Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)"

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Sjællandsgade 12A, 2200 Kbh. N Matr.nr.: 4667 af Udenbys Klædebo Kvt., København Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet) Kontaktperson: Kultur- og Fritidsforvaltningen, tlf Arkitekt: Wright, Hans ( ) Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur FBB-bebyggelsesmiljø: Købstad - Forstadskvarter FBB-kompleks: FBB-objekt: Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygning m. mellembygning og tværbygning, opført Hovedfacaden til hovedbygningen til Sjællandsgades badeanstalt. Fot. nov Skiltene er overflødige nu. 1

2 Luftfoto af badeanstalten og dens nære omgivelser ved Sjællandsgade på Københavns Nørrebro. Foroven ses Simeons Kirke og udgående fra dens sydøstlige ende komplekset med badeanstalten, og flugtende langs med bagsiden af denne ligger Guldberg Skole (med det grå tag, indtil 2006 kaldt Sjællandsgades Skole) med gavl-ende ud mod Prinsesse Charlottes Gade. (Fot. fra Google Maps). Bygningshistorie: Som den sidste i en række af kommunale badeanstalter i Københavns Kommune opførtes i 1916 med 1917 som ibrugtagningsåret (se Weilbach og oplysninger på nettet, bl.a. under fbb) på en tom byggegrund Badeanstalten paa Nørrebro. (Som tilblivelsestid anføres i bydelsatlasset for Nørrebro, men dette er upræcist). Bygningsattest blev udstedt i februar Grunden, som bygningskomplekset blev opført på, var kommunalt ejet. Hele området her havde Borgerrepræsentationen på sit møde i oktober 1911 vedtaget en bebyggelsesplan for (jfr. afs. om omgivelser). Til at give tegninger til den ny badeanstalt benyttede kommunen sin egen stadsarkitekt, Hans Wright, sådan som tilfældet også havde været det nogle år tidligere, da Christianshavn fik sin badeanstalt (i Sofiegade, opført 1909). Wright signerede sine tegninger til Nørrebro-byggeriet i december Under navnet Badeanstalten i Sjællandsgade eksisterede institutionen indtil lukningen pr. 1. november Lukningen skyldtes kommunale besparelser. 2

3 Ældre foto, formentligt taget kort tid efter etableringen af Sjællandsgades Badeanstalt. I baggrunden anes en 31 m høj dampskorsten af jernbeton, tilsyneladende først fjernet i (Efter kopi i Badeanstaltens eget arkiv). Beskrivelse: Beliggenhed og fælles karakteristika: Ejendommen, der ligger ud for en lille, unavngivet plads på den sydøstlige side af Sjællandsgade, ikke langt fra Nørrebrogade, består af en hovedbygning på 2 etager og af en ligeledes 2 etager høj tværbygning, forbundet med hinanden via en kort, 2-etages mellembygning, der ligger i forlængelse af hovedbygningens nordøstlige gavlende/kortside. Fælles for alle de tre bygninger er, at de er opført af røde mursten, der fremtræder som blankt murværk, og at alle tagene er belagt med røde falstegl, samt at facaderne hviler på sokler af tilhugget, grå granit. Alle vinduer er småsprossede og hvidmalede, kældervinduerne dog gråmalede. Vinduerne har sålbænke af kobber m. tunget kant. De bærende konstruktioner er udført i jernbeton af Dansk Beton-Bjælke Compagni v/h. Berthelsen. De enkelte bygninger. Eksteriører: 1. Hovedbygningen, som er den arkitektonisk mest bearbejdede del af komplekset, fremstår i et barokt formsprog med i det store hele symmetrisk opbyggede facader med liséner på alle hjørner og med et opskalket, helvalmet tegltag. Den profilerede hovedgesims består af sandstenselementer, der svarer til kirkebygningens hovedgesims. Sokkelen er forholdsvis høj. En trappe på 3 trin af grå-rød granit fører op til hovedindgangen midt i gadefacaden; på trappen nye, simple rækværker af aluminium. Indgangspartiet har indfatning i portalform af sandsten i rendyrket barokstil (bl.a. med knækkede ører). I portalens ovale topfelt over hoveddøren sidder et ovalt, småsprosset vindue, der tidligere var eneste lyskilde til indgangspartiet. I sandstensbåndet over døren er der en inskription i majuskler: BADEANSTALT, og i slutstenen over det ovale vindue ses Københavns byvåben i relief. 3

4 Selve indgangen udgøres i dag af en dør med to felter af glas under et overvindue, alt i mørkeblåtmalet ramme- og karmtræ af forholdsvis ny dato (fra 1970 erne?). (Den originale dør må formodes at have været en fyldingsdør i nybarok udførelse). I de tre frie facader sidder palæagtige vinduer. Mod gaden er i stueetagen anbragt 4 to-fagsvinduer, symmetrisk omkring indgangspartiet, og på 1. sal 5 vinduer af samme type og størrelse, d.v.s. med seks ruder i hver af de to underrammer og de to overrammer, mens udformningen i gårdsiden er mere varieret med 2 vinduer i stueetagen og 3 vinduer på 1. salen, alle af førnævnte type, mens der i de øvrige vinduesfag her er hhv. 3 og 2 i højden halvt så store vinduer. Disse halve vinduer er placeret i højde med normalvinduernes overvinduer, dog er der med et lille fremspring i murværket markeret samme omfang som normalvinduernes. I den frie kortside ses i hver etage 2 normalvinduer, anbragt symmetrisk. Alle de anførte vinduer er hvidmalede. Sandstensportalen i barokstil. Inskription, der angiver bygningens Et af de oprindelige vinduer i ho- Hoveddøren er vel fra 1970 erne. funktion, og derover i slutstenen ejers vedbygningen. Bemærk sålbænlogo: det københavnske byvåben. ken af kobber. Af kældervinduer er der 3 tofags i frontsiden, 2 tofags i den frie gavlside og 3 tofags i gårdsiden (to af de sidstnævnte er p.t. tildækkede), alle med seks ruder i hver ramme og alle gråmalede. Vinduerne sidder i soklen eller er forsænket i denne. Både i for- og bagside er der desuden et udluftningsvindue af lameller. Midt i bagsiden findes en udvendig nedgang til kælder. Trappen består øverst af 1 granittrin og ellers af 8 cementtrin, rækværk af rundjern. Kælderdøren er en gråmalet revledør med tildækket overvindue. Ved den vestlige ende af bagsiden er direkte op til muren, men uden konstruktionsmæssig sammenhæng, i nyere tid er bygget et træskur til cykler m.v. En oprindelig, udvendig dør er senere, vel o. 1964, blevet fjernet og døråbningen muret til. Det drejer sig om en indgang (for damer) i bygningens nordøstlige gavlende. Iflg. personale har der også været en udgang fra afsæbningsafdelingen i stueetagen og ud til gården, men en sådan åbning ses ikke på originaltegningerne eller i senere materiale. (Skuret i gården forhindrer kontrol på stedet). I tagfladerne sidder i alt 7 originale kviste med murede flunker og helvalmet tag, mod gaden 2 stk., i den frie gavlende ligeledes 2 stk., mens der mod gården er 3 stk. Kvistene har forskellig vinduesudformning: på hoved- og galvside er de på 2 fag med 2 ruder i overrammen og 6 ruder i underrammen, mens de på bagsiden er bredere og da har 3-fagsvinduer, dog med samme slags rudefordeling i over- og underramme. I 4

5 tagryggens nordøstlige ende sidder en rødstensmuret skorsten. En skorsten er fjernet. Mod gadesiden er anbragt et par små, moderne tagvinduer og to små udluftningskanaler af zink og i bagsiden en større og tre mindre ditto. Her er endvidere 3 gamle, små tagvinduer af støbejern. I kælderen haves forskellige opbevaringsrum, oprindelig indrettet til bl.a. centralvarmeanlæg og kulrum. Konklusion for hovedbygning: I det ydre er hovedbygningen ganske velbevaret til i dag med det oprindelige tag og de overalt oprindelige vinduer. Et minus er det dog, at selve hoveddøren er blevet skiftet ud på en uheldig måde. Desuden hører tilmuringen af en oprindelig indgang i kortsiden mod nordøst til de mere væsentlige ændringer, men iøjnefaldende er den ikke, gemt som den er i krogen. Det op mod bagsiden byggede skur pynter ikke, men hænger på den anden side set ikke fysisk/konstruktionsmæssigt sammen med hovedbygningen. Bagsiden af hovedbygningen. Mellembygning set fra gade. Mellembygning set fra gård. 2. Mellembygningen, der også er på to etager, men kort og af noget smallere dybde og lidt lavere højde end hovedbygningen, har som et særligt, arkitektonisk træk en gavlkvist til gårdsiden. Hovedgesimsen (brudt på gårdsiden) er til begge sider profileret i blanke mursten. I gadesiden ved gavlen til hovedbygningen fører en trappe på 6 grå-røde granittrin og med rækværk af støbejern op til et plateau med en nu tilmuret indgang til dameafdelingen. I facaden mod gaden sidder symmetrisk 2 enkeltfags og torammede vinduer i hhv. stueetagen og overetagen med 6 ruder i både overrammen og underrammen, vinduerne nærmest tværbygningen har matteret glas. Mod gården sidder der i hver etage nærmest hovedbygningen (i bagtrappeopgangen) et vindue på 2 fag med to rammer, som hver har 6 ruder, og nærmest tværbygningen er der i hver etage et vindue af samme type som grundtypen i hovedbygningen. I gavlkvistens trekantsfelt sidder to meget små, enkeltrammede, etfagsvinduer ved siden af hinanden med 2 ruder i hver ramme. Forsænket i forsidens sokkel et tildækket kældervindue, vel på 2 fag med 2 ruder i hver ramme. I bagsiden er der nærmest hovedbygningen en indgang op ad en trappe på 5 trin af cement og forsynet med rækværk af rundjern. Bagdøren er en original fyldingsdør med 12 små glasruder i øverste del, malet grå, slidt. 5

6 I tagfladen mod gade ses et Velux-vindue og en lille udluftningskanal, og i tagryggen sidder to skorstene med sokkel. Konklusion for mellembygning: Denne bygning fremtræder udadtil helt urørt siden opførelsen i Tværbygningen har i hovedtrækkene samme arkitektoniske udformning som hovedbygningen såsom liséner, men kun på bagsiden og af gode grunde ikke rundt om hjørnerne, og i både forside og bagside sidder vinduer af samme type som grundtypen i hovedbygningen; i den del af forsiden, der er nærmest gaden, er der 2 af slagsen, ét i stueetagen og ét på 1. sal, og i bagsiden er der 4 vinduer af denne palætype i hver etage. I den del af forsiden, der vender ud mod gården, er anbragt en særlig vinduesvariant, nemlig 2 trefagsvinduer, fordelt med et vindue på hver etage. Både overrammer og underrammer har som i grundtypen 6 ruder hver. Desværre er det vindue, som sidder her på 1. salen, for en del år siden blevet skiftet ud med et vindue af samme udformning, men udført i plasticmateriale. Desuden rager nær vinduet i stueetagen to udluftningsrør ud fra facaden. I kælderetagen ud mod gården nærmest skolebygningen findes et kældervindue, forsænket i soklen, på 2 fag med 2 ruder i hver ramme, gråmalet og slidt. Bagsiden har 4 kælderskakte. Mod gården en kældernedgang på 10 trin af cement, rækværk af rundjern. Kælderdøren her er ret nymed een glat flade af træ(?) med grålig farve. Bygningen har ligesom mellembygningen saddeltag, men afsluttes i begge ender af brandkamme. I tagryggen sidder opmuret i forlængelse af gavltrekanterne to brede skorstene u. sokkel. I forsiden af taget nærmest den tilstødende skolebygning sidder ved siden af hinanden 3 Velux-vinduer og derunder et enkelt samt nær tagryggen et gammelt støbejernsvindue, og i tagfladen nærmest kirken er der 2 Veluxvinduer. Under midten af tagets bagside er der en ubrudt række af tagvinduer af Velux-typen, 12 i alt og næsten i hele tagets bredde, med et ekstra tagvindue af samme type umiddelbart under det sydligste af dem. Tværbygnings bagside med tagvinduer fra 1960 erne. T.h. anes kirkebygningen m. moderne tilbygning. Tværbygningens facade mod gården. I facade nyere vindue af plastic i gammel stil. 6

7 Hovedgesimsen (på langsiderne) er udformet forskelligt. På forsiden er den profileret i blankt murværk og på bagsiden profileret i sandsten. Konklusion for tværbygning: Tværbygningen er den bygning, hvis ydre er mest ændret, dels ved en enkelt, men ret uheldig vinduesudskiftning i hovedfacaden, dels ved tilføjelse i 60 erne af flere tagvinduer, især i tagets bagside, hvor der dog tidligere har siddet nogle støbejernsvinduer. De enkelte bygninger. Interiør: Hovedbygningen Den oprindelige planløsning og indretning er her i rimelig grad bevaret. I stueetagen blev installeret og findes fortsat badefaciliteter for damer, mens herrerne har 1. salen som deres domæne bevaringsgrad som i stueetagen. I tagetagen er indrettet en bolig, oprindelig til anstaltens bademester, den forefindes i det store hele intakt. I kælderen findes opbevaringsrum og centralvarmeanlæg. Her er næppe sket større forandringer. I begge hovedetager fordeler de enkelte brugs- og opholdsrum sig på hver side af en længdegående gang. Nyere plan for dameafdelingen i stueetagen i hovedbygning med markering af rum v/helge Torm, LBL, nov

8 Nyere plan for herreafdelingen på 1. sal i hovedbygningen m. notater i minuskler v/per Godtfredsen, LBL, nov Nyere plan for dameafd. I stueetagen i mellem- og tværbygning, rummarkeringer v/helge Torm, LBL, nov

9 Nyere plan for herreafd. på 1. sal i mellem- og tværbygning m. notater i minuskler v/per Godtfredsen, LBL, nov Hovedindgang og trappe: Ret umiddelbart indenfor indgangen er placeret denne bygnings eneste trappe, som i den samlede helhed må betegnes som hovedtrappe. Trappen, der i et enkelt løb går lige fra kælderen og op til tagetagen, består af massive granittrin. Håndlisten er af lakeret cubamahogni(?), i kælderplan slutter den med en lille snegl. Håndlisten hviler på hvidmalede, firkantede piller af støbejern. Reposerne er belagt med terrazzo. Kig op igennem trapperummet. Detalje: udsnit af håndliste og underlag på hovedtrappen. 9

10 Stueetagen (dameafdelingen): Det oprindelige gulv af terrazzo er bevaret (til dels dækket af linoleum som i rum B) borset fra den sydvestlige ende med sauna-afdelingen (rummene M, N og O), hvor gulvene i dag består af ret store mosaiksten i gråt, sort og hvidt. Vægbeklædningen af beigefarvede, aflange fliser i rum og ud til gang er ligeledes bevaret intakt på nær i sauna-sektionen, som fremviser moderne, hvide, kvadratiske fliser. Lofterne er delvis forsænkede: i rum B med gipsplader og i rum M, N og O med lameller med kig op til de her sortmalede lofter. Adgangen til dameafdelingen var tidligere gennem en særskilt indgang i den nordøstlige kortside, men sker i dag fra en lille, klinkebelagt hall ved siden af hovedtrappen ad en lille, klinkebelagt trappe på 4 trin og en døråbning (dør mangler), der sidder i et ret moderne skillerumsarrangement af glas og hvidmalet træ, etableret i 1960 erne. Man kommer derfra ind i et ret stort rum, som nu bruges som afslapningsrum med lædermøbler og andet inventar. Fra dette rum er der adgang til et mindre rum ved hall en; herfra blev tidligere solgt billetter, nu et arbejdsrum. Fra modtagelsesrummet (tidligere Venteværelset ) er der adgang ud til gangen. Denne er karakteriseret ved at have vægge, der kun er ca. 2 m høje. Lige overfor modtagelsesrummet findes to smalle rum til hhv. hvile (H) og solarium (I) og et større rum til massage (J). Til disse rum er der adgang gennem døråbninger med originale fyldingsdøre med glasruder foroven, i alt 4 af slagsen. I forlængelse af H-J kommer omklædningsrum med frie åbninger fra gangen. Her er garderobeskabe og omklædningskabiner (12 kabiner i alt). Skillerummene for rummene H-L er bevaret med de originale fliser. For enden af gangen ligger den ret moderne sauna-afdeling med åbent skyllerum (tidl. Afsæbningsrum ) mod bagsiden (rum M) og selve sauna en (rum N, tidligere Svederum ) med massiv indgangsdør. Lige ved Kabine m. indgang fra gangen, senest indrettet som hvilerum (= rum H i dameafdelingen). Intakt. Omklædningsrum nær sauna-sektionen i damernes afdeling. Velbevaret. 10

11 siden af saunaen findes ud til gangen et WC, en funktion, der altid har været lige på dette sted, og med særskilt indgang fra gangen følger hvilerummet (O, tidligere Aftørringsrum ). 1.salen (herreafdelingen): Planløsningen her er fuldstændig som i stueetagen, ligesom der funktionsmæssigt i høj grad er tale om sammenfald. Desuden må bevaringsgraden siges at være lige så høj og af samme art som i damernes afdeling. Det første rum, man kommer ind i til venstre fra trapperummet, bruges som modtagelsesrum. Væggene er et stykke op beklædt med mørkeblå fliser. Gulvet er terrazzo m. konturstriber ved kant. Herfra er der adgang til den terrazzobelagte gang med flisebeklædte vægge. Lige overfor ligger to smalle rum til solarium og et større rum til kulbuelys og cafémiljø, alle med forsænket loft og originale fliser på væggene. Derefter følger omklædningskabiner inden afsæbnings/skyllerummet bagest t.v. Dette ligger overfor saunaen i modsatte hjørne med tilstødende damprum med adgang via skydedør fra gang. Som i underetagen er saunaafdelingen moderniseret med nye gulve af mosaikker, ny vægbeklædning af hvide, kvadratiske fliser og forsænkning af lofter med trælameller. Forbindelsen mellem mellembygning Omklædningsrum m. originalt Originalt indgangsparti til kulbuelys i og tværbygning i herrernes afdeling. terrazzogulv og vægge m. herrernes afdeling. originale fliser. (Herreafd.) 11

12 Tagetagen har altid været udnyttet som bolig, oprindelig som tjenestebolig for bademesteren, en funktion der ses gældende endnu i I dag udlejes boligen til en kommunalt ansat person med arbejde på rådhuset. Boligen fremtræder i alt overvejende grad i den oprindelige udformning og med de oprindelige materialer. Adgangen til boligen fra Parti af et af værelserne med kvist, Fordelingsgangen. hovedtrappen. gulvet korkbelagt. Detalje af kvistvindue. Terrazzogulvet i badeværelset. Dør fra bolig til bagtrappe, original. Fra hovedtrappen er der adgang til en forstue og derfra til et værelse, begge rum ud mod gaden. Fra begge rum er der adgang til dagligstuen ud mod gården og fra forstuen også til den ved siden af dagligstuen liggende spisestue. Herfra fører en gang hen til bagsiden af mellembygningen. Fra gangen er der til gadesiden adgang til først et køkken og derefter et badeværelse (opr. kaldet Vaskerum ), og til gårdsiden er der adgang til et soveværelse og en garderobe. Soveværelset kunne tidligere også nås fra spisestuen, men døråbningen er blændet til nu. Lofterne er sænkede i forstue, dagligstue, gang, køkken, badeværelse og WC. Mellembygningen I stueetagen er der i front nærmest hovedbygningen et smalt rum (kaldet damekontor, rum C, tidl. rekvisitrum) i original fremtoning, d.v.s. med højt til loftet og med gullig farve øverst på væggene og derunder oliemaling i grønt. 12

13 Ved siden af dette rum ligger et toiletafsnit af gammeldags karakter (rum D). Her er et fælles forrum foran to toiletter, der flankerer et rum med håndvask (tidligere 3 toiletter); originale skillerum derimellem af flisebeklædte vægge (ca. 2 m høje), gulv af terrazzo og loft beklædt med gipsplader. Ydervægge flisebeklædt forneden og malet lyseblå i øverste del. Dørene ind til toilet- og vaskerum er originale fyldingsdøre med rå ruder i overstykkerne, malet i forskellige farver. På modsatte side af midtergangen ud til bygningens bagside er nærmest hovedbygningen trapperum til en bagtrappe. Denne er udført med trin af bemalet træ, håndliste af bemalet træ hviler på runde træpinde. Rummet ved siden af trapperummet tjente tidligere personaleformål, men er nu massagerum med adgang ud til bagtrappen ad original fyldingsdør m. glasruder. Bagvæggen er listebeklædt, modsatte væg mod trapperum bemalet og loftet forsænket. Original bagtrappe i mellembygning. Håndvaskerum og WC i dameafd. i Kig ind i depotrum i dameafd. i melmellembygningen. lembygningen. Loftet ej sænket. På 1. salen er ruminddelingen som i stueetagen. Det første rum her bruges som depot, ved siden af dette toiletindretning som i stueetagen. Rummet ved siden af bagtrapperummet anvendes som kontor. I tagetagen er der forbindelse fra bagtrappen udover til salen i tværbygningen (se nedenfor) til boligen i mellem- og hovedbygningen, og på den anden side af en tværgående midtergang er der et par mindre rum til praktiske formål (oprindeligt hhv. Pulterkammer og WC, nu kontor og WC). Tværbygningen Rum E1 og E2 i stueetagen er i virkeligheden eet stort lokale, som er en del af dameafdelingen. Det bruges overvejende til brusebadning, men også karbadning. Gulv af terrazzo, loft forsænket med gipsplader. I den nordvestlige halvdel af lokalet er anbragt 8 sammenhængende brusekabiner, som til begge sider har tilstødende omklædningsrum. Væggene i dette arrangement har original flisebeklædning. 13

14 Damernes brusebadsafdeling i tværbygningen; originalt gulv og flisebeklædning. Omklædningsrummene ud til midterdelen af lokalet har gardiner som forhæng, mens de bagudvendte omklædningsrum har moderne indgangsdøre af råglas og aluminiumsindfatning. Dette gælder også dørene mellem omklædningsrum og bruserum. I alle omklædningsrum står nyere træbænke. I lokalets nordlige hjørne, bagom det store bruseafsnit, er indrettet faciliteter til vask af tøj, håndklæder etc. I den anden halvdel af lokalet er der midti 2 rum med et badekar i hvert og 1 rum med en briks. Ved endevæggen (mod nordøst) findes 5 nyere, større bruserum m. tilhørende omklædningsrum, adskilt af interimistiske vægge, beklædt med gulgrønne fliser, i indgangsåbningerne gardinforhæng. I lokalets sydvendte hjørne er der 2 rum (E 3), et til omklædning for personalet og et til køkken for samme, adskilt ved et moderne skillerum af glaselementer. Fliser på nederste 2/3 af væggene, som derover er hvidkalkede. Køkkenets inventar består udover et spisebord og stole af ret få køkkenelementer i 70 erudgave (melamin). Første etage er på samme måde eet stort lokale til afbenyttelse af herrerne. Her er dog et par smårum i den ende, der er nærmest mellembygningen. Lokalet er indrettet til i alt 18 brusekabiner m. tilhørende omklædningsrum, nye skillerum beklædt med kvadratiske, gule fliser. Nyere flisegulv og loft med gipsplader. 14

15 Nyere bruse- og omklædningsrum m. mosaikgulv og spanske vægge i tværbygning. (Dameafd. på 1. sal). Det åbne rum i tværbygningens tagetage, set mod bagsiden. Er siden 1960 erne brugt til undervisning af klasser fra Guldberg Skole. I sydlige hjørne rum til sol og kulbue. I vestlige hjørne rum til personalet med højt til loftet. Tag-etagen udgøres også af eet rum eller bedre: en sal, som i dag benyttes af Guldberg Skolen til undervisning i rytmiske fag. Rummet var dog oprindeligt midti inddelt i fire mindre båse, som det ses af originaltegningen for tagetagen, indrettet som vandreservoir. Ændringen til skoleklasserum fandt sted i Det er ved denne lejlighed, de store Velux-vinduer blev isat. Samtidigt åbnedes en forbindelse gennem brandmuren ind til den tilstødende skolebygning. I tagfladen mod mellembygningen sidder kun et vippevindue i den sydøstlige ende, mens der i tagets bagside er en hel række vippevinduer, 12 i alt, hvor der oprindeligt åbenbart kun var 4 vinduesåbninger. Kælderen rummede oprindeligt det centrale varmeanlæg med fire store fyrkedler, som også sørgede for varme til den nærliggende skole. Det blev overflødigt, da der i 1964 blev lagt fjernvarme ind. Vedligeholdelsestilstand: Generelt fremtræder bygningskomplekset i acceptabel tilstand. Det er tæt på tag og fag og nogenlunde godt vedligeholdt. Dog kan der konstateres fugt- og sætningsskader i murværket på hovedbygningens gadefacade nærmest den frie gavlende, ligesom flere vinduer og udvendige døre trænger til maling. Planforhold: For det område, som begrænses af Nørrebrogade, Sjællandsgade, Guldbergsgade og Meinungsgade, og hvori Badeanstalten er beliggende, er der den 6. april 1983 af Københavns Kommune vedtaget en lokalplan med nr. 45 og betegnet Frederik VII s Gade, tinglyst den 7. april s.å. (Senere ændringer af planen har ingen relevans for badeanstaltens forhold). For lokalplanens delområde A, som omfatter Simeons Kirke, badeanstalten og nu Guldberg Skole, bestemmes i lokalplanens 3, stk. 1, at området fastlægges til offentlige formål (skole, kirke og lignende) (s. 1). Med andre ord vil en privat form for udnyttelse af badeanstaltskomplekset være betinget af en lokalplansrevision. 15

16 Det må dog bemærkes, at den pågældende lokalplan generelt set ikke er at betragte som hørende til kategorien af bevarende lokalplaner, f.eks. med udpegning af bevaringsværdig bebyggelse, men primært tager sigte på rammer for fornyelse af områdets ældre boligmasse. Kommuneatlas: Ejendommen er registreret i Bydelsatlas Nørrebro, udg af Skov- og Naturstyrelsen (Miljø- og Energiministeriet) i samarbejde med Københavns Kommmune (se s. 21 og 45). På s. 21 er hele komplekset i den bevaringsværdige sammenhæng, som det indgår i, fremhævet som markant, rumdannende byggeri, og på s. 45 er forhuset og mellembygningen SAVE-kategoriseret som havende høj bevaringsværdi, mens tværbygningen bogstaveligt talt er en hvid plet på landkortet, hvad der må skyldes en forglemmelse (jfr. situationen for den nys fredede overlægebolig ved Vintersbølle Sanatorium).- Iflg. er bevaringsværdien sat til 3. Omgivelser: Badeanstalten blev med sin tværbygnings nordvestlige ende bygget direkte op til den sydlige bagside af den kun få år ældre kirkebygning, der ligger nordøst for badeanstalten. Kirkebygningen er Simeons Kirke, som blev tegnet af ark. Johannes Magdahl Nielsen ( ) i At tværbygningens modsatte ende mod sydøst også støder op til en bygning, er et senere fænomen, som vel fremkom o. 1930, da Guldberg Skole fik opført en ny skolebygning på et ledigt areal dér. Parallelt med Badeanstalten, men trukket længere tilbage fra gaden, ligger den gamle hovedbygning til Sjællandsgades Skole, som skolen hed frem til år Denne skolebygning blev opført efter tegninger af arkitekterne H. J. Holm og Chr. Ramsing sidst i 1880 erne i historicistisk stil og fremtræder i det ydre ganske velbevaret (således er skifertaget og alle vinduer samt visse af indgangsdørene bevaret). Forskønnelsesplan for forterrænet Helt aktuelt gælder det, at Københavns Kommune med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden har planer om at omdanne forarealerne foran skole, badeanstalt og kirke og den modsatte gadeside til en sammenhængende, smuk og rekreativ plads. Der er i forvejen flere gamle træer de agtes bevaret, men skal suppleres med nye trægrupper. I forvaltningens indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. november 2010, hvor denne sag var på dagsordenen med henblik på vedtagelse af anbefaling overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hedder det som begrundelse, at udgangspunktet for arbejdet med byrummet omkring Sjællandsgades Skole, Simeons Kirken og Sjællandsgadebadet er at fremhæve den karakterfulde bygningsmasse i området og dermed samle bykvarteret som helhed (kursivering v/forf.). Kilde: PDF). Bygninger i Danmark med lignende funktion, som er fredede: Sofiegades Badeanstalt, opført 1909, fredet i 2000 Århus kommunale Svømmehal og Badeanstalt i, bygget , fredet

17 Kort: Målebordsblad (Fra kms.dk). 4 cm kort ( ). (Fra kms.dk). 17

18 Udsnit af moderne matrikelkort. Badeanstalten har matr.nr (Fra kms.dk). Kilder: Utrykte: Diverse arkivalier i arkivmappe for matr.nr i Københavns Kommunes byggesagsarkiv (Njalsgade 13), journaliseret under hhv. nr (= papirer fra ), UK (bygningsændringer, 1960 erne), UK (nyt klasseværelse) og UK (fjernvarme). Trykte: Københavns Kommunes lokalplan nr. 45, april 1983 Bydelsatlas Nørrebro, 1996, udg. af Skov- og Naturstyrelsen (Miljø- og Energiministeriet) i samarbejde med Københavns Kommmune Weilbachs Kunstnerleksikon, bd. 9, Kbh (om Wright) Hjemmesider: (Stadsarkivets hjemmeside, her findes yderligere henvisninger til kilder og litteratur) (= Visuelt bygningsregister m. kulturhistoriske vurderinger) PDF 18

19 Begrundelse: De arkitektoniske værdier: En fin nyklassicistisk bygning med gode detaljer er det prædikat, som badeanstalten har fået i Bydelsatlas Nørrebro (s. 41). De smukke ord ville vi gerne skrive under på, men de er nu ikke helt dækkende i bestemmelsen, når det gælder spørgsmålet om stilart. Wright har tegnet Nørrebros badeanstalt efter de idealer, som var blevet udviklet i begyndelsen af tallet af Bedre Byggeskik-bevægelsen, som jo i høj grad lod sig inspirere af den danske barokarkitektur i 1700-tallet, men da også af klassicismen. Det er imidlertid netop det barokke formsprog og denne stils elementer, Wright udnytter i Badeanstalten. Her bemærker man det store, helvalmede tegltag, de i det store hele symmetrisk opbyggede facader, lisénerne på hjørnerne af hovedbygningen og af tværbygningens ene langside, og de småsprossede palævinduer samt portalen i sandsten ved hovedindgangen. Interessant er også, at Wright ved løsningen af opgaven med en badeanstalt o giver denne specifikke funktion, som en badeanstalt er, et arkitektonisk udtryk, der ikke på nogen måde leder tanken hen på noget sådant, men som mere er et posthus eller anden offentlig bygning værdig. Dog har den imponerende høje dampskorsten ret bogstaveligt udsendt signaler om en særlig funktion! I en arkitektonisk vurdering af Wrights badeanstalt må også indgå den omstændighed, at Wright måtte tage hensyn til kirkebygningen, som badeanstalten skulle støde op til. Umiddelbart er det evident, at han har søgt at tage hensyn til kirken ved at lade sit eget byggeri tilpasse denne ikke mindst ang. volumener og materialevalg etc., helt konkret manifesteret i samme slags hovedgesims på hovedbygningen og tværbygningens bagside(!) som på kirken. Men vi har også Wrigths egne ord for dennes respekt for den eksisterende bygning, idet han tilstræbte at skabe en ydre Harmoni mellem Kirkens og Anstaltens Arkitektur, saaledes at disse 2 Bygninger ikke, arkitektonisk set, trykker eller skader hinanden (cit. fra Stadsarkivets hjemmeside). (Eksempler på det sidste var der nok at tage af fra tidligere årtiers tætte byggeri på brokvartererne). Til kvaliteterne vedr. kompleksets ydre kan som bærende fredningsværdier også regnes de uforandrede dele af badeindretningerne i både dame- og herreafdelingen med de oprindelige flisebeklædte vægge og skillerum og den originale gulvbelægning (terrazzo). De kulturhistoriske værdier: Badeanstalter i form af bygninger i bymæssig bebyggelse er et fænomen, som for Københavns vedkommende går tilbage til især sidste halvdel af 1800-tallet. Det var en tid, hvor befolkningen i byerne voksede stærkt som følge af industrialiseringen. Det var et problem bare at skaffe boliger nok til det stigende antal arbejdere og andre småkårsfolk, og endnu mere problematisk var det at gøre boligerne tilpas store og desuden sørge for ordentlige sanitære forhold. Nye beboelsesejendomme skød op i byernes udkanter, men badeværelser var indtil et godt stykke ind i 1900-tallet vild luksus. Fra privat side blev der tidligt rådet bod på noget af behovet ved oprettelse af badeanstalter, men behovet lod sig ikke dække ad den vej, og på den baggrund virkede de sociale myndigheder i Københavns Kommune fra sidst i 1800-tallet for etablering af kommunale badeanstalter, hvor den arbejdende befolkning kunne få varme brusebad og karbad, ligesom der opstod politisk forståelse for sagen. 19

20 I tidens løb oprettedes i alt 4 kommunale badeanstalter, den første på Vesterbro (Saxogade, 1903), dernæst på Christianshavn (Sofiegade, 1909) og i Adelgade-kvarteret (Helsingørsgade, 1913) og endelig kom turen til Nørrebro. (Der var også en badeanstalt ved Trinitatis Kirke, virksom helt fra , men den var privat drevet, omend den modtog kommunalt tilskud. Den kommunale badeanstalt i Frankrigsgade på Amager (oprettet 1944), der endnu fungerer, er dog nok så meget en svømmehal). Sofiegades Badeanstalt blev privatiseret i 2000 og samtidigt fredet. Den drives fortsat i dag som en slags badeanstalt i regi af en gruppe interesserede. Badeanstalten i Sjællandsgade, som altså er den yngste rent kommunale af slagsen i rækken, blev som før nævnt bygget i 1916 og taget i brug i Den opført i et område, på grænsen mellem det indre og det ydre Nørrebro, hvor der på den tid var et meget stort behov for de funktioner, som den kunne tilbyde, og den dag i dag er der henved boliger i området uden eget bad. Sjællandsgade Badeanstalt er et godt og ganske velbevaret eksempel på de offentlige myndigheders, in casu Københavns Kommunes social- og sundhedspolitiske indsats i de overbebyggede arbejderkvarterer, i dette tilfælde kombineret med ret høje ambitioner på det arkitektoniske felt. Hertil kommer som noget ganske særpræget og væsentligt, at Nørrebros badeanstalt ikke bare er placeret direkte op til en kirke (af Stadsarkivet fremhævet på denne måde: I de to sammenbyggede bygninger kunne Nørrebros arbejderbefolkning få renset såvel sjæl som legeme ), nej, til den anden side ligger en skole, således at man, som det endnu mere fyldestgørende er påpeget af Københavns Museum, på en og samme lokalitet kunne tilbyde den arbejdende befolkning omsorg for både legeme, sjæl og ånd. Hermed er der tale om et sammenhængende, kulturhistorisk miljø, som os bekendt er unikt i sin art ved at dokumentere det datidige samfunds interesse i at tilgodese en bestemt befolkningsgruppes både fysiske, vidensmæssige og immaterielle behov, samtidigt med at der op til dette emsemble af institutioner fortsat ligger boligejendomme fra udbygningstiden i begyndelsen af 1900-årene. Dette kulturmiljø kan dog nemt slås i stykker. Risikoen for ødelæggelse af kirkebygningen og skolebygningen forekommer ikke særlig stor, hvorimod badeanstaltskomplekset nemmere kunne komme i fare ved en vansirende ombygning eller endnu værre: nedrivning til fordel for nyt byggeri. Som den sidste af de kommunalt drevne, regulære badeanstalter i København påkalder badeanstalten i Sjællandsgade sig således særlig opmærksomhed, ikke bare i kraft af arkitektoniske værdier, men også fordi den kulturhistorisk betragtet, både i sig selv, men også set i sammenhæng med sine omgivelser, er meget betydningsfuld med en vældig høj grad af fortælleværdi. Venneforening under etablering Under hensyntagen til bestemmelsen i Bygningsfredningslovens 1, stk. 2, skal her anføres, at gode kræfter er i gang for at skabe grundlag for en eller anden form for videreførelse af det folkesundhedsfremmende formål, som Badeanstalten skulle tjene, men som så uheldigt blev afbrudt pr. 1. november Det er planen, at der skal etableres en støtteforening el. lgn., som kan stå bag driften af en sådan institution, eventuelt med Københavns Kommune som fortsat ejer af ejendommen. Søndag den 27. februar d.å. afholdes der stiftende generalforsamling ved initiativtagerne. Således er der rimelig god udsigt til, at Sjællandsgades Badeanstalt kan bevares på samme gode måde, som det var tilfældet for Sofiegade-badets vedkommende ved årtusindskiftet. 20

21 21

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Lejeboliger i Aarup 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Kielberg Ejendomsadministration Hunderupvej 71 Postboks 1311 5100 Odense C Tlf. 6311 7880 www.albeca.dk mail@albeca.dk

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere