CERTIFICERET ARBEJDSMILJØ MENTALTRÆNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CERTIFICERET ARBEJDSMILJØ MENTALTRÆNER"

Transkript

1 CERTIFICERET ARBEJDSMILJØ MENTALTRÆNER ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN 6DAGESUDDANNELSE Enuddannelsemedfokuspåmotivation,trivselogarbejdsglæde,dergiverdigkompetencertilatkunneindgåi samarbejdetienarbejdsmiljøorganisation AMO hvorformåleteratsikreetgodtarbejdsmiljø,skabe arbejdsglædesamtvedvarendetopresultater! 9 DenlovpligtigeArbejdsmiljøuddannelseeranerkendtafArbejdstilsynet AT.Formåletmeddenobligatoriske arbejdsmiljøuddannelseforarbejdsmiljørepræsentanterogarbejdsledere,derermedlemmeraf arbejdsmiljøorganisationen,eratstyrkedetforebyggendearbejdeogateffektiviserearbejdsmiljøorganisationens arbejde.uddannelsensikrer,atarbejdsmiljørepræsentanterogarbejdslederefårdenfornødnevidenom arbejdsmiljøogmetodertilatvaretagesikkerheds ogsundhedsmæssigeopgaver.uddannelsenmedvirker endvideretil,atsamarbejdetomarbejdsmiljøskerpåensystematiskmåde,bådepådetoperationelleogdet strategiskeniveau.uddannelsengiversåledesarbejdsmiljørepræsentanterogarbejdslederekompetencertilat medvirketilatintegrerearbejdsmiljøivirksomhedensstrategiskeledelseogdagligedrift. Uddannelsenertilrettelagtsåledes,atkursusdeltagerneopnårenhelhedsorienteretforståelseaf arbejdsmiljøområdetgennemundervisning,dertagerudgangspunktidinegenhverdagogmedenpraktisktilgangtil lovgivning,begreberogværktøjer.itillægtildenlovpligtigeuddannelse,harviinkorporeretdestærkeste mentaltræningsteknikkersåledesdubliverklædtpåtil,atdeltagei,samtledeenforandringsproces& implementering,entensomformand,dagliglederellerrepræsentantiarbejdsmiljøorganisationen. Indhold Certificeretarbejdsmiljømentaltræner...1 Arbejdsmiljøuddannelsen 6dagesuddannelse...1 Indholdpåuddannelsen...2 Udbytte...2 Målgruppe...2 Opbygningafuddannelsen...3 Projektarbejde&Forberedelse...3 Eksamenogbedømmelse...3 Personprofilanalyse...3 Lokation...3 Overnatning...3 UddannelsesbeskrivelsesomPDF fil...4 Kursusdatoerogtilmelding...4 Prisforuddannelsen...4 Undervisere...5 SpørgsmåltilUddannelsen...5 Kursusbetingelser...5 CertificeretLeanMentaltrænerUddannelse Side1af5

2 INDHOLDPÅUDDANNELSEN Principperforsamarbejde,formidlingogpædagogiskevirkemidler,derkananvendesi arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøorganisationensopgaverogfunktionivirksomhedenihenholdtilbekendtgørelseom samarbejdeomsikkerhedogsundhed,herunderdeltagelseidenårligearbejdsmiljødrøftelse Strukturerpåvirksomheden,somarbejdsmiljøorganisationenindgåriogsamarbejdetiforbindelsehermed Arbejdsmiljøorganisationenssamarbejdsrelationertilandrearbejdsmiljøaktører,herunder arbejdsmiljørådgivere,branchearbejdsmiljøråd,arbejdstilsynetm.v. Arbejdsmiljøorganisationensplanlægningoggennemførelseafdetforebyggendearbejdsmiljøarbejdei virksomheden Arbejdsmiljøorganisationensopgaverirelationtilulykker,nærved ulykker,sundhedsfarerogløbende forbedringer Metoder,somkananvendesidetforebyggendearbejde,herunderbetydningenafpositive arbejdsmiljøfaktorer,arbejdsmiljøgennemgange,tjekskemaeroglignenderedskaberforidentificeringaf arbejdsmiljøproblemer,inddragelseafindikatorerpåarbejdsmiljøproblemer,udarbejdelseaf arbejdspladsvurderinger,herunderinddragelseafsygefraværsamthandlemulighedervedrørendedet psykiskearbejdsmiljø Mentaltræningsteknikkerdersikreratdelærteteorierkanoverførestilpraksis,samtudbredesi organisationen Analyseafhvilkeelementeriorganisationskulturenderpåvirkeretpositivtforandringsparatmiljø,således organisationenkandriveeteffektivtogpositivtarbejdsmiljøarbejdefremadrettet Psykiskarbejdsmiljø,herunderhvilkefaktorer,derpåvirkerbådepositivtsamtnegativt,oghvilkemetoder ogværktøjerkantagesianvendelseforatsikreetpositivtogbehageligtarbejdsklima,dermedfører arbejdsglæde,positivemedarbejdereogvedvarendetopresultateriorganisationen. UDBYTTE Øgetarbejdsglæde,livskvalitetogoverskudihverdagen VidenomLovgivning,værktøjerogmetodertilatsikreetpositivtogeffektivtarbejdsmiljøarbejde Enpersonlighandlingsplanfordinegenresultatskabelse Træningiforudsætningerneforetsuccesfuldtarbejdsmiljøarbejde Mentaltræningsteknikkertilatsikrearbejdsglædeogvedvarendetopresultater Øgeteffektivitetmedfokuspåtrivselogarbejdsglæde 3timerskonsulentbistandiegenvirksomhedefteruddannelsen MÅLGRUPPE ArbejdsmiljøMentaltrænerUddannelsenhenvendersigtilmedarbejdereogledere,derarbejdermed arbejdsmiljørelateredeopgaveridagligdagen,skaligangmedenarbejdsmiljøproces,ellerblotønskeratrustesigtil fremtidenskravogudfordringer.deterenfordel,menikkeetkrav,hvisduharmulighedforatarbejdemed arbejdsmiljørelateredeopgaverivirksomhedenunderuddannelsen. Selverfarneledereogmedarbejderekanfåstortudbytteafuddannelsen,daviharkombineretdenmedde stærkestementaltræningsteknikkerforderigennematsikrearbejdsglædeogvedvarendetopresultater. CertificeretLeanMentaltrænerUddannelse Side2af5

3 OPBYGNINGAFUDDANNELSEN Modul1 2dage ArbejdsmiljøOrganisaRonen Opbygning,funk]onogopgaver Lovgivningenpåområdet Arbejdsmiljødrø^else ArbejdsPladsVurdering "APV" Forebyggelse Modul2 2dage Mentaltræningsteknikker Kommunika]on Mo]va]on Forandringsledelse Konflikthåndtering Løbendeforbedringer Modul3 2dage Psykiskarbejdsmiljø Trivsel,Effek]vitetogArbejdsglæde Stressforebyggelseoghåndtering OmsæVelæringRlegenvirksomhed AMOarbejdet Runderingerogaudits Netværkogvidensdeling PROJEKTARBEJDE&FORBEREDELSE Efterhvertmodulskalduforventeatarbejdemedenselvvalgt Case ivirksomhedenpå½ 1dag.Projektarbejdet dannergrundlagfordinprojektopgaveogvildermedogsåindgåidensamledebedømmelseafdinpræstation. EKSAMENOGBEDØMMELSE Undervejslaverduditegetprojekt.Entenetprojektfradinarbejdspladsellerencasesomviudleverertildig.Som afslutningpåforløbetaflevererduprojektopgaven,ogvigiverfeedbackpåden. Formåletmedprojektopgaveneratfåkonstateretihvilkengrad,duharforståetlovgivning,principper,metoderog anvendelseafdemesteffektiveværktøjer.herudoverlæggervivægtpåatduformåratoverføredetlærtetilpraksis ietforandringsøjemed,sådukanhjælpeorganisationenmedatskabearbejdsglædeogvedvarendetopresultater. PERSONPROFILANALYSE Underuddannelsenudfærdigervisammenenadfærdsprofil.Denneprofilgiveretbilledeaf,hvilkenforetrukken arbejdsstilduogdinemedstuderendehar,hvilketsikrerdig,atvived,hvorduskalfokuseredintræningogudvikling foratopnådineegnetopresultater. Profilenviserdinestyrkerogbegrænsninger,kommunikationsstil,værdifororganisationen,hvaddermotiverer, grundlæggendefrygtoghvordanduagereripressedesituationer. Arbejdetmedadfærdsprofilernehjælperdigogsåmedlettereatkunneprioriterefremadrettet,sådubrugermindre tidpådårligeperformereogistedetfokusererpådet,dervirkelighjælpermedatdrivedigselvogorganisationen fremad. LOKATION ArbejdsmiljøMentaltræneruddannelsenafholdesløbendeiAalborg,Aarhus&København. OVERNATNING Kurserneafholdessomeksternatogevt.overnatningforetagespåegetinitiativ. CertificeretLeanMentaltrænerUddannelse Side3af5

4 UDDANNELSESBESKRIVELSESOMPDF FIL Downloaduddannelsesbeskrivelse ArbejdsmiljøMentaltræner somadobepdf fil. KURSUSDATOEROGTILMELDING Herunderfremgårholdmedledigepladser: Aarhus 14.03& Modul & Modul & Modul3 Aalborg Aktueltingenledigepladser,menkontaktosfornærmereinformationogreservation! København Aktueltingenledigepladser,menkontaktosfornærmereinformationogreservation! PRISFORUDDANNELSEN Selvomvi,itillægtildenlovpligtigeArbejdsmiljøuddannelse,harinkorporeret3ekstradage,hvorduintroducerestil destærkestementaltræningsteknikkersamtetstærktfokuspåeffektivitetogforandringsprincipper,såledesdu bliverklædtpåtilatsikreeteffektivtoggodtarbejdsmiljøidinegenorganisation,kanvitilbydeenyderst konkurrencedygtigprisforuddannelsen,daviselvfølgeligarbejderudfradeeffektiveprincipperogværdierviselv underviserudfra. Prisekskl.momspr.deltagererkr , ogdækkerfølgende: Danmarksenestearbejdsmiljøuddannelseafdennekaliber 6kursusdagemederfarneundervisere Evalueringogfeedbackgennemheleforløbet Opdateretundervisningsmateriale Individuelfeedbackpåprojektopgaven Netværkogsparring Garantiforlæringogøgeteffektivitet Forplejning 3timerskonsulentbistandtil/idinvirksomhedefteruddannelsen Alleuddannelsesdageerkl.9:00 16:00ogpåalledageservereskaffe,theogmorgenbrødfrakl.8: Derudoverserveresderfrokostogdervilværefrugtogisvandtilgængeligtheledagen. CertificeretLeanMentaltrænerUddannelse Side4af5

5 UNDERVISERE Vibrugeraltidflereunderviserepåuddannelsen,foratsikreengoddynamikogdethøjestefagligeniveau.Allevores undervisereharmangeårserfaringipraktiskarbejdemedarbejdsmiljøarbejde,lean,mentaltræning,ledelse, kommunikationogmotivation,ogeryderstkompetenteundervisere. SPØRGSMÅLTILUDDANNELSEN DuermegetvelkommentilatkontakteAlexChristensen,someruddannelsesansvarligforArbejdsmiljø yderligereinformationomuddannelsen. KURSUSBETINGELSER Fakturering:Umiddelbartefterkursustilmeldingenfakturereskursusafgiftenmedbetalingsfristpå8dage. Afbestilling:Skalskeskriftligtviamail.Vedafbestillingindtil3ugerførkursusstartrefunderes50%af deltagerbetalingen,hereftererderingenrefusion.dogmåvirksomhedengernesendeenandendeltageristedet. CertificeretLeanMentaltrænerUddannelse Side5af5

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Master i Miljø- og Arbejdsmiljøledelse DTU. Liv Starheim Programkoordinator Lista@dtu.dk

Master i Miljø- og Arbejdsmiljøledelse DTU. Liv Starheim Programkoordinator Lista@dtu.dk Master i Miljø- og Arbejdsmiljøledelse DTU Liv Starheim Programkoordinator Lista@dtu.dk Dagsorden Præsentation af de studerende Hvorfor miljø og arbejdsmiljø sammen? Uddannelsens formål Uddannelsesprincipper

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Kursuskatalog 2015 Arbejdsmiljøuddannelsen Jeres sparringspartner i arbejdsmiljø! Velkommen til vores kursuskatalog om arbejdsmiljøuddannelsen 2015 Hos os står arbejdsmiljøet højt på dagsordenen. Vi er

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Byggeriets projektlederuddannelse

Byggeriets projektlederuddannelse Byggeriets projektlederuddannelse I alt 6 kursusdage + Nohr- Con Diplom med sigte på IPMA Certificering Vi er glade for at kunne præsentere denne nye projektlederuddannelse, som dækker væsentlige dele

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Konflikt navigatør. En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand

Konflikt navigatør. En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand Konflikt navigatør En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand Ved Marcussen & Company Amagertorv 9, 4. Sal 1160 København K marcussen-co.dk Tag en certificeret

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

30 kursussteder i Danmark samt på Rhodos Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk og tysk

30 kursussteder i Danmark samt på Rhodos Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk og tysk 2009 30 kursussteder i Danmark samt på Rhodos Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk og tysk www.am-uddannelsen.dk Telefon: 70 107 706 tilmeld@am-uddannelsen.dk Storegade 31, 6700 Esbjerg Arbejdsmiljøuddannelsen

Læs mere

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik Praktisk lederuddannelse for transport og logistik En praksisnær lederuddannelse, som er skræddersyet og målrettet til transportbranchen. Udviklet af: ITD (International Transport Danmark) Danske Speditører

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere