VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl. 16.00-18.00 i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Den 21. marts 2012 Kl i lokale 6 Herrestræde 11, Slagelse Tilstede: Afbud fra Mikael Kaas Andersen, Rasmus, Karina, Lonnie Dagsorden Pkt. 3 og 4 behandles før pkt. 1 og Godkendelse af referat Der er ikke indkommet indsigelser mod referatet fra mødet d. 9.januar Orientering Formanden Reorganisering af Uddannelsesrådet i Slagelse. Slagelse kommune har besluttet at reorganisere uddannelsesrådet, herunder etablere 2 niveauer i rådets arbejde: et tværfagligt uddannelsesforum og et uddannelsesråd. Efter aftale med Sigurd, der har repræsenteret os i uddannelsesrådet indtil nu, indtræder Jørgen i uddannelsesrådet mens Tove Jakobsen indtræder i det tværfaglige uddannelsesforum. Herved kommer vores repræsentation til at matche de øvrige institutioner, der ligeledes er repræsenteret på direktør/rektor/forstander niveau i uddannelsesrådet og vice-niveau i uddannelsesforum. Årsmøde i Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen. d. 17. og 18. april. Ledelsen og Ulla deltager såfremt øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det, kan vi forsøe at eftertilmelde. Forstanderen Omlægning af IT til ITCenter Fyns servere skete i uge 11. ITCFyn har nu overtaget ansvaret for vores tekniske IT drift. Omlægningen indebar, at al IT var ude af drift, hele elle dele af uge 11, og aktuelt er vi ved at få de sidste koder og forbindelser på plads. Nyt initiativ. Forkursus til HF Forkurset består af følgende faglige moduler på E niveau: Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag og Naturfag. Målet er, at kursisterne får bedre mulighed for at følge med på HF og dermed også forventes at blive fastholdt i højere grad. Jørgen Kay er blevet udpeget til formand for VUC Erhverv i regi af VUC s lederforening. VUC Erhvervs beskæftiger sig bl.a. med VUC s opsøgende arbejde, herunder VEU arbejdet.

2 Øvrige bestyrelsesmedlemmer 3. Godkendelse af regnskab mv. - Bilag vedlagt intet Johnny Nielsen gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på ca. 4.7 millioner. Ministeriet for Børn og Undervisning har ændret paradigmet for regnskabsaflæggelse på en række punkter. Bl.a. skal ledelsen fremover udarbejde en redegørelse over Centrets faglige resultater. Søren Stampe gennemgik revisionsprotokollatet og gjorde opmærksom på, at vi nu er overgået til de statslige regnskabsregler. Endvidere gjorde Søren opmærksom på, at ressource regnskabet er endeligt opgivet og at enkelte elementer herfra nu er indarbejdet i det nye paradigme. Herudover nævnte Søren bl.a. At med en begrænset administration er funktionsadskillelse lidt vanskelig, men det synes overordnet at være i orden. I forlængelse heraf kommenterede Søren Stampe den gule anmærkning i revisionsprotokollatet, der er begrundet i, at den ønskelige funktionsadskillelse endnu ikke er ført til bunds. Jørgen Kay bemærkede hertil, at det er aftalt, at det fremover er forstanderen, der formeldt skal oprette nye brugere til NAVISON. Regnskabet godkendtes enstemmigt og bestyrelsen tog udkast til fremsendelsesbrev til efterretning, idet det blev aftalt, at Jørgen udarbejdede nyt udkast til fremsendelsesbrev. 4. Status vedr. byggesagen, herunder oplæg vedr. lånoptagelse Lokalplanen og tillæg til byplan er efter af slutningen af den offentlige høring ultimo januar behandlet først i Plan- og byggeudvalget (d.29.februar) og økonomiudvalget (d.19.marts). Forslagene er videresendt til Byrådet med anbefaling. Det må derfor forventes, at Byrådet vedtager Lokalplanen og tillægget til byplanen. Herefter mangler vi byggetilladelse, men den forventes at foreligge medio april. Vedr. selve renoverings- og byggeprojektet er vi nu langt fremme i præcisering af projektet. I forhold til den betingede totalentreprise aftale er der på nuværende tidspunkt sket følgende tilkøb: 1. flytning af ventilationsskorstene til vest gavlen på nybyggeriet 2. branddøren mod Herrestræde er flyttet mod nord og ændret til også at være indgang 3. nye vinduer i trappeopgangen mod nordøst 4. gulvet i det gamle bogdepot udskiftes

3 Den samlede omkostning for disse forbedringer ligger under en ½ million. Endvidere har vi fået en pris på evt. parkeringsplads ud mod Herrestræde, men dels vil dette berøre fællesarealer med teatret, dels beror det på en kommunal godkendelse, der ikke foreligger for nærværende. Det vurderes, at projektet er i god gænge. Rejsegilde forventes d. 22.august vi inviterer beboerne i nærmiljøet til at deltage. Ibrugtagning forventes 7. januar Så snart alle godkendelser er på plads inviteres Undervisningsministeren og Slagelses borgmester samt lokale honoratiores, kursister, medarbejdere osv. til brunch. Vedr. lånoptagelse. Søren Stampe Deloitte deltog under behandlingen af dette pkt. Med udgangspunkt i det akkumulerede overskud gennem de sidste 5 år og den deraf løbende gode likviditet, se bilag 3, foreslås det, at bygge- og renoveringsprojektet finansieres kontant. For at sikre reservelikviditet foreslås det, at VUC Vestsjælland Syd optager et fast forrentet obligationslån (konvertibelt annuitetslån) på kr. 10. millioner, idet det samtidigt foreslås, at obligationerne ikke sælges men beror i depot som en tilgængelig likviditetsreserve. Med den aktuelle kurs, vil renteindtægter og udgifter være nogenlunde lige store, så VUC s omkostning vil alene være bidrag på pt. 0,6 %. Det er vurderingen, at denne model giver størst fleksibilitet kombineret med laveste løbende omkostninger 5. Økonomi På nuværende tidspunkt er vi marginalt efter aktivitetsmålet for 1. halvår, men i denne uge har vi som nævnt startet et nyt initiativ Forkursus til HF. Med 21 betalende deltagere, vil dette rette op på situationen. Til næste bestyrelsesmøde har vi en revideret forventning til årsresultat betinget af udviklingen i aktiviteten. Taget til efterretning.

4 6. Fagtilbud Bilag eftersendes Tove Jakobsen gjorde rede for det planlagte fagudbud for skoleåret 2012/13. Fagtilbuddet på AVU er tilrettelagt med henblik på at deltagerne kan gennemføre en fuld Almen Forberedelseseksamen med et timetal, der lever op til SU kravet og bekendtgørelsens krav om udbud. Fagtilbuddet på HF enkeltfag lever op til bekendtgørelsens krav om at det skal være muligt at gennemføre en fuld HF på den udbudte vifte af fag. Endvidere en række fag på højt niveau i Ringsted, selvom vi erfaringsmæssigt ikke kan samle store hold. HF2 udbuddet er tilrettelagt således, at kursisterne på en af klasserne i Slagelse kan vælge flere fag på A-niveau, og både i Slagelse og Ringsted tones en klasse mod mediefag. Fagtilbuddet godkendtes. 7. Oprettelse af folkeuniversitetskomite i Ringsted Historiens Hus i Ringsted (Ringsted Museum og Arkiv) har taget initiativ til at etablere en Folkeuniversitetskomite i Ringsted. Formålet, der fremgår af vedtægterne, er at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsvirksomhed og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, 46. Det er foreslået, at Folkeuniversitetskomiteen etableres af Historiens hus i samarbejde med institutionerne på Campus Ringsted, herunder VUC. ZBC og Gymnasiet er aktuelt ved at tage stilling til deltagelse i projektet, men de lokale ledelser anbefaler deltagelse. Såfremt VUC beslutter sig for at gå ind i folkeuniversitetsprojektet, vil det indebære, at VUC påtager sig en arbejdsopgave i komiteen, at stille lokaler til rådighed for forelæsninger, at formidle information om Folkeuniversitetsinitiativer blandt vores kursister og f.eks. i forbindelse med udsendelse af vores årlige brochure. Den økonomiske forpligtigelse er stærkt begrænset, idet omkostningerne til forelæsere afholdes af Folkekomitestyrelsen (beroende på en finanslovsbevilling), men lokalkomiteens udgifter primært er begrænset til markedsføring og betaling af et administrationsgebyr til Folkekomitestyrelsen pr. forelæsning (kr pr. dobbeltlektion). Dette beløb finansieres gennem brugerbetaling.

5 Det er planen at indgå i et samarbejde med lokale interessenter (f.eks. Ældresagen, Erhvervsforum, Museumsforeningen) omkring markedsføring for at minimere risiko og evt. omkostninger. Med henblik på at styrke lokalbefolkningens bevidsthed om Campus Ringsted, herunder at sikre, at forældre og bedsteforældregenerationen lærer Campus Ringsted at kende for noget positivt og for at fremme den almindelige opfattelse af Ringsted som uddannelses by anbefales det, at VUC tilslutter sig folkeoplysningskomiteen i Ringsted. 8. Observatørpost elevrepræsentant Kursistrådet, der har valgt at repræsentationen i bestyrelsen fordeles på en kursist fra Ringsted (Lonnie) og en kursist fra Slagelse (Rasmus), foreslår, at bestyrelsen åbner for at kursisterne i Korsør kan får tildelt en observationspost. Ledelsen skal hermed indstille dette. 9. Evt. intet Ulla Koch Thomas Clausen Leif Nielsen Michael Kaas-Andersen Rasmus Henningsen Bodil Knudsen Thomas Jensen Tom Rasmussen Sigurd Gormsen Lonni Larsen

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget. Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL. 16.00-18.00 Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen- 4180 Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere