Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 1. 4/Steen Eske Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen"

Transkript

1 Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de begreber, der omhandler fordelinger. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med fordelinger. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Der er sket mindre rettelser i vejledningen. Centrale begreber be- Centralt greb Forklaring eller beskrivelse lønfordeling Ved lønfordelingen fordeles lønnen i lønpuljer ud på elevernes uddannelser. Lønfordelingen dannes i EASY-A og overføres så til Navision Stat som en kassekladde. Lønfordelingerne er baseret på lønsatser, timepostregistreringerne, elevernes tilknytning til aktiviteter samt konteringsoplysningerne. finansfordeling En del af den løn, som ikke umiddelbart kan konteres på lønpuljer eller uddannelsesformål konteres på hjælpeformål. Disse formål må der ikke indberettes til ministeriet på. Der er derfor behov for at få fordelt den del af lønnen, der er posteret på hjælpeformål, ud på de uddannelser eleverne på disse aktiviteter deltager på. Dette er formålet med finansfordelingerne som danner fordelingsnøgler i form af CSV-filer der kan importeres i Navision Stat. lønsatser Lønsatserne beregnes i EASY-A med udgangspunkt i op- 1

2 lysningerne i lønposerne mv. Der kan anvendes to forskellige satser: Individuelle lønsatser Lønpuljesatser Den type satser man ønsker at anvende skal være beregnede før der dannes en lønfordeling. Generelt Lønfordelingerne overføres til Navision Stat som kassekladder. Finansfordelingerne overføres i stedet som ressourcekladder som kan benyttes til at fordele og på den måde danne kassekladder. Det betyder at der er en række vinduer og batchjobs i EASY-A som kan danne fordelingerne og efterfølgende overføre dem til Navision Stat. Arbejdsgange og batchjobs I de følgende beskrives følgende emner: Datagrundlag Lønfordeling Finansfordelinger Datagrundlag I EASY-A skal man først registrere en række grunddata og herefter danne lønsatser før selve lønfordelingen kan finde sted. Indlæsning af lønposer Inden der kan foretages en satsberegning skal først stamdata fra SLS (se vejledningen om Personalestamdata) og dernæst lønposerne, som danner løngrundlaget for satsberegningerne, indlæses. Det gøres ved hjælp af vinduet A526 Overvågning datamodtagelser (Stystem Dataudveklsing) og udvekslingstypen SLL. Tryk på knappen 2 Opdater og lønktroner og de tilhørende timer indlæses i databasen. 2

3 Registrering af grunddata På vinduet B929 Formålsegenskaber (menu Personale Kartoteker) registreres oplysninger om hvilke formål der er lønpuljer eller hjælpeformål. Hvis der er flere Ø-formål knyttet til samme CØSA-formål skal det på vinduet B930 Kontering af CØSA-formål (menu Personale Kartoteker) registreres hvilket af disse der skal konteres på. 3

4 På vinduet B931 Ø-konti i satsberegning (menu Personale Kartoteker) registreres oplysninger om hvilke SLS-konti (arter) der skal indgå i satsberegningerne. Beregning af lønsatser Herefter kan der dannes lønsatser dvs. individuelle satser eller lønpuljesatser. De individuelle satser beregnes ved hjælp af batchjobbet B939 Dan individuelle lønsatser. Når satserne er beregnede kan de ses og manuelt vedligeholdes på vinduet B933 Individuelle satser (menu Personale Fordelinger). 4

5 På vinduet kan man dels helt manuelt registrere satsforslag eller angive en procent og så få beregnet satsforslag. Ved at trykke på knappen Anvend statsforslag overføres satsforslagene til aktuelle satser. Af kolonnen Metode (Met.). vil det fremgå hvorledes den enkelte sats er opstået : I individuel registreret sats. P procentreguleret sats S ud fra SLS-data om kroner og timer L ud fra SLS-bevillingstimer på lønpulje og SLS-lønkroner på lønpulje E ud fra bevillingstimer i EASY-A samt SLS-lønkroner. Lønpuljesatserne beregnes på tilsvarende måde ved hjælp af batchjobbet B938 Dan satser for lønpuljer. Når satserne er beregnede kan de ses og manuelt vedligeholdes på vinduet B934 Lønsatser per lønpulje (menu Personale Fordelinger). 5

6 Satserne kan herefter manuelt behandles videre helt som beskrevet for B933 Individuelle satser. Beregning af foreløbigt rettearbejde I EASY kan man ikke registrere foreløbigt rettearbejde, men kun endelig rettearbejde. Det kan give et problem ved periodiseringen af lønfordelingerne. For at imødegå problemet kan man ved hjælp af batchjobbet B074 Beregn rettearbejde (det hedder stadig beregn rettearbejde til EASY-Ø) få dannet det forventede rettearbejde for en periode på grundlag af antallet af elever og de oplysninger om opgaver, som er registreret i fagfordelingen. Beregningen af foreløbigt rettearbejde sker for en anført periode. For hvert ansættelsesforhold, hvor der i fagfordelingen er registreret oplysninger om et antal opgaver pr. elev, beregnes hvor mange arbejdstimer disse opgaver vil udløse, idet der tages udgangspunkt i antallet af elever som følger faget på holdet på fagfordelingens startdato (husk at kontrollere og evt. oprette/rette oplysninger om antal minutter pr. opgave i de tidsstyrede fagoplysninger (A893 Tidsstyrede fagoplysninger, menu Stamtabeller Fag). 6

7 Timerne fordeles jævnt over det antal skoledage, der ligger i den pågældende fagfordeling (man tager udgangspunkt i skoledagskalenderen for den pågældende aktivitet). Herefter beregnes hvor mange af disse skoledage, der ligger i den anførte periode. Som resultat heraf kan man beregne antallet af rettetimer i perioden. Oplysningerne registreres i en hjælpetabel og benyttes udelukkende ved lønfordelingen. Oplysningerne kan således ikke ses i timepostregnskabet og vil ikke fremgå af timesedler. Lønfordeling Batchjobbet B940 Lønfordeling til Navision Stat danner en lønfordeling med udgangspunkt i de beregnede lønsatser og registreringerne af lærernes timer, eleverne og konteringsoplysningerne. Jobbet behandler kun de timeposter, der er gået i lønpulje, dvs. der hvor der på både ansættelsesforholdet og aktiviteten er anført, at timerne skal gå i lønpulje. Jobbet kan tage udgangspunkt i beregningsdatoerne for timeposterne eller i konteringsdatoerne (oplysningerne fra ansættelsesforholdet hentes altid på beregningsdato). Det er noget skolen bestemmer, og som registreres i trimmefilen. Man må ikke inden for et finansår skifte frem og tilbage mellem de to metoder, da det ikke vil være til at styre. Jobbet henter oplysninger fra timeposter, foreløbigt rettearbejde (dannet af det foregående batchjob) og Ø-timer. Det sidste er en tabel, som udelukkende benyttes i denne sammenhæng, og hvis formål er at sikre en korrekt periodisering af oplysningerne omkring periodeafslutningerne. Den indeholder således oplysninger om timer, der er opsparet, men endnu ikke kommet til afregning. Der kan her f.eks. være tale om buffertimer, timer hensat til afspadsering og omsorgsdage. 7

8 Inden lønfordelingen bestilles er det en fordel at checke aktiviteternes og skoleforløbenes lønkontering og om, der er aktiviteter henholdsvis skoleforløb uden lønkontonr. Til dette kan en eller flere af følgende udskrifter bruges: B981 Manglende konteringer før lønfordeling: Udskriften er nok det bedste grundlag overhovedet for at kontrollere om der er noget galt inden der foretages en lønfordeling. I forbindelse med lønfordelingen kan der være en række situationer, hvor timerne fra EASY-A ikke kan konteres i NS: Hvis der ikke er korrekt konto på holdet, og der heller ikke er elever på holdet. Hvis kontoen ikke dækker hele holdets periode, og timerne derfor falder uden for kontoens periode. Hvis der er skemalagt på et fag, mens eleverne følger et andet fag. Hvis læreren er knyttet til en arbejdstidsaftale, som ikke har gyldige aftaleoplysninger på det tidspunkt, hvor timerne findes (beregningsdatoen). Hvis der ikke er tilknyttet UVM-fag til et skolefag, der anvendes til AMU- eller ÅU-elever med ÅE-rekvirent UVM. Hvis der mangler UVM-fag-konteringer på et UVM-fag, der anvendes til AMU- eller ÅU-elever med ÅE-rekvirent UVM. A354 Lønkonti på aktiviteter: Udskriften viser om de registrerede lønkonti er gyldige i aktivitetens periode. Det er muligt kun at udskrive aktiviteter med ugyldige lønkonti. A247 Lønkonti på holdplaceringer: Udskriften viser om de registrerede konti er gyldige i den periode eleven er holdplaceret. Det er muligt kun at udskrive holdplaceringer med ugyldige lønkonti. Der må ikke være ugyldige lønkonti, når der lønfordeles. B090 Aktiviteter uden tilknyttede lønkonti: Udskriften viser hvilke aktiviteter, der ikke har nogen lønkonto. Denne udskrift skal være tom når lønfordelingen bestilles. Det gælder dog ikke for hold kun med fuldtidselever, hvis skolen anvender fordeling via elevernes skoleforløbsplaceringer. A408 Skoleforløbskonti: Denne udskrift viser de skoleforløb, der har mindst en Ø-dimension tilknyttet. Udskriften kan også bestilles for ugyldige dimensioner alene. Der bør ikke være ugyldige dimensioner når lønfordelingen bestilles. B384 Skoleforløbskonti uden dimensioner: Denne udskrift viser de skoleforløb, der ikke har nogen af Ø-dimensionerne tilknyttet. Det er muligt ved bestillingen af udskriften at bestemme, hvilke kontodimensioner der skal eller ikke skal være udfyldt. F.eks. man kan alene bestille udskriften for at se om, der er skoleforløb uden kontering på ansvar. Tilsvarende kan skolen hvis den ikke anvender projektdimensionen ved at bestille udskriften kun med 8

9 N til at Projekt skal være udfyldt, få en udskrift over alle skoleforløbskonti uanset deres kontering. Hvis det viser sig, at der er en eller flere aktiviteter uden kontering, er det nemmest at afvikle batchjobbet B422 Masseoprettelse af konti, hvorved alle aktiviteter, der er omfattet af afgrænsningsperioden får oprettet den angivne art. Man kan derefter registrere de resterende dimensioner af kontostrengen ved hjælp af A322 Aktivitetsoversigt, lønkonti. Undervisningslektioner For AMU- og ÅU-hold skal der være registreret fag på lektionerne. Hvis det ikke er tilfældet, vil det fremgå af loggen for lønfordeling og man er derfor nødt til at registrere Ø-formål på holdet i den pågældende måned inden lønfordelingen kan bogføres fejlfrit. Loglinien for lønfordelingen ser sådan ud: Ingen Ø-formål for Morten Hansen. Ak: trans-plan-1 uden fag. Rettearbejde Ved bestillingen kan man afgrænse jobbet på forskellige måder herunder afgøre, om der skal foretages en periodisering af rettearbejdet. Hvis det er tilfældet sker følgende: Systemet henter oplysninger om det foreløbige rettearbejde beregnet af batchjobbet B074 Dan rettearbejde (det hedder stadig til EASY-Ø), som skal være kørt, inden man bestiller lønfordelingen. 9

10 Jobbet foretager en modpostering af det foreløbige rettearbejde, hvis der er registreret endeligt rettearbejde for den tilsvarende kombination af ansættelsesforhold, konteringsaktivitet og skolefag. Der modposteres for måneder til og med den måned som registreringen af det endelige rettearbejde ligger i. Bemærk, at ved den sidste lønfordeling - som foretages når en periode er slut - bør der ikke medtages foreløbigt rettearbejde. På det tidspunkt bør der være registreret endeligt rettearbejde for alt det rettearbejde, lærerne har udført. Når systemet har gennemført de aktuelle modposteringer af foreløbigt rettearbejde, behandles timerne fra rettearbejdet sådan: Rettearbejdet fordeles i forhold til den enkelte elevs timer på faget og holdet i perioden fra holdets start til rettearbejdet registreres. Konteringen af rettearbejdet sker i beregningsmåneden hvis eleven stadig er holdplaceret ellers i anvendes den kontering, der er i den måned eleven slutter på holdet. Hvis en elev på holdet har flere start/slutdatoer dvs. flere holdplaceringer på holdet anvender systemet den seneste holdplacerings kontering. Det vil sige at lønfordelingen kun kan kontere rettearbejdet på de enkelte elever, hvis der samtidig timeposter med timetype U eller K på faget i den periode eleven er holdplaceret. Man er derfor nødt til at registrere Ø- formål på holdet i den pågældende måned ellers vil lønfordelingen ikke kunne bogføres fejlfri. Det vil af loggen for lønfordelingen fremgå, hvis der ikke er registreret denne type timer på et fag på hold, hvor der er rettearbejde. Linien vil se sådan ud: Ingen Ø-formål for Ak:hohh2c04, pr Beregning Alle poster (timeposter, Ø-timer og lønfordelt rettearbejde) summeres for hver kombination af ansættelsesforhold, konteringsaktivitet og skolefag (inkl. niveau). Timerne skal herefter fordeles ud på art, formål, ansvar og projekt. Arts- og formålsdimensionen skal kunne findes, ellers er det en fejl. Det er op til skolen om man vil anvende ansvar og projekt. Ved bestillingen kan man angive en Ø-konto (Ø-art) som skal anvendes til alle de registrerede poster eller man kan lade systemet anvende Ø- arten fra posteringerne i EASY-A. Ø-arten findes så på den lønkonto, der er gældende for konteringsaktiviteten, faget på holdet eller elevens skoleforløb i den aktuelle måned. Bemærk således, at arts-dimensionen normalt bør fremgå af de lønkonti, der er knyttet til aktiviteten, faget på holdet eller af lønkontovinduet på elevens skoleforløb. Hvis man anvender 10

11 forskellige Ø-arter på aktiviteterne, skal bestillingen foretages uden at angive en Ø-konto. Der skal også angives en modpostkonto (det anbefales at bruge 1808 med tilknytning af det antal cifre til kontoen, som skolen har valgt i NS og en fordelingsmetode (I for individuel eller P for pulje). Ø-formål, Ø-ansvar og Ø-projekt Oplysningerne findes som følgende: For IV-aktiviteter og øvrige aktiviteter Her skal der være et Ø-formål på aktivitetskontoen, ellers er her tale om en fejlsituation. Evt. Ø-ansvar og Ø-projekt hentes også fra aktivitetskonto. For hold For hold fordeles timerne ud forholdsmæssigt på de elever, der er tilknyttet et hold i det givne skolefag i løbet af måneden. Der findes konto for hver enkelt elev for sig. Når der findes CØSA-formål, skal der findes det tilsvarende Ø-formål i tabellen konteringsformål. Hvis CØSA-formålet ikke er registreret her, skal Ø-formålet sættes til CØSA-formålet. Er der flere af disse, anvendes registreringer i tabellen konteringsformål. Kontering på en elev sker på følgende måde (Der søges efter Ø-konto for sig, Ø-formål for sig og Ø-ansvar/-projekt samlet, indtil der findes en værdi): Hvis Eleven har en Fuldtidsuddannelse: Hierarkiet er følgende for fuldtidselever: 1. Afvigende konteringer på holdplaceringer. 2. Konteringer på skolefag-på-hold. 3. Holdets lønkonto. 4. Skoleforløbskonti. 5. Via CØSA-formål på gyldige tilskudsmærkekombinationer 6. Via elevers uddannelse. Hvis Eleven har en åben uddannelse: 1. Afvigende konteringer på holdplaceringer. 2. Konteringer på skolefag-på-hold. 3. Holdets lønkonto. 4. ÅE-rekvirentens type ikke er ANDET, så findes Ø-formål ud fra CØSA-formål på UVM-fag-kontering. Hvis denne ikke findes, er det en fejl. 5. Ellers anvendes elevens uddannelse. Hvis eleven har en AMU-uddannelse, findes Ø-dimensionerne i følgende hierarki: 11

12 1. Afvigende konteringer på holdplaceringer. 2. Konteringer på skolefag-på-hold. 3. Holdets lønkonto. 4. Hvis ÅE-rekvirentens type ikke er ANDET, så findes Ø-formål ud fra CØSA-formål på UVM-fag-kontering. Hvis denne ikke findes, er det en fejl. 5. ÅE-rekvirentens kontering. 6. ÅE-rekvirentens ÅE-rekvirenttypes kontering. Bemærk, at der ses på ÅE-rekvirent på skolefag-på-holdplacering, hvis der er skolefag på timerne. Ellers ses på ÅE-rekvirenten tilknyttet holdplaceringen. Timerne deles ud på de fundne konti i forhold til elevernes kalenderdage på holdet (skolefaget på holdet) i måneden. Undtaget herfor er dog timer på rettearbejde på hold, hvor der også er angivet fag (dog ikke lønfordelt rettearbejde), se nedenfor. Hvis måneden ligger udenfor holdets periode, anvendes første/sidste måned i holdets periode til at finde relevante elever. Hvis der ikke er elever, der følger faget i den pågældende måned indenfor holdets periode, ses på elever, der følger faget i andre måneder af holdets periode. Timerne fordeles ud på alle elever, der følger faget på holdet i én eller anden periode i forhold til, hvor mange dage de følger faget. Hvis der ikke er skolefag på holdet, ses på alle holdplaceringerne i måneden. Timer på rettearbejde på hold og skolefag skal dog fordeles anderledes: Timerne med timetype R summeres per hold, skolefag og måned. For hvert af disse hold og fag findes de elever, der har en (eller flere) tilsvarende skolefag-på-holdplaceringer, der starter før månedens slutdato. For disse elever summeres arbejdstimer fra de timeposter, hvor der gælder: skolefaget og holdet (som konteringsaktivitet) skal svare til fag og hold på rettearbejdet timetype skal være U eller K beregningsdato skal ligge før eller lig med månedens slutdato beregningsdato skal ligge indenfor elevens skolefag-påholdplaceringer. Timerne på rettearbejdet i måneden fordeles derefter ud på disse elever i forhold til antal timer beregnet for de enkelte elever. Kontering for disse timer findes som udgangspunkt for den pågældende måned, hvis eleven har en skolefag-på-holdplacering, der overlapper må- 12

13 neden. Ellers findes slutdato for den seneste skolefag-på-holdplacering for eleven før måneden, og så findes der kontering for denne måned. Kontering i en måned findes på samme måde, som der findes kontering på de andre timeposter. Når dette er gennemført for alle posterne i hver enkelt måned dannes månedssummerne, og hvis der ikke er bestilt opdelt på måneder, summeres til sidst over månederne. Beregningen gennemføres således under alle omstændigheder pr. måned. Ø-formål ud fra CØSA-formål I det ovenstående er det flere gange beskrevet, at Ø-formålet findes ud fra et CØSA-formål. Dette sker først ved opslag i tabellen Konteringsformål. Hvis her ikke findes et Ø-formål for CØSA-formålet, skal Ø-formålet findes i Navision Stat ved hjælp af webservicen Hent Konti. Her må kun findes ét formål med det angivne CØSA-formål. Udskriften A247 Lønkonti på holdplaceringer giver en oversigt hvor man kan se om de lønkonti der er knyttet til holdplaceringer er gyldige i holdplaceringens periode. Hvis en eller flere af dimensionerne ikke findes eller er lukkede udskrives der oplysninger om dette. Udskriften B982 Timer ved lønfordeling er en udskrift, der udtrækker de relevante data om timeposter, Ø timer og timer fra lønfordelt rettearbejde fra EASY-A fordelt på konto som ved lønfordelingen. Udskriften er et detaljeret supplement til lønfordelingsgrundlaget. Hvis der på lønfordelingsgrundlaget udskrives timer, som man vil vide hvor kommer fra i EASY-A, kan denne udskrift anvendes. Man kan afgrænse til fx det pågældende ansættelsesforhold og på udskriften se, hvilke aktiviteter, fag og timetyper, der har givet anledning til timerne på de enkelte konti. Bemærk dog, at hvis der er foretaget registreringer i EASY-A efter at lønfordelingen er kørt, vil udskriftens oplysninger ikke svare til lønfordelingen. Resultat af lønfordeling Når batchjobbet er afviklet er der dannet en log. Det fulde indhold af loggen kan ses på A013 Jobovervågning og det anbefales at man udskriver denne log, da den automatisk udskrevne log efter færdiggørelsen af batchjobbet ikke indeholder alle fejl og advarsler. Når der i loggen er en eller flere linier med følgende ordlyd: 0-linje ikke indsat for Ø-konto:180811, Ø-formål: 10111, Ø-ansvar: 120, Ø-projekt:, bilagsdato:

14 betyder det at denne lønfordeling ikke ændrer på en tidligere bogført lønfordeling på denne kontostreng, og at denne nye lønfordeling kan bogføres hvis der ikke er andre fejl/advarsler, som bør rettes. Resultaterne af lønfordelingerne kan ses på nogle vinduer: B935 Lønfordelingsoversigt B927 Lønfordelingsposter og B943 Lønfordelingskladdeposter B935 viser en oversigt over alle de foretagne lønfordelinger. Så længe lønfordelingerne ikke er overført til Navision Stat vil de på vinduet have status (NS status) E. Når lønfordelingerne overføres til NS får de status O og når de er bogført bliver status B. B927 viser alle detailoplysningerne i en konkret lønfordeling. 14

15 15

16 B943 viser de konteringsoplysninger der kan overføres til Navision Stat for en konkret lønfordeling. Ø-formål, Ø-ansvar og Ø-projekt kan rettes når lønfordelingen ikke kan overføres til Navision Stat på grund af forældede eller lukkede værdier. Der kan dog ikke rettes til en kontostreng, som findes på en anden linie i samme lønfordeling. Man kan derfor være nødsaget til at bruge en kontostreng som man efterfølgende må ompostere i Navision Stat. Overførsel af lønfordelinger til Navision Stat Når lønfordelingen er gennemført tilfredsstillende og resultaterne er inspiceret på de ovennævnte vinduer kan lønfordelingen overføres til Navision stat ved hjælp af batchjobbet B941 Overfør lønfordeling til Navision Stat. Når en lønfordeling er overført (i form af en kassekladde) får lønfordelingen som nævnt status O og når lønfordelingen bogføres skifter status til B. Lønfordelinger der er overført til Navision Stat kan ikke slettes i EASY- A. Det betyder samtidig at lønfordelinger der er overført til Navison Stat SKAL bogføres. Hvis der er fejl i dem må man foretage nye lønfordelin- 16

17 ger (som samtidig tilbagefører de tidligere lønfordelinger) og så overføre og bogføre disse lønfordelinger i Navision Stat. Finansfordelinger En del af den løn, som ikke umiddelbart kan konteres på et uddannelsesformål konteres på hjælpeformål. Disse formål må der ikke indberettes til ministeriet på. Der er derfor behov for at få fordelt den del af lønnen, der er posteret på hjælpeformål, ud på de uddannelser eleverne på disse aktiviteter deltager på. Der er brug for en fordelingsnøgle til dette formål. Denne nøgle kan leveres fra EASY-A baseret på to forskellige principper: det ene er baseret på bevillingstimer (B076 Timefinansfordeling) det andet på årselevbidrag (B077 Tilskudsfinansfordeling) De to batchjob danner begge en CSV-fil som kan indlæses i Excel og herefter importeres i Navision Stat via en dataport. Bemærk at det er vigtigt at åbne CSV-filen korrekt. Det skal gøres fra Excel og ikke ved blot at dobbeltklikke på den lst-fil som jobbene har dannet. Ved åbningen fra Excel vil du blive spurgt hvilket adskillelsestegn der er anvendt. Her skal du angive semikolon (;) og hefter skal du vælge sprogkoden Windows (ANSI). Ellers risikerer du at danske specialtegn fx Å bliver forkerte. Herefter gemmes regnearket som en xls-fil svarende til den version af Excel du anvender. Efterfølgende kan denne xls-fil indlæses i NS og anvendes som fordelingsnøgler i Ressourcemodulet. Se særskilt vejledning herom. B076 Timefinansfordeling Formålet med batchjobbet B076 er at danne en fordelingsnøgle baseret på bevillingstimer. De hjælpeformål man bestiller fordelingsnøgler for skal være registreret som hjælpeformål på B929 Formålsegenskaber. Bemærk, at der ikke fordeles på art. Som Ø-art anvendes oplysningen på den hjælpekonto, lønnen er posteret på. Kontooplysninger findes hierarkisk følgende steder (evt. fordelt ud på akkordfordelinger): 1. Skoleforløbskonti 2. Via tilskudsmærkekombinationer med opslag i NS for fuldtidselever 3. AMU- og ÅU-elevers UVM-fag konteringer 4. AMU-elevers ÅE-rekvirents konto 5. AMU-elevers ÅE-rekvirents ÅE-rekvirenttypes konto 6. Via fuldtids- og ÅU-elevers uddannelse med opslag i NS 17

18 Her behandles kun timer på hold, og der skal afgrænses til et Ø-formål. Jobbet medtager kun de hold, der har dette formål i den aktuelle periode, dvs. de hold der er konteret direkte på den anførte Ø-formål. Jobbet giver også mulighed for, med samme nøgle at fordele øvrige omkostninger posteret på hjælpeformålet. For hvert hold bestemmes for hver elev et forholdstal = elevdage * bevillingstimer. Forholdstallet registreres på det Ø-formål, der findes som beskrevet under lønfordeling. Når alle holdene er behandlet summeres forholdstallene pr. formål og danner herefter grundlag for fordelingsnøglen til Navision Stat. B077 Tilskudsfinansfordeling En del af den løn, som ikke umiddelbart kan konteres på et udannelsesformål, konteres på hjælpeformål. Disse formål må der ikke indberettes til ministeriet på. Der er derfor behov for at få fordelt den del af lønnen, der er posteret på hjælpeformål, ud på de uddannelser eleverne på disse aktiviteter deltager på. Formålet med batchjobbet B077 er at danne en fordelingsnøgle baseret på årselever eller varighedsuafhængige tilskud. Jobbet bestilles fra EASY- A. Jobbet skal afgrænses til opgørelsesmetode: Å for årselever, A for antal eller K for kroner. Derudover skal der afgrænses til elevtype: F for fuldtidselever, Å for åben uddannelse, A for AMU, I for IV-kursister og S for skolepraktik. Beregning ved årselever: For fuldtidselever og brobyggere: For elever på fuldtidsuddannelser med Ja til STÅ-indberetning findes årselevbidraget som de STÅ-bidrag, der er tilknyttet bidragsperioder, der overlapper den periode, der afgrænses til. Disse bidrag fordeles ud på de enkelte konti i forhold til, hvor mange dage eleverne er skoleforløbsplacerede For elever på øvrige fuldtidsuddannelser og brobyggeruddannelse findes årselevbidraget som de ÅE-bidrag, der er tilknyttet bidragsperioder, der overlapper den periode, der afgrænses til. Disse bidrag fordeles ud på de enkelte konti i forhold til, hvor mange dage eleverne er skoleforløbsplacerede. For elever på ÅU og AMU: For elever på åben uddannelse findes årselevbidraget, som summen af ÅU-bidraget på alle hold, der overlapper den periode, der 18

19 afgrænses til. Disse bidrag fordeles ud på de enkelte konti i forhold til, hvor mange dage, eleverne er holdplacerede. For AMU-elever findes årselevbidraget som de AMU-bidrag, der har indberetningsdato i afgrænsningsperioden. Bidragene fordeles på elevens kontering. For elever i skolepraktik: For elever i skolepraktikforløb findes årselevbidraget som summen af de ÅE-bidrag på skolepraktik, der har tælledato i den periode, der afgrænses til. For IV-kursister: For IV-kursister beregnes årselevbidraget ud fra kursistlektioner på IV-aktiviteten og kursistens dage på kurset i afgrænsningsperioden. Disse omregnes for den enkelte kursist til årselevbidrag ved at dividere med 1480 (40 uger á 37 lektioner). Alle oplysningerne summeres pr. konto. Kontooplysninger findes hierarkisk følgende steder: For elever på hold Skoleforløbskonti for fuldtidselever Elev i skolepraktik for skolepraktik Via tilskudsmærkekombinationer med opslag i NS/Konteringsformål for fuldtidselever Konteringer på skolefag-på-hold for ÅU- og AMU-elever. Holdets lønkonto for ÅU- og AMU-elever. AMU- og ÅU-elevers UVM-fag konteringer. AMU-elevers ÅE-rekvirents konto. AMU-elevers ÅE-rekvirents ÅE-rekvirenttypes konto. Via fuldtids- og ÅU-elevers uddannelse med opslag i NS/Konteringsformål. For IV-kursister Her anvendes IV-aktivitetens konto. Beregning ved varighedsuafhængige tilskud: Der findes varighedsuafhængige tilskud for fuldtidselever (dog ikke evt. tilskud med tilskudsmærke SKHJ) og ÅU-/AMU-elever, hvor TMK på tilskuddet svarer til den opgørelsesmetode, jobbet er bestilt med (kroner eller antal). For disse tilskud findes kontering på følgende måde for fuldtidselever (inkl. brobygger og skolepraktik): 19

20 Varighedsuafhængige tilskud for fuldtidselever Skoleforløbskonti CØSA-formål via tilskudsmærkekombination og tælledato på tilskuddet med opslag i NS Via elevens uddannelse med opslag i NS. For ÅU- og AMU-elever findes kontooplysninger på følgende måde: Varighedsuafhængige tilskud for ÅU/AMU Skolefag-på-hold-konti Aktivitetskonti UVM-fag-konteringer AMU-elevers ÅE-rekvirents konto. AMU-elevers ÅE-rekvirents ÅE-rekvirenttypes konto. Via ÅU-elevers uddannelse med opslag i NS. Alle oplysningerne summeres pr. konto. 20

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 2. 4/

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 2. 4/ Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 31-05-2016/version 2. 4/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning 21-06-2016/version 2.0/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Håndtering af små fuldtidsuddannelser

Håndtering af små fuldtidsuddannelser Håndtering af små fuldtidsuddannelser på HS-området Sidst opdateret 11-01-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Arbejdsgange Uddannelse 1000 Brobygning Uddannelse 2552, Introduktion

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

Ressourceregnskab /version 1.0/UNI C /Steen Eske

Ressourceregnskab /version 1.0/UNI C /Steen Eske Ressourceregnskab 28-01-2011/version 1.0/UNI C /Steen Eske Indledning Det er meningen at skolerne skal indrapportere i alt 5 af de indikatorer som indgår i Ressourceregnskabet: Indikator 3: Elev/lærerratio

Læs mere

EASY-A nyhedsbrev

EASY-A nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 frigives den 27/2-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder i begge. Indhold EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev... 1 System: B172 Oprydning i bestilte jobs (EA-685)...

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Opdateret 2016 Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for indberetning Kontrol af grundlag Kladdeindberetning

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 2.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Generelt Emner Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout, og der er foretaget enkelte

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 08.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 08.2. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Individuelle betalinger

Individuelle betalinger Individuelle betalinger 20-03-2014/version 2.0/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Grundlag for individuelle betalinger... 2 2: Gebyrer... 2 3: Individuelt betalingsgrundlag... 4 4:

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Holdadministration fuldtidselever

Holdadministration fuldtidselever Holdadministration fuldtidselever Sidst revideret maj 2016 Indhold Det anbefales at slå omtalte vinduer op I EASY-A under gennemlæsning af vejledningen. Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen

Læs mere