Dansk Samling vil stille op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Samling vil stille op"

Transkript

1 Dansk Samling vil stille op Landsrådsudtalelse Nyt fra Dansk Samling - Nr Dansk Samling (DS) anser det for nødvendigt at forsøge opstilling til folketinget. Baggrunden er, at der ikke længere er noget parti til at repræsentere den ikke-socialistiske del af unionsmodstanden, ligesom der heller ikke længere er noget parti, der alvorligt arbejder for at bremse den igangværende indvandring fra tredjeverdenslande. De få stramninger, der er foretaget i udlændingepolitikken siden 2001, er allerede blevet undergravet af EU, og Danmarks ret til at føre en selvstændig flygtningepolitik er ved at blive det. Kræfterne i DS er endnu små, men hovedstyrelsen vil arbejde for, at DS kan opstille en eller flere kandidater ved et kommende folketingsvalg, så der dog er nogle, der ved et valg kan tale Danmarks sag troværdigt. DS har vedtaget en samling grundsynspunkter; disse og et kommende politisk arbejdsprogram vil være udgangspunkt for opstillede DS-kandidater. Det hedder i»dansk Samlings grundsyn«bl.a.:»dansk Samling er af den overbevisning, at Lissabon-traktaten, som Danmark tiltrådte i 2008, er grundlovsstridig, hvorfor Dansk Samling hverken kan anerkende pågældende traktat eller lovgivning, som udspringer deraf.dansk Samling mener, at Danmark bør melde sig ud af EU; jo før, des bedre. Det er livsnødvendigt for vort land og vort folk.først og fremmest er det nødvendigt midlertidigt, men fuldstændigt, at indstille tildelingen af dansk indfødsret til udlændinge fra tredjelande. Familiesammenføring må bringes til ophør.udlændinge, der har begået grov kriminalitet, bør automatisk udvises af landet efter udstået straf. Det skal altså ikke være en del af en domsafsigelse, hvorvidt en sådan udlænding skal udvises eller ej; det skal være en administrativ konsekvens af den afsagte dom.«vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Udlændingepolitikkens sammenbrud Af Morten Uhrskov Jensen Hvad danskerne har været vidner til de seneste uger, er umiddelbart ubegribeligt, men egentlig kun, hvis man havde så megen barnetro i behold, at man troede at kunne fæste lid til, at dele af det politiske system trods alt ville gøre noget for at fortælle befolkningen, at EU aldeles har undermineret Danmarks mulighed for at styre familiesammenføringspolitikken. I 2002 bildte bl.a. undertegnede sig ind, at der var tale om reelle og varige stramninger, idet især tilknytningskravet burde have gjort det særdeles vanskeligt at hævde en tilknytning til Danmark, hvis man ikke havde opholdt sig i Danmark tidligere. Politisk falskspil En dåre har jeg vist mig at være, at jeg stolede på, at i hvert fald Dansk Folkeparti og i et vist omfang også Venstre og de konservative gjorde et hæderligt forsøg på at kontrollere den fortsatte tilstrømning af mennesker fra den tredje verden, især fra muslimsk dominerede lande. Det har de tre partier ikke gjort, og det gør de fortsat ikke. Og hvad næsten værre er, de bedrager danskerne, idet de mod bedre vidende påstår, at der er styr på udlændingepolitikken. Deres falskspil er et varsel om -1-

2 et partisystem, der er hastigt i færd med at skandalisere sig selv, og alt peger derfor nu på, at noget nyt må opstå. Indtil det må gå op for danskerne i stort tal, at udlændingepolitikken ikke længere er dansk domæne, kan det ikke ske. Så længe de etablerede partier kan binde danskerne den skrøne på ærmet, at f.eks. vores retsforbehold er det papir værd, det er skrevet på, vil der ikke ske ændringer. Men at ændringer vil komme er klart. Om ikke andet så i form af de mere og mere ulidelige konsekvenser af den fortsatte især muslimske indvandring. Sammenbruddet Både teoretisk og praktisk er de danske stramninger i form af 24-årsregel og tilknytningskrav undermineret. EU s opholdsdirektiv af 2004 giver uden begrænsninger af nogen art ret til familiesammenføring for statsborgere i et EU-land med en person fra tredjeland. Alt hvad der kræves, er et kortvarigt ophold formentlig er ti uger nok i et andet EU-land, hvorefter parret (f.eks. den danske statsborger med pakistanske rødder og vedkommendes pakistanske ægtefælle) kan genindrejse til f.eks. Danmark. Pointkrav i form af uddannelse, sprogkundskaber m.v. er ganske nyttesløse. Opholdsdirektivet er ikke til at komme udenom, borgernes frie bevægelighed trumfer alt, inklusive nationalstatens ret til selv at afgøre, hvem den vil tillade inden for sine grænser. Sådan er det i teorien, og praksis viser, at det står lige så galt til, som man derfor kunne frygte. I en rapport fra SFI fra oktober 2009 konkluderes det flere gange, at der ikke kan konstateres en forøget tilbøjelighed blandt etniske minoriteter til at gifte sig»internt«i Danmark på nær for en mindre del af dem med tyrkisk baggrund. Af ti undersøgte minoritetsgrupper er de otte til ni muslimske (eneste undtagelse er eks-jugoslavien, hvorfra både stammer serbere og bosniere). Da disse mennesker næppe er holdt op med at gifte sig, må det betyde, at kædevandringerne fortsætter, hvilket SFI da også dokumenterer. Det er hidtil primært sket det ved den»langsomme«malmø-model, hvor personen fra tredjeland efter fem års ophold kan søge og få svensk statsborgerskab, hvorpå parret kan rejse til Danmark som EU-borgere. Bemærk, at disse par ikke optræder i statistikken over familiesammenførte. Fremover vil det i stigende grad ske efter den»hurtige«model, der er skitseret ovenfor. Metockdommen af 2008, der var en fortolkning af opholdsdirektivet, har gjort dette klart. Og det stopper ikke med dem, der har fået dansk statsborgerskab. Har man kun permanent opholdstilladelse i Danmark, bliver det lidt vanskeligere, men langt fra umuligt. I så fald etablerer man de såkaldte pendlerægteskaber, hvorefter den ene part kommer til Danmark i tre måneder om året på turistvisum (de danske ambassader i de berørte lande oplyser om en væsentlig stigning i antallet af gengangere, der ønsker visum til Danmark). På et eller andet tidspunkt vil et sådant par utvivlsomt få opholdstilladelse i Danmark med henvisning til, at tilknytningskravet nu er opfyldt. EU bestemmer Så i den virkelige verden findes der ikke en dansk udlændingepolitik i forhold til familiesammenføringer. EU har overtaget dansk suverænitet, og resultatet bliver derefter. Samtidig fyldes danskerne med den løgn, at der føres en stram udlændingepolitik. Det er grove løjer, og det kan og vil ikke vare ved. For nu må vi nøjes med at konstatere, at partisystemet, som vi kender det, har spillet fallit. Fri proces Pengeindsamling til retssagen om Lissabon-traktaten Af Helge Rørtoft-Madsen Når dette læses er der startet en landsomfattende pengeindsamling til støtte for denne uhyre vigtige retssag. Folkeafstemningskomité 2010 er initiativtager til og står for indsamlingen. -2-

3 Derfor beder vi om penge Hvorfor bede folk i bred almindelighed om penge til den sag? Fordi sagsøgerne imod velbegrundede forventninger ikke har kunnet få fri proces - dvs. sagsomkostningerne betalt til ankesagen ved Højesteret den 13. og 14. december. Sagsøgerne skal derfor betale deres omkostninger ved ankesagen. Og det drejer sig om et større beløb end sagsøgerne kan punge ud med. Målet med landsindsamlingen er at samle kr. inden 13. december. Man kan indbetale beløb på 100 kr. via sms eller indbetale beløb efter eget valg via netbank til reg. nr. 0400, konto nr i Lån og Spar Bank A/S. Nødvendig grundlovssag I et demokratisk retssamfund burde borgere af indlysende demokratisk grunde som en selvfølge kunne rejse en grundlovssag og få den behandlet ved domstolene kvit og frit. Da grundloven er grundlaget for vores politiske demokrati, er et grundlovsbrud en forseelse imod demokratiet. Hvis politikerne ikke overholder den grundlov, de med deres underskrift er forpligtet på over for borgerne, gør de sig derfor skyldige i den højeste politiske uret. Og vi, der har valgt dem med dertil hørende forpligtelse over for grundlovens ånd og bogstav, har kun domstolene til at føre kontrol med, om de overholder grundloven eller ej. Grundlovssager er derfor principsager i højeste klasse og i alles interesse. Og burde derfor være gratis at føre ved domstolene. Så enkelt er bare ikke at i dette tilfælde. Fordi vi borgere ikke har en umiddelbar har ret til at få en grundlovssag for domstolene. En højst beklagelig mangel i vores retssystem. Og da grundlovssagen om Lissabon-traktaten var i landsretten, hævdede regeringens advokat, kammeradvokaten, at sagsøgerne ikke har ret til at få sagen for domstolene. Trods den tidligere højesteretsdom i Maastricht-sagen i 90 erne, hvor Højesteret dengang afgjorde, at sagsøgerne havde ret til at føre denne ganske tilsvarende sag. Vi mener derfor at have en klar juridisk ret til at få grundlovsspørgsmålet i forbindelse med Lissabon-traktaten afgjort ved domstolene. Derfor ankede vi straks landsrettens dom til Højesteret. Historien bag retssagen I slutningen af november 2009 ansøgte vi dengang 38 borgere Justitsministeriets Civilstyrelse om fri proces til vores ankesag i Højesteret. Vi havde tidligere fået bevilliget fri proces til selve retssagen om, hvorvidt grundloven blev overtrådt, da regeringen besluttede at godkende Lissabontraktaten uden folkeafstemning eller grundlovsændring. Denne gang gik over der otte måneder (!), indtil Civilstyrelsen besvarede ansøgningen med et afslag. Det kan næppe have taget otte måneder at træffe afgørelsen, for den burde være let og ukompliceret. Sagen drejer sig jo om samme grundlovssag, som Civilstyrelsen tidligere har bevilliget fri proces til. Den opfylder betingelserne for fri proces i en særlig paragraf i retsplejeloven ved at være principiel og af almindelig offentlig interesse. Det har Civilstyrelsen tidligere erkendt og skulle nok kunne erkende et en gang til. Den lange sagsbehandling må vel så være gået med at flikke et mildt sagt yderst problematisk begrundet afslag sammen. Her hævder Civilstyrelsen, at ankesagen ikke har principiel karakter og almen interesse på grund af landsrettens dom. Som om en sag ændrer karakter på grund af en dom. Og så meget mere er sagen stadig principiel og af almen interesse som landsretten undlod at tage stilling til sagens kerne, selve grundlovsspørgsmålet. Er Civilstyrelsen uvildig? Reelt spiller Civilstyrelsen en alt andet end uvildig rolle. Ved for det første at tilslutte sig regeringens, dvs. kammeradvokatens synspunkt, at vi ikke skulle have ret til at få grundlovssagen for domstolene. For det andet ved at mene, at Højesteret nok vil komme til samme resultat som landsretten. Civilstyrelsen mener åbenbart uden at kunne vide det - at regeringen vil få ret ved Højesteret. Men ankesagen handler jo netop om, om vi eller regeringen har ret. Når Civilstyrelsen -3-

4 ikke desto mindre mener, at regeringen nok får ret, argumenterer den rent hypotetisk og i regeringens favør. På denne måde er Civilstyrelsen reelt medvirkende til at beskytte regeringen og hindre retten i at gå sin gang. Procesbevillingsnævnet tager stilling Afslaget er så graverende dårligt begrundet, at vi måtte bede en mere uvildig instans vurdere det. Derfor klagede vil over afgørelsen til Procesbevillingsnævnet, der tager sig af den slags klager. Og hvad nåede Procesbevillingsnævnet så frem til? En reelt ubegrundet bekræftelse af Civilstyrelsens vurdering og afslag. Med den konsekvens for sagsøgerne, at vi for at komme videre med sagen selv skal betale omkostningerne for ankesagen i Højesteret nu i december. Folkeafstemningskomité 2010, der blev stiftet i februar måned, mener, at hele denne sag er så uhyre vigtig og i alles interesse, at det økonomiske problem ikke må hindre sagen i at blive ført helt til enden. Og da omkostningerne langt overstiger sagsøgernes økonomiske formåen, har Folkeafstemningskomité der er stiftet for at støtte sagen besluttet at gå den besværlige vej med en landsomfattende pengeindsamling. Naturligvis i forventning om, at sagsøgerne vinder ankesagen i Højesteret. Så det derefter kan blive afgjort, om den danske befolkning blev snydt for en grundlovsbestemt og demokratisk nødvendig folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Støt sagen! Pengeindsamlingen giver nu alle mulighed for at»være med«i sagen ved at give et beløb, der bidrager til at dække sagsøgernes omkostninger. Desuden: da der allerede nu er udsigt til, at EU s statschefer vil give EU magt til at overvåge, måske regulere medlemslandenes nationale budgetter (finanslove) ved at ændre Lissabon-traktaten, er spørgsmålet om folkeafstemning igen højaktuelt. Grundlovssagen om Lissabon-traktaten er med til at forsvare det demokratisk nødvendige krav om folkeafstemninger ikke bare om Lissabon-traktaten, men også om kommende udvidelser af EU's magt på bekostning vores politiske selvstændighed. ~ ~ ~»I mine øjne er [kultur] ikke det, der gavner os, men det, der kræves af os. Kultur er ikke kulturelle tilbud. Det er alt det, du har fået i arv, før du selv valgte det. Det er ånden i dit hjem, sproget, sangene, fortællingerne og historien. Kort sagt er kultur ikke kunst på væggen. Kultur er det, at der stadig er nogen, der maler.«thomas Østergaard Aallmann i Kristeligt Dagblad 1. marts Løvehjerter Boganmeldelse af Niels Martin Lasthein ~ ~ ~»Krig er krig ingen elsker den. I sin blodige alvor kræver den dine værste sider for en tid; den trækker dig ind i voldens umælende uhygge. Krig er og bliver en rejse bort fra indforstået venlighed, sædvane og trygheds gode ånd en rejse væk fra hjemmet og ind i»mørkets hjerte«, som Joseph Conrad skrev.«(s.89) I kampzonen I Løvehjerter befinder vi os blandt danske soldater og deres feltpræst»i den hårdeste kampzone i verden i disse år«; vi er i Helmand, og danske soldater slås ihjel på lige fod med soldater fra andre lande i den internationale kamp mod terrorisme, i den internationale mission vendt mod de steder, hvor muslimske terrorister trænes. Hvor terroren mod Vesten opdyrkes, og hvorfra den spreder sig -4-

5 til, ja til hvad og hvor, det vides netop ikke.»aldrig mere en 11. september«kunne man sætte som overskrift på kampen, på dens nødvendighed. Løvehjerter er blevet til på en fremskudt militærbase - omgivet af fjender - langt fra det hjemlige, men absolut ikke uden hjem. Basen, eller borgen, var»danas have midt i en ørken!«(s.46), og trods det, at soldaterne var omringet af fjenden,»var borgen et muntert hjem, med et kristenmenneskes frihed, fordi vi blev en betydningsfuld del af en fortsat historie.«(s.46) Feltpræsten siger med megen god grund til soldaterne, at han er»et stykke fædreland«, de har fået med til det fjerne. De er altså ikke overladt til sig selv. Præsten minder dem om, at de ikke lever eller dør for sig selv, men at de i deres gerning og gennem deres offervilje videregiver det mest dyrebare, vi har, nemlig ånden i vores kultur. De repræsenterer denne ånd i deres kamp mod ligegyldigheden. Liv og død Døden er nærværende. På det halve år, hvor Hold 5 var udsendt og hvor feltpræst Thomas Østergaard Aallmann fulgte dem helt ud til fronten, sendtes seks soldater hjem i kiste, medens atten såredes. Danmark har ikke kæmpet i denne målestok siden Vi er fjernt fra» Tilværelsens ulidelige lethed«. Her handler det ikke om interessante betragtninger, men om liv og overlevelse. Soldatens liv og overlevelse, vor kulturs liv og overlevelse. Man mere end fornemmer soldatens og præstens hjerte banke. Hver dag er foruroligende, men også betagende i al sin enkelhed, nøgternhed og nøgenhed. Livet ved fronten er barskt, men i Løvehjerter bliver dette barske liv til opbyggelse for os læsere. Der kræves imidlertid noget af læseren, der risikofrit er med på turen. Af læseren kræves, hvad også krævedes af feltpræsten, der skrev bogen, fordi han skyldte soldaterne det:»at få skrevet denne bog er en fordring, der ligger gemt i det savn, jeg har med mig efter hans (Christian»Rocco«Raaschous) død.«(s.9) Af læseren kræves, at man er på det rene med, at disse soldaters indsats og deres ofre er givet for vores skyld. Hvorfor vi skylder soldaterne, at vi ærer dem. En dansk soldat»rocco«og Thomas er tæt på hinanden. De er gode kammerater. Ja, de er mere end det, de er brødre. Dødens nærvær og soldaternes accept af, at sådan er det, det er det fælles vilkår, der forener dem i dybeste samhørighed.»det er soldatens accept af sin død, der er den sandhed om krigen, der er hans dybeste erfaring.«(s.38) Det er igennem»roccos«skikkelse, at Aallmann karakteriserer vore soldater:»en fantastisk beåndet og glad ung mand, der gjorde, hvad han måtte gøre, hvis han skulle blive ved med at være tro mod sin kultur sig selv.«(s. 10)»Er du også tro mod vores kultur?«bogen handler om og hylder vore soldater. Den handler om at være tro mod vores kultur. Den handler om de frihedskæmpere, der går ind i dette forsvar for vores kultur fjernt fra hjemmet, men altså også i høj grad om os her hjemme. Den taler stærkt og direkte til os. Den kræver afgørelse også af os. Drager os med ind i kampen, da den - omend implicit - stiller sit ubønhørlige spørgsmål til læseren:»er også du tro mod vores kultur?«eller lukker du øjnene og munden for fredens skyld. For som Aallmann slutter med:»lad os minde hinanden om endnu en ting: Fred kan man altid få spørgsmålet er hvilken fred. Fred kan man altid få man skal bare bøje nakken.«(s.126) Således afgør vi, om vore soldater er døde forgæves. Måtte denne opbyggelige tale blive hørt og læst! Thomas Østergaard Aallmann LØVEHJERTER. Med panserinfanteristerne i Helmand. Trykkefrihedsselskabets Bibliotek 128 s. - Pris: 174,00 kr. -5-

6 Dansk Samlings julegave Nyt fra Dansk Samling - Nr Årets julegave fra DS er bogen Thorkild Gravlund folkets digter af P. N. BUHL (Århus 1997), som sammen med dette nr. af NYT er udsendt til alle medlemmer af DS, der ikke er i restance. Selvom bogen ikke er ny, er den stadig vedkommende, og når HS har besluttet at give medlemmerne netop denne bog, er det, fordi Thorkild Gravlund stadig har bud til os i dag. Ja, måske er det mere nødvendigt i dag end i hans samtid, at der lyttes til ham. Forfatteren og folkemindeforskeren Thorkild Gravlund ( ) søgte at trænge til bunds i den danske folkekarakter, og det er hans forståelse af folket som noget helt håndgribeligt, der er så nødvendig i dag som modvægt til den fremherskende opfattelse: at noget sådant som et folk enten ikke findes, eller at vi selv kan definere det efter forgodtbefindende. Gravlunds forståelse af folket er, at det dybest set er en slægt og dens jord og grænserne herfor. Af denne samhørighed over tid opstår en dyb kultur, slægten får et eget sind, ja, en slags nationalkarakter. Gravlund fandt, at landet var opbygget af gamle afgrænsede enheder: Sogne samledes i herreder, der samledes i landsdele, der samledes i riget. De små enheder er dele af den større. Overalt at hævde grænsen er at hævde landet og folket. I en tid, hvor man tror, at kultur er noget, man vælger, når man står op om morgenen, og hvor storeksperimenter som europæisk union og mellemøstlig indvandring opfattes som fornuftige eller ligefrem nødvendige, er der sandelig brug for jordbundenhed bogstaveligt talt! Det skal måske lige bemærkes, at bogen lider af en mangel: nemlig den, at Dansk Samlings forhold til Thorkild Gravlund ikke berøres, skønt der er et kapitel om 'Gravlunds forhold til partipolitik' (der især handler om politiske forsøg på omklamring af Gravlund). Denne mangel rådede Mads Kierkegaard heldigvis bod på i artiklen 'Thorkild Gravlund' i NYT nr ; en artikel, der også i sig selv er en fremragende introduktion til Gravlund og hans forfatterskab. Det anbefales at (gen)læse denne artikel, inden man giver sig i kast med bogen. I øvrigt er i samme nr. af NYT optrykt artiklen 'Det nationale livssyn' af Gravlund selv. DS lå stadig inde med et restlager af omtalte nr. af NYT, som vi har valgt at udsende sammen med bogen desværre var der ikke nok til, at alle kunne få et eksemplar, hvorfor vi har valgt først og fremmest at sende det til medlemmer, kommet til siden Andre må se efter det i deres gemmer eller gå ind på Dansk Samlings hjemmeside. God læselyst! AW Hvad vinteren gemte Af Ole Hyltoft, foråret 2010 Runken bark og stive stammer. Jorden hård som jernbeton. Vi er ramt af kuldens hammer. Det er årets lavsæson. Hvor vi længes efter noget, Barske, brynjeklædte bøge et forstenet døde-bal. Ingen af dem tør forsøge bryde ud af vintrens skal. Hvor vi længes efter noget, -6-

7 I vort indre bær vi på en tanke håbefuld og from: at en dag så vil vi se en verden, som er lavet om. Hvor vi længes efter noget, Og så sker det, barken flækker; hvor den var så grov og rå vokser ud af alle sprækker kviste med små blade på. Hvor vi længes efter noget, Alle stiers brune buske får en lysegrøn kavaj. Blå og gule blomsterduske hegner hver en villavej. Endelig så fik vi noget, Æbletræets purpurblade hvilken duft af paradis. Sjæl og sans kan sammen bade i Hans kærligheds bevis. Endelig så har vi fået hvad en skaber har begået. Lugter rent som bjergets tinde; lugter dybt som kildens væld. Æbleblomsten er derinde i alverden, i os selv. Endelig så har vi fået hvad en skaber har begået. Det, vi syntes var forsvundet bag den kolde, runkne bark, er nu gådefuldt, genfundet i hver have, på hver mark. Endelig så har vi fået hvad en skaber har begået. Livets under, som vi søger i de lærdes tankespind og i digtermandens bøger, lukker våren hvert år ind. Endelig så har vi fundet hvad en skaber har udgrundet. -7-

8 Nyt fra Dansk Samlings landsråd DS landsråd samledes lørdag den 2. oktober i Nyborg på Hotel Nyborg Strand. Selve landsrådsmødet indledtes med valget af Jørgen Brandt som ordstyrer og landssekretær Erik Dyring- Olsen som referent. Dagsordenen blev derefter godkendt. Herefter var det landsformand Adam Wagner, der skulle aflægge beretning. HS havde i det forgangne år holdt to møder, der først og fremmest havde drejet sig om forberedelse af»dansk Samlings politiske synspunkter«. Desuden kunne landsformanden berette om de møder, der havde været i årets løb, nemlig 4. maj i Mindelunden i København, hvor HS-medlem Erik Dyring-Olsen havde talt, et velbesøgt møde på Hvidsten kro, hvor både Kasper Støvring, Thorkil Sohn og landsformanden havde talt og endelig udflugten til den Sønderjyske Sten, hvor landsformanden havde talt. DS er som forening blevet medlem af Danmarks-Samfundet. Endvidere er DS begyndt meget mere aktivt at tage del i Folkebevægelsen mod EU og havde således deltaget i en større strategikonference tidligere på året. DS anser det for sin opgave at fastholde Folkebevægelsen på dens tværpolitiske grundlag. Landsformanden understregede i sin beretning vigtigheden af det arbejde, HS har foretaget med udkastet til»dansk Samlings politiske synspunkter«, da der ikke er tvivl om, at der kan blive brug for, at DS stiller op ved de kommende folketingsvalg, ikke mindst da der ikke længere er nogen i folketinget, der repræsenterer en konsekvent unionsmodstand eller en konsekvent modstand mod den igangværende indvandring fra tredjelande. Efter beretningen aflagde landskasserer Lona Friborg regnskabet, der blev godkendt. Til HS genvalgtes Lona Friborg og Erik Dyring-Olsen og Peter Riise. Som suppleant til HS genvalgtes Jesper Kejlsø. Som revisorer genvalgtes Jørgen Brandt og Erik Nørkjær (idet Jørgen Brandt som revisorsuppleant tidligere på året var indtrådt som revisor i stedet for Peter Jensen, der havde trukket sig). Som revisorsuppleanter nyvalgtes Henning Bussenius-Larsen og Peder Møller. Hverken Jørgen Brandt eller Marie Meyer genopstillede som revisorsuppleanter. Herefter var det tid for et stort punkt nemlig stillingtagen til det i NYT nr fremlagte forslag til»dansk Samlings politiske synspunkter«jf. vedtægternes 2 stk. 2, 5 stk. 3 og 10 stk. 1. Dette punkt optog landsrådet i flere timer og mange punkter blev diskuteret indgående. Både detaljer og bagvedliggende politiske overvejelser blev diskuteret. Der var tilslutning til nødvendigheden af at få vedtaget sådanne politiske synspunkter og også flere kapitler blev vedtaget uden videre diskussion. Dansk Samlings politiske synspunkter blev vedtaget i en let ændret form i forhold til det fremlagte og vil blive tilsendt alle medlemmer og abonnenter, ligesom det vil blive lagt ud på DS hjemmeside. Helt overordnet blev det besluttet at titlen på de politiske synspunkter skal være Dansk Samlings grundsyn. Der var ingen indkomne forslag. Derefter besluttede landsrådet, at Dansk samling skal forsøge at stille op til folketinget enten som liste eller ved at opstille en række løsgængere. Det påhviler HS at arbejde hen imod en sådan opstilling. Baggrunden er, at der ikke i folketinget er noget (ikke-socialistisk) parti, der er egentlig modstander af EU, ligesom der heller ikke længere kan siges at være noget parti, der arbejder for helt at bringe indvandringen fra tredjeverdenslande til ophør. Det besluttedes, at næste års landsråd skal samles lørdag den 8. oktober 2011 på Tommerup Efterskole denne efterskole var i 1936 en højskole, og her stiftedes DS og kan næste år fejre sine 75 år. Derpå fremlagde landsformanden sit forslag til landsrådsudtalelse, som vedtoges uden ændringer (se forsiden). Landsrådet afsluttedes efter et langt arbejdsomt møde. Før landsrådsmødet havde landsformanden talt om»dansk Samlings politiske synspunkter før og nu; samt om Danmarks stilling og Dansk Samlings opgave«. -8-

9 Undervejs blev mødet midlertidigt afbrudt af frokosten, som deltagerne ligesom i tidligere år kunne nyde til favørpris takket være privat tilskud. Tilskudsgiveren var som i de foregående år HSmedlem Hans Møller Hansen. Siden landsrådet mødtes, har HS holdt konstituerende møde; konstitueringen er uændret. Varelager Varerne kan bestilles hos DS Postkort/miniplakater»Kærlighed til fædrelandet«: Arkitekttegnet af Rich. Jessen Genoptryk. 10 stk. kr. 60 DS-emblem (kun for medlemmer!): Opretstående Dannebrogs-emblem i emalje. Kun for medlemmer: Kr. 50 Bøger: AHRENDTSEN, ALEX: Den danske ligevægt. Frihedsbrevet s.: Kr. 20 SCRUTON, ROGER: Nationernes nødvendighed. Dansk Samling s.: Kr. 35 VEDSTESEN, STEN-O. B.: Det fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Frihedsbrevet s.: Kr. 25»Frihedsbrevet«(unionsmodstander-tidsskrift): Nr. 3, juli kvartal Tema: Fra Moskva til Bruxelles. Om Rusland og Europa. Østlandene og den Europæiske Union. 47. s.: Kr. 15 Nr. 4, oktober kvartal s.: Kr. 15»NYT fra Dansk Samling«; temanumre: Fædreland og Folkestyre; nr. 1, januar 1999, 55. årg. 12 s.: Gratis Modersmål og Folkestyre; nr. 5, december 1999, 55. årg. 16 s.: Gratis Nationalstaten; nr. 3, september 2000, 56. årg. 12 s.: Gratis Danmark, EU og Europa. Status efter Euro-afstemningen; nr. 1, 2001, 57. årg. 16 s.: Gratis Folkene og EU-forfatningen; nr. 4, 2001, 57. årg. 16 s.: Gratis Grundloven og udviklingen i EU; nr. 3, 2002, 58. årg. 16 s.: Gratis EU og forsvaret; nr. 4, 2003, 59. årg. 12 s.: Gratis EU-forfatningen; nr. 2, 2004, 60. årg. 16 s.: Gratis Befrielsen 60 år; nr. 2, 2005, 61. årg. 16 s.: Gratis DS ligger desuden inde med mange almindelige numre af»nyt fra DS«; spørg endelig! Bestilling foretages ved henvendelse til landsformanden (se bagsiden) eller ved e-post til: Priserne er uden forsendelsesomkostninger, som vil blive lagt til det samlede beløb. Købes der for mere end 100 kr., tilsendes varerne dog portofrit! -9-

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner:

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1 FAKTABOKS LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1. Sammenlægning af EF/EU til en union med retssubjektivitet ( juridisk person ). 2. Kompetencekategorierne 3. EU' s tiltrædelse af Den europæiske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af Tekster: Sl 121, 1 Joh 4,12-16a, Joh 15,1-11 Salmer: Lihme kl 9.00: 4 Giv mig Gud 289 Nu bede vi 292 Kærligheds og sandheds ånd 696 Kærlighed er lysets kilde Rødding kl 10.30 4 Giv mig Gud 47 Jeg løfter

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

STEM NEJ. 3. december og bevar retsforbeholdet

STEM NEJ. 3. december og bevar retsforbeholdet STEM NEJ 3. december og bevar retsforbeholdet Denne pjece er udgivet af Nødvendigt Forum, et initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed, med støtte af: Afstemningen om retsforbeholdet Et folketingsflertal

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Afskedsprædiken til 18. s. e. trin. kl i Engesvang

Afskedsprædiken til 18. s. e. trin. kl i Engesvang 1 Afskedsprædiken til 18. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 729 - Nu falmer skoven 31 Til himlene rækker 52 Du Herre Krist 70 - Du om til vor runde jord 8 - Om alle mine lemmer Hvis man læser Gt, kan man

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Den danske udlændingepolitik 2010 en status

Den danske udlændingepolitik 2010 en status Den danske udlændingepolitik 2010 en status - af Morten Uhrskov Jensen Der finder i disse år en betydelig indvandring sted til Europa, herunder til Danmark. Denne indvandring finder især sted fra den tredje

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed!

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed! PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 25.MAJ 2015 FRILUFTSGUDSTJENESTE PARKEN VED SMÅSKOLEN VED NAKKEBØLLE FJORD Tekster: Ap. G. 10,42-48a; Joh.3,16-21 Salmer: 290,291,312,723 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 - Vi rækker vore hænder frem 728 Du gav mig O Herre 321 - O kristelighed, v 6 O kærlighed

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Prædiken pinsedag. Salmer:

Prædiken pinsedag. Salmer: Prædiken pinsedag Salmer: DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 300: Kom, sandheds Ånd DDS 282: Apostlene sad i Jerusalem // DDS 287: Kraften fra det høje DDS 446: O, lad din Ånd DDS 291: Du som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Aftale om Danmark i Europol

Aftale om Danmark i Europol Aftale om Danmark i Europol Vi er enige om, at Danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. Det er gennem medlemskabet af EU, at Danmark får den indflydelse, som

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

Bevidst fusk eller bare sjusk?

Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronik 04.11.2016 kl. 09:15 Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronikørerne nærer stor bekymring om, hvorvidt uledsagede flygtningebørn og andre ansøgere om familiesammenføring kan regne med, at deres sager

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningen Amagerinvestor stiftedes 11. januar 2013 på initiativ af Dansk Aktionærforening, der også er sekretariat for Foreningen Amagerinvestor. Foreningen

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere