Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R"

Transkript

1 Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontingentindtægter 1000 Kontingent A-medlemmer , , Kontingent B-medlemmer , , Kontingent C-medlemmer 8.625, , Kontingent D-medlemmer * Kontingentindtægter , ,00 Støtteindtægter 1400 Tips og Lotto midler , , Externe støtte indtægter , ,00 * Støtteindtægter , ,00 Salg af vare og ydelser 1600 Arrangementer , , Indtægt Regionsmøder 1700 Materialesalg 3.610, ,00 * Salg af vare og ydelser , ,00 * Nettoindtægter , ,00 U D G I F T E R ADMINISTRATION 2100 Kontorartikler , , Transport 6.718, , Telefon, Fax og internet 6.903, , Tryksager 2320 Porto , , Forsikringer 2.874, , FOLA information 2360 Abonnementer 1.632, , Tab på debitorer 2400 Småanskaffelser 719,45 719, Aviser og Blade 3.231, , Fagliteratur 2650 Revisor 2850 Kassedifferencer 2950 Gebyrer 735,5 735,5 * ADMINISTATION , ,59 KONTOROMKOSTNINGER 3100 Husleje , , EDB-udgifter 2.177, ,04 * KONTOROMKOSTNINGE , ,04 LØN 4100 Løn, A-indkomst , , Tillæg 4150 Virksomhed ATP 1.788, , Virksomhed pension

2 4180 Medarbejder ATP 4190 Medarbejder pension 4200 Ferietillæg 4.770, ,00 * LØN , ,60 HÅNDBOG 5200 Håndbog * Håndbog ARRANGEMENTER 5400 Honorarer fordragsholder 5410 Lokaler 5420 Forplejning 674,4 674, Konferencematerialer 5440 Annoncering 5450 Porto 5460 Transport 1.117, ,00 * Arrangementer i alt 1.791, ,40 REGIONSMØDER og TEMAAFTENER 5500 Honorarer foredragsholde , , Lokaler 6.984, , Forplejning Konferencematerialer , , Annoncering 2.334, , Porto , , Transport , ,75 * Regionsmøder og temaaft , ,03 BESTYRELSE OG GENERALFORSAMLING 6000 Generalforsamling FOLA 6100 Bestyrelsesmøder FOLA , , Konferencer 1.542, ,30 * Bestyrelse og generalfors , ,15 AFSKRIVNINGER 6700 Afskrivninger 5.052, ,63 * Afskrivninger i alt 5.052, ,63 * RESULTAT FØR RENTER , ,56 FINANSIERINGSINDTÆGTER 7000 Renteindtægter , ,97 * Finansieringsindtægter , ,97 FINANSIERINGSUDGIFTER 7100 Renteudgifter 7200 Renteudgifter kreditorer 7300 Gebyr bank,giro,pbs 295,5 295, Renteudgifter u. fradrag * Finansieringsudgifter 295,5 295,5

3 * PERIODENS RESULTAT , ,03 A K T I V E R ANLÆGSAKTIVER 8000 Driftsmidler & Inventar 8010 Tilgang i året Drift/inventar , , Afgang i året drift/inventar 8030 Akk. afskrivning af driftsmi * Anlægsaktiver , , Varebeholdning * Varebeholdning TILGODE FOR SALG 8200 Debitorer, ubetalte faktura , , Tab på debitorer * Tilgode for salg , , Depositum og andre tilgod 8301 Personalekøb * Andre tilgodehavender * Tilgodehavender , , Bank , , Bank Bank , , Kasse * Likvide beholdninger , ,24 * AKTIVER , ,62 P A S S I V E R EGENKAPITAL 8500 Egenkapital , , Årets resultat 8520 Overført fra tidligere år 8530 Mellemregning * Egenkapital , ,79 KORTFRISTET GÆLD Løn 8600 Nettoløn 8610 Skyldig A-skat, personale 8.121, , Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 2.113, , Skyldig SP (særlig pension 8640 Skyldig ATP 487,8 487, Feriepenge hensat , , Feriepenge udbetalt 8670 Skyldig pension, gruppeliv * Løn , ,80

4 8700 Forudbetalt fra kunder 1.125, ,00 * Forudbetalinger 1.125, , Kreditorer, ubetalte regnin 8810 Lån 8820 Anden gæld * Kreditorer * Kortfristet gæld , ,80 * PASSIVER , , Ukendte poster * Balancekontrol

5 Sidste år Budget % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2

6 975, , , , ,0 745, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0-731, , ,7

8 -9.000, , , , , ,

9 Kære Lotte + Fola, nedenfor følger det udkast til lovforslag om øgede muligheder for ledelsesmæssig og bestyrelsesmæssig samdrift, som er blevet BUPL bekendt. Forslaget er lækket og det forklares nu, at det er et Venstre udspil i valgkampen og derfor har det pt. ikke status som et lovforslag fremsat af ministeren. Uanset hvad det er - så er det meget vidtgående...de nuværende bindinger på max 150 elever i skolen og forældrebestyrelsens vetoret mod samdrift, foreslås fjernet - og der gives i forslaget kommunalbestyrelsen fri ret til at beslutte samdrift, herunder sammenlægning af bestyrelser under (justerede) skolebestyrelsesregler Det bemærkes, at "lovforslaget" også giver øgede muligheder for at optage børnehavebørn i SFO IU er meget velkomne til at ringe, hvis der er "teknikaliteter" i ønsker uddybet. Og ser vi i øvrigt frem til at samarbejde med jer i denne sag. Rejsesekretær i BUPL Søren Winther Mail: Mobil: Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen og større frihed til at organisere skolevæsenet i overensstemmelse med lokale forhold m.v.) UDKAST I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk. 1. 1

10 2. I 3, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:»ved små skoler, jf. 55 d, 1. pkt., eller ved små afdelinger under en skole, jf. 24, stk. 4, og 55 d, 2. pkt., kan der optages børn fra det fyldte 3. år i en udvidet skolefritidsordning.«3. I 12, stk. 3, og 19 d, stk. 8, ændres»skolen«til:»elevens lærere, eventuelt med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning«. 4. I 13, stk. 1, 1. pkt., ændres»skolens«til:»lærernes og eventuelt skolens leders«. 5. I 14, stk. 3, 4. pkt., og 19 f, stk. 2, ændres»skolen«til:»vedkommende lærer«. 6. I 16, stk. 5 og 6, ændres»nr. 5«til:»nr. 4«. 7. I 19, stk. 2, 1. pkt., 24, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og 42, stk. 1, 1. led, udgår»selvstændig«. 8. I 19 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal etableres et integreret bibliotek bestående af skolebibliotek og folkebibliotek. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med kulturministeren regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 4 og kapitel 6.«9. 24, stk. 1, 3. pkt., ophæves , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at flere skoler skal have fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt, jf. 36, stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelse af kommunens skolevæsen.«11. I 24 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Består en skole af flere undervisningssteder, udgør hvert undervisningssted en afdeling med hver sit skoledistrikt, jf. 36, stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afdelinger og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelse af kommunens skolevæsen.«stk. 4 bliver herefter stk , stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:»stk. 5. Endelig beslutning om nedlæggelse af en skole skal være truffet senest den 1. december året forud for begyndelsen af det skoleår, hvori nedlæggelsen forventes at finde sted. Undervisningsministeren fastsætter regler om proceduren ved kommunalbestyrelsens beslutning om nedlæggelse af en skole.« a affattes således:» 24 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en skole og et eller flere kommunale dagtilbud oprettet i henhold til dagtilbudsloven skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

11 Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender nærmere regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen.«14. I 25, stk. 1, 2. pkt., og i 25, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter»små skoler«:»jf. 55 d, 1. pkt., eller ved små afdelinger under en skole, jf. 24, stk. 4, og 55 d, 2. pkt.,«. 15. I 33, stk. 4, 1. pkt., ændres»skolens leder«til:»kommunalbestyrelsen«, og 2. pkt. ophæves. 16. I 36, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»består en skole af flere afdelinger, jf. 24, stk. 4, med hver sit distrikt, indskrives barnet i afdelingen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, jf. dog stk. 3, 3, stk. 2, 5, stk. 8, og 22.«17. I 36, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter:»en folkeskole«:», herunder en afdeling under en skole, jf. 24, stk. 4,«. 18. I 36 indsættes i stk. 4, 1. pkt., efter»en skole«og i stk. 7,1. pkt., efter»den skole«:», herunder en afdeling under en skole, jf. 24, stk. 4,«. 19. I 39, stk. 2, 1. og 2. pkt., og 46, stk. 2, 2. pkt., ændres»skolen«til:»skolens leder« , stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen tilbydes vederlagsfri undervisning i folkeskolen, og påser, at ethvert barn indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.«21. 40, stk. 2, 1. led, affattes således:»kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:« , stk. 2, nr. 2 og 8, ophæves. Nr. 3-7 bliver herefter nr I 40, stk. 2, nr. 3, der bliver nr. 2, indsættes efter»hver enkelt skoles«:»og hver enkelt afdeling under en skoles, jf. 24, stk. 4,« , stk. 4, 1. pkt., affattes således:»bortset fra de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen, og de i stk. 2, nr. 1-6, nævnte beslutninger kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis delegere sine beføjelser efter denne lov til skolebestyrelserne.«25. I 41, stk. 3, udgår», jf. 40, stk. 2, nr. 3-8.«.

12 26. I 42, stk. 8, 1. pkt., ændres»4«til:»2«, og»april i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse«ændres til:»august i lige år« , stk. 11, 2. pkt., ophæves. 28. I 42 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for skoler med en udvidet skolefritidsordning efter 3, stk. 4, 2. pkt., eller for hvilke der er etableret fælles ledelse efter 24, stk. 3, eller 24 a. Forældrerepræsentanterne skal dog altid udgøre et flertal af skolebestyrelsens eller den fælles bestyrelses medlemmer. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens fravigelse af stk. 1.«29. I 43, stk. 1, indsættes efter»skolebestyrelsen«:», herunder om i hvilke tilfælde andre personer end forældremyndighedens indehavere kan være valgbare og valgberettigede« , stk. 2, 3. pkt., affattes således:»undervisningsministeren fastsætter regler om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt.«31. I 44, stk. 1, ændres»skolens virksomhed«til:»alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personsager«, og som 2. pkt. indsættes:»skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.«32. 44, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og skolens værdiregelsæt.«33. I 44, stk. 7, udgår», jf. 40, stk. 2, nr. 2«. 34. I 44, stk. 10, indsættes efter»forslag til«:»skolens leder og«, og»den pågældende skole«ændres til:»skolebestyrelsens virksomhed« , stk. 11, 2. og 3. pkt., affattes således:»der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for offentligheden.«36. 45, stk. 1, affattes således:»ved hver skole ansættes en leder, der varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse af skolen.«37. 45, stk. 2, 4 og 5, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

13 38. I 46, stk. 1, indsættes som 1. pkt.:»skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.«39. I 46 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Skolens elever inddrages i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed. På skoler, hvor der er elevråd, jf. stk. 2, drøftes formen for inddragelsen gennem dette.«40. 47, stk. 1, ophæves. Stk. 2-6 bliver herefter stk I 47 a, stk. 2, 1. pkt., ændres»nr. 4«til:»nr. 3« , stk. 2, 4. pkt., affattes således:»reglerne i lovgivningen om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af hel eller delvis fripladstilskud.«43. 51, stk. 1, affattes således:»skolebestyrelsens afgørelser efter 44, stk. 2-6 og stk. 9, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«44. I 53, stk. 2, ændres»nr. 5«til:»nr. 4«. 45. I 55, stk. 1, udgår»eller for at bevare små skoler«. 46. I 55, stk. 2, udgår»eller udvidet samarbejde mellem folkebiblioteket og skolebiblioteket«. 47. I 55 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i folkeskolelovens 36, stk. 2 og 3, og 42 for Sankt Annæ Gymnasium i Københavns Kommune.«48. Efter 55 c indsættes:» 55 d. Undervisningsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen fravige lovens bestemmelser, bortset fra bestemmelserne i kapitel 1 og kapitel 4, for skoler med normalt ikke over 150 elever (små skoler). Det samme gælder for afdelinger under en skole, jf. 24, stk. 4, når afdelingen har normalt ikke over 150 elever (små afdelinger).«49. I 57 a, stk. 3, nr. 5, ændres»danmarks Skolelederforening«til»Skolelederne«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2008.

14 Stk. 2. Folkeskolelovens 24, stk. 1, 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007, som ophævet ved denne lovs 1, nr. 9, forbliver dog i kraft for skoler, der er henlagt under en anden skoles ledelse før den 1. maj Stk. 3. [Overgangsbestemmelse om undervisningssteder og afdelingsstruktur.] 1. Baggrunden for lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Regeringen har sammen med partierne bag folkeskoleloven (regeringspartierne, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti) siden november 2002 gennemført en række ændringer af folkeskoleloven, fortrinsvis rettet mod indholdet i folkeskolens opgaver med henblik på at forbedre det faglige niveau. De gennemførte tiltag udgør et godt afsæt for den videre udvikling af folkeskolen, men for at målene kan nås, er der behov for tage yderligere initiativer. Med dette lovforslag rettes opmærksomheden mod rammerne for styrelsen af folkeskolen og nogle tilgrænsende kommunale serviceområder. De større kommuner, der er et resultat af kommunalreformen, giver gode forudsætninger for et løft af den kommunale opgaveløsning, ligesom det gør det muligt at give kommunalbestyrelserne en større frihed til at organisere en bæredygtig opgaveløsning, der er i overensstemmelse med lokale behov. 2. Indholdet af lovforslaget 2.1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen Driften af folkeskolen er en kommunal opgave, og det er derfor kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for folkeskolen. Der må ikke være tvivl om, at det således er den enkelte kommunalbestyrelse, som har det endelige ansvar for undervisningen i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har i mange kommuner udvist stor tilbageholdenhed med at give instruktion til de enkelte skoler. Dette fremgår bl.a. af en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut om kommunalbestyrelsernes kvalitetssikring af folkeskolen fra juni Denne tilbageholdenhed kan have bidraget til at skabe det indtryk, at kommunalbestyrelsens mulighed for at styre folkeskolen er mere begrænset, end det faktisk er tilfældet. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven om ansvarsforholdene for kommunalbestyrelse, skoleleder og skolebestyrelse. Denne vurdering har afdækket, at folkeskoleloven indeholder en række uklarheder vedrørende den konkrete ansvars- og kompetencefordeling mellem kommunalbestyrelse, skolebestyrelse, skoleleder og lærere. Folkeskoleloven opregner f.eks. i 40, stk. 2, en række beslutninger, der træffes af kommunalbestyrelsen. Men det er usikkert, om der skal sluttes modsætningsvis herfra, således at kommunalbestyrelsen er afskåret fra at træffe andre beslutninger end de anførte. Tilsvarende giver det anledning til tvivl, når lovens 40, stk. 1, foreskriver, at kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen, fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed samt fører tilsyn med skolerne. Formuleringerne kan give grundlag for en antagelse om, at der er beslutninger inden for disse mål og rammer, som kommunalbestyrelsen ikke kan beskæftige sig med. Anvendelse af udtrykket»tilsyn«antyder, at kommunalbestyrelsens rolle er begrænset til at være tilsynsførende, hvilket ikke harmonerer med, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for folkeskolen. Herudover er der en række eksempler på, at loven tillægger»skolen«eller»den enkelte skole«som sådan beføjelser og pligter. Det er i en række tilfælde uklart, om der med anvendelsen af ordet skole sigtes til skolens leder eller til lærerne eller eventuelt til lederen og læreren i forening, og om hensigten har været at afskære kommunalbestyrelsens kompetence på de nævnte områder. Der er grund til at antage, at netop disse usikkerhedsmomenter har været en medvirkende årsag til den tilbageholdenhed, som Danmarks Evalueringsinstitut har konstateret i forbindelse med den omtalte rapport.

15 På den baggrund foreslås med denne del af lovforslaget en række præciseringer af folkeskolelovens bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Forslagene ændrer ikke på den gældende opgavefordeling, hvorefter det er en kommunal opgave at drive folkeskolen, men præciserer og tydeliggør kommunalbestyrelsens ansvar for den enkelte skole såvel som for kommunens samlede skolevæsen. Det er fortsat på de enkelte skoler, at man inden for de givne rammer skal drage omsorg for undervisningens kvalitet og fastlægge undervisningens nærmere organisering og tilrettelæggelse. Derfor er der også behov for at præcisere bestemmelserne om skolelederens ansvar. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 572 af 9. juni 2006 om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen). Loven pålægger bl.a. kommunalbestyrelsen en forpligtelse til i en årlig kvalitetsrapport at tage stilling til status for kommunens skolevæsen og til i tilfælde af konstateret dårlig kvalitet på en skole at udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre det faglige niveau. Formålet med kvalitetsrapporten er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen Kommunalbestyrelsens ansvar Kommunalbestyrelsens ansvar for den enkelte skole såvel som for kommunens samlede skolevæsen skal fremgå klarere af loven. Det skal præciseres, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at træffe enhver beslutning om folkeskolen inden for det gældende lovgrundlag, medmindre der er tale om beslutninger, som forudsætter en særlig sagkundskab, eller som udtrykkeligt er henlagt til en anden myndighed, f.eks. skolebestyrelsen. Det forhold, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af folkeskolen, betyder ikke, at alle beslutninger skal forelægges for kommunalbestyrelsen, men at ansvaret hos medarbejderne i det kommunale skolevæsen er afledt af kommunalbestyrelsen. Selvom kommunalbestyrelsens ansvar præciseres på den angivne måde, vil det fortsat være sådan, at de konkrete beslutninger om undervisningens organisering og tilrettelæggelse træffes på de enkelte skoler inden for de givne rammer. Der henvises især til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Skolelederens ansvar På den enkelte skole har skolelederen - inden for de mål og rammer, der følger af lovgivningen og af kommunalbestyrelsens beslutninger - ansvaret for skolen. Det skal præciseres, at skolelederen refererer til kommunalbestyrelsen og indgår i den kommunale organisation på samme måde som andre kommunale ledere, samtidig med at lederen skal træffe de konkrete beslutninger om undervisningens organisering og tilrettelæggelse på skolen, så undervisningen kan få den nødvendige kvalitet i henhold til folkeskolelovens formål. Lovforslaget har til hensigt at fremme en stærk og synlig skoleledelse, ikke mindst i forhold til pædagogisk ledelse, og en del af de foreslåede præciseringer er således samtidig et led i en generel målsætning om at styrke skolelederen. Både international og dansk forskning og analyser viser, at kompetent og professionel skoleledelse er en af de vigtigste forudsætninger for udviklingen af en god skole, og der har i de senere år været stigende opmærksomhed om kvalificering og præcisering af skolelederens opgaveløsning. Det drejer sig dels om generelle ledelsesopgaver, dvs. opgaver, der er fælles for enhver institutionsleder, dels om særlige ledelsesopgaver, der er bestemt af, at skolens kerneydelse er uddannelse og dannelse af skolens elever i overensstemmelse med folkeskolens formål. I tråd hermed har Danmarks Evalueringsinstitut gennemført en undersøgelse af skoleledelse i folkeskolen, der resulterede i rapporten»skoleledelse i folkeskolen«fra august Som opfølgning på Evalueringsinstituttets rapport har Skoleledernes Fællesrepræsentation udarbejdet og i januar 2007 lanceret et»kodeks for god skoleledelse«med henblik på at inspirere landets skoleledere til at reflektere over og udvikle deres ledelsespraksis. Der henvises især til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Skolebestyrelsens opgaver og beføjelser

16 Lovforslaget indebærer ingen begrænsninger i skolebestyrelsens kompetenceforhold. Skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle som bindeled mellem forældrene og skolen. Det er fundet hensigtsmæssigt, at denne rolle styrkes ved at præcisere skolebestyrelsens opgaver i forhold til skolens værdier og elevernes trivsel, ved at præcisere skolebestyrelsens ansvar for at føre tilsyn med skolens virksomhed og ved at skabe større åbenhed om dens arbejde. Desuden lægges der med forslaget op til en ajourføring af regelsættet om valg til og medlemskab af skolebestyrelserne. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr og nr Større frihed til at organisere skolevæsenet i overensstemmelse med lokale behov Ved kommunalreformen blev der etableret større og mere bæredygtige kommuner. Regeringen og KL er enige om, at det bør føre til en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelsen af aftalte målsætninger. Større frihed til at organisere skolevæsenet ligger samtidig i naturlig forlængelse af, at bestemmelserne om kommunalbestyrelsens ansvar for den enkelte skole såvel som for kommunens samlede skolevæsen bliver præciseret og tydeliggjort, jf. pkt ovenfor. Formålet med denne del af lovforslaget er således at give kommunerne større frihed til at indrette kommunernes skolevæsen på en bæredygtig måde, der er i overensstemmelse med lokale forhold. Lovforslaget indebærer, at der skabes større frihed i forhold til skolevæsenets struktur gennem ophævelse af de lovgivningsmæssige begrænsninger i mulighederne for at etablere fælles ledelse af folkeskoler. Derudover indebærer lovforslaget, at der skabes større frihed i forhold til at sammentænke løsningen af andre kommunale serviceopgaver og folkeskolen. Dette omfatter øgede muligheder for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og daginstitutioner, fastsættelse af generelle bestemmelser om etablering af udvidet skolefritidsordning samt større frihed til at etablere lokale kulturcentre bestående af skolebiblioteker og folkebiblioteker Fælles ledelse af folkeskoler De lovgivningsmæssige begrænsninger i mulighederne for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler foreslås ophævet. Forslaget øger kommunalbestyrelsernes muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at fastlægge en hensigtsmæssig skolestruktur. Efter den gældende folkeskolelov kan kommunalbestyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler skal have fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever. Der gælder endvidere et krav om beliggenhed i et landdistrikt eller i et byområde med ikke over 900 indbyggere. For lidt større skoler med normalt ikke over 300 elever og uden det nævnte beliggenhedskrav har der været mulighed for med undervisningsministerens godkendelse at etablere forsøg med fælles ledelse. Ordningen er kendetegnet ved, at de skoler, der har fælles ledelse, hver især forbliver skoler i folkeskolelovens forstand. Med forslaget udvides kommunalbestyrelsens mulighed for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler til at omfatte alle folkeskoler uanset elevantal og beliggenhed, og der stilles ikke krav om, at der skal indhentes forsøgsgodkendelse fra undervisningsministeren. Kommunalbestyrelserne får med forslaget bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at fastlægge en hensigtsmæssig skolestruktur. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Afdelingsstruktur Det foreslås at fastsætte bestemmelser om, at når en skole består af flere undervisningssteder, skal hvert undervisningssted udgøre en afdeling. Betydningen heraf er, at der til hver afdeling hører et eget skoledistrikt, ligesom bestemmelserne om frit skolevalg også kommer til at omfatte den enkelte afdeling ved en skole. Den gældende folkeskolelov indeholder ikke bestemmelser herom. Forslaget indebærer, at elevers og forældres rettigheder i forhold til valg af undervisningssted ikke reduceres i situationer, hvor en kommunalbestyrelse vælger at gennemføre

17 skolesammenlægninger, og der i den forbindelse fortsat undervises i den nedlagte tidligere skoles bygninger, men nu inden for rammerne af den nye - større - skole. En ordning med afdelingsstruktur er således kendetegnet ved, at der er tale om én skole i folkeskolelovens forstand, men at ét af en skoles normale karakteristika - skoledistriktet og de deraf følgende rettigheder for elever og forældre - her tilknyttes den enkelte afdeling. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 11 og nr Fælles ledelse af folkeskoler og daginstitutioner Såvel mange kommuner som mange forældre ønsker, at kommunerne får større frihed til, at der efter lokal beslutning kan etableres et attraktivt tilbud for forældre og børn bestående af både en folkeskole og et dagtilbud. Især mindre lokalsamfund vil herved få bedre mulighed for fortsat at have egne skoler og dagtilbud. På den baggrund foreslås de lovgivningsmæssige betingelser for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og kommunale dagtilbud (samdrift) ændret. Forslaget indebærer, at kommunalbestyrerne får bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Efter den gældende folkeskolelov kan kommunalbestyrelsen godkende, at en folkeskole med skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud skal have fælles leder og fælles bestyrelse. Det er en betingelse, at der er tale om små skoler. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever. Der gælder endvidere et krav om beliggenhed i et landdistrikt eller i et byområde med ikke over 900 indbyggere. For lidt større skoler med normalt ikke over 300 elever og uden det nævnte beliggenhedskrav kan der med undervisningsministerens godkendelse etableres forsøg med fælles ledelse. Det er desuden en betingelse, at skolebestyrelsen såvel som forældrebestyrelsen begge tilslutter sig etableringen af fælles ledelse. Med forslaget er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt der i givet fald skal etableres samdrift mellem en skole og et eller flere dagtilbud, og såvel den fastsatte elevgrænse for skolens størrelse som beliggenhedskravet ophæves. Endvidere stilles der ikke krav om, at der skal indhentes forsøgsgodkendelse fra undervisningsministeren for så vidt angår lidt større skoler med mellem 150 og 300 elever. De samdrevne institutioner - skolen og dagtilbuddet - vil stadig skulle opfylde de indholdsmæssige krav, som fremgår af de lovgrundlag, der gælder i dag efter dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Udvidet skolefritidsordning Det foreslås, at der fastsættes generelle bestemmelser om etablering af udvidet skolefritidsordning. Efter den gældende folkeskolelov kan folkeskolen tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklassen, dvs. fra de er fire år og 10 måneder. I en udvidet skolefritidsordning kan der optages børn allerede fra det fyldte 3. år. Efter folkeskoleloven kan etablering af udvidet skolefritidsordning alene ske med undervisningsministerens godkendelse, og det er en betingelse, at der er tale om små skoler. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever (uden beliggenhedskrav). Der bliver med forslaget også adgang til at etablere udvidet skolefritidsordning ved en lille afdeling under en skole, jf. lovforslagets 1, nr. 11. Der stilles ifølge forslaget ikke krav om, at der skal indhentes godkendelse fra undervisningsministeren. Med forslaget fastholdes og udbygges kommunalbestyrelsernes muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2.

18 Etablering af integrerede biblioteker Endelig foreslås det, at der i folkeskoleloven fastsættes generelle bestemmelser om etablering af integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek. Efter den gældende folkeskolelov skal der ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket skal samarbejde med folkebiblioteket. Der kan med undervisningsministerens godkendelse etableres forsøg med anderledes organisationsformer, herunder ledelsesformer, i samarbejdet mellem skolebibliotek og folkebibliotek. Forslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal etableres integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek, og der stilles ikke krav om, at kommunalbestyrelsen skal indhentes forsøgsgodkendelse fra undervisningsministeren. Herved får kommunalbestyrelserne bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner 4. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Med lovforslaget fjernes en række barrierer for kommunalbestyrelsernes muligheder for at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning i forhold til organiseringen af folkeskolen, kommunale pasningstilbud og folkebibliotek. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et lovudkast har forud for fremsættelsen været sendt til høring hos følgende: [Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Dansk Friskoleforening, Dansk Industri, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Efterskolernes Lærerforening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler, Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL), Foreningen af Husholdningsskoler og Håndarbejdsskoler, Frie Grundskolers Fællesråd, Frie Grundskolers Lærerforening, Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU), Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU), Landsorganisationen i Danmark, Rådet for Etniske Minoriteter, Skoleledernes

19 Fællesrepræsentation, Skole og Samfund, Ungdomsringen, Ungdomsskolernes Udviklingscenter, Datatilsynet, Konkurrencestyrelsen og Rigsrevisionen.] Lovudkastet har endvidere været offentliggjort på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk). 10. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser og administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser /mindre udgifter [ ] Med lovforslaget fjernes en række barrierer for kommunalbestyrelsernes muligheder for at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning i forhold til organiseringen af folkeskolen, kommunale pasningstilbud og folkebibliotek. Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Negative konsekvenser/merudgifter [ ] [Ingen] Ingen Ingen Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 2, stk. 1, at folkeskolen er en kommunal opgave, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen, og at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed inden for loven. Ifølge 2, stk. 2, har den enkelte skole inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Endelig fremgår det af 2, stk. 3, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Det foreslås, at folkeskolelovens 2, stk. 1 og 2, ophæves. Styrelsen af kommunens skolevæsen reguleres nærmere i lovens kapitel 6, og 2, stk. 1, kan derfor udgå. Stk. 2 videreføres ikke, da der ikke kan påhvile en skole som sådan en pligt eller en beføjelse. Som det fremgår af lovforslagets 1, nr. 36, er det skolelederen, som under ansvar over for kommunalbestyrelsen og inden for de givne rammer og i samarbejde med de ansatte træffer de konkrete beslutninger om undervisningens organisering og tilrettelæggelse på skolen. Til nr. 2 Det foreslås at fastsætte generelle bestemmelser om etablering af udvidet skolefritidsordning.

20 Efter folkeskolelovens 3, stk. 4, kan folkeskolen tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, på hvilket de tidligst ville kunne optages i børnehaveklassen, dvs. fra de er fire år og 10 måneder. Med hjemmel i 55, stk. 1, har undervisningsministeren gennem en årrække i en lang række tilfælde godkendt, at der kan indskrives børn fra det fyldte 3. år i den pågældende skoles skolefritidsordning. I en udvidet skolefritidsordning kan der således optages børn allerede fra det fyldte 3. år. Undervisningsministeren har gennem tiden givet over 100 små skoler mulighed for at etablere en sådan ordning. Godkendelse af en udvidet skolefritidsordning er som anført givet i medfør af den nugældende 55, stk. 1. Efter denne bestemmelse kan undervisningsministeren for at bevare små skoler fravige folkeskolelovens bestemmelser, bortset fra bestemmelserne i kapitel 1 og kapitel 4. Det følger af vejledning nr. 16 af 9. marts 1999 om skolefritidsordninger, at der»(v)ed små skoler forstås ikke-årgangsdelte skoler samt andre skoler, der har et så lavt elevtal, at det er naturligt at sidestille dem med ikke-årgangsdelte skoler, dvs. skoler med normalt ikke over 150 elever«. Ikke-årgangsdelte skoler er skoler, hvor man i henhold til folkeskolelovens 25, stk. 1, 2. pkt., har ladet en klasse omfatte flere klassetrin inden for klassetrin. Ved de enkelte godkendelser er der sket en fravigelse af folkeskolelovens 3, stk. 4, om børns alder ved indskrivning i skolefritidsordninger, ligesom undervisningsministeren ved en fravigelse af folkeskolelovens 42 om skolebestyrelsens sammensætning har sikret, at forældre til disse børn har valgret og er valgbare til skolebestyrelsen på lige fod med forældre, der har børn indskrevet i skolens undervisningsdel. Med forslaget fastsættes der generelle bestemmelser om udvidet skolefritidsordning, og der stilles ikke længere krav om, at kommunalbestyrelsen skal indhente godkendelse fra undervisningsministeren. Herved fastholdes og udbygges kommunalbestyrelsernes muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold selv at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Kommunerne vil med ordningen få mulighed for at give børnefamilier i lokalområdet et tilbud, så børnene ikke behøver at blive transporteret til et fjernere liggende dagtilbud, men vil kunne forblive i nærområdet. Desuden gives der mulighed for, at der i den lokale skole kan etableres et pasningstilbud til børn, der i stort omfang må forventes senere at blive indskrevet til skolegang i deres lokale skole. Der vil blive fastsat regler om, at forældrene til disse børn, der endnu ikke er indskrevet i skolens undervisningsdel, får tildelt valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen på lige fod med forældre, der har børn indskrevet i skolens undervisningsdel. Består en skole af flere afdelinger, jf. lovforslagets 1, nr. 11, og har en afdeling normalt ikke over 150 elever, kan der etableres en udvidet skolefritidsordning efter den foreslåede ordning ved selve afdelingen. Til nr. 3 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 12, stk. 3, at afgørelse om valg af fag og om fortsat skolegang i 10. klasse træffes af eleverne efter samråd med forældrene og skolen. Tilsvarende gælder efter lovens 19 d, stk. 8 - der træder i kraft den 1. august i 10. klasse om valg af fag og om brobygning. Anvendelsen af ordet»skolen«kan give anledning til tvivl om, hvem på skolen det er, eleverne drøfter spørgsmålet om valg af fag og om fortsat skolegang i 10. klasse med. Med forslaget præciseres det, at det som udgangspunkt er elevens lærere, som de nævnte spørgsmål drøftes med - eventuelt med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning - da det er dem, der har det bedste individuelle kendskab til eleven og dennes forhold. Lærerne udøver deres rådgivning under ansvar over for skolelederen. Til nr. 4 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 13, stk. 1, 1. pkt., at eleverne og forældrene regelmæssigt skal underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Anvendelsen af ordet»skolen«kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der er tale om den enkelte lærers eller skolelederens syn, eller om hensigten med bestemmelsen er en forpligtelse til, at lærere og skolens leder skal give et fælles syn på elevens udbytte. Med forslaget præciseres det, at evalueringsopgaven som udgangspunkt ligger hos elevens lærere, og at det derfor er lærerens vurdering, der skal frem i forbindelse med underretningen. Lærerne foretager deres vurdering under ansvar over for skolelederen. Det er desuden understreget, at skolelederen, hvis vedkommende som led i sin pædagogiske

21 ledelse af egen drift eller på opfordring deltager i evalueringen af eleven, over for hjemmet kan supplere lærernes syn med sin egen vurdering. Til nr. 5 Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 14, stk. 3, 4. pkt., at afgørelse om indstilling til frivillige prøver træffes af eleven efter samråd med forældrene og skolen. Tilsvarende gælder efter lovens 19 f, stk. 2 - der træder i kraft den 1. august i 10. klasse om indstilling til prøve. Anvendelsen af ordet»skolen«kan give anledning til tvivl om, hvem på skolen det er, eleverne drøfter spørgsmålet om indstilling til prøver med. Med forslaget præciseres det, at det som udgangspunkt er vedkommende lærer, som de nævnte spørgsmål drøftes med, da det er denne, der har det bedste individuelle kendskab til eleven og dennes forhold, herunder i relation til det enkelte fag. Læreren udøver sin rådgivning under ansvar over for skolelederen. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring i folkeskolelovens 16, stk. 5 og 6, som følge af lovforslagets 1, nr. 22. Til nr. 7 Den gældende folkeskolelov indeholder en række bestemmelser, der omhandler forskellige forhold ved hver»selvstændig skole«. Andre steder i loven bruges alene termen en»skole«. For at undgå misforståelser foreslås det, at der overalt bruges samme terminologi. Det foreslås derfor, at ordet»selvstændig«udgår af 19, stk. 2, 1. pkt., 24, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og 42, stk. 1, 1. led. Der henvises desuden til den foreslåede affattelse af 24, stk. 4, der bliver stk. 5, jf. lovforslagets 1, nr. 11, og 45, stk. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 36. Til nr. 8 Det foreslås at fastsætte generelle bestemmelser om etablering af integrerede biblioteker bestående af skolebibliotek og folkebibliotek. Med forslaget får kommunalbestyrelserne bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold selv at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Efter folkeskolelovens 19, stk. 2, skal der ved hver skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Varetagelse af et skolebiblioteks funktioner anses som undervisning i folkeskolelovens forstand, og personalet ved skolebiblioteket skal derfor opfylde kvalifikationskravene til lærere, hvilket normalt vil sige en læreruddannelse, jf. folkeskolelovens 28, stk. 1. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen, at skolebibliotekarer skal have gennemgået uddannelsen til skolebibliotekar eller have forpligtet sig hertil eller på anden måde skal have tilegnet sig de kvalifikationer, som opgaven forudsætter. Endvidere fremgår det, at de daglige ledelsesfunktioner af skolebiblioteket varetages efter skolelederens nærmere bestemmelse af en skolebibliotekar. Den gældende folkeskolelovgivning er ikke til hinder for, at en skoles skolebibliotek fysisk placeres et andet sted end på skolens område, blot skolebiblioteket fortsat kan varetage opgaven som pædagogisk servicecenter. Som følge heraf er der allerede gode muligheder for at styrke samarbejdet mellem skolebiblioteket og folkebiblioteket ved f.eks. at placere skolebiblioteket i tilknytning til folkebiblioteket eller en filial heraf (samlokalisering). Tilsvarende kan folkebiblioteket eller en filial heraf placeres i tilknytning til en skoles skolebibliotek. Undervisningsministeren har i henhold til udviklingsprogrammet En skole i bevægelse igangsat lokale forsøg med udvidet og formaliseret samarbejde mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker (punkt 7 om lokale løsninger - tema 1 om skolebibliotekstilbuddet), så der lokalt kan gøres erfaringer med anderledes organisationsformer i samarbejdet mellem folkebiblioteker og skolebiblioteket. Forsøgsprogrammet bygger på Rapport fra arbejdsgruppen om samarbejde

22 mellem folke- og skolebibliotek (maj 2002). Der er godkendt ni forsøg med integrerede biblioteker. Forsøgene udløber den 1. august På den baggrund foreslås det, at undervisningsministeren bemyndiges til efter forhandling med kulturministeren at fastsætte reglerne om etablering af integrerede biblioteker. Ministeren kan i den forbindelse fravige folkeskolelovens kapitel 4 om lærerne (kvalifikationskrav) og kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. De fastsatte regler forventes i stort omfang at komme til at bygge på de vilkår, som ministeren hidtil har fastsat for de enkelte forsøg efter En skole i bevægelse. Da der herefter ikke længere vil være tale om forsøgsvirksomhed, stilles der ikke krav om, at kommunalbestyrelsen skal indhente godkendelse fra undervisningsministeren, ligesom der fra centralt hold endvidere ikke vil blive stillet krav om, at der skal foreligge tilslutning fra vedkommende skolebestyrelse. Det er ved udmøntning af bemyndigelsen hensigten at præcisere kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe beslutning om, at en skoles skolebibliotek i stedet for at være placeret på skolens område skal integreres i folkebiblioteket eller en filial heraf, hvis det i overensstemmelse med lokale forhold af kommunalbestyrelsen vurderes at forbedre bibliotekstilbuddet til skolens elever og kommunens borgere. Kommunalbestyrelsen vil også kunne træffe beslutning om, at det er folkebiblioteket, der skal integreres i en skoles skolebibliotek. Som anført er folkeskoleloven ikke til hinder for at placere et skolebibliotek og et folkebibliotek i samme lokalitet, hvis skolebiblioteket fortsat kan varetage opgaven som pædagogisk servicecenter. Med henblik på at give mulighed for at styrke samarbejdet mellem skolebibliotek og folkebibliotek yderligere vil reglerne åbne mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at det er lederen af folkebiblioteket eller en filial heraf, der skal varetage den daglige ledelse af skolebiblioteket, samt om at en folkebibliotekar også kan varetage funktionen som skolebibliotekar. Tilsvarende vil kommunalbestyrelsen også få mulighed for at træffe beslutning om, at det er den daglige leder af skolebiblioteket, der skal varetage ledelsen af folkebiblioteket, samt om at en skolebibliotekar også kan varetage funktionen som folkebibliotekar. Den daglige ledelse af skolebiblioteksfunktionen udøves under ansvar over for skolens ledelse (skoleleder og skolebestyrelse). Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, i hvilket omfang budget og regnskab også skal integreres. De påtænkte regler vil desuden åbne mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige folkeskolelovens 44, stk. 4, hvorefter godkendelse af undervisningsmidler er omfattet af skolebestyrelsens kompetence. Efter de påtænkte regler kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, i hvilket omfang skolebestyrelsens kompetence skal omfatte undervisningsmidler i relation til skolebiblioteket. F.eks. vil det ofte være hensigtsmæssigt, at skolebestyrelsens kompetence begrænses til at fastsætte principper for, hvilke undervisningsmidler det integrerede bibliotek skal stille til rådighed. I praksis er det mange steder allerede sådan, at skolebestyrelser alene fastsætter principper for, hvilke undervisningsmidler skolen skal have, i stedet for konkret at godkende de enkelte undervisningsmidler. De kommende regler vil ikke ændre på, at reglerne i henholdsvis folkeskolelovgivningen om skolebiblioteker og lovgivningen om biblioteksvirksomhed - med de anførte undtagelser - fortsat gælder fuldt ud for det integrerede bibliotek. Vedkommende kommunalbestyrelser skal som følge af, at de igangværende forsøg udløber den 1. august 2008, tage stilling til, om og i givet fald hvordan de pågældende ordninger skal videreføres inden for rammerne af det nye lovgrundlag. Til nr. 9 Efter den gældende folkeskolelovs 24, stk. 1, 3. pkt., kan skoler, der maksimalt rummer de 3-4 yngste klassetrin, henlægges under en anden skoles ledelse, medmindre børnetallet overstiger 100. Bestemmelsen vil ikke have selvstændig betydning ved siden af lovforslagets 1, nr. 10, om fælles ledelse og 1, nr. 11, om skoler bestående af flere afdelinger med hver sit skoledistrikt. Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet. Skoler, der er henlagt under en anden skoles ledelse før den foreslåede ikrafttræden den 1. maj 2008, opretholder denne status, jf. lovforslagets 2, stk. 2, men vil kunne nedlægges eller sammenlægges efter reglerne herom.

23 Til nr. 10 Det foreslås at ophæve de lovgivningsmæssige begrænsninger i mulighederne for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler. Ifølge den gældende folkeskolelovs 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler har man især forstået skoler med normalt ikke over 150 elever. Der gælder endvidere et krav om beliggenhed i et landdistrikt eller i et byområde med ikke over 900 indbyggere. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. Bestemmelsen om fælles ledelse af flere folkeskoler blev indsat i folkeskoleloven ved lov 300 af 30. april 2003 om ændring af lov om folkeskolen (Bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning) på baggrund af en flerårig forsøgspraksis i henhold til det tidligere forsøgsprogram En mere fleksibel skolestruktur. For lidt større skoler med normalt ikke over 300 elever og uden det nævnte beliggenhedskrav har der været mulighed for med undervisningsministerens godkendelse at etablere forsøg med fælles ledelse i henhold til udviklingsprogrammet En skole i bevægelse (punkt 7 om lokale løsninger - tema 2 om fælles skoleledelse). Undervisningsministeriet har ikke modtaget ansøgninger om etablering af sådanne forsøg. De enkelte skoler under fælles ledelse er kendetegnet ved, at de hver især har eget skoledistrikt, jf. folkeskolelovens 36, stk. 2, omfatter mindst tre sammenhængende klassetrin, jf. lovens 24, stk. 1, giver mulighed for, at eleverne kan danne et elevråd, jf. lovens 46, stk. 2, og har et skolebibliotek som pædagogisk servicecenter, jf. lovens 19, stk. 2. De har eventuelt tillige hver især en skolebestyrelse og/eller et pædagogisk råd, jf. lovens 46, stk. 1. Med forslaget udvides muligheden for at etablere fælles ledelse af flere folkeskoler til at omfatte alle folkeskoler uanset elevantal og beliggenhed, og der stilles ikke krav om, at der i hvert enkelt tilfælde skal indhentes forsøgsgodkendelse hos undervisningsministeren. Herved får kommunalbestyrelserne bedre muligheder for i overensstemmelse med lokale forhold selv at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fælles ledelse og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i folkeskolelovens kapitel 6. De fastsatte regler vil bygge på de hidtidige regler i bekendtgørelse om fælles leder for flere skoler, der bl.a. går ud på sikring af forældrerepræsentation m.v. (bekendtgørelse nr. 500 af 13. juni 2003 med senere ændring). Reglerne vil fortsat indeholde krav om, at der ved hver skole under den fælles ledelse skal udpeges en medarbejder til at varetage den daglige kontakt med elever, forældre og skolens ansatte under ansvar over for den fælles leder og skolebestyrelsen. Endvidere vil det fortsat fremgå af reglerne, at der enten skal være en skolebestyrelse for hver skole, eller at forældrene fra hver skole skal være sikret mindst én plads i den fælles skolebestyrelse. Der vil som noget nyt blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen i tilfælde af, at der oprettes en fælles skolebestyrelse, kan beslutte, at der oprettes et lokalt råd ved hver skole med repræsentanter for forældre, elever og personale, der kan drøfte lokale anliggender og komme med forslag til, hvilke spørgsmål skolebestyrelsen skal tage op. Skolebestyrelsens kompetencer i henhold til lovgivningen kan ikke overlades til et lokalt råd. Der vil blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene i sådanne råd får beføjelsen til at vælge, hvem der skal besætte dén eller dé pladser i den fælles skolebestyrelse, der står til rådighed for forældre til børn på skolen. Endelig vil det som i dag blive fastsat, at der er mulighed for at oprette et fælles pædagogisk råd, der erstatter de pædagogiske råd ved skoler, der har fælles bestyrelse. Beslutning om etablering af fælles ledelse indebærer, at skolerne bevarer deres status som skole med hver sit skoledistrikt. Kun lederen og evt. tillige skolebestyrelsen og/eller pædagogisk råd er fælles. De berørte skolers skolebestyrelser skal fortsat høres om beslutning om etablering af fælles ledelse af flere skoler, jf. folkeskolelovens 40, stk. 2, nr. 3, 2. pkt. (der fremover bliver 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., jf. lovforslagets 1, nr. 22), men nedlæggelsesproceduren i bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 om proceduren ved en skolenedlæggelse finder fortsat ikke anvendelse. Til nr. 11

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år Budget % I N D T Æ G T E R

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år Budget % I N D T Æ G T E R Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Sidste år Budget % I N D T Æ G T E R Kontingentindtægter 1000 Kontingent A-medlemmer 104.625,00 104.625,00-92.250,00 90.000 116 1100 Kontingent B-medlemmer

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse og afskedigelse Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2.

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere