Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 1. 4/Steen Eske Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen"

Transkript

1 Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de begreber, der omhandler fordelinger. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med fordelinger. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Der er sket mindre rettelser i vejledningen. Centrale begreber be- Centralt greb Forklaring eller beskrivelse lønfordeling Ved lønfordelingen fordeles lønnen i lønpuljer ud på elevernes uddannelser. Lønfordelingen dannes i EASY-A og overføres så til Navision Stat som en kassekladde. Lønfordelingerne er baseret på lønsatser, timepostregistreringerne, elevernes tilknytning til aktiviteter samt konteringsoplysningerne. finansfordeling En del af den løn, som ikke umiddelbart kan konteres på lønpuljer eller uddannelsesformål konteres på hjælpeformål. Disse formål må der ikke indberettes til ministeriet på. Der er derfor behov for at få fordelt den del af lønnen, der er posteret på hjælpeformål, ud på de uddannelser eleverne på disse aktiviteter deltager på. Dette er formålet med finansfordelingerne som danner fordelingsnøgler i form af CSV-filer der kan importeres i Navision Stat. lønsatser Lønsatserne beregnes i EASY-A med udgangspunkt i op- 1

2 lysningerne i lønposerne mv. Der kan anvendes to forskellige satser: Individuelle lønsatser Lønpuljesatser Den type satser man ønsker at anvende skal være beregnede før der dannes en lønfordeling. Generelt Lønfordelingerne overføres til Navision Stat som kassekladder. Finansfordelingerne overføres i stedet som ressourcekladder som kan benyttes til at fordele og på den måde danne kassekladder. Det betyder at der er en række vinduer og batchjobs i EASY-A som kan danne fordelingerne og efterfølgende overføre dem til Navision Stat. Arbejdsgange og batchjobs I de følgende beskrives følgende emner: Datagrundlag Lønfordeling Finansfordelinger Datagrundlag I EASY-A skal man først registrere en række grunddata og herefter danne lønsatser før selve lønfordelingen kan finde sted. Indlæsning af lønposer Inden der kan foretages en satsberegning skal først stamdata fra SLS (se vejledningen om Personalestamdata) og dernæst lønposerne, som danner løngrundlaget for satsberegningerne, indlæses. Det gøres ved hjælp af vinduet A526 Overvågning datamodtagelser (Stystem Dataudveklsing) og udvekslingstypen SLL. Tryk på knappen 2 Opdater og lønktroner og de tilhørende timer indlæses i databasen. 2

3 Registrering af grunddata På vinduet B929 Formålsegenskaber (menu Personale Kartoteker) registreres oplysninger om hvilke formål der er lønpuljer eller hjælpeformål. Hvis der er flere Ø-formål knyttet til samme CØSA-formål skal det på vinduet B930 Kontering af CØSA-formål (menu Personale Kartoteker) registreres hvilket af disse der skal konteres på. 3

4 På vinduet B931 Ø-konti i satsberegning (menu Personale Kartoteker) registreres oplysninger om hvilke SLS-konti (arter) der skal indgå i satsberegningerne. Beregning af lønsatser Herefter kan der dannes lønsatser dvs. individuelle satser eller lønpuljesatser. De individuelle satser beregnes ved hjælp af batchjobbet B939 Dan individuelle lønsatser. Når satserne er beregnede kan de ses og manuelt vedligeholdes på vinduet B933 Individuelle satser (menu Personale Fordelinger). 4

5 På vinduet kan man dels helt manuelt registrere satsforslag eller angive en procent og så få beregnet satsforslag. Ved at trykke på knappen Anvend statsforslag overføres satsforslagene til aktuelle satser. Af kolonnen Metode (Met.). vil det fremgå hvorledes den enkelte sats er opstået : I individuel registreret sats. P procentreguleret sats S ud fra SLS-data om kroner og timer L ud fra SLS-bevillingstimer på lønpulje og SLS-lønkroner på lønpulje E ud fra bevillingstimer i EASY-A samt SLS-lønkroner. Lønpuljesatserne beregnes på tilsvarende måde ved hjælp af batchjobbet B938 Dan satser for lønpuljer. Når satserne er beregnede kan de ses og manuelt vedligeholdes på vinduet B934 Lønsatser per lønpulje (menu Personale Fordelinger). 5

6 Satserne kan herefter manuelt behandles videre helt som beskrevet for B933 Individuelle satser. Beregning af foreløbigt rettearbejde I EASY kan man ikke registrere foreløbigt rettearbejde, men kun endelig rettearbejde. Det kan give et problem ved periodiseringen af lønfordelingerne. For at imødegå problemet kan man ved hjælp af batchjobbet B074 Beregn rettearbejde (det hedder stadig beregn rettearbejde til EASY-Ø) få dannet det forventede rettearbejde for en periode på grundlag af antallet af elever og de oplysninger om opgaver, som er registreret i fagfordelingen. Beregningen af foreløbigt rettearbejde sker for en anført periode. For hvert ansættelsesforhold, hvor der i fagfordelingen er registreret oplysninger om et antal opgaver pr. elev, beregnes hvor mange arbejdstimer disse opgaver vil udløse, idet der tages udgangspunkt i antallet af elever som følger faget på holdet på fagfordelingens startdato (husk at kontrollere og evt. oprette/rette oplysninger om antal minutter pr. opgave i de tidsstyrede fagoplysninger (A893 Tidsstyrede fagoplysninger, menu Stamtabeller Fag). 6

7 Timerne fordeles jævnt over det antal skoledage, der ligger i den pågældende fagfordeling (man tager udgangspunkt i skoledagskalenderen for den pågældende aktivitet). Herefter beregnes hvor mange af disse skoledage, der ligger i den anførte periode. Som resultat heraf kan man beregne antallet af rettetimer i perioden. Oplysningerne registreres i en hjælpetabel og benyttes udelukkende ved lønfordelingen. Oplysningerne kan således ikke ses i timepostregnskabet og vil ikke fremgå af timesedler. Lønfordeling Batchjobbet B940 Lønfordeling til Navision Stat danner en lønfordeling med udgangspunkt i de beregnede lønsatser og registreringerne af lærernes timer, eleverne og konteringsoplysningerne. Jobbet behandler kun de timeposter, der er gået i lønpulje, dvs. der hvor der på både ansættelsesforholdet og aktiviteten er anført, at timerne skal gå i lønpulje. Jobbet kan tage udgangspunkt i beregningsdatoerne for timeposterne eller i konteringsdatoerne (oplysningerne fra ansættelsesforholdet hentes altid på beregningsdato). Det er noget skolen bestemmer, og som registreres i trimmefilen. Man må ikke inden for et finansår skifte frem og tilbage mellem de to metoder, da det ikke vil være til at styre. Jobbet henter oplysninger fra timeposter, foreløbigt rettearbejde (dannet af det foregående batchjob) og Ø-timer. Det sidste er en tabel, som udelukkende benyttes i denne sammenhæng, og hvis formål er at sikre en korrekt periodisering af oplysningerne omkring periodeafslutningerne. Den indeholder således oplysninger om timer, der er opsparet, men endnu ikke kommet til afregning. Der kan her f.eks. være tale om buffertimer, timer hensat til afspadsering og omsorgsdage. 7

8 Inden lønfordelingen bestilles er det en fordel at checke aktiviteternes og skoleforløbenes lønkontering og om, der er aktiviteter henholdsvis skoleforløb uden lønkontonr. Til dette kan en eller flere af følgende udskrifter bruges: B981 Manglende konteringer før lønfordeling: Udskriften er nok det bedste grundlag overhovedet for at kontrollere om der er noget galt inden der foretages en lønfordeling. I forbindelse med lønfordelingen kan der være en række situationer, hvor timerne fra EASY-A ikke kan konteres i NS: Hvis der ikke er korrekt konto på holdet, og der heller ikke er elever på holdet. Hvis kontoen ikke dækker hele holdets periode, og timerne derfor falder uden for kontoens periode. Hvis der er skemalagt på et fag, mens eleverne følger et andet fag. Hvis læreren er knyttet til en arbejdstidsaftale, som ikke har gyldige aftaleoplysninger på det tidspunkt, hvor timerne findes (beregningsdatoen). Hvis der ikke er tilknyttet UVM-fag til et skolefag, der anvendes til AMU- eller ÅU-elever med ÅE-rekvirent UVM. Hvis der mangler UVM-fag-konteringer på et UVM-fag, der anvendes til AMU- eller ÅU-elever med ÅE-rekvirent UVM. A354 Lønkonti på aktiviteter: Udskriften viser om de registrerede lønkonti er gyldige i aktivitetens periode. Det er muligt kun at udskrive aktiviteter med ugyldige lønkonti. A247 Lønkonti på holdplaceringer: Udskriften viser om de registrerede konti er gyldige i den periode eleven er holdplaceret. Det er muligt kun at udskrive holdplaceringer med ugyldige lønkonti. Der må ikke være ugyldige lønkonti, når der lønfordeles. B090 Aktiviteter uden tilknyttede lønkonti: Udskriften viser hvilke aktiviteter, der ikke har nogen lønkonto. Denne udskrift skal være tom når lønfordelingen bestilles. Det gælder dog ikke for hold kun med fuldtidselever, hvis skolen anvender fordeling via elevernes skoleforløbsplaceringer. A408 Skoleforløbskonti: Denne udskrift viser de skoleforløb, der har mindst en Ø-dimension tilknyttet. Udskriften kan også bestilles for ugyldige dimensioner alene. Der bør ikke være ugyldige dimensioner når lønfordelingen bestilles. B384 Skoleforløbskonti uden dimensioner: Denne udskrift viser de skoleforløb, der ikke har nogen af Ø-dimensionerne tilknyttet. Det er muligt ved bestillingen af udskriften at bestemme, hvilke kontodimensioner der skal eller ikke skal være udfyldt. F.eks. man kan alene bestille udskriften for at se om, der er skoleforløb uden kontering på ansvar. Tilsvarende kan skolen hvis den ikke anvender projektdimensionen ved at bestille udskriften kun med 8

9 N til at Projekt skal være udfyldt, få en udskrift over alle skoleforløbskonti uanset deres kontering. Hvis det viser sig, at der er en eller flere aktiviteter uden kontering, er det nemmest at afvikle batchjobbet B422 Masseoprettelse af konti, hvorved alle aktiviteter, der er omfattet af afgrænsningsperioden får oprettet den angivne art. Man kan derefter registrere de resterende dimensioner af kontostrengen ved hjælp af A322 Aktivitetsoversigt, lønkonti. Undervisningslektioner For AMU- og ÅU-hold skal der være registreret fag på lektionerne. Hvis det ikke er tilfældet, vil det fremgå af loggen for lønfordeling og man er derfor nødt til at registrere Ø-formål på holdet i den pågældende måned inden lønfordelingen kan bogføres fejlfrit. Loglinien for lønfordelingen ser sådan ud: Ingen Ø-formål for Morten Hansen. Ak: trans-plan-1 uden fag. Rettearbejde Ved bestillingen kan man afgrænse jobbet på forskellige måder herunder afgøre, om der skal foretages en periodisering af rettearbejdet. Hvis det er tilfældet sker følgende: Systemet henter oplysninger om det foreløbige rettearbejde beregnet af batchjobbet B074 Dan rettearbejde (det hedder stadig til EASY-Ø), som skal være kørt, inden man bestiller lønfordelingen. 9

10 Jobbet foretager en modpostering af det foreløbige rettearbejde, hvis der er registreret endeligt rettearbejde for den tilsvarende kombination af ansættelsesforhold, konteringsaktivitet og skolefag. Der modposteres for måneder til og med den måned som registreringen af det endelige rettearbejde ligger i. Bemærk, at ved den sidste lønfordeling - som foretages når en periode er slut - bør der ikke medtages foreløbigt rettearbejde. På det tidspunkt bør der være registreret endeligt rettearbejde for alt det rettearbejde, lærerne har udført. Når systemet har gennemført de aktuelle modposteringer af foreløbigt rettearbejde, behandles timerne fra rettearbejdet sådan: Rettearbejdet fordeles i forhold til den enkelte elevs timer på faget og holdet i perioden fra holdets start til rettearbejdet registreres. Konteringen af rettearbejdet sker i beregningsmåneden hvis eleven stadig er holdplaceret ellers i anvendes den kontering, der er i den måned eleven slutter på holdet. Hvis en elev på holdet har flere start/slutdatoer dvs. flere holdplaceringer på holdet anvender systemet den seneste holdplacerings kontering. Det vil sige at lønfordelingen kun kan kontere rettearbejdet på de enkelte elever, hvis der samtidig timeposter med timetype U eller K på faget i den periode eleven er holdplaceret. Man er derfor nødt til at registrere Ø- formål på holdet i den pågældende måned ellers vil lønfordelingen ikke kunne bogføres fejlfri. Det vil af loggen for lønfordelingen fremgå, hvis der ikke er registreret denne type timer på et fag på hold, hvor der er rettearbejde. Linien vil se sådan ud: Ingen Ø-formål for Ak:hohh2c04, pr Beregning Alle poster (timeposter, Ø-timer og lønfordelt rettearbejde) summeres for hver kombination af ansættelsesforhold, konteringsaktivitet og skolefag (inkl. niveau). Timerne skal herefter fordeles ud på art, formål, ansvar og projekt. Arts- og formålsdimensionen skal kunne findes, ellers er det en fejl. Det er op til skolen om man vil anvende ansvar og projekt. Ved bestillingen kan man angive en Ø-konto (Ø-art) som skal anvendes til alle de registrerede poster eller man kan lade systemet anvende Ø- arten fra posteringerne i EASY-A. Ø-arten findes så på den lønkonto, der er gældende for konteringsaktiviteten, faget på holdet eller elevens skoleforløb i den aktuelle måned. Bemærk således, at arts-dimensionen normalt bør fremgå af de lønkonti, der er knyttet til aktiviteten, faget på holdet eller af lønkontovinduet på elevens skoleforløb. Hvis man anvender 10

11 forskellige Ø-arter på aktiviteterne, skal bestillingen foretages uden at angive en Ø-konto. Der skal også angives en modpostkonto (det anbefales at bruge 1808 med tilknytning af det antal cifre til kontoen, som skolen har valgt i NS og en fordelingsmetode (I for individuel eller P for pulje). Ø-formål, Ø-ansvar og Ø-projekt Oplysningerne findes som følgende: For IV-aktiviteter og øvrige aktiviteter Her skal der være et Ø-formål på aktivitetskontoen, ellers er her tale om en fejlsituation. Evt. Ø-ansvar og Ø-projekt hentes også fra aktivitetskonto. For hold For hold fordeles timerne ud forholdsmæssigt på de elever, der er tilknyttet et hold i det givne skolefag i løbet af måneden. Der findes konto for hver enkelt elev for sig. Når der findes CØSA-formål, skal der findes det tilsvarende Ø-formål i tabellen konteringsformål. Hvis CØSA-formålet ikke er registreret her, skal Ø-formålet sættes til CØSA-formålet. Er der flere af disse, anvendes registreringer i tabellen konteringsformål. Kontering på en elev sker på følgende måde (Der søges efter Ø-konto for sig, Ø-formål for sig og Ø-ansvar/-projekt samlet, indtil der findes en værdi): Hvis Eleven har en Fuldtidsuddannelse: Hierarkiet er følgende for fuldtidselever: 1. Afvigende konteringer på holdplaceringer. 2. Konteringer på skolefag-på-hold. 3. Holdets lønkonto. 4. Skoleforløbskonti. 5. Via CØSA-formål på gyldige tilskudsmærkekombinationer 6. Via elevers uddannelse. Hvis Eleven har en åben uddannelse: 1. Afvigende konteringer på holdplaceringer. 2. Konteringer på skolefag-på-hold. 3. Holdets lønkonto. 4. ÅE-rekvirentens type ikke er ANDET, så findes Ø-formål ud fra CØSA-formål på UVM-fag-kontering. Hvis denne ikke findes, er det en fejl. 5. Ellers anvendes elevens uddannelse. Hvis eleven har en AMU-uddannelse, findes Ø-dimensionerne i følgende hierarki: 11

12 1. Afvigende konteringer på holdplaceringer. 2. Konteringer på skolefag-på-hold. 3. Holdets lønkonto. 4. Hvis ÅE-rekvirentens type ikke er ANDET, så findes Ø-formål ud fra CØSA-formål på UVM-fag-kontering. Hvis denne ikke findes, er det en fejl. 5. ÅE-rekvirentens kontering. 6. ÅE-rekvirentens ÅE-rekvirenttypes kontering. Bemærk, at der ses på ÅE-rekvirent på skolefag-på-holdplacering, hvis der er skolefag på timerne. Ellers ses på ÅE-rekvirenten tilknyttet holdplaceringen. Timerne deles ud på de fundne konti i forhold til elevernes kalenderdage på holdet (skolefaget på holdet) i måneden. Undtaget herfor er dog timer på rettearbejde på hold, hvor der også er angivet fag (dog ikke lønfordelt rettearbejde), se nedenfor. Hvis måneden ligger udenfor holdets periode, anvendes første/sidste måned i holdets periode til at finde relevante elever. Hvis der ikke er elever, der følger faget i den pågældende måned indenfor holdets periode, ses på elever, der følger faget i andre måneder af holdets periode. Timerne fordeles ud på alle elever, der følger faget på holdet i én eller anden periode i forhold til, hvor mange dage de følger faget. Hvis der ikke er skolefag på holdet, ses på alle holdplaceringerne i måneden. Timer på rettearbejde på hold og skolefag skal dog fordeles anderledes: Timerne med timetype R summeres per hold, skolefag og måned. For hvert af disse hold og fag findes de elever, der har en (eller flere) tilsvarende skolefag-på-holdplaceringer, der starter før månedens slutdato. For disse elever summeres arbejdstimer fra de timeposter, hvor der gælder: skolefaget og holdet (som konteringsaktivitet) skal svare til fag og hold på rettearbejdet timetype skal være U eller K beregningsdato skal ligge før eller lig med månedens slutdato beregningsdato skal ligge indenfor elevens skolefag-påholdplaceringer. Timerne på rettearbejdet i måneden fordeles derefter ud på disse elever i forhold til antal timer beregnet for de enkelte elever. Kontering for disse timer findes som udgangspunkt for den pågældende måned, hvis eleven har en skolefag-på-holdplacering, der overlapper må- 12

13 neden. Ellers findes slutdato for den seneste skolefag-på-holdplacering for eleven før måneden, og så findes der kontering for denne måned. Kontering i en måned findes på samme måde, som der findes kontering på de andre timeposter. Når dette er gennemført for alle posterne i hver enkelt måned dannes månedssummerne, og hvis der ikke er bestilt opdelt på måneder, summeres til sidst over månederne. Beregningen gennemføres således under alle omstændigheder pr. måned. Ø-formål ud fra CØSA-formål I det ovenstående er det flere gange beskrevet, at Ø-formålet findes ud fra et CØSA-formål. Dette sker først ved opslag i tabellen Konteringsformål. Hvis her ikke findes et Ø-formål for CØSA-formålet, skal Ø-formålet findes i Navision Stat ved hjælp af webservicen Hent Konti. Her må kun findes ét formål med det angivne CØSA-formål. Udskriften A247 Lønkonti på holdplaceringer giver en oversigt hvor man kan se om de lønkonti der er knyttet til holdplaceringer er gyldige i holdplaceringens periode. Hvis en eller flere af dimensionerne ikke findes eller er lukkede udskrives der oplysninger om dette. Udskriften B982 Timer ved lønfordeling er en udskrift, der udtrækker de relevante data om timeposter, Ø timer og timer fra lønfordelt rettearbejde fra EASY-A fordelt på konto som ved lønfordelingen. Udskriften er et detaljeret supplement til lønfordelingsgrundlaget. Hvis der på lønfordelingsgrundlaget udskrives timer, som man vil vide hvor kommer fra i EASY-A, kan denne udskrift anvendes. Man kan afgrænse til fx det pågældende ansættelsesforhold og på udskriften se, hvilke aktiviteter, fag og timetyper, der har givet anledning til timerne på de enkelte konti. Bemærk dog, at hvis der er foretaget registreringer i EASY-A efter at lønfordelingen er kørt, vil udskriftens oplysninger ikke svare til lønfordelingen. Resultat af lønfordeling Når batchjobbet er afviklet er der dannet en log. Det fulde indhold af loggen kan ses på A013 Jobovervågning og det anbefales at man udskriver denne log, da den automatisk udskrevne log efter færdiggørelsen af batchjobbet ikke indeholder alle fejl og advarsler. Når der i loggen er en eller flere linier med følgende ordlyd: 0-linje ikke indsat for Ø-konto:180811, Ø-formål: 10111, Ø-ansvar: 120, Ø-projekt:, bilagsdato:

14 betyder det at denne lønfordeling ikke ændrer på en tidligere bogført lønfordeling på denne kontostreng, og at denne nye lønfordeling kan bogføres hvis der ikke er andre fejl/advarsler, som bør rettes. Resultaterne af lønfordelingerne kan ses på nogle vinduer: B935 Lønfordelingsoversigt B927 Lønfordelingsposter og B943 Lønfordelingskladdeposter B935 viser en oversigt over alle de foretagne lønfordelinger. Så længe lønfordelingerne ikke er overført til Navision Stat vil de på vinduet have status (NS status) E. Når lønfordelingerne overføres til NS får de status O og når de er bogført bliver status B. B927 viser alle detailoplysningerne i en konkret lønfordeling. 14

15 15

16 B943 viser de konteringsoplysninger der kan overføres til Navision Stat for en konkret lønfordeling. Ø-formål, Ø-ansvar og Ø-projekt kan rettes når lønfordelingen ikke kan overføres til Navision Stat på grund af forældede eller lukkede værdier. Der kan dog ikke rettes til en kontostreng, som findes på en anden linie i samme lønfordeling. Man kan derfor være nødsaget til at bruge en kontostreng som man efterfølgende må ompostere i Navision Stat. Overførsel af lønfordelinger til Navision Stat Når lønfordelingen er gennemført tilfredsstillende og resultaterne er inspiceret på de ovennævnte vinduer kan lønfordelingen overføres til Navision stat ved hjælp af batchjobbet B941 Overfør lønfordeling til Navision Stat. Når en lønfordeling er overført (i form af en kassekladde) får lønfordelingen som nævnt status O og når lønfordelingen bogføres skifter status til B. Lønfordelinger der er overført til Navision Stat kan ikke slettes i EASY- A. Det betyder samtidig at lønfordelinger der er overført til Navison Stat SKAL bogføres. Hvis der er fejl i dem må man foretage nye lønfordelin- 16

17 ger (som samtidig tilbagefører de tidligere lønfordelinger) og så overføre og bogføre disse lønfordelinger i Navision Stat. Finansfordelinger En del af den løn, som ikke umiddelbart kan konteres på et uddannelsesformål konteres på hjælpeformål. Disse formål må der ikke indberettes til ministeriet på. Der er derfor behov for at få fordelt den del af lønnen, der er posteret på hjælpeformål, ud på de uddannelser eleverne på disse aktiviteter deltager på. Der er brug for en fordelingsnøgle til dette formål. Denne nøgle kan leveres fra EASY-A baseret på to forskellige principper: det ene er baseret på bevillingstimer (B076 Timefinansfordeling) det andet på årselevbidrag (B077 Tilskudsfinansfordeling) De to batchjob danner begge en CSV-fil som kan indlæses i Excel og herefter importeres i Navision Stat via en dataport. Bemærk at det er vigtigt at åbne CSV-filen korrekt. Det skal gøres fra Excel og ikke ved blot at dobbeltklikke på den lst-fil som jobbene har dannet. Ved åbningen fra Excel vil du blive spurgt hvilket adskillelsestegn der er anvendt. Her skal du angive semikolon (;) og hefter skal du vælge sprogkoden Windows (ANSI). Ellers risikerer du at danske specialtegn fx Å bliver forkerte. Herefter gemmes regnearket som en xls-fil svarende til den version af Excel du anvender. Efterfølgende kan denne xls-fil indlæses i NS og anvendes som fordelingsnøgler i Ressourcemodulet. Se særskilt vejledning herom. B076 Timefinansfordeling Formålet med batchjobbet B076 er at danne en fordelingsnøgle baseret på bevillingstimer. De hjælpeformål man bestiller fordelingsnøgler for skal være registreret som hjælpeformål på B929 Formålsegenskaber. Bemærk, at der ikke fordeles på art. Som Ø-art anvendes oplysningen på den hjælpekonto, lønnen er posteret på. Kontooplysninger findes hierarkisk følgende steder (evt. fordelt ud på akkordfordelinger): 1. Skoleforløbskonti 2. Via tilskudsmærkekombinationer med opslag i NS for fuldtidselever 3. AMU- og ÅU-elevers UVM-fag konteringer 4. AMU-elevers ÅE-rekvirents konto 5. AMU-elevers ÅE-rekvirents ÅE-rekvirenttypes konto 6. Via fuldtids- og ÅU-elevers uddannelse med opslag i NS 17

18 Her behandles kun timer på hold, og der skal afgrænses til et Ø-formål. Jobbet medtager kun de hold, der har dette formål i den aktuelle periode, dvs. de hold der er konteret direkte på den anførte Ø-formål. Jobbet giver også mulighed for, med samme nøgle at fordele øvrige omkostninger posteret på hjælpeformålet. For hvert hold bestemmes for hver elev et forholdstal = elevdage * bevillingstimer. Forholdstallet registreres på det Ø-formål, der findes som beskrevet under lønfordeling. Når alle holdene er behandlet summeres forholdstallene pr. formål og danner herefter grundlag for fordelingsnøglen til Navision Stat. B077 Tilskudsfinansfordeling En del af den løn, som ikke umiddelbart kan konteres på et udannelsesformål, konteres på hjælpeformål. Disse formål må der ikke indberettes til ministeriet på. Der er derfor behov for at få fordelt den del af lønnen, der er posteret på hjælpeformål, ud på de uddannelser eleverne på disse aktiviteter deltager på. Formålet med batchjobbet B077 er at danne en fordelingsnøgle baseret på årselever eller varighedsuafhængige tilskud. Jobbet bestilles fra EASY- A. Jobbet skal afgrænses til opgørelsesmetode: Å for årselever, A for antal eller K for kroner. Derudover skal der afgrænses til elevtype: F for fuldtidselever, Å for åben uddannelse, A for AMU, I for IV-kursister og S for skolepraktik. Beregning ved årselever: For fuldtidselever og brobyggere: For elever på fuldtidsuddannelser med Ja til STÅ-indberetning findes årselevbidraget som de STÅ-bidrag, der er tilknyttet bidragsperioder, der overlapper den periode, der afgrænses til. Disse bidrag fordeles ud på de enkelte konti i forhold til, hvor mange dage eleverne er skoleforløbsplacerede For elever på øvrige fuldtidsuddannelser og brobyggeruddannelse findes årselevbidraget som de ÅE-bidrag, der er tilknyttet bidragsperioder, der overlapper den periode, der afgrænses til. Disse bidrag fordeles ud på de enkelte konti i forhold til, hvor mange dage eleverne er skoleforløbsplacerede. For elever på ÅU og AMU: For elever på åben uddannelse findes årselevbidraget, som summen af ÅU-bidraget på alle hold, der overlapper den periode, der 18

19 afgrænses til. Disse bidrag fordeles ud på de enkelte konti i forhold til, hvor mange dage, eleverne er holdplacerede. For AMU-elever findes årselevbidraget som de AMU-bidrag, der har indberetningsdato i afgrænsningsperioden. Bidragene fordeles på elevens kontering. For elever i skolepraktik: For elever i skolepraktikforløb findes årselevbidraget som summen af de ÅE-bidrag på skolepraktik, der har tælledato i den periode, der afgrænses til. For IV-kursister: For IV-kursister beregnes årselevbidraget ud fra kursistlektioner på IV-aktiviteten og kursistens dage på kurset i afgrænsningsperioden. Disse omregnes for den enkelte kursist til årselevbidrag ved at dividere med 1480 (40 uger á 37 lektioner). Alle oplysningerne summeres pr. konto. Kontooplysninger findes hierarkisk følgende steder: For elever på hold Skoleforløbskonti for fuldtidselever Elev i skolepraktik for skolepraktik Via tilskudsmærkekombinationer med opslag i NS/Konteringsformål for fuldtidselever Konteringer på skolefag-på-hold for ÅU- og AMU-elever. Holdets lønkonto for ÅU- og AMU-elever. AMU- og ÅU-elevers UVM-fag konteringer. AMU-elevers ÅE-rekvirents konto. AMU-elevers ÅE-rekvirents ÅE-rekvirenttypes konto. Via fuldtids- og ÅU-elevers uddannelse med opslag i NS/Konteringsformål. For IV-kursister Her anvendes IV-aktivitetens konto. Beregning ved varighedsuafhængige tilskud: Der findes varighedsuafhængige tilskud for fuldtidselever (dog ikke evt. tilskud med tilskudsmærke SKHJ) og ÅU-/AMU-elever, hvor TMK på tilskuddet svarer til den opgørelsesmetode, jobbet er bestilt med (kroner eller antal). For disse tilskud findes kontering på følgende måde for fuldtidselever (inkl. brobygger og skolepraktik): 19

20 Varighedsuafhængige tilskud for fuldtidselever Skoleforløbskonti CØSA-formål via tilskudsmærkekombination og tælledato på tilskuddet med opslag i NS Via elevens uddannelse med opslag i NS. For ÅU- og AMU-elever findes kontooplysninger på følgende måde: Varighedsuafhængige tilskud for ÅU/AMU Skolefag-på-hold-konti Aktivitetskonti UVM-fag-konteringer AMU-elevers ÅE-rekvirents konto. AMU-elevers ÅE-rekvirents ÅE-rekvirenttypes konto. Via ÅU-elevers uddannelse med opslag i NS. Alle oplysningerne summeres pr. konto. 20

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere