arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,"

Transkript

1 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede er, at flertallet af sikkerhedsrepræsentanter oplever, at de i høj eller i nogen har den nødvendige indsigt og viden. Samtidig er der imidlertid både i forhold til klassiske (fysisk arbejdsmiljø) som nyere sikkerhedsområder (psykisk arbejdsmiljø) en stor andel på omkring en tredjedel af sikkerhedsrepræsentanterne, der kun i mindre eller slet ikke mener, at de besidder den nødvendige viden og indsigt til at deltage i arbejdet. Særligt i forhold til arbejdet med nedbringelse af sygefravær og sundhedsfremme samt arbejdet med kemiske stoffer og arbejdsmiljørigtige indkøb oplever mange sikkerhedsrepræsentanter, at de ikke har den nødvendige viden og indsigt. Jo længere erfaring, man har som sikkerhedsrepræsentant, jo mindre er ens kompetence. Men uanset erfaring er der et relativt stort mindretal, der har noget eller stort for yderligere kompetencer. Især sikkerhedsrepræsentanter med mere end 10 års erfaring oplever et mindre for kompetencer. På de klassiske områder er det største for yderligere kompetencer blandt personer, der er sikkerhedsrepræsentanter for ansatte. På nye områder ses derimod en gennemgående, stigende tendens, så et for yderligere kompetencer er større, jo flere man er sikkerhedsrepræsentant for. Der findes en klar sammenhæng mellem kompetence og vurderingen af hvor godt arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Sikkerhedsrepræsentanter, der har de nødvendige kompetencer, oplever i større omfang, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt. Der tegner sig i undersøgelsen et klart billede af et for at styrke den på undersøgelsestidspunktet lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Kun 13 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne mener, at uddannelsen i høj er tilstrækkelig i forhold til de opgaver, de skal varetage som sikkerhedsrepræsentant, imens en fjerdedel oplever at uddannelsen i mindre eller slet ikke er tilstrækkelig. Samtidig oplever tre ud af fire sikkerhedsrepræsentanter, at de i høj (cirka 25 pct.) eller i nogen (cirka 50 pct.), har for yderligere uddannelse. Kun omkring hver sjette sikkerhedsrepræsentant har fået yderligere arbejdsmiljøuddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse betalt af deres arbejdsgiver indenfor de seneste to år. Der er typisk tale om korte forløb. Der er ikke overraskende en klar sammenhæng, hvor yderligere uddannelse reducerer kompetenceet. Fra 1. oktober 2010 træder nye regler i kraft, der bl.a. styrker den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse med 1½ uddannelsesdage årligt. Sikkerhedsrepræsentanterne har vurderet deres for mere uddannelse indenfor forskellige klassiske (primært fysisk arbejdsmiljø) såvel som nyere (primært psykisk arbejdsmiljø) områder i arbejdsmiljøarbejdet. Generelt vurderer mere end halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne indenfor hvert område, at de i nogen eller i høj har brug for mere uddannelse. Behovet er størst på de nyere områder i arbejdsmiljøarbejdet. Specielt er der tre arbejdsområder hvor sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de har brug for mere uddannelse. Det er i forhold til indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress, arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, hvor henholdsvis 36 pct., 32 pct. og 31 pct. har svaret, at de i høj oplever, at de har brug for mere uddannelse. Omkring en fjerdedel af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de i høj har for mere uddannelse i forhold til indsatsen mod mobning og chikane, arbejdet med vold og trusler og vold samt indeklimaproblemer. For de resterende områder oplever omkring hver femte, at de i høj har brug for mere uddannelse Klassiske emner Arbejdspladsvurderingen (APV en) er det arbejdsområde, hvor flest sikkerhedsrepræsentanter mener, at de har den nødvendige indsigt og viden. Her mener 43 pct. i høj og 46 pct. i nogen, at de har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet. Når det drejer sig om andre klassiske sikkerheds-opgaver som indretning af arbejdspladsen, arbejdet med indeklimaproblemer, arbejdet med ergonomiske problemer samt indsatsen mod arbejdsulykker er der kun omkring 20 pct., der i høj mener, at de har den nødvendige indsigt og viden samtidig med, at omkring 30 pct. (21 pct. ift. indsatsen mod arbejdsulykker) af sikkerhedsrepræsentanterne 51

2 kun i mindre eller slet ikke mener, at de har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet på disse områder. 35 pct., at de i mindre eller slet ikke har den nødvendige viden og indsigt, mens andelen er knap 20 pct., når det kommer til arbejdet med god trivsel og arbejdsglæde. Værst står det til i forhold til sikkerhedsrepræsentanternes viden og indsigt i arbejdet med arbejdsmiljørigtige indkøb og arbejdet med kemiske stoffer. Her mener kun omkring 10 pct., at de i høj har den nødvendige viden og indsigt samtidig med, at pct. i mindre eller slet ikke mener, at de har den nødvendige viden og indsigt. Tabel 7.1. Kompetencer på klassiske områder i arbejdsmiljøarbejdet Oplever du, at du har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i I høj I nogen I mindre Slet ikke Ikke relevant for arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Ved ikke Total Arbejdspladsvurderingen (APV) 43 % 46 % 8 % 2 % 0 % 1 % 100 % Arbejdet med arbejdsmiljørigtige indkøb Arbejdet med kemiske stoffer og materialer 12 % 42 % 31 % 9 % 3 % 2 % 100 % 8 % 24 % 26 % 18 % 21 % 2 % 100 % Indretning af arbejdspladsen 20 % 50 % 23 % 5 % 0 % 1 % 100 % Arbejdet med indeklimaproblemer 17 % 50 % 25 % 6 % 0 % 1 % 100 % Indsatsen mod arbejdsulykker 23 % 50 % 17 % 4 % 3 % 2 % 100 % Arbejdet med ergonomiske problemer 17 % 47 % 25 % 7 % 3 % 2 % 100 % 7.2. Nye emner I forhold til de nyere sikkerhedsopgaver, der knytter sig mere til det psykiske arbejdsmiljø, genfindes det generelle billede af, at en stor gruppe af sikkerhedsrepræsentanterne ikke mener, at de har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet. Det drejer sig især om arbejdet med at nedbringe sygefraværet og arbejdet med sundhedsfremme aktiviteter på arbejdspladsen. Her oplever omkring 40 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne, at de i mindre eller slet ikke har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet. I forhold til arbejdet med nedbringelsen af den arbejdsbetingede stress, indsatsen mod mobning og chikane, samt arbejdet med vold og trusler om vold, oplever omkring 30-52

3 Tabel 7.2. Kompetence på nyere områder i arbejdsmiljøarbejdet Oplever du, at du har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i I høj I nogen I mindre Slet ikke Ikke relevant for arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Ved ikke Total Indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress Arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde Arbejdet med sundhedsfremme aktiviteter på arbejdspladsen (fx motion, rygestop-kurser m.v.) Arbejdet med nedbringelse af sygefravær 17 % 53 % 24 % 4 % 0 % 1 % 100 % 27 % 56 % 15 % 2 % 0 % 0 % 100 % 13 % 40 % 30 % 10 % 4 % 2 % 100 % 13 % 41 % 33 % 10 % 2 % 2 % 100 % Indsatsen mod mobning og chikane 16 % 42 % 27 % 7 % 6 % 3 % 100 % Arbejdet med vold og trusler om vold 18 % 39 % 25 % 8 % 8 % 3 % 100 % 7.3. Sammenhæng mellem kompetence og andre forhold Vi har konstrueret en skala for kompetence, som giver et samlet mål for et for yderligere kompetencer, samlet for klassiske og nye arbejdsområder. Skalaen er beskrevet uddybende i afsnit 8. Der ses kun mindre forskelle mellem kompetenceet i organisationerne i undersøgelsen pct. oplever ikke for kompetencer, mens pct. oplever noget eller stort. 11 Kompetenceet blandt sikkerhedsrepræsentanterne i Finansforbundet ligger dog lidt over de andre organisationers, særligt er der her lidt flere, som har et stort. Tabel 7.3. Næsten tre ud af ti oplever generelt for yderligere kompetencer 11 Andelen, der oplever noget eller stort for kompetencer Ikke 21 % Et mindre 50 % Noget 23 % Stort 5 % målt ved skalaen er lidt lavere, end når man ser hen over alle de områder, hvor sikkerhedsrepræsentanterne har angivet deres kompetence. Det skyldes, at kompetenceet på enkelte områder (især APV, men også arbejdsulykker og trivsel/arbejdsglæde) er meget mindre end på stort set alle andre områder, og derfor trækker ned i den samlede score på skalaen. spørgsmålet om arbejdet med kemiske stoffer og materialer indgår desuden ikke i skalaen, da det på mange arbejdspladser ikke er relevant. 53

4 Tabel 7.4. Størst kompetence i Finansforbundet Generelt kompetence fordelt på organisation Ikke Et mindre Noget Stort Antal BUPL 28 % 46 % 22 % 3 % 584 Dansk Socialrådgiverforening 9 % 61 % 27 % 3 % 64 Dansk Sygeplejeråd 20 % 51 % 23 % 6 % 315 Danmarks Lærerforening 19 % 55 % 23 % 4 % 537 Tabel 7.5. Erfaring giver lavere kompetence Generelt kompetence fordelt på anciennitet som sikkerhedsrepræsentant Ikke Et mindre Noget Stort Antal 0-2 år 18 % 44 % 30 % 8 % år 19 % 52 % 24 % 5 % år 21 % 56 % 20 % 3 % 422 Mere end 10 år 37 % 52 % 11 % 0 % 230 I alt 21 % 50 % 23 % 5 % Finansforbundet 17 % 45 % 28 % 10 % 186 I alt 21 % 50 % 23 % 5 % Jo længere erfaring, man har som sikkerhedsrepræsentant, jo mindre er ens kompetence. Især sikkerhedsrepræsentanter med mere end 10 års erfaring oplever i mindre for kompetencer. Eksempelvis har 38 pct. af sikkerhedsrepræsentanter med 0-2 år erfaring noget eller stort kompetence, mens den tilsvarende andel for personer med over 10 års erfaring er 11 pct. Samtidig ses, at der generelt er mange, der har noget eller stort for yderligere kompetencer uanset hvor mange års erfaring man har som sikkerhedsrepræsentant. Andelen er pct. for sikkerhedsrepræsentanter med op til 10 års erfaring og 11 pct. for sikkerhedsrepræsentanter med mere end 10 års erfaring. Der er en sammenhæng mellem kompetenceet og hvor mange ansatte man er sikkerhedsrepræsentant for (tabel 7.6). Andelen, der har noget eller stort kompetence, er størst for dem, der er sikkerhedsrepræsentant for ansatte og for over 100 ansatte. Det er mindst for 0-20 ansatte. Hvis man ser på kompetenceet på de klassiske og nye områder hver for sig, så ses det, at der på de klassiske områder er det største for yderligere kompetencer blandt personer, der er sikkerhedsrepræsentanter for ansatte. På nye områder ses derimod en gennemgående, stigende tendens, så at et for yderligere kompetencer er større, jo flere man er sikkerhedsrepræsentant for. Tabel 7.6. Generelt kompetence og antal man er sikkerhedsrepræsentant for Ikke Et mindre Noget Stort Antal % 48 % 22 % 5 % % 55 % 23 % 4 % % 49 % 30 % 5 % % 52 % 21 % 8 % 73 Mere end % 42 % 26 % 8 % 92 I alt 21 % 50 % 23 % 5 %

5 Godt 17 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne har modtaget yderligere arbejdsgiverbetalt arbejdsmiljøuddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Dette har en meget tydelig betydning for kompetenceet. Blandt de sikkerhedsrepræsentanter, der har fået yderligere uddannelse, er der under 19 pct., der har noget eller stort for yderligere kompetencer, mod mere end 30 pct. blandt dem, der ikke har fået yderligere uddannelse. Der findes en klar sammenhæng mellem kompetence og vurderingen af hvor godt arbejdsmiljøarbejdet fungerer. De sikkerhedsrepræsentanter, der ikke har kompetence er oftere helt enig i, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt. Der er en klar tendens til, at i jo højere sikkerhedsrepræsentanterne har de nødvendige kompetencer, desto bedre oplever de, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Tendensen er den samme for kompetenceet både på det klassiske og det nye område. Tilsvarende sammenhænge findes mellem kompetenceet og både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 7.7. Ekstra uddannelse giver lavere kompetence Generelt kompetence fordelt på om man har fået ekstra arbejdsmiljøuddannelse Ikke Et mindre Noget Stort Antal Har din arbejdsgiver betalt for yderligere arbejdsmiljøuddannelse for dig inden for de seneste to år Ja 29 % 52 % 18 % 1 % 302 Nej 20 % 50 % 25 % 6 % I alt 21 % 50 % 23 % 5 % Tabel 7.8. Tilstrækkelige kompetencer styrker arbejdsmiljøarbejdet Vurdering af om arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt fordelt på generelt kompetence Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal Ikke 59 % 31 % 6 % 2 % 2 % 0 % 362 Generelt kompetence Et mindre 35 % 48 % 10 % 6 % 1 % 0 % 850 Noget 16 % 46 % 22 % 13 % 2 % 1 % 394 Stort 10 % 39 % 26 % 14 % 6 % 5 % 80 I alt 34 % 43 % 13 % 7 % 2 % 1 %

6 7.4. Uddannelse: Hvor meget og er den god nok? Sikkerhedsrepræsentanterne er i undersøgelsen blevet spurgt til deres uddannelse indenfor arbejdsmiljøområdet. Der tegner sig i undersøgelsen et billede af et for at styrke den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, idet kun 13 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne mener, at uddannelsen i høj er tilstrækkelig i forhold til de opgaver, de skal varetage som sikkerhedsrepræsentant, imens en fjerdedel oplever at uddannelsen i mindre eller slet ikke er tilstrækkelig i forhold til arbejdet som sikkerhedsrepræsentant. Da undersøgelsen er gennemført før implementeringen af trepartsaftalen og det nye regelsæt for arbejdsmiljøarbejdet, er det altså den på det tidspunkt gældende arbejdsmiljøuddannelse, sikkerhedsrepræsentanterne vurderer. Undersøgelsen giver således en klar understøttelse af et for indførelsen af de 1½ årlige uddannelsesdage til arbejdsmiljørepræsentanter gældende fra 1. oktober Kun omkring hver sjette sikkerhedsrepræsentant (17 pct.) har fået yderligere arbejdsmiljøuddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse betalt af deres arbejdsgiver indenfor de seneste to år. Blandt de sikkerhedsrepræsentanter, der har fået yderligere arbejdsmiljøuddannelse betalt af deres arbejdsgiver, har omkring 40 pct. fået uddannelse i 1-2 dage og omkring 40 pct. fået uddannelse i 3-5 dage, mens 19 pct. har fået mere end 6 dages yderligere uddannelse. Tabel Kun få får supplerende uddannelse Har din arbejdsgiver betalt for yderligere arbejdsmiljøuddannelse for dig som sikkerhedsrepræsentant inden for de seneste to år (kun uddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse medregnes) Ja 17 % Tabel 7.9. Behov for at styrke arbejdsmiljøuddannelsen Nej 83 % Jeg synes, at den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse jeg fik/får som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant er tilstrækkelig i forhold til de opgaver jeg skal varetage som sikkerhedsrepræsentant' I høj 13 % I nogen 53 % I mindre 18 % Tabel Supplerende uddannelse er oftest korte forløb Hvor mange dages yderligere uddannelse drejer det sig i alt om inden for de seneste to år? Slet ikke 5 % Jeg er i gang med uddannelsen og kan endnu ikke vurdere om den er tilstrækkelig Jeg har ikke påbegyndt arbejdsmiljøuddannelsen 1 % 9 % 1-2 dage 42 % 3-5 dage 39 % 6-10 dage 16 % Mere end 10 dage 4 % 56

7 At en stor gruppe af sikkerhedsrepræsentanterne ikke mener, at de har den nødvendige viden og indsigt til at deltage i arbejdet på forskellige områder i arbejdsmiljøarbejdet samt, at en del af sikkerhedsrepræsentanterne ikke føler, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er tilstrækkelig i forhold til deres opgaver som sikkerhedsrepræsentant, giver et indtryk af, at sikkerhedsrepræsentanterne oplever et for mere uddannelse. Dette indtryk bekræftes i tabel 7.12, idet 25 pct. angiver, at de i høj og 49 pct. at de i nogen har for yderligere uddannelse for, at kunne varetage deres hverv som sikkerhedsrepræsentant. Tre ud af fire sikkerhedsrepræsentanter oplever altså et for mere uddannelse i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Tabel Mange har for mere uddannelse Har du for yderligere uddannelse for at kunne varetage dit hverv som sikkerhedsrepræsentant? 7.5. Uddannelses på forskellige områder i arbejdsmiljøarbejdet Sikkerhedsrepræsentanterne har vurderet deres for mere uddannelse indenfor forskellige klassiske (primært fysisk arbejdsmiljø) såvel som nyere (primært psykisk arbejdsmiljø) områder i arbejdsmiljøarbejdet. Generelt vurderer mere end halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne indenfor hvert område, at de i nogen eller i høj har brug for mere uddannelse. Specielt er der dog tre arbejdsområder hvor sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de har brug for mere uddannelse. Det er i forhold til indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress, arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, hvor henholdsvis 36 pct., 32 pct. og 31 pct. har svaret, at de i høj oplever, at de har brug for mere uddannelse. Omkring en fjerdedel af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de i høj har for mere uddannelse i forhold til indsatsen mod mobning og chikane, arbejdet med vold og trusler og vold samt indeklimaproblemer. For de resterende områder oplever omkring hver femte, at de i høj har brug for mere uddannelse. De områder, hvor flest sikkerhedsrepræsentanter oplever, at de i høj har brug for mere uddannelse, tilhører de nyere sikkerhedsområder (primært psykisk arbejdsmiljø), men også indeklimaproblemer hører til et af de områder, hvor en stor del af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de har brug for mere uddannelse. Det kommer til udtryk ved, at 67 pct. mener, at de i nogen eller i høj har for mere uddannelse i forhold til indeklimaproblemer, hvilket næsten er ligeså stor en andel som på de tre andre områder. I høj 25 % I nogen 49 % I mindre 17 % Slet ikke 2 % Ved ikke 7 % 57

8 Tabel Behov for yderligere uddannelse fordelt på områder i arbejdsmiljøarbejdet Oplever du, at du som sikkerhedsrepræsentant har brug for mere uddannelse om Indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress Arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde Arbejdet med sundhedsfremmeaktiviteter på arbejdspladsen (fx motion, rygestop-kurser m.v.) I høj I nogen I mindre Slet ikke Ikke relevant for arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Ved ikke Total 36 % 42 % 15 % 4 % 0 % 3 % 100 % 32 % 41 % 20 % 5 % 0 % 2 % 100 % 21 % 36 % 29 % 7 % 3 % 4 % 100 % Nedbringelse af sygefravær 31 % 40 % 19 % 5 % 2 % 3 % 100 % Indsatsen mod mobning og chikane 24 % 39 % 24 % 6 % 5 % 3 % 100 % Arbejdet med vold og trusler om vold 24 % 35 % 25 % 6 % 7 % 3 % 100 % Arbejdspladsvurderingen (APV) 18 % 34 % 33 % 12 % 0 % 2 % 100 % Arbejdet med arbejdsmiljørigtige indkøb 20 % 35 % 27 % 7 % 6 % 4 % 100 % Kemiske stoffer og materialer 20 % 23 % 22 % 9 % 22 % 4 % 100 % Indretning af arbejdspladsen 19 % 42 % 28 % 7 % 1 % 3 % 100 % Indeklimaproblemer 24 % 44 % 24 % 5 % 1 % 3 % 100 % Arbejdsulykker 17 % 39 % 31 % 7 % 3 % 3 % 100 % Ergonomiske problemer 19 % 43 % 28 % 5 % 3 % 3 % 100 % 58

9 Tabel Mange har for mere uddannelse Generelt for mere uddannelse Ikke 4 % Et mindre 19 % Noget 48 % Stort 28 % Vi har, som i forbindelse med kompetence, konstrueret en samlet skala baseret på uddannelsesene på de forskellige områder i arbejdsmiljøarbejdet. Skalaen giver et samlet mål for, i hvor høj sikkerhedsrepræsentanterne har for mere uddannelse. Der ses et stort for mere uddannelse, idet 28 pct. vurderer, at de har stort for mere uddannelse, mens 48 pct. oplever noget for mere uddannelse. Undersøgelsen finder altså et enslydende stort for mere uddannelse uanset om et måles med ét spørgsmål (tabel 7.12) eller baseret på sikkerhedsrepræsentanternes uddannelses på en lang række områder i arbejdsmiljøarbejdet (tabel 7.14). Ligesom vi så ovenfor med kompetenceet, så er der også en klar sammenhæng mellem uddannelseset og sikkerhedsrepræsentanternes vurdering af, hvor godt arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Næsten 90 pct. af dem, der ikke har et uddannelses, svarer at de er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt. Det gælder for under 70 pct. af dem, der har et stort. Så jo lavere uddannelses sikkerhedsrepræsentanten har, jo bedre oplever de, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Der findes samme sammenhæng, når man ser på uddannelseset på klassiske og på nye områder hver for sig. Der findes herudover stort set de samme sammenhænge mellem uddannelses og organisation, hvor længe man har været sikkerhedsrepræsentant, hvor mange man er sikkerhedsrepræsentant for samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som der findes i forhold til kompetence (beskrevet tidligere i afsnit 7). Tabel Tilstrækkelig uddannelse styrker arbejdsmiljøarbejdet Vurdering af om arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt fordelt på samlet for yderligere uddannelse Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal Ikke 51 % 38 % 6 % 4 % 1 % 0 % 72 Samlet for mere uddannelse Et mindre 47 % 38 % 8 % 5 % 1 % 0 % 331 Noget 33 % 47 % 13 % 5 % 2 % 0 % 821 Stort 26 % 43 % 18 % 11 % 2 % 1 % 478 I alt 35 % 43 % 13 % 7 % 2 % 0 %

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

CASA. FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø FYSIOTERAPEUTERS ARBEJDSMILJØ en spørgeskemaundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø CASA Januar 2005 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere