Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre

2 ndholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Abbetved Børnegård BU - Dispositionsforslag for renovering af lokaler til heldagsklasserne SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg BU - Ændring af skoledistrikt for elever i klasse i Glim BU - Trafikfarlige skoleveje BU - Mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger i Lejre Kommune BU - Tillæg til egnethedsgodkendelse af Opholdsstedet Dueslaget BU - Kriterier for lavt fremmøde og nødpasning i daginstitutioner BU - Eventuelt Lukket - BU - Hjortespringshuset Lukket - BU - Evt. Forlængelse af lejekontrakt for Abbetved Børnegård Person - BU - Lukket orientering...26

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt. Der er aftalt ekstraordinært møde den 10. maj kl. 19:00. Dagsorden udsendes pr. i weekenden den maj 2010.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 Resumé: a. Emner til dialogmøde med daginstitutioner forslag: - Gensidige forventninger til dialogmøde - Frokostordning - Fald i børnetal b. Aftale om ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere foreløbig udskudt til skoleåret c. Notat af 25. april 2010 vedr. Transportudgifter på området for særlig støtte til børn og unge. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Bilag: 1. Notat af 25. april 2010 vedr. Transportudgifter på området for særlig støtte til børn og unge Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Orienteringen taget til efterretning.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Abbetved Børnegård Sagsnr.: 09/23230 Resumé: Bestyrelsen i Abbetved Børnegård har fremsendt ansøgning om godkendelse af den private institution - Naturbørnehaven Abbetved Børnegård - samt forslag til vedtægter, forretningsplan mv. Der er ligeledes fremsendt udkast til lejekontrakt imellem udlejer og Naturbørnehaven Abbetved Børnegård. ndgåelse af lejekontrakt imellem udlejer og den private institution er en forudsætning for godkendelse. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen i Abbetved Børnegård om oprettelse af en privat daginstitution. ansøgningen skal Naturbørnehaven Abbetved Børnegård drives af foreningen "Naturbørnehaven Abbetved Børnegård". Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af Lejre Kommunes godkendelseskriterier vedrørende private daginstitutioner. Foreningen stiller som forudsætning for etablering af en privat børnehave, at driftsudgifterne nedbringes og stiller som vilkår, at Lejre Kommune betaler udgifterne til etablering af et minirenseanlæg, således at udgifterne til tømning af den nuværende septiktank bortfalder. Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudslovens 20 godkende privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse. En forudsætning for godkendelsen er, at foreningen "Naturbørnehaven Abbetved Børnegård" indgår lejeaftale med ejeren af Abbetved Børnegård om udlejning af bygninger til børnehavedrift. Foreningen har fremsendt udkast til lejekontrakt, hvor Naturbørnehaven Abbetved indtræder som ny lejer i lejemålet og som træder i kraft 1. august Kontrakten er bl.a. betinget af følgende: at ejendomsretten til Lejre Kommunes pavillonen overgår til udlejer at Lejre Kommune afholder udgiften til etablering af et mini-renseanlæg, der skal erstatte den nuværende driftsomkostningstunge opsamlingstank. at Lejre Kommune bortskaffer den gamle tank Disse forhold er en forudsætning for, at forældrebestyrelsen vil indgå lejekontrakt med den nuværende udlejer og hermed for etablering af den private institution. Foreningen Naturbørnehaven Abbetved Børnegård har indhentet tilbud på etablering af et minirenseanlæg samt accept fra udlejer. Foreningen samt udlejer har været i dialog med Natur & Miljø vedrørende godkendelse af etablering af minirenseanlæg. Godkendelse er endnu ikke udstedt - Natur & Miljø vurderer ud fra det foreliggende materiale, at der vil kunne opnås godkendelse. Der er dog uklarheder i forhold til ejerforholdene til eksisterende dræn i området, hvilket har betydning for, tilslutning af et minirenseanlæg. Den samlede udgift til etablering af minirenseanlæg vurderes ifølge foreningens indhentede tilbud til ca kr. Natur & Miljø oplyser, at udlejeren indenfor de kommende 12 måneder vil modtage et påbud om forbedrede spildevandsforhold på ejendommen, hvis det viser sig at samletanken på ejendommen er utidssvarende og ikke overholder gældende normer eller

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 er tilmeldt en tømningsordning. På nuværende tidspunkt ejer Lejre Kommune en pavillon, som huser børnehaven. følge den nuværende lejekontrakt har Lejre Kommune en reetableringsforpligtelse ved lejemålets ophør. Lederen af børnehaven, som også er udlejer, har foreslået, at den nuværende lejekontrakt forlænges ét år på de nuværende vilkår for herved at give foreningen Naturbørnehaven Abbetved Børnegård tid til at afklare de økonomiske forhold yderligere. Udlejer har accepteret en forlængelse af lejekontrakten frem til 31. august 2011 på de nuværende vilkår. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen om oprettelse af den private institution, Naturbørnehaven Abbetved Børnegård, opfylder lovgivningen og kommunalbestyrelsens godkendelseskriterier under forudsætning af, at foreningen "Naturbørnehaven Abbetved Børnegård" indgår lejeaftale med udlejeren af de bygninger, som på nuværende tidspunkt huser den kommunale institution. forhold til betaling for etablering af et minirenseanlæg har administrationen undersøgt Lejre Kommunes muligheder for at yde tilskud. Enten skal der være lovhjemmel eller også skal kommunalfuldmagten kunne anvendes. De økonomiske tilskud til private daginstitutioner er reguleret i dagtilbudsloven, og denne åbner ikke mulighed for at yde et sådant tilskud. Det er et krav for at anvende kommunalfuldmagten, at pengene anvendes til gavn for alle kommunens borgere - enkeltpersoner eller virksomheder må således ikke begunstiges. Det vurderes derfor ikke at være muligt for kommunen at betale for minirenseanlægget på Abbetved Børnegård med henvisning til kommunalfuldmagten. Administrationen anbefaler således, at ansøgning om etablering af Abbetved Børnegård som privat institution godkendes under forudsætning af, at der indgås lejeaftale med udlejer af Abbetved Børnegård om leje af egnede bygninger til børnehavedrift. Det anbefales endvidere, at der gives afslag på ansøgning om finansiering af minirenseanlæg. tilfælde af at forældrebestyrelsen, som følge af Lejre Kommunes afslag på finansiering af et minirenseanlæg, ikke ønsker at etablere Abbetved Børnegård som en privat institution, anbefaler administrationen at lejekontrakten forlænges frem til 31. juli jfr. sag nr. 07/7061, som forelægges Økonomiudvalget den 17. maj. Økonomi og finansiering: Kommunen yder tilskud til private institutioner i henhold til dagtilbudsloven. Tilskuddet pr. barn i børnehave i 2010 er: Driftstilskud: kr. Bygningstilskud: kr. Administrationstilskud: kr. alt kr. Administrationstilskuddet gives under forudsætning af at institutionen selv administrerer løn, bogføring, budget/ regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Beslutningskompetence:

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 Udvalget for Børn & Ungdom ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at ansøgningen om etablering af den private børnehave Naturbørnehaven Abbetved Børnegård godkendes under forudsætning af, at der indgås lejeaftale med udlejer af Abbetved Børnegård om leje af egnede bygninger til børnehavedrift, samt stiller sikkerhed i form af driftsgaranti jfr. Lejre Kommunes godkendelseskriterier. 2. at det meddeles Abbetved Børnegårds bestyrelse, at der ikke er mulighed for at yde tilskud til minirenseanlæg. Bilag: 1. Revideret ansøgning Abbetved Børnegård 2. Godkendelseskriterier privatinstitutioner Lejre Kommune Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : ndstillingerne tiltrådt.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 4. BU - Dispositionsforslag for renovering af lokaler til heldagsklasserne Sagsnr.: 09/21271 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom traf den 9. marts 2010 en principbeslutning om at flytte heldagsklassegrupperne for børnehaveklassen - 5. klasse til "Vildanden" på Kirke Saaby Skole og at heldagsklassegrupperne for klasse forbliver på Alfarvejen 13 i Osted. Udvalget har desuden tidligere besluttet at nedsætte et byggeprogramudvalg der fik til opgave at fremlægge et dispositionsforslag for de nødvendige bygningsændringer. Byggeprogramudvalget har bestået af Heldagsklassens leder og viceleder, en sikkerhedsrepræsentant, en repræsentant for lærerne, en repræsentant for pædagogerne, bygherrerådgiveren fra Team Ejendom & Anlæg, samt sekretariatschefen for Børn, Unge & Kultur. Lokalerne til heldagsklasserne skal være klar til indflytning den 1. august Sagsfremstilling: Lejre Kommunes Heldagsklasse har hidtil været beliggende på Alfarvejen 13 i Osted. forbindelse med udvidelse af elevtallet i 2009 blev der som supplement opstillet en midlertidig lejet pavillon i forbindelse med udvidelsen af antallet af pladser. Med besluttede yderligere udvidelse pr. 1. august 2010 har det været nødvendigt at finde supplerende lokaler i Kirke Saaby. Lokalerne på Alfarvejen 13 i Osted fremstår i en meget nedslidt stand og det foreslås derfor at foretage en renovering af lokalerne samt enkelte ændringer af rumadskillelser j.fr. det vedlagte bilag. Lokalerne i "Vildanden" foreslås ligeledes renoveret således at lokalerne fremstår som egnede til formålet. Opgaven som bygherrerådgiver er fra og med uge 16 overgået fra Team Kommunale Ejendomme til arkitektfirmaet Mangor & Nagel. Mangor & Nagel har gennemgået de to ejendomme. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2010 afsat en anlægspulje på 7 mio. kr. til skoleområdets specialtilbud. Mangor & Nagel har gennemgået bygningerne og anslår udgifterne til renoveringen i henhold til byggeprogramudvalgets forslag til dispositionsplan til følgende: "Vildanden" ved Kirke Saaby Skole: Stueetage 211 m² + 1.sal 72 m² i alt 283 m². Gulve og lofter renoveres i mindre omfang. Renovering, maling af alle overflader i øvrigt. Ombygning hvor det ene toilet bevares ved siden af trappen og der laves personalerum i det øvrige rum 10. Nye skillevægge og ombygning i rum 8, 12, 30 og 34. Diverse udgifter og honorar. alt mill. Alfarvejen 13:

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 Stueetage 200 m² + 1.sal 100 m² i alt 300 m². Gulve og lofter renoveres i mindre omfang. Renovering, maling af alle overflader i øvrigt. Udvidet indgang 12, nyt toilet 14. Toilet 20 ændres til garderobe 4. Nye skillevægge og ombygning i rum 16, 18, 26, 28, 30, 32 og 36. Der etableres tekøkken i rum 34. Diverse udgifter og honorar. alt mill. alt for begge ejendomme mio. kr. overslagene er ikke medtaget ventilationsanlæg samt brand- og redningsforhold, idet vi p.t. ikke har tilstrækkelig viden herom. Vi vil i den mere detaljerede gennemgang vurdere tilstanden. De berørte bygninger har alle hidtil været benyttet til børn og unge. Udvalget for Børn & Ungdom har tidligere - den 7. april godkendt følgende anvendelse af midler fra anlægspuljen Ombygningen på Kirke Sonnerup Skole: kr. Etableringen af specialskole (Firkløverskolen) i "Hjørnets" lokaler: kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom: ndstillingens punkt 1, 2 og 3. Kommunalbestyrelsen: ndstillingens punkt 4. ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at de foreslåede lokalerenoveringer m.v. på Alfarvejen 13 i Osted og i "Vildanden" på Kirke Saaby Skole godkendes 2. at projektet udbydes ved underhåndsbud 3. at administrationen bemyndiges til at vælge det for kommunen mest fordelagtige tilbud 4. at der af det afsatte rådighedsbeløb på kr. frigives 2.5 mio. kr. som anlægsbevilling hertil Bilag: 1. Tegning Alfarvejen 13 Osted før renovering 2. Tegning Alfarvejen 13 Osted efter renovering 3. Tegning "Vildanden" før renovering 4. Tegning "Vildanden" efter renovering Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udsat til udvalgets ekstraordinære møde den 10. maj 2010, idet nye bilag udsendes pr. den 5. maj 2010.

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 5. SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder Sagsnr.: 10/2578 Resumé: Sundhedsforum anbefaler, at der i 2010 arbejdes tværgående med fysisk aktivitet. Kommunalbestyrelsen præsenteres for fire delprojekter under Tema Fysisk aktivitet til godkendelse. Sagsfremstilling: efteråret 2007 blev Sundhedsforum nedsat som administrativ styregruppe med en tværgående og koordinerende opgave i forhold til den borgerrettede forebyggende indsats i Lejre Kommune. Sundhedsforum skal kort sagt være med til at sikre, at der i den forebyggende indsats i Lejre Kommune ikke skydes med spredehagl, men at indsatsen sker målrettet og koordineret. Sundhedsforum er der 14 medlemmer fra Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø, Social & Arbejdsmarked og en repræsentant fra HU. Tovholder er Sekretariat & Sundhed på Social & Arbejdsmarked har Sundhedsforum, udover den tværgående og koordinerende rolle, også haft fokus på at finde den rette arbejdsform for forummet. På baggrund heraf vil Sundhedsforum fremover én gang årligt anbefale et tema, der i det efterfølgende år skal satses på politisk og administrativt. Sundhedsforum vil ligeledes initiere tværgående projekter, som Sundhedsforum ser som relevante at igangsætte under det anbefalede tema. Sundhedsforum anbefaler, at tema for 2010 skal være fysisk aktivitet (kommissorium er vedlagt). Det vil sige, at Lejre Kommune arbejder målrettet med at gøre borgerne mere fysisk aktive. Det anbefalede tema sker på baggrund af tal fra Sundhedsprofilen for Lejre Kommune i Her angiver 47,2 % af deltagerne, at de har stilsiddende arbejde, og 8,3 % laver stilsiddende aktiviteter i fritiden, som for eksempel at læse og se fjernsyn. Ved at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen på tværs af direktionsområder og fagudvalg skabes grundlag for, at Lejre-borgerne bliver mere fysisk aktive. Under Tema Fysisk Aktivitet foreslår Sundhedsforum følgende tværgående fire delprojekter: Nem motion Et udviklingsprojekt, der har til formål at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Kommissorium er vedlagt Store cykeldag Den 13. juni 2010 er det cykelglædens årlige mærkedag, og Dansk Cyklist Forbund har inviteret hele landet med på cykeltur, som i Lejre Kommune vil tage udgangspunkt i det naturskønne lokalområde. Sundhedscafé - som metode Et projekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at anvende Sundhedscaféer som formidlingsmetode om tilbud og idéer på sundhedsområdet til borgerne. Lejre Vandrefestival for alle Et projekt, der skal få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring, samt der overfor alle borgerne skal synliggøre, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen udenfor. Endvidere skal projektet vise

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i kommunens dejlige landskaber. Kommissorium er vedlagt. Medlemmer af Sundhedsforum er tovholdere på delprojekterne. Administrationens vurdering: Sundhedsfremme og forebyggelse foregår i alle dele af kommunens organisation. For Sundhedsforum er 2010 et år, hvor arbejdsformen med at arbejde tematiseret med særlige tværgående projekter afprøves. Derfor er arbejdet med Tema Fysisk aktivitet allerede i gang. Således følger Tema Fysisk aktivitet ikke den planlagte kadence, hvor Sundhedsforum allerede i foråret vil anbefale temaet for det næstfølgende år. Denne tidlige udmelding har til formål at sikre, at temaet kan integreres i dels det politiske arbejde i forbindelse med eksempel budgetplanlægning, dels i det administrative arbejde ved for eksempel årsaftalerne. Således afholder Sundhedsforum temadag i april måned 2010 med det formål at fastlægge det anbefalede tema for forbindelse hermed vil blive udarbejdet en idébank til brug for alle interessenter i Lejre Kommune. Udvælgelsen af de årlige temaer vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, der på baggrund af et spørgeskema udsendt til Lejre-borgerne med en række spørgsmål om sundhed og sygdom, viser helbredstilstanden i Lejre Kommune. På baggrund af Sundhedsprofilen er det således muligt at identificere oplagte temaer. Sundhedsforum arbejder på at medtænke nationale eller regionale initiativer igangsat af f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland ind i det anbefalede tema og de underliggende delprojekter. Samtidig vil udvælgelsen af tema foregå på baggrund af undersøgelser eller forskningsresultater, der f.eks. viser at en stigning i specifikke sygdomme eller risikofaktorer, der således vil være oplagte at forebyggelse i kommunalt regi. Økonomi og finansiering: Midlerne til finansiering af delprojekterne under Tema Fysisk aktivitet afholdes på Sundhedsfremme og forebyggelse. Om nødvendigt ansøges om midler ved fonde eller puljer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsforums anbefalede Tema Fysisk aktivitet og de tværgående delprojekter. Bilag: 1. Kommissorium - Nem motion 2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune 3. Kommissorium Tema Fysisk aktivitet - godkendt Sundhedsforum den 10. marts 2010

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : ndstillingen anbefales. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : ndstillingen anbefales. Udvalget vil gerne deltage i aktiviteterne, opfordrer den øvrige Kommunalbestyrelse til også at deltage. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : ndstillingen anbefales, idet udvalget samtidig anbefaler at initiativerne synliggøres mest muligt, så lokalt som muligt i form af opslag i daginstitutioner, hos lokale handlende, i aktivitetscentre mm.

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst til 2. Budgetseminar den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Sagsfremstilling: Fagudvalgenes opgave er at, arbejde med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer. Hvilket betyder, at alle udvidelsesforslag og budgetønsker fra virksomheder, brugerbestyrelser eller foreninger skal indeholdes og prioriteres indenfor den udmeldte udvalgsramme. Det er en bunden opgave, at fagudvalgene holder 0-vækst. Fagudvalgene udarbejder budgetoplæg for og fremsender det til Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i 2. Budgetseminar den 21. juni Ændringer til budgetrammerne skal foretages på 3. niveau og ledsages af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. Hvert fagudvalg skal forholde sig til om der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen. Er det tilfældet skal der gives en konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetramme er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner jævnfør bilag. fagudvalgenes budgetrammer er der ikke taget højde for ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, de bliver først indarbejdet i august. Administrationen igangsætter beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3. niveau. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene. ndstilling: Direktionen indstiller: 1. At fagudvalgene forholder sig til om der skal foretages omprioriteringer indenfor den udmeldte budgetramme. Bilag: 1. Budgetramme UTM 2. Budgetramme UJA 3. Budgetramme UBU 4. Budgetramme UKF 5. Budgetramme ØU 6. Budgetramme SSÆ

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender den nuværende udmeldte budgetramme. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget tilkendegiver, at det på nuværende tidspunkt ikke mener der skal foretages omprioritering inden for budgetrammen. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Ændring af skoledistrikt for elever i klasse i Glim Sagsnr.: 07/3989 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2007 styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes Skole. følge vedtægtens bilag 1 er Osted Skole distriktsskole for elever i klasse i Glim Skoles skoledistrikt, idet Glim Skole kun omfatter børnehaveklasse - 6. klasse. Glim Skoles skolebestyrelse har den 18. januar 2010 fremsendt anmodning om at distriktsskolen for elever i klasse fra Glim Skoles skoledistrikt fremover skal være Allerslev Skole. Sagsfremstilling: Forslaget om ændring af skoledistrikt foreslås gældende fra og med skoleåret , idet alle elever i Glim Skoles 6. klasser i skoleåret via reglerne om frit skolevalg kan optages på Allerslev Skole i skoleåret Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at forslaget sendes til høring i de berørte skolebestyrelser med høringsfrist den 11. juni 2010, således at forslaget kan behandles på Udvalget for Børn & Ungdoms møde i august Administrationen gør desuden opmærksom på at forslaget kan medføre at Allerslev Skole bliver 3 sporet i klasse. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne ved Allerslev Skole, Glim Skole og Osted Skole med en høringsfrist den 11. juni Bilag: 1. Ang. 6. klasseeleverne på Glim Skole Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : ndstillingen tiltrådt.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Trafikfarlige skoleveje Sagsnr.: 10/9484 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed uanset afstanden mellem skole og hjem, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kommunalbestyrelsen afgør om der skal ydes befordring på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra vejmyndighederne og politiet. Sagsfremstilling: Vejmyndighederne i Lejre Kommune i Teknik & Miljø, Vej & Park har udpeget 17 veje, som Vej & Park derefter har anmodet Via Trafik om at vurdere med henblik på trafiksikkerheden for skoleelever. De 17 veje vurderes alle som skoleveje, hvor der på grund af hensynet til elevernes sikkerhed skønnes, at kommunen bør yde befordring i henhold til folkeskolelovens 26 stk. 1 nr. 2. Udtalelser: Der foreligger en udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi der ikke har bemærkninger til oversigten over trafikfarlige skoleveje. Administrationens vurdering: De 17 veje vejmyndighederne udpeger er i overensstemmelse med det grundlag, der siden skoleåret er administreret efter vej uddeling af buskort til elever i folkeskolen. Administrationen vurderer desuden, at elever på klassetrin, der skal krydse Hornsherredvej (i Lyndby) for enten at tage bussen eller komme på cykelsti, bør være omfattet af kommunens befordringsforpligtelse. Økonomi og finansiering: Da oversigten over trafikfarlige skoleveje svarer til det grundlag, der siden skoleåret er administreret efter medfører forslaget uændrede udgifter til befordring af elever. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at der ydes befordring til elever mellem distriktsskolen og hjemmet af hensyn til elevernes sikkerhed i trafikken, hvis eleven skal passere/færdes langs de nævnte 17 trafikfarlige skoleveje. Bilag: 1. Trafikfarlige skoleveje i Lejre Kommune 2. Oversigtskort over trafikfarlige skoleveje.i Lejre Kommune

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Billeder Trafikfarlige skoleveje i Lejre Kommune 4. Udtalelse af trafikfarlige skoleveje fra Midt- og Vestsjællands Politi 5. Trafikfarlige skoleveje metodebeskrivelse Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : ndstillingen anbefales, idet elever på klassetrin, der skal krydse Hornsherredvej (i Lyndby) for enten at tage bussen eller komme på cykelsti, ligeledes er omfattet af kommunens befordringsforpligtelse.

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/9004 Resumé: henhold til lov om folkeskolen fastsætter og offentliggør Kommunalbestyrelsen en målog indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. En arbejdsgruppe bestående af to skoleledere, 2 SFO-ledere, BUPL s fællestillidsrepræsentant og en forvaltningsrepræsentant har uarbejdet et udkast til målog indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: De nærmere bestemmelser om mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne.: Offentliggørelse af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger skal give borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger. Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvilke skolefritidsordninger der er i kommunen, og hvilke klassetrin samt eventuelt tillige alderstrin den enkelte skolefritidsordning omfatter. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. servicelovens 19, stk. 2. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen. Det skal blandt andet fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen tilbyder lektiestøtte gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger m.v. og inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene. Beskrivelsen skal i de tilfælde, hvor børnene starter i skolefritidsordningen på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets start i børnehaveklassen, angive, om

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 17 og i givet fald på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start. Hvis mål- og indholdsbeskrivelsen omfatter udvidede skolefritidsordninger, skal mål- og indholdsbeskrivelsen angive, på hvilken måde skolefritidsordningen varetager de yngre børns særlige behov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at mål- og indholdsbeskrivelsen kan indeholde andre temaer. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive tidspunktet for, hvornår beskrivelsen senest skal tages op til revision. Kommunalbestyrelsen kan inden for rammerne af folkeskoleloven og denne bekendtgørelse fastsætte en samlet mål- og indholdsbeskrivelse for flere eller alle skolefritidsordninger i kommunen eller en særskilt beskrivelse for hver enkelt skolefritidsordning. Kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra skolebestyrelsen og andre relevante parter ved den eller de berørte skoler. Fastsættelse af en særskilt mål- og indholdsbeskrivelse for en skolefritidsordning kan helt eller delvis delegeres til den pågældende skolebestyrelse, jf. folkeskolelovens 40, stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for skolebestyrelsens varetagelse af opgaven, herunder krav om efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutning om delegation, herunder om eventuelle retningslinjer for varetagelse af opgaven, skal optages i vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen, jf. folkeskolelovens 41, stk. 2. nden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens principper, ledelsens og medarbejdernes beslutninger samt i samarbejde med forældrene i det daglige pædagogiske arbejde. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at udkast til Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger i Lejre Kommune sendes til høring i skolebestyrelser og lokaludvalg med en høringsfrist den 11. juni Økonomi og finansiering: ngen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger i Lejre Kommune sendes til høring i skolebestyrelser og lokaludvalg med en høringsfrist den 11. juni 2010.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 18 Bilag: 1. Udkast til mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger i Lejre Kommune Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : ndstillingen tiltrådt.

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Tillæg til egnethedsgodkendelse af Opholdsstedet Dueslaget Sagsnr.: 07/13190 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom godkendte senest den 5. oktober 2009 Opholdsstedet Dueslaget som egnet til at drive opholdssted for børn og unge. Opholdsstedet Dueslaget har den 14. marts 2010 søgt om godkendelse af tillæg til egnethedsgodkendelse omfattende dagtilbud i Dueslaget. Sagsfremstilling: Der ansøges om et tillæg til egnethedsgodkendelsen omfattende et socialpædagogiske aktivitetstilbud (dagtilbud) normeret til 4 pladser. Målgruppen er unge, der bor på Opholdsstedet, og er omfattet af Dueslagets målgruppe, men ikke kan følge skolegang, eller andre eksterne dagtilbud. Formålet med det socialpædagogiske aktivitetstilbud, er at styrke den enkelte unges sociale, personlige og kognitive kompetencer, således at den unge kan indgå i ungdomstilbud med deres jævnaldrende. Der vil blive arbejdet med dagsstruktur, forpligtigende samarbejde, motion, kreative udflugter for at styrke sociale færdigheder og almenviden. For de undervisningspligtige unge som bevilliges hjemmeundervisning, vil det pædagogiske arbejde være at støtte op om dette, således at den unge er i stand til at modtage undervisningen oftest 12 timer ugentligt. Pladsprisen udgør pr. indskrevet ung i ,00 kr. pr. måned. (Se vedlagte budget). Godkendelsen sker i medfør af Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008 om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Administrationens vurdering: Administrationen har med bistand af tilsynskonsulenterne Marie Winther og Henrik Volmer og i samarbejde med opholdsstedet Dueslaget udarbejdet udkast til tillæg til egnethedsgodkendelse for opholdsstedet Dueslaget (bilag). Økonomi og finansiering: ngen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom ndstilling: Direktionen indstiller 1. at det foreslåede tillæg til egnethedsgodkendelse for Opholdsstedet Dueslaget godkendes Bilag: 1. Tillæg til egnethedsgodkendelse 2. Budget Socialpædagogisk Aktivitetstilbud i Dueslaget

22 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 20 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : ndstillingen tiltrådt.

23 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Kriterier for lavt fremmøde og nødpasning i daginstitutioner Sagsnr.: 10/7059 Resumé: På baggrund af Dagtilbudslovens regler om pasningsgaranti og kommunalbestyrelsens beslutninger om lukkedage i daginstitutioner, skal der fastsættes kriterier for lavt fremmøde. Derudover beskrives mulighederne for organisering af tilbud om nødpasning. Sagsfremstilling: følge dagtilbudslovens regler om pasningsgaranti har kommunalbestyrelsen pligt til at sørge for plads i dagtilbud til alle børn fra de er fyldt 26 uger og indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har lov til at beslutte lukkedage på dage, hvor der er et lavt fremmøde i institutionerne. Kommunen har i den forbindelse pligt til dels at fastsætte kriterier for lavt fremmøde dels at tilbyde nødpasning på lukkedage (undtagen 5. juni og den 24. december). forbindelse med KL s og regeringens økonomiaftaler for 2009 og 2010 var der enighed om at afskaffe løsrevne lukkedage. Med aftalen fulgte også en pligt for kommunerne til at fastsætte kriterier for lavt fremmøde i daginstitutioner, og senest har KL henstillet til, at kriteriet fastsættes til lavere end 50%. Daginstitutionerne i Lejre Kommune har ingen løsrevne lukkedage, og på de fastlagte lukkedage vurderes fremmødet at have været lavt. Siden kommunesammenlægningen har daginstitutionerne holdt lukket den indeklemte dag efter kr. himmelfart og på hverdagene imellem jul og nytår. Som noget nyt besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2009 også at indføre lukkedage de 3 hverdage før skærtorsdag. Baggrunden for beslutningen var en forespørgsel blandt daginstitutionslederne om børnenes fremmøde på de 3 dage før skærtorsdag - forespørgselen viste, at der i de fleste institutioner var et fremmøde på under 30%. Lejre Kommune tilbydes nødpasning i lidt varieret omfang - idet de fleste institutioner har videreført de ordninger, som blev anvendt i de tidligere kommuner. praksis er der nogle institutioner, der har en tradition for ikke at holde åbent på lukkedage - hér sørger forældrene selv for pasning til deres børn. Andre institutioner har en tradition for at skiftes til at holde åbent i et afgrænset lokalområde, men dette kan være forbundet med uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Det sker, at ganske få børn eller kun 1 barn er tilmeldt pasning i ét område, hvilket betyder at institutionen holder åbent med et relativt stort forbrug af personaleressourcer. Administrationen har drøftet mulighederne for nødpasning med daginstitutionslederne. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at kriteriet for lavt fremmøde i daginstitutioner fastsættes til 45%. Derudover anbefales at nødpasningen i Lejre Kommune harmoniseres, således at alle kommunens forældre tilbydes samme mulighed for at få passet deres børn på institutionernes lukkedage, og således at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt. På baggrund af drøftelserne med institutionslederne anbefales, at der etableres en ordning, som er set i andre kommuner og hvor der er én institution, der holder åbent og som tilbyder pasning til børn fra et større geografisk område. Forældrene skal senest ca. 2-3 mdr. før lukkedagene tilmelde deres barn nødpasning, hvis de har behov for det, og derefter besluttes det, hvilken institution, der holder åbent, hvorved der sikres en optimal ressourceanvendelse.

24 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 22 Økonomi og finansiering: ngen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn og Ungdom ndstilling: Direktionen indstiller: 1. at kriteriet for lavt fremmøde fastsættes til 45 % 2. at der etableres nødpasning på lukkedage (bortset fra den 5. juni og den 24. december) i én af kommunens daginstitutioner. 3. at der fastsættes en tilmeldingsfrist til nødpasning på 3 mdr. 4. at administrationen og daginstitutionslederne i fællesskab efter tilmeldingsfristen beslutter hvilken institution, der holder åbent på lukkedagene. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Sagen udsættes til efter sommerferien.

25 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 09/24827 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: ndstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : ntet

26 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Lukket - BU - Hjortespringshuset Sagsnr.: 10/6712

27 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Lukket - BU - Evt. Forlængelse af lejekontrakt for Abbetved Børnegård Sagsnr.: 07/7061

28 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 09/24825

29 Bilag: 2.1. Notat af 25. april 2010 vedr. Transportudgifter på området for særlig støtte til børn og unge Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47361/10

30 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Annette Larsen D E Dato: 25. april 2010 J.nr.: Transportudgifter på området for særlig støtte til børn & unge. Udgifterne til transport har gennem de sidste 3 år været stigende samtidigt med, at budgettet har været beskåret i forhold til forventede mindreudgifter ved fælles indkøbspolitik (og aftale med Flextrafik). Budgettet er løbende blevet prisfremskrevet, i 2009 blev budgettet reduceret med kr. primært på grund af omlægning af skolebuskørslerne, men også som del af den generelle indkøbsbesparelse. Under udarbejdelsen af budget 2010 blev yderligere indlagt en rammebesparelse på kr. jvf. de indkøbsbesparelser, som aftalen med Flextrafik forventedes at kunne give i helårsbeløb. Besparelsen indgik som en rammesparelse under den fælles ramme til særlig støtte. Udgifterne til persontransport reflekterer de stigende udgifter, der har været til specialundervisning. Området er komplekst og en gennemgang af konteringspraksis på områdets tilbud, har samlet alle de reelle transportudgifter. Området har ikke tidligere hverken i de tidligere kommuner eller i den ny kommune været analyseret på personsagsniveau, idet betalingerne har været meget uregelmæssigt fremsendt og ofte som samlede regninger for mange børn. En del af kørselsudgifterne afholdes til andre kommuner, som oftest afregner udlæg ujævnt eller 1 gang om året. Herudover har udgifterne ved betaling ikke været personført jvf. hidtidig praksis. Der er tale om betalinger, som er svære at beregne forud, idet kørslen for en del af børnene afregnes pr. dag, forskelligt afhængigt af om børnene kører alene eller med andre passagerer, som herved får del i kørselsudgiften. Kørselsudgifterne følger automatisk af de visitationer, der sker af børn til specialskoler og dagbehandlingsskoler samt til vores egne specialklasser. Kun få børn har mulighed for selv at transportere sig eller at blive kørt af forældre.

31 Kommunen er forpligtet til at sørge for børnenes transport, når de visiteres til undervisning uden for lokalområdet. En mindre del af transportudgifterne vedrører børn, som køres til og fra aflastning hos aflastningsfamilier samt børn, som pga. sygdom i kortere perioder har brug for transport også til lokalskolen. Ud over de individuelle kørsler indeholder budgettet udgifter til administration hos Movia, tilskud til lokal busruter hos Movia samt skolebuskort. Når udgifterne de sidste år er steget væsentligt beror dette primært på en mængdeændring i antallet af børn, som visiteres til specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. De foreløbige beregninger af forventede transportudgifter for 2010 viser et forventet merforbrug i forhold til budget på ca mio. kr. Der er påbegyndt en analyse af udgifterne på personsagsniveau. Analysen vil indeholde oversigt over reelt forbrug 2007, 2008, 2009 og forventningen til forbrug 2010 på personsagsniveau samt en sammenligning af tidligere udgifter på børn, der køres til de samme destinationer med henblik på en undersøgelse af, hvor meget også prisen for de enkelte børn er steget. Analysen forventes dels at kunne medvirke til en mere præcis og korrekt budgetlægning, men skal også benyttes til en overvejelse af, hvorvidt transportudgifterne på sigt kan reduceres ved en anden organisering af kørslen. Forvaltningen har i denne sammenhæng til hensigt at kontakte andre kommuner for at kunne benchmarke udgifter, om muligt, samt søge inspiration til andre måder at organisere transporten på. Budgettet for 2010 er på kr., mens det reelle forbrug foreløbigt forventes at blive på kr. Analysen, som er påbegyndt, forventes afsluttet medio 2010 med resultater, som kan fremlægges, dels til orientering, dels til vurdering af, hvorvidt der skal iværksættes et separat udviklingsprojekt med henblik på en effektivisering af kørselstilrettelæggelsen. Side 2 af 2

32 Bilag: 3.1. Revideret ansøgning Abbetved Børnegård Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43918/10

33 Abbetved, den 6. April 2010 Til advokat Bjarne Skov, repræsentant for Lejre Kommune og Anja Svane Breum Lejre kommune. Vi, i Abbetved Børnegårds bestyrelse, er klar til at overtage driften af Lejre kommunes børnehave Abbetved Børnegård, og samtlige medarbejdere jvf. lov om virksomhedsoverdragelse. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre er at driftsudgifterne minimeres. Derfor: Hvis vi kan få etableret et moderne biorensningsanlæg vil vi kunne sænke vores driftsudgifter betragteligt. Og vi vil eliminere en potentiel fremtidig stor anlægsudgift (vi ikke har mulighed for at spare op til eller kende), såfremt kommunen gør alvor af planerne om kloakering i det åbne land. Udlejer Jan Heebøl har givet tilladelse til dette, såfremt ejerskab overdrages til ham ved kontraktophør. Jvf. 5 i tillæg til lejekontrakt af 6. april Og som det kan ses af vedlagte budget har vi allerede hævet forældrebetalingen betragteligt, samt yderligere øget vores gennemsnitlige børnetal for at få realisme i budgettet. Fordele for Lejre kommune: 1. Kommunen slipper for omkostningstunge medarbejdere under evt. opsigelsesperiode. Anslået minimum ,- 2. Vi bibeholder vores fleksjobstilling og kommunen undgår dermed belastning af de sociale budgetter. 3. Kommunen er såfremt aftale indgåes med udlejer. Fri for yderligere forpligtelser til reetablering og oprydning. Anslået værdi minimum ,- 4. Abbetved Børnegård vil vedblive med at være en børnehave i drift, og dermed tilføre fleksibilitet og alternative pasningsmuligheder end de af kommunen ejede. 5. Bevarelsen af Abbetved Børnegård og institutionstypen vil være helt i tråd med kommunens vision om at være en bo- og oplevelseskommune. Derudover vil vi gerne i det omfang at Lejre kommune vil. Overtage eksisterende inventar (udendørs og indendørs) og legetøj med mere. Dette er under ingen omstændigheder en forudsætning, da det er yderst begrænset hvad der er (vi er jo en udendørsorienteret institution). Men det er vores opfattelse at det vil være hensigtsmæssigt for alle, hvis vi kan minimere arbejdsbyrde og uro både for: Børn, kommune og ansatte. På Bestyrelsens vegne Mikkel Friis-Holm Ottosen og Trine Borre

34 Ansøgning om godkendelse som privat dagsinstitution i Lejre Kommune Naturbørnehaven Abbetved Børnegård Bestyrelsen i Abbetved Børnegård ansøger hermed om godkendelse af Naturbørnehaven Abbetved Børnegård, Brobjergvej 21, Abbetved, 4060 Kirke Såby som privat institution. Naturbørnehaven Abbetved børnegård (i det følgende Børnegården) ønskes ændret til privatinstitution pr. 1. august 2010 eller snarest muligt herefter. Børnegården skal forsat være et heldagstilbud for typisk 28 børn (max 32 børn) i alderen 3 år til skolestart. Denne ansøgning er udarbejdet på baggrund af Lejre Kommunes godkendelseskriterier vedr. Private dagsinstitutioner. Følgende bilag er vedlagt : Bilag 1 : Forretningsplan for Naturbørnehaven Abbetved Børnegård Bilag 2 : Budget Bilag 3 : Vedtægter Bilag 4 : Liste over relevante personer samt bankoplysninger Bilag 5 : Tillæg til lejekontrakt af 6. April 2010 Bilag 6 : Dokumenter og tilbud vedrørende opførelse af minirensningsanlæg Fysiske rammer Børnegården skal fortsat drives fra lokalerne på Brobjergvej 21, Abbetved, 4060 Kirke Såby. Lokalerne består af en del af stuehuset 79 kvm samt en tilhørende pavillon og mellembygning på i alt 34 kvm. Derudover er der en af kommunen opstillet træhytte på 16 kvm, beliggende i den tilhørende have på ca kvm. Desuden har Børnegården brugsret til Lindholm Gods skovdistrikt.

35 Ejendommens ejer Jan Heebøll har indvilget i at lade Børnegården overtage nuværende lejekontrakt og dennes forpligtelser når denne overgår til privat institution. Dette er dog under forbehold for indsigelser fra Jan Heebøll s advokat. Børnegården tilbyder en forhandling med Lejre Kommune om overtagelse af den af Lejre Kommune opstillede pavillon på grunden, al inventar såvel indendørs som udendørs samt forpligtelsen til at reetablere ejendommen indendørs samt havearealer herunder fjernelse af pavillonen ved fraflytning. Lovkrav Formål Børnegården videreføres som en lille naturbørnehave (nærmere beskrevet i 2 i vedtægterne). Pædagogiske læreplaner Børnegården vil udarbejde en årlig plan for det pædagogiske arbejde baseret på den aktuelle børnegruppes behov og i samarbejde med forældrebestyrelsen, således at bestemmelserne omkring arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbudsloven overholdes og arbejdet bliver en løbende dynamisk proces. De pædagogiske læreplaner evalueres af personalet samt forældrebestyrelsen og evalueringsrapport indsendes 1 gang årligt til Lejre Kommune. Den seneste pædagogiske læreplan godkendt af Lejre kommune er vedlagt ansøgningen. Børnemiljøvurdering Der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering min. hvert 3. år under inddragelse af bestyrelsen. Børnemiljøvurderingen offentliggøres på hjemmesiden. Myndighedskrav Bestyrelsen indestår for at Børnegården lever op til alle myndighedskrav.

36 Forvaltningsloven Bestyrelsen indestår for at alle relevante dele af forvaltningsloven overholdes. Kommunale politikker og målsætninger Den daglige leder indestår for at Lejre Kommunes Børne- og Ungepolitik efterleves. Børn og unge med særlige behov og børn og unge med fysiske og/eller psykiske handicap udfordres med udgangspunkt i deres styrkesider Det er vores erfaring at netop en naturbørnehave kan være særligt egnet til visse grupper af børn med særlige behov. Børnegården er derfor også åben for børn, der kræver særlig indsats i det omfang det er foreneligt med de daglige aktiviteter og i det omfang vores fysiske rammer og vores faglighed rækker til det. Optagelse af børn med særlige behov kan ske efter nærmere aftale med lederen og bestyrelsen. Vores værdier gælder også for arbejde med børn med særlige behov. Vi lægger vægt på at kunne rumme så meget forskellighed som muligt, og modtager gerne børn med særlige behov. Ydelser og serviceniveau på børne- og ungeområdet skal være kendt af forældre/borgere Børnegårdens profil og planer vil fremgå af - som vil være tilgængelig fra opstart såfremt domæne-navn stadig er ledigt. Børnegården vil have mobiltelefon samt PC med internetopkobling til rådighed. Børn med særlige behov Børnegården vil fortsat lægge vægt på et konstruktivt samarbejde med Lejre Kommunes fageksperter til støtte for børn med særlige behov. Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud Lejre Kommune udbetaler søskenderabat og evt. tilskud til økonomisk friplads direkte til forældrene.

37 Støtteressourcer Børnegården vil arbejde for at skabe et konstruktivt samarbejde med eventuelle støttepædagoger og vil selv bidrage med størst mulige faglighed. Optagelsesregler Børnegården er åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Vi er også åben for børn med behov for særlig indsats i det omfang, det er foreneligt med det daglige liv i hus, have og lokalområdet. Der gives fortrinsret til søskendebørn. Se i øvrigt opskrivningsreglerne i vedtægterne (Bilag 3). Ventelisten vil fremgå af hjemmesiden. Udmeldelse foretages skriftligt og kan ske med 2 måneders varsel inden den 1. i måneden. Børnegården har selv ventelisten og visiterer selv. nd- og udmeldelse sker til institutionen, som herefter giver Lejre Kommune besked om ind og udmeldte børn fra Lejre Kommune. Lejre Kommune administrerer kun børn fra egen kommune. Børnegården sørger selv for indhentning af tilskud fra anden kommune. Personale/medarbejdere Antallet af stillinger og disses art fastsættes af Børnegårdens leder samt bestyrelsen, således at bemandingen er forsvarlig og Lejre Kommunes krav og børnepolitik kan efterleves, børnenes behov kan tilgodeses og de faglige krav kan opfyldes. Ud over de faste medarbejdere vil vi jævnligt have medarbejdere med andre former for faglig baggrund tilknyttet på projektbasis eller i forhold til særlige temaer. Der indhentes almindelig straffeattest (private virksomheder har så vidt vi er bekendt ikke adgang til at indhente udvidet straffeattest) samt børneattest på alle medarbejdere. Endvidere er vi åbne for samarbejde med Lejre Kommune omkring eksempelvis arbejdsprøvning, fleksjob mm

38 Personaledækning Vagtplanen er udarbejdet, så der normalt vil være 2 medarbejdere i huset. Opstår perioder eksempelvis i ferier hvor det kan forudsiges, at der vil være meget få børn i huset i første og sidste åbningstime, kan der reduceres til 1 fastansat medarbejder. Der vil til institutionen være tilknyttet tilkaldevikarer. Lukkedage og åbningstider Åbningstiden fastsættes i samarbejde med bestyrelsen. Pr. 1. august 2010 vil åbningstiderne være fra kl mandag til fredag (52,5 timer pr. uge). Lukkedage vil blive fastsat af Børnegårdens bestyrelse samt den daglige leder. Lukkedage vil altid fremgå af hjemmesiden og vil desuden blive meddelt direkte til institutionens forældre. Planlægningen af lukkedage vil ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. forbindelse med lukkedage kan der etableres samarbejde med en af Lejre Kommunes institutioner efter nærmere aftale. Lejre Kommune vil blive orienteret i tilfælde af ændringer i åbningstider eller lukkedage. Arbejdsmiljø Børnegården udarbejder APV hvert andet år. Praktikanter Børnegården modtager gerne studerende. Løn og ansættelsesvilkår Børnegården er juridisk ansvarlig arbejdsgiver og forestår al løn- og personaleadministration.

39 Børnegården er medlem af DLO og er som sådan underlagt alle sædvanlige fagretlige regler og følger overenskomsterne mellem SBA og de relevante organisationer herunder BUPL og FOA. forbindelse med ændringen af Børnegården til privatinstitution anvendes lov om virksomhedsoverdragelse. Sprog nstitutionens mest anvendte sprog er dansk. Vi gennemfører selv sprogvurdering af 3-årige børn, hvis de ikke er sprogscreenet inden deres start i Børnegården. tilfælde af 2-sprogede børn med dansk som 2. sprog, aftales med barnets forældre, hvordan barnets sproglige udvikling støttes bedst muligt. Bestyrelse Bestyrelsesformen er én-strenget med en institutionsbestyrelse bestående af 4 forældrerepræsentanter samt 1 medarbejderrepræsentant (se desuden vedlagte vedtægter bilag 3). Vedtægter Vedtægter og forretningsplan er vedlagt (bilag 1 og 3). Tilsyn og kontrol Børnegården er indforstået med Lejre Kommunes tilsyns-ret og -forpligtelse. Økonomisk tilsyn Årsopgørelse fremsendes til Lejre Kommune Sikkerhedsstillelse og økonomi Børnegården accepterer hermed at indbetale kr. i depositum i forbindelse med denne ansøgning. Børnegården accepterer hermed at etablere en sikkerhedsstillelse på anfordringsvilkår i Sparekassen Sjælland på 3 måneders drift. Lejre kommune bedes oplyse det konkrete beløb.

40 Forsikring Børnegården vil inden opstart etablere forsikringer dækkende erhvervs- og produktansvar, arbejdsskade, løsøre og børneulykker. Tilskud Børnegården er modtager og ansvarlig for modtagelse og anvendelse af det kommunale tilskud i henhold til dagtilbudslovens Børnegården og dennes daglige leder varetager administrationen. Forældrebetaling Forældrebetalingen fastsættes af Børnegården. Børnegården forestår opkrævning og inddrivelse af forældrenes egenbetaling. Forældrebetalingen udgør 1950 kr. pr. måned (2010-pris incl. frugtordning), idet juli måned er betalingsfri. Der ydes ikke yderligere rabat på forældrebetalingen ud over de kommunale tilskud. Tro og love erklæring Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring vedrørende den institution, som er beskrevet i denne ansøgning. nstitutionen er ikke under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning, tvangsakkord uden for konkurs eller befinder sig i en lignende situation nstitutionen har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger nstitutionen garanterer, at der for alle medarbejdere, der har kontakt med børn i institutionen, indhentes børne- og straffeattest nstitutionen garanterer, at den vil samarbejde med det kommunale tilsyn, så det kan foregå frit og uhindret

41 Bilag: 3.2. Godkendelseskriterier privatinstitutioner Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43942/10

42 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. ndledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører. henhold til dagtilbudslovens 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal således godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud. Kommunen skal i henhold til dagtilbudslovens 36 give driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen i kommunale og selvejende institutioner samt i kommunal og privat dagpleje. Kommunen skal endvidere give et bygningstilskud pr. barn og et administrationstilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Privatinstitutionen sørger selv for lønadministration, bogføring, budget/regnskab samt revision og personalejuridisk bistand. Privatinstitutioner fastsætter og offentliggør selv forældrenes egenbetaling. Privatinstitutioner fastsætter og offentliggør selv retningslinjer for optagelse af børn i institutionen og træffer selv afgørelse om optagelse. Kommunalbestyrelsen kan ikke anvise plads i privatinstitutioner. Privatinstitutioner kan kun afvise at optage børn, såfremt der ikke er plads i institutionen. Kommunen bevarer fortsat sin forsyningsforpligtelse, idet den er forpligtet til at tilbyde pasning, hvis den private institution stopper.

43 ndholdsfortegnelse ndledning...1 Lovkrav...3 Børn med særlige behov...5 Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud...5 Støtteressourcer...5 Samarbejds- og dialogstruktur...5 Optagelsesregler...5 Personale/medarbejdere...6 Personaledækning...6 Vikardækning...6 Lukkedage...6 Arbejdsmiljø...6 Praktikanter...6 Løn- og ansættelsesvilkår...7 Sprog...7 Forældrebestyrelse...7 Vedtægter...7 Tilsyn og kontrol...7 Økonomisk tilsyn...8 Sikkerhedsstillelse og økonomi...8 Forsikring...8 Tilskud...8 Driftstilskud...8 Bygningstilskud...8 Administrationsbidrag...8 Forældrebetaling...9 Godkendelsesprocedure...9 Klageadgang...9 Forhold vedr. ophør/ misligholdelse...9 Tilskud fra andre kommuner...9 Konkurs...9 Erstatningsansvar...9 Manglende forældrebetaling

44 Godkendelseskriterier For at opnå godkendelse i Lejre Kommune skal den private leverandør leve op til regler og retningslinierne fastsat i dette dokument. Lovkrav A. Formål for dagtilbud (Dagtilbudsloven 7) 1. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. B. Bestemmelserne om pædagogiske læreplaner (Dagtilbudsloven 8, 9 og 10) 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. 5. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. 6. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres årligt. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål inden - 3 -

45 for temaerne i 8, stk. 2 og 3. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. 7. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 8. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. 9. Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringerne, jf. 9, stk. 2, og skal på baggrund af evalueringerne tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. C. Børnemiljøvurdering (Dagtilbudsloven 12 og 13) 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed. 3. Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurderingen. 4. For dagplejen udarbejdes vurderingen samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 5. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. 6. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet. 7. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø D. Myndighedskrav Privatinstitutioner skal leve op til samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner, dvs. krav til bygninger, legepladser, brand- sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for børn og ansatte, herunder vejledning om godkendelse mv. af køkkener i børneinstitutioner (Fødevaredirektoratet, d. 1.sept 2003), arbejdsmiljøforhold, bestemmelser om befordring af børn mv. Der henvises i øvrigt til Branchevejledning om indretning af daginstitutioner (Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed). Vejledningens formål er at orientere om de myndighedskrav, som gælder for daginstitutioners indretning. E. Forvaltningsloven m.v. Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til de opgaver, der udføres jf. lov om retssikkerhed 43 stk 2. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse mv. for ansættelser og afskedigelser af personale gælder imidlertid ikke for privatinstitutioner. Kommunale politikker og målsætninger Private leverandører skal leve op til kommunens til enhver tid gældende politikker på børneområdet, herunder Lejre Kommunes Børne- og Ungepolitik. De kommunale politikker mv. kan ses på kommunens hjemmeside

46 Børn med særlige behov Privatinstitutioner skal til enhver tid leve op til kommunens procedurer for samarbejdet med den kommunale forvaltning om børn med særlig behov for støtte. Det gælder for så vidt både samarbejdet med visitationsafdelingen i Direktørområdet for Børn, Unge og Kultur herunder sundhedstjenesten og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - som med kommunens øvrige administration. Privatinstitutioner er underlagt underretningspligt. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud Der ydes søskenderabat og økonomisk fripladstilskud efter regler fastsat i dagtilbudsloven. Støtteressourcer Kommunen beslutter og finansierer hele udgiften til støttepædagoger ved siden af driftstilskuddet samt følger op på indsatsen. Kommunen skal sørge for, at privatinstitutionen modtager de ressourcer, der skal til for at kunne varetage opgaven med særlig støtte. Disse ressourcer skal bevilges ved siden af driftstilskuddet. Kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at afgørelser vedr. særlig støtte til børn reelt føres ud i livet, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for. Samarbejds- og dialogstruktur Privatinstitutioner kan deltage i kommunens sædvanlige samarbejds- og dialogstruktur på daginstitutionsområdet. Det gælder deltagelse i daginstitutionsmøder på tværs af institutionerne. Privatinstitutionen er forpligtet til at holde kommunen orienteret om væsentlige ændringer i institutionen for så vidt angår drift, administration, bygninger, børnesammensætning, vedtægtsændringer mv. Optagelsesregler Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutionen. nstitutionen fastsætter selv regler om optagelse og følger almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikle en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. nstitutionen kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsinstitutioner

47 Den private institution træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægt. Der stilles krav om, at kommunen gøres bekendt med optagelsesreglerne som led i den kommunale godkendelse. Personale/medarbejdere Der skal være sammenhæng mellem det private tilbud og det serviceniveau, som tilbydes i kommunen. Det afspejler sig i personaleressourcer/normering, personalesammensætning og kompetenceudvikling. Kommunen stiller samme krav til privatinstitutionen som kommunale og selvejende institutioner vedr. normering og andel af uddannet personale. Kommunens aktuelle forhold på området meddeles årligt privatinstitutionerne efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunens budget. Kommunen stiller krav om, at institutionens leder og souschef har samme uddannelsesmæssige forudsætninger som kommunale institutionsledere. Kommunen stiller krav om, at der i institutionen er kompetencer til stede, der matcher lovgivningsmæssige krav til arbejdet med læreplaner, forebyggende indsats mv. svarende til de forventninger, som kommunen stiller til egne institutioner. Personaledækning Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som gælder for kommunale institutioner af samme størrelse. Vikardækning Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet. Lukkedage nstitutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. Arbejdsmiljø Leverandøren skal efterleve Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejde APV (Arbejdspladsvurdering) mv. Praktikanter Kommunen skal iht. til loven stille egnede praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen. Privatinstitutionerne skal derfor være åbne overfor at modtage praktikanter

48 Løn- og ansættelsesvilkår Loven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutioner, og disse dækkes ikke af den kommunale overenskomst. Sprog Af hensyn til sprog- og integrationsindsatsen i kommunen samt af hensyn til demokratiforståelse og samhørighed med det danske samfund, jf. formålsbestemmelsens i dagtilbudsloven, stiller kommunen krav om, at der skal tales dansk (mest anvendte sprog) i privatinstitutionen. Dog kan modersmålsundervisning indgå som en pædagogisk metode for de børn, som har dansk som 2.sprog. Herved understøttes børnenes sproglige begrebsopfattelse, som har betydning for tilegnelse og anvendelse af dansk som 2.sprog. Forældrebestyrelse Forældrene skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende institutioner. Det vil sige, at forældrebestyrelsen med et flertal af valgte forældre skal fastsætte principperne for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Endvidere varetager forældrebestyrelsen sine opgaver indenfor det formål og idegrundlag, der er fastsat i vedtægten. Vedtægter Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter. Kommunen stiller krav om, at blive gjort bekendt med denne som led i kommunens godkendelse. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, evt. specielle formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv. Tilsyn og kontrol Kommunalbestyrelsen fører i henhold til dagtilbudsloven 5 tilsyn med dagtilbuddet uanset, om det er kommunen eller private, der er leverandør af tilbuddet. Rammerne for tilsynet er godkendt af Udvalget for Børn og Ungdom. Retningslinierne pædagogisk tilsyn kan ses på kommunens hjemmeside. Kommunen udfører løbende opfølgning i form af tilsynsbesøg/kontrol på, at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde om det pædagogiske tilsyn, og det løbende kommunale tilsyn skal foregå uhindret og frit. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte finde nødvendig for at udøve tilsynet. Leverandøren er pligtig til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget

49 Økonomisk tilsyn Lejre Kommune fører ikke egentlig økonomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddene til privatinstitutionen er uafhængige af institutionens økonomi. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune skal sikre, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål. Sikkerhedsstillelse og økonomi For at sikre leverancesikkerhed og afholde useriøse private leverandører fra at søge om godkendelse som privatinstitution, stiller Lejre Kommune krav om, at den private leverandør i forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution stiller et depositum på kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse. Beløbet tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. Lejre Kommune stiller krav om leverancesikkerhed grundet kommunens forsyningsforpligtelse. Lejre Kommune stiller krav om, at der stilles en driftsgaranti på et beløb svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i Lejre Kommune af samme størrelse som den private institution. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår. Lejre Kommune stiller krav om, at den private leverandør har orden i sin økonomi, har opfyldt sine økonomiske forpligtelse med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i deres erhvervsudøvelse. Forsikring Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for privatinstitutionen. Tilskud Den private institution modtager et driftstilskud pr. barn afhængigt af børnenes alder. Herudover gives et bygningstilskud samt et administrationsbidrag pr. barn. Tilskuddene reguleres årligt. Driftstilskud Et barn, der bliver optaget i en privatinstitution, har ret til at få et driftstilskud med fra sin opholdskommune. Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. beregningsgrundlaget tager Lejre Kommune højde for institutionens åbningstid. Kommunen nedsætter hermed tilskuddet i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid mv. Bygningstilskud Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen. Bygningstilskuddet svarer som udgangspunkt til de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende daginstitutioner i kommunen. Administrationsbidrag Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn - 8 -

50 optaget i privatinstitutionen. Administrationsbidraget dækker udgifter til følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, som kommunen yder til selvejende daginstitutioner i kommunen. Forældrebetaling nstitutionen fastsætter selv hvor meget forældrene skal betale. Der er ikke loft på forældrebetalingen. Godkendelsesprocedure Privatinstitutioner kan søge om at blive godkendt hele året. Ansøgeren vil modtage svar på ansøgningen senest 3 måneder efter depositummet er indbetalt til Lejre Kommune. Klageadgang Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art påklages til kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Kommunens afgørelse om godkendelse af en privat leverandør kan indbringes for det kommunale tilsyn, hvis klageren finder at afgørelsen er ulovlig. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser for forældre til børn i kommunale tilbud. Forhold vedr. ophør/ misligholdelse Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder. Tilskud fra andre kommuner Beliggenhedskommunen er tilsynsførende, men tilskuddene kan komme fra flere nabokommuner. Konkurs Hvis privatinstitutionen går konkurs, kan kommunen vælge at købe institutionen og overtage driften. Hvis Lejre Kommune ikke ønsker at købe institutionen, vil den blive nedlagt, eller solgt til anden side af konkursboet. Kommunen hæfter således ikke for de ansattes krav på løn og feriepenge. Erstatningsansvar nstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber og er ikke ansvarlig over for kommunen. Manglende forældrebetaling Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i institutionen, er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene, og må som udgangspunkt anses for forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og institutionen aftalt varsel

51 Bilag: 4.1. Tegning Alfarvejen 13 Osted før renovering Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46808/10

52

53 Bilag: 4.2. Tegning Alfarvejen 13 Osted efter renovering Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46807/10

54

55 Bilag: 4.3. Tegning "Vildanden" før renovering Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46810/10

56

57 Bilag: 4.4. Tegning "Vildanden" efter renovering Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 46809/10

58

59 Bilag: 5.1. Kommissorium - Nem motion Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 04. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43731/10

60 Kommissorium - 'Nem motion' Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rikke Engell Sundhed & Forebyggelse D E Dato: 10. marts 2010 J.nr.: 10/ Motivation/baggrund for projektet Erfaringer fra landsdækkende undersøgelser viser, at en del borgere ikke får tilstrækkelig motion i dagligdagen. En del giver som begrundelse, at de bruger fritiden på aktiviteter med børn og familien. Kvinder svarer oftere end mændene, at årsagen til fysisk inaktivitet er familien. Det er især de årige, der angiver familien, som årsag til, at de ikke får tilstrækkelig motion. Andre begrunder den manglende motion med, at arbejdet tager tiden fra motionen. Det er specielt mændene der angiver arbejdet, som den største hindring for fysisk aktivitet. gen er det de årige, der vurderer, at de har for meget arbejde eller for lidt fritid til at være fysisk aktive (Danskerne motions- og sportsvaner 2007). Det formodes, at billedet er det samme for borgerne i Lejre Kommune. Udfordringen er derfor at udvikle et tilbud, der gør det lettilgængeligt at motionere; at fysisk aktivitet begynder lige udenfor havelågen, og kan passes ind i en travl hverdag med arbejds- og familieliv. 2. Formål Formålet med 'Nem motion' er at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Forventningen er, at specielt erhvervsaktive forældre har svært ved at finde tiden til at være fysisk aktive i en hverdag, der er præget af aktiviteter med børnene. Målgruppen er derfor forældre med børn, der skal passes - dvs. børn der er i en alder, hvor de ikke kan være alene, mens forældrene f.eks. løber en tur. 4. Projektets produkter Der vil blive foretaget op til fire fokusgruppeinterviews med forældre, der er tilknyttet en mødregruppe. Der vil blive arbejdet målrettet på, også at få input fra fædrene. Der er udarbejdet en spørgeguide, der omhandler: Hvorvidt de adspurgte har et udækket motionsbehov. Hvad der skal til for at de adspurgte bliver fysisk aktive. Hvad Lejre Kommune eventuelt kan hjælpe med i den forbindelse. Fokusgruppeinterviewene forberedes, gennemføres og efterbehandles af Anne Hertz og Janne Laursen fra projektgruppen.

61 nformation og viden fra fokusgruppeinterviewene vil danne grundlag for aktiviteterne under projektet 'Nem motion'. nput fra fokusgruppeinterviewene vil i den indledende fase være projektets produkt. Projektet vil blive formet, så det understøtter målgruppens behov. 5. Bindinger/begrænsninger Bindingerne og begrænsninger for projektet vil fremgå af fokusgruppeinterviewene. 6. Projektets organisering 'Nem motion' er organiseret i Sundhedsforum og projektgruppen består af: Anne Hertz, Niels Rolf Jacobsen, Janne Laursen, Helle Martinsen, Vibeke Reiter og Rikke Engell med hjælp fra kommunikationsgruppen. 7. Tidsramme Projektet foregår i tre faser: Fase 1: Forår 2010 Den indledende fase Forundersøgelse af behov hos målgruppen ved fokusgruppeinterview Undersøgelse af de muligheder og barriere, der kommer frem ved fokusgruppeinterviewene Det færdige projektoplæg forelægges direktionen i starten af foråret 2010 Fase 2: Sommer 2010 Påbegyndelse af selve projektet 'Nem motion' Kommunikationsstrategi gangsættelse af lokale aktiviteter Fase 3: Efterår 2010 ndsamling af lokale aktiviteter Opmærksomhed i den lokale presse jvf. kommunikationsstrategien Aktiviteterne er i gang og evalueres 8. Økonomi/ressourcer Fase 1: Den indledende fase Der vil blive foretaget fokusgruppeinterview af en times varighed. nklusiv forberedelse og fortolkning af data forventes et behov for i alt 20 medarbejdertimer. Dette holdes inden for de nuværende rammer for medarbejderressourcer. Herefter vil de aktiviteter, der bliver sat i gang efter input fra fokusgruppeinterviewene, vise behovet for økonomi og medarbejderressourcer i projektet. Side 2 af 3

62 Eventuelle midler findes på 'Sundhed of forebyggelse'. Yderligere bevilliger søges via fonde og puljer. 9. Evaluering løbet af og ved afslutningen af projektet vil projektgruppen evaluere følgende: Hvordan projektet er forløbet hvilket omfang det er lykkedes at få fat i målgruppen Om forældre i målgruppen er gået i gang med at motionere Fastholdelse - hvor mange er fortsat aktive? Side 3 af 3

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010 Referat onsdag den 5. maj 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Ansøgning om tilskud med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger 2016 Mål- og indholdsbeskrivelse Mål- og indholdsbeskrivelserne indeholder anvisninger til det pædagogiske arbejde som skal udføres i

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013

Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Vurdering af Skovbrynets ansøgning om etablering af modulordninger og akutpladser 8. oktober 2013 Ansøgningen Ejerne af privat institutionen Skovbrynet har ansøgt om at etablere modulordninger og akutpladser

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere