HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER"

Transkript

1 12 HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER

2

3 0.0 FORORD Mellemland er et metodeprojekt, der omhandler motorvejsstrækningen mellem Funder vest for Silkeborg og Hårup øst for Silkeborg, også kendt som Silkeborgmotorvejen. Mellemland tager afsæt i frontrudesperspektivet. Det vil sige trafikantens oplevelse af motorvejen og motorvejens nære omgivelser. Projektforløbet har stået på både inden og efter vedtagelse af anlægsloven for motorvejsstrækningen i december Materialet er inddelt i 2 hæfter - en metode del og en typologi og hovedprincip del. Projektet er finansieret af henholdsvis Realdanias Plan09 initiativ og Silkeborg Kommune. Møller & Grønborg har været konsulenter på projektet. August

4 O V E R - D Æ K N I N G DÆM NING k sek sek INDHOLDSFORTEGNELSE DETTE ER HÆFTE 2 UD AF 2: TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER T T E M U R A F G R A V B R O D Æ M N I N sek 16 sek 72 sek 16 sek INTRODUKTION SEKVENSINDDELING TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER PROJEKTETS PRÆMISSER S.6 OVERSIGTSKORT S.8 G-VEST STRÆKNING S.10 HÆFTERNES OPBYGNING S.7 S STRÆKNING S.18 G-ØST STRÆKNING S.32 4

5 2.3 MELLEMLAND HERFRA SEKVENSERNE OG KOMMUNEPLANENS RAMMER S.38 5

6 2.0 INTRODUKTION PROJEKTETS PRÆMISSER Arbejdet er udviklet under Realdanias Plan09 initiativ af Silkeborg Kommune med Møller & Grønborg som konsulenter i perioden Projektet omhandler Silkeborg Motorvejen. I modsætning til - eller måske snarere som supplement til - den generelle debat, tages der i dette projekt udgangspunkt i selve motorvejen og dens nuværende forudsætninger. (Det vil sige - ikke hvordan den burde have været eller ikke have været). Opgaven har derfor afventet regeringens vedtagelse af Anlægsloven for så vidt muligt at tage afsæt i de reelle, fysiske udfordringer som vejstykket fordrer. Projekt Mellemland sætter fokus på de motorvejsnære arealer, som kan ses fra bilistens forrudeperspektiv. Alt hvad bilisten kan se fra sin bil, vil påvirke den opfattelse han får af det område han befinder sig i. Derfor er det vigtigt som planmyndighed at planlægge bevidst i disse motorvejsnære arealer. I projekt Mellemland skitseres nogle rumlige forslag til hvordan de motorvejsnære arealer langs Silkeborgmotorvejen kan udformes. 6

7 2.0 INTRODUKTION HÆFTERNES-OPBYGNING DETTE ER HÆFTE 2 UD AF 2 HÆFTER. HÆFTE1 - METODE OG SEKVENSANALYSE: Hæftet omhandler registrering, analyse, proces og metode. Arbejdet i hæfte 1 munder ud i en forklaring på det analytiske grundlag. Som analytisk grundlag for planlægningen af Silkeborgmotorvejens nære omgivelser, må strækningen betragtes som 2 typer; den særlige Silkeborg-strækning og de bynære strækninger som enhver anden motorvejsnær by i Danmark har lignende. Desuden introduceres der i hæfte 1 en sekvensanalyse af strækningen. Strækningens 2 overordnede typer kalder vi hhv S-strækningen og G-øst og G-Vest strækningen. S-strækningen er den helt særlige strækning som er specifik for Silkeborg. Denne strækning tilsvarer for en stor del strækningen i VVM rapport 334. G-strækningerne betragtes som de mere generelle strækninger med udfordringer og muligheder der kan genfindes mange andre steder. eller flere forslag for den pågældende sekvens på typologi niveau. Typologierne beskrives desuden vha et konceptuelt snitdiagram og en principplan eller snit alt efter relevans - med særligt fokus på S-strækningen. Koncepterne sættes i relation til den aktuelle Kommuneplan og skulle gerne kunne danne afsæt for et videre arbejde med strukturplan og kommuneplan. Hæfte 2 afsluttes med en arbejds-poster hvor udsagn og typologier fra Mellemland arbejdet sættes i relation til udsagn fra Kommuneplanen. Denne arbejds-poster er tænkt som et oversigtsmateriale, der kan videreudvikles og give inspiration til den videre planlægning og Silkeborgmotorvejens nære omgivelser. HÆFTE 2 - TYPOLOGI OG HOVEDPRINCIPPER: I hæfte 2 behandles sekvensanalysen mere specifikt i forhold til vejens niveau og dens forhold til de omgivende programmer og landskaber. Dette danner afsæt for udvikling af en række rumlige typologier på et konceptuelt niveau. Hvér typologi beskrives vha af en række overskrifter: Fakta - er det styrende lag og beskriver vejens fysiske niveau i forhold til omgivelserne. F.eks om der er udsyn eller ej. Dette er afgørende for alle efterfølgende udsagn. Sekvens - her uddybes vejens forløb i relation til de omgivende bebyggelser og deres funktioner og aktuelle landskabstræk beskrives. Program beskriver nuværende og kommende programmer langs sekvensen. Tilslut beskriver Udfordringer og Koncept et 7

8 2.1 SEKVENSINDDELING OVERSIGTSKORT VEJENS FYSIK Motorvejens anlæg er markeret med forskellige signaturer. En ubrudt linje betyder at motorvejen er i afgravning Stiplet linje betyder at motorvejen er på dæmning eller på bro INFLUENSOMRÅDER De strækninger hvor bilisten har udsyn over de motorvejsnære arealer er markeret med en gradient. Et langt udsyn er markeret med stiplede synsfelter. Influensområderne strækker sig også længere, og vil være en konkret vurdering for hvert område. G VEST STRÆKNING BUEN DÆMNING 36 sek BUEN AFGRAVNING 59 sek BUEN DÆMNING 36 sek SEKVENSER Grønne linier/klamper = sekvenser. Sekvenserne er grundlaget for det kommende planarbejde. HASTIGHEDER På kortet er angivet et antal ca. sekunder det vil tage at køre gennem en sekvens med omkring 110 km/t. MOSAIKSKOVEN 108 sek E R H V E R V S V Æ G G E N 63 sek 8

9 BUEN AFGRAVNING 59 sek D Y R E H A V E N 36 sek SSTRÆKNING RHVERVSKORRIDOREN ERHVERVSPORTEN 20 sek 26 sek SPORTSPARKEN 8 sek 26 sek SPORTSKORRIDOREN G U D E N Å D A L E N 11 sek N O R D S K O V E N 72 sek G ØST STRÆKNING L Y S N I N G E N 109 sek 9

10 2.2 TYPOLOGIER G-VEST STRÆKNING FUNDER KIRKEBY BRUGSLANDSKAB 63 sek TYP.1 ERHVERVSVÆGGEN FUNDER FAKTA Sekvensen er ca m lang, svarende til en gennemkørselstid på ca. 63 sek ved 110km/h. PLANLAGT ERHVERVSOMRÅDE NØRHEDEVEJ Vejens længdesnit skifter mellem at ligge i afgravning ned til 3,9 m, samt på dæmning op til 2,5 m over terræn. Sekvensen starter i vest ved et større tilslutningsanlæg BRUGSLANDSKAB FUNDER 1: m SEKVENS Vejen danner en let bue i landskabet. Vejen ligger imellem Funder Kirkeby med en afstand på ca.250 m. mod NV og Funder med en afstand på ca.600 m. mod SØ. Landskabsprofilen er svagt bølget, og ikke specielt karakteristisk for billedet af Silkeborg. PROGRAM Umiddelbart syd for vejen planlægges et større erhvervsområde for virksomhedstyper, der har brug for nærheden til motorvejen. Mellem motorvejen og Funder Kirkeby planlægges et rekreativt landskab for landsbyen der skal fungere som visuel bariere. UDFORDRINGER & KONCEPT Erhvervsområdet i Funder skal være en afsluttet enklave i sig selv, og ikke foregive at være en indgang til Silkeborg. Erhvervsbyggeri i første række ud til motorvejen skal være min. 12m og ca. 500m2 i grundplan for at matche det omkringliggende landskabsrum. For ikke at foregive at motorvejsstrækningen gennemløber tæt by, bør bygningerne placeres med en afstand til motorvejen på ca m. Således kan der etableres et forgrundslandskab og dermed en fælles flade for alle første række bygninger. Motorvejen vil ligge med en afstand til Funder Kirkeby på ca. 300m. Det bør derfor undgås at Funder Kirkeby bliver for belastet af dette både visuelt og støjmæssigt. Der skal i dette område etableres flere bassiner til opsamling af overfladevand fra både erhvervsområdet og motorvejen. Disse bassiner skal samles på den nordlige side af motorvejen, og udgøre hovedtrækket i et rekreativt landskab syd for Funder Kirkeby. Den overskudsjord der opstår ved udgravning af bassinerne, kan bruges til at forme et landskab, der i nogen grad vil skjule motorvejen set fra Funder Kirkeby. DALSTRØG SYD FOR FUNDER KIRKEBY. MOTORVEJEN FØRES FORBI FUNDER KIRKEBY PÅ KANTEN AF DALSTRØGET MOD SYD (TIL HØJRE I BILLEDET) MOTORVEJEN VIL LØBE FORBI PÅ DALKANTENS SYDSIDE LIGE BAG BEPLANTNINGEN. 10

11 HOVEDPRINCIPPER FUNDER KIRKEBY REKREATIVT LANDSKAB FUNDER ERHVERVSENKLAVE FUNDERVÆGGEN - REKREATIVT LANDSKAB OG ERHVERVSBYGGERI. PLANPRINCIP FOR EN KOMMENDE ERHVERVSENKLAVE I FUNDER, OG FOR ET REKREATIVT LANDSKAB AF OVERSKUDSJORD OG REGNVANDSBASSINER VED FUNDER KIRKEBY. REKREATIVT LANDSKAB FUNDER ERHVERVSENKLAVE VEJDIREKTORATETS VISUALISERING AF TILKØRSELSANLÆGGET MELLEM FUNDER OG FUNDERKIRKEBY. ERHVERVSENKLAVEN SKAL VÆRE EN ISOLERET BYDANNELSE I TILKNYTNING TIL FUNDER OG IKKE EN OPTAKT TIL SILKEBORG. DETTE GÆLDER UANSET ERHVERVSOMRÅDETS UDFORMNING. EN KOMMENDE LOKALPLAN FOR FUNDER ERHVERVSENKLAVE SKAL STILLE KRAV TIL ERHVERVSBYGGERIETS PLACERING BÅDE I FORHOLD TIL HINANDEN, OG I FORHOLD TIL MOTORVEJEN. BYGGERIET TÆTTEST PÅ MOTORVEJEN MÅ IKKE HAVE NOGEN FORM FOR OPMAGASINERING UD MOD VEJEN, OG BØR DESUDEN HAVE EN HEL ELLER DELVIS TRANSPARANT FACADE UD MOD MOTORVEJEN. FORAREALERNE BINDES SAMMEN AF EN FÆLLES LANDSKABSPLAN. 11

12 2.2 TYPOLOGIER G-VEST STRÆKNING 108 sek NØRHEDEVEJ HVINNINGSDAL HEDE BRUGSLANDSKAB PLANLAGT SKOVREJSNING TYP.2 MOSIAKSKOVEN HVINNINGDAL BRUGSLANDSKAB PLANLAGT SKOVREJSNING GRUSGRAV SKOV FAKTA Sekvensen er ca m lang, svarende til en gennemkørselstid på ca. 1 min. 48 sek. Vejstykkets længdeprofil løber imellem afgravning og dæmning, med en undersætning på ned til -6 m, og med en oversætning på op til 5,9 m. HVINNINGSDAL 1: m SEKVENS Sekvensen ligger udelukkende i en landskabelig kontekst med solitære smågårde. Terrænformen er svagt kuperet og landskabsdækket består af mindre skovfelter med mellemliggende dyrkningsmarker, hvilket giver et fragmenteret landskabsindtryk. Motovejens længdeprofil varierer fra dæmning til afgravning. Både afgravning og dæmning skal jævnes naturligt over i terræn for at gøre samspillet mellem skov og motorvej så naturlig så mulig. Byen er ikke synlig fra vejtraceet. PROGRAM Hovedsageligt skovrejsningsområde, der skal binde de eksisterende skovparceller sammen. UDFORDRINGER & KONCEPT Den fragmenterede skov bindes sammen af den nye skov, og skal danne Silkeborgs vestlige skovport. Mosaikskoven refererer til at skoven skal være en blandingsskov med både løv- og nåletræer plantet i felter. Mellem felterne er der lysninger, der vil kunne opleves fra motorvejen som kortvarige kig ind i skoven. EKSISTERENDE FORHOLD - LET KUPERET MED BLANDEDE SKOVTYPER IMELLEM. 12

13 HOVEDPRINCIPPER NYSKOV - PLANTES TÆT - PENDANT TIL NORDSKOVEN VEJDIREKTORATETS VISUALISERINGER AF MOTORVEJENS FORLØB NORD FOR HVINNINGDAL. OMRÅDETS SPREDTE SKOV SAMLES MED NYE SKOVOMRÅDER AF FORSKELLIGE ARTER DER SAMLES I GRUPPER. LYSNINGER I SKOVEN SKAL VÆRE SYNLIGE FRA MOTORVEJEN, OG MÅSKE GIVE MULIGHED FOR AT SE SKOVENS DYRELIV. SKOVBRYNENE SKAL VÆRE I VARIERET BEPLANTNING DER GIVER SKOVEN SMUKKE KANTER. 13

14 2.2 TYPOLOGIER G-VEST STRÆKNING VIBORGVEJ 36 sek FLADMOSE ØSTER BORDING BRUGSLANDSKAB 36 sek TYP.3 BUEN DÆMNING FLADMOSE OG HESTEHAVEN KJELLERUP STIEN BAVNS BAKKE PLANLAGTE ERHVERVSOMRÅDE BALLE KIRKEBY GUBSØ PLANLAGTE BOLIGOMRÅDER FAKTA Sekvensen består af to forløb, på hver ca m som hver har en gennemkørselstid på 36 sek. Længdeprofilet varierer fra 3,4 til 9,6 m for første strækning og fra 1,6 til 13,1 m for anden strækning af sekvensen. SILKEBORG HESTEHAVE 1: m SEKVENS Sekvensen er en del af G-strækning vest. Vejen ligger overvejende på dæmning, og flere steder på bro. Vejens store bue giver trafikanten mulighed for at opleve en vid udsigt med lange kig mod nord. Motorvejen giver mulighed for at opleve nye kig ud over landskabet. Det er vigtigt at fritholde udsigten fra dæmningen og over faunapassagen samt fritholde dæmningen for høj beplantning og buskads. Eventuelle sigtelinier over landskabet prioriteres/etableres. Skovkanterne der kan ses fra vejen, skal have en skarp afgrænsning. Landskabsstrukturen skal genetableres på begge sider af vejen, for at understrege at vejen ligger i landskabet og ikke udgør en grænse eller et skel. Landskabet fremstår svagt bølget med større jordbrugslodder, få spredte gårde mod nord og boliger med tilknyttende rekreative arealer mod syd. Som sådan ligger vejen i et typisk midtjysk landskab uden særlige karakteristika. PROGRAM Landbrugsområde med solitære gårde. UDFORDRINGER & KONCEPT Sekvensen skal opfattes som en pause eller stillbillede i det dynamiske frontrudeperspektiv som trafikanten oplever. Der foretages ikke landskabelige tilpasninger. EKSISTERENDE FORHOLD - ØVERST: FLADMOSE - UDSIGT UD OVER BALLE HVINNINGDAL VED FLADMOSE NEDERST: KIG UD OVER LANDSKABET VED HESTEHAVE. 14

15 HOVEDPRINCIPPER ET LANDSKAB FRITHOLDT FRA HØJ BEPLANTNING I MOTORVEJENS NÆRHED, VIL GØRE DET MULIGT AT SE LANDSKABETS BEVÆGELSE OG MARKERNES MOSIAK. FRA DÆMNINGEN OVER HESTEHAVE ER DER MULIGHED FOR LANGE KIG IND OVER SILKEBORG MOD SYD OG UD I LANDBRUGSLANDSKABET MOD NORD. DET ER VIGTIGT AT FRIHOLDE AREALERNE OP TIL MOTORVEJEN FOR AT GIVE MULIGHED FOR DETTE. FRA DÆMNINGEN OVER FLADMOSEN KAN MAN SE IND OVER BOLIGOMRÅDET I BALLE-HVINNINGDAL OG UD OVER LANDBRUGSLANDET MOD NORD. AF HENSYN TIL BEBOERNE I DETTE OMRÅDE, KAN DET BLIVE AKTUELT AT PLANTE TÆT PÅ MOTORVEJENS SYDSIDE, SÅ MOTORVEJEN IKKE BLIVER SÅ SYNLIG SYDFRA. 15

16 2.2 TYPOLOGIER G-VEST STRÆKNING VESTLIG STRÆKNING 59 sek AFGRAVNING VIBORGVEJ BRUGSLANDSKAB TYP.4 BUEN AFGRAVNING HØJE KEJLSTRUP A PLANLAGTE BOLIGOMRÅDER BRUGSLANDSKAB PLANLAGTE ERHVERVSOMRÅDER BALLE KIRKEBY 59 sek ØSTLIG STRÆKNING AFGRAVNING B PLANLAGTE BOLIGOMRÅDER FAKTA Sekvensen består af to strækninger på hver ca m svarende til en gennemkørselstid for hvér sekvens på 59 sek. Længdeprofilet varierer fra -2 til -9,8 m for vestlig strækning og fra -7 til 2,6 m for østlig strækning. SILKEBORG kommuneplanen er etagebebyggelse eller tæt/ lav og åben/lav. NORDRE HØJMARKSVEJ PLANLAGTE ERHVERVSOMRÅDER 1: m UDFORDRINGER & KONCEPT Vejrum og bagvedliggende byudvikling er ikke afhængige af hinanden. SEKVENS Sekvensen er en del af G-strækning vest. Sekvensen bevæger sig i en stor bue med åbent landskab mod nord og boligområde med tilknyttede rekreative arealer mod syd. Det foreslås, at vejens sider udformes med store bløde former, der illuderer de eksisterende bakker (dødis relieffer). Disse skal forskyde sig bag hinanden og tilsammen danne en effektiv støjvold. Landskabet er let kuperet med relativt små til middelstore landskabsrum. Det er åbent med begrænset beplantning. Typisk dansk dyrkningslandskab med solitære smågårde. Kurvebilledet afføder, at vejen helt overvejende ligger betydeligt under terræn, varierende fra 1 m under terræn i vest, via et dybdepunkt på ca 10 m til en overhøjde på ca 2 m længst mod øst. Udsynet på strækningen er overalt begrænset til selve vejrummet. Det krumme forløb lukker rummet i sekvenser af ca m. Landskabets højdepunkter må gerne stimuleres ved en let overbygning, idet anlægsarbejdet har en del overskudsjord. Hensigten er at opnå et stort kuperet landskab med præcise bakkeformationer, især på vejens yderside. Imellem de forstærkede landskabsformer indlægges velafgrænsede bebyggelsesenklaver. Bebyggelsen skal fremstå som særskilte punkter i landskabet og bør derfor have en højde på min. 3 etager og maks. 8 etager. A. EKSISTERENDE FORHOLD - DET ÅBNE, KUPEREDE LANDSKAB PÅ VESTLIG STRÆKNING PROGRAM På den vestligste strækning er der udlagt bolig og erhvervsarealer på bysiden af motorvejen hvorimod den anden side friholdes. På den østligste strækning er der udlagt arealer til byudvikling på begge sider af vejen i form af erhvervs samt boligformål. Bebyggelsestypen i 16 Landskabet bør beholde sin åbne karakter, mens de intime haverum og frodigheden kommer til udtryk tæt på bebyggelsen. Samlet landskabsplan bør udvikles i forbindelse med vejprojekteringen. B. EKSISTERENDE FORHOLD - LET KUPERET LANDSKAB PÅ ØSTLIG STRÆKNING, DER INDDRAGES TIL BYUDVIKLING

17 HOVEDPRINCIPPER HØJE KEJLSTRUP KUPERET LANDSKAB MED ÅBEN KARAKTER NY BYUDVIKLING SOM PUNKTER I LANDSKABET REGNVANDSBASSINER OG KUNSTIGE BAKKER SOM STØJVOLD MOD BEBYGGELSE - UNDERSTREGER BUENS KRUMNING OG SIGNALERER AT LANDSKABET NÆRMER SIG DET URBANE REFERENCE: ERHVERVSBEBYGGELSE I ET BAKKET LANDSKAB. PARKERING ER PLACERET I EN LOMME I LANDSKABET OG GEMMER SIG UNDER BYGNINGEN. UDVIKLINGSSKITSE REFERENCE: EKSEMPEL PÅ ETAGEBYGGERI DER UDGØR EN ENKLAVE I LANDSKABET 17

18 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING NORDRE HØJMARKSVEJ INDUSTRI VESTER KEJLSTRUP PLANTAGE TYP.5 DYREHAVEN A 36 sek FAUNABRO B STIBRO DYREHAVEN FAKTA Sekvensen har en længde på ca m svarende til en gennemkørselstid på 36 sek. BOLIGOMRÅDE KEJLSTRUPVEJ INDUSTRI Længdeprofilet varierer imellem -2,3 og ned til -12,6 m 1: m SEKVENS Sekvensen er en del af S-strækningen. Strækningen forløber gennem Dyrehaven, et særdeles vigtigt landskabsområde for forståelsen af hele den nordøstlige del af Silkeborg. Dyrehaven er en del af det store skålformede skræntforløb som indrammer Silkeborg By mod nord og ned mod søen. Strækningen forløber derfor på tværs af landskabets kurver, hvilket giver et lidt asymmetrisk frontperspektiv for trafikanten. I hele sekvensen forløber vejen i en bred afgravning (som på forhånd er vedtaget). Undersænkningen varierer. PROGRAM Der skal etableres tværgående forbindelser over motorvejen, der binder dyrehavens landskabsrum sammen. UDFORDRINGER & KONCEPT Landskabsanalysen og de tekniske forudsætninger for vejens placering betyder, at sekvensen bør opfattes som et klart snit i Dyrehaven, uden formildende omstændigheder og dermed uden forsøg på at retouchere denne kløft. Det foreslås at etablere en smal græsrabat ved vejsiden med en konkav stigning, afsluttende i en tung naturpræget støjvæg, der tillige tjener som brystning. Bagvedliggende terræn trækkes op til støjvæg som vist på principsnit. Tværgående gangbroer gøres smalle og griber designmæssigt fat i brystning. A. EKSISTERENDE FORHOLD: DYREHAVEN HVOR MOTORVEJEN BLIVER ETABLERET B. EKSISTERENDE FORHOLD - DYREHAVENS AREAL NORDØST FOR MOTORVEJEN 18

19 HOVEDPRINCIPPER DYREHAVEN GRØN BYPORT - VEST BEGYNDELSE / SLUTNING AF BYMOTORVEJEN SKOV RE-ETABLERING PLANTNING HELT TÆT PÅ VEJEN - DET VERTIKALE UNDERSTREGES. OVERGANGE GØRES SLANKE OG UNDERSTREGER DET SPINKLE OG VERTIKALE, VEJDIREKTORATETS VISUALISERING AF DYREHAVEN OG MOTORVEJEN [MOTORVEJ HERNING-ÅRHUS VED SILKEBORG RAPPORT 334, VEJDIREKTORATET] REFERENCE PARC PRINSENBEEK, BREDA I HOLLAND: PARKSTEMNING PÅ BAGSIDEN AF VEJ OG BANE 19

20 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING NØRRESKOV BAKKE TYP.6 ERHVERVSKORRIDOR ERHVERVSMONTRE FAKTA Sekvensen har en længde på ca. 600 m svarende til en gennemkørselstid på 20 sek. DYREHAVEN VESTER KEJLSTRUP PLANTAGE 20 sek INDUSTRI B STØTTEMUR A SANISTÅL BOLIGOMRÅDE FORLAGT ØSTRE RINGVEJ SØHOLT SPORTSBANER SILKEBORG HALLERNE Længdeprofilet varierer imellem -1,78 til -3,25 m. 1: SEKVENS Sekvensen er en del af S-strækningen. Strækningen forløber gennem eksisterende erhvervsområde med halbyggeri af forskellig karakter. Området har ingen sammenbindende træk. I hele sekvensen forløber vejen lavt med støttemur. PROGRAM Erhverv henvendt mod motorvej. UDFORDRINGER & KONCEPT I den fremtidige situation vil ingen af de eksisterende anlæg og bygninger langs motorvejsstrækningen kunne forventes bevaret. Motorvejen gennemskærer området på sned, hvorved alle nuværende veje mv. må fjernes for at orientere ny bebyggelse mod motorgaden. Motorvejen ligger lavt med tunge støttemure på begge sider, lodretstillede eller svagt skrånende. Støttemuren skal virke som fundament for den nye erhvervsbebyggelse. Som samlende element i området placeres en smal glasbygning i flugt med støttemuren. Virksomhederne placerer sin bygning bag 20 ved og i forlængelse af glasbygningens rum. Glasbygningen fungerer som montre til forskellige formål. Montren kan fungere som udstillingsområde for produkter, til kantine, til drivhus for planteskoler, til transparant bygningsvæg, der tydeliggør bygningens funktion, f.eks. oplagring af varer eller produktionsanlæg. Montren kan også benyttes til støjmæssig bufferzone i forbindelse med bagvedliggende kontorer. Glasmontren varierer fra 3 etager mod dyrehaven op til 4 etager mod Nørreskov Bakke. Hver virksomhed bliver markeret med et betonelement der skærer gennem glasmontren. Betonvæggen kan vise virksomhedens navn og bliver et vertikalt element i facaderækken. Bygningerne der placeres bag ved glasmontren kan variere i højde og dybde og uden krav til arkitektonisk udformning. Dog maksimalt i samme højde som montren. Bygningen bliver hermed orienteret med en transparant forside mod motorvej mens hovedadgang, parkering og oplag etableres bag ved bygnigen. Det vil være muligt at indplacere en høj bebyggelse på op til 8 etager, der markerer sig ud til erhvervsporten m A. EKSISTERENDE FORHOLD. ERHVERVSOMRÅDET FREMSTÅR FRAGMENTERET OG UDEN SÆRLIG KARAKTER. KUN DEN BAGVEDLIGGENDE SKOVKANT HOLDER I DAG VISUELT SAMMEN PÅ OMRÅDET. B. EKSISTERENDE FORHOLD. ERHVERVSBEBYGGELSE I MINDRE SKALA. SKOVKANTEN SES I BAGGRUNDEN.

21 HOVEDPRINCIPPER ERHVERVSKORRIDOREN ERHVERV ORIENTERET MOD MOTORVEJEN MOTORVEJEN SOM SKÅR IGENNEM BYEN SMALT, VERTIKALT VEJRUM STØTTEMUR SOM BYGNINGS FUNDAMENT REFERENCE: COCKPIT BYGNINGEN I HOLLAND - EKSEMPLER PÅ STØJSKÆRM MED INTEGRERET ERHVERVSBYGGERI MED DISPLAY MOD MOTORVEJEN 21

22 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING TYP.6 ERHVERVSKORRIDOR ERHVERVSMONTRE SKITSE DER VISER UDVIKLINGSMULIGHEDERNE I OMRÅDET. BEBYGGELSESSTRUKTUREN ER NU ORIENTERET MOD MOTORVEJEN MED GLASMONTREN SOM FÆLLES ELEMENT UD MOD VEJEN. PARKERING, OPLAG OG ADGANG ORGANISERES BAGVED BYGNINGERNE. 22

23 VEJDIREKTORATETS VISUALISERING AF ERHVERVSOMRÅDET OG DEN BAGVEDLIGGENDE DYREHAVE. [MOTORVEJ HERNING-ÅRHUS VED SILKEBORG RAPPORT 334, VEJDIREKTORATET] DYREHAVEN ERHVERVSKORRIDOREN NØRRESKOV BAKKE 23

24 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING NØRRESKOV BAKKE GØDVAD BAKKE BOLIGOMRÅDE 26 sek TYP.7 ERHVERVSPORTEN ERHVERVS- OG SPORTSLANDSKAB SANISTÅL FORLAGT ØSTRE RINGVEJ SILKEBORG HØJSKOLE FAKTA Sekvensen har en længde på ca. 800 m svarende til en gennemkørselstid på 26 sek. INDUSTRI NORDRE RINGVEJ SILKEBORG HALLERNE SØHOLT SPORTSBANER Længdeprofilet varierer imellem -3,56 til -4,16 m. BOLIGOMRÅDE 1: m SEKVENSEN Sekvensen er en del af S-strækningen. Sekvensen indeholder centralt et tilslutningsanlæg hvor til og fra vejen forløber under terræn med støttemur. Strækningen forløber gennem eksisterende erhvervsområde med halbyggeri af forskellig karakter. Området har ingen sammenbindende træk. PROGRAM Tilslutningsanlæg med erhverv og rekreative arealer i forbindelse med Søholt. KONTEKST Som det eneste sted på hele motorvejsstrækningen omkring Silkeborg skabes her en særlig trafikal situation, hvor motorvejsudfletningen forbindes med en større radial bygade. Den markerer samtidig indgangen til Silkeborg tætte by når bilisterne kommer til Silkeborg fra øst. KONCEPT I krydspunktet mellem ringvejen, Nordre Højmarksvej og motorvejen skal bygningerne være store og stå tæt, og således forstærke det udtryk af tæt by som bilister oplever ved kørsel på motorvejen. Vi kalder stedet Erhvervsporten. Traditionelt set vil man betragte mellemarealerne omkring tilkørselsanlæggene som restarealer, og lade dem stå ubenyttet hen. Netop på dette sted, vil man med rimelighed kunne udnytte disse arealer. Arealerne får en særdeles attraktiv beliggenhed med gode tilkørselsforhold og stor visuelt eksponering. For nogle af disse mellemarealer vil det være oplagt at udnytte det til bebyggelse. Andre har potentiale som rum for alternative sportsfaciliteter, der er ikke er følsomme overfor støj. F.eks. baner til BMX, skaterbaner og mindre motorsportsbaner. Umiddelbart syd for motorvejen ligger Søholt idrætsanlæg som forventes at blive udbygget med nye store idrætsfaciliteter. EKSISTERENDE FORHOLD - ØVERSTE BILLEDE: SANISTÅLS FACADE UD TIL ØSTRE RINGVEJ. SANISTÅLS GRUND GENNEMSKÆRES AF MOTORVEJEN. NEDERSTE BILLEDE: BILFORHANDLER PÅ RANDERSVEJ. HERIGENNEM SKÆRER DEN KOMMENDE RINGVEJ. 24

25 HOVEDPRINCIPPER VISUALISERING AF TILSLUTNINGSANLÆGGET OG OMFANGET AF DEN EKSPROPRIATION DER SKER FOR AT GIVE PLADS TIL ANLÆGGET. UDEN YDERLIGERE PLANLÆGNING AF DE MOTORVEJSNÆRE AREALER, VIL FREMTIDENS MØDE MELLEM BY OG MOTORVEJ SE UD SOM SÅDAN. MOTORVEJEN DOMINERER BYEN FULDSTÆNDIG OG SKÆRER DEN HELT OVER. DET ER HELT NØDVENDIGT FOR BYENS FORTSATTE SAMMENHÆNG AT VI INTRODUCERER EN NY BEBYGGELSESSTRUKTUR MED UDGANGSPUNKT I MOTORVEJEN. 25

26 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING TYP.7 ERHVERVSPORTEN ERHVERVS- OG SPORTSLANDSKAB DENNE DEL AF TILSLUTNINGSANLÆGGET HAR EN STØRRELSE, FORM OG PLACERING DER GØR DEN ATTRAKTIV AT UDNYTTE OG UDFYLDE HELT TIL BEBYGGELSE MED SPÆNDENDE OG VARIEREDE FACADER. PÅ DENNE PLACERING VIL ET HØJHUS GIVE INDGANGEN TIL ERHVERVSOMRÅDET EN GOD TYNGDE, OG BLIVE EN PEJLEMÆRKE DET NYE ERHVERVSOMRÅDE. ET KUNSTIGT FORMET LANDSKAB GIVER MULIGHEDER FOR LEG FOR BØRN OG VOKSNE. REFERENCE; RUNDKØRSEL, ÅBYBRO, NORDJYLLAND. EN SKULPTUREL UDFORMNING AF TREKANTEDE BAKKER ER EN BANE TIL SKATERE OG BMX-CYKLER. HØJE MASIVE BYGNINGER PÅ BEGGE SIDER AF MOTORVEJEN DANNER ERHVERVSPORTEN. 26

27 ERHVERVSPORTEN PLANPRINCIP FOR NY STRUKTUR I ERHVERVSOMRÅDET VED NØRRESKOV BAKKE (FORSLAG) NYE ERHVERVSGRUNDE MED FACADE UD TIL NORDRE HØJMARKSVEJ. ERHVERVSORMÅDET LIGGER I EN VIFTEFORM MED GRØNNE BEPLANTNINGSBÅND IMELLEM. BOLIGOMRÅDET OG ERHVERVSOMRÅDET ADSKILLES AF ET BREDT BEPLANTNINGSBÆLTE. GRANHØJVEJ FØRES EVT. IGENNEM FRA RINGVEJEN OP TIL NORDRE HØJMARKSVEJ, OG GIVER EN GOD GENNEMGÅENDE FORBINDELSE I ERHVERVSOMRÅDET. ARKITEKTONISK TYNGDEPUNKT HJØRNERNE I DETTE BYGGEFELT SKAL VÆRE ARKITEKTONISK STÆRKE. PÅ DETTE STED KAN DER ETABLERES EN GANGFORBINDELSE OVER MOTORVEJEN, SÅ ERHVERVSPORTEN ER ET SAMMENHÆNGENDE BYGGERI. EKSEMPELVIS SOM HUSER EN RÆKKE FUNKTIONER DER LIGNEN HINANDEN. REFERENCE: BYGGERI HEN OVER MOTORVEJEN. PARKERINGSHUS VED LUFTHAVNEN I STUTTGART. 27

28 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING GØDVAD BAKKE TYP.8 SPORTSPARKEN OVERDÆKNINGEN FAKTA Sekvensen er kort, ca. 250 m, bestemt af en vejoverdækning på denne strækning. (Overdækningen er en del af vejens aftalegrundlag.) Dette svarer til en gennemkørselstid på ca. 8 sek. Den endelig længde er endnu ikke afklaret. INDUSTRI BOLIGOMRÅDE 8 sek FORLAGT ØSTRE RINGVEJ TUNNEL SPORTSBANER SØHOLT BOLIGOMRÅDE SILKEBORG UNGDOMSSKOLE RUDOLF STEINER SKOLEN GØDVAD EFTERSKOLE HØJSKOLE IDRÆTSANLÆG SILKEBORG LANGSØ SKOV 1: m SEKVENSEN Sekvensen er en del af S-strækningen, der er specifik for Silkeborg. Overdækningen ligger på et svagt skrånende nordøstvendt terræn, tæt ved et Søholt idrætsanlæg og Silkeborg Højskole. Overdækningen har primært til formål at støjafskærme det boligområdet på Gødvad Bakke nord for den fremtidige linieføring. Motorvejen løber på dette sted parallelt med Ringvejen, og danner dermed barriere mod det nordlige boligområde. Overdækningen vil ikke ligge meget over omgivende terræn. PROGRAM Der er ikke forlods knyttet specifikke programmer til overdækningsarealet, hverken i kommuneplan eller andet materiale, idet arealet er opfattet som et vejareal. På grund af juridiske forhold vil feltet ikke være egnet for bebyggelse. Området anses for at være velegnet til rekreative og/eller sportsprægede aktiviteter, affødt af den nære beliggenhed til højskole og eksisterende sportsbaner. UDFORDRINGER & KONCEPT Området bør udvikles som et landskabeligt felt, der funktionelt supplerer omgivelserne og derved kombinere motorvejstiltaget med et rekreativt program. Overdækningen skal fungere som en udvidelse af de eksisterende sportsbaner. Tunnelen kan sættes i spil vha display, projektioner, dioder eller noget helt tredje, og derved formidle omgivelserne. Til feltet kan der knyttes funktioner, såsom tennisbaner eller skateboard og streetbasket, der ikke er sårbare overfor motorvejens nærhed. Der kan med fordel etableres siddetrapper op af overdæknignen, med udsyn til sportsbanerne på Søholt. EKSISTERENDE FORHOLD - VEJEN HAR MEGEN LIDT VISUEL KONTAKT MED DE NÆRE OMGIVELSER REFERENCE PARC PRINSENBEEK, BREDA, HOLLAND: OVERDÆKNIING MED PARKFACILITETER REFERENCE I BARCELONA: ALTERNATIV BRUG AF NIVEAUFORSKEL MELLEM VEJ OG BOLIGOMRÅDE 28

29 HOVEDPRINCIPPER SPORTSPARK ANVENDT OVERDÆKNING KONTAKT IMELLEM REKREATIVT / AKTIVT BYAREAEL OG MOTORVEJ OVERDÆKNING MED REKREATIVT PROGRAM PÅ TAGET I FORM AF TENNISBANER OG EVT. ANDRE SPORTSFACILITETER. EN LYSSÆTNING I SELVE TUNNELEN KAN GIVE EN SAMMENHÆNG MELLEM TUNNEL OG OMGIVELSER SAMT EN SÆRLIG IDENTITET TIL SEKVENSEN. 29

30 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING GUDENÅEN BOLIGOMRÅDE SILKEBORG UNGDOMSSKOLE 26 sek TYP.9 SPORTSKORRIDOREN HØJSKOLEN RUDOLF STEINER SKOLEN GØDVAD EFTERSKOLE SKÆRBÆK HØJSKOLE HABITATOMRÅDE IDRÆTSANLÆG FAKTA Sekvensen er ca. 800 m lang og passeres på ca. 26 sek. SØHOLT Længdeprofilet varierer imellem -2,5 til -6,6 m under terræn. BOLIGOMRÅDE SILKEBORG LANGSØ NORDSKOVEN 1: m SEKVENSEN Sekvensen er en del af s-strækningen, specielt for Silkeborg. Vejen ligger under terræn med støttemur på hele strækningen, idet den fortsætter tunnelforløbet. Konteksten er åben, institutionel bydannelse, ty-pisk som forstad. Silkeborg højskole grænser op til vejens sydside. Nord for vejen ligger Ringvejen og et mindre parcelhusområde I øvrigt landskabelige omgivelser, der åbner op mod sølandskabet. EKSISTERENDE FORHOLD - LIDT PJUSKET KANT, INGEN SÆRLIG VISUEL KONTAKT PROGRAM Sportbaner og højskole UDFORDRINGER & KONCEPT Vejen ligger i dyb afgravning hvorfor udfordringen ligger i at tilgodese en vis synlighed mod Højskolens bygninger og samtidig fritholde lidt plads omkring højskolen. Der bør etableres støttemur med transparente støjskærme mod Højskolen og følgelig bør det føre til, at skolen på sigt kan markere sig mod vejen ved en evt. kommende udvidelse. Bygning med nærmeste omgivelser bør hér selv virke som støjskærm. Bygningen skal markere sig som et punkt i et større landskab, ikke som en lang facade mod vej. EKSISTERENDE FORHOLD - HØJSKOLENS BEBYGGELSE. MOTORVEJEN BLIVER ANLAGT TIL HØJRE FOR BEBYGGELSEN PÅ BILLEDET. 30

31 HOVEDPRINCIPPER GØDVAD BAKKE EKSPONERING AF HØJSKOLE KØRSEL I AFGRAVNING MED MARKANTE VÆGGE OG TRANSPARENTE STØJSKÆRME MOD HØJSKOLEN BYGNING SOM STØJSKÆRM 31

32 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING GØDVAD BAKKE GUDENÅEN SILKEBORG UNGDOMSSKOLE RUDOLF STEINER SKOLEN GØDVAD EFTERSKOLE 11 sek SKÆRBÆK TYP.10 GUDENÅDALEN DET ÅBNE KIG - SILKEBORGS SIGNATUR IDRÆTSANLÆG HØJSKOLE HABITATOMRÅDE FAKTA Sekvensen er kort, ca. 11 sek., svarende til 350 m. Den foregår alene på bro over ådalen, 6 m over vandspejlet. BOLIGOMRÅDE SILKEBORG LANGSØ NORDSKOVEN 1: m SEKVENSEN Udsigten er vid på langs af ådalen; sigtelinien dyb til enden af horisonten, som lukkes af den skålform, som dannes af ådal, skovpartier og by. Udsigten er selve byens varetegn; her og kun her findes det optimale billede af byen, det billede som tilbydes trafikanter dagligt. Vejen har på sin nordside den gamle bro, hvor lokaltrafikken holder til. Den ligger i en afstand af 70 m. og tager lidt af det nordøstvendte udsyn. PROGRAM Vejens forløb, dens spændvidde, anlægget på de to dalsider samt placeringen i højde og forhold til den eksisterende bro er forlods fastlagt, fordi broen/vejen passerer et meget naturskønt område med store fredningsmæssige interesser. Således er opgaven alene at begrænse vejens indvirkning på omgivelserne. UDFORDRINGER & KONCEPT Forslaget handler om fire forhold: Set fra trafikantens synsvinkel er det basale at åbne landskabet i en glidende overgang mod ådalen, idet den korte passage på bro herved udvides til et lidt længere tidsrum med udsigt. Det er vigtigt at friholde arealerne langs broen for større beplantning, for at styrke oplevelsen af det lange kig udover ådalen. Dernæst er det afgørende at de sikkerhedsværn der opsættes på vejbroen, dels gøres spinkle, dels udformes således at trafikantens udsyn optimere og broen virker så let og transparant som muligt. Endelig er det vigtigt, at der sker en effektiv støjbeskyttelse af omgivelserne, idet støjen vil underminere stemningen langs søbredden og dermed de rekreative muligheder, som ådalen giver på dette sted. Efter 2020 er Silkeborg Kommune af staten blevet bevilget 130 mio til en ny ringvejsbro, der vil kunne komme til at iigne motorvejensbroen. EKSISTERENDE FORHOLD - KIG MOD VEST: GUDENÅDALEN FRA RINGVEJSBROEN EKSISTERENDE FORHOLD - KIG MOD ØST: GUDENÅDALEN FRA RINGVEJSBROEN 32

33 HOVEDPRINCIPPER GUDENÅDALEN UDSYN / ORIENTERING LANDSKABELIG SÆRKENDE FOR SILKEBORG ÅBEN FLADE - UNDERSTREGES AF VEJENS ELLERS SMALLE FORLØB PÅ DENNE STRÆK-NING BROERNE OG GUDENÅDALEN MØDER SKOVMASSIVET VEJDIREKTORATETS VISUALISERING AF GUDENÅDALEN OG BROERNE. SILKEBORG BY SES I BAGGRUNDEN. [MOTORVEJ HERNING-ÅRHUS VED SILKEBORG RAPPORT 334, VEJDIREKTORATET] 33

34 2.2 TYPOLOGIER S-STRÆKNING 72 sek SKÆRBÆK TYP.11 NORDSKOVEN EU HABITAT - OPPE & NEDE HABITATOMRÅDE LINÅVEJ HÅRUP SANDE FAKTA Sekvensen er ca. 2.2 km lang og varer godt 1 min. 12 sek. Længdeprofilet varierer imellem 0,1 til 8,4 m over terræn. NORDSKOVEN LANDSKABSBRO 300 M GUNDESKOL HABITATOMRÅDE LANDSKABSBRO 200 M FAUNABRO 1: SEKVENSEN Vejen inddækkes på hele strækningen af nåleskov (sandflugtsskov) på begge sider. Vejen gennemløber et EU-habitatområde. Vejen placerer sig hovedsageligt på dæmning, endog på bro ca. 8,5 m. over niveau. Terrænet er ret kuperet, heraf brokonstruktionerne på hhv. 300 og 200 m. Tilslutningsanlægget indrammes ligeledes af skovvægge. Udsynet til siderne er begrænset til udsigter 50 m ind i skovtykningen. I kørselsretningen er udsynet ligeledes forkortet af vejens krumning. byen. Derfor er det lukkede, snævre portmotiv væsentligt at fastholde ved overvejende tæt beplantning. Dette er yderligere vigtigt i det store tilslutningsanlæg - så denne ikke tager pusten fra oplevelsen af mødet med Gudenådalen. Det skal bemærkes, at der bør ryddes et noget større skovfelt end blot vejens bredde, både mht. anlægsarbejdet og med henblik på en reetablering af skovkarakteren, der vil lide under hugsten, således at skovens sider vil fremstå nøgne i mange år. Begge vejsider bør således suppleres med ny skovbeplantning m PROGRAM Rekreation. Ingen urbane programmer på strækningen. EU-habitat UDFORDRINGER & KONCEPT Nordskoven udgør en af de væsentlige landskabelige porte ind til Silkeborg lige inden passagen af ådalen. Fra modsatte side fornemmer man at skoven indkapsler EKSISTERENDE FORHOLD - SKOVEN DANNER EN KLAR RAMME OM ANKOMSTEN TIL SILKEBORG 34

35 HOVEDPRINCIPPER NORDSKOVEN GRØN BYPORT - ØST BEGYNDELSE / SLUTNING AF BYMOTORVEJEN (SMAL + VERTIKAL) SKOV RE-ETABLERING SILKEBORGS HELT SÆRLIGE SÆRKENDE ER STEMNINGEN IGENNEM DEN TÆTTE SKOV IND MOD BYEN. DETTE KAN SØGES UNDERSTREGET - HVOR TÆT PÅ MOTORVEJEN KAN DER PLANTES? EGERNPERPEKTIV - KØRSEL I TOPPEN AF SKOVEN 35

36 2.2 TYPOLOGIER G-ØST STRÆKNING 109 sek HÅRUP TYP.12 ERHVERVSOMRÅDE HÅRUP ERHVERVSLANDSKAB HÅRUPVEJ LINÅVEJ FAKTA Sekvensen er relativ lang, ca. 2 min., svarende til ca. 3,4 km. Længdeprofilet varierer imellem -14,25 til 7,7 m. over terræn. LINÅ VESTERSKOV NY LOKALVEJ B 1: samt service vil dominere. Der satses på erhverv, der kan benytte eksponeringen mod vej samt den gode tilgængelighed iøvrigt. SEKVENSEN Sekvensen ligger på G-strækning øst. Vejen ligger i bred afgravning op til 14 m under normalterræn. Vejen har et svagt buet forløb med en eksisterende og fremtidig erhvervsbebyggelse på begge sider af vejen på størstedelen af strækningen. Landskabet er svagt bølget med lange glidende bevægelser. Det giver et lidt uroligt længdeprofil, hvor vejen skifter mellem at ligge i afgravning og på dæmning. Udsigten er begrænset på den vestlige strækning, men er på den østligste strækning tilstede, hvor fremtidig bebyggelse tydeligt vil komme til syne. Sekvensen ligger delvist i et stort landskabsrum med skovkanter på flere sider, der danner rummets bagtæppe. PROGRAM Erhvervsområdet udgør et udviklingsområde i kommuneplan De resterende arealer udgør alm. dyrknigslandskab. Fremtidigt erhverv vil bestå af selvstændige bygninger i en udstykning i op til 4 etager. Lager, administration, værksted og udstilling 36 UDFORDRINGER & KONCEPT Vejen skal fortsat være beliggende i ét landskabsrum, uagtet ny bebyggelse. Mindre skovplantninger fuldfører og sammenbinder nuværende skovkanter til et lukket rum. Landskabets bund fortsætter som dyrkningsflade. Erhvervsarealet opdeles i større områder til bebyggelse. Der etableres landskabskorridorer mellem disse, således at det samlede erhvervsområde ikke lægger sig som en tung bygningsmasse, der spærrer for udsynet til de bagvedliggende skovkanter. Der skal fastlægges specifikke bestemmelser for facadeerhverv. Beplantningen omkring erhvervet skal så vidt muligt opleves som en sammenhængende flade, velplejet og kun med enkelte større træer, eg, kastanie, ahorn, solitært eller i grupper. Der skal udarbejdes en fælles landskabsplan for hele området. I denne kan indgå felter til placering af overskudsjord fra vejbyggeri. Felterne skal betone landskabets kurver, fx, ved at forstærke toppunkter. A. EKSISTERENDE FORHOLD. KUPERET LANDSKAB BAG NUVÆRENDE BEBYGGELSE. B. EKSISTERENDE FORHOLD. KUPERET LANDSKAB MED EN SKOVBEKLÆDT BAGGRUND.

37 HOVEDPRINCIPPER SKOVEN OMRKRANSER DET STYRKEDE LANDSKAB I ERHVERVSOMRÅDET OVERORDNET SET SKAL ERHVERVSOMRÅDET OPLEVES SOM EN ISOLERET ERHVERVSLANDSBY I LANDSKABET OG UDEN PÅMINDELSE OM ENTRÉEN TIL SILKEBORG. DER SKAL STILLES SPECIFIKKE KRAV TIL BYGNINGS-HØJDE, STERN, TEXTUR/ MATERIALEKARAKTER, FORMSPROG, FACADEFARVE, SKILTNING OG ANVENDELSE AF AREALER MELLEM VEJ OG BYGNING. DESUDEN SKAL FORAREALERNE BINDES SAMMEN AF FÆLLES EN LANDSKABSPLAN. UDLÆG AF ERHVERVSOMRÅDER SKAL UAGTET SYNLIGHED FRA VEJ TRÆKKES MIN. 50 M TILBAGE FRA VEJSIDE. LANGS VEJ ETABLERES EN LANDSKABELIG OG BE-SKEDEN TERRÆNBEARBEJDNING, DER IKKE SKJULER BEBYGGELSEN, MEN GIVER DE FORSKELLIGE BYGNINGER DEN SAMME SOKKEL SET FRA VEJ. DET MELLEMLIGGENDE AREAL KAN IKKE BENYTTES TIL UDSTILLING EL. LIGN., MEN SKAL FREMSTÅ SOM ET SMALT LANDSKABS-STRØG, SOM FØRER OVER I DE STØRRE DYRKNINGSAREALER. 37

38 2.3 MELLEMLAND HERFRA SEKVENSERNE OG KOMMUNEPLANENS RAMMER TYP. 3 ARBEJDSPOSTER Projekt Mellemland er et projekt under fortsat udvikling. Mellemland har givet os nogle redskaber til at sekvensinddele og planlægge motorvejens nære arealer. Det fremtidige arbejde vil bestå i, fortsat at arbejde med de udviklede typologier, og bruge dem til at gå i dialog med politikere og borgere og den resterende del af Silkeborg Kommunes tekniske forvaltning der vil få berøring med de motorvejsnære arealer. TYP. 4 Arbejdsposteren er et redskab til den videre formidling af projektets resultater. Arbejdsposteren give et overblik over sekvensinddelingen sammenholdt med Silkeborg Kommuneplans rammer. Desuden pejer den særlige indsatsområder ud, som kræver særligt opmærksomhed. TYP. 3 På arbejdsposteren er vægten lagt på mængden af information, og er ikke nødvendigvis selvforklarende. Det er et redskab i en proces. Arbejdsposteren er konstrueret i A0 og har to dele. En der præsenterer hele strækningen fra Funder til Hårup, og en der fokuserer på S-strækningen. TYP. 2 PUNKTER AF SÆRLIG INTERESSE TYP. 1 FUNDER ERHVERVSVÆGGEN 38 PLAN 09 MELLEMLAND HÆFTE 2 TYPOLOGIER O OG HOVEDPRINCIPPER P REALDANIA SILKEBORG KOMMUNE MØLLER & GRØNBORG AS

39 TYP. 4 TYP. 5 TYP. 6 ERHVERVSKORRIDOREN TYP. 7 TYP. 8 ERHVERVSPORTEN TYP. 9 TYP.10 TYP.11 TYP.12 HÅRUP ERHVERVSLANDSKAB PLAN 09 MELLEMLAND HÆFTE 2 TYPOLOGIER OG HOVEDPRINCIPPER REALDANIA SILKEBORG KOMMUNE M MØLLER & GRØNBORG AS 39

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg VVM-redegørelse for Kombilinien Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 304 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

HÆFTE 1: METODE & SEKVENSANALYSE

HÆFTE 1: METODE & SEKVENSANALYSE 12 HÆFTE 1: METODE & SEKVENSANALYSE 14 13 12 11 10 16 15 9 8 7 20 19 7 6 5 4 3 2 1 2 FORORD 0.0 Mellemland er et metodeprojekt, der omhandler motorvejsstrækningen mellem Funder vest for Silkeborg og Hårup

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

HÆFTE 1: METODE & SEKVENSANALYSE

HÆFTE 1: METODE & SEKVENSANALYSE 1 HÆFTE 1: METODE & SEKVENSANALYSE E 2 FORORD 0.0 Mellemland er et metodeprojekt, der omhandler motorvejsstrækningen mellem Funder vest for Silkeborg og Hårup øst for Silkeborg, også kendt som Silkeborgmotorvejen.

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere