MEDLEMSBLAD FOR DET RADIKALE VENSTRE I REGION HOVEDSTADEN OG HOVEDSTADENS RADIKALE VÆLGERFORENING TEMA: LIGESTILLING RADIKAL DIALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR DET RADIKALE VENSTRE I REGION HOVEDSTADEN OG HOVEDSTADENS RADIKALE VÆLGERFORENING TEMA: LIGESTILLING RADIKAL DIALOG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR DET RADIKALE VENSTRE I REGION HOVEDSTADEN OG HOVEDSTADENS RADIKALE VÆLGERFORENING TEMA: LIGESTILLING RADIKAL DIALOG 3/2010

2 TEMA: LIGESTILLING LIGESTILLING ELLER SÆRBEHANDLING? AF JOHAN STUBBE ØSTERGAARD I april måned blev det meddelt at Radikale Venstres folketingsgruppe sammen med S og SF ville fremsætte forslag om at indføre den norske model i Danmark, altså at pålægge virksomheder det krav at begge køn skal være repræsenteret med mindst 40% i alle virksomheders bestyrelser. En beslutning som går imod det klare flertal på vores landsmøde i 2008 der forkastede en resolution med et tilsvarende forslag. Modsat mange af de ting vi bruger tid på at diskutere i partiet, er der her tale om et forslag der meget hurtigt kan blive virkelighed allerede efter næste valg vil der efter alt at dømme være flertal i folketinget for forslaget, med vores stemmer som de udslagsgivende. Der er derfor god grund til at stoppe op og overveje meget grundigt hvad vi er i gang med. At sikre alle lige muligheder, uanset køn, race, seksualitet eller andet, er en radikal kerneværdi. Men forslaget og beslutningsprocessen harmonerer dårligt med flere helt fundamentale radikale principper: At undersøge konsekvenserne grundigt før man laver store indgreb Lovforslaget vil betyde gennemgribende ændringer i virksomheders ret til selv at vælge hvordan de vil drive deres forretning. Det er et skridt man kun bør tage hvis det er grundigt dokumenteret, at det er gavnligt og nødvendigt. Der er faktisk netop lavet en grundig undersøgelse af erfaringerne i Norge foretaget af to forskere fra det højt anerkendte Ross School of Business ved University of Michigan (altså ikke, som det er blevet hævdet, af onde højrefløjsekstremister med en politisk dagsorden). Undersøgelsen viser at indførelsen af loven i Norge medførte et markant og permanent fald i aktiekurserne for de virksomheder der på grund af lovændringen blev tvunget til at ændre sammensætningen af deres bestyrelser. Det skyldes naturligvis ikke i sig selv det at der kom kvinder med i bestyrelserne, men at virksomhederne blev tvunget til at udskifte de personer de selv havde valgt, og at det viste sig meget vanskeligt at finde tilstrækkeligt mange kvinder der både var kvalificerede og interesserede. At tage udgangspunkt i individets muligheder frem for dogmer, signalpolitik og statistik Tilhængere af kvoter tager udgangspunkt i at fordelingen af mænd og kvinder i virksomheders bestyrelser er skæv, og konkluderer på den baggrund at der må finde en diskrimination sted der kun kan afhjælpes ved hjælp af tvang. En diagnose af problemet bør i stedet tage udgangspunkt i konkrete situationer hvor konkrete personer bliver forbigået til en position som de er velkvalificerede til. Der er utvivlsomt meget at gøre, men ved på forhånd at konkludere at alt andet end en fordeling lige nu er forkert, rammer man forbi målet. Lige muligheder ikke særbehandling Kvotetilhængere kræver særbehandling for en bestemt gruppe, i stedet for lige muligheder for alle. Der er mange i vores samfund der ikke får chancen for at indfri deres potentiale, det gælder både kvinder og mænd, og hver gang det finder sted er det en urimelighed over for den enkelte og et tab for samfundet. Kvoter er pr. definition en forbigåelse af en mere kvalificeret person på baggrund af faktorer som vedkommende ikke selv er skyld i, derfor bør det aldrig være radikal politik. Rodbehandling, ikke symptombehandling Vi skal arbejde benhårdt på at skabe et samfund uden diskrimination, hvor alle har mulighed for at udfolde sig og nå så langt som evnerne rækker. I den hårde globale konkurrence har vi brug for al det talent vi kan finde, og en stor del af det handler om at få flere kvinder frem i forreste række. Men det er helt afgørende for samfundet at stillinger besættes ud fra kvalifikationer, ikke kromosomer. Ved at bruge kvoter opnår vi det stik modsatte af hvad vi ønsker vi ændrer tallene, men ikke baggrunden for dem. RADIKAL DIALOG - REDAKTION Udgiver: Radikale Venstre Region Hovedstaden. Redaktører: Johan Stubbe Østergaard (Ansvarshavende), tlf , Ellen Marie Vestager, Maj Lindberg Danø I redaktionen: Line Eriksen, Thomas Ebdrup, Diana Bang-Udesen, Lars Heide, Charlotte Jensen og Birgitte Lind Petersen. Layout og billedbehandling: Line Eriksen og Birgitte Lind Petersen. Foto: istock (forside), Bo Nissen-Knudsen, Bo Pedersen, div. skribenter (hvor andet ikke er angivet). Kommende nummer: 4/2010, udkommer uge 41/2010. Deadline: den 20. september Indlæg sendes til: Debatindlæg må være på max anslag inkl. mellemrum. Vi modtager også gerne billeder og andet materiale af interesse for medlemmerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg. 2

3 RADIKAL DIALOG 3/2010 INDHOLD ERIK HANSEN-HANSEN Radikal Dialog har stillet Erik Hansen-Hansen i stævne om køn og ligestilling. Erik Hansen-Hansen er Ph.d. i Design (luksusmode), Cand. IT, BA i Film, Video og Fotografisk Kunst. S. 4-5 CECILIE NØRGAARD Radikal Dialog har mødt kønsforskeren Cecilie Nørgaard for at få et ekstra perspektiv på snakken om køn. S. 6-7 NY I DET RADIKALE VENSTRE Malene Voigt om hvordan man oplever det at være nyt medlem i Radikale Venstre København. S. 13 LÆS OGSÅ: DE STAKKELS DRENGE Inger Marie Bruun-Vierø om de drenge vi risikerer at tabe på gulvet. S. 8 IDÉERNE ER TANKEN Manu Sareens tænketank sætter den gode idé i centrum. S. 14 BERETNING OM FOLKESKOLEN Diana Bang-Udesen har været til sleep-in møde om folkeskolens udfordringer. S. 15 JEG HAR GJORT EN FORSKEL Radikal Dialog har mødt den nu forhenværende formand, Peder Mandrup Knudsen til en snak om formandstiden, hvad han har lært og hvad han skal fremover. S. 16 NY BESTYRELSE - NYE IDÉER Østerbros nye formand, Charlotte Burgess, beretter om en ny arbejdsform. S. 17 3

4 TEMA: LIGESTILLING KØN OG LIGESTILLING Radikal Dialog har stillet Erik Hansen-Hansen i stævne om køn og ligestilling. Erik Hansen-Hansen er Ph.d. i Design (luksusmode), Cand. IT, BA i Film, Video og Fotografisk Kunst. Ejer af visuel produktionsvirksomhed hansen-hansen.com og har siden 2008 været ansat som Forskningsadjunkt på Danmarks Designskole. Han har også været tilknyttet Master i Design uddannelsen på Centre for Danish Design Research, hvor han har fungeret som ekstern lektor og medtilrettelægger. I din phd-afhandling gør du op med det socialkonstruktivistiske kønssyn, hvor kønsforskelle primært ses som kulturelt betingede. Hvorfor mener du ikke, det er korrekt at anskue kønsforskelle som en social konstruktion? Mener du, at forskellene er rent biologiske, eller hvorfor eksisterer de? I forhold til biologisme/kulturalisme dikotomien, så er jeg tilhænger af det videnskabsteoretiske perspektiv, der kaldes interaktionisme. Her anerkender man både biologi og kultur, forbundet såvel som individuelt, som forudsætninger for menneskelig adfærd. Jeg finder det mest sandsynligt, at mennesket ikke fødes med en tom bevidsthed, men kommer med en række nedarvede dispositioner. Der findes meget biologisk og psykologisk teori der peger på, at kønsmæssige adfærdsforskelle som voldsom leg og tumlelege blandt børn, aggression, interesse i moderskab, dominant adfærd, seksuel imødekommenhed med videre, ikke blot kan reduceres til noget arbitrært og kulturelt betinget. Og i forlængelse er disse teorier ganske eksperimentielt og empirisk verificeret. Jeg anser det for meget sandsynligt, at hjernemæssige og hormonelle kønsforskelle er væsentlige medproducenter af menneskers selvopfattelse, handlingsmønstre og socialitet. I lyset af den genetiske og neurovidenskabelige udvikling og fremskridt, finder jeg det usandsynligt, at de mange biologiske forklaringer skulle være ren fiktion.det er min opfattelse, at de biologiske teorier er blevet udblændet fra mainstream-feminismens domæne, fordi feminismen i anden halvdel af det 20.århundrede har værende stærkt farvet af socialistisk ideologi. En række feministiske teorier anskuer moden som kvindeundertrykkende. Hvorfor mener du ikke, at dette er tilfældet? Og kan du pege på nogen kvindeundertrykkende elementer i det danske samfund? Det korte svar vil være, at jeg ikke forsager markering af kønsforskel, seksualitet eller forførelse. Mit polemiske svar på næste spørgsmål er, at jeg anser mainstream-feminismen for at være kvindeundertrykkende. Ved at overføre marxismens klassebegreb til køn, hvor dikotomien proletariat versus kapitalister nu bliver til mænd versus kvinder, er feminismen medvirkende til at fremmedgøre de to køn overfor hinanden. Jeg mener, at marxismen i sig selv er ganske absurd, og når den så yderligere fordrejes med denne kønstolkning, så bliver resultatet endnu værre. Jeg syntes ikke, at man meningsfuldt kan sige, at gruppen kvinder har det dårligere end gruppen mænd. På de helt store linjer ville det måske ligefrem være modsat: gennemsnitslevealder, risiko for tidlig død, dødsarbejde, kontrol over reproduktion, faktisk reproduktion, hvem der betaler mest af deres arbejdsaktivitet til staten, hvem der modtager flest tilkud fra staten, hvem der har størst sandsynlighed for at være hjemløs/sidde i fængsel, med mere. Jeg er ikke socialist, og derfor heller ikke kønssocialist. Hvis det overhovedet er relevant at tale om en generel kvindeundertrykkelse, så tror jeg, at man vil opdage, at der findes lige så meget mandeundertrykkelse. I dag forekommer staten og EU-systemet ensidigt at se på verden gennem en konstruktivistisk offer-feminisme idealet om det enskønnede menneske i kvindeligt forbillede - og det anser jeg i alt fald for at være potentielt farligt, måske endog menneskeundertrykkende. Du siger i Leny Malacinskys bog Den dag jeg opdagede, jeg var undertrykt, at det er elitens behov, der bliver måleenheden i ligestillingsdebatten. Kan du uddybe det? Det kan jeg f.eks. uddybe gennem min definition af begrebet Direktør-feminisme: Fortrinsvist udbredt hos kvinder der tilhører den øvre del af middelklassen, typisk med en universitetsuddannelse. Direktør-feminister forsøger at få staten til at lave indgreb i private og offentlige virksomheder med henblik på at opnå en ensartet adfærd, distribution af økonomi og arbejdstyper i forhold til køn, men kun inden for de økonomiske og kulturelle segmenter som disse kvinder selv tilhører. Deraf tilnavnene Elite/Direktør. Direktør-feminister interesserer sig kun for at udligne forskelle i kønsadfærd i den øvre del af samfundet, og kun hvis denne udligning ser ud til at være til kvindernes fordel. Jeg kunne i det mindste forstå en rigtig socialistisk argumentation, at kvinder i bunden 4

5 AF MAI LINDBERG DANØ OG ELLEN MARIE VESTAGER af samfundet skal have samme lønninger som mænd/kvinder i toppen. Fordi at socialister søger at opnå et klasseløst samfund, hvor ingen har/tjener mere end andre. At denne præmis så næppe kan eksistere i praksis, det er en anden snak. Men når man i stedet begynder at favorisere særlige individer i den øvre del af samfundet (det bedre borgerskabs universitetsuddannede døtre) ud fra en socialismelogik, så mener jeg at kæden er hoppet helt af. Det er nærmest misbrug af socialismeargumentation. 'Der er for mange Lensgrever i toppen, det bør udlignes af Kongen, så der bliver lige så mange Baroner'. Mener du det er relevant og overhovedet muligt at gøre noget rent politisk for at fremme ligestillingen i Danmark? I så fald på hvilke områder, er der behov for at man gør noget? F.eks. skal der indføres kvoter for at få flere kvinder i bestyrelser? Skal vi have øremærket barsel til mænd? Det kan jeg ikke svare på med mindre begrebet Ligestilling er klart defineret. Hvis Ligestilling forstås som idealet om at mænd og kvinder indenfor de respektive klasser/erhvervsgrupper/uddannelsestyper/ segmenter burde have ensartet (gennemsnitlig) distribution af ressourcer, adfærd og interesser, så vil jeg se mig selv som en modstander af Ligestilling. Fordi det vil være en slags klassebaseret socialisme, der er en absurditet i sig selv; og fordi det ville kræve lighed i resultat indenfor særlige segmenter frem for at alle behandles lige af loven. Jeg mener, at det let vil være en glidebane mod det totalitære. Jeg er klart modstander af kønskvoter, jeg mener ikke, at det er statens opgave at tvinge individer til at passe ind i statistiske kategorier, hvad end disse kategorier er baseret på uddannelseslængde, klassetilhørsforhold, arbejdstype osv. Jeg mener, at mænd skal have lov til vælge barsel på lige vilkår med kvinder, altså lighed for loven. Men det betyder ikke, at det er statens opgave at tvinge en gennemsnitlig enshed frem, at lige mange kvinder og mænd tager barselsorlov. Jeg er overbevist om, at mange kvinder, der ikke primært har lønarbejde som det centrale omdrejningspunkt i livet og det kunne let tænkes at være flertallet af kvinderne i Danmark er meget glade for at tilbringe 6 eller 9 eller endog 12 måneder med deres nyfødte børn. Jeg kan ikke se, at staten skal tvinge disse kvinders mænd til at tage halvdelen af barselsorloven blot fordi, det ellers kunne medføre strukturelle ulemper for kvinder i den øvre del af samfundet. Jeg ser ikke kvinder og mænd i de enkelte familier som individer, der bekæmper hinanden eller bør være ensartede. Jeg forsager ikke kønsforskellen eller de mange mærkværdige asymmetrier, som den forekommer at skabe i menneskearten. Har du et bud på, hvad der skal til for at opnå ligestilling mellem kønnene? Et bureaukratisk helvede eller et facistoidt samfund med meget stærk statsmagt, nøje kontrol af familierne, en høj grad af planøkonomi og stærk tvang. F.eks. ville det kræve, at kvinder ikke må vælge en mandlig partner, der er ældre end dem selv og har flere ressourcer end dem selv, thi så vil de jo automatisk komme bagud økonomisk og ressourcemæssigt. 5

6 TEMA: LIGESTILLING PRINSESSER OG KRIGERSOLDATER AF LINE ERIKSEN Radikal Dialog har mødt kønsforskeren Cecilie Nørgaard for at få et ekstra perspektiv på snakken om køn, som i politisk sammenhæng ofte reduceres til, om vi skal have øremærket barsel eller kvoter på bestyrelsesposter. Hendes pointe er enkel: man kan ikke socialisere børn stereotypt og samtidig forvente, at man får ligestilling i samfundet. Vi lever vist op til en stereotyp som vi sidder der: to kvinder, på fortovscafe i København over to kopper kaffe (med mælk) i en civiliseret samtale om kønsidentitet og ligestilling. Det ville være mere overraskende hvis to mandlige fiskere sad over en pilsner på havnen i Hirtshals og diskuterede det samme. Med gademylderet som bagtæppe giver Cecilie Nørgaard en status på kønsdebatten herhjemme og det er svært ikke at blive smittet af hendes engagement: Der er kommet en common sense omkring køn, som er meget biologisk funderet og ligger tæt op ad de traditionelle kønsroller. Det man let glemmer, er, at hvis man sammenstiller situationen i dag med, hvordan det så ud for 50 år siden så har tingene ændret sig. Det viser, at selvom biologien på nogle måder spiller ind, så har kulturen en enorm betydning for, hvordan kønsidentiteten folder sig ud. Hvis man ser på tværs af kulturer er der forskel på, hvordan mænd og kvinder performer. Fx er fysik et kvinde-fag i Italien mens det i vores optik tilhører den maskuline sfære. Det viser, at køn er forskelligt og foranderligt. Man er ikke i udgangspunktet på en bestemt måde blot fordi man er en dreng eller en pige. Alligevel er det den samme grundfortælling vi citerer gang på gang. Selvom der er nogle piger eller drenge, der opfører sig anderledes, så ser vi det ikke. Diskussionen falder oftest tilbage til noget med biologien. Og ja, selvfølgelig er der biologiske forskelle, som vi kan se. Det, som er interessant er bare, at der inden for hver kønskategori er større forskel end der er imellem kønnene. Hjerneforskere har fundet ud af, at hjernen er plastisk. Hvis man fx ikke stimulerer det matematiske, så udvikler det sig ikke. Og når vi møder drenge og piger forskelligt, så udvikler de sig også forskelligt. Jeg ønsker på ingen måde en ensliggørelse jeg tror først og fremmest på, at køn har alt for stor vægt. Vi glemmer, at vi er stykket sammen af mange ting vores alder, vores erfaring, hvor vi kommer fra har lige så stor betydning for identitetsskabelsen. Hvad kan man gøre for at forandre synet på køn og er det ønskeligt at forandre det? Det er ikke bare ønskeligt men nødvendigt og afgørende. De forventninger vi har til mænd og kvinder, til piger og drenge, har alvorlige konsekvenser. På det samfundsmæssige plan har det konsekvenser for fx kvinder og karriere og for mænd og sundhed. Det er alvorligt fordi der er potentialer, der ikke bliver udnyttet, og fordi man måske ikke får lov til at være den, man er. Der er så snævre forventninger til, hvad det vil sige at være en rigtig dreng eller en rigtig pige. Neanderthal-retorik Det er rystende at se, hvor meget piger og drenge rent faktisk bliver køns-disciplineret der skal så lidt til, at man falder ved siden af den forventede rolle og det gør ondt, når man gør det. Jeg tror der bliver talt så lidt om det fordi, der ikke er nogen, der har lyst til at se sig selv som offer, specielt når det handler om køn og ligestilling. Så det med at se ligestilling som et strukturelt problem er totalt outdated. Hele den politiske agenda har fået en undertone af at alle muligheder er der, og du skal bare tage dig sammen. Der bliver talt meget om de stakkels drenge, men Cecilie Nørgaard mener, at vi skal passe på med at behandle halvdelen af børnene helt anderledes, fordi de har et bestemt køn. Dét, der skaber problemerne for drengene, er de stadigt traditionelle forventninger til drengene: En markant ny udvikling er, at færre og færre drenge går i gymnasiet eller får en videregående uddannelse. Mine studier viser, at forventningerne til det, at være dreng og til det at være elev er modsatrettede. Hvis drengene skal leve op til den forventede drengerolle, passer de ikke ind i skolen. Der er en neanderthal-retorik, der er fremherskende lige nu med, at man skal møde drenge og piger forskelligt. Men det er problematisk, hvis drengene hele tiden skal ud og slås i skoven, for de skal jo også lære at læse, skrive og analysere ligesom pigerne. Usynlig forskelsbehandling Er der nogen særlige udfordringer mht. køn og ligestilling i vores integrationsindsats? Der er stort fokus på drenge med anden etnisk baggrund fordi det er den gruppe, der er svagest i forhold til uddannelsessystemet. Jeg tror, at det fokus er forkert det handler ikke om deres etnicitet, det handler om køn og ligestilling og om en demokratisk dannelse, som drenge med dansk såvel som drenge med anden etnisk baggrund skal igennem. Det er så nemt at slå ned på drenge med anden etnisk baggrund og deres syn på kvinder men grundlæggende er det det samme syn på køn og ligestilling som ligger bag vores. Vores er bare meget mere subtilt. For at illustrere sin pointe viser Cecilie et videoklip fra programmet Menneskedyret. Klippet viser, hvordan voksne møder den samme baby afhængigt af, om de tror, at det er en lille Emilie eller en lille Emil. Samtlige voksne starter med at introducere Emilie for den lyserøde dukke mens de præsenterer Emil for værktøj, biler mv.. Det interessante er, at de voksne agerer fuldstændig stereotypt piger skal lege med 6

7 dukker drenge skal ikke. Forsøgspersonerne afviser bagefter, at det har noget med køn at gøre men der ER en meget tydelig forskel på, hvordan de møder barnet når de tror, at det er en pige og når de tror, det er en dreng. Det er altså en usynlig problematik. Er det gået frem eller tilbage i de sidste år? I børnekulturen er der tilbageskridt. Hvis man går ind i en BR-butik føler man sig med garanti forkert, hvis man ikke passer ind i de ekstreme pige eller drenge universer, der er til rådighed der. Der er sket mange fremskridt i voksenkulturen i de sidste 50 år, fx med arbejdsmarkedet. Man kan også se på fx Paradise Hotel, at det er blevet mere legalt for kvinderne at være eksplicitte og krævende omkring deres behov og lyster. Paradise Hotel er ikke særligt charmerende, men det er interessant fordi, det er mainstream. Men der er også tendenser, der går i modsat retning jeg kender kvinder, der vælger at give den hele armen med de traditionelle husmoder-dyder og bliver stressede fordi de gerne vil have en karriere samtidig. Skaffedyret lever Piger arbejder også stadig væk langt mere i hjemmet end drengene samtidig med at drengene får meget mere i lommepenge. Så det er måske ikke så mærkeligt at mændene er meget bedre til at forhandle løn, når de bliver voksne. Det er jo der, hvor der er individuel forhandling, at forskellen bliver rigtig stor, når vi snakker ligeløn. Piger har slet ikke lært at vurdere det, de leverer, lige så højt som drenge. Ligeløn handler altså rigtig meget om, hvordan vi socialiseres. Hvorfor lægger mænd (og kvinder) stadig vægt på, at mændene skal have en forsørgerrolle i et samfund, hvor kvinder ikke behøver at være afhængige af mænd rent økonomisk? Vi er opdraget til, at det er sådan, det hænger sammen så selvom det er helt vanvittigt, så er skaffedyret en mental konstruktion, der lever i bedste velgående. Der er samfundsforskere, der er bekymrede over, hvad der sker, når der kommer så mange fl ere højt uddannede kvinder end mænd fordi det jo altid har været sådan, at kvinder giftede sig opad. Hvad sker der så, hvis der ikke er nok mænd, der er over dem bliver de så alle sammen lesbiske eller hvad? griner Cecilie Nørgaard. Generelt set er der kommet et meget bredere spektrum for, hvordan kvinder kan være, end der er for mænd. For at leve op til at være en rigtig dreng eller en rigtig mand er noget af det vigtigste, at man ikke konnoterer noget piget eller feminint. Det omvendte er ikke tilfældet for piger og kvinder længere. Mange af de aktuelle kønsproblematikker handler altså for mig at se om drenge og mænd mens ligestillingsdiskussionerne mest handler om kvinders problemer. Kvoter eller ej? Er der ikke en risiko for, at ligestillingsdebatten bidrager til at cementere kønsopfattelsen, når den handler om, at mænd er så undertrykkende i deres kultur eller biologi at vi bliver nødt til at lave statsindgreb for at modvirke det? Det kommer meget an på retorikken. Generelt er det svært med tiltag, der er rettet mod en hel kategori men samtidig er der nogle strukturelle forhold, som man bliver nødt til at gøre noget ved. Jeg haft det svært med tanken om at indføre kvoter, men jeg er kommet frem til, at man bør gøre det. Vi kan simpelthen ikke vente i 400 år indtil, det har ændret sig af sig selv. Det er ikke rart for nogen, men så må vi gøre det som et eksperiment i fx 10 år og håbe på, at der er opstået en kultur omkring det at tage kvinder ind i bestyrelser osv. Kan man lave fx kvoter for mænd i omsorgsfag?, - det ville vel være konsekvent hvis man laver kvoter for kvinder i fx ledelsesjob? Ja det kunne man i princippet godt i hvert fald kan man blive bedre til at kommunikere, at det er legitimt for en mand at arbejde med omsorg, hvis det er det, han drømmer om. Jeg mener, at ligeløn er et strukturelt problem, ikke kun den enkeltes ansvar. Vi har haft formel ligeløn siden 1976 og vi halter stadig bagud! Uden at skulle nedgøre skraldemændenes arbejde så er det da påfaldende, at de får langt mere i løn end pædagoger, som har taget en uddannelse og passer på vores børn. Også barsel har en enorm betydning, når det kommer til ligestilling den politiske diskurs og lovningen legitimerer jo, hvordan den enkelte agerer. Tænk på, hvor meget anderledes vores samfund ville se ud, hvis mænd tog barsel. Forebyggelse Er der andet vi kan gøre for at udligne forskellene i det kønsopdelte arbejdsmarked? Man skal i langt højere grad prøve at forebygge. Man kan ikke socialisere børn stereotypt og samtidig forvente, at man får ligestilling i samfundet. Derfor skal vi bl.a. uddanne pædagogisk personale og lærere til at arbejde med et analytisk kønsperspektiv. Det er ikke noget, der er et facit på, men man kan diskutere det og på den måde flytte verden. I Sverige er der en helt anden kultur for det i uddannelsessystemet det har været skrevet ind i deres skolelov siden Og det ændrer hele skolens form og indhold fortæller Cecilie Nørgaard og pointerer: Man kan ikke regne med at pigerne tager lederstillinger og mændene bliver hjemme og passer børn, hvis man bliver ved med at møde dem som prinsesser og krigersoldater. Det hænger bare ikke sammen. FAKTA Cecilie Nørgaard arbejder som konsulent og skribent med opgaver omkring køn, kultur og pædagogik. Hun er kandidat i pædagogisk sociologi fra DPU i 2008 og læreruddannet fra N. Zahles Seminarium i Sammen med Bonnie Vittrup er hun forfatter og redaktør af en række bøger og undervisningsmaterialer om køn og ligestilling, bl.a. Åbne og lukkede døre En antologi om køn i pædagogik, Skolens bog om køn og ligestilling, Brug din stemme samt andre bøger med kønsperspektiver på bl.a. menneskehandel, vold, etnicitet, demokrati, ligestilling og seksualitet. 7

8 TEMA: LIGESTILLING DE STAKKELS DRENGE AF INGER MARIE BRUUN-VIERØ Uanset køn skal individet have lige muligheder for uddannelse, job, løn, lederstillinger etc., og det har i den sammenhæng været almindeligt accepteret at sætte fokus på kvindernes efterslæb. Hen ad vejen er mændenes efterslæb også kommet i fokus, fx hvad angår adgang til barselsorlov og forældremyndighed. Igennem de senere år er der imidlertid kommet flere og flere tal bl.a. fra Danmarks Statistik, der viser, at piger klarer sig markant bedre end drenge i uddannelsessystemet, uanset hvilket socialt lag de kommer fra og uanset hvilken uddannelse det gælder: fra folkeskolen over erhvervsuddannelserne til de lange videregående uddannelser. I dag får fx 83 % af pigerne en ungdomsuddannelse mod 76 % af drengene, og drejer det sig om de videregående uddannelser er 32 % af drengene på 25 år i gang, mens det gælder 46 % af pigerne. Når billedet ser sådan ud, er det jo ikke fordi drengene er dummere end pigerne, men daginstitutioner og skoler lukker for ofte øjnene for kønsforskellene måske i ligestillingens hellige navn. Men ved ikke at respektere forskellene i kønnene opnås det modsatte: at favorisere det ene køn. Den seneste rapport om ulighed og variationer i folkeskolen bygger på repræsentativt datamateriale fra elever indsamlet i november og december Resultaterne viser, at drengene som samlet gruppe scorer langt dårligere end pigerne i alle hovedfag. Drengene opnår klart lavere social kompetence i lærernes vurderinger, og de udviser lavere motivation og arbejdsindsats. Konklusionen er, at der er en del drenge, der klarer sig godt i skolen, men der er alt for mange, der får et dårligt udbytte af skolegangen, og pigerne klarer sig generelt bedre end drengene. Børnepsykiater Gideon Zlotnik og andre børneforskere har i gennem en årrække peget på, at viden om biologiens samspil med socialiseringsprocessen må inddrages i tilrettelæggelsen af de pædagogiske tilbud i daginstitutioner og i skolernes tilrettelæggelse af undervisningen. Gideon Zlotnik siger, at daginstitutionsmiljøet, som er udpræget feminint og kvindeligt domineret, er på kollisionskurs med mange drenge. Børnehavekulturen møder ikke drengene, hvor de er, men hvor pigerne er. Set med drengenes øjne går alt for meget tid i børnehaven med indendørs, siddende, finmotorisk, verbalt styret pigevenlig og feminin pædagogisk produktion (klippe/ klistre, tegning og maling, perler på snor etc.). Drengenes kønstypiske adfærd løbe, springe, klatre, skyde betragtes ofte som et nødvendigt onde og i værste fald som en spirende vold. Om skolelivet siger han, at historien gentager sig. Drengene er atter omgivet af kvinder. De bliver igen presset i et feminint miljø, hvor undervisningsformen kræver en god koncentrationsevne, fornemme verbale færdigheder, fortrinlig finmotorik, en rolig adfærd og det rette anlæg med hensyn til at arbejde i grupper. For en del drenge bliver skolefasen derfor ofte et led i en lang kæde af kedelige oplevelser. Her, ligesom i børnehaven, trækker de igen det korteste strå. Det faktum, at pigerne klarer sig væsentligt bedre end drengene i uddannelsessystemet, vil efter min bedste overbevisning bl.a. betyde, at vi vil se kvinderne indtage ledende stillinger, bestyrelsesposter og professorater i et stærkt stigende tempo, uden at vi behøver at lovgive herom. Ligestillingsbrillerne bør derfor i de kommende år rettes mod indsatser, der eliminerer de kønsmæssige skævheder i uddannelsessystemet, hvor klare tal viser, at drengene sakker agterud. Det vil betyde, at såvel daginstitutioner som folkeskolen skal have tilført kompetencer til at tilrettelægge pædagogiske tilbud og undervisning, således at drengenes behov tilgodeses i lige så høj grad som pigernes. Ellers vil vi være vidne til, at vores institutioner og skoler udvikler et proletariat af stakkels drenge, som ikke har haft andre problemer end en udpræget kønstypisk adfærd. 8

9 REGIONSFORENINGEN TAK FOR VALGET AF LARS HEIDE / REGIONSFORMAND Kære radikale i Region Hovedstaden. Tak for valget som formand for regionsbestyrelsen og for valget af et godt bestyrelseshold. Det var et godt årsmøde, hvor Kirsten Lee og Abbas Razvi fortalte om den nye sygehusplan og løsningen af problemerne med ambulancekørslen i regionen. Kirsten gør meget fint rede for den nye sygehusplan på side 10. Det er dejligt, at vi endelig har en holdbar aftale, som bakkes op af et bredt flertal hen over den politiske midte. Nu kan vi dreje blikket hen mod, at vi om en halv snes år får et nyt sygehus med topkvalificerede læger og sygeplejersker i regionens nordlige del, omtrent midt mellem Øresund og Isefjord, og at vores regionsrådsgruppe vil arbejde for bedre adgang til akutlæge og sygeplejerske. Bedre rammer for kontakt på telefon og en forbedret vagtlægeordning med stationer i bl.a. Frederikssund, Helsinge og Helsingør. Sygehusplanen betyder også, at der bliver plads til at diskutere andre regionspolitiske emner, ligesom vi allerede ser det i andre regioner, bl.a. regional udvikling, kollektiv trafik, handikapplan og miljø. Den radikale regionsbestyrelse og regionsrådsgruppen holdt et politisk seminar en hel dag i begyndelsen af april, hvor vi diskuterede de længere linjer i regionalpolitikken. Vi planlægger en række sådanne temamøder. Denne gang diskuterede vi de lange linjer for sundhedsområdet, der er regionernes største ansvarsområde, og som drejer sig om meget andet end placering af sygehuse. Vi diskuterede sygehusenes økonomiske problemer, hvad vi gør, når vi kommer ud for en ulykke eller pludseligt bliver syge, og hvordan vi får skabt en sammenhængende sundhedspolitik på tværs af regioner og kommuner. Sygehusenes enorme problemer skyldes både egne mangler og problemerne med at fungere i et økonomisk system, som VKO-regeringen har strikket sammen for at favorisere de private hospitaler. Vi kom et stykke med sundhedspolitikken, og vi glæder os til at diskutere andre emner ved vores møde næste år. Regionsrådsgruppen og bestyrelsen vil i løbet af de næste tre år diskutere regionalpolitik med medlemmerne. Vi planlægger et møde i hver af regionens fire storkredse (Bornholm, København, Københavns omegn og Nordsjælland), og det første møde vil blive i efteråret. Bestyrelsen vil også arbejde med at udvikle bladet Radikal Dialog, der når alle medlemmer i regionen 5 gange om året. I dag trækker radikale fra København hovedlæsset, og vi efterlyser radikale i regionens andre storkredse, som vil bidrage til vores fælles medlemsblad. Endelig håber jeg at se mange af jer til DHL- Stafetten fredag den 3. september, hvor vi hver skal løbe 5 km på hold af fem, (se side 11). Mange sommerhilsner Lars Heide DEN NYE REGIONSBESTYRELSE Formand: Lars Heide, Næstformand og kasserer: Mads Friis Thomsen, Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Anne D. Manniche (sekretær) Henning Makholm (webmaster) Doug Johnson Jesper Luthman Asger Jensen Suppleanter: Anna Skau Annette Rolsting 9

10 REGIONSFORENINGEN NY HOSPITALSPLAN I REGION H. AF KIRSTEN LEE / LEDER AF DEN RADIKALE GRUPPE I REGION H. Vi radikale har fået opfyldt en stor del af vore ønsker med denne plan. Det væsentlige er, at vi nu får færre hospitaler, dermed får vi samlet den faglige ekspertise til gavn for patienterne. Med de rationaliseringsgevinster vi henter, får vi forhåbentlig mindre personalemangel, og en bedre økonomi. Nyt superhospital ved Hillerød. Regeringen har besluttet, at der skal bygges et stort nyt hospital ved Hillerød. Derfor bliver der ikke behov for Frederikssund og Helsingør hospitaler. Vi vil naturligvis sikre trygheden for borgerne i det nordlige område ved akut opstået sygdom. Bispebjerg udbygges og moderniseres, dermed er kapaciteten på Frederiksberg overflødig. Psykiatrien tilpasses økonomien. Regeringen benægter at vi er underfinansieret på det psykiatriske område med mio. kr. Det skyldes, at vi I regionen har en overrepræsentation af mennesker med svære psykiske lidelser. De er meget ressourcekrævende. Derfor er det nødvendigt at lukke 110 psykiatriske senge. Samtidig har vi behov for flere retspsykiatriske senge. Dem bygger vi flere af på Sct. Hans. Også indenfor det psykiatriske område bliver der behandling på færre adresser, men med større faglige miljøer. Hvorfor var der pludselig flertal for hospitalslukninger? Vi radikale har fået ros af vore politiske modstandere for at stå fast på den politik, vi har talt for de sidste 5 år. Lægeforeningen og dansk Sygeplejeråd har utvetydigt støttet planen. Den økonomiske virkelighed tvang de øvrige partier til at skifte standpunkt. Vi radikale er dødtrætte af grønthøsterbesparelser. Siden nytår har vi udstedt 1000 fyresedler, og aktuelt leder vi efter 80 mio. kr. i besparelser. Derfor går vi efter rationaliseringer og strukturændringer. Skadestuer og akuthjælp De mange skadestuer, der nu ligger i regionen, er dyre, og på flere skadestuer kommer der kun 1-2 patienter i nattetimerne. Det er økonomisk uholdbart og en uhensigtsmæssig måde at bruge de sparsomme personaleresurser på. Vi har brug for vort personale i dagtimerne, hvor der er mange patienter. Det vil være en god ide at lukke nogle af de lidet besøgte skadestuer om natten, men samtidig må vi sørge for at befolkningen også om natten får mulighed for hurtigt at komme til at snakke med en sygeplejerske eller læge for at få råd om, hvordan de skal klare en ulykke eller pludseligt opstået sygdom. Måske skal de have tilkaldt en ambulance, måske besøg af vagtlægen, og i nogle tilfælde kan vante indtil et besøg hos deres egen læge næste morgen, når de har snakket med sygeplejerske eller læge i telefonen. 10

11 REGIONSFORENINGEN DHL-STAFET 2010 KÆRE RADIKALE MEDLEM AF REGIONSFORENINGEN DET FOREGÅR FREDAG DEN 3. SEPTEMBER 2010, FRA KLOKKEN TILMELDING SKER TIL MADS FRIIS THOMSEN (ØSTERBRO) ELLER I forbindelse med den årlige DHL stafet for hold á fem personer, som hver løber fem kilometer, inviterer regionsbestyrelsen igen i år til en hyggelig og underholdende aften i Fælledparken på Østerbro. Traditionen tro er et radikalt telt stillet op og interessante personer vil stå for underholdning og forplejning før og efter de fem kilometers løb. Nærmere angivelse af teltnummer, hvor vi mødes og hvor løbenumre m.v. udleveres, vil følge medio august. Kom og vær med, mød andre radikale, få lidt motion, en T-shirt og meget meget mere. Der er reservere 5 holdnumre, så vil man løbe med (løbet starter 18.00), er det de 25 først tilmeldte. Ellers er alle velkomne til at møde op, heppe på løberne og ellers være en del af den fælles oplevelse. I stil med sidste år indkøbes lækre sandwich til en pris på 50 kr. Alle er velkomne til at medbringe en flaske vin, kaffe eller the. Venlig hilsen Regionsforeningen og Det Radikale Venstre på Østerbro Kontaktpersoner: Mads Friis Thomsen (Østerbro) Charlotte Behrens (Østerbro) Lars Heide (regionsbestyrelsen)

12 REGIONSFORENINGEN GRØN, SUND OG HELT SIG SELV AF ANNA SKAU 45-årige Christina Thorholm fra Nødebo gav pokker i alle meningsmålinger, da hun i 2009 blev nyvalgt til Hillerød Byråd, der havde været uden radikal repræsentation i 12 år. Christina gik i 2009 til kommunalvalg under devisen grøn, sund og ansvarlig. Og den 45-årige socialpædagog og økonom fik hurtigt brug for kernekompetencerne. Knap var hun nemlig valgt ind i byrådet som den første radikale i 12 år, før hun fik tilbudt borgmesterposten af de borgerlige i Hillerød. Da hun sad på det afgørende mandat ud af 27, bejlede begge sider til hendes gunst. Det var virkelig mærkeligt. Det ene øjeblik var min største ambition at blive valgt ind. Det næste skulle jeg tage stilling til, om jeg ville være borgmester, fortæller hun. Det var både overvældende og skræmmende på den gode måde at 50 procent af byrådet pegede på mig. Men da jeg var helt grøn i byrådsarbejdet, indtog jeg en ydmyg holdning til situationen og rådførte mig med både siddende borgmestre, partitop og lokalforening, inden jeg takkede nej til de borgerliges tilbud og bakkede op om den socialdemokratiske Kirsten Jensen. Christina Thorholm var nok politisk grøn, men ikke blind for, at hun som den eneste radikale i byrådet som borgmester ville komme til at være dybt afhængig af partier, der pegede på hende alene for at undgå en socialdemokrat. Vi havde ikke noget fælles politisk afsæt eller grundlag at arbejde ud fra. I virkeligheden var det jo dybt useriøst at tilbyde mig posten, bare fordi Kirsten Jensen ikke skulle have den, siger Christina. Det var heller ikke spor svært at vælge politisk side. Men det var indrømmet sin sag at takke nej til muligheden for at stå i spidsen for kommunen, indrømmer hun. I stedet for borgmesterposten, som hun takkede nej til efter at have sovet på det, fik Christina en formandspost i Sundhedsudvalget og en stol i det vigtige økonomiudvalg. Og det er hun godt tilfreds med og glad for i dag. Hårdt arbejde Jeg blev for alvor optaget af lokalpolitik, da jeg i København hørte Bill Clinton sige, at man kan handle lokalt på globale problemer som eksempelvis miljø og klima. Indtil da havde jeg mest været til national politik, forklarer Christina Thorholm. Men manden har jo ret. Noget af det, jeg allerede nu har været med til at beslutte, er, at Hillerød Kommune er blevet klimakommune og at alt nyt byggeri i kommunen skal være energiklasse A. Det er dejligt, når man i den grad kan se resultaterne af sit arbejde. Det er hårdere arbejde at sidde i en kommunalbestyrelse, end man måske lige skulle tro, og Christina har da også været nødt til at prioritere de politiske områder, hvis hun samtidig skal have privatliv, fritidsinteresser og jobbet som vicecenterleder af socialpædagogik, psykiatri og hjerneskade i Hillerød Kommune til at gå op i en højere enhed. Det er et kæmpe arbejde at sidde i byrådet. Det er hårdt og opbakningen fra det politiske bagland er alfa og omega, fastslår hun. Hvis du skal arbejde seriøst, er du nødt til at være selektiv. Du kan ikke vide alt om alt i kommunen, men du kan vide lidt om det hele og meget om udvalgte emner, hvor du sætter ind. Koordineringen med lokalforeningen er ekstremt vigtig i den sammenhæng. Alternativ valgkamp Den kommunale valgkamp blev for Christinas vedkommende ikke traditionel. Hun valgte en lidt anderledes grafik til sin valgplakat. Og til uddelingen i valgkampen fremstillede hun sit eget materiale, der bestod af visitkort med en lille sløjfe på, der var hæftet på den halve sides valgprogram. Det var oprindeligt lidt af nød, jeg førte en alternativ valgkampagne, men vi fik efterfølgende at vide fra flere sider, at det var den bedste i Hillerød, fortæller hun. Der var ikke meget færdigt materiale at hente inde på hjemmesiden, så vi lod os i stedet inspirere af Lyngby, hvor de radikale havde ført en kampagne på busserne. Sammenholdt med en lidt anderledes plakat, der spillede sammen med busreklamerne og de udvidede visitkort, fik vi heldigvis gjort opmærksom på mit kandidatur. Det er ikke uden betydning, hvilket politisk udgangspunkt, man har, når man går ind i politik, mener Christina: Det at være radikal og have en naturlig FOTO: ANNA SKAU reformvillighed og konstruktiv løsningsorientering har hjulpet mig langt i det politiske arbejde. Jeg har også en fordel i, at jeg både er ansat i kommunen og sidder politisk med ved bordet, når beslutningerne skal træffes. Det er alt sammen med til at give mig et godt indblik i, hvad jeg arbejder med. Vær dig selv Da Christina planlagde sin valgkamp, var hun i bekneb for færdigt materiale, så i stedet tog hun udgangspunkt i sig selv som person. Det har nok været med til at gøre min valgkamp meget personlig og autentisk, efterrationaliserer hun. Men det gør nu heller ikke noget. Jeg er sikker på, at jeg når længst ved at være mig selv. Hvis mine vælgere mener, at jeg skal være anderledes, er det jo alligevel ikke mig, de skulle have stemt på. Det kan godt være, at jeg på visse punkter gør mig selv mere sårbar og har en naiv tilgang til det ofte utroligt gode og kollegiale samarbejde, vi har på tværs af partier i byrådet; men jeg foretrækker til enhver tid, at jeg har været ærlig over for mig selv og loyal over for mine værdier. Så længe, jeg er det, kan jeg se mig selv glad i spejlet om morgenen. Christina Thorholm bor i Nødebo og er byrådsmedlem for Det Radikale Venstre i Hillerød. Hun er 45 år og uddannet socialpædagog samt HD i organisation og ledelse. Hendes politiske mærkesager er: Trivsel og udvikling for borgere og medarbejdere Klima og miljø Stram styring af økonomien og effektiv fordeling af ressourcerne. 12

13 RADIKAL NY I DET RADIKALE VENSTRE AF MALENE VOIGT Det var med spændthed, at jeg i november 2009 meldte mig ind i det Radikale Venstre. Indtil da havde jeg ikke haft meget at gøre med dansk politik, men det ville jeg gøre noget ved nu. Det var nemt, hurtigt og smertefrit, da beslutningen endelig blev taget. Et par uger efter modtog jeg min velkomstpakke indeholdende: velkomstbrev princip-program vedtægter Radikalt blad postkort girokort Senere begyndte Radikal Dialog at komme og i april kom så "Radikal Politik". Oprettede brugerprofil og tilmeldte mig nyhedsmail, så var jeg i gang. Eller var jeg? Jeg hørte nemlig ikke mere. Ved nytårsstævnet, godt arrangement, hørte jeg tilfældig om bydels-udvalg fra af en bordherre, og fik fastslået, at jeg nok hørte til i Sundby. I februar/marts fik jeg et telefonopkald, hvor jeg blev spurgt om jeg følte mig vel modtaget. Ved samme opkald reklamerede personen for intro-kursus i september/oktober. Her kunne så fortælle, at jeg allerede havde tilmeldt mig kurset i marts, men at jeg følte mig lost, da jeg ikke rigtigt havde hørt noget, eller vidste hvordan politik for "fodfolket" fungerer. Ved Intro-kurset 24. marts på Christiansborg fik vi mødt stjernerne Margrethe Vestager, Marianne Jelved og Morten Østergaard, hvilket er flot, deres stramme kalender taget i betragtning. Da vi kom til selve kurset, remsede et par aktive politikere præmisserne op. De brugte tid nok på emnet, men det var for løst struktureret, og jeg fik ikke meget ud af det. Jeg gik derfra med følelsen af, at planlægningen af dagen blev taget lidt på rutinen. Fik også udleveret en organisationsoversigt, som nok giver mening for indviede, men ikke for mig. På Årsmøde for Hovedstadens Radikale Vælgerforening dukker der flere spørgsmål op end indsigt: Hvad er forskellen på Hovedstadens Radikale Vælgerforening og Det Radikale Venstre i Region Hovedstaden? Kandidat-udvalget? Folketingsgruppen? Landsforbundet? Landsforeningen (er det Landsforbundet?) BR-gruppen, (Borger-Repræsentantsgruppen?) Vælgerforeningen? Hvordan bliver diskussion til reel politik, og hvem beslutter radikal politik? Det dejlige er, at jeg har følt mig super velkommen i partiet af medlemmerne. På opfordring, tegnede et medlem en organisationsplan til mig på en serviet. Medlemmet fortalte også, at HB afholder møde i slutningen af hver måned, og jeg som menig medlem var velkommen til disse arrangementer. Se, det er vigtig information. Jeg søger: Velkomstbrev, med info om næste introkursus og HB's månedlige arrangementer Organisationsplan Almen ordbog over almindelige benyttede begreber, (Ved at én sådan eksisterer i et af bydelsudvalgene), -uha... jeg er blevet dygtig Indsigt i radikal historie Introkurset kan suppleres med et powerpointoplæg, som kan holdes/udbygges efter behov, kursus efter kursus. Selvfølgelig skal vi nye ikke "tages i hånden", og det må forventes, at vi som voksne mennesker selv tager initiativ, men da politik er for alle, er det vigtig ikke at skræmme nogen væk. Politik er nemlig for dig og mig. DET RADIKALE VENSTRES LANDSORGANISATION Politikudvikling Kandidatvalg Få radikale valgt Andet EU F.eks. underudvalg under Udenrigspolitisk Udvalg Storkreds og landsmøde DE i EU-parlamentet ELDR (ALDR i EU-parlamentet) Landspolitik Landsmøde Hovedbestyrelse Forretningsudvalg (og Politisk Udvalg) Landsmøderesolution Sektorpolitiske udvalg (virker også som dialogudvalg ) Opstillingskreds og/eller storkreds Landsforbundet Storkreds Dagsorden og referat for HB: se radikale.dk Region Regionsforsamling Udvalg Regionsforsamling Storkreds Storkredsforsamling Kommune Generalforsamling Kommuneforening Kommuneforening Kommuneforening Generelt: Hovedbestyrelsen: Medlemmer har møde- og taleret til landsmøde, regionsforsamling, storkredsforsamling, delegerede har stemmeret. Der vælges én delegeret pr. kommuneforeningens påbegyndte 15 medlemmer. Ca. 90 medlemmer, heraf ca. 65 valgt i storkredsene. 13

14 RADIKAL IDÉERNE ER TANKEN AF BO NISSEN KNUDSEN Mens Folketinget sander til af mangel på handlekraft og nye ideer, er der for alvor ved at komme gang i udviklingen af ny politik i Hovedstadens Radikale Venstre. Et af de steder hvor tingene sker, er i Manu Sareens idépolitiske tænketank. Jeg har mødt ham til en snak om visionerne for tænketanken. Når vi kalder det en idépolitisk tænketank, så mener vi det meget konkret. Det er den gode idé, der er i centrum, og det er dén vi prøver at få frem. Og så kigger vi bagefter på, hvordan den passer ind i partiprogrammet, og den linje vi lægger men til en start er det vigtigt, at folk får lov at tænke frit. Og lidt vildt". Når man siger ordet "tænketank", så tænker de fleste måske på en samling af midaldrende mænd omkring et tungt bord fyldt med en masse tunge rapporter. Men Manu Sareens tænketank fungerer lidt anderledes. Her handler det om at slippe de kreative tanker løs og fokusere på nye vinkler på det kendte stof, og det præger arbejdsformen hvor ideerne skal på tavlen med det samme selvom de måske ikke er 100 procent gennemtyggede. De kan gennemtygges bagefter, hvis det er nødvendigt, men forbløffende ofte er ideerne så indlysende gode, at de er lige til at bruge. Som politiker er man ikke meget værd uden den hjælp, man får af medlemmer. Det er guld værd at have folk til at sidde og finde fakta og vende og dreje alle sider af et problem, men det er faktisk endnu bedre at have direkte adgang til alle de gode ideer, som folk selv har gået og tænkt over, men ikke rigtigt kan komme af med. Det har vi virkelig kunnet mærke". Tænketanken startede op tilbage i november, hvor alting bogstaveligt talt tog sig lidt gråt ud. Og at tænketanken i sig selv var en god idé blev hurtigt bevist af den overvældende interesse, der viste sig at være for at være med. "Jeg tror, der dukkede 70 mennesker op til vores første møde. Vi havde måske forestillet os, at det her var noget, vi lige skulle løbe i gang og skabe noget interesse omkring, men pludselig stod vi der og havde en masse mennesker, der ville bidrage. Det tog sgu rent ud sagt røven på os, og vi vidste dårligt nok, hvad vi skulle gøre med alle de input, der pludselig kom væltende". Med ét stod Manu med det som de fleste politikere drømmer om: En masse mennesker som bare ventede på at give deres bedste ideer videre ideer som gled lige ind i den københavnske valgkamp. Vel at mærke en valgkamp som endte med at give et noget bedre radikalt resultat end de fleste havde, turde håbe på. "Vi kunne bruge ideerne i valgkampen fra Dag Et. Og vi var dårligt kommet i gang med at planlægge næste møde i tænketanken før Margrethe Vestager henvendte sig og ville gøre brug af tanken. Så næste møde kom til at handle om selve den radikale identitet og blev et af startskuddene til det projekt, som partiet kører lige nu om Den Radikale Fortælling". Siden har møderne haft fokus på skiftende emner, og et enkelt handlede eksempelvis om Manu som politiker. "Det var virkelig grænseoverskridende. Her sad der mennesker og sagde deres mening råt for usødet om mig selv og mine styrker og svagheder. Man skal virkelig lære at holde sig tilbage og lytte i sådan en situation. Men så giver det også!" I takt med at folketingsvalget nærmer sig, har fokus for møderne skiftet fra de nære og lokale emner til de lidt større og landsdækkende og internationale. Men i centrum står stadig én ting: den gode idé. FOTO: BO NISSEN KNUDSEN 14

15 RADIKAL BERETNING OM FOLKESKOLEN AF DIANA BANG-UDESEN Beretning fra et engageret øjenvidne. Der er intet andet emne, der som folkeskolen formår at sætte sindene i kog. Folkeskolen er ikke længere et mangfoldigt fællesskab, hvor børn med al slags baggrund mødes for sammen at lære og forberede sig på at blive samfundsborgere. I stedet har vi et polariseret system, med sat på spidsen privatskoler og udvalgte folkeskoler til børn fra de såkaldte overskudsfamilier på den ene side, og de resterende folkeskoler til børn med svagere baggrund på den anden. Der synes at være en bred konsensus om, at en løsning skal findes, men her hører enigheden ofte op hvilket ret hurtigt stod klart under den workshop, der blev afholdt den 21. maj på Rådhuset. Initiativtagerne var Manu Sareen fra de Radikale, Mette Kirk fra foreningen Brug Folkeskolen på Nørrebro og Klaus Mygind fra Blågårdsskolen. Oprindeligt var workshoppen tænkt som en sleep in, hvor ingen måtte forlade Rådhuset før en løsning blev fundet men så vandt fornuften over ambitionerne, og folk fik lov at tage hjem inden midnat. Til at begynde med blev deltagerne bedt om at skrive deres bud på de væsentligste problemstillinger ned. De mange bud fyldte hurtigt det meste af gulvpladsen et godt billede på emnets kompleksitet. Forslagene blev struktureret tematisk, og deltagerne samlede sig i grupper alt efter hvilket tema, de helst vil give sig i kast med. Efter middagen, som bestod af lækker indisk mad (nej, ikke Manus hjemmelavede), satte grupperne sig sammen igen, denne gang for at forsøge at finde frem til løsninger på de udfordringer, de havde indkredset i første halvleg. En del elementer såsom behovet for efter- og videreuddannelse af lærerne og nødvendigheden af at forankre alle politiske beslutninger i relevant forskning gik igen i alle løsningsmodeller. Løsningsmodeller: Det første oplæg satte fokus på skoleledelsens rolle. Der blev lagt vægt på skolens rolle som vært, hvor hvert barn skal undervises under egne forudsætninger, og på samarbejdet med forældrene, som skal inddrages og dermed ansvarliggøres for eksempel ved at danne forældrenetværk. En anden gruppe argumenterede for indførelsen af kvalificeret modersmålsundervisning, som ifølge talrige undersøgelser fører til høj sproglig kompetence i både majoritets- og minoritetssprog. Sproglige kompetencer kan styrkes ved at gøre de store indvandresprog til eksamensfag, ved at etablere en tillægsuddannelse i sprogtilegnelse på lærerseminariet og ved et generelt boost af sprogundervisningen. Det forslag, der genererede aftenens højeste debatbølger, tog udgangspunkt i den nuværende sammensætning på en del af byens folkeskoler, som er umulig at håndtere. En mere bæredygtig sammensætning i de enkelte klasser kan sikres gennem spredning af børn med svag baggrund på flere skoler. Især baggrunden for procentsatserne for elevfordelingen og frivillighed versus tvang blev ivrigt debatteret. Den sidste løsningsmodel handlede om en ny struktur, hvor daginstitutionerne organiseres i klynger samhørende med distriktsskolen. Modellen, hvor flere institutioner deles om en central ledelse, medfører desuden en administrativ slankekur, som imødekommer kravet om besparelser. Netop derfor er der en del skepsis over for denne model på byens institutioner og i forældrebestyrelserne. De frygter, at den centrale ledelse vil betyde, at beslutningskompetencen bliver flyttet for langt væk fra nærmiljøet. Aftenens diskussioner gjorde klart, at emnets kompleksitet gør det umuligt at producere den ultimative forkromede løsning to end all wars. Den engagerede debat viste dog også, at der er rigtig mange gode kræfter, der arbejder for at løfte folkeskolen og som til trods for deres til tider forskellige syn på vejen dertil er enige i det overordnede mål: en rigtig god skole for alle. FOTO: BO NISSEN KNUDSEN 15

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 8Oktober 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Ligestilling I dette nr.: Leder af Naser Khader Kandidatpræsentation: Christian Friis Bach Reportage fra

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København Når Frank bliver overborgmester Bente Jensen: En tidlig indsats virker 11 18.9.09 36. årgang Børnekliniken Ung i København indhold LFS, Rosenvængets Allé 16 2100 København Ø Telefon: 35 44 45 46 Fax: 35

Læs mere

bladet Mød familien Bjerregaard og læs om deres liv med et handicappet barn og de vigtige netværk side 12

bladet Mød familien Bjerregaard og læs om deres liv med et handicappet barn og de vigtige netværk side 12 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 6. okt. 2011 60. årgang bladet Mød familien Bjerregaard og læs om deres liv med et handicappet barn og de vigtige netværk side 12 Annonce 4 Kort nyt

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

KØN, KULTUR & POLITIK TEMA:

KØN, KULTUR & POLITIK TEMA: KØN, KULTUR & POLITIK TEMA: Kvinder & sundhed ÅRGANG 122 NR. 4 OKTOBER 2006 Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres indsats

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen Før kastede han med stole - om mere kærlighed i mindre kaos Side 4-5 ADHD-foreningens Rejsehold med ADHD-bussen Side 8-11 Svært barn har mange navne - ADHD i et historisk

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge Anbragte børn og unge Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 3. april 2002 Teknologirådets rapporter 2002/4 Anbragte børn og unge Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d.

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere