Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R"

Transkript

1 Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontingentindtægter 1000 Kontingent A-medlemmer , , Kontingent B-medlemmer , , Kontingent C-medlemmer 8.625, , Kontingent D-medlemmer * Kontingentindtægter , ,00 Støtteindtægter 1400 Tips og Lotto midler , , Externe støtte indtægter , ,00 * Støtteindtægter , ,00 Salg af vare og ydelser 1600 Arrangementer , , Indtægt Regionsmøder 1700 Materialesalg 3.610, ,00 * Salg af vare og ydelser , ,00 * Nettoindtægter , ,00 U D G I F T E R ADMINISTRATION 2100 Kontorartikler , , Transport 6.718, , Telefon, Fax og internet 6.903, , Tryksager 2320 Porto , , Forsikringer 2.874, , FOLA information 2360 Abonnementer 1.632, , Tab på debitorer 2400 Småanskaffelser 719,45 719, Aviser og Blade 3.231, , Fagliteratur 2650 Revisor 2850 Kassedifferencer 2950 Gebyrer 735,5 735,5 * ADMINISTATION , ,59 KONTOROMKOSTNINGER 3100 Husleje , , EDB-udgifter 2.177, ,04 * KONTOROMKOSTNINGE , ,04 LØN 4100 Løn, A-indkomst , , Tillæg 4150 Virksomhed ATP 1.788, , Virksomhed pension

2 4180 Medarbejder ATP 4190 Medarbejder pension 4200 Ferietillæg 4.770, ,00 * LØN , ,60 HÅNDBOG 5200 Håndbog * Håndbog ARRANGEMENTER 5400 Honorarer fordragsholder 5410 Lokaler 5420 Forplejning 674,4 674, Konferencematerialer 5440 Annoncering 5450 Porto 5460 Transport 1.117, ,00 * Arrangementer i alt 1.791, ,40 REGIONSMØDER og TEMAAFTENER 5500 Honorarer foredragsholde , , Lokaler 6.984, , Forplejning Konferencematerialer , , Annoncering 2.334, , Porto , , Transport , ,75 * Regionsmøder og temaaft , ,03 BESTYRELSE OG GENERALFORSAMLING 6000 Generalforsamling FOLA 6100 Bestyrelsesmøder FOLA , , Konferencer 1.542, ,30 * Bestyrelse og generalfors , ,15 AFSKRIVNINGER 6700 Afskrivninger 5.052, ,63 * Afskrivninger i alt 5.052, ,63 * RESULTAT FØR RENTER , ,56 FINANSIERINGSINDTÆGTER 7000 Renteindtægter , ,97 * Finansieringsindtægter , ,97 FINANSIERINGSUDGIFTER 7100 Renteudgifter 7200 Renteudgifter kreditorer 7300 Gebyr bank,giro,pbs 295,5 295, Renteudgifter u. fradrag * Finansieringsudgifter 295,5 295,5

3 * PERIODENS RESULTAT , ,03 A K T I V E R ANLÆGSAKTIVER 8000 Driftsmidler & Inventar 8010 Tilgang i året Drift/inventar , , Afgang i året drift/inventar 8030 Akk. afskrivning af driftsmi * Anlægsaktiver , , Varebeholdning * Varebeholdning TILGODE FOR SALG 8200 Debitorer, ubetalte faktura , , Tab på debitorer * Tilgode for salg , , Depositum og andre tilgod 8301 Personalekøb * Andre tilgodehavender * Tilgodehavender , , Bank , , Bank Bank , , Kasse * Likvide beholdninger , ,24 * AKTIVER , ,62 P A S S I V E R EGENKAPITAL 8500 Egenkapital , , Årets resultat 8520 Overført fra tidligere år 8530 Mellemregning * Egenkapital , ,79 KORTFRISTET GÆLD Løn 8600 Nettoløn 8610 Skyldig A-skat, personale 8.121, , Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 2.113, , Skyldig SP (særlig pension 8640 Skyldig ATP 487,8 487, Feriepenge hensat , , Feriepenge udbetalt 8670 Skyldig pension, gruppeliv * Løn , ,80

4 8700 Forudbetalt fra kunder 1.125, ,00 * Forudbetalinger 1.125, , Kreditorer, ubetalte regnin 8810 Lån 8820 Anden gæld * Kreditorer * Kortfristet gæld , ,80 * PASSIVER , , Ukendte poster * Balancekontrol

5 Sidste år Budget % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2

6 975, , , , ,0 745, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0-731, , ,7

8 -9.000, , , , , ,

9 Kære Lotte + Fola, nedenfor følger det udkast til lovforslag om øgede muligheder for ledelsesmæssig og bestyrelsesmæssig samdrift, som er blevet BUPL bekendt. Forslaget er lækket og det forklares nu, at det er et Venstre udspil i valgkampen og derfor har det pt. ikke status som et lovforslag fremsat af ministeren. Uanset hvad det er - så er det meget vidtgående...de nuværende bindinger på max 150 elever i skolen og forældrebestyrelsens vetoret mod samdrift, foreslås fjernet - og der gives i forslaget kommunalbestyrelsen fri ret til at beslutte samdrift, herunder sammenlægning af bestyrelser under (justerede) skolebestyrelsesregler Det bemærkes, at "lovforslaget" også giver øgede muligheder for at optage børnehavebørn i SFO IU er meget velkomne til at ringe, hvis der er "teknikaliteter" i ønsker uddybet. Og ser vi i øvrigt frem til at samarbejde med jer i denne sag. Rejsesekretær i BUPL Søren Winther Mail: Mobil: Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen og større frihed til at organisere skolevæsenet i overensstemmelse med lokale forhold m.v.) UDKAST I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk. 1. 1

10 2. I 3, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:»ved små skoler, jf. 55 d, 1. pkt., eller ved små afdelinger under en skole, jf. 24, stk. 4, og 55 d, 2. pkt., kan der optages børn fra det fyldte 3. år i en udvidet skolefritidsordning.«3. I 12, stk. 3, og 19 d, stk. 8, ændres»skolen«til:»elevens lærere, eventuelt med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning«. 4. I 13, stk. 1, 1. pkt., ændres»skolens«til:»lærernes og eventuelt skolens leders«. 5. I 14, stk. 3, 4. pkt., og 19 f, stk. 2, ændres»skolen«til:»vedkommende lærer«. 6. I 16, stk. 5 og 6, ændres»nr. 5«til:»nr. 4«. 7. I 19, stk. 2, 1. pkt., 24, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og 42, stk. 1, 1. led, udgår»selvstændig«. 8. I 19 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal etableres et integreret bibliotek bestående af skolebibliotek og folkebibliotek. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med kulturministeren regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 4 og kapitel 6.«9. 24, stk. 1, 3. pkt., ophæves , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at flere skoler skal have fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt, jf. 36, stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelse af kommunens skolevæsen.«11. I 24 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Består en skole af flere undervisningssteder, udgør hvert undervisningssted en afdeling med hver sit skoledistrikt, jf. 36, stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afdelinger og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelse af kommunens skolevæsen.«stk. 4 bliver herefter stk , stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:»stk. 5. Endelig beslutning om nedlæggelse af en skole skal være truffet senest den 1. december året forud for begyndelsen af det skoleår, hvori nedlæggelsen forventes at finde sted. Undervisningsministeren fastsætter regler om proceduren ved kommunalbestyrelsens beslutning om nedlæggelse af en skole.« a affattes således:» 24 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en skole og et eller flere kommunale dagtilbud oprettet i henhold til dagtilbudsloven skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

11 Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender nærmere regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen.«14. I 25, stk. 1, 2. pkt., og i 25, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter»små skoler«:»jf. 55 d, 1. pkt., eller ved små afdelinger under en skole, jf. 24, stk. 4, og 55 d, 2. pkt.,«. 15. I 33, stk. 4, 1. pkt., ændres»skolens leder«til:»kommunalbestyrelsen«, og 2. pkt. ophæves. 16. I 36, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»består en skole af flere afdelinger, jf. 24, stk. 4, med hver sit distrikt, indskrives barnet i afdelingen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, jf. dog stk. 3, 3, stk. 2, 5, stk. 8, og 22.«17. I 36, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter:»en folkeskole«:», herunder en afdeling under en skole, jf. 24, stk. 4,«. 18. I 36 indsættes i stk. 4, 1. pkt., efter»en skole«og i stk. 7,1. pkt., efter»den skole«:», herunder en afdeling under en skole, jf. 24, stk. 4,«. 19. I 39, stk. 2, 1. og 2. pkt., og 46, stk. 2, 2. pkt., ændres»skolen«til:»skolens leder« , stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen tilbydes vederlagsfri undervisning i folkeskolen, og påser, at ethvert barn indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.«21. 40, stk. 2, 1. led, affattes således:»kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:« , stk. 2, nr. 2 og 8, ophæves. Nr. 3-7 bliver herefter nr I 40, stk. 2, nr. 3, der bliver nr. 2, indsættes efter»hver enkelt skoles«:»og hver enkelt afdeling under en skoles, jf. 24, stk. 4,« , stk. 4, 1. pkt., affattes således:»bortset fra de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen, og de i stk. 2, nr. 1-6, nævnte beslutninger kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis delegere sine beføjelser efter denne lov til skolebestyrelserne.«25. I 41, stk. 3, udgår», jf. 40, stk. 2, nr. 3-8.«.

12 26. I 42, stk. 8, 1. pkt., ændres»4«til:»2«, og»april i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse«ændres til:»august i lige år« , stk. 11, 2. pkt., ophæves. 28. I 42 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for skoler med en udvidet skolefritidsordning efter 3, stk. 4, 2. pkt., eller for hvilke der er etableret fælles ledelse efter 24, stk. 3, eller 24 a. Forældrerepræsentanterne skal dog altid udgøre et flertal af skolebestyrelsens eller den fælles bestyrelses medlemmer. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens fravigelse af stk. 1.«29. I 43, stk. 1, indsættes efter»skolebestyrelsen«:», herunder om i hvilke tilfælde andre personer end forældremyndighedens indehavere kan være valgbare og valgberettigede« , stk. 2, 3. pkt., affattes således:»undervisningsministeren fastsætter regler om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt.«31. I 44, stk. 1, ændres»skolens virksomhed«til:»alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personsager«, og som 2. pkt. indsættes:»skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.«32. 44, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og skolens værdiregelsæt.«33. I 44, stk. 7, udgår», jf. 40, stk. 2, nr. 2«. 34. I 44, stk. 10, indsættes efter»forslag til«:»skolens leder og«, og»den pågældende skole«ændres til:»skolebestyrelsens virksomhed« , stk. 11, 2. og 3. pkt., affattes således:»der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for offentligheden.«36. 45, stk. 1, affattes således:»ved hver skole ansættes en leder, der varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse af skolen.«37. 45, stk. 2, 4 og 5, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

13 38. I 46, stk. 1, indsættes som 1. pkt.:»skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.«39. I 46 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Skolens elever inddrages i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed. På skoler, hvor der er elevråd, jf. stk. 2, drøftes formen for inddragelsen gennem dette.«40. 47, stk. 1, ophæves. Stk. 2-6 bliver herefter stk I 47 a, stk. 2, 1. pkt., ændres»nr. 4«til:»nr. 3« , stk. 2, 4. pkt., affattes således:»reglerne i lovgivningen om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af hel eller delvis fripladstilskud.«43. 51, stk. 1, affattes således:»skolebestyrelsens afgørelser efter 44, stk. 2-6 og stk. 9, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«44. I 53, stk. 2, ændres»nr. 5«til:»nr. 4«. 45. I 55, stk. 1, udgår»eller for at bevare små skoler«. 46. I 55, stk. 2, udgår»eller udvidet samarbejde mellem folkebiblioteket og skolebiblioteket«. 47. I 55 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i folkeskolelovens 36, stk. 2 og 3, og 42 for Sankt Annæ Gymnasium i Københavns Kommune.«48. Efter 55 c indsættes:» 55 d. Undervisningsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen fravige lovens bestemmelser, bortset fra bestemmelserne i kapitel 1 og kapitel 4, for skoler med normalt ikke over 150 elever (små skoler). Det samme gælder for afdelinger under en skole, jf. 24, stk. 4, når afdelingen har normalt ikke over 150 elever (små afdelinger).«49. I 57 a, stk. 3, nr. 5, ændres»danmarks Skolelederforening«til»Skolelederne«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2008.

14 Stk. 2. Folkeskolelovens 24, stk. 1, 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007, som ophævet ved denne lovs 1, nr. 9, forbliver dog i kraft for skoler, der er henlagt under en anden skoles ledelse før den 1. maj Stk. 3. [Overgangsbestemmelse om undervisningssteder og afdelingsstruktur.] 1. Baggrunden for lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Regeringen har sammen med partierne bag folkeskoleloven (regeringspartierne, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti) siden november 2002 gennemført en række ændringer af folkeskoleloven, fortrinsvis rettet mod indholdet i folkeskolens opgaver med henblik på at forbedre det faglige niveau. De gennemførte tiltag udgør et godt afsæt for den videre udvikling af folkeskolen, men for at målene kan nås, er der behov for tage yderligere initiativer. Med dette lovforslag rettes opmærksomheden mod rammerne for styrelsen af folkeskolen og nogle tilgrænsende kommunale serviceområder. De større kommuner, der er et resultat af kommunalreformen, giver gode forudsætninger for et løft af den kommunale opgaveløsning, ligesom det gør det muligt at give kommunalbestyrelserne en større frihed til at organisere en bæredygtig opgaveløsning, der er i overensstemmelse med lokale behov. 2. Indholdet af lovforslaget 2.1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen Driften af folkeskolen er en kommunal opgave, og det er derfor kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for folkeskolen. Der må ikke være tvivl om, at det således er den enkelte kommunalbestyrelse, som har det endelige ansvar for undervisningen i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har i mange kommuner udvist stor tilbageholdenhed med at give instruktion til de enkelte skoler. Dette fremgår bl.a. af en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut om kommunalbestyrelsernes kvalitetssikring af folkeskolen fra juni Denne tilbageholdenhed kan have bidraget til at skabe det indtryk, at kommunalbestyrelsens mulighed for at styre folkeskolen er mere begrænset, end det faktisk er tilfældet. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven om ansvarsforholdene for kommunalbestyrelse, skoleleder og skolebestyrelse. Denne vurdering har afdækket, at folkeskoleloven indeholder en række uklarheder vedrørende den konkrete ansvars- og kompetencefordeling mellem kommunalbestyrelse, skolebestyrelse, skoleleder og lærere. Folkeskoleloven opregner f.eks. i 40, stk. 2, en række beslutninger, der træffes af kommunalbestyrelsen. Men det er usikkert, om der skal sluttes modsætningsvis herfra, således at kommunalbestyrelsen er afskåret fra at træffe andre beslutninger end de anførte. Tilsvarende giver det anledning til tvivl, når lovens 40, stk. 1, foreskriver, at kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen, fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed samt fører tilsyn med skolerne. Formuleringerne kan give grundlag for en antagelse om, at der er beslutninger inden for disse mål og rammer, som kommunalbestyrelsen ikke kan beskæftige sig med. Anvendelse af udtrykket»tilsyn«antyder, at kommunalbestyrelsens rolle er begrænset til at være tilsynsførende, hvilket ikke harmonerer med, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for folkeskolen. Herudover er der en række eksempler på, at loven tillægger»skolen«eller»den enkelte skole«som sådan beføjelser og pligter. Det er i en række tilfælde uklart, om der med anvendelsen af ordet skole sigtes til skolens leder eller til lærerne eller eventuelt til lederen og læreren i forening, og om hensigten har været at afskære kommunalbestyrelsens kompetence på de nævnte områder. Der er grund til at antage, at netop disse usikkerhedsmomenter har været en medvirkende årsag til den tilbageholdenhed, som Danmarks Evalueringsinstitut har konstateret i forbindelse med den omtalte rapport.

15 På den baggrund foreslås med denne del af lovforslaget en række præciseringer af folkeskolelovens bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Forslagene ændrer ikke på den gældende opgavefordeling, hvorefter det er en kommunal opgave at drive folkeskolen, men præciserer og tydeliggør kommunalbestyrelsens ansvar for den enkelte skole såvel som for kommunens samlede skolevæsen. Det er fortsat på de enkelte skoler, at man inden for de givne rammer skal drage omsorg for undervisningens kvalitet og fastlægge undervisningens nærmere organisering og tilrettelæggelse. Derfor er der også behov for at præcisere bestemmelserne om skolelederens ansvar. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 572 af 9. juni 2006 om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen). Loven pålægger bl.a. kommunalbestyrelsen en forpligtelse til i en årlig kvalitetsrapport at tage stilling til status for kommunens skolevæsen og til i tilfælde af konstateret dårlig kvalitet på en skole at udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre det faglige niveau. Formålet med kvalitetsrapporten er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen Kommunalbestyrelsens ansvar Kommunalbestyrelsens ansvar for den enkelte skole såvel som for kommunens samlede skolevæsen skal fremgå klarere af loven. Det skal præciseres, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at træffe enhver beslutning om folkeskolen inden for det gældende lovgrundlag, medmindre der er tale om beslutninger, som forudsætter en særlig sagkundskab, eller som udtrykkeligt er henlagt til en anden myndighed, f.eks. skolebestyrelsen. Det forhold, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af folkeskolen, betyder ikke, at alle beslutninger skal forelægges for kommunalbestyrelsen, men at ansvaret hos medarbejderne i det kommunale skolevæsen er afledt af kommunalbestyrelsen. Selvom kommunalbestyrelsens ansvar præciseres på den angivne måde, vil det fortsat være sådan, at de konkrete beslutninger om undervisningens organisering og tilrettelæggelse træffes på de enkelte skoler inden for de givne rammer. Der henvises især til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Skolelederens ansvar På den enkelte skole har skolelederen - inden for de mål og rammer, der følger af lovgivningen og af kommunalbestyrelsens beslutninger - ansvaret for skolen. Det skal præciseres, at skolelederen refererer til kommunalbestyrelsen og indgår i den kommunale organisation på samme måde som andre kommunale ledere, samtidig med at lederen skal træffe de konkrete beslutninger om undervisningens organisering og tilrettelæggelse på skolen, så undervisningen kan få den nødvendige kvalitet i henhold til folkeskolelovens formål. Lovforslaget har til hensigt at fremme en stærk og synlig skoleledelse, ikke mindst i forhold til pædagogisk ledelse, og en del af de foreslåede præciseringer er således samtidig et led i en generel målsætning om at styrke skolelederen. Både international og dansk forskning og analyser viser, at kompetent og professionel skoleledelse er en af de vigtigste forudsætninger for udviklingen af en god skole, og der har i de senere år været stigende opmærksomhed om kvalificering og præcisering af skolelederens opgaveløsning. Det drejer sig dels om generelle ledelsesopgaver, dvs. opgaver, der er fælles for enhver institutionsleder, dels om særlige ledelsesopgaver, der er bestemt af, at skolens kerneydelse er uddannelse og dannelse af skolens elever i overensstemmelse med folkeskolens formål. I tråd hermed har Danmarks Evalueringsinstitut gennemført en undersøgelse af skoleledelse i folkeskolen, der resulterede i rapporten»skoleledelse i folkeskolen«fra august Som opfølgning på Evalueringsinstituttets rapport har Skoleledernes Fællesrepræsentation udarbejdet og i januar 2007 lanceret et»kodeks for god skoleledelse«med henblik på at inspirere landets skoleledere til at reflektere over og udvikle deres ledelsespraksis. Der henvises især til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Skolebestyrelsens opgaver og beføjelser

16 Lovforslaget indebærer ingen begrænsninger i skolebestyrelsens kompetenceforhold. Skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle som bindeled mellem forældrene og skolen. Det er fundet hensigtsmæssigt, at denne rolle styrkes ved at præcisere skolebestyrelsens opgaver i forhold til skolens værdier og elevernes trivsel, ved at præcisere skolebestyrelsens ansvar for at føre tilsyn med skolens virksomhed og ved at skabe større åbenhed om dens arbejde. Desuden lægges der med forslaget op til en ajourføring af regelsættet om valg til og medlemskab af skolebestyrelserne. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr og nr Større frihed til at organisere skolevæsenet i overensstemmelse med lokale behov Ved kommunalreformen blev der etableret større og mere bæredygtige kommuner. Regeringen og KL er enige om, at det bør føre til en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelsen af aftalte målsætninger. Større frihed til at organisere skolevæsenet ligger samtidig i naturlig forlængelse af, at bestemmelserne om kommunalbestyrelsens ansvar for den enkelte skole såvel som for kommunens samlede skolevæsen bliver præciseret og tydeliggjort, jf. pkt ovenfor. Formålet med denne del af lovforslaget er således at give kommunerne større frihed til at indrette kommunernes skolevæsen på en bæredygtig måde, der er i overensstemmelse med lokale forhold. Lovforslaget indebærer, at der skabes større frihed i forhold til skolevæsenets struktur gennem ophævelse af de lovgivningsmæssige begrænsninger i mulighederne for at etablere fælles ledelse af folkeskoler. Derudover indebærer lovforslaget, at der skabes større frihed i forhold til at sammentænke løsningen af andre kommunale serviceopgaver og folkeskolen. Dette omfatter øgede muligheder for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og daginstitutioner, fastsættelse af generelle bestemmelser om etablering af udvidet skolefritidsordning samt større frihed til at etablere lokale kulturcentre bestående af skolebiblioteker og folkebiblioteker Fælles ledelse af folkeskoler De lovgivningsmæssige begrænsninger i mulighederne for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler foreslås ophævet. Forslaget øger kommunalbestyrelsernes muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at fastlægge en hensigtsmæssig skolestruktur. Efter den gældende folkeskolelov kan kommunalbestyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler skal have fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever. Der gælder endvidere et krav om beliggenhed i et landdistrikt eller i et byområde med ikke over 900 indbyggere. For lidt større skoler med normalt ikke over 300 elever og uden det nævnte beliggenhedskrav har der været mulighed for med undervisningsministerens godkendelse at etablere forsøg med fælles ledelse. Ordningen er kendetegnet ved, at de skoler, der har fælles ledelse, hver især forbliver skoler i folkeskolelovens forstand. Med forslaget udvides kommunalbestyrelsens mulighed for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler til at omfatte alle folkeskoler uanset elevantal og beliggenhed, og der stilles ikke krav om, at der skal indhentes forsøgsgodkendelse fra undervisningsministeren. Kommunalbestyrelserne får med forslaget bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at fastlægge en hensigtsmæssig skolestruktur. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Afdelingsstruktur Det foreslås at fastsætte bestemmelser om, at når en skole består af flere undervisningssteder, skal hvert undervisningssted udgøre en afdeling. Betydningen heraf er, at der til hver afdeling hører et eget skoledistrikt, ligesom bestemmelserne om frit skolevalg også kommer til at omfatte den enkelte afdeling ved en skole. Den gældende folkeskolelov indeholder ikke bestemmelser herom. Forslaget indebærer, at elevers og forældres rettigheder i forhold til valg af undervisningssted ikke reduceres i situationer, hvor en kommunalbestyrelse vælger at gennemføre

17 skolesammenlægninger, og der i den forbindelse fortsat undervises i den nedlagte tidligere skoles bygninger, men nu inden for rammerne af den nye - større - skole. En ordning med afdelingsstruktur er således kendetegnet ved, at der er tale om én skole i folkeskolelovens forstand, men at ét af en skoles normale karakteristika - skoledistriktet og de deraf følgende rettigheder for elever og forældre - her tilknyttes den enkelte afdeling. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 11 og nr Fælles ledelse af folkeskoler og daginstitutioner Såvel mange kommuner som mange forældre ønsker, at kommunerne får større frihed til, at der efter lokal beslutning kan etableres et attraktivt tilbud for forældre og børn bestående af både en folkeskole og et dagtilbud. Især mindre lokalsamfund vil herved få bedre mulighed for fortsat at have egne skoler og dagtilbud. På den baggrund foreslås de lovgivningsmæssige betingelser for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og kommunale dagtilbud (samdrift) ændret. Forslaget indebærer, at kommunalbestyrerne får bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Efter den gældende folkeskolelov kan kommunalbestyrelsen godkende, at en folkeskole med skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud skal have fælles leder og fælles bestyrelse. Det er en betingelse, at der er tale om små skoler. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever. Der gælder endvidere et krav om beliggenhed i et landdistrikt eller i et byområde med ikke over 900 indbyggere. For lidt større skoler med normalt ikke over 300 elever og uden det nævnte beliggenhedskrav kan der med undervisningsministerens godkendelse etableres forsøg med fælles ledelse. Det er desuden en betingelse, at skolebestyrelsen såvel som forældrebestyrelsen begge tilslutter sig etableringen af fælles ledelse. Med forslaget er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt der i givet fald skal etableres samdrift mellem en skole og et eller flere dagtilbud, og såvel den fastsatte elevgrænse for skolens størrelse som beliggenhedskravet ophæves. Endvidere stilles der ikke krav om, at der skal indhentes forsøgsgodkendelse fra undervisningsministeren for så vidt angår lidt større skoler med mellem 150 og 300 elever. De samdrevne institutioner - skolen og dagtilbuddet - vil stadig skulle opfylde de indholdsmæssige krav, som fremgår af de lovgrundlag, der gælder i dag efter dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Udvidet skolefritidsordning Det foreslås, at der fastsættes generelle bestemmelser om etablering af udvidet skolefritidsordning. Efter den gældende folkeskolelov kan folkeskolen tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklassen, dvs. fra de er fire år og 10 måneder. I en udvidet skolefritidsordning kan der optages børn allerede fra det fyldte 3. år. Efter folkeskoleloven kan etablering af udvidet skolefritidsordning alene ske med undervisningsministerens godkendelse, og det er en betingelse, at der er tale om små skoler. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever (uden beliggenhedskrav). Der bliver med forslaget også adgang til at etablere udvidet skolefritidsordning ved en lille afdeling under en skole, jf. lovforslagets 1, nr. 11. Der stilles ifølge forslaget ikke krav om, at der skal indhentes godkendelse fra undervisningsministeren. Med forslaget fastholdes og udbygges kommunalbestyrelsernes muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2.

18 Etablering af integrerede biblioteker Endelig foreslås det, at der i folkeskoleloven fastsættes generelle bestemmelser om etablering af integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek. Efter den gældende folkeskolelov skal der ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket skal samarbejde med folkebiblioteket. Der kan med undervisningsministerens godkendelse etableres forsøg med anderledes organisationsformer, herunder ledelsesformer, i samarbejdet mellem skolebibliotek og folkebibliotek. Forslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal etableres integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek, og der stilles ikke krav om, at kommunalbestyrelsen skal indhentes forsøgsgodkendelse fra undervisningsministeren. Herved får kommunalbestyrelserne bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner 4. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Med lovforslaget fjernes en række barrierer for kommunalbestyrelsernes muligheder for at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning i forhold til organiseringen af folkeskolen, kommunale pasningstilbud og folkebibliotek. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et lovudkast har forud for fremsættelsen været sendt til høring hos følgende: [Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Dansk Friskoleforening, Dansk Industri, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Efterskolernes Lærerforening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler, Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL), Foreningen af Husholdningsskoler og Håndarbejdsskoler, Frie Grundskolers Fællesråd, Frie Grundskolers Lærerforening, Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU), Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU), Landsorganisationen i Danmark, Rådet for Etniske Minoriteter, Skoleledernes

19 Fællesrepræsentation, Skole og Samfund, Ungdomsringen, Ungdomsskolernes Udviklingscenter, Datatilsynet, Konkurrencestyrelsen og Rigsrevisionen.] Lovudkastet har endvidere været offentliggjort på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk). 10. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser og administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser /mindre udgifter [ ] Med lovforslaget fjernes en række barrierer for kommunalbestyrelsernes muligheder for at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning i forhold til organiseringen af folkeskolen, kommunale pasningstilbud og folkebibliotek. Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Negative konsekvenser/merudgifter [ ] [Ingen] Ingen Ingen Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 2, stk. 1, at folkeskolen er en kommunal opgave, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen, og at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed inden for loven. Ifølge 2, stk. 2, har den enkelte skole inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Endelig fremgår det af 2, stk. 3, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Det foreslås, at folkeskolelovens 2, stk. 1 og 2, ophæves. Styrelsen af kommunens skolevæsen reguleres nærmere i lovens kapitel 6, og 2, stk. 1, kan derfor udgå. Stk. 2 videreføres ikke, da der ikke kan påhvile en skole som sådan en pligt eller en beføjelse. Som det fremgår af lovforslagets 1, nr. 36, er det skolelederen, som under ansvar over for kommunalbestyrelsen og inden for de givne rammer og i samarbejde med de ansatte træffer de konkrete beslutninger om undervisningens organisering og tilrettelæggelse på skolen. Til nr. 2 Det foreslås at fastsætte generelle bestemmelser om etablering af udvidet skolefritidsordning.

20 Efter folkeskolelovens 3, stk. 4, kan folkeskolen tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, på hvilket de tidligst ville kunne optages i børnehaveklassen, dvs. fra de er fire år og 10 måneder. Med hjemmel i 55, stk. 1, har undervisningsministeren gennem en årrække i en lang række tilfælde godkendt, at der kan indskrives børn fra det fyldte 3. år i den pågældende skoles skolefritidsordning. I en udvidet skolefritidsordning kan der således optages børn allerede fra det fyldte 3. år. Undervisningsministeren har gennem tiden givet over 100 små skoler mulighed for at etablere en sådan ordning. Godkendelse af en udvidet skolefritidsordning er som anført givet i medfør af den nugældende 55, stk. 1. Efter denne bestemmelse kan undervisningsministeren for at bevare små skoler fravige folkeskolelovens bestemmelser, bortset fra bestemmelserne i kapitel 1 og kapitel 4. Det følger af vejledning nr. 16 af 9. marts 1999 om skolefritidsordninger, at der»(v)ed små skoler forstås ikke-årgangsdelte skoler samt andre skoler, der har et så lavt elevtal, at det er naturligt at sidestille dem med ikke-årgangsdelte skoler, dvs. skoler med normalt ikke over 150 elever«. Ikke-årgangsdelte skoler er skoler, hvor man i henhold til folkeskolelovens 25, stk. 1, 2. pkt., har ladet en klasse omfatte flere klassetrin inden for klassetrin. Ved de enkelte godkendelser er der sket en fravigelse af folkeskolelovens 3, stk. 4, om børns alder ved indskrivning i skolefritidsordninger, ligesom undervisningsministeren ved en fravigelse af folkeskolelovens 42 om skolebestyrelsens sammensætning har sikret, at forældre til disse børn har valgret og er valgbare til skolebestyrelsen på lige fod med forældre, der har børn indskrevet i skolens undervisningsdel. Med forslaget fastsættes der generelle bestemmelser om udvidet skolefritidsordning, og der stilles ikke længere krav om, at kommunalbestyrelsen skal indhente godkendelse fra undervisningsministeren. Herved fastholdes og udbygges kommunalbestyrelsernes muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold selv at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Kommunerne vil med ordningen få mulighed for at give børnefamilier i lokalområdet et tilbud, så børnene ikke behøver at blive transporteret til et fjernere liggende dagtilbud, men vil kunne forblive i nærområdet. Desuden gives der mulighed for, at der i den lokale skole kan etableres et pasningstilbud til børn, der i stort omfang må forventes senere at blive indskrevet til skolegang i deres lokale skole. Der vil blive fastsat regler om, at forældrene til disse børn, der endnu ikke er indskrevet i skolens undervisningsdel, får tildelt valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen på lige fod med forældre, der har børn indskrevet i skolens undervisningsdel. Består en skole af flere afdelinger, jf. lovforslagets 1, nr. 11, og har en afdeling normalt ikke over 150 elever, kan der etableres en udvidet skolefritidsordning efter den foreslåede ordning ved selve afdelingen. Til nr. 3 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 12, stk. 3, at afgørelse om valg af fag og om fortsat skolegang i 10. klasse træffes af eleverne efter samråd med forældrene og skolen. Tilsvarende gælder efter lovens 19 d, stk. 8 - der træder i kraft den 1. august i 10. klasse om valg af fag og om brobygning. Anvendelsen af ordet»skolen«kan give anledning til tvivl om, hvem på skolen det er, eleverne drøfter spørgsmålet om valg af fag og om fortsat skolegang i 10. klasse med. Med forslaget præciseres det, at det som udgangspunkt er elevens lærere, som de nævnte spørgsmål drøftes med - eventuelt med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning - da det er dem, der har det bedste individuelle kendskab til eleven og dennes forhold. Lærerne udøver deres rådgivning under ansvar over for skolelederen. Til nr. 4 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 13, stk. 1, 1. pkt., at eleverne og forældrene regelmæssigt skal underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Anvendelsen af ordet»skolen«kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der er tale om den enkelte lærers eller skolelederens syn, eller om hensigten med bestemmelsen er en forpligtelse til, at lærere og skolens leder skal give et fælles syn på elevens udbytte. Med forslaget præciseres det, at evalueringsopgaven som udgangspunkt ligger hos elevens lærere, og at det derfor er lærerens vurdering, der skal frem i forbindelse med underretningen. Lærerne foretager deres vurdering under ansvar over for skolelederen. Det er desuden understreget, at skolelederen, hvis vedkommende som led i sin pædagogiske

21 ledelse af egen drift eller på opfordring deltager i evalueringen af eleven, over for hjemmet kan supplere lærernes syn med sin egen vurdering. Til nr. 5 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 14, stk. 3, 4. pkt., at afgørelse om indstilling til frivillige prøver træffes af eleven efter samråd med forældrene og skolen. Tilsvarende gælder efter lovens 19 f, stk. 2 - der træder i kraft den 1. august i 10. klasse om indstilling til prøve. Anvendelsen af ordet»skolen«kan give anledning til tvivl om, hvem på skolen det er, eleverne drøfter spørgsmålet om indstilling til prøver med. Med forslaget præciseres det, at det som udgangspunkt er vedkommende lærer, som de nævnte spørgsmål drøftes med, da det er denne, der har det bedste individuelle kendskab til eleven og dennes forhold, herunder i relation til det enkelte fag. Læreren udøver sin rådgivning under ansvar over for skolelederen. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring i folkeskolelovens 16, stk. 5 og 6, som følge af lovforslagets 1, nr. 22. Til nr. 7 Den gældende folkeskolelov indeholder en række bestemmelser, der omhandler forskellige forhold ved hver»selvstændig skole«. Andre steder i loven bruges alene termen en»skole«. For at undgå misforståelser foreslås det, at der overalt bruges samme terminologi. Det foreslås derfor, at ordet»selvstændig«udgår af 19, stk. 2, 1. pkt., 24, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og 42, stk. 1, 1. led. Der henvises desuden til den foreslåede affattelse af 24, stk. 4, der bliver stk. 5, jf. lovforslagets 1, nr. 11, og 45, stk. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 36. Til nr. 8 Det foreslås at fastsætte generelle bestemmelser om etablering af integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek. Med forslaget får kommunalbestyrelserne bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold selv at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Efter folkeskolelovens 19, stk. 2, skal der ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Varetagelse af et skolebiblioteks funktioner anses som undervisning i folkeskolelovens forstand, og personalet ved skolebiblioteket skal derfor opfylde kvalifikationskravene til lærere, hvilket normalt vil sige en læreruddannelse, jf. folkeskolelovens 28, stk. 1. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen, at skolebibliotekarer skal have gennemgået uddannelsen til skolebibliotekar eller have forpligtet sig hertil eller på anden måde skal have tilegnet sig de kvalifikationer, som opgaven forudsætter. Endvidere fremgår det, at de daglige ledelsesfunktioner af skolebiblioteket varetages efter skolelederens nærmere bestemmelse af en skolebibliotekar. Den gældende folkeskolelovgivning er ikke til hinder for, at en skoles skolebibliotek fysisk placeres et andet sted end på skolens område, blot skolebiblioteket fortsat kan varetage opgaven som pædagogisk servicecenter. Som følge heraf er der allerede gode muligheder for at styrke samarbejdet mellem skolebiblioteket og folkebiblioteket ved f.eks. at placere skolebiblioteket i tilknytning til folkebiblioteket eller en filial heraf (samlokalisering). Tilsvarende kan folkebiblioteket eller en filial heraf placeres i tilknytning til en skoles skolebibliotek. Undervisningsministeren har i henhold til udviklingsprogrammet En skole i bevægelse igangsat lokale forsøg med udvidet og formaliseret samarbejde mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker (punkt 7 om lokale løsninger - tema 1 om skolebibliotekstilbuddet), så der lokalt kan gøres erfaringer med anderledes organisationsformer i samarbejdet mellem folkebiblioteker og skolebiblioteket. Forsøgsprogrammet bygger på Rapport fra arbejdsgruppen om samarbejde

22 mellem folke- og skolebibliotek (maj 2002). Der er godkendt ni forsøg med integrerede biblioteker. Forsøgene udløber den 1. august På den baggrund foreslås det, at undervisningsministeren bemyndiges til efter forhandling med kulturministeren at fastsætte reglerne om etablering af integrerede biblioteker. Ministeren kan i den forbindelse fravige folkeskolelovens kapitel 4 om lærerne (kvalifikationskrav) og kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. De fastsatte regler forventes i stort omfang at komme til at bygge på de vilkår, som ministeren hidtil har fastsat for de enkelte forsøg efter En skole i bevægelse. Da der herefter ikke længere vil være tale om forsøgsvirksomhed, stilles der ikke krav om, at kommunalbestyrelsen skal indhente godkendelse fra undervisningsministeren, ligesom der fra centralt hold endvidere ikke vil blive stillet krav om, at der skal foreligge tilslutning fra vedkommende skolebestyrelse. Det er ved udmøntning af bemyndigelsen hensigten at præcisere kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe beslutning om, at en skoles skolebibliotek i stedet for at være placeret på skolens område skal integreres i folkebiblioteket eller en filial heraf, hvis det i overensstemmelse med lokale forhold af kommunalbestyrelsen vurderes at forbedre bibliotekstilbuddet til skolens elever og kommunens borgere. Kommunalbestyrelsen vil også kunne træffe beslutning om, at det er folkebiblioteket, der skal integreres i en skoles skolebibliotek. Som anført er folkeskoleloven ikke til hinder for at placere et skolebibliotek og et folkebibliotek i samme lokalitet, hvis skolebiblioteket fortsat kan varetage opgaven som pædagogisk servicecenter. Med henblik på at give mulighed for at styrke samarbejdet mellem skolebibliotek og folkebibliotek yderligere vil reglerne åbne mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at det er lederen af folkebiblioteket eller en filial heraf, der skal varetage den daglige ledelse af skolebiblioteket, samt om at en folkebibliotekar også kan varetage funktionen som skolebibliotekar. Tilsvarende vil kommunalbestyrelsen også få mulighed for at træffe beslutning om, at det er den daglige leder af skolebiblioteket, der skal varetage ledelsen af folkebiblioteket, samt om at en skolebibliotekar også kan varetage funktionen som folkebibliotekar. Den daglige ledelse af skolebiblioteksfunktionen udøves under ansvar over for skolens ledelse (skoleleder og skolebestyrelse). Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, i hvilket omfang budget og regnskab også skal integreres. De påtænkte regler vil desuden åbne mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige folkeskolelovens 44, stk. 4, hvorefter godkendelse af undervisningsmidler er omfattet af skolebestyrelsens kompetence. Efter de påtænkte regler kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, i hvilket omfang skolebestyrelsens kompetence skal omfatte undervisningsmidler i relation til skolebiblioteket. F.eks. vil det ofte være hensigtsmæssigt, at skolebestyrelsens kompetence begrænses til at fastsætte principper for, hvilke undervisningsmidler det integrerede bibliotek skal stille til rådighed. I praksis er det mange steder allerede sådan, at skolebestyrelser alene fastsætter principper for, hvilke undervisningsmidler skolen skal have, i stedet for konkret at godkende de enkelte undervisningsmidler. De kommende regler vil ikke ændre på, at reglerne i henholdsvis folkeskolelovgivningen om skolebiblioteker og lovgivningen om biblioteksvirksomhed - med de anførte undtagelser - fortsat gælder fuldt ud for det integrerede bibliotek. Vedkommende kommunalbestyrelser skal som følge af, at de igangværende forsøg udløber den 1. august 2008, tage stilling til, om og i givet fald hvordan de pågældende ordninger skal videreføres inden for rammerne af det nye lovgrundlag. Til nr. 9 Efter den gældende folkeskolelovs 24, stk. 1, 3. pkt., kan skoler, der maksimalt rummer de 3-4 yngste klassetrin, henlægges under en anden skoles ledelse, medmindre børnetallet overstiger 100. Bestemmelsen vil ikke have selvstændig betydning ved siden af lovforslagets 1, nr. 10, om fælles ledelse og 1, nr. 11, om skoler bestående af flere afdelinger med hver sit skoledistrikt. Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet. Skoler, der er henlagt under en anden skoles ledelse før den foreslåede ikrafttræden den 1. maj 2008, opretholder denne status, jf. lovforslagets 2, stk. 2, men vil kunne nedlægges eller sammenlægges efter reglerne herom.

23 Til nr. 10 Det foreslås at ophæve de lovgivningsmæssige begrænsninger i mulighederne for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler. Ifølge den gældende folkeskolelovs 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever. Der gælder endvidere et krav om beliggenhed i et landdistrikt eller i et byområde med ikke over 900 indbyggere. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. Bestemmelsen om fælles ledelse af flere folkeskoler blev indsat i folkeskoleloven ved lov 300 af 30. april 2003 om ændring af lov om folkeskolen (Bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning) på baggrund af en flerårig forsøgspraksis i henhold til det tidligere forsøgsprogram En mere fleksibel skolestruktur. For lidt større skoler med normalt ikke over 300 elever og uden det nævnte beliggenhedskrav har der været mulighed for med undervisningsministerens godkendelse at etablere forsøg med fælles ledelse i henhold til udviklingsprogrammet En skole i bevægelse (punkt 7 om lokale løsninger - tema 2 om fælles skoleledelse). Undervisningsministeriet har ikke modtaget ansøgninger om etablering af sådanne forsøg. De enkelte skoler under fælles ledelse er kendetegnet ved, at de hver især har eget skoledistrikt, jf. folkeskolelovens 36, stk. 2, omfatter mindst tre sammenhængende klassetrin, jf. lovens 24, stk. 1, giver mulighed for, at eleverne kan danne et elevråd, jf. lovens 46, stk. 2, og har et skolebibliotek som pædagogisk servicecenter, jf. lovens 19, stk. 2. De har eventuelt tillige hver især en skolebestyrelse og/eller et pædagogisk råd, jf. lovens 46, stk. 1. Med forslaget udvides muligheden for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler til at omfatte alle folkeskoler uanset elevantal og beliggenhed, og der stilles ikke krav om, at der i hvert enkelt tilfælde skal indhentes forsøgsgodkendelse hos undervisningsministeren. Herved får kommunalbestyrelserne bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold selv at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fælles ledelse og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i folkeskolelovens kapitel 6. De fastsatte regler vil bygge på de hidtidige regler i bekendtgørelse om fælles leder for flere skoler, der bl.a. går ud på sikring af forældrerepræsentation m.v. (bekendtgørelse nr. 500 af 13. juni 2003 med senere ændring). Reglerne vil fortsat indeholde krav om, at der ved hver skole under den fælles ledelse skal udpeges en medarbejder til at varetage den daglige kontakt med elever, forældre og skolens ansatte under ansvar over for den fælles leder og skolebestyrelsen. Endvidere vil det fortsat fremgå af reglerne, at der enten skal være en skolebestyrelse for hver skole, eller at forældrene fra hver skole skal være sikret mindst én plads i den fælles skolebestyrelse. Der vil som noget nyt blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen i tilfælde af, at der oprettes en fælles skolebestyrelse, kan beslutte, at der oprettes et lokalt råd ved hver skole med repræsentanter for forældre, elever og personale, der kan drøfte lokale anliggender og komme med forslag til, hvilke spørgsmål skolebestyrelsen skal tage op. Skolebestyrelsens kompetencer i henhold til lovgivningen kan ikke overlades til et lokalt råd. Der vil blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene i sådanne råd får beføjelsen til at vælge, hvem der skal besætte dén eller dé pladser i den fælles skolebestyrelse, der står til rådighed for forældre til børn på skolen. Endelig vil det som i dag blive fastsat, at der er mulighed for at oprette et fælles pædagogisk råd, der erstatter de pædagogiske råd ved skoler, der har fælles bestyrelse. Beslutning om etablering af fælles ledelse indebærer, at skolerne bevarer deres status som skole med hver sit skoledistrikt. Kun lederen og evt. tillige skolebestyrelsen og/eller pædagogisk råd er fælles. De berørte skolers skolebestyrelser skal fortsat høres om beslutning om etablering af fælles ledelse af flere skoler, jf. folkeskolelovens 40, stk. 2, nr. 3, 2. pkt. (der fremover bliver 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., jf. lovforslagets 1, nr. 22), men nedlæggelsesproceduren i bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 om proceduren ved en skolenedlæggelse finder fortsat ikke anvendelse. Til nr. 11

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere