Dansk Samling vil stille op

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Samling vil stille op"

Transkript

1 Dansk Samling vil stille op Landsrådsudtalelse Nyt fra Dansk Samling - Nr Dansk Samling (DS) anser det for nødvendigt at forsøge opstilling til folketinget. Baggrunden er, at der ikke længere er noget parti til at repræsentere den ikke-socialistiske del af unionsmodstanden, ligesom der heller ikke længere er noget parti, der alvorligt arbejder for at bremse den igangværende indvandring fra tredjeverdenslande. De få stramninger, der er foretaget i udlændingepolitikken siden 2001, er allerede blevet undergravet af EU, og Danmarks ret til at føre en selvstændig flygtningepolitik er ved at blive det. Kræfterne i DS er endnu små, men hovedstyrelsen vil arbejde for, at DS kan opstille en eller flere kandidater ved et kommende folketingsvalg, så der dog er nogle, der ved et valg kan tale Danmarks sag troværdigt. DS har vedtaget en samling grundsynspunkter; disse og et kommende politisk arbejdsprogram vil være udgangspunkt for opstillede DS-kandidater. Det hedder i»dansk Samlings grundsyn«bl.a.:»dansk Samling er af den overbevisning, at Lissabon-traktaten, som Danmark tiltrådte i 2008, er grundlovsstridig, hvorfor Dansk Samling hverken kan anerkende pågældende traktat eller lovgivning, som udspringer deraf.dansk Samling mener, at Danmark bør melde sig ud af EU; jo før, des bedre. Det er livsnødvendigt for vort land og vort folk.først og fremmest er det nødvendigt midlertidigt, men fuldstændigt, at indstille tildelingen af dansk indfødsret til udlændinge fra tredjelande. Familiesammenføring må bringes til ophør.udlændinge, der har begået grov kriminalitet, bør automatisk udvises af landet efter udstået straf. Det skal altså ikke være en del af en domsafsigelse, hvorvidt en sådan udlænding skal udvises eller ej; det skal være en administrativ konsekvens af den afsagte dom.«vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Udlændingepolitikkens sammenbrud Af Morten Uhrskov Jensen Hvad danskerne har været vidner til de seneste uger, er umiddelbart ubegribeligt, men egentlig kun, hvis man havde så megen barnetro i behold, at man troede at kunne fæste lid til, at dele af det politiske system trods alt ville gøre noget for at fortælle befolkningen, at EU aldeles har undermineret Danmarks mulighed for at styre familiesammenføringspolitikken. I 2002 bildte bl.a. undertegnede sig ind, at der var tale om reelle og varige stramninger, idet især tilknytningskravet burde have gjort det særdeles vanskeligt at hævde en tilknytning til Danmark, hvis man ikke havde opholdt sig i Danmark tidligere. Politisk falskspil En dåre har jeg vist mig at være, at jeg stolede på, at i hvert fald Dansk Folkeparti og i et vist omfang også Venstre og de konservative gjorde et hæderligt forsøg på at kontrollere den fortsatte tilstrømning af mennesker fra den tredje verden, især fra muslimsk dominerede lande. Det har de tre partier ikke gjort, og det gør de fortsat ikke. Og hvad næsten værre er, de bedrager danskerne, idet de mod bedre vidende påstår, at der er styr på udlændingepolitikken. Deres falskspil er et varsel om -1-

2 et partisystem, der er hastigt i færd med at skandalisere sig selv, og alt peger derfor nu på, at noget nyt må opstå. Indtil det må gå op for danskerne i stort tal, at udlændingepolitikken ikke længere er dansk domæne, kan det ikke ske. Så længe de etablerede partier kan binde danskerne den skrøne på ærmet, at f.eks. vores retsforbehold er det papir værd, det er skrevet på, vil der ikke ske ændringer. Men at ændringer vil komme er klart. Om ikke andet så i form af de mere og mere ulidelige konsekvenser af den fortsatte især muslimske indvandring. Sammenbruddet Både teoretisk og praktisk er de danske stramninger i form af 24-årsregel og tilknytningskrav undermineret. EU s opholdsdirektiv af 2004 giver uden begrænsninger af nogen art ret til familiesammenføring for statsborgere i et EU-land med en person fra tredjeland. Alt hvad der kræves, er et kortvarigt ophold formentlig er ti uger nok i et andet EU-land, hvorefter parret (f.eks. den danske statsborger med pakistanske rødder og vedkommendes pakistanske ægtefælle) kan genindrejse til f.eks. Danmark. Pointkrav i form af uddannelse, sprogkundskaber m.v. er ganske nyttesløse. Opholdsdirektivet er ikke til at komme udenom, borgernes frie bevægelighed trumfer alt, inklusive nationalstatens ret til selv at afgøre, hvem den vil tillade inden for sine grænser. Sådan er det i teorien, og praksis viser, at det står lige så galt til, som man derfor kunne frygte. I en rapport fra SFI fra oktober 2009 konkluderes det flere gange, at der ikke kan konstateres en forøget tilbøjelighed blandt etniske minoriteter til at gifte sig»internt«i Danmark på nær for en mindre del af dem med tyrkisk baggrund. Af ti undersøgte minoritetsgrupper er de otte til ni muslimske (eneste undtagelse er eks-jugoslavien, hvorfra både stammer serbere og bosniere). Da disse mennesker næppe er holdt op med at gifte sig, må det betyde, at kædevandringerne fortsætter, hvilket SFI da også dokumenterer. Det er hidtil primært sket det ved den»langsomme«malmø-model, hvor personen fra tredjeland efter fem års ophold kan søge og få svensk statsborgerskab, hvorpå parret kan rejse til Danmark som EU-borgere. Bemærk, at disse par ikke optræder i statistikken over familiesammenførte. Fremover vil det i stigende grad ske efter den»hurtige«model, der er skitseret ovenfor. Metockdommen af 2008, der var en fortolkning af opholdsdirektivet, har gjort dette klart. Og det stopper ikke med dem, der har fået dansk statsborgerskab. Har man kun permanent opholdstilladelse i Danmark, bliver det lidt vanskeligere, men langt fra umuligt. I så fald etablerer man de såkaldte pendlerægteskaber, hvorefter den ene part kommer til Danmark i tre måneder om året på turistvisum (de danske ambassader i de berørte lande oplyser om en væsentlig stigning i antallet af gengangere, der ønsker visum til Danmark). På et eller andet tidspunkt vil et sådant par utvivlsomt få opholdstilladelse i Danmark med henvisning til, at tilknytningskravet nu er opfyldt. EU bestemmer Så i den virkelige verden findes der ikke en dansk udlændingepolitik i forhold til familiesammenføringer. EU har overtaget dansk suverænitet, og resultatet bliver derefter. Samtidig fyldes danskerne med den løgn, at der føres en stram udlændingepolitik. Det er grove løjer, og det kan og vil ikke vare ved. For nu må vi nøjes med at konstatere, at partisystemet, som vi kender det, har spillet fallit. Fri proces Pengeindsamling til retssagen om Lissabon-traktaten Af Helge Rørtoft-Madsen Når dette læses er der startet en landsomfattende pengeindsamling til støtte for denne uhyre vigtige retssag. Folkeafstemningskomité 2010 er initiativtager til og står for indsamlingen. -2-

3 Derfor beder vi om penge Hvorfor bede folk i bred almindelighed om penge til den sag? Fordi sagsøgerne imod velbegrundede forventninger ikke har kunnet få fri proces - dvs. sagsomkostningerne betalt til ankesagen ved Højesteret den 13. og 14. december. Sagsøgerne skal derfor betale deres omkostninger ved ankesagen. Og det drejer sig om et større beløb end sagsøgerne kan punge ud med. Målet med landsindsamlingen er at samle kr. inden 13. december. Man kan indbetale beløb på 100 kr. via sms eller indbetale beløb efter eget valg via netbank til reg. nr. 0400, konto nr i Lån og Spar Bank A/S. Nødvendig grundlovssag I et demokratisk retssamfund burde borgere af indlysende demokratisk grunde som en selvfølge kunne rejse en grundlovssag og få den behandlet ved domstolene kvit og frit. Da grundloven er grundlaget for vores politiske demokrati, er et grundlovsbrud en forseelse imod demokratiet. Hvis politikerne ikke overholder den grundlov, de med deres underskrift er forpligtet på over for borgerne, gør de sig derfor skyldige i den højeste politiske uret. Og vi, der har valgt dem med dertil hørende forpligtelse over for grundlovens ånd og bogstav, har kun domstolene til at føre kontrol med, om de overholder grundloven eller ej. Grundlovssager er derfor principsager i højeste klasse og i alles interesse. Og burde derfor være gratis at føre ved domstolene. Så enkelt er bare ikke at i dette tilfælde. Fordi vi borgere ikke har en umiddelbar har ret til at få en grundlovssag for domstolene. En højst beklagelig mangel i vores retssystem. Og da grundlovssagen om Lissabon-traktaten var i landsretten, hævdede regeringens advokat, kammeradvokaten, at sagsøgerne ikke har ret til at få sagen for domstolene. Trods den tidligere højesteretsdom i Maastricht-sagen i 90 erne, hvor Højesteret dengang afgjorde, at sagsøgerne havde ret til at føre denne ganske tilsvarende sag. Vi mener derfor at have en klar juridisk ret til at få grundlovsspørgsmålet i forbindelse med Lissabon-traktaten afgjort ved domstolene. Derfor ankede vi straks landsrettens dom til Højesteret. Historien bag retssagen I slutningen af november 2009 ansøgte vi dengang 38 borgere Justitsministeriets Civilstyrelse om fri proces til vores ankesag i Højesteret. Vi havde tidligere fået bevilliget fri proces til selve retssagen om, hvorvidt grundloven blev overtrådt, da regeringen besluttede at godkende Lissabontraktaten uden folkeafstemning eller grundlovsændring. Denne gang gik over der otte måneder (!), indtil Civilstyrelsen besvarede ansøgningen med et afslag. Det kan næppe have taget otte måneder at træffe afgørelsen, for den burde være let og ukompliceret. Sagen drejer sig jo om samme grundlovssag, som Civilstyrelsen tidligere har bevilliget fri proces til. Den opfylder betingelserne for fri proces i en særlig paragraf i retsplejeloven ved at være principiel og af almindelig offentlig interesse. Det har Civilstyrelsen tidligere erkendt og skulle nok kunne erkende et en gang til. Den lange sagsbehandling må vel så være gået med at flikke et mildt sagt yderst problematisk begrundet afslag sammen. Her hævder Civilstyrelsen, at ankesagen ikke har principiel karakter og almen interesse på grund af landsrettens dom. Som om en sag ændrer karakter på grund af en dom. Og så meget mere er sagen stadig principiel og af almen interesse som landsretten undlod at tage stilling til sagens kerne, selve grundlovsspørgsmålet. Er Civilstyrelsen uvildig? Reelt spiller Civilstyrelsen en alt andet end uvildig rolle. Ved for det første at tilslutte sig regeringens, dvs. kammeradvokatens synspunkt, at vi ikke skulle have ret til at få grundlovssagen for domstolene. For det andet ved at mene, at Højesteret nok vil komme til samme resultat som landsretten. Civilstyrelsen mener åbenbart uden at kunne vide det - at regeringen vil få ret ved Højesteret. Men ankesagen handler jo netop om, om vi eller regeringen har ret. Når Civilstyrelsen -3-

4 ikke desto mindre mener, at regeringen nok får ret, argumenterer den rent hypotetisk og i regeringens favør. På denne måde er Civilstyrelsen reelt medvirkende til at beskytte regeringen og hindre retten i at gå sin gang. Procesbevillingsnævnet tager stilling Afslaget er så graverende dårligt begrundet, at vi måtte bede en mere uvildig instans vurdere det. Derfor klagede vil over afgørelsen til Procesbevillingsnævnet, der tager sig af den slags klager. Og hvad nåede Procesbevillingsnævnet så frem til? En reelt ubegrundet bekræftelse af Civilstyrelsens vurdering og afslag. Med den konsekvens for sagsøgerne, at vi for at komme videre med sagen selv skal betale omkostningerne for ankesagen i Højesteret nu i december. Folkeafstemningskomité 2010, der blev stiftet i februar måned, mener, at hele denne sag er så uhyre vigtig og i alles interesse, at det økonomiske problem ikke må hindre sagen i at blive ført helt til enden. Og da omkostningerne langt overstiger sagsøgernes økonomiske formåen, har Folkeafstemningskomité der er stiftet for at støtte sagen besluttet at gå den besværlige vej med en landsomfattende pengeindsamling. Naturligvis i forventning om, at sagsøgerne vinder ankesagen i Højesteret. Så det derefter kan blive afgjort, om den danske befolkning blev snydt for en grundlovsbestemt og demokratisk nødvendig folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Støt sagen! Pengeindsamlingen giver nu alle mulighed for at»være med«i sagen ved at give et beløb, der bidrager til at dække sagsøgernes omkostninger. Desuden: da der allerede nu er udsigt til, at EU s statschefer vil give EU magt til at overvåge, måske regulere medlemslandenes nationale budgetter (finanslove) ved at ændre Lissabon-traktaten, er spørgsmålet om folkeafstemning igen højaktuelt. Grundlovssagen om Lissabon-traktaten er med til at forsvare det demokratisk nødvendige krav om folkeafstemninger ikke bare om Lissabon-traktaten, men også om kommende udvidelser af EU's magt på bekostning vores politiske selvstændighed. ~ ~ ~»I mine øjne er [kultur] ikke det, der gavner os, men det, der kræves af os. Kultur er ikke kulturelle tilbud. Det er alt det, du har fået i arv, før du selv valgte det. Det er ånden i dit hjem, sproget, sangene, fortællingerne og historien. Kort sagt er kultur ikke kunst på væggen. Kultur er det, at der stadig er nogen, der maler.«thomas Østergaard Aallmann i Kristeligt Dagblad 1. marts Løvehjerter Boganmeldelse af Niels Martin Lasthein ~ ~ ~»Krig er krig ingen elsker den. I sin blodige alvor kræver den dine værste sider for en tid; den trækker dig ind i voldens umælende uhygge. Krig er og bliver en rejse bort fra indforstået venlighed, sædvane og trygheds gode ånd en rejse væk fra hjemmet og ind i»mørkets hjerte«, som Joseph Conrad skrev.«(s.89) I kampzonen I Løvehjerter befinder vi os blandt danske soldater og deres feltpræst»i den hårdeste kampzone i verden i disse år«; vi er i Helmand, og danske soldater slås ihjel på lige fod med soldater fra andre lande i den internationale kamp mod terrorisme, i den internationale mission vendt mod de steder, hvor muslimske terrorister trænes. Hvor terroren mod Vesten opdyrkes, og hvorfra den spreder sig -4-

5 til, ja til hvad og hvor, det vides netop ikke.»aldrig mere en 11. september«kunne man sætte som overskrift på kampen, på dens nødvendighed. Løvehjerter er blevet til på en fremskudt militærbase - omgivet af fjender - langt fra det hjemlige, men absolut ikke uden hjem. Basen, eller borgen, var»danas have midt i en ørken!«(s.46), og trods det, at soldaterne var omringet af fjenden,»var borgen et muntert hjem, med et kristenmenneskes frihed, fordi vi blev en betydningsfuld del af en fortsat historie.«(s.46) Feltpræsten siger med megen god grund til soldaterne, at han er»et stykke fædreland«, de har fået med til det fjerne. De er altså ikke overladt til sig selv. Præsten minder dem om, at de ikke lever eller dør for sig selv, men at de i deres gerning og gennem deres offervilje videregiver det mest dyrebare, vi har, nemlig ånden i vores kultur. De repræsenterer denne ånd i deres kamp mod ligegyldigheden. Liv og død Døden er nærværende. På det halve år, hvor Hold 5 var udsendt og hvor feltpræst Thomas Østergaard Aallmann fulgte dem helt ud til fronten, sendtes seks soldater hjem i kiste, medens atten såredes. Danmark har ikke kæmpet i denne målestok siden Vi er fjernt fra» Tilværelsens ulidelige lethed«. Her handler det ikke om interessante betragtninger, men om liv og overlevelse. Soldatens liv og overlevelse, vor kulturs liv og overlevelse. Man mere end fornemmer soldatens og præstens hjerte banke. Hver dag er foruroligende, men også betagende i al sin enkelhed, nøgternhed og nøgenhed. Livet ved fronten er barskt, men i Løvehjerter bliver dette barske liv til opbyggelse for os læsere. Der kræves imidlertid noget af læseren, der risikofrit er med på turen. Af læseren kræves, hvad også krævedes af feltpræsten, der skrev bogen, fordi han skyldte soldaterne det:»at få skrevet denne bog er en fordring, der ligger gemt i det savn, jeg har med mig efter hans (Christian»Rocco«Raaschous) død.«(s.9) Af læseren kræves, at man er på det rene med, at disse soldaters indsats og deres ofre er givet for vores skyld. Hvorfor vi skylder soldaterne, at vi ærer dem. En dansk soldat»rocco«og Thomas er tæt på hinanden. De er gode kammerater. Ja, de er mere end det, de er brødre. Dødens nærvær og soldaternes accept af, at sådan er det, det er det fælles vilkår, der forener dem i dybeste samhørighed.»det er soldatens accept af sin død, der er den sandhed om krigen, der er hans dybeste erfaring.«(s.38) Det er igennem»roccos«skikkelse, at Aallmann karakteriserer vore soldater:»en fantastisk beåndet og glad ung mand, der gjorde, hvad han måtte gøre, hvis han skulle blive ved med at være tro mod sin kultur sig selv.«(s. 10)»Er du også tro mod vores kultur?«bogen handler om og hylder vore soldater. Den handler om at være tro mod vores kultur. Den handler om de frihedskæmpere, der går ind i dette forsvar for vores kultur fjernt fra hjemmet, men altså også i høj grad om os her hjemme. Den taler stærkt og direkte til os. Den kræver afgørelse også af os. Drager os med ind i kampen, da den - omend implicit - stiller sit ubønhørlige spørgsmål til læseren:»er også du tro mod vores kultur?«eller lukker du øjnene og munden for fredens skyld. For som Aallmann slutter med:»lad os minde hinanden om endnu en ting: Fred kan man altid få spørgsmålet er hvilken fred. Fred kan man altid få man skal bare bøje nakken.«(s.126) Således afgør vi, om vore soldater er døde forgæves. Måtte denne opbyggelige tale blive hørt og læst! Thomas Østergaard Aallmann LØVEHJERTER. Med panserinfanteristerne i Helmand. Trykkefrihedsselskabets Bibliotek 128 s. - Pris: 174,00 kr. -5-

6 Dansk Samlings julegave Nyt fra Dansk Samling - Nr Årets julegave fra DS er bogen Thorkild Gravlund folkets digter af P. N. BUHL (Århus 1997), som sammen med dette nr. af NYT er udsendt til alle medlemmer af DS, der ikke er i restance. Selvom bogen ikke er ny, er den stadig vedkommende, og når HS har besluttet at give medlemmerne netop denne bog, er det, fordi Thorkild Gravlund stadig har bud til os i dag. Ja, måske er det mere nødvendigt i dag end i hans samtid, at der lyttes til ham. Forfatteren og folkemindeforskeren Thorkild Gravlund ( ) søgte at trænge til bunds i den danske folkekarakter, og det er hans forståelse af folket som noget helt håndgribeligt, der er så nødvendig i dag som modvægt til den fremherskende opfattelse: at noget sådant som et folk enten ikke findes, eller at vi selv kan definere det efter forgodtbefindende. Gravlunds forståelse af folket er, at det dybest set er en slægt og dens jord og grænserne herfor. Af denne samhørighed over tid opstår en dyb kultur, slægten får et eget sind, ja, en slags nationalkarakter. Gravlund fandt, at landet var opbygget af gamle afgrænsede enheder: Sogne samledes i herreder, der samledes i landsdele, der samledes i riget. De små enheder er dele af den større. Overalt at hævde grænsen er at hævde landet og folket. I en tid, hvor man tror, at kultur er noget, man vælger, når man står op om morgenen, og hvor storeksperimenter som europæisk union og mellemøstlig indvandring opfattes som fornuftige eller ligefrem nødvendige, er der sandelig brug for jordbundenhed bogstaveligt talt! Det skal måske lige bemærkes, at bogen lider af en mangel: nemlig den, at Dansk Samlings forhold til Thorkild Gravlund ikke berøres, skønt der er et kapitel om 'Gravlunds forhold til partipolitik' (der især handler om politiske forsøg på omklamring af Gravlund). Denne mangel rådede Mads Kierkegaard heldigvis bod på i artiklen 'Thorkild Gravlund' i NYT nr ; en artikel, der også i sig selv er en fremragende introduktion til Gravlund og hans forfatterskab. Det anbefales at (gen)læse denne artikel, inden man giver sig i kast med bogen. I øvrigt er i samme nr. af NYT optrykt artiklen 'Det nationale livssyn' af Gravlund selv. DS lå stadig inde med et restlager af omtalte nr. af NYT, som vi har valgt at udsende sammen med bogen desværre var der ikke nok til, at alle kunne få et eksemplar, hvorfor vi har valgt først og fremmest at sende det til medlemmer, kommet til siden Andre må se efter det i deres gemmer eller gå ind på Dansk Samlings hjemmeside. God læselyst! AW Hvad vinteren gemte Af Ole Hyltoft, foråret 2010 Runken bark og stive stammer. Jorden hård som jernbeton. Vi er ramt af kuldens hammer. Det er årets lavsæson. Hvor vi længes efter noget, Barske, brynjeklædte bøge et forstenet døde-bal. Ingen af dem tør forsøge bryde ud af vintrens skal. Hvor vi længes efter noget, -6-

7 I vort indre bær vi på en tanke håbefuld og from: at en dag så vil vi se en verden, som er lavet om. Hvor vi længes efter noget, Og så sker det, barken flækker; hvor den var så grov og rå vokser ud af alle sprækker kviste med små blade på. Hvor vi længes efter noget, Alle stiers brune buske får en lysegrøn kavaj. Blå og gule blomsterduske hegner hver en villavej. Endelig så fik vi noget, Æbletræets purpurblade hvilken duft af paradis. Sjæl og sans kan sammen bade i Hans kærligheds bevis. Endelig så har vi fået hvad en skaber har begået. Lugter rent som bjergets tinde; lugter dybt som kildens væld. Æbleblomsten er derinde i alverden, i os selv. Endelig så har vi fået hvad en skaber har begået. Det, vi syntes var forsvundet bag den kolde, runkne bark, er nu gådefuldt, genfundet i hver have, på hver mark. Endelig så har vi fået hvad en skaber har begået. Livets under, som vi søger i de lærdes tankespind og i digtermandens bøger, lukker våren hvert år ind. Endelig så har vi fundet hvad en skaber har udgrundet. -7-

8 Nyt fra Dansk Samlings landsråd DS landsråd samledes lørdag den 2. oktober i Nyborg på Hotel Nyborg Strand. Selve landsrådsmødet indledtes med valget af Jørgen Brandt som ordstyrer og landssekretær Erik Dyring- Olsen som referent. Dagsordenen blev derefter godkendt. Herefter var det landsformand Adam Wagner, der skulle aflægge beretning. HS havde i det forgangne år holdt to møder, der først og fremmest havde drejet sig om forberedelse af»dansk Samlings politiske synspunkter«. Desuden kunne landsformanden berette om de møder, der havde været i årets løb, nemlig 4. maj i Mindelunden i København, hvor HS-medlem Erik Dyring-Olsen havde talt, et velbesøgt møde på Hvidsten kro, hvor både Kasper Støvring, Thorkil Sohn og landsformanden havde talt og endelig udflugten til den Sønderjyske Sten, hvor landsformanden havde talt. DS er som forening blevet medlem af Danmarks-Samfundet. Endvidere er DS begyndt meget mere aktivt at tage del i Folkebevægelsen mod EU og havde således deltaget i en større strategikonference tidligere på året. DS anser det for sin opgave at fastholde Folkebevægelsen på dens tværpolitiske grundlag. Landsformanden understregede i sin beretning vigtigheden af det arbejde, HS har foretaget med udkastet til»dansk Samlings politiske synspunkter«, da der ikke er tvivl om, at der kan blive brug for, at DS stiller op ved de kommende folketingsvalg, ikke mindst da der ikke længere er nogen i folketinget, der repræsenterer en konsekvent unionsmodstand eller en konsekvent modstand mod den igangværende indvandring fra tredjelande. Efter beretningen aflagde landskasserer Lona Friborg regnskabet, der blev godkendt. Til HS genvalgtes Lona Friborg og Erik Dyring-Olsen og Peter Riise. Som suppleant til HS genvalgtes Jesper Kejlsø. Som revisorer genvalgtes Jørgen Brandt og Erik Nørkjær (idet Jørgen Brandt som revisorsuppleant tidligere på året var indtrådt som revisor i stedet for Peter Jensen, der havde trukket sig). Som revisorsuppleanter nyvalgtes Henning Bussenius-Larsen og Peder Møller. Hverken Jørgen Brandt eller Marie Meyer genopstillede som revisorsuppleanter. Herefter var det tid for et stort punkt nemlig stillingtagen til det i NYT nr fremlagte forslag til»dansk Samlings politiske synspunkter«jf. vedtægternes 2 stk. 2, 5 stk. 3 og 10 stk. 1. Dette punkt optog landsrådet i flere timer og mange punkter blev diskuteret indgående. Både detaljer og bagvedliggende politiske overvejelser blev diskuteret. Der var tilslutning til nødvendigheden af at få vedtaget sådanne politiske synspunkter og også flere kapitler blev vedtaget uden videre diskussion. Dansk Samlings politiske synspunkter blev vedtaget i en let ændret form i forhold til det fremlagte og vil blive tilsendt alle medlemmer og abonnenter, ligesom det vil blive lagt ud på DS hjemmeside. Helt overordnet blev det besluttet at titlen på de politiske synspunkter skal være Dansk Samlings grundsyn. Der var ingen indkomne forslag. Derefter besluttede landsrådet, at Dansk samling skal forsøge at stille op til folketinget enten som liste eller ved at opstille en række løsgængere. Det påhviler HS at arbejde hen imod en sådan opstilling. Baggrunden er, at der ikke i folketinget er noget (ikke-socialistisk) parti, der er egentlig modstander af EU, ligesom der heller ikke længere kan siges at være noget parti, der arbejder for helt at bringe indvandringen fra tredjeverdenslande til ophør. Det besluttedes, at næste års landsråd skal samles lørdag den 8. oktober 2011 på Tommerup Efterskole denne efterskole var i 1936 en højskole, og her stiftedes DS og kan næste år fejre sine 75 år. Derpå fremlagde landsformanden sit forslag til landsrådsudtalelse, som vedtoges uden ændringer (se forsiden). Landsrådet afsluttedes efter et langt arbejdsomt møde. Før landsrådsmødet havde landsformanden talt om»dansk Samlings politiske synspunkter før og nu; samt om Danmarks stilling og Dansk Samlings opgave«. -8-

9 Undervejs blev mødet midlertidigt afbrudt af frokosten, som deltagerne ligesom i tidligere år kunne nyde til favørpris takket være privat tilskud. Tilskudsgiveren var som i de foregående år HSmedlem Hans Møller Hansen. Siden landsrådet mødtes, har HS holdt konstituerende møde; konstitueringen er uændret. Varelager Varerne kan bestilles hos DS Postkort/miniplakater»Kærlighed til fædrelandet«: Arkitekttegnet af Rich. Jessen Genoptryk. 10 stk. kr. 60 DS-emblem (kun for medlemmer!): Opretstående Dannebrogs-emblem i emalje. Kun for medlemmer: Kr. 50 Bøger: AHRENDTSEN, ALEX: Den danske ligevægt. Frihedsbrevet s.: Kr. 20 SCRUTON, ROGER: Nationernes nødvendighed. Dansk Samling s.: Kr. 35 VEDSTESEN, STEN-O. B.: Det fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Frihedsbrevet s.: Kr. 25»Frihedsbrevet«(unionsmodstander-tidsskrift): Nr. 3, juli kvartal Tema: Fra Moskva til Bruxelles. Om Rusland og Europa. Østlandene og den Europæiske Union. 47. s.: Kr. 15 Nr. 4, oktober kvartal s.: Kr. 15»NYT fra Dansk Samling«; temanumre: Fædreland og Folkestyre; nr. 1, januar 1999, 55. årg. 12 s.: Gratis Modersmål og Folkestyre; nr. 5, december 1999, 55. årg. 16 s.: Gratis Nationalstaten; nr. 3, september 2000, 56. årg. 12 s.: Gratis Danmark, EU og Europa. Status efter Euro-afstemningen; nr. 1, 2001, 57. årg. 16 s.: Gratis Folkene og EU-forfatningen; nr. 4, 2001, 57. årg. 16 s.: Gratis Grundloven og udviklingen i EU; nr. 3, 2002, 58. årg. 16 s.: Gratis EU og forsvaret; nr. 4, 2003, 59. årg. 12 s.: Gratis EU-forfatningen; nr. 2, 2004, 60. årg. 16 s.: Gratis Befrielsen 60 år; nr. 2, 2005, 61. årg. 16 s.: Gratis DS ligger desuden inde med mange almindelige numre af»nyt fra DS«; spørg endelig! Bestilling foretages ved henvendelse til landsformanden (se bagsiden) eller ved e-post til: Priserne er uden forsendelsesomkostninger, som vil blive lagt til det samlede beløb. Købes der for mere end 100 kr., tilsendes varerne dog portofrit! -9-

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

»En stiltiende aftale«- Da Dansk Folkeparti solgte sin sjæl

»En stiltiende aftale«- Da Dansk Folkeparti solgte sin sjæl »En stiltiende aftale«- Da Dansk Folkeparti solgte sin sjæl Af Marianne Wagner»Kresten solgte ud sin sjæl til Fanden, da han ville være bedst i dette land til violin at spille«. Således lyder en sang af

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere