Se mere på hjemmesiden. STUDIERETNINGER ØKONOMISK ORIENTEREDE STUDIERETNINGER Virksomhedsøkonomi + Matematik + Finansiering (Finansklassen) Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Idræt (Sportscollege) Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Finansiering (Almen Økonomi) INTERNATIONALT ORIENTERET STUDIERETNING International økonomi + Virksomhedsøkonomi + Kulturforståelse (Global Business) International økonomi + Afsætning + Kulturforståelse (IBB) Afsætning + Tysk eller Fransk eller Spansk + Kulturforståelse (Sprog og kultur) MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER Afsætning + Virksomhedsøkonomi + Innovation (Innovation) Afsætning + Virksomhedsøkonomi + Design + Kommunikation + IT (Multimedier) Afsætning + International økonomi + Markedskommunikation + psykologi (Kommunikation) VALGFAG A-niveau: Matematik, tysk, international økonomi B-niveau: Matematik, samfundsfag C-niveau: Innovation, finansiering, markedskommunikation, organisation, design, psykologi, kulturforståelse, filosofi Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Bindslevs Plads Silkeborg Tlf

20 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Skanderborg-Odder HHX Bliv klog på skolen Skanderborg Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste. Et godt studiemiljø Vores skole er både en handelsskole, et handelsgymnasium, et VUC og en teknisk skole, og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag: HHX, HF, HG, AVU, FVU OBU samt HTX og tekniske EUD er. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: Høj kvalitet Trivsel og nærvær Gode fysiske rammer Engagerede undervisere Elevindflydelse Fester og andre sociale arrangementer Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv. En HHX fuld af muligheder HHX åbner dørene til de videregående uddannelser og giver dig de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. På HHX har du mange muligheder. Studieretning Vi udbyder tre studieretninger, du kan vælge mellem: International linje, økonomilinje og marketinglinje med bl.a. innovation og design. 2. fremmedsprog Du kan vælge: Tysk som fortsættersprog og spansk som begyndersprog. Valgfag Afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog skal du have et til tre valgfag, som gennemføres i 2.g og 3.g. Valgfag og niveau Matematik A, tysk A, finansiering C, kulturforståelse B og C, markedskommunikation C, innovation C, design C, psykologi B og C. Valgfagsoprettelsen er betinget af tilstrækkelig søgning. Studierejser Vi er meget ambitiøse med internationalisering. Vi anser evnen til at kunne begå sig internationalt både studiemæssigt, erhvervsmæssigt og personligt som utrolig vigtig. Det betyder, at du i løbet af uddannelsen tilbydes en række rejseaktiviteter, der alle har afsæt i uddannelsens fag og faglige problemstillinger: I 1.g tilbydes en tredages studietur til København. I 2.g tilbydes et uddannelsesophold af en uges varighed i udlandet. I 3. g tilbydes en studierejse af en uges varighed. Besøg os Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på Åbent hus Vi holder åbent hus for elever og forældre torsdag den 29. januar 2015 kl og åbent hus specielt for efterskoleelever og deres forældre lørdag den 24. januar 2015 kl STUDIERETNINGER ØKONOMISK ORIENTERET STUDIERETNING Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + Finansiering C MARKEDSORIENTEREDE STUDIERETNINGER Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C Afsætning A + International økonomi A + Design C INTERNATIONALT ORIENTERET STUDIERETNING International økonomi A + Matematik B + Kulturforståelse C VALGFAG A-niveau: Matematik, tysk, virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning, spansk B-niveau: Kulturforståelse, psykologi, matematik C-niveau: Innovation, design, finansiering, kulturforståelse, mediefag, multimedie, markedskommunikation, psykologi, musik, idræt Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, Handelsgymnasium Højvangens Torv Skanderborg Tlf

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere