Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)"

Transkript

1 BEK nr 1399 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for: 1) kosttilskud, 2) modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, 3) forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, 4) fødevarer til særlige medicinske formål og 5) kosterstatninger omfattet af bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse, hvor der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om: 1) næringsstoffer, 2) nye fødevarer og nye fødevareingredienser (novel food), 3) modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål samt kosterstatninger omfattet af bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol, 4) fødevaretilsætningsstoffer, 5) aromaer, 6) genetisk modificerede fødevarer eller 7) varestandarder og handelsnormer. 2. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for krav til specifikationer for identitet og renhed af alle næringsstoffer, der er tilsat fødevarer, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 3. I bekendtgørelsen forstås ved næringsstoffer: 1) vitaminer og mineraler og 2) andre stoffer end vitaminer eller mineraler, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. 1

2 Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Generelle tilladelser 4. Tilsætninger skal anvendes på de i bilag 1 anførte betingelser. 5. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer eller mineraler omfattet af bilag 1 eller 6, stk. 3, skal EU-producenten, EU-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke tilsætning af natrium og chlorid. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fødevarer, der er tilsat vitaminer eller mineraler, og som er markedsført inden den 20. juli 2016 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 7. december 2012 om slankekostprodukter. Stk. 4. Permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen. Individuelle tilladelser 6. Tilsætning af vitaminer eller mineraler, der er angivet i bilag 1, men som ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. 4, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. 7. Stk. 2. Vitaminer eller mineraler anmeldt i overensstemmelse med stk. 1, må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til pågældende produkt er anmeldt til Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin, vitamin B12, natrium og chlorid. 7. Anmeldelse til Fødevarestyrelsen, jf. 6, skal indeholde de i bilag 3, afsnit I, indeholdte oplysninger. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer eller mineraler til den specifikke fødevare. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan forlænge den i stk. 2 nævnte periode til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor. Stk. 4. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning i henhold til 6, stk. 1, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen. Stk. 5. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke i forbindelse med anmeldelsen har nedlagt forbud i henhold til 6, stk. 1, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning. Stk. 7. Anmeldte tilsætninger af vitaminer eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen. Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer 8. Er der i EU-lovgivningen, herunder i lovgivning om fødevaretilsætningsstoffer, fastsat renhedskriterier for anvendelse af relevante stoffer, gælder disse uanset formålet med tilsætningen. 2

3 9. For næringsstoffer, for hvilke der endnu ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen, gælder de renhedskriterier, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk Stk. 2. Tilsætning af næringsstoffer, der er anført i bekendtgørelsens bilag 2, men som ikke opfylder renhedskriterierne i dette bilag, skal godkendes af Fødevarestyrelsen, jf. stk Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3, afsnit II. Ansøgningen vedrører tilsætning af det pågældende næringsstof til det pågældende produkt. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for godkendelse af et næringsstof er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse i henhold til stk. 2 senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen, dog senest efter 3 måneder, hvis ansøgningen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, og denne vurdering indgår i ansøgningen jf. dog stk. 5. Stk. 5. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 4 nævnte periode til 6 måneder. 10. Hvis der for et næringsstof ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bekendtgørelsens bilag 2, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af internationale organer, indtil der er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bilag 2. Kapitel 4 Administration, straf og ikrafttræden 11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen. 12. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og bilag 2 med: 1) vitaminer eller mineraler, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-4, og 2) næringsstoffer, der er godkendt i henhold til 9, stk Med bøde straffes den, der overtræder 4, 5, stk. 1, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 4 eller 7, 8, 9, stk. 1 eller 2, 10, eller vilkår fastsat i medfør af 7, stk. 6. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er: 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 577 af 2. juni 2016 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer ophæves. Fødevarestyrelsen, den 28. november 2016 HANNE LARSEN / Evelyn Kozak 3

4 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved 98/48/EF. Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 4

5 Generelle tilladelser Bilag 1 Produktkategori Drikkevarer Læskedrikke 1) (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) Frugtsaft, grønsagssaft og lignende Læskedrikke 1) (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml Maksimalt indhold pr. 100 g eller 100 ml (som anført i næringsdeklarationen) Kalium Selen Kalium Selen Læskedrikke 1) (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand), hvor indholdet af protein udgør mindst 20 % af fødevarens energiindhold og energiindholdet er minimum 420 kj pr. 100 ml (100 kcal pr. 100 ml) Kalium Selen Læskedrikke (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) portioneret i mindre drikkeampuller, shots og lignende Kulhydrat-elektrolytdrikke 1) (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år) Kalium 0,8 µg 5,0 mg 65 mg 9,0 mg 1,1 mg 40 µg 80 mg 66,7 mg 31,5 mg 15 µg 0,8 µg 5,0 mg 65 mg 9,0 mg 2,0 mg 40 µg 80 mg 66,7 mg 31,5 mg 15 µg 0,8 µg 5,0 mg 65 mg 9,0 mg 1,1 mg 40 µg 80 mg 66,7 mg 61 mg 15 µg 0,6 mg 250 mg 1,0 µg 1,8 mg 26 mg 3,2 mg 0,28 mg 80 mg 50 mg 5

6 Zink 40 mg 0,3 mg Mælkebaserede drikkevarer samt vegetabilske alternativer hertil Mælk 1,5 µg Mælkebaserede drikkevarer (fermenterede og/ eller aromatiserede) Risdrikke Sojadrikke Morgenmadscerealier, brød, mel og gryn Morgenmadscerealier 1,5 µg 12 mg 0,42 mg 130 mg 0,75 µg 120 mg 0,75 µg 120 mg 4,2 µg 13 mg 1,2 mg 166 µg 8,0 mg Rugbrød 1,5 µg Hvedemel 5,3 mg 150 µg 390 mg 4,4 mg Grahamsmel 230 mg 6,3 mg Rugmel 430 mg 5,8 mg Blandingsmel (hvedemel/rugmel) Havregryn Fedtstoffer Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende) Phosphor Vitamin A Som anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet 280 mg 590 mg 900 µg 20 µg 20 mg Vegetabilske olier 5 µg Fermenterede mælkeprodukter samt vegetabilske alternativer hertil Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer) 4 µg 7,5 mg 120 mg Soja-, ris- og havrebaserede alternativer til fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer) 0,75 µg 120 mg 6

7 Glutenfrie produkter Glutenfrie brød- og melblandinger Glutenfrit brød Glutenfrie knækbrød og skorper 6,4 mg 0,6 mg 40 µg 8 mg 2,7 mg 0,3 mg 30 µg 130 mg 5,0 mg 4,5 mg 0,3 mg 50 µg 240 mg 9 mg Glutenfri müsli 2,6 mg Laktosefrie produkter Laktosefri mælk 2,0 µg Fermenterede laktosefrie mælkeprodukter (omfatter 1,0 µg ikke drikkevarer) Andet Smørepålæg baseret på gærekstrakt 160 mg 2500 µg Vegetabilsk chokolademousse 0,75 µg Vegetabilske produkter anvendt som alternativ til 7 mg kød Dextrose tabletter Kalium 130 mg 19 mg 2,2 mg 300 mg 201 mg Bolsjer, pastiller og lignende 160 mg Kartoffelmospulver 60 mg Kondenseret mælk 2,6 µg Salt 2) Jod 2200 µg Salt anvendt som ingrediens i kødprodukter Jod 5000 µg Tyggegummi Fluorid 1200 mg 10 mg Geler markedsført i enkeltportionspakninger (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år) Kalium 31 mg 125 mg 17,8 mg 1,6 mg 170 mg 10,1 mg 40 mg 7

8 Chokolade, barer og lignende Kiks, småkager og lignende Zink Vitamin A (tilsat i form af betacaroten) 8,6 mg 441 µg 6,3 µg 8,5 mg 102 mg 14 mg 1,6 mg 136,8 µg 507 mg 164 mg 7,5 µg 18 mg 21 mg 1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives som produktet sælges eller som produktet indtages). 2) Omfatter ikke husholdningssalt som defineret i bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet) Maksimalt indhold pr. anbefalet daglig ration (som angivet på produktet) Vitamin A 1500 µg 19 µg 15 mg Vitamin K 140 µg 90 mg 27 mg Vitamin B6 3,2 mg 800 µg Kalium 4400 mg 1380 mg Phosphor 1715 mg 525 mg 23 mg Zink 18 mg Kobber 3,0 mg Mangan 3,1 mg Selen 100 µg Chrom 173 µg Molybdæn 290 µg Jod 225 µg Maksimalt indhold pr. måltid 8

9 Produkter markedsført som en erstatning for et hovedmåltid, således at dette fremgår af produktets mærkning, herunder måltidserstatninger til vægtkontrol Vitamin A Vitamin K Vitamin B6 Kalium Phosphor Zink Kobber Mangan Selen Jod 348 µg 2,5 µg 28 mg 23 µg 40 mg 7,8 mg 0,8 mg 85 µg 908 mg 440 mg 500 mg 154 mg 8,5 mg 4,9 mg 0,6 mg 1,0 mg 21 µg 75 µg 9

10 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder Bilag 2 Analysemetoder 4) Navn Specifikation for identitet og renhed 3) Vitaminkilder Vitamin A Retinol Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, (DK 1) Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, Retinylacetat Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, (DK 2) Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, Retinylpalmitat Ph. Eur., 5th edition, 2682, (DK 3) Ph. Eur., 5th edition, 2682, Retinylpropionat Ph. Eur., 5th edition, 2682, (DK 4) Ph. Eur., 5th edition, 2682, Beta-caroten E 160a (i) 5) Plantecarotener E 160a (ii) 5) CX02 p. 385 Beta-Caroten fra Blakeslea E 160a (iii) 5) CX13 p. 21 trispora Cholecalciferol Ph. Eur., 5th edition, , 1275 og 1277 (DK 17) Ph. Eur., 5th edition, , 1275 og 1277 Ergocalciferol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 18) Ph. Eur., 5th edition, p D-alpha-tocopherol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 19) Ph. Eur., 5th edition, p DL-alpha-tocopherol E 307 5) CX10 p. 121 D-alpha-tocopherylacetat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 20) Ph. Eur., 5th edition,, p DL-alpha-tocopherylacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 21) Ph. Eur., 5th edition,, p D-alpha-tocopherylsuccinat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 22) Ph. Eur., 5th edition, p DL-alpha-tocopherylsuccinat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 23) Ph. Eur., 5th edition, p Vitamin K Phytomenadion Ph. Eur., 5th edition, p (DK 24) Ph. Eur., 5th edition, p Thiamin (B 1 ) Thiaminhydrochlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 5) Ph. Eur., 5th edition, p Thiaminmononitrat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 6) Ph. Eur., 5th edition, p Riboflavin (B 2 ) Riboflavin E 101 (i) 5) CX02 p Riboflavin-5 -phosphat E 101 (ii) 5) CX02 p Nikotinsyre Ph. Eur., 5th edition, p (DK 171) Ph. Eur., 5th edition, p Nikotinamid Ph. Eur., 5th edition, 2094 (DK 13) Ph. Eur., 5th edition, p Pantothensyre -D-pantothenat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 14) Ph. Eur., 5th edition, p

11 Dexpantothenol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 15) Ph. Eur., 5th edition, p Pyridoxinhydrochlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 7) Ph. Eur., 5th edition, p Pteroylmonoglutaminsyre Ph. Eur., 5th edition, p (DK 12) Ph. Eur., 5th edition, p Vitamin B 12 Cyanocobalamin Ph. Eur., 5th edition, p (DK 8) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalamin USP 2004 (DK 170) Hydroxocobalaminacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 9) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalaminchlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 10) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalaminsulfat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 11) Ph. Eur., 5th edition, p Biotin D-biotin Ph. Eur., 5th edition, p (DK 16) Ph. Eur., 5th edition, p Ascorbinsyre E 300 5) CX02 p. 155 Natriumascorbat E 301 5) CX02 p ascorbat E 302 5) CX02 p. 269 Ascorbylpalmitat E 304 (i) 5) CX02 p. 157 Mineralkilder acetat E 263 5) CX02 p. 257 carbonat E 170 5) CX02 p. 273 chlorid E 509 5) CX02 p. 277 citratmalat DK 25 salte af citronsyre: Monocalciumcitrat Dicalciumcitrat Tricalciumcitrat E 333 (i) 5) E 333 (ii) 5) E 333 (iii) 5) CX02 p. 279 gluconat E 578 5) CX08 p. 9 glycerophosphat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 56) Ph. Eur., 5th edition, p hydroxid E 526 5) CX02 p. 301 lactat E 327 5) CX02 p. 311 salte af orthophosphorsyre: Monocalciumphosphat Dicalciumphosphat Tricalciumphosphat E 341 (i) 5) E 341 (ii) 5) E 341 (iii) 5) CX06 p. 33 CX02 p. 315 CX02 p ascorbat E 302 5) CX02 p. 269 oxid E 529 5) CX02 p. 317 acetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 26) Ph. Eur., 5th edition, p carbonat: hydroxidcarbonat E 504 (ii) 5) CX02 p. 875 chlorid E 511 5) CX02 p. 869 salte af citronsyre: 11

12 Dimagnesiumcitrat Trimagnesiumcitrat DK 57 DK 58 gluconat CX09 p. 57 (DK 59) CX09 p. 57 glycerophosphat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 152) Ph. Eur., 5th edition, p salte af orthophosphorsyre: Dimagnesiumphosphat Trimagnesiumphosphat E 343 (ii) 5) CX02 p (DK 154) CX02 p. 879 CX02 p sulfat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 156) Ph. Eur., 5th edition, p lactat CX02 p. 887 (DK 60) CX02 p. 887 hydroxid E 528 5) CX02 p. 881 oxid E 530 5) CX02 p. 889 Ferrocitrat FCC V p. 172 (DK 150) FCC V p. 172 Ferriammoniumcitrat FCC V p. 167 og 169 (DK 155) FCC V p. 167 og 169 Ferrogluconat E 579 5) CX08 p. 59 Ferrofumarat FCC V p. 173 (DK 31) FCC V p. 173 Natrium-ferridiphosphat FCC V p. 412 (DK 62) FCC V p. 412 Ferrolactat E 585 5) CX02 p. 659 Ferrosulfat CX09 p. 39 og 41 (DK 32) CX09 p. 39 og 41 Ferridiphosphat (ferripyrophosphat) FCC V p. 172 (DK 61) FCC V p. 172 : Carbonyl Elektrolytisk Hydrogenreduceret FCC V p. 229 (DK 28) FCC V p. 230 (DK 29) FCC V p. 231 (DK 30) FCC V p. 229 FCC V p. 230 FCC V p. 231 Ferroglycinat (fremstillet CX13 p. 31 (DK 153) CX13 p. 31 med citronsyre) Ferrophosphat DK 151 Cuprigluconat FCC V p. 121 (DK 36) FCC V p. 121 Cuprisulfat CX02 p. 463 (DK 39) CX02 p. 463 Kobbercarbonat: Cuprihydroxidcarbonat DK 37 Cuprioxid DK 38 Natriumjodid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 63) Ph. Eur., 5th edition, p Kaliumjodid FCC V p. 364 (DK 41) FCC V p. 364 Kaliumjodat FCC V p. 363 (DK 40) FCC V p. 363 Zinkacetat E 650 5) Ph. Eur., 5th edition, p Zinkchlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 69) Ph. Eur., 5th edition, p Zinkgluconat FCC V p. 511 (DK 33) FCC V p. 511 Zinkoxid FCC V p. 512 (DK 34) FCC V p. 512 Zinksulfat FCC V p. 513 (DK 35) FCC V p. 513 Manganocarbonat DK 42 Manganochlorid FCC V p. 274 (DK 43) FCC V p. 274 Manganogluconat FCC V p. 275 (DK 44) FCC V p

13 Manganoglycerophosphat FCC V p. 276 (DK 64) FCC V p. 276 Manganosulfat FCC V p. 277 (DK 45) FCC V p. 277 Natriumcarbonat E 500 (i) 5) CX02 p Natriumlactat E 325 5) CX02 p Natriumhydroxid E 524 5) CX02 p Natriumsalte af orthophosphorsyre: Mononatriumphosphat Dinatriumphosphat Trinatriumphosphat E 339 (i) 5) E 339 (ii) 5) E 339 (iii) 5) CX02 p CX02 p. 547 CX02 p Natriumgluconat E 576 5) CX08 p. 139 Natriumselenat DK 50 Natriumhydrogenselenit DK 49 Natriumselenit DK 51 L-Selenmethionin DK 52 Natriumfluorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 68) Ph. Eur., 5th edition, p Kaliumcarbonat E 501 (i) 5) CX02 p Kaliumchlorid E 508 5) CX02 p Kaliumcitrat: Monokaliumcitrat Trikaliumcitrat E 332 (i) 5) E 332 (ii) 5) CX02 p CX02 p Kaliumgluconat E 577 5) CX08 p. 111 Kaliumglycerophosphat FCC V p. 361 (DK 67) FCC V p. 361 Kaliumlactat E 326 5) CX02 p Kaliumhydroxid E 525 5) CX02 p Kaliumsalte af orthophosphorsyre: Monokaliumphosphat Dikaliumphosphat Trikaliumphosphat E 340 (i) 5) E 340 (ii) 5) E 340 (iii) 5) CX02 p CX02 p. 531 CX02 p Kaliumhydrogencarbonat E 501 (ii) 5) CX02 p Chrom(III)chlorid og hexahydrat USP 2004 (DK 46) USP 2004 heraf Chrom(III)sulfat og hexahydrat DK 48 heraf Chromdinicotinat DK 65 Chromtrinicotinat DK 66 Natriumcitrat: Mononatriumcitrat Dinatriumcitrat Trinatriumcitrat E 331 (i) 5) E 331 (ii) 5) E 331 (iii) 5) CX02 p. 339 CX02 p Ammoniummolybdat (molybdæn DK 53 VI) 13

14 Natriummolybdat (molybdæn Ph. Eur., 5th edition, p (DK 54) Ph. Eur., 5th edition, p VI) Andre næringsstoffer end vitaminer og mineraler L-Arginin FCC V p. 34 (DK 100) FCC V p. 34 L-Argininhydrochlorid FCC V p. 35 (DK 101) FCC V p. 35 L-Carnitin FCC V p. 100 (DK 102) FCC V p. 100 L-Carnitin-L-tartrat DK 127 L-Cystein E 920 5) FCC V p. 130 L-Cystin FCC V p. 130 (DK 128) FCC V p. 130 L-Histidin FCC V p. 217 (DK 103) FCC V p. 217 L-Histidinhydrochlorid FCC V p. 217 (DK 104) FCC V p. 217 L-Isoleucin FCC V p. 234 (DK 105) FCC V p. 234 L-Leucin FCC V p. 252 (DK 106) FCC V p. 252 L-Lysinhydrochlorid FCC V p. 257 (DK 107) FCC V p. 257 L-Methionin FCC V p. 286 (DK 108) FCC V p. 286 L-Phenylalanin FCC V p. 330 (DK 109) FCC V p. 330 Taurin DK 110 L-Threonin FCC V p. 474 (DK 111) FCC V p. 474 L-Tryptophan FCC V p. 490 (DK 112) FCC V p. 490 L-Tyrosin FCC V p. 490 (DK 113) FCC V p. 490 L-Valin FCC V p. 492 (DK 114) FCC V p. 492 L-Alanin FCC V p. 18 (DK 119) FCC V p. 18 L-Asparaginsyre FCC V p. 41 (DK 120) FCC V p. 41 L-Glutamin FCC V p. 197 (DK 121) FCC V p. 197 Glycin E 640 5) FCC V p. 208 L-Lysinaspartat JSFA p. 419 (DK 123) JSFA p. 419 L-Prolin FCC V p. 373 (DK 124) FCC V p. 373 L-Serin FCC V p. 396 (DK 125) FCC V p. 396 Glutaminsyre E 620 5) CX02 p. 695 Cholinchlorid FCC V p. 113 (DK 115) FCC V p. 113 Cholincitrat DK 116 Cholinhydrogentartrat FCC V p. 112 (DK 117) FCC V. 112 Inositol FCC V p. 228 (DK 118) FCC V p. 228 Creatin DK 126 Ubidecarenon (coenzym Q10) Ph. Eur., 5th edition, p (DK 201) Ph. Eur., 5th edition, p Lutein E 161b 5) CX02, p. 963 og CX 11, p. 105 Lycopen E 160d 5) Lecithiner E 322 5) CX02, p. 841 og CX04 p. 65 Arabisk gummi (akaciegummi) E 414 5) CX09, p. 49 3) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes. 14

15 4) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes. 5) Specifikation fremgår af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) Nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008. Anvendte forkortelser: CX02 Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome CX06 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/4, Rome CX09 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/7, Rome CX11 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/9, Rome DK Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af Fødevarestyrelsen. FCC V Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press, Washington D. C Ph. Eur. European Pharmacopoeia. JSFA The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food Additives Association, Tokyo, Japan

16 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse Bilag 3 I. Anmeldelsen, jf. 7, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger: 1) Anmelders navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel adresse. 2) Produktets navn. 3) Produktkategori. 4) Navnet på de vitaminer eller mineraler, der anmeldes. 5) Tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes. 6) Produktets ingrediensliste. 7) Produktets næringsdeklaration. 6) 8) Hvis anmelder er bekendt hermed: EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF. II. Ansøgning om godkendelse, jf. 9, stk. 3, skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgers navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der ansøger på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel adresse. 2) Produktets navn. 3) Produktkategori. 4) Navnet på det næringsstof, som ansøgningen vedrører. 5) Tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) af det næringsstof, som ansøgningen vedrører. 6) Produktets ingrediensliste. 7) Produktets næringsdeklaration. 6) 8) Hvis ansøger er bekendt hermed: EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF. 9) Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse. 10) Specifikation og analysemetode for stoffet. 11) Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer. 12) Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet. 6) Denne oplysning kan erstattes af oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes, samt oplysning om produktets indhold af energi i kj eller kcal. 16

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1166 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00141 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 37, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1104 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00917 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ dr Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ I medfør af ~ 7-9 og 60, stk. 3. i lov om fødevarer. jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1440 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1100 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-01008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 765 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00229 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 766 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00228 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1)

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) I medfør af 5, stk. 1, 7, 8, stk. 2, 11, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Nutridrink Compact Protein

Nutridrink Compact Protein Mere protein, mindre volumen Nyhed Compact Supplerende ernæringsdrik Compact er et levnedsmiddel til særlige medicinske formål til ernæringsmæssig Det er et højt energi og højt protein ernæringstilskud.

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre Nutrison Protein Plus Multi Fibre Fuldgyldig sondeernæring tilsat kostfibre (MF6 Multi Fibre Blanding) til patienter med et øget proteinbehov. Indeholder DHA/EPA. Glutenfri og laktosefattig. 500 ml og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

TR90 M-Barer & M-Shakes

TR90 M-Barer & M-Shakes TR90 M-Barer & M-Shakes Vælg den, der passer bedst til dig! POSITIONERING Vi lever i en verden, hvor tid er penge. Med familieliv, arbejde, sociale begivenheder og ærinder, kan det være svært at finde

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål og målgruppe... 4 1.3. Vejledningens opbygning og lovgivning... 4 2. Lovgivning... 4 2.1. Lægemidler...

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 1153 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-15-209-00019 Senere

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 116 af 31/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-2301-01462 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Indhold Hvilke regler findes på området Hvad er novel food Godkendelsesproces for novel food Lidt

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 1 3Test af grillpپ0 3lser BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 WWW.fvst.dk) Konserveringsmidler: Sorbinsyre og sorbater

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 24. januar 2013. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) 22. januar 2013. Nr. 38.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 24. januar 2013. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) 22. januar 2013. Nr. 38. Lovtidende A 2013 Udgivet den 24. januar 2013 22. januar 2013. Nr. 38. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3 og 60,

Læs mere