Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne"

Transkript

1 Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne April 2009 Byggeriets Uddannelser

2 Der er i efterår 08 og forår 09 gennemført en besøgsrunde på samtlige tekniske skoler, der udbyder de uddannelser på bygge- og anlægsområdet, hvor organisationerne 3F, TIB og Dansk Byggeri sammen har et medansvar. Det drejer sig om uddannelserne og specialerne: Tømrer, Gulvlæggere, Tækkemænd, Alutømrer, Anlægsstruktører, Bygningsstruktører, Brolæggere, Tagdækkere, Murere, Stenhuggere og Stukkatører. Der er sået et frø der kan høstes om 10 år, citat underviser i Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse på en teknisk skole. Når niveauet og holdningerne bliver hævet for alle nyudlærte elever, vil det på sigt slå igennem i et bedre arbejdsmiljø, større sikkerhed og færre skader, nedslidning og ulykker. Målet for skolernes undervisning og den færdiguddannede er at opnå kompetencen til at indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden. Dette har langt de fleste af de besøgte skoler honoreret og opfyldt ved at lade alle deres elever på uddannelserne gennemføre Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse med certifikat som skolens undervisningstilbud og imødekommelse af målet. Bygge og anlægsområdet vil således få tilført et stadigt stigende antal nyudlærte, der har en solid grundlæggende forståelse og kompetence til at deltage i sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet. den almindelige undervisning, der gennemføres på grund- og hovedforløbene. Besøgsrunden er gennemført som en dialog mellem skolen, de lokale uddannelsesudvalg, underviserne og de nævnte faglige organisationer. Det har været en frugtbar dialog for alle involverede, hvor mange gode vinkler og ideer er båret videre fra skole til skole. Besøgsrunden har vist en fælles holdning på skolerne og i de lokale uddannelsesudvalg for at hæve niveauet omkring arbejdsmiljøet og sikkerhedsuddannelsen Ca ca ca ca ca Baggrunden for besøgsrunden skal findes i de seneste års forstærkede og fælles indsats på arbejdsmiljøområdet, hvor organisationerne 3F, TIB og Dansk Byggeri har taget en lang række initiativer både på uddannelserne, overenskomstområdet og efteruddannelserne. Herunder et fælles ønske om at hæve den undervisning, som eleverne i uddannelserne får, til det niveau, der er beskrevet i Arbejdsmiljøuddannelsen med certifikat. Disse uddannelser har som omtalt ved den seneste uddannelsesrevision forstærket den undervisning, der skal gennemføres på de tekniske skoler omkring arbejdsmiljø og sikkerhed. Der er således nu to ugers obligatorisk undervisning på samtlige de berørte uddannelser. Og arbejdsmiljø og sikkerhed indgår fremover som en integreret del af de afsluttende prøver og derved også i Der er på nogle skoler blevet rejst kritik og stillet spørgsmål til selve konstruktionen især det manglende samspil mellem Arbejdstilsynets regelsæt og UVM s regelsæt for undervisningen i Arbejdsmiljøuddannelsen dette opleves af skolerne som besværligt og fordyrende. 3F, TIB og Dansk Byggeri er opmærksomme på problemstillingerne og vil arbejde på at finde egnede løsninger, men allerede nu har hovedparten af skolerne fundet deres egne måder at tackle problemstillingerne på. Det kan der læses om i denne redegørelse, som er et forsøg på at samle op på disse ideer og vinkler for at videregive inspiration og ideer til andre måder at gennemføre og organisere undervisningen omkring Arbejdsmiljøuddannelsen, sikkerhed og arbejdsmiljøundervisningen. 3F, TIB og Dansk Byggeri takker for denne positive opbakning, man er blevet mødt med på besøgsrunden. 2 Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

3 Hvorfor forstærket indsats på ungdomsuddannelserne på bygge og anlæg? Uddannelserne og arbejdsområdet skal være attraktive og sikre for at tiltrække unge til området, og der skal i forbindelse med de unges uddannelsesvalg være tryghed til, at der arbejdes aktivt for et godt og højtprioriteret sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø. Desværre har statistikkerne for især de unge nyudlærte i flere år vist, at der sket forholdsvis mange skader og ulykker for netop denne gruppe, når de begynder at arbejde på egen hånd i branchen. Samtidigt har den meget omtalte Herning-undersøgelse, der har været blæst godt op i medierne, påstået at langt størstedelen af eleverne i uddannelserne får en eller flere skader og ulykker i deres uddannelsesforløb og at næsten alle grundforløbselever kommer til skade allerede på grundforløbet. Men at skolerne ikke har kunnet genkende det billede, som undersøgelsen tegner, og at grundlaget i undersøgelsen for at registrere en skade kan diskuteres i forhold til graden og alvorlighed, ændrer ikke ved det faktum, at der i offentligheden er tegnet et skræmmende billede af en særdeles farlig branche. Det er derfor vigtigt, at alle parterne omkring uddannelserne forsat gør en fælles indsats for at løfte sikkerheden og arbejdsmiljøet og lige så vigtigt at denne indsats bliver signaleret ud til de unge, deres forældre og virksomhederne. Det skal være tydeligt, at branchen og skolerne gør en stor indsats omkring dette, så branchen kan fremstå som attraktiv og spændende uden frygt for skader og ulykker. Desværre er der ikke mulighed for at gøre Arbejdsmiljøuddannelsen til en generel og fastsat bestemmelse i uddannelserne fra centralt hold. Muligheden for at gennemføre uddannelsen ligger på den enkelte skole, som den enkelte skoles udbud af undervisningen efter de lokale undervisningsplaner. Disse i samarbejde med og med opbakning af det lokale uddannelsesudvalg. Hvordan undervises der på grundforløbene? På besøgsrunden har det vist sig, at skolerne i store træk har lagt vægt på de samme emner og temaer for den undervisning, der gennemføres på grundforløbene. Disse emner og temaer lever også op til det indhold, der beskrives i grundfaget arbejdsmiljø. Der arbejdes med: at holdningsbearbejde eleverne, så de bliver opmærksomme på deres egen sikkerhed, arbejdsmiljø og sikkerhed i almindelighed samt det fælles ansvar, det er, at være flere der arbejder sammen om arbejdsopgaver. at lære eleverne at betjene håndværktøj og diverse hånd- og stationære maskiner efter sikkerhedsanvisninger, før de overhovedet må arbejde med dem. Her er der skoler, der lægger et kursusforløb ind i undervisningen, hvorved eleverne får et kørekort til at arbejde med maskinerne. Afviklingen af kurset spænder fra gennemgang, besvarelse af opgaveskemaer eller ved at eleven viser sin beherskelse af maskinerne foran andre elever og underviseren. Flere steder skal dette bevis bæres synligt i praktiklokalerne, så det er tydeligt, at de er klar over, hvad der er rigtigt og forkert. at eleverne lærer at bruge de almindeligste personlige værnemidler briller, sikkerhedssko, støvmasker m.m. at lære eleverne, hvad en APV er, samt at de skal udarbejde en APV i forbindelse med arbejdsopgaverne og i virksomheden. Her udarbejder eleverne på flere skoler en simpelt APV over emner og temaer i forbindelse med deres arbejdsopgaver og faglokaler. at eleverne selvstændigt finder anvisninger og sikkerhedsforskrifter på relevante hjemmesider og i opslagsværker. Dette er også i fin tråd med de krav, der er til elektroniske informationsøgning andetsteds i uddannelsesbekendtgørelserne. at eleverne arbejder med at inddrage sikkerhed og arbejdsmiljø i deres planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i praktiklokalerne. Samt lære at gøre rede for dette. at eleverne lærer hensigtsmæssige arbejdsstillinger og ergonomiske hensyn i forbindelse med deres arbejdsopgaver i praktiklokalerne. at eleverne lærer relevant førstehjælp i forbindelse med de almindeligste skader og ulykker på arbejdsområdet snitsår, øjenskylning m.m. at eleverne får en begyndende forståelse af en sikkerhedsorganisation og arbejdsfunktionerne hos en sikkerhedsrepræsentant. Her er der især på skolen i Vejle med succes udviklet en model, hvor grundforløbseleverne hver uge samles til en fælles gennemgang af ugens oplevel- Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne 3

4 ser og arbejdsopgaver. Her vælges en gruppe elever, der på ugentlig basis skal observere og foretage sikkerhedsrunderinger i løbet af undervisningen, for på næste uges fællesmøde at fremlægge de problemer og arbejdssituationer, de har mødt. Endvidere bruges der så også tid på fælles gennemgang af særlige problemstillinger. Herved inddrages elever og der skabes fokus på dagligdagen. Mange skoler bruger folk udefra med erfaringer på arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet. Det kan være folk fra Arbejdstilsynet, lokale sikkerhedsfolk fra virksomheder. Disse besøg giver både eleverne et indtryk af den dagligdag de skal ud i, samt at der rent faktisk foregår et organiseret arbejde for at sikre og forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden. Endvidere kan denne kontakt måske også være med til at give eleverne en anden oplevelse af det organiserede sikkerhedsarbejde, end at det er en påtvungen og udefrakommende kontrolinstans. Skolerne kan også fremover trække på folk fra det nye tiltag, organisationerne har igangsat med et mobilt rådgivningsteam BamBus, som virksomhederne kan få besøg af i forbindelse med deres konkrete arbejdsopgaver og byggesager. Bambus kan kontaktes af skolerne på tlf Skolerne er også i gang med at planlægge og gennemføre de afsluttende projektprøver for grundforløbseleverne. Her vil arbejdsmiljø og sikkerhedsspørgsmålene blive inddraget som en fast del af elevernes afleveringer og indgå i den fremlæggelse af opgaverne, som skal bedømmes. Hvordan skabes der fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i undervisningen og på skolen? Som det er nævnt, er det af stor betydning, at der gøres opmærksom på den forstærkede indsats for bedre arbejdsmiljø og sikkerhed både på skolerne og i uddannelsen. Derfor er det også vigtigt, at eleverne oplever, at der også er en synlig sikkerhedsorganisation på skolerne. Eleverne må kunne se indsatsen på skolen, vide hvem der er i sikkerhedsudvalget, hvor det kan kontaktes m.m. Samt også vide, hvordan de selv kan få indflydelse på afviklingen af undervisningen med hensyn til skolens generelle arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde. På flere skoler inddrages eleverne i skolens sikkerhedsorganisation med deltagelse af enten elevrepræsentanter eller repræsentanter fra de igangværende hold. Selvfølgelig ikke på det helt formelle plan, men for at tydeliggøre, at det er noget, der også prioriteres på skolen. På skolen på Bornholm er der skolens sikkerhedsrepræsentant deltager på møderne i det lokale elevråd og elevrepræsentanter herfra er omvendt repræsenterede i skolens sikkerhedsorganisation under behandlingen af emner, som vedrører dem. Det er også meget vigtigt, at der er en tydelig sammenhæng mellem de undervisere, der gennemfører arbejdsmiljø og sikkerhedsundervisningen på grundforløbene og hovedforløbet, og de undervisere, der ellers underviser i teori eller praktik samme sted. Nogle skoler har gjort en ekstra indsats for at skabe forståelse indbyrdes mellem faglærerne, så alle har den samme holdning til, hvad der accepteres eller ej. Ellers er der ikke konsekvens i undervisningen og eleverne får et indtryk af tilfældighed, uklare opfattelser og manglende vigtighed. På enkelte skoler lader man andre faglærere følge undervisningen i Arbejdsmiljøuddannelsen på hovedforløbet, som en del af deres efter- og videreuddannelse. Derved sikrer man sig dels, at alle undervisere har certifikat på uddannelsen, og dels at det giver en fælles forståelse for afviklingen, så undervisningen her ikke isoleres til enkelte specialistlærere, mens alle andre ikke føler et ansvar. Det er vigtigt, at der i forbindelse med den oplysning skolerne på forskellig vis giver virksomhederne efter skoleforløbene skriftlig eller/og telefonisk huskes at gøre opmærksom på elevens forståelse og interesse i arbejdsmiljø og sikkerhedsspørgsmålene. Især omkring det skoleforløb, hvor skolen gennemfører selve Arbejdsmiljøuddannelsen, bør der gøres en særlig indsats for at oplyse virksomheden om elevens erhvervelse af kompetencen i både indkaldelse og den opfølgende information. Her har enkelte skoler laver en særlig informations- 4 Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

5 folder og materiale om Arbejdsmiljøuddannelsen til virksomheden, som sendes ud i forbindelse med indkaldelsen til skoleforløbet. Skolerne bør også signalere tydeligt på deres hjemmesideafsnit for bygge- og anlæg, at skolen rent faktisk udbyder undervisningen med særligt kvalificerede undervisere og på et særdeles højt niveau endog ud over det formelt krævede. Dette er særlig vigtigt over for de unge, der gerne skulle vælge uddannelserne på bygge- og anlæg. Og måske især deres forældre? Samtidigt er det et stærkt signal om skolens prioritering af arbejdsmiljø og sikkerhedsområdet. De lokale uddannelsesudvalg og 3F, TIB og Dansk Byggeri skal også gøre et aktivt informationsarbejde på deres møder for at gøre opmærksom på den forstærkede indsats, der gøres på erhvervsuddannelserne for at højne niveauet og vigtigheden af at støtte op bag eleverne. Hvordan med Arbejdsmiljøuddannelsen på hovedforløbene? Da langt hovedparten af skolerne i dag udbyder Arbejdsmiljøuddannelsen til eleverne på de omtalte uddannelser for derved at holde et højt niveau og opfylde den undervisning, der er bestemt i bekendtgørelse og uddannelsesordning, vil forholdene omkring dette blive behandlet her. Arbejdsmiljøuddannelsen gennemføres de fleste steder inden for et skoleophold. Enkelte steder i fem sammenhængende dage på et skoleforløb. Men for det meste deles uddannelsen med tre dage i begyndelsen af forløbet og de sidste to dage senere på skoleopholdet efter, at eleverne har arbejdet med deres selvstændige og virksomhedsrelevante opgave, som er et krav til gennemførelsen af Arbejdsmiljøuddannelsen. Arbejdsmiljøuddannelsen på de 37 timer bliver på nogle skoler fordelt over flere dage med færre lektioner dagligt. En del skoler gennemfører eller overvejer at gennemføre de første tre dage i skoleopholdet og efterfølgende indkalde eleverne til de sidste to dage kombineret med en uges valgfri specialefag efter, at de har været tilbage i virksomheden og arbejdet med deres opgave. Og så er der skoler, der indkalder eleverne til Arbejdsmiljøuddannelsen selvstændig uden for de ordinære skoleophold. Et par skoler har efter aftale i det lokale uddannelsesudvalg trukket en uges undervisning ud af 3H (tømrer) og forlagt Arbejdsmiljøuddannelsen til den lokale fagforenings lokaler stadig med brug af skolens undervisningsplan og underviser. Herved sættes der særligt fokus på indholdet og eleverne har været meget positive og deltagende i denne anderledes ramme. Den ydre tidsmæssige og formelle ramme for Arbejdsmiljøuddannelsen er, at den skal afvikles inden for en maksimal periode på 15 uger fra start til slut, så der er mange muligheder for den tidsmæssige planlægning af forløbet. Besøgsrunden viser, at det er væsentligt for den bedste afvikling af Arbejdsmiljøuddannelsen og elevernes udbytte heraf, at det lokale uddannelsesudvalg har en god drøftelse af forskellige måder at gennemføre uddannelsen efter de lokale forhold. Det er de lokale muligheder og overvejelser i samråd med det lokale uddannelsesudvalg, der bestemmer det optimale forløb. Her kan ikke angives en rigtig afvikling. Det skal bare overvejes nøje, hvordan man vil afvikle Arbejdsmiljøuddannelsen, da der er muligheder for forskellige løsninger. Besøgsrunden viser også med al tydelighed, at en anden væsentlig drøftelse i uddannelsesudvalget er inddragelsen af elevernes virksomhed og arbejdssituation. Det er værd at overveje, hvordan den selvstændige og virksomhedsrelevante elevopgave kan tage udgangspunkt og bakkes op i elevens virksomhed. Her er det givetvis bedre, når eleven har mulighed for at inddrage virksomheden. For jo mere virksomheden og eleven har haft mulighed for at tale om opgaven, jo bedre vil elevens udbytte af uddannelsen være. Og det er også en mulighed for at gøre uddannelsen synlig for virksomhederne. Det er derfor værd at overveje, hvordan dette samspil fremmes, når den tidsmæssige ramme for afviklingen af uddannelsen drøftes i uddannelsesudvalget. Det har været en gennemgående erfaring, at der bør gøres meget for at få virksomhederne inddraget i uddannelsen og til at få et samspil mellem elev og dennes virksomhed omkring elevens Arbejdsmiljøuddannelse. Kan man evt. bede virksomheden i indkaldelsen til skoleopholdet om i samarbejde med eleven at finde en relevant problemstilling i virksomheden, som eleven kan arbejde med i sin selvstændige opgave? Gør skolen nok ud at informere virksomheden efter skoleopholdet om, at eleven faktisk har Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne 5

6 opnået en væsentlig kompetence som kan bruges aktivt i virksomhedens arbejdsmiljø- og sikkerhedsindsats? Kunne man foreslå virksomheden, at eleven fik virksomhedens APVér med til skoleopholdet? Kunne eleven knyttes til en sikkerhedsperson i virksomheden i praktikperioden op til skoleopholdet? Disse muligheder kan man forsøge at lægge op til ved at fremhæve uddannelsen i indkaldelsen til skoleopholdet. Hvis dette gøres systematisk, kan man på sigt gøre dette til en almindelig omstændighed for virksomheden i forbindelse med dette skoleophold. Der har i andre sammenhæng været ønsker om et tættere samspil mellem skole, virksomhed og elev med udgangspunkt i virksomhedens opgaver og dagligdag. Her er gennemførslen af Arbejdsmiljøuddannelsen måske meget oplagt? En af erfaringerne med gennemførelsen af Arbejdsmiljøuddannelsen har været, at det psykiske arbejdsmiljø, måderne at tale og behandle hinanden på i virksomhederne optager mindst lige så stor en del af elevernes interesse, som det mere håndgribelige med praktiske foranstaltninger og sikkerhedsanvisninger. Dette bør underviserne have øje for og med i deres planlægning af indholdet i skolernes udbud af Arbejdsmiljøuddannelsen. Det nyudviklede materiale fra BAR, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og anlæg, kan med fordel anvendes. Se Der er generelt stor tilfredshed med de bøger, som de faglige udvalg har lagt i elevernes bogpakker til at bakke op om skolernes gennemførsel af Arbejdsmiljøuddannelsen. Disse grundbøger suppleres på skolerne med materialerne og film fra BAR Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og anlæg. Endvidere kan en del af de materialer, der er udviklet til efteruddannelseskurserne på bygge og anlæg anvendes. På skolen i Horsens eksperimenteres der med elektronisk undervisningsmateriale i Second life, hvor eleverne bevæger sig og gennemfører kommunikation og arbejde omkring sikkerhed og arbejdsmiljø i et elektronisk byggepladsmiljø. Der er også stor tilfredshed med de årlige fælleskurser, hvor alle Arbejdsmiljøuddannelses underviserne har mulighed for at være sammen i to dage. Her bliver skabt et solidt netværk og udvekslet megen inspiration til måder at gennemføre undervisningens temaer på. Fra problemer til udfordringer. Arbejdsmiljøuddannelsen kræver de 37 timers tilstedeværelsesundervisning med en underviser på i hele tiden. Dette lægger selvfølgelig inden for den tidsmæssige ramme, som er beskrevet i loven om erhvervsuddannelserne, men kræver flere ressourcer end almindelig undervisning med et lavere lektionstal og selvstændige elevarbejder af forskellig omfang. Samtidig er der udgifter til især uddannelsen af en underviser, samt en løbende beløb til uddannelsesplan, udstedelse af certifikat m.m. Disse ressourcer belaster den øvrige undervisning, men er i sidste ende en prioritering af indsatsen. Dertil er der strammere krav til det maksimale antal elever på 20. Her skal det dog bemærkes, at der ikke er nogen grund til ikke at blande eleverne fra de forskellige uddannelser, så holdene altid er fyldt helt op. Det kan endog være en fordel at gennemføre undervisningen med mulighed for at få flere problemstillinger og samarbejdsflader samlet. Dette vil måske afspejle almindelige bygge og anlægsopgaver, hvor flere fag skal få byggeprocessen til at fungere. Hvis arbejdsmiljøuddannelsen afvikles uden for de egentlige skoleophold vil det måske være lettere planlægningsmæssigt, at få fyldt holdene med så mange elever af gangen? Arbejdsmiljøuddannelsen er gennemført med blandede hold af elever på hovedforløbet og folk fra virksomheder, der er valgt til sikkerhedsrepræsentanter der. Der er blandede erfaringer hermed fra flere skoler. På en af skolerne fandt man, at der var for stor forskel på forventninger og forudsætninger hos kursisterne. Men en del andre steder har dette samspil været givende for indholdet og afviklingen af uddannelsen. Og bestemt noget, de pågældende skoler ville fortsætte med. Det kan være ydre omstændigheder, der gør udslaget? Så det er nok bedst, at de enkelte skoler gør deres egne erfaringer og overvejelser med det. Endelig er der krav om erfaring med sikkerhed og arbejdsmiljø fra en sikkerhedsorganisation. Her er det nok værd at bemærke, at det kan være en af de kompetencer, man skal se særligt på i forbindelse med ansættelse af nye faglærere i fremtiden. 6 Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

7 Arbejdsmiljøuddannelsen meget aktivt i skolernes område. Skolerne har også mulighed for at benytte sine undervisere internt på skolen, når der her skal uddannes repræsentanter til skolens egen sikkerhedsorganisation. Herved kan der spares penge til uddannelsen. Dette er der allerede skoler, dermed fordel har benyttet sig af. Der har været besvær med at få godkendt underviserens kompetencer og forudsætninger i forhold til de krav, der er fastsat af Arbejdstilsynet. Her er der nu erfaringer med at få godkendelsen på plads. Så det kan være en fordel at kontakte det etablerede samarbejde mellem skolerne og Dansk Byggeri for at få den nødvendige hjælp. 3F, TIB og Dansk Byggeri er opmærksomme på vanskelighederne og vil presse på for at smidiggøre bestemmelserne. Men der kan ikke gives lovning på dette. Besværlighederne til trods er de fleste skoler allerede nu i gang med at uddanne flere undervisere. Hvad kan skolerne ellers bruge Arbejdsmiljøuddannelsen og undervisererne til? Når skolen har en godkendt underviser til at gennemføre Arbejdsmiljøuddannelsen, er det oplagt at udbyde kurset til virksomhederne i lokalområdet, hvor der til stadighed vil være et behov for at uddanne sikkerhedsrepræsentanter. Dette initiativ er der mange skoler, der allerede benytter sig af i dag eller planlægger at igangsætte i løbet af kort tid. Her kan skolen bruge det lokale uddannelsesudvalg til at gøre opmærksom på denne mulighed i lokalområdet. Enkelte skoler har valgt at satse målrettet på kursusmulighederne omkring arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette både i form af de gældende sikkerhedsbelagte certifikatkurser i AMU-programmet og ved at udbyde Det kan måske også i forbindelse med de løbende efter- og videruddannelse af skolens faglærere være en overvejelse værd, som det også er omtalt tidligere, at give alle faglærere en opgradering, hvor alle faglærerne har tilsvarende kompetence og indsigt. I den forbindelse skal skolerne også overveje, at kommende prøver vil indeholde en mundtlig fremlæggelse af en fagteoretisk problemstilling. Og der i denne fremlæggelse er krav til at eleven skal behandle tilhørende sikkerheds- og arbejdsmiljøproblematikker. Dette er pt. fastsat i bestemmelserne for Træfagenes Byggeuddannelse og vil også inden for en overskuelig tidshorisont indgå i prøverne for de andre uddannelser. Dette vil betyde, at de elever, der skal føres til mundtlig eksamen af deres faglærer og lokale skuemestre, vil præstere viden og indsigt i deres besvarelser svarende til det niveau, som de har lært i Arbejdsmiljøuddannelsen. Her er det derfor vigtigt, at faglæreren kan matche elevernes niveau. Der vil i de kommende år blive lagt stor vægt på at få udviklet efteruddannelsesområdet for de berørte uddannelser. Her vil det erfaringsmæssigt være kurser i arbejdsmiljø og sikkerhed, der vil være de almindeligste ønsker. Her vil der kunne etableres lokale netværk af virksomheder i skolens område, der kan søge midler i den Udviklingsfond, som 3F, TIB og Dansk Byggeri har etableret til at sætte skub i efteruddannelsesområdet. Fx kunne man udbyde kurser i APV for små og mellemstore virksomheder, hvor lokale virksomheder på kurset får mulighed for at udarbejde egne APV er til deres virksomheder. Omkring Arbejdsmiljøuddannelsen vil alle udlærte elever, der er ansat i overenskomster mellem Dansk Byggeri, 3F og TIB efter endt uddannelse, blive kontaktet med henblik på følge det to dages overenskomst aftalte opfølgningskursus, der er særligt udviklet til dette (AMU-uddannelsesmål ) Skolen bør derfor være opmærksom på at kunne håndtere disse kursister. I almindelighed vil det være oplagt at benytte de undervisere, der er særligt uddannede i Arbejdsmiljøuddannelsen til skolens indsats på efteruddannelsesområdet omkring arbejdsmiljø og sikkerhed. Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne 7

8 Hvem står bag redegørelsen. Redegørelsen er udarbejdet af fire af de deltagende repræsentanter for organisationerne og uddannelserne, som også gerne vil takke for de gode snakker på skolerne. Man er velkommen til at kontakte os, hvis der er brug for uddybende spørgsmål. Venlig hilsen Steen Boesen, 3F Telefon Freddy Hansen, TiB, BAR Telefon Per Stig Jørgensen, Dansk Byggeri Telefon Torsten Poulsen, Byggeriets Uddannelser Telefon Bilag Aftalen dækker: At der undervises efter en godkendt og gennemprøvet uddannelsesplan. At der løbende følges op på de obligatoriske evalueringer af undervisningen. At de kvalitetskrav, som EVA stiller til undervisningsmetoder, underviserkvalifikationer og fagligt indhold følges. At underviseren vil blive introduceret i Dansk Byggeris koncept og undervisningsmetoder. At der er en løbende kontakt til den enkelte underviser, samt indbyde underviseren til deltagelse i Dansk Byggeris elektroniske lærerværelse. At gennemførelsen af det obligatoriske to dages seminar sikres for skolernes arbejdsmiljøundervisere. At der oprettes geografiske netværk mellem underviserne. Hvad ligger der i skolernes fælles aftale med Dansk Byggeri? Det fælles skolekontaktudvalg mellem de tekniske skoler og Byggeriets Uddannelser har forhandlet en aftale med Dansk Byggeri om den obligatoriske uddannelsesplan, netværk og ajourføring af de berørte undervisere, som også er gældende for de andre uddannelser. Efter aftalen indgår den enkelte skole en aftale med Dansk Byggeri, der afregnes med et ensartet beløb pr. elev, der undervises efter den aftalte uddannelsesplan. Dette beløb forhandles fremover af skolekontaktudvalget og Dansk Byggeri. Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, København NV Telefon

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere