Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning"

Transkript

1 Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning 20. Januar Grøn Erhvervsvækst

2 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Grøn Erhvervsvækst Kontaktperson: Lotte Lindgaard Andersen tlf Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Forord, metode og resumé Forord Metode Resumé 5 2 Baggrund for et ELENA- projekt Behov for energibesparelser og anlæg ELENA-ordningen som mulighed Hvorfor et ELENA-projekt i Region Syddanmark Mål med forprojekt og interview 15 3 Resultat af interview undersøgelse Status politikker Energimærkning Status for energispareindsatsen i kommunerne Energiforbrug i regionens bygninger Forventede investeringer Andre tekniske anlæg end bygninger Indsats i forhold den private bygningsmasse Samlet bud på offentlige investeringer , hvis der opnås ELENA-støtte 35 4 Afledte effekter Samlet effekt i hele regionen Effekt for regionen og den enkelte kommune Forøgelse af EU s merværdi 41 5 Den videre proces ansøgning til den europæiske investeringsbank 42 6 Konklusion og anbefalinger Konklusion Anbefalinger 49 2 Grøn Erhvervsvækst

3 7 Forslag til foreløbig ELENA-ansøgning 51 8 BILAG Kommunernes energispareindsats 54 9 Bilag - Investeringer og interesseområder Bilag Oversigt over anvendelse af ELENA-støtte Bilag - Energiinvesteringer i regionens bygninger Bilag - Faktaark for hver kommune Faktaark: Assens Kommune Faktaark: Billund Kommune Faktaark: Esbjerg Kommune Faktaark: Faaborg-Midtfyn Kommune Faktaark: Kerteminde Kommune Faktaark: Kolding Kommune Faktaark: Nordfyn Kommune Faktaark: Nyborg Kommune Faktaark: Odense Kommune Faktaark: Vejle Kommune Faktaark Ærø Kommune Faktaark: Åbenrå Kommune Faktaark: Langeland Kommune Faktaark: Middelfart Kommune Faktaark: Vejen Kommune Faktaark: Tønder Kommune Faktaark: Sønderborg Kommune Faktaark: Fredericia Kommune Faktaark: Varde Kommune Faktaark: Haderslev Kommune Faktaark: Svendborg Kommune Faktaark: Fanø Kommune Bilag- Estimering af energibesparelser og CO 2 - reduktion forudsætninger fra projektbeskrivelse Bilag - Grøn Erhvervsvækst Præsentation af Grøn Erhvervsvækst Bindeled mellem det offentlige og private Kommunikationsstrategi og plan Kommunikationsplan efterår Ydelsesblad Grøn Erhvervsvækst kommuner Bilag - ELENA - uddybning af ordningen Bilag - Energibesparelser i offentlige bygninger Krav til nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse Energimærkningsordningen Bilag - Potentiale for energibesparelser Lavt hængende frugter eller stor høst? Tilbagebetalingstider Bilag - Låneregler, kommuner og region Finansiering af offentlige energiinvesteringer Lån til energibesparelser Tilskud til energibesparelser Bilag - English summary Grøn Erhvervsvækst

4 1 Forord, metode og resumé 1.1 Forord Denne rapport formidler resultaterne af et forprojekt, som har afdækket kommunernes og regionens behov for teknisk bistand fra ELENA-ordningen til at forberede og gennemføre investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger og anlæg. Endvidere har forprojektet belyst kommunernes ønsker om initiativer i forhold til den private bygningsmasse, f.eks. via et energipartnerskab som Grøn Erhvervsvækst eller lignende.. Endelig har forprojektet undersøgt, om der er ønsker om teknisk udvikling af mere energieffektive løsninger. Forprojektet omfattede bl.a. interviews med kommunernes bygningsafdelinger og chefer med ansvar for kommunens klima- og energipolitik samt erhvervsfremme for dels at få de nødvendige oplysninger, dels at informere region og kommuner om mulighederne. 1.2 Metode Grøn Erhvervsvækst/Miljø og Klima har gennemført interview med samtlige 22 kommuner i Region Syddanmark. Interviewene har primært fundet sted i uge 43, I uge 44 og 50 er dog gennemført interview med henholdsvis Nyborg og Svendborg kommuner. Hver kommune har forud for interviewene fået tilsendt et detaljeret spørgeskema om den nuværende organisering af arbejdet med energibesparelser i offentlige bygninger, politisk mål, omfanget af offentlige bygninger, den hidtidige indsats, potentialet for at opnå flere energibesparelser, interessen for at være med i et fælles ELENA-projekt om hhv. bygninger, vejbelysning og andre offentlige anlæg. Endvidere er der spørgsmål om kommunens indsats og planer i forhold til energibesparelser i den private bygningsmasse. Interviewskemaerne er modtaget af GE forud for interviewet. Efter interviewene har Grøn Erhvervsvækst skrevet referat fra alle møder i form af en uddybning af det fremsendte spørgeskema og anmodet kommunerne om at inddrage hele den tekniske forvaltning på spørgsmål, som de fremmødte ikke selv havde mulighed for at svare på, eks. om status for energi- og klimaplaner i kommunen. Kommunerne har godkendt de udfyldte spørgeskemaer med tilføjelser. De sidste skemaer er indgået dec efter at have rykket herfor. Rapporten er udarbejdet og Casper Mikkelsen, Grøn Erhvervsvækst 1 for så vidt angår formål, den røde tråd og effekter i Region Syddanmarkog bear- 1 Grøn Erhvervsvækst er et non-profit privat offentlig partnerskab med 19 partnere i Region Syddanmark, som arbejder med energieffektivisering i bygninger. Udgangspunktet er erhvervsfremme og, jobskabelse via lokal uddannelse, synliggørelse og markedsudvikling. Der er ultimo 2013 skabt 140 job, afviklet 5 lokale undervisningsforløb for håndværksmestre, 3 aftenskoleforløb, 5 energimesser, udført projektudvikling, netværk og dialogfora. Partnerskabet har i 2012 vundet Region Syddanmarks privat- 4 Grøn Erhvervsvækst

5 bejdning af data/rapportering fra interview med kommunerne. Flemming Jørgensen, Miljø og Klima har ydet rådgiverbistand for så vidt angår generelle ELENA-forhold, erfaring fra andre regioner og bearbejdning/rapportering af data fra regionens egne bygninger. Der er den 30. dec fremsendt en foreløbig rapport til Region Syddanmark. Region Syddanmark har haft rapporten til kommentering frem til medio januar Region Syddanmark har primo uge 4 udsendt den tilrettede rapport til kommunerne til kommentering forud for et fælles orienteringsmøde den 30. januar. Forbehold Projektholder Det skal understreges, at de i rapporten angivne data og konklusion bl.a. med hensyn til forventede beløb til energirenovering og vedvarende energi i offentlige bygninger primært bygger på embedsmændenes foreløbige vurdering. Der har ikke været en politisk beslutning. I kapitel 5 er den videre proces beskrevet. Region Syddanmark er projektholder og har finansieret forprojektet i efteråret Selve ELENA-ansøgningen i foråret 2013 foreslås finansieret i fællesskab af Region og de kommuner, som vil forpligte sig. Fordelingsnøglen anbefales at være forholdsmæssig i forhold til forventet energiinvestering for hver enkelt part. Den fælles finansiering i ansøgningsfasen er vigtig for involvering og engagering af kommunerne. ELENA 1.3 Resumé Der er i øjeblikket gode muligheder for, at regionale områder kan få støtte fra EU til at fremme energibesparelser i det offentlige via EUs og Den Europæiske Investeringsbanks ELENA-ordning. Der kan opnås op til 90 % støtte til teknisk bistand til at forberede energiinvesteringer. Forudsætningen er, at kommunerne og regionen forpligter sig til en samlet investering større end 50 mio. EUR og samtidigt investerer mindst 20 gange mere end det, de kan få til teknisk bistand. ELENA-støtten kan således fungere som igangsætter af energibesparelser og vedvarende energi i det offentlige. For at få støtten skal der opnås merværdi for EU f.eks. i form af energibesparelser eller lokal jobskabelse. Der skal desuden være en rød tråd i ansøgningen og noget, som gør ELENA-projektet i Region Syddanmark unikt i forhold til andre danske ELENA-projekter. Region Syddanmark Region Syddanmark og kommunerne i regionen har alle forudsætninger for at samle kræfterne i et innovativt projekt omkring energibesparelser og grøn vækst. Det offentlige kan gå foran med energirenovering af egne bygninger, og det vil kunne udnyttes til også at sætte gang i markedet for energirenovering af den private bygningsmasse. offentlige CSR-partnerskabspris pga. det brede og innovative samarbejde, som forbinder det svære med grøn vækst med jobskabelse,og der løses samfundsmæssige problemer med højt energiforbrug og social velfærd. GE er desuden nomineret til EU-regio Stars Award for sustainable growth. 5 Grøn Erhvervsvækst

6 Grundlaget for indsatsen er Region Syddanmarks klimastrategi, som har som mål at mindske CO 2 -udledningen i regionen som geografisk område med 40 pct. inden 2020 i forhold til Der er allerede opnået 15 %. Ligeledes har alle kommunerne politikker og mål på energiområdet, og mange har forpligtet sig til at gennemføre konkrete handlinger, f.eks. via en ESCO-aftale, en tilslutning til den europæiske borgmesterpagt eller et partnerskab med Grøn Erhvervsvækst. Det unikke Indsats Det er unikt, at der i regionen er vilje til at skabe markante resultater i både den offentlige og private bygningsmasse, og at der bl.a. hos Grøn Erhvervsvæksts kommunerne samt Project Zero er den nødvendige viden og erfaring i, hvordan man opnår synlighed og resultater med energibesparelser og jobskabelse i den private bygningsmasse. Hertil kommer en række lokale energiprojekter i Svendborg, Vejle, Ærø og Esbjerg. Sidstnævnte lokale initiativer er relativ nye og forventes derfor væsentligst at have effekt fra På den baggrund har Region Syddanmark undersøgt mulighederne for en samtidig og parallel indsats til energieffektivisering i offentlige og private bygninger, hvorved der kan skabes en Double up effekt og en mobilisering af både offentlige og private investeringer. Indsatsen skal ske gennem en fælles forpligtigelse til energibesparelser i offentlige bygninger via ELENA-puljen, og en samtidig indsats i forhold til private bygninger i mange kommuner. Indsatsen overfor private bygninger er ikke en forudsætning for ELENA-projektet, men de to indsatser understøtter hinanden. Begge indsatser er økonomisk bæredygtige og økonomisk uafhængige. En koordineret indsats med energirenovering i både den offentlige og private bygningsmasse vil være et væsentligt bidrag til at nå Region Syddanmarks mål om 40 % CO 2 reduktion i regionen som geografisk område 2. Dette mål kan ikke nås alene ved fokus på offentlige bygninger, da disse kun udgør 2 % af det samlede antal bygninger i regionen. Et ELENA-projekt i Region Syddanmark vil adskille sig fra andre danske ELENA-projekter ved den parallelle indsats i forhold til den private bygningsmasse. Dette indebærer ekstra fokus på strategisk kommunikation, branding, netværk/dialogfora på tværs mellem det offentlige og private samt lokal erhvervsudvikling og uddannelse af håndværkere. Samtidigt lægges vægt på at fremme markedet for integreret design og innovation af nye energieffektive løsninger og produkter. Tilslutning De foreløbige tilkendegivelser fra region og kommuner viser, at stort set alle regionens 22 kommuner er interesseret i at deltage i et fælles regionalt/kommunalt ELENA-projekt for offentlige bygninger og anlæg og med et 2 En parallel indsats til at nå målet kunne være adfærd, som er mest relevant i forhold til reduktion af el-forbruget. Denne mulige indsats inddrages ikke her, da ELENA-projektet handler om at forberede energiinvesteringer. 6 Grøn Erhvervsvækst

7 investeringsbeløb på ca. 650 mio. kr.. Hertil kommer, at 8 af kommunerne, med knap halvdelen af Region Syddanmarks befolkning, vil gennemføre en samtidig indsats med klare mål for energibesparelse og jobskabelse i forhold til private bygninger i ambitiøse energipartnerskaber, heraf 7 i Grøn Erhvervsvækst regi og 1 i Project Zero. Der er interesse for tilslutning til GE-konceptet fra yderligere 3 kommuner, forventelig i løbet af 2013/2014. Samtidig er der yderligere 4 kommuner, der giver udtryk for interesse for som kommune bevidst at fremme lokale energitiltag i den private bygningsmasse og/eller indgå i en form for samarbejdsaftale omkring udvalgte dele af GE-konceptet Et ydelsesblad for Grøn Erhvevsvækstskommunerne er vedlagt i bilag 14. Der er således opbakning til en vinkling af ansøgningen med en samtidig indsats med investeringer i offentlige bygninger og anlæg, og tilskyndelse til energibesparende tiltag i private bygninger. Der søges skabt opbakning til, at kommunerne kan søge tilknytning til et regionalt energipartnerskab efter 3 modeller: partnerskab, interessent eller observatør. En anden vinkling, der gennem interviewene synes at være en udbredt interesse og mulighed for læring på tværs, er energirenovering af bevaringsværdige bygninger både i forhold til offentlige og private bygninger. Endelig er ¾ af kommunerne interesseret i investeringer i offentlige anlæg som energibesparelser i selvejende haller og ½ delen af kommunerne er interesseret i at fremme af mindre CO2- udledning fra trafik, gennem investering i en mere grøn kommunal vognpark samt infrastrukturanlæg med ladestandere etc. Der er dog ikke fra kommunerne på nuværende tidspunkt afsat midler til investeringer i tekniske anlæg. Der er alene afsat midler til energibesparelser i bygninger med tilhørende energianlæg. Forundersøgelsen har således vist, at kommunerne vægter grøn vækst og jobskabelse i relation til energibesparelse i såvel offentlige og private bygninger. Dette er essensen i CSR- tankegangen, at erhvervsvækst og indtjening kombineres med løsning af svære samfundsmæssige problemer som skabelse af job og velfærd, samtidigt med at energiforbruget og CO2 udslippet mindskes. Effekter Offentlige bygninger ELENA-ordningen - Samlet offentlig investering i rentable energibesparelser i offentlige bygninger og anlæg 7 Grøn Erhvervsvækst

8 på 650 mio. i 21 kommuner og en region - Tilskud fra ELENA-ordningen på op til 32 mio.kr. - En afledt beskæftigelse på 1000 årsværk - Energibesparelser på ca MWh/år - CO 2 -udledningen reduceres med omkring tons - Det offentliges investeringer er tjent hjem på mindre end 12 år Private bygninger samtidig kommunal indsats - Samlet privat investering på 450 mio. kr. i 8 kommuner - En afledt beskæftigelse på 700 årsværk - CO 2 -udledningen reduceres med omkring tons svarende til gennemførelse af rentable energibesparelser i 6000 parcelhuse. Der er således mulighed for at skabe betydelige energibesparelser og CO 2 - reduktion. Dertil kommer, at de to parallelle projekter vil skabe mange arbejdspladser, være erhvervsfremmende og skabe efterspørgsel på nye kompetencer hos håndværkere og ingeniører samt give mulighed for vidensopbygning og dialogfora på tværs af kommuner og det private samt have en stor brandingværdi for kommuner og region. Endelig kan projektet være med til at skabe offentlig-privat innovation i forhold til udvikling af de energieffektive teknologier som rent faktisk efterspørges i markedet 3. En løbende monitorering og kommunikation af effekten af de to parallelprojekter til dokumentation samt netværk mellem det private og offentlige segment er et bærende element i dette ELENA-projekt. 3 Grøn Erhvervsvækst og Lean Energy har i samarbejde afholdt 2 to workshops, der skal bygge bro mellem alle led i kæden fra producenter af energieffektive produkter og løsninger til aftagere af disse. Målet er at skabe større efterspørgsel og udvikling/produktion af energieffektive produkter og løsninger og dermed flere arbejdspladser. Der er udarbejdet et idékatalog med netværks- og demonstrationsmuligheder, som vil blive offentliggjort i løbet af foråret Grøn Erhvervsvækst

9 2 Baggrund for et ELENA- projekt 2.1 Behov for energibesparelser og anlæg Region Syddanmark og kommunerne ønsker alle at gennemføre investeringer i energibesparelser og vedvarende energianlæg i egne bygninger og anlæg. Sådanne investeringer vurderes at føre til sparet energiforbrug og CO 2 - udledning, lavere energiudgifter og forbedringer af bygninger og anlæg. Dertil kommer, at der i lovgivningen er en række krav til energiforhold i offentlige bygninger se bilag 16. Det er imidlertid svært for mange kommuner at finde de nødvendige ressourcer og/eller kompetencer til at igangsætte systematiske energiinvesteringer selv om selve investeringerne kan lånefinansieres (se bilag 18), og lånene betales tilbage ved hjælp af de opnåede besparelser. 2.2 ELENA-ordningen som mulighed EU har et finansieringsinitiativ - European Local ENergy Assistance (ELENA). Det skal hjælpe kommuner og regioner med at forberede energiinvesteringer. Hvad støttes Støtten kan gives til udvikling af investeringsprogrammer inden for flere forskellige områder, som f.eks. offentlige bygninger, gade- og trafikbelysning, bytrafik og lokal infrastruktur, herunder intelligente net. Private bygninger kan omfattes af en ELENA-ansøgning, hvis kommunen gennemfører investeringerne, så her begrænser mulighederne sig til selvejende haller o.l. Det er en betingelse, at støtten fører til investeringer på 50 mio. EUR eller mere, dvs. ca. 375 mio. kr., og at investeringen er mindst 20 gange større end støtten. ELENA kan dække op til 90 % af udgifterne til teknisk bistand. Kommuner og region har i Region Syddanmark besluttet sig for at investere 650 mio. kr., kan der opnås en støtte på op til 32,5 mio. kr. Egenfinansieringen udgør så 3,25 mio. kr., hvorefter der samlet er 29,25 mio. kr. til at forberede investeringerne. Heraf er de 10 % egenfinansiering. Hvorfor støtte Hvis projektet skal støttes, skal det forøge EU's merværdi, - navnlig i form af overensstemmelse med EU's politikker, EU s bæredygtige energipolitikker og prioriteringer, mål og lovgivning; Det aktuelle niveau for bæredygtige energiteknologier, der skal gennemføres i investeringsprogrammet; 9 Grøn Erhvervsvækst

10 EU's samhørighedspolitik 4 Behovene hos de lokale samfund og mulige konsekvenser for den lokale udvikling, herunder en positiv indvirkning på små og mellemstore virksomheder Bidrag til udbredelse af god praksis eller teknologier på en tidlig markedsgennembrudsfase, inden for EU; Baseret på vejledning til udformning af ELENA-ansøgning 5 fra den Europæiske Investeringsbank samt erfaring med ELENA-ansøgninger betyder dette, at investeringen skal understøtte EU's målsætninger på energiområdet og gå videre end sædvanlig praksis mht. energi- og CO 2 -besparelser. Der skal f.eks. gennemføres investeringer med mere end 5 års tilbagebetalingstid. Kommunerne skal have en politisk vedtaget energi- og klimapolitik, og projektet skal bidrage til ny viden og videndeling på området ikke kun business as usual. Desuden skal projektet bidrage til regional udvikling f.eks. i form af jobskabelse, eksport og øget omsætning. Desuden skal projektet have en unik vinkling og ikke være en 1-1 kopi af andre danske ELENA-projekter. Dette betyder, at det ikke er nok i ansøgningen alene at lægge fokus på energibesparelser og vedvarende energi i offentlige bygninger. Der skal anlægges en unik vinkel og en rød tråd, som klart adskiller ELENA-projektet i Region Syddanmark fra ELENA-projekterne i Region Sjælland, Region Midt og Region Hovedstaden. Er rød tråd med fokus på parallel indsats i den private bygningsmasse er unik og ny. 6 Princippet er vist i figuren nedenfor Den røde tråd er en forudsætning! Energibesparelser/vedvarende energianlæg i offentlige bygninger via ELENA Parallel indsats private bygninger og undersøgelse af efterspørgsel på energieffektive løsninger Ekstra kommunikations indsats Forudsæ tning: Investering >50 mio. Euro Ambitiøse klimastrategier U nik vinklin g, mere end 5 års tilbagebetalings tid Forudsætning: EU- me rværdi: Energipolitik, energiteknologi, sam hørighe d/regional udvikling, effekt på SMV, vidensdeling/ markedsmodn ing 4 EU s regionalpolitik kaldes også samhørighedspolitik. Den bestemmer, hvordan EU s strukturfondsmidler skal anvendes. I Danmark prioriteres anvendelsen af EU-strukturfondsmidlerne af de regionale vækstfora. Samhørighedspolitikken skal gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige, dynamiske, vidensbaserede økonomi med flere og bedre arbejdspladser. 5 Fremgår af EIB vejledning (Europæiske investeringsbank) og FAQ (frequently asked questions) 6 Region Sjælland var det første danske Elena-projekt og var derfor unikt. I Region Hovedstaden er der vægt på innovation ved inddragelse af nye forsknings- og udviklingsprojekter samt renovering af bevaringsværdige offentlige bygninger. I Region Midt er der vægt på selvejende haller, vejbelysning og netværk mellem kommunerne. 10 Grøn Erhvervsvækst

11 Indhold i ansøgning Der skal i den egentlige ansøgning beskrives de planlagte investeringsprogrammer, herunder typen af investeringer og strategi for implementering af programmet; forventede investeringer fordelt på typer tidsplan forventede resultater (MWh, CO 2 ) behovet for teknisk bistand arbejdsprogram ansøgerens finansielle og tekniske kapacitet forventet faktor mellem støtte og investering (faktoren skal være mindst 20) EU merværdi jf. ovenstående Der skal i ansøgningen være beskrevet konkrete projekter i konkrete bygninger svarende til % af den samlede investering, mens resten af investeringerne kan beskrives mindre detaljeret, f.eks. som grupper af bygninger, der skal have solceller eller renovering af klimaskærm og installationer. Hvad støttes ELENA-midler anvendes til enhver teknisk bistand, der er nødvendig for at forberede energi-investeringer, f.eks. markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energiopgørelser og gennemgange samt forberedelse af fælles udbud og fælles indkøb. Hardware omkostninger som computere eller kontorlokaler støttes ikke. Hvordan støttes Læs mere Der er ikke nogen ansøgningsfrist. Støtte fordeles efter først-til-mølle princippet, indtil bevillingen er opbrugt. Det er med de satsninger, EU har på energibesparelsesområdet, forventninger om, at ordningen fortsætter. Region Syddanmark har i december 2012 varslet den Europæiske Investeringsbank, at der er en projektansøgning på vej fra Region Syddanmark. I bilag 15 er der en uddybet gennemgang af ELENA-ordningen. 2.3 Hvorfor et ELENA-projekt i Region Syddanmark Der er store muligheder for at energieffektivisere bygninger og anlæg, og dermed begrænse energiforbrug og CO 2 -udledning og samtidig skabe nye arbejdspladser. Samtidig har region og kommuner klare politiske mål om at gøre en markant indsats på dette område. Baggrund Potentiale Der er et kæmpe potentiale for energieffektivisering af bygninger i regionen. Der regnes på landsplan med et potentiale på min. 198 mia. kr. i rentable 11 Grøn Erhvervsvækst

12 energirenoveringer 7, hvilket med et indbyggertal på 1,2 mio. i Region Syddanmark giver et potentiale på min 43 mia. kr. i energirenovering i Region Syddanmark. Hvis dette potentiale blev realiseret, ville det give omkring årsjob, idet der kan beregnes 1,5-2,0 job 8 pr. 1 mio. i omsætning. Der er et underskud af arbejdspladser i regionen, en stor fraflytning og nettopendling ud af området 9, så jobskabelse er af afgørende betydning for Region Syddanmark. Der er i alt offentlige bygninger og private/øvrige bygninger ifølge Danmarks statistik. De offentlige bygninger udgør således i antal ca. 2 %, men har %-vis et større opvarmet areal. Ifølge Go Energi bruger kommunerne i Danmark overordnet 75 % af det samlede energiforbrug i det offentlige, mens regioner og stat bruger ca. 25 %. Region Syddanmark har opgjort, at CO 2 udslippet fra offentlige bygninger udgør ca. 10 % af det samlede C0 2 udslip fra 2 % af det samlede antal bygninger. Dette er med til at understrege vigtigheden af, at der er behov for en samtidig indsats for energibesparelser i private bygninger. Lokale mål Klimastrategi Målsætninger Kommunerne og regionen skal for overhovedet at komme i betragtning til en ELENA ansøgning have politisk vedtagne mål og politikker indenfor klima- og energiområdet, herunder mål for energibesparelser i egne bygninger. Region Syddanmark har med sin klimastrategi, som har som mål at mindske CO 2 -udledningen i regionen som geografisk område med 40 pct. inden 2020 i forhold til 1990, fastsat et ambitiøst mål på klimaområdet. Hertil kommer, at kommunerne på forskellig vis har forpligtet sig med ambitiøse mål for egen virksomhed, f.eks. gennem en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, en kurveknækkeraftale, ESCO-aftale på offentlige bygninger eller egne klima- og energihandlingsplaner. De mere ambitiøse har også sat mål og handling for kommunen som geografisk enhed og iværksat indsatser i forhold til den private bygningsmasse med mål gennem eks. Borgmesterpagten (Covenant of Mayors) og partnerskab i Grøn Erhvervsvækst, Project Zero eller lignende. I kapitel 3.1er sammenfattet resultater af kommunernes tilslutning til disse forpligtelser. En ELENA ansøgning, der omhandler forberedelse af lokale og regionale investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier, passer rigtig godt i tråd med Region Syddanmarks nye ambitiøse klimastrategi, der har som mål at mindske CO 2 -udledningen i regionen som geografisk område med 40 pct. i 2020 i forhold til Det skal ske ved at støtte både kommuner og erhvervsliv i at nå målet, og på samme tid skal regionens egne institutioner skære 40 pct. af udledningen i forhold til Statens Byggeforskningsinstitut, SBI Information, april/2010, Anders Olesen-formand for Byggefagenes Samvirke/økonom Henrik Herløv Lund Dansk byggeri v. Andreas Fernstrøm har den i mail til Middelfart K.(fremsendt) 9 Kontur region Syd, Grøn Erhvervsvækst

13 For at nå målsætningen for hele regionen skal der dels hentes CO 2 - besparelser gennem energibesparelser og effektiviseringer dels ske en omlægning af energiproduktionen, så en højere andel af energi produceres af vedvarende energikilder. Regionen er allerede godt på vej. Beregninger viser nemlig, at CO 2 -udledningen er faldet med 11 pct. i Danmark fra 2000 til 2009, mens den er faldet med 15 pct. i Region Syddanmark i samme periode. ELENA Idé Muligheder med ELENA-projekt ELENA-ordningen giver teknisk bistand til at forberede investeringer i energibesparelser. ELENA kan dermed være med til at fremskynde og kvalificere regionens og kommunernes indsats. Støtte fra ELENA-ordningen vil kunne afhjælpe den mangel på ressourcer og kompetencer, der kan være et vilkår for regioner og kommuner, og som forhindrer eller forsinker en effektiv og systematisk indsats. Dermed kan ELENAstøtte føre til en hurtigere reduktion i C0 2 -udledningen, varige driftsbesparelser på regionens og kommunernes budgetter samt øget beskæftigelse blandt lokale virksomheder. Regionen kan med et ELENA projekt, hvor den selv går foran med energitiltag, skabe troværdighed og inspiration til en grøn omstilling. Et ELENA-projekt vil vise handling og lederskab, samt at regionen støtter kommunerne i fremme af energibesparelser i et forpligtende samarbejde for at nå de opsatte energi og klimamål. Et ELENA-projekt vil være med til at sikre Danmarks omstilling til et energieffektivt samfund med mindre energispild og være et skridt på vejen til at opnå de af EU opstillede mål. Projektet vil grundet dets størrelse styrke efterspørgslen og behovet for udvikling af energiteknologi og energieffektive løsninger. Parallel indsats Med en samtidig og parallel indsats til energieffektivisering i offentlige og private bygninger kan der skabes en Double up effekt og en mobilisering af både offentlige og private investeringer. Dette skaber EU-merværdi i form af regional udvikling, beskæftigelse og reduktion i energiforbrug og CO 2 - udledning. Indsatsen skal ske gennem en fælles forpligtigelse til energibesparelser i offentlige bygninger via ELENA-puljen, og en samtidig indsats fra et stort antal kommuner overfor private bygninger. Dette kan bl.a. gennem Grøn Erhvervsvækst, men det er ikke en forudsætning for ELENA-projektet. Begge projekter er økonomisk bæredygtige og økonomisk uafhængige. En koordineret indsats vil være et væsentligt bidrag til at nå Region Syddanmarks mål om 40 % CO 2 reduktion i regionen som geografisk område. Et ELENA-projekt i Region Syddanmark skal have stort fokus på kommunikation og branding og lokal erhvervsudvikling. Kommunikation skal være tænkt strategisk med fra start og hele vejen i processen, så der skabes et fælles engagement, ejerskab, synlighed og videndeling, som skaber handling og job. Samtidigt lægges vægt på at fremme markedet for integreret design og smarte energieffektive løsninger og produkter. 13 Grøn Erhvervsvækst

14 Kommunikation Den strategiske kommunikation skal tage afsæt i nedenstående projektidé, således at kommunerne i pressemeddelelser, web m.v. brandes som nogle der går foran, og at dette gøres konkret gennem jordnære historier om, hvad brugere af offentlige bygninger oplever af indeklima og komfortmæssige fordele ved en given investering og anvendelse af en bestemt energiløsning samt hvad der opnås af konkret energibesparelse og driftsbesparelse. Målet er således at give kommunerne en troværdighed i borgernes øjne og samtidig give inspiration til de private bygherrer om, hvad der er af fordele ved en energirenovering og hvilke tekniske løsninger der kan findes. Projekt idé hvordan sikrer vi vi regional udvikling samtidig med, at at vi vi bruger mindre energi? Det offentlige som first mover ELENA som driver for for igangsætning Offentlige bygninger 2 % 2 % i antal i antal større større arealer arealer Private bygninger % % i antal i antal - mindre - mindre opvarmet areal/hus Der tilknyttes en kommunikationsansvarlig til projektet, som laver opfølgende journalistik og besøger brugeren og fortæller deres historier. Historierne udsendes til lokale og landsdækkende medier efter en nærmere vurdering af, hvem målgruppen er i den enkelte historie og hvornår timingen er rigtig. Historierne videreformidles på web både på projektets hjemmeside og på de kommunale og private partneres. Casehistorierne suppleres som minimum én gang pr. halvår med pressemeddelelser om den generelle fremdrift i projektet dels i forhold til de samlede opnåede energibesparelser dels i forhold til erfaring med netværk og dialogfora på tværs mellem det offentlige og private. I kommunerne udpeges en nøgleperson, som er tilknyttet som kommunikationskontakt for projektets kommunikationsansvarlige. Dermed sikres den dynamik og lavpraktiske tilgang, der er påkrævet for at kommunikationsstrategien går hånd i hånd med målet for projektidéen. Tilgangen kan følge kommu- Offentligeprivate energipartnerskaber der ved, der hvordan ved, samarbejder hvordan der skabes der skabes synlighed, synlighed, efterspørgsel efterspørgsel og job i private og bygninger job i private bygninger Strategi Ansvarlig Den strategiske kommunikation handler om kortlægning af tilgængelige platforme i kommunerne, aktiv anvendelse af disse, timing og målgruppe. Den strategiske kommunikation kan tænkes implementeret gennem projektet ved at få kommunerne til at fortælle de gode historier eksempelvis kunne det aftales, at kommunerne hver især forpligter sig at komme med min. én case pr. år og bidrager med oplysning om de kommunikationsplatforme kommunerne har adgang til. De cases, som det giver idé at synliggøre er dem, som skaber klare fordele for brugerne og har skabt resultater eller anvendt ny teknologi, hvilket kan give inspiration i forhold til både den offentlige og private bygningsmasse og i netværk mellem kommunerne. 14 Grøn Erhvervsvækst

15 nikationsstrategi-hjulet (K-hjulet) kombineret med modellen for kommunikationsplan, som er udviklet af Grøn erhvervsvækst. Se bilag 14. Erfaring Kommunikationsstrategien i Grøn Erhvervsvækst omkring synliggørelse og markeds- træk (pull strategi) er afprøvet og arbejder ud fra at skabe en grøn bevægelse, der skal føre til handling uanset indgangsvinkel. Kommunikationsstrategien binder alle relevante off-line og online kommunikationsplatforme sammen for at synliggøre effekten af energieffektivisering i større og mindre bygningsmasse, både inden for private og større bygninger. Desuden har Grøn Erhvervsvæksts sekretariatet via sin tætte kontakt til kommunerne mulighed for at inddrage borgmestre og rådmænd i alle Grøn Erhvervsvækst kommunerne som ambassadører i den politiske kommunikation og skaffe opbakning til projektet i Kontaktudvalget mellem borgmestre i Region Syd. Herved sikres, at der sker en samtidig præsentation og opbakning til projektet fra såvel politisk som teknisk hold. Grøn Erhvervsvækst og Project Zero har god erfaring med strategisk kommunikation og synliggørelse af de gode eksempler i forhold til den private bygningsmasse, og ser en massiv trafik på de dele af hjemmesiderne der netop omhandler de gode eksempler og faktaark. 2.4 Mål med forprojekt og interview Forprojekt Forprojektet, som denne rapport er resultatet af, afdækker mulighederne for at få ELENA-støtte og interessen i at være med i en fælles ansøgning om ELENA-støtte. Nogle af de spørgsmål, der er afklaret, er flg.: Har kommunerne ambitiøse klima- og energimål, som går længere end business as usual? Hvor langt er kommunerne og regionen mht. energibesparelser og vedvarende energianlæg? På hvilken måde vil kommuner og region kunne få gavn af ELENAordningen. Er der tilstrækkelig interesse til at gennemføre en ELENA-ansøgning, hvor en af betingelserne er en samlet investering på 50 mio. EUR over 3 år. Hvad skal være den røde tråd? Er der opbakning til en vinkling med vægt på energibesparelser og vedvarende energianlæg i offentlige bygninger og en samtidig ambitiøs indsats i forhold til private bygninger herunder interesse i en nærmere drøftelse af Grøn Erhvervsvækstkoncepterne? Er denne vinkling interessant for kommunerne, regionen og ELENA-sekretariatet hhv. EU-kommissionen? Hvis der blandt nogle kommuner er opbakning til en samtidig indsats i forhold til private - hvem er så de nødvendige private samarbejdspartnere i kommunen og hvordan skabes den lokale forankring? Kan og vil erhvervskontor, energiselskab, større virksomheder, pengeinstitut eksempelvis involveres? 15 Grøn Erhvervsvækst

16 Kan ELENA-støtte føre til nye måder at gøre tingene på? Vil det betyde større videndeling - og hvordan kan det gavne regionen og andre europæiske regioner? Er der særlige energiløsninger, energieffektive produkter og materialer som efterspørges i forbindelse med energieffektivisering i offentlige bygninger? Vil kommuner og region gå videre end sædvanlig praksis mht. energibesparelser og bygningsrelaterede VE-anlæg? Forprojektet giver således vigtige svar mht. omfanget af investeringer, antallet af deltagende kommuner i henholdsvis ELENA og projekt for private bygninger, sammensætningen af investeringer og behovene for teknisk bistand fra ELENA m.v. Endvidere afklarer det, om der er grundlag for teknisk udvikling af mere energieffektive løsninger. Forprojektet har bl.a. omfattet interviews med kommunerne for dels at få de nødvendige oplysninger, dels at informere region og kommuner om mulighederne. Der er gennemført interview med samtlige 22 kommuner i Region Syddanmark. 16 Grøn Erhvervsvækst

17 3 Resultat af interview undersøgelse Med forbehold for ledelsernes og politikernes endelige beslutning om at deltage i et fælles regionalt/kommunalt ELENA-projekt har de interviewede medarbejdere i kommunerne givet udtryk for deres umiddelbare vurdering af projektets relevans for deres fremadrettede energispareindsats. Alle 22 kommuner er interviewet, og 21 kommuner 10 har udtrykt interesse for at være med i et fælles projekt. Ud af de 21 kommuner vurderes det, at 2 kommuner ikke er helt afklarede, om der kan afsættes økonomiske ressourcer til området og beløbets størrelse. Det vurderes, at min. 19 kommuner vil tilslutte sig ELENAprojektet. 3.1 Status politikker I dette afsnit redegøres for, om kommunerne har ambitiøse og forpligtende energi- og klimapolitikker, som rækker videre end Business as usual. Dette er en forudsætning for at den Europæiske Investeringsbank kan give ELENAstøtte til at forberede energiinvesteringer. Kommunerne og Region Syddanmark har i stort omfang forpligtet sig til at gøre en indsats for at nedbringe energiforbruget og CO 2 -udledningen fra egne aktiviteter. Der er i de deltagende kommuner og i regionen betydelig organisatorisk og politisk vilje til at gøre en indsats for at mindske energiforbruget og CO 2 - udledningen, herunder også i de offentlige bygninger. Dette kommer bl.a. til udtryk i tilslutningen til DN s klimakommuneaftaler, kurveknækker-aftaler, Borgmesterpagten, Region Syddanmarks klimastrategi og lokale politiske målsætninger og aftaler. DN-klimakommune Kommunen som virksomhed I Region Syddanmark har 9 ud af regionens 22 kommuner indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Herved forpligter kommunerne sig typisk til at spare 2 % CO 2 årligt for kommunen som virksomhed (egne bygninger, vejbelysning m.v.). Endnu en kommune (Fanø) planlægger at tilslutte sig at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforening som klimakommune. Kommunerne forpligter sig som DN-klimakommune til flg.: En opgørelse over kommunens nuværende CO 2 -udledning. En handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil opnå CO 2 - reduktionen samt hvilke områder, der fokuseres på. Gennemførelse af planen og opgørelse mindst en gang årligt over reduktionen af CO 2 -udledningen og igangværende projekter. 10 Esbjerg Kommune har takket nej til at deltage i ELENA-projektet, da kommunen allerede har gjort en omfattende indsats gennem mange år, og der derfor ikke er behov for ekstern bistand til at fremme indsatsen 17 Grøn Erhvervsvækst

18 Som klimakommune starter man med at reducere CO 2 -udledningen fra egne aktiviteter: Kommunens egne bygninger, drift og indkøb osv. Senere kan man udvide arbejdet til at omfatte kommunen som geografisk enhed. Kurveknækker ESCO Egne strategier 11 kommuner har været med i Go Energis kurveknækker samarbejde, der nu er ophørt efter nedlæggelse af Go Energi. Kurveknækker-aftalerne gik på at spare el og varme fra kommunale bygninger. Sparemålene var 3-20 % i MWh over en 2-3 årig periode. Som følge af Energiaftalen af 22. marts 2012 nedlagdes Center for Energibesparelser og aftalerne er bortfaldet. Tre kommuner har indgået Esco-aftaler omkring energirenovering i offentlige bygninger, og har dermed forpligtet sig kontraktligt til at gennemføre betydelige energibesparelser. Disse kommuner er Middelfart, Tønder og Kerteminde med et samlet antal bygninger på ca ESCO-aftaler er en anden måde, hvorpå nogle kommuner vælger at forpligte sig til at opnå energibesparelser og CO 2 -reduktioner i sine egne bygninger. Et ESCO (Energy Service Company) er et energitjenesteselskab, der tilbyder totalløsninger for energibesparelser. På grundlag af en basislinje hjælper det med at afdække potentialet for besparelser i kommunens bygninger, og med at få gennemført dem, ligesom ESCO en ofte stiller garanti for besparelserne. Betalingen til et ESCO sker via de opnåede energibesparelser. Kommunernes incitament for at indgå en ESCO-aftale er almindeligvis, at det er muligt meget hurtigt at få gennemført markante energibesparelser, eller at minimere et stort vedligeholdelsesefterslæb. Mange kommuner har vedtaget egne klima- og energistrategier. Ud fra respondenternes udsagn på spørgeskemaerne og ved interviews har 14 kommuner formulerede klima- og energistrategier, Seks kommuner er i gang med en klima/energistrategi og forventes at være klar med denne primo To kommuner har ingen klima/energistrategi, men har på interview tilkendegivet, at de vil formulere et simpelt målpapir i forhold med ambitiøse mål for energibesparelser i egne bygninger i løbet af foråret Oversigt over kommunernes klima- og energistrategier ses af tabel på side og på faktaark i bilag 12. Borgmesterpagt Kommunen som geografisk område Fem kommuner har underskrevet EU-borgmesterpagten (Covenant of Mayors), der forpligter kommunen til at gå videre end EUs generelle mål om energi- og CO 2 -besparelser. Yderligere to kommuner overvejer at tilslutte sig borgmesterpagten i Der er siden sommeren 2012 og projektbeskrivelse af ELENA-projekt sket en positiv udvikling i tilslutning til borgmesterpagten fra dengang tre kommuner til nu 5-7 kommuner i løbet af Oversigt over hvilke kommuner, der er tilsluttet eller har planer om tilslutning til Borgmesterpagten, ses af tabel på side Erfaringsmæssigt kan en tilslutning til Borgmesterpagten gøre det lettere at opnå EU-støtte til energiprojekter. Med tilslutning til borgmesterpagten forpligter borgmestrene sig til, at de ikke blot vil opfylde EU s klimamål om 20 pct. CO 2 reduktion i 2020 de vil gå 18 Grøn Erhvervsvækst

19 længere og reducere CO 2 -udledningen med mere end 20 pct. ved at gennemføre en bæredygtig energihandlingsplan (SEAP) på de områder, hvor kommunen kan træffe beslutninger. Målet om mere end 20 pct. reduktion gælder kommunen som geografisk område og ikke kun den del af energiforbruget, der kommer fra kommunen som virksomhed. Partnerskaber Syv kommuner i Region Syddanmark har indgået aftale om partnerskab i Grøn Erhvervsvækst for at skabe grøn vækst og job ved energieffektivisering i bygninger generelt og i særlig grad i den private bygningsmasse. At indgå partnerskab med Grøn Erhvervsvækst er en måde at sætte handling bag mål om mindre energiforbrug i kommunen som geografisk område som f.eks. i Borgmesterpagten. Der er i Grøn Erhvervsvækst opsat effektmål for jobskabelse og energibesparelser med f.eks. 700 årsjob og tons sparet CO 2 i Region Syddanmark inden 2017, se kapitel 4 for effektberegning. Yderligere tre kommuner overvejer partnerskab med Grøn Erhvervsvækst i 2013 og ca. 3 kommuner overvejer på sigt partnerskab, 2014 eller Hertil kommer, at yderligere 5 kommuner arbejder med energibesparelser i private bygninger. Her skal særligt fremhæves Project Zero (Sønderborg), som har forpligtende og ambitiøse projektmål vedr. energieffektiviseringer i bygninger og som har resultater med energibesparelser og jobskabelse tilsvarende Grøn erhvervsvækst. Af lokale energi projekter i øvrige kommuner kan nævnes Go2Green/Energihjulet i Svendborg, Energispiren i Vejle, Esbjerg Kommunes 10 energilandsbyer samt oplysningskampagner på Ærø. Sidstnævnte fire initiativer er relativ nye og forventes derfor tidligst at have effekt i 2013/2014. Konklusion Det kan således konkluderes, at der klare målsætninger og en meget stor interesse for energibesparelser, vedvarende energi CO 2 -reduktion i regionen og kommunerne. Nedenfor ses en oversigt over tilslutningen til de forskellige aftaler og målsætninger i kommunen som virksomhed. 19 Grøn Erhvervsvækst

20 DN-klimakommune: Assens, Fredericia, Kolding, Middelfart, Odense, Sønderborg, Vejen, Ærø, Åbenrå; Kurveknækkerkommuner: Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Sønderborg, Varde, Ærø; ESCO-kommuner: Kerteminde, Middelfart, Tønder; Politik egne bygninger: Alle kommuner ekskl. Fanø og Langeland EU-borgmesterpagt: 2012:Kolding, Odense, Billund, Svendborg; Aftaler 2013: Sønderborg, Potentielle 2013/2014: Vejle, Potentielle 2014/2015: Varde Energipartnerskab: Offentlige/private samarbejder for energieffektivisering i bygninger og effektmålinger: Grøn Erhvervsvækst og ProjectZero: 2012: GE:Middelfart, Kolding, Odense, Faaborg Midtfyn; ProjectZero: Sønderborg, GE-partnerskab 2013: Vejen, Nordfyn, Assens; Potentiel GE-partner 2013/2014?: Varde, Billund; Vejle. PotentielGE-partner 2014/2015?: Fredericia, Haderslev, Åbenrå, Lokale energiprojekter: Go2Green/energihjulet, Energispiren, Energimetropol, Ærø energiø i henholdsvis Svendborg; Vejle, Esbjerg, Ærø.. Hertil kommer en række lokale energiprojekter i GE- kommunerne Middelfart, Kolding og Odense. Politik og handling i kommune som geografi 2012: Kolding, Odense, Billund, Svendborg, Middelfart; 20 Grøn Erhvervsvækst

21 Sønderborg Faaborg-Midtfyn ; Aftaler 2013:Ærø, Esbjerg, Svendborg. Potentielle 2013/2014: Varde; Potentielle 2014/2015: Fredericia, Åbenrå, Haderslev Kommunale bygninger jf. interview Offentlige Energi bygninger mærkning Antal-Dkstatistik DN kommune % C0 2- reduktion pr. år Kurveknækker % reduktion i MWh i alt ESCO Antal bygninger EU's Borgmesterpagt, CO 2- mål 2020, % reduktion Mål i kommune- Plan eller politikker Assens Ja 2 0 CO2-neutral 2029 kommunen som virksomhed Billund Ja Ja Klimahandlingsplan inden feb Esbjerg Færdig 30 % og C neutral så hurtig som mulig Fanø Nej Plan om tilslutning Borgernes klimastrategi. Energineutrale sommerhuse, kun elbiler, 100 % Selvforsynende med vedvarende energi 11. Simple mål formuleres primo 2013 Faaborg- Midtfyn Ja 9 Detaljeret plan under udarbejdelse Fredericia Ja 2,0 Klimaplan udarbejdet. Samarbejdsaftale Dong Haderslev Ja 5 10 % reduktion inden Revision i 2013.i t Kerteminde Ja 48 Klimapolitik/handlingsplan Kolding Ja 2,0 4 Ja 75 % reduktion pr. borger , 8 % red. El, 10 % red. Varme i 2016 i forhold til 2006 Langeland Ingen pt. Enkelt målpapir udarbejdes primo 2013 Middelfart % Grøn vækstkommune, klima/energimål, strategisk 2011 energiplanlægning Nordfyns Ja 6 Politik på vej, CO 2- neutral 2022 Nyborg Ja 6 Energipolitik egne bygninger Odense % 2,0 Ja fra CO2-neutral Svendborg Få % 3 Ja, fra 2010 Energihandlingsplan på vej, som opfylder borgmesterpagtens SEAP. CO 2 neutral på sigt, 1-2 % red. årligt Politik/handling privat bygningsmasse Grøn erhvervsvækst 2013 Grøn Erhvervsvækst 2013/2014? Energimetropol energilandsbyer 2013 (evt.ge- Coaching Grøn erhvervsvækst 2012 GE 2014/2015? GE 2014/2015? Grøn Erhvervsvækst 2010 Grøn Erhvervvsvækst 2010 Grøn erhvervsvækst 2013 Grøn erhvervsvækst 2010 Go2 green /Energihjulet/ Evt. GEsamarbejde Sønderborg Ja 2,0 20 Ja fra % reduktion og CO2-neutral 2029 Tønder Ja 125? Agenda 21. Simple men fra ambitiøse energimål skal 2013 formuleres Project Zero Varde Ja 3 Overvejes på sigt 40 % af elektricitet fra vindmøller Klima/energipolitik under udarbejdelse Grøn Erhvervsvækst 2013/2014? 11 Fanøborgernes klimastrategi Grøn Erhvervsvækst

22 Vejen Ja 2,0 Energistrategi kommunale Grøn Erhversvækst2013 ejendomme, 2 % reduktion pr. år frem til tons. Vejle % gennemført Forventes % reduktion i kommunen. Klimastrategi 2010 Energispiren siden 2011, Grøn Erhvervsvækst 2013/2014? Ærø Ja 2 6 Strategisk energiplan AAU. Ærø energiø 2013/ Mål formuleres primo 2013 (GE-Coaching Aabenraa Ja 2,5 Klimapolitik primo Konkrete mål med >2,5 % red. mål GE evt. 2014/2015 Med henblik på at styrke ansøgningens røde tråd og den samtidige indsats i forhold til den private bygningsmasse er det aftalt med Region Syddanmark at formulere 3 forskellige niveauer for indsats i forhold til energibesparelser i private bygninger. Dette kunne være i form af A. partnerskab B. Interessent C.Observatør. Dette er uddybet i kap Energimærkning Arbejdet med at indføre ordningen har været forsinket i forhold til tidsfristen 1. juli 2009, og mange kommuner har derfor ikke kunne nå at få udført alle energimærker til den fastsatte tid. De fleste kommuner og regioner har dog nu energimærket sine ejendomme. I Syddanmark har 17 ud af de 22 interviewede kommuner og regionen fået energimærket (så godt som) alle sine ejendomme. 2 store kommuner, Vejle og Odense har energimærket % af deres ejendomme. 3 kommuner har fået energimærket enkelte af sine ejendomme. For de kommuner, som ikke har gennemført energimærkning af samtlige bygninger, er der en plan for udførsel heraf i 2013, således at ejendommene kan indgå i ELENA-projektet. Erfaringerne med energimærkningen er, at energimærker kan bruges som udgangspunkt for prioritering af indsatsen, men at de ikke kan stå alene. Kommunerne er generelt kritiske i forhold til energimærkningsordningen. Flere kommuner giver udtryk for, at kvaliteten af energimærkerne er for ringe, at oplagte energisparemuligheder overses, eller at løsningsforslagene er mangelfulde eller forkerte. Energimærkerne skal således følges op at en nærmere gennemgang af bygningerne og vurdering af mulighederne for energibesparelser samt et forslag til en prioritering af indsatsen. Flere kommuner giver udtryk for, at de ser frem til den planlagte revision af energimærkningsordningen, så den bliver mere brugbar fremover. Sønderborg Kommune er i dialog med Energistyrelsen herom. Læs mere om energimærkeordningen i bilag Status for energispareindsatsen i kommunerne I dette afsnit redegøres for kommunernes hidtidige energispareindsats. Dette belyses gennem en sammenligning af energi og/eller økonomiforbruget til opvarmning/elforbrug i offentlige bygninger sat i forhold til bygningsarealet. 22 Grøn Erhvervsvækst

23 Herefter følger en oversigt over kommunernes hidtidige resultater med energibesparelser og det forventede energibesparelsespotentiale i det omfang, at kommunerne har kunnet oplyse det. Der er i faktaarkene i bilag 12 givet tal på energispareindsatsen. 23 Grøn Erhvervsvækst

24 Figurerne ovenfor viser, at det gennemsnitlige energiforbrug i kommunerne er på 121 kwh/m 2 baseret på data fra 15 kommuner og at de gennemsnitlige omkostninger til opvarmning og el er 130 kr/m 2 baseret på data fra 16 kommuner. Det bemærkes, at nogle kommuner har oplyst data for kwh forbrug, mens andre har oplyst omkostninger. De kommuner, som har et energiforbrug på over 121 kwh/m 2 og 130 kr/m 2, er typisk de kommuner, som først i 2011/2012 har iværksat en markant energispareindsats i offentlige bygninger. Tønder Kommune har det laveste energiforbrug på 64 kwh/m 2 og Middelfart Kommune de laveste omkostninger på 81 kr/m kommuner har potentiale for energibesparelser med et energiforbrug og omkostninger over gennemsnittet. I nedenstående tabel er opsummeret resultatet af kommunernes energispareindsats siden kommuner har investeret 295 mio. kr. med en samlet årlig besparelse på ca. 37 mio. kr./år og en simpel tilbagebetalingstid på 8 år. Der er 5 kommuner, som er på vej med en energispareindsats fra 2012/2013. Ikke alle kommuner har opgjort, hvad spareindsatsen har betydet i forhold til sparet MWh og tons CO Grøn Erhvervsvækst

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Assens Kommune. Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger

Assens Kommune. Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger Assens Kommune Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger GE sekretariat: Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Styregruppe formand: Thorbjørn Sørensen Vi sætter handling bag

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Bæredygtighed gennem energirenovering

Bæredygtighed gennem energirenovering Bæredygtighed gennem energirenovering GE sekretariat: Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab for energieffektivisering

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Rapport til Region Midtjylland, august Region Midtjylland

Rapport til Region Midtjylland, august Region Midtjylland Region Midtjylland Fremme af energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger m.v. via støtte fra ELENA-ordningen - forprojekt 29. august 2012 Udarbejdet af Miljø og Klima med bistand fra Gate 21

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening

Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening Afrapportering 2016 til Danmarks Naturfredningsforening Sammenfatning CO2 udledningen fra de kommunale bygninger og gadelysanlæg er faldet markant igennem de seneste år, hvor der har været fokus på at

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

EU og nationale mål og motivation for energi og klima

EU og nationale mål og motivation for energi og klima ManagEnergy Event Aalborg, 18-19 Marts 2014 EU og nationale mål og motivation for energi og klima V/Nils Daugaard, EC Network Energy Hvorfor en aktiv energi og klima indsats? Økonomiske besparelser almindelig

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med?

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Dagsorden for renovering, 9. maj 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Faktorer, der påvirker markedet for energirenovering

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Helsingør og klimaindsatsen

Helsingør og klimaindsatsen Helsingør og klimaindsatsen Agenda 21 Klimadag 16.marts 2013 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaindsats - Klimamål og aftaler Status for CO2 udledningen? Hvad gør kommunen selv? ESCO Transport Skolekampagne

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN

ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN ELBIL-PARTNERSKABSPROJEKT I ØSTJYLLAND OG UDVIDELSE AF DANSK ELBIL ALLIANCES AKTIVITETER MED STØTTE FRA ENERGISTYRELSEN 12-03-2014 Lærke Flader, Branchechef Agenda Kort om DEA Elbilpartnerskabsprojekt

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere