Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)"

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Sjællandsgade 12A, 2200 Kbh. N Matr.nr.: 4667 af Udenbys Klædebo Kvt., København Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet) Kontaktperson: Kultur- og Fritidsforvaltningen, tlf Arkitekt: Wright, Hans ( ) Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur FBB-bebyggelsesmiljø: Købstad - Forstadskvarter FBB-kompleks: FBB-objekt: Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygning m. mellembygning og tværbygning, opført Hovedfacaden til hovedbygningen til Sjællandsgades badeanstalt. Fot. nov Skiltene er overflødige nu. 1

2 Luftfoto af badeanstalten og dens nære omgivelser ved Sjællandsgade på Københavns Nørrebro. Foroven ses Simeons Kirke og udgående fra dens sydøstlige ende komplekset med badeanstalten, og flugtende langs med bagsiden af denne ligger Guldberg Skole (med det grå tag, indtil 2006 kaldt Sjællandsgades Skole) med gavl-ende ud mod Prinsesse Charlottes Gade. (Fot. fra Google Maps). Bygningshistorie: Som den sidste i en række af kommunale badeanstalter i Københavns Kommune opførtes i 1916 med 1917 som ibrugtagningsåret (se Weilbach og oplysninger på nettet, bl.a. under fbb) på en tom byggegrund Badeanstalten paa Nørrebro. (Som tilblivelsestid anføres i bydelsatlasset for Nørrebro, men dette er upræcist). Bygningsattest blev udstedt i februar Grunden, som bygningskomplekset blev opført på, var kommunalt ejet. Hele området her havde Borgerrepræsentationen på sit møde i oktober 1911 vedtaget en bebyggelsesplan for (jfr. afs. om omgivelser). Til at give tegninger til den ny badeanstalt benyttede kommunen sin egen stadsarkitekt, Hans Wright, sådan som tilfældet også havde været det nogle år tidligere, da Christianshavn fik sin badeanstalt (i Sofiegade, opført 1909). Wright signerede sine tegninger til Nørrebro-byggeriet i december Under navnet Badeanstalten i Sjællandsgade eksisterede institutionen indtil lukningen pr. 1. november Lukningen skyldtes kommunale besparelser. 2

3 Ældre foto, formentligt taget kort tid efter etableringen af Sjællandsgades Badeanstalt. I baggrunden anes en 31 m høj dampskorsten af jernbeton, tilsyneladende først fjernet i (Efter kopi i Badeanstaltens eget arkiv). Beskrivelse: Beliggenhed og fælles karakteristika: Ejendommen, der ligger ud for en lille, unavngivet plads på den sydøstlige side af Sjællandsgade, ikke langt fra Nørrebrogade, består af en hovedbygning på 2 etager og af en ligeledes 2 etager høj tværbygning, forbundet med hinanden via en kort, 2-etages mellembygning, der ligger i forlængelse af hovedbygningens nordøstlige gavlende/kortside. Fælles for alle de tre bygninger er, at de er opført af røde mursten, der fremtræder som blankt murværk, og at alle tagene er belagt med røde falstegl, samt at facaderne hviler på sokler af tilhugget, grå granit. Alle vinduer er småsprossede og hvidmalede, kældervinduerne dog gråmalede. Vinduerne har sålbænke af kobber m. tunget kant. De bærende konstruktioner er udført i jernbeton af Dansk Beton-Bjælke Compagni v/h. Berthelsen. De enkelte bygninger. Eksteriører: 1. Hovedbygningen, som er den arkitektonisk mest bearbejdede del af komplekset, fremstår i et barokt formsprog med i det store hele symmetrisk opbyggede facader med liséner på alle hjørner og med et opskalket, helvalmet tegltag. Den profilerede hovedgesims består af sandstenselementer, der svarer til kirkebygningens hovedgesims. Sokkelen er forholdsvis høj. En trappe på 3 trin af grå-rød granit fører op til hovedindgangen midt i gadefacaden; på trappen nye, simple rækværker af aluminium. Indgangspartiet har indfatning i portalform af sandsten i rendyrket barokstil (bl.a. med knækkede ører). I portalens ovale topfelt over hoveddøren sidder et ovalt, småsprosset vindue, der tidligere var eneste lyskilde til indgangspartiet. I sandstensbåndet over døren er der en inskription i majuskler: BADEANSTALT, og i slutstenen over det ovale vindue ses Københavns byvåben i relief. 3

4 Selve indgangen udgøres i dag af en dør med to felter af glas under et overvindue, alt i mørkeblåtmalet ramme- og karmtræ af forholdsvis ny dato (fra 1970 erne?). (Den originale dør må formodes at have været en fyldingsdør i nybarok udførelse). I de tre frie facader sidder palæagtige vinduer. Mod gaden er i stueetagen anbragt 4 to-fagsvinduer, symmetrisk omkring indgangspartiet, og på 1. sal 5 vinduer af samme type og størrelse, d.v.s. med seks ruder i hver af de to underrammer og de to overrammer, mens udformningen i gårdsiden er mere varieret med 2 vinduer i stueetagen og 3 vinduer på 1. salen, alle af førnævnte type, mens der i de øvrige vinduesfag her er hhv. 3 og 2 i højden halvt så store vinduer. Disse halve vinduer er placeret i højde med normalvinduernes overvinduer, dog er der med et lille fremspring i murværket markeret samme omfang som normalvinduernes. I den frie kortside ses i hver etage 2 normalvinduer, anbragt symmetrisk. Alle de anførte vinduer er hvidmalede. Sandstensportalen i barokstil. Inskription, der angiver bygningens Et af de oprindelige vinduer i ho- Hoveddøren er vel fra 1970 erne. funktion, og derover i slutstenen ejers vedbygningen. Bemærk sålbænlogo: det københavnske byvåben. ken af kobber. Af kældervinduer er der 3 tofags i frontsiden, 2 tofags i den frie gavlside og 3 tofags i gårdsiden (to af de sidstnævnte er p.t. tildækkede), alle med seks ruder i hver ramme og alle gråmalede. Vinduerne sidder i soklen eller er forsænket i denne. Både i for- og bagside er der desuden et udluftningsvindue af lameller. Midt i bagsiden findes en udvendig nedgang til kælder. Trappen består øverst af 1 granittrin og ellers af 8 cementtrin, rækværk af rundjern. Kælderdøren er en gråmalet revledør med tildækket overvindue. Ved den vestlige ende af bagsiden er direkte op til muren, men uden konstruktionsmæssig sammenhæng, i nyere tid er bygget et træskur til cykler m.v. En oprindelig, udvendig dør er senere, vel o. 1964, blevet fjernet og døråbningen muret til. Det drejer sig om en indgang (for damer) i bygningens nordøstlige gavlende. Iflg. personale har der også været en udgang fra afsæbningsafdelingen i stueetagen og ud til gården, men en sådan åbning ses ikke på originaltegningerne eller i senere materiale. (Skuret i gården forhindrer kontrol på stedet). I tagfladerne sidder i alt 7 originale kviste med murede flunker og helvalmet tag, mod gaden 2 stk., i den frie gavlende ligeledes 2 stk., mens der mod gården er 3 stk. Kvistene har forskellig vinduesudformning: på hoved- og galvside er de på 2 fag med 2 ruder i overrammen og 6 ruder i underrammen, mens de på bagsiden er bredere og da har 3-fagsvinduer, dog med samme slags rudefordeling i over- og underramme. I 4

5 tagryggens nordøstlige ende sidder en rødstensmuret skorsten. En skorsten er fjernet. Mod gadesiden er anbragt et par små, moderne tagvinduer og to små udluftningskanaler af zink og i bagsiden en større og tre mindre ditto. Her er endvidere 3 gamle, små tagvinduer af støbejern. I kælderen haves forskellige opbevaringsrum, oprindelig indrettet til bl.a. centralvarmeanlæg og kulrum. Konklusion for hovedbygning: I det ydre er hovedbygningen ganske velbevaret til i dag med det oprindelige tag og de overalt oprindelige vinduer. Et minus er det dog, at selve hoveddøren er blevet skiftet ud på en uheldig måde. Desuden hører tilmuringen af en oprindelig indgang i kortsiden mod nordøst til de mere væsentlige ændringer, men iøjnefaldende er den ikke, gemt som den er i krogen. Det op mod bagsiden byggede skur pynter ikke, men hænger på den anden side set ikke fysisk/konstruktionsmæssigt sammen med hovedbygningen. Bagsiden af hovedbygningen. Mellembygning set fra gade. Mellembygning set fra gård. 2. Mellembygningen, der også er på to etager, men kort og af noget smallere dybde og lidt lavere højde end hovedbygningen, har som et særligt, arkitektonisk træk en gavlkvist til gårdsiden. Hovedgesimsen (brudt på gårdsiden) er til begge sider profileret i blanke mursten. I gadesiden ved gavlen til hovedbygningen fører en trappe på 6 grå-røde granittrin og med rækværk af støbejern op til et plateau med en nu tilmuret indgang til dameafdelingen. I facaden mod gaden sidder symmetrisk 2 enkeltfags og torammede vinduer i hhv. stueetagen og overetagen med 6 ruder i både overrammen og underrammen, vinduerne nærmest tværbygningen har matteret glas. Mod gården sidder der i hver etage nærmest hovedbygningen (i bagtrappeopgangen) et vindue på 2 fag med to rammer, som hver har 6 ruder, og nærmest tværbygningen er der i hver etage et vindue af samme type som grundtypen i hovedbygningen. I gavlkvistens trekantsfelt sidder to meget små, enkeltrammede, etfagsvinduer ved siden af hinanden med 2 ruder i hver ramme. Forsænket i forsidens sokkel et tildækket kældervindue, vel på 2 fag med 2 ruder i hver ramme. I bagsiden er der nærmest hovedbygningen en indgang op ad en trappe på 5 trin af cement og forsynet med rækværk af rundjern. Bagdøren er en original fyldingsdør med 12 små glasruder i øverste del, malet grå, slidt. 5

6 I tagfladen mod gade ses et Velux-vindue og en lille udluftningskanal, og i tagryggen sidder to skorstene med sokkel. Konklusion for mellembygning: Denne bygning fremtræder udadtil helt urørt siden opførelsen i Tværbygningen har i hovedtrækkene samme arkitektoniske udformning som hovedbygningen såsom liséner, men kun på bagsiden og af gode grunde ikke rundt om hjørnerne, og i både forside og bagside sidder vinduer af samme type som grundtypen i hovedbygningen; i den del af forsiden, der er nærmest gaden, er der 2 af slagsen, ét i stueetagen og ét på 1. sal, og i bagsiden er der 4 vinduer af denne palætype i hver etage. I den del af forsiden, der vender ud mod gården, er anbragt en særlig vinduesvariant, nemlig 2 trefagsvinduer, fordelt med et vindue på hver etage. Både overrammer og underrammer har som i grundtypen 6 ruder hver. Desværre er det vindue, som sidder her på 1. salen, for en del år siden blevet skiftet ud med et vindue af samme udformning, men udført i plasticmateriale. Desuden rager nær vinduet i stueetagen to udluftningsrør ud fra facaden. I kælderetagen ud mod gården nærmest skolebygningen findes et kældervindue, forsænket i soklen, på 2 fag med 2 ruder i hver ramme, gråmalet og slidt. Bagsiden har 4 kælderskakte. Mod gården en kældernedgang på 10 trin af cement, rækværk af rundjern. Kælderdøren her er ret nymed een glat flade af træ(?) med grålig farve. Bygningen har ligesom mellembygningen saddeltag, men afsluttes i begge ender af brandkamme. I tagryggen sidder opmuret i forlængelse af gavltrekanterne to brede skorstene u. sokkel. I forsiden af taget nærmest den tilstødende skolebygning sidder ved siden af hinanden 3 Velux-vinduer og derunder et enkelt samt nær tagryggen et gammelt støbejernsvindue, og i tagfladen nærmest kirken er der 2 Veluxvinduer. Under midten af tagets bagside er der en ubrudt række af tagvinduer af Velux-typen, 12 i alt og næsten i hele tagets bredde, med et ekstra tagvindue af samme type umiddelbart under det sydligste af dem. Tværbygnings bagside med tagvinduer fra 1960 erne. T.h. anes kirkebygningen m. moderne tilbygning. Tværbygningens facade mod gården. I facade nyere vindue af plastic i gammel stil. 6

7 Hovedgesimsen (på langsiderne) er udformet forskelligt. På forsiden er den profileret i blankt murværk og på bagsiden profileret i sandsten. Konklusion for tværbygning: Tværbygningen er den bygning, hvis ydre er mest ændret, dels ved en enkelt, men ret uheldig vinduesudskiftning i hovedfacaden, dels ved tilføjelse i 60 erne af flere tagvinduer, især i tagets bagside, hvor der dog tidligere har siddet nogle støbejernsvinduer. De enkelte bygninger. Interiør: Hovedbygningen Den oprindelige planløsning og indretning er her i rimelig grad bevaret. I stueetagen blev installeret og findes fortsat badefaciliteter for damer, mens herrerne har 1. salen som deres domæne bevaringsgrad som i stueetagen. I tagetagen er indrettet en bolig, oprindelig til anstaltens bademester, den forefindes i det store hele intakt. I kælderen findes opbevaringsrum og centralvarmeanlæg. Her er næppe sket større forandringer. I begge hovedetager fordeler de enkelte brugs- og opholdsrum sig på hver side af en længdegående gang. Nyere plan for dameafdelingen i stueetagen i hovedbygning med markering af rum v/helge Torm, LBL, nov

8 Nyere plan for herreafdelingen på 1. sal i hovedbygningen m. notater i minuskler v/per Godtfredsen, LBL, nov Nyere plan for dameafd. I stueetagen i mellem- og tværbygning, rummarkeringer v/helge Torm, LBL, nov

9 Nyere plan for herreafd. på 1. sal i mellem- og tværbygning m. notater i minuskler v/per Godtfredsen, LBL, nov Hovedindgang og trappe: Ret umiddelbart indenfor indgangen er placeret denne bygnings eneste trappe, som i den samlede helhed må betegnes som hovedtrappe. Trappen, der i et enkelt løb går lige fra kælderen og op til tagetagen, består af massive granittrin. Håndlisten er af lakeret cubamahogni(?), i kælderplan slutter den med en lille snegl. Håndlisten hviler på hvidmalede, firkantede piller af støbejern. Reposerne er belagt med terrazzo. Kig op igennem trapperummet. Detalje: udsnit af håndliste og underlag på hovedtrappen. 9

10 Stueetagen (dameafdelingen): Det oprindelige gulv af terrazzo er bevaret (til dels dækket af linoleum som i rum B) borset fra den sydvestlige ende med sauna-afdelingen (rummene M, N og O), hvor gulvene i dag består af ret store mosaiksten i gråt, sort og hvidt. Vægbeklædningen af beigefarvede, aflange fliser i rum og ud til gang er ligeledes bevaret intakt på nær i sauna-sektionen, som fremviser moderne, hvide, kvadratiske fliser. Lofterne er delvis forsænkede: i rum B med gipsplader og i rum M, N og O med lameller med kig op til de her sortmalede lofter. Adgangen til dameafdelingen var tidligere gennem en særskilt indgang i den nordøstlige kortside, men sker i dag fra en lille, klinkebelagt hall ved siden af hovedtrappen ad en lille, klinkebelagt trappe på 4 trin og en døråbning (dør mangler), der sidder i et ret moderne skillerumsarrangement af glas og hvidmalet træ, etableret i 1960 erne. Man kommer derfra ind i et ret stort rum, som nu bruges som afslapningsrum med lædermøbler og andet inventar. Fra dette rum er der adgang til et mindre rum ved hall en; herfra blev tidligere solgt billetter, nu et arbejdsrum. Fra modtagelsesrummet (tidligere Venteværelset ) er der adgang ud til gangen. Denne er karakteriseret ved at have vægge, der kun er ca. 2 m høje. Lige overfor modtagelsesrummet findes to smalle rum til hhv. hvile (H) og solarium (I) og et større rum til massage (J). Til disse rum er der adgang gennem døråbninger med originale fyldingsdøre med glasruder foroven, i alt 4 af slagsen. I forlængelse af H-J kommer omklædningsrum med frie åbninger fra gangen. Her er garderobeskabe og omklædningskabiner (12 kabiner i alt). Skillerummene for rummene H-L er bevaret med de originale fliser. For enden af gangen ligger den ret moderne sauna-afdeling med åbent skyllerum (tidl. Afsæbningsrum ) mod bagsiden (rum M) og selve sauna en (rum N, tidligere Svederum ) med massiv indgangsdør. Lige ved Kabine m. indgang fra gangen, senest indrettet som hvilerum (= rum H i dameafdelingen). Intakt. Omklædningsrum nær sauna-sektionen i damernes afdeling. Velbevaret. 10

11 siden af saunaen findes ud til gangen et WC, en funktion, der altid har været lige på dette sted, og med særskilt indgang fra gangen følger hvilerummet (O, tidligere Aftørringsrum ). 1.salen (herreafdelingen): Planløsningen her er fuldstændig som i stueetagen, ligesom der funktionsmæssigt i høj grad er tale om sammenfald. Desuden må bevaringsgraden siges at være lige så høj og af samme art som i damernes afdeling. Det første rum, man kommer ind i til venstre fra trapperummet, bruges som modtagelsesrum. Væggene er et stykke op beklædt med mørkeblå fliser. Gulvet er terrazzo m. konturstriber ved kant. Herfra er der adgang til den terrazzobelagte gang med flisebeklædte vægge. Lige overfor ligger to smalle rum til solarium og et større rum til kulbuelys og cafémiljø, alle med forsænket loft og originale fliser på væggene. Derefter følger omklædningskabiner inden afsæbnings/skyllerummet bagest t.v. Dette ligger overfor saunaen i modsatte hjørne med tilstødende damprum med adgang via skydedør fra gang. Som i underetagen er saunaafdelingen moderniseret med nye gulve af mosaikker, ny vægbeklædning af hvide, kvadratiske fliser og forsænkning af lofter med trælameller. Forbindelsen mellem mellembygning Omklædningsrum m. originalt Originalt indgangsparti til kulbuelys i og tværbygning i herrernes afdeling. terrazzogulv og vægge m. herrernes afdeling. originale fliser. (Herreafd.) 11

12 Tagetagen har altid været udnyttet som bolig, oprindelig som tjenestebolig for bademesteren, en funktion der ses gældende endnu i I dag udlejes boligen til en kommunalt ansat person med arbejde på rådhuset. Boligen fremtræder i alt overvejende grad i den oprindelige udformning og med de oprindelige materialer. Adgangen til boligen fra Parti af et af værelserne med kvist, Fordelingsgangen. hovedtrappen. gulvet korkbelagt. Detalje af kvistvindue. Terrazzogulvet i badeværelset. Dør fra bolig til bagtrappe, original. Fra hovedtrappen er der adgang til en forstue og derfra til et værelse, begge rum ud mod gaden. Fra begge rum er der adgang til dagligstuen ud mod gården og fra forstuen også til den ved siden af dagligstuen liggende spisestue. Herfra fører en gang hen til bagsiden af mellembygningen. Fra gangen er der til gadesiden adgang til først et køkken og derefter et badeværelse (opr. kaldet Vaskerum ), og til gårdsiden er der adgang til et soveværelse og en garderobe. Soveværelset kunne tidligere også nås fra spisestuen, men døråbningen er blændet til nu. Lofterne er sænkede i forstue, dagligstue, gang, køkken, badeværelse og WC. Mellembygningen I stueetagen er der i front nærmest hovedbygningen et smalt rum (kaldet damekontor, rum C, tidl. rekvisitrum) i original fremtoning, d.v.s. med højt til loftet og med gullig farve øverst på væggene og derunder oliemaling i grønt. 12

13 Ved siden af dette rum ligger et toiletafsnit af gammeldags karakter (rum D). Her er et fælles forrum foran to toiletter, der flankerer et rum med håndvask (tidligere 3 toiletter); originale skillerum derimellem af flisebeklædte vægge (ca. 2 m høje), gulv af terrazzo og loft beklædt med gipsplader. Ydervægge flisebeklædt forneden og malet lyseblå i øverste del. Dørene ind til toilet- og vaskerum er originale fyldingsdøre med rå ruder i overstykkerne, malet i forskellige farver. På modsatte side af midtergangen ud til bygningens bagside er nærmest hovedbygningen trapperum til en bagtrappe. Denne er udført med trin af bemalet træ, håndliste af bemalet træ hviler på runde træpinde. Rummet ved siden af trapperummet tjente tidligere personaleformål, men er nu massagerum med adgang ud til bagtrappen ad original fyldingsdør m. glasruder. Bagvæggen er listebeklædt, modsatte væg mod trapperum bemalet og loftet forsænket. Original bagtrappe i mellembygning. Håndvaskerum og WC i dameafd. i Kig ind i depotrum i dameafd. i melmellembygningen. lembygningen. Loftet ej sænket. På 1. salen er ruminddelingen som i stueetagen. Det første rum her bruges som depot, ved siden af dette toiletindretning som i stueetagen. Rummet ved siden af bagtrapperummet anvendes som kontor. I tagetagen er der forbindelse fra bagtrappen udover til salen i tværbygningen (se nedenfor) til boligen i mellem- og hovedbygningen, og på den anden side af en tværgående midtergang er der et par mindre rum til praktiske formål (oprindeligt hhv. Pulterkammer og WC, nu kontor og WC). Tværbygningen Rum E1 og E2 i stueetagen er i virkeligheden eet stort lokale, som er en del af dameafdelingen. Det bruges overvejende til brusebadning, men også karbadning. Gulv af terrazzo, loft forsænket med gipsplader. I den nordvestlige halvdel af lokalet er anbragt 8 sammenhængende brusekabiner, som til begge sider har tilstødende omklædningsrum. Væggene i dette arrangement har original flisebeklædning. 13

14 Damernes brusebadsafdeling i tværbygningen; originalt gulv og flisebeklædning. Omklædningsrummene ud til midterdelen af lokalet har gardiner som forhæng, mens de bagudvendte omklædningsrum har moderne indgangsdøre af råglas og aluminiumsindfatning. Dette gælder også dørene mellem omklædningsrum og bruserum. I alle omklædningsrum står nyere træbænke. I lokalets nordlige hjørne, bagom det store bruseafsnit, er indrettet faciliteter til vask af tøj, håndklæder etc. I den anden halvdel af lokalet er der midti 2 rum med et badekar i hvert og 1 rum med en briks. Ved endevæggen (mod nordøst) findes 5 nyere, større bruserum m. tilhørende omklædningsrum, adskilt af interimistiske vægge, beklædt med gulgrønne fliser, i indgangsåbningerne gardinforhæng. I lokalets sydvendte hjørne er der 2 rum (E 3), et til omklædning for personalet og et til køkken for samme, adskilt ved et moderne skillerum af glaselementer. Fliser på nederste 2/3 af væggene, som derover er hvidkalkede. Køkkenets inventar består udover et spisebord og stole af ret få køkkenelementer i 70 erudgave (melamin). Første etage er på samme måde eet stort lokale til afbenyttelse af herrerne. Her er dog et par smårum i den ende, der er nærmest mellembygningen. Lokalet er indrettet til i alt 18 brusekabiner m. tilhørende omklædningsrum, nye skillerum beklædt med kvadratiske, gule fliser. Nyere flisegulv og loft med gipsplader. 14

15 Nyere bruse- og omklædningsrum m. mosaikgulv og spanske vægge i tværbygning. (Dameafd. på 1. sal). Det åbne rum i tværbygningens tagetage, set mod bagsiden. Er siden 1960 erne brugt til undervisning af klasser fra Guldberg Skole. I sydlige hjørne rum til sol og kulbue. I vestlige hjørne rum til personalet med højt til loftet. Tag-etagen udgøres også af eet rum eller bedre: en sal, som i dag benyttes af Guldberg Skolen til undervisning i rytmiske fag. Rummet var dog oprindeligt midti inddelt i fire mindre båse, som det ses af originaltegningen for tagetagen, indrettet som vandreservoir. Ændringen til skoleklasserum fandt sted i Det er ved denne lejlighed, de store Velux-vinduer blev isat. Samtidigt åbnedes en forbindelse gennem brandmuren ind til den tilstødende skolebygning. I tagfladen mod mellembygningen sidder kun et vippevindue i den sydøstlige ende, mens der i tagets bagside er en hel række vippevinduer, 12 i alt, hvor der oprindeligt åbenbart kun var 4 vinduesåbninger. Kælderen rummede oprindeligt det centrale varmeanlæg med fire store fyrkedler, som også sørgede for varme til den nærliggende skole. Det blev overflødigt, da der i 1964 blev lagt fjernvarme ind. Vedligeholdelsestilstand: Generelt fremtræder bygningskomplekset i acceptabel tilstand. Det er tæt på tag og fag og nogenlunde godt vedligeholdt. Dog kan der konstateres fugt- og sætningsskader i murværket på hovedbygningens gadefacade nærmest den frie gavlende, ligesom flere vinduer og udvendige døre trænger til maling. Planforhold: For det område, som begrænses af Nørrebrogade, Sjællandsgade, Guldbergsgade og Meinungsgade, og hvori Badeanstalten er beliggende, er der den 6. april 1983 af Københavns Kommune vedtaget en lokalplan med nr. 45 og betegnet Frederik VII s Gade, tinglyst den 7. april s.å. (Senere ændringer af planen har ingen relevans for badeanstaltens forhold). For lokalplanens delområde A, som omfatter Simeons Kirke, badeanstalten og nu Guldberg Skole, bestemmes i lokalplanens 3, stk. 1, at området fastlægges til offentlige formål (skole, kirke og lignende) (s. 1). Med andre ord vil en privat form for udnyttelse af badeanstaltskomplekset være betinget af en lokalplansrevision. 15

16 Det må dog bemærkes, at den pågældende lokalplan generelt set ikke er at betragte som hørende til kategorien af bevarende lokalplaner, f.eks. med udpegning af bevaringsværdig bebyggelse, men primært tager sigte på rammer for fornyelse af områdets ældre boligmasse. Kommuneatlas: Ejendommen er registreret i Bydelsatlas Nørrebro, udg af Skov- og Naturstyrelsen (Miljø- og Energiministeriet) i samarbejde med Københavns Kommmune (se s. 21 og 45). På s. 21 er hele komplekset i den bevaringsværdige sammenhæng, som det indgår i, fremhævet som markant, rumdannende byggeri, og på s. 45 er forhuset og mellembygningen SAVE-kategoriseret som havende høj bevaringsværdi, mens tværbygningen bogstaveligt talt er en hvid plet på landkortet, hvad der må skyldes en forglemmelse (jfr. situationen for den nys fredede overlægebolig ved Vintersbølle Sanatorium).- Iflg. er bevaringsværdien sat til 3. Omgivelser: Badeanstalten blev med sin tværbygnings nordvestlige ende bygget direkte op til den sydlige bagside af den kun få år ældre kirkebygning, der ligger nordøst for badeanstalten. Kirkebygningen er Simeons Kirke, som blev tegnet af ark. Johannes Magdahl Nielsen ( ) i At tværbygningens modsatte ende mod sydøst også støder op til en bygning, er et senere fænomen, som vel fremkom o. 1930, da Guldberg Skole fik opført en ny skolebygning på et ledigt areal dér. Parallelt med Badeanstalten, men trukket længere tilbage fra gaden, ligger den gamle hovedbygning til Sjællandsgades Skole, som skolen hed frem til år Denne skolebygning blev opført efter tegninger af arkitekterne H. J. Holm og Chr. Ramsing sidst i 1880 erne i historicistisk stil og fremtræder i det ydre ganske velbevaret (således er skifertaget og alle vinduer samt visse af indgangsdørene bevaret). Forskønnelsesplan for forterrænet Helt aktuelt gælder det, at Københavns Kommune med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden har planer om at omdanne forarealerne foran skole, badeanstalt og kirke og den modsatte gadeside til en sammenhængende, smuk og rekreativ plads. Der er i forvejen flere gamle træer de agtes bevaret, men skal suppleres med nye trægrupper. I forvaltningens indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. november 2010, hvor denne sag var på dagsordenen med henblik på vedtagelse af anbefaling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hedder det som begrundelse, at udgangspunktet for arbejdet med byrummet omkring Sjællandsgades Skole, Simeons Kirken og Sjællandsgadebadet er at fremhæve den karakterfulde bygningsmasse i området og dermed samle bykvarteret som helhed (kursivering v/forf.). Kilde: PDF). Bygninger i Danmark med lignende funktion, som er fredede: Sofiegades Badeanstalt, opført 1909, fredet i 2000 Århus kommunale Svømmehal og Badeanstalt i, bygget , fredet

17 Kort: Målebordsblad (Fra kms.dk). 4 cm kort ( ). (Fra kms.dk). 17

18 Udsnit af moderne matrikelkort. Badeanstalten har matr.nr (Fra kms.dk). Kilder: Utrykte: Diverse arkivalier i arkivmappe for matr.nr i Københavns Kommunes byggesagsarkiv (Njalsgade 13), journaliseret under hhv. nr (= papirer fra ), UK (bygningsændringer, 1960 erne), UK (nyt klasseværelse) og UK (fjernvarme). Trykte: Københavns Kommunes lokalplan nr. 45, april 1983 Bydelsatlas Nørrebro, 1996, udg. af Skov- og Naturstyrelsen (Miljø- og Energiministeriet) i samarbejde med Københavns Kommmune Weilbachs Kunstnerleksikon, bd. 9, Kbh (om Wright) Hjemmesider: (Stadsarkivets hjemmeside, her findes yderligere henvisninger til kilder og litteratur) (= Visuelt bygningsregister m. kulturhistoriske vurderinger) PDF 18

19 Begrundelse: De arkitektoniske værdier: En fin nyklassicistisk bygning med gode detaljer er det prædikat, som badeanstalten har fået i Bydelsatlas Nørrebro (s. 41). De smukke ord ville vi gerne skrive under på, men de er nu ikke helt dækkende i bestemmelsen, når det gælder spørgsmålet om stilart. Wright har tegnet Nørrebros badeanstalt efter de idealer, som var blevet udviklet i begyndelsen af tallet af Bedre Byggeskik-bevægelsen, som jo i høj grad lod sig inspirere af den danske barokarkitektur i 1700-tallet, men da også af klassicismen. Det er imidlertid netop det barokke formsprog og denne stils elementer, Wright udnytter i Badeanstalten. Her bemærker man det store, helvalmede tegltag, de i det store hele symmetrisk opbyggede facader, lisénerne på hjørnerne af hovedbygningen og af tværbygningens ene langside, og de småsprossede palævinduer samt portalen i sandsten ved hovedindgangen. Interessant er også, at Wright ved løsningen af opgaven med en badeanstalt o giver denne specifikke funktion, som en badeanstalt er, et arkitektonisk udtryk, der ikke på nogen måde leder tanken hen på noget sådant, men som mere er et posthus eller anden offentlig bygning værdig. Dog har den imponerende høje dampskorsten ret bogstaveligt udsendt signaler om en særlig funktion! I en arkitektonisk vurdering af Wrights badeanstalt må også indgå den omstændighed, at Wright måtte tage hensyn til kirkebygningen, som badeanstalten skulle støde op til. Umiddelbart er det evident, at han har søgt at tage hensyn til kirken ved at lade sit eget byggeri tilpasse denne ikke mindst ang. volumener og materialevalg etc., helt konkret manifesteret i samme slags hovedgesims på hovedbygningen og tværbygningens bagside(!) som på kirken. Men vi har også Wrigths egne ord for dennes respekt for den eksisterende bygning, idet han tilstræbte at skabe en ydre Harmoni mellem Kirkens og Anstaltens Arkitektur, saaledes at disse 2 Bygninger ikke, arkitektonisk set, trykker eller skader hinanden (cit. fra Stadsarkivets hjemmeside). (Eksempler på det sidste var der nok at tage af fra tidligere årtiers tætte byggeri på brokvartererne). Til kvaliteterne vedr. kompleksets ydre kan som bærende fredningsværdier også regnes de uforandrede dele af badeindretningerne i både dame- og herreafdelingen med de oprindelige flisebeklædte vægge og skillerum og den originale gulvbelægning (terrazzo). De kulturhistoriske værdier: Badeanstalter i form af bygninger i bymæssig bebyggelse er et fænomen, som for Københavns vedkommende går tilbage til især sidste halvdel af 1800-tallet. Det var en tid, hvor befolkningen i byerne voksede stærkt som følge af industrialiseringen. Det var et problem bare at skaffe boliger nok til det stigende antal arbejdere og andre småkårsfolk, og endnu mere problematisk var det at gøre boligerne tilpas store og desuden sørge for ordentlige sanitære forhold. Nye beboelsesejendomme skød op i byernes udkanter, men badeværelser var indtil et godt stykke ind i 1900-tallet vild luksus. Fra privat side blev der tidligt rådet bod på noget af behovet ved oprettelse af badeanstalter, men behovet lod sig ikke dække ad den vej, og på den baggrund virkede de sociale myndigheder i Københavns Kommune fra sidst i 1800-tallet for etablering af kommunale badeanstalter, hvor den arbejdende befolkning kunne få varme brusebad og karbad, ligesom der opstod politisk forståelse for sagen. 19

20 I tidens løb oprettedes i alt 4 kommunale badeanstalter, den første på Vesterbro (Saxogade, 1903), dernæst på Christianshavn (Sofiegade, 1909) og i Adelgade-kvarteret (Helsingørsgade, 1913) og endelig kom turen til Nørrebro. (Der var også en badeanstalt ved Trinitatis Kirke, virksom helt fra , men den var privat drevet, omend den modtog kommunalt tilskud. Den kommunale badeanstalt i Frankrigsgade på Amager (oprettet 1944), der endnu fungerer, er dog nok så meget en svømmehal). Sofiegades Badeanstalt blev privatiseret i 2000 og samtidigt fredet. Den drives fortsat i dag som en slags badeanstalt i regi af en gruppe interesserede. Badeanstalten i Sjællandsgade, som altså er den yngste rent kommunale af slagsen i rækken, blev som før nævnt bygget i 1916 og taget i brug i Den opført i et område, på grænsen mellem det indre og det ydre Nørrebro, hvor der på den tid var et meget stort behov for de funktioner, som den kunne tilbyde, og den dag i dag er der henved boliger i området uden eget bad. Sjællandsgade Badeanstalt er et godt og ganske velbevaret eksempel på de offentlige myndigheders, in casu Københavns Kommunes social- og sundhedspolitiske indsats i de overbebyggede arbejderkvarterer, i dette tilfælde kombineret med ret høje ambitioner på det arkitektoniske felt. Hertil kommer som noget ganske særpræget og væsentligt, at Nørrebros badeanstalt ikke bare er placeret direkte op til en kirke (af Stadsarkivet fremhævet på denne måde: I de to sammenbyggede bygninger kunne Nørrebros arbejderbefolkning få renset såvel sjæl som legeme ), nej, til den anden side ligger en skole, således at man, som det endnu mere fyldestgørende er påpeget af Københavns Museum, på en og samme lokalitet kunne tilbyde den arbejdende befolkning omsorg for både legeme, sjæl og ånd. Hermed er der tale om et sammenhængende, kulturhistorisk miljø, som os bekendt er unikt i sin art ved at dokumentere det datidige samfunds interesse i at tilgodese en bestemt befolkningsgruppes både fysiske, vidensmæssige og immaterielle behov, samtidigt med at der op til dette emsemble af institutioner fortsat ligger boligejendomme fra udbygningstiden i begyndelsen af 1900-årene. Dette kulturmiljø kan dog nemt slås i stykker. Risikoen for ødelæggelse af kirkebygningen og skolebygningen forekommer ikke særlig stor, hvorimod badeanstaltskomplekset nemmere kunne komme i fare ved en vansirende ombygning eller endnu værre: nedrivning til fordel for nyt byggeri. Som den sidste af de kommunalt drevne, regulære badeanstalter i København påkalder badeanstalten i Sjællandsgade sig således særlig opmærksomhed, ikke bare i kraft af arkitektoniske værdier, men også fordi den kulturhistorisk betragtet, både i sig selv, men også set i sammenhæng med sine omgivelser, er meget betydningsfuld med en vældig høj grad af fortælleværdi. Venneforening under etablering Under hensyntagen til bestemmelsen i Bygningsfredningslovens 1, stk. 2, skal her anføres, at gode kræfter er i gang for at skabe grundlag for en eller anden form for videreførelse af det folkesundhedsfremmende formål, som Badeanstalten skulle tjene, men som så uheldigt blev afbrudt pr. 1. november Det er planen, at der skal etableres en støtteforening el. lgn., som kan stå bag driften af en sådan institution, eventuelt med Københavns Kommune som fortsat ejer af ejendommen. Søndag den 27. februar d.å. afholdes der stiftende generalforsamling ved initiativtagerne. Således er der rimelig god udsigt til, at Sjællandsgades Badeanstalt kan bevares på samme gode måde, som det var tilfældet for Sofiegade-badets vedkommende ved årtusindskiftet. 20

21 21

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

SJÆLLANDSGADES BADEANSTALT UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

SJÆLLANDSGADES BADEANSTALT UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SJÆLLANDSGADES BADEANSTALT UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21. oktober 2015 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer:

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SOFIEBADET KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11. september 2013 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KAVALERBYGNINGEN HØRSHOLM KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 01.maj 2014 Bolette Lehn Petersen 2014-7.82.07/223-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AMAGERPORTS VAGT KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18. februar 2014 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

Region: Region Sjælland. Kommune: Kalundborg Kommune. Adresse: Østergade 4, 4270 Høng. Matr.nr.: 21 a, Finderup. Ejer: Invacare Ec Høng A/S

Region: Region Sjælland. Kommune: Kalundborg Kommune. Adresse: Østergade 4, 4270 Høng. Matr.nr.: 21 a, Finderup. Ejer: Invacare Ec Høng A/S Region: Region Sjælland Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Østergade 4, 4270 Høng Matr.nr.: 21 a, Finderup Ejer: Invacare Ec Høng A/S Kontaktperson: Høng Badmintonklub: Formand Steen Nielsen, tlf.: 29

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

6 - Engtoftevej_situationsplan_005_ Hører til journalnummer: P Udskrevet den TEGN. NR. 005

6 - Engtoftevej_situationsplan_005_ Hører til journalnummer: P Udskrevet den TEGN. NR. 005 6 - Engtoftevej_situationsplan_005_20151026 1 TEGN. NR. 005 6 12 - Engtoftevej_facade_210_20151120 1 Ny tagterasse trappehus Nye ovenlys Nyt ovenlys Nye ovenlys Nyt ovenlys Ny kvist 12 Engtoftevej nr.

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE

VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.06.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg Kommune Adresse:

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 19, Tusculanum. Matr.nr.: 66k. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 19, Tusculanum. Matr.nr.: 66k. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 19, Tusculanum Matr.nr.: 66k Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Som repræsentant for ejer: Udviklingschef Jacob M. Andersen, tlf. 2229

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 198 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11le, Frederiksberg Aksel Møllers Have 6-18 Opført 1944 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig revneregistrering

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891)

Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891) Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891) Sorø gl. rådhus set fra Sorø torv Fredningsforslaget omfatter: Sorø gl. Rådhus, også kaldet Sorø Ting- og arresthus. - Hovedbygningen på hjørnet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. --

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. -- TIL SALG Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej 40 2900 Hellerup 336 kvm bolig 4 lejligheder 1 ledig Byggemulighed i tagetagen Stort lejestigningspotentiale Afkast 1,65 % p.a. -- Købesum kontant

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere