arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,"

Transkript

1 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede er, at flertallet af sikkerhedsrepræsentanter oplever, at de i høj eller i nogen har den nødvendige indsigt og viden. Samtidig er der imidlertid både i forhold til klassiske (fysisk arbejdsmiljø) som nyere sikkerhedsområder (psykisk arbejdsmiljø) en stor andel på omkring en tredjedel af sikkerhedsrepræsentanterne, der kun i mindre eller slet ikke mener, at de besidder den nødvendige viden og indsigt til at deltage i arbejdet. Særligt i forhold til arbejdet med nedbringelse af sygefravær og sundhedsfremme samt arbejdet med kemiske stoffer og arbejdsmiljørigtige indkøb oplever mange sikkerhedsrepræsentanter, at de ikke har den nødvendige viden og indsigt. Jo længere erfaring, man har som sikkerhedsrepræsentant, jo mindre er ens kompetence. Men uanset erfaring er der et relativt stort mindretal, der har noget eller stort for yderligere kompetencer. Især sikkerhedsrepræsentanter med mere end 10 års erfaring oplever et mindre for kompetencer. På de klassiske områder er det største for yderligere kompetencer blandt personer, der er sikkerhedsrepræsentanter for ansatte. På nye områder ses derimod en gennemgående, stigende tendens, så et for yderligere kompetencer er større, jo flere man er sikkerhedsrepræsentant for. Der findes en klar sammenhæng mellem kompetence og vurderingen af hvor godt arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Sikkerhedsrepræsentanter, der har de nødvendige kompetencer, oplever i større omfang, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt. Der tegner sig i undersøgelsen et klart billede af et for at styrke den på undersøgelsestidspunktet lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Kun 13 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne mener, at uddannelsen i høj er tilstrækkelig i forhold til de opgaver, de skal varetage som sikkerhedsrepræsentant, imens en fjerdedel oplever at uddannelsen i mindre eller slet ikke er tilstrækkelig. Samtidig oplever tre ud af fire sikkerhedsrepræsentanter, at de i høj (cirka 25 pct.) eller i nogen (cirka 50 pct.), har for yderligere uddannelse. Kun omkring hver sjette sikkerhedsrepræsentant har fået yderligere arbejdsmiljøuddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse betalt af deres arbejdsgiver indenfor de seneste to år. Der er typisk tale om korte forløb. Der er ikke overraskende en klar sammenhæng, hvor yderligere uddannelse reducerer kompetenceet. Fra 1. oktober 2010 træder nye regler i kraft, der bl.a. styrker den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse med 1½ uddannelsesdage årligt. Sikkerhedsrepræsentanterne har vurderet deres for mere uddannelse indenfor forskellige klassiske (primært fysisk arbejdsmiljø) såvel som nyere (primært psykisk arbejdsmiljø) områder i arbejdsmiljøarbejdet. Generelt vurderer mere end halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne indenfor hvert område, at de i nogen eller i høj har brug for mere uddannelse. Behovet er størst på de nyere områder i arbejdsmiljøarbejdet. Specielt er der tre arbejdsområder hvor sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de har brug for mere uddannelse. Det er i forhold til indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress, arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, hvor henholdsvis 36 pct., 32 pct. og 31 pct. har svaret, at de i høj oplever, at de har brug for mere uddannelse. Omkring en fjerdedel af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de i høj har for mere uddannelse i forhold til indsatsen mod mobning og chikane, arbejdet med vold og trusler og vold samt indeklimaproblemer. For de resterende områder oplever omkring hver femte, at de i høj har brug for mere uddannelse Klassiske emner Arbejdspladsvurderingen (APV en) er det arbejdsområde, hvor flest sikkerhedsrepræsentanter mener, at de har den nødvendige indsigt og viden. Her mener 43 pct. i høj og 46 pct. i nogen, at de har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet. Når det drejer sig om andre klassiske sikkerheds-opgaver som indretning af arbejdspladsen, arbejdet med indeklimaproblemer, arbejdet med ergonomiske problemer samt indsatsen mod arbejdsulykker er der kun omkring 20 pct., der i høj mener, at de har den nødvendige indsigt og viden samtidig med, at omkring 30 pct. (21 pct. ift. indsatsen mod arbejdsulykker) af sikkerhedsrepræsentanterne 51

2 kun i mindre eller slet ikke mener, at de har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet på disse områder. 35 pct., at de i mindre eller slet ikke har den nødvendige viden og indsigt, mens andelen er knap 20 pct., når det kommer til arbejdet med god trivsel og arbejdsglæde. Værst står det til i forhold til sikkerhedsrepræsentanternes viden og indsigt i arbejdet med arbejdsmiljørigtige indkøb og arbejdet med kemiske stoffer. Her mener kun omkring 10 pct., at de i høj har den nødvendige viden og indsigt samtidig med, at pct. i mindre eller slet ikke mener, at de har den nødvendige viden og indsigt. Tabel 7.1. Kompetencer på klassiske områder i arbejdsmiljøarbejdet Oplever du, at du har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i I høj I nogen I mindre Slet ikke Ikke relevant for arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Ved ikke Total Arbejdspladsvurderingen (APV) 43 % 46 % 8 % 2 % 0 % 1 % 100 % Arbejdet med arbejdsmiljørigtige indkøb Arbejdet med kemiske stoffer og materialer 12 % 42 % 31 % 9 % 3 % 2 % 100 % 8 % 24 % 26 % 18 % 21 % 2 % 100 % Indretning af arbejdspladsen 20 % 50 % 23 % 5 % 0 % 1 % 100 % Arbejdet med indeklimaproblemer 17 % 50 % 25 % 6 % 0 % 1 % 100 % Indsatsen mod arbejdsulykker 23 % 50 % 17 % 4 % 3 % 2 % 100 % Arbejdet med ergonomiske problemer 17 % 47 % 25 % 7 % 3 % 2 % 100 % 7.2. Nye emner I forhold til de nyere sikkerhedsopgaver, der knytter sig mere til det psykiske arbejdsmiljø, genfindes det generelle billede af, at en stor gruppe af sikkerhedsrepræsentanterne ikke mener, at de har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet. Det drejer sig især om arbejdet med at nedbringe sygefraværet og arbejdet med sundhedsfremme aktiviteter på arbejdspladsen. Her oplever omkring 40 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne, at de i mindre eller slet ikke har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i arbejdet. I forhold til arbejdet med nedbringelsen af den arbejdsbetingede stress, indsatsen mod mobning og chikane, samt arbejdet med vold og trusler om vold, oplever omkring 30-52

3 Tabel 7.2. Kompetence på nyere områder i arbejdsmiljøarbejdet Oplever du, at du har den nødvendige indsigt og viden til at deltage i I høj I nogen I mindre Slet ikke Ikke relevant for arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Ved ikke Total Indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress Arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde Arbejdet med sundhedsfremme aktiviteter på arbejdspladsen (fx motion, rygestop-kurser m.v.) Arbejdet med nedbringelse af sygefravær 17 % 53 % 24 % 4 % 0 % 1 % 100 % 27 % 56 % 15 % 2 % 0 % 0 % 100 % 13 % 40 % 30 % 10 % 4 % 2 % 100 % 13 % 41 % 33 % 10 % 2 % 2 % 100 % Indsatsen mod mobning og chikane 16 % 42 % 27 % 7 % 6 % 3 % 100 % Arbejdet med vold og trusler om vold 18 % 39 % 25 % 8 % 8 % 3 % 100 % 7.3. Sammenhæng mellem kompetence og andre forhold Vi har konstrueret en skala for kompetence, som giver et samlet mål for et for yderligere kompetencer, samlet for klassiske og nye arbejdsområder. Skalaen er beskrevet uddybende i afsnit 8. Der ses kun mindre forskelle mellem kompetenceet i organisationerne i undersøgelsen pct. oplever ikke for kompetencer, mens pct. oplever noget eller stort. 11 Kompetenceet blandt sikkerhedsrepræsentanterne i Finansforbundet ligger dog lidt over de andre organisationers, særligt er der her lidt flere, som har et stort. Tabel 7.3. Næsten tre ud af ti oplever generelt for yderligere kompetencer 11 Andelen, der oplever noget eller stort for kompetencer Ikke 21 % Et mindre 50 % Noget 23 % Stort 5 % målt ved skalaen er lidt lavere, end når man ser hen over alle de områder, hvor sikkerhedsrepræsentanterne har angivet deres kompetence. Det skyldes, at kompetenceet på enkelte områder (især APV, men også arbejdsulykker og trivsel/arbejdsglæde) er meget mindre end på stort set alle andre områder, og derfor trækker ned i den samlede score på skalaen. spørgsmålet om arbejdet med kemiske stoffer og materialer indgår desuden ikke i skalaen, da det på mange arbejdspladser ikke er relevant. 53

4 Tabel 7.4. Størst kompetence i Finansforbundet Generelt kompetence fordelt på organisation Ikke Et mindre Noget Stort Antal BUPL 28 % 46 % 22 % 3 % 584 Dansk Socialrådgiverforening 9 % 61 % 27 % 3 % 64 Dansk Sygeplejeråd 20 % 51 % 23 % 6 % 315 Danmarks Lærerforening 19 % 55 % 23 % 4 % 537 Tabel 7.5. Erfaring giver lavere kompetence Generelt kompetence fordelt på anciennitet som sikkerhedsrepræsentant Ikke Et mindre Noget Stort Antal 0-2 år 18 % 44 % 30 % 8 % år 19 % 52 % 24 % 5 % år 21 % 56 % 20 % 3 % 422 Mere end 10 år 37 % 52 % 11 % 0 % 230 I alt 21 % 50 % 23 % 5 % Finansforbundet 17 % 45 % 28 % 10 % 186 I alt 21 % 50 % 23 % 5 % Jo længere erfaring, man har som sikkerhedsrepræsentant, jo mindre er ens kompetence. Især sikkerhedsrepræsentanter med mere end 10 års erfaring oplever i mindre for kompetencer. Eksempelvis har 38 pct. af sikkerhedsrepræsentanter med 0-2 år erfaring noget eller stort kompetence, mens den tilsvarende andel for personer med over 10 års erfaring er 11 pct. Samtidig ses, at der generelt er mange, der har noget eller stort for yderligere kompetencer uanset hvor mange års erfaring man har som sikkerhedsrepræsentant. Andelen er pct. for sikkerhedsrepræsentanter med op til 10 års erfaring og 11 pct. for sikkerhedsrepræsentanter med mere end 10 års erfaring. Der er en sammenhæng mellem kompetenceet og hvor mange ansatte man er sikkerhedsrepræsentant for (tabel 7.6). Andelen, der har noget eller stort kompetence, er størst for dem, der er sikkerhedsrepræsentant for ansatte og for over 100 ansatte. Det er mindst for 0-20 ansatte. Hvis man ser på kompetenceet på de klassiske og nye områder hver for sig, så ses det, at der på de klassiske områder er det største for yderligere kompetencer blandt personer, der er sikkerhedsrepræsentanter for ansatte. På nye områder ses derimod en gennemgående, stigende tendens, så at et for yderligere kompetencer er større, jo flere man er sikkerhedsrepræsentant for. Tabel 7.6. Generelt kompetence og antal man er sikkerhedsrepræsentant for Ikke Et mindre Noget Stort Antal % 48 % 22 % 5 % % 55 % 23 % 4 % % 49 % 30 % 5 % % 52 % 21 % 8 % 73 Mere end % 42 % 26 % 8 % 92 I alt 21 % 50 % 23 % 5 %

5 Godt 17 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne har modtaget yderligere arbejdsgiverbetalt arbejdsmiljøuddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Dette har en meget tydelig betydning for kompetenceet. Blandt de sikkerhedsrepræsentanter, der har fået yderligere uddannelse, er der under 19 pct., der har noget eller stort for yderligere kompetencer, mod mere end 30 pct. blandt dem, der ikke har fået yderligere uddannelse. Der findes en klar sammenhæng mellem kompetence og vurderingen af hvor godt arbejdsmiljøarbejdet fungerer. De sikkerhedsrepræsentanter, der ikke har kompetence er oftere helt enig i, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt. Der er en klar tendens til, at i jo højere sikkerhedsrepræsentanterne har de nødvendige kompetencer, desto bedre oplever de, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Tendensen er den samme for kompetenceet både på det klassiske og det nye område. Tilsvarende sammenhænge findes mellem kompetenceet og både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 7.7. Ekstra uddannelse giver lavere kompetence Generelt kompetence fordelt på om man har fået ekstra arbejdsmiljøuddannelse Ikke Et mindre Noget Stort Antal Har din arbejdsgiver betalt for yderligere arbejdsmiljøuddannelse for dig inden for de seneste to år Ja 29 % 52 % 18 % 1 % 302 Nej 20 % 50 % 25 % 6 % I alt 21 % 50 % 23 % 5 % Tabel 7.8. Tilstrækkelige kompetencer styrker arbejdsmiljøarbejdet Vurdering af om arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt fordelt på generelt kompetence Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal Ikke 59 % 31 % 6 % 2 % 2 % 0 % 362 Generelt kompetence Et mindre 35 % 48 % 10 % 6 % 1 % 0 % 850 Noget 16 % 46 % 22 % 13 % 2 % 1 % 394 Stort 10 % 39 % 26 % 14 % 6 % 5 % 80 I alt 34 % 43 % 13 % 7 % 2 % 1 %

6 7.4. Uddannelse: Hvor meget og er den god nok? Sikkerhedsrepræsentanterne er i undersøgelsen blevet spurgt til deres uddannelse indenfor arbejdsmiljøområdet. Der tegner sig i undersøgelsen et billede af et for at styrke den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, idet kun 13 pct. af sikkerhedsrepræsentanterne mener, at uddannelsen i høj er tilstrækkelig i forhold til de opgaver, de skal varetage som sikkerhedsrepræsentant, imens en fjerdedel oplever at uddannelsen i mindre eller slet ikke er tilstrækkelig i forhold til arbejdet som sikkerhedsrepræsentant. Da undersøgelsen er gennemført før implementeringen af trepartsaftalen og det nye regelsæt for arbejdsmiljøarbejdet, er det altså den på det tidspunkt gældende arbejdsmiljøuddannelse, sikkerhedsrepræsentanterne vurderer. Undersøgelsen giver således en klar understøttelse af et for indførelsen af de 1½ årlige uddannelsesdage til arbejdsmiljørepræsentanter gældende fra 1. oktober Kun omkring hver sjette sikkerhedsrepræsentant (17 pct.) har fået yderligere arbejdsmiljøuddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse betalt af deres arbejdsgiver indenfor de seneste to år. Blandt de sikkerhedsrepræsentanter, der har fået yderligere arbejdsmiljøuddannelse betalt af deres arbejdsgiver, har omkring 40 pct. fået uddannelse i 1-2 dage og omkring 40 pct. fået uddannelse i 3-5 dage, mens 19 pct. har fået mere end 6 dages yderligere uddannelse. Tabel Kun få får supplerende uddannelse Har din arbejdsgiver betalt for yderligere arbejdsmiljøuddannelse for dig som sikkerhedsrepræsentant inden for de seneste to år (kun uddannelse ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse medregnes) Ja 17 % Tabel 7.9. Behov for at styrke arbejdsmiljøuddannelsen Nej 83 % Jeg synes, at den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse jeg fik/får som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant er tilstrækkelig i forhold til de opgaver jeg skal varetage som sikkerhedsrepræsentant' I høj 13 % I nogen 53 % I mindre 18 % Tabel Supplerende uddannelse er oftest korte forløb Hvor mange dages yderligere uddannelse drejer det sig i alt om inden for de seneste to år? Slet ikke 5 % Jeg er i gang med uddannelsen og kan endnu ikke vurdere om den er tilstrækkelig Jeg har ikke påbegyndt arbejdsmiljøuddannelsen 1 % 9 % 1-2 dage 42 % 3-5 dage 39 % 6-10 dage 16 % Mere end 10 dage 4 % 56

7 At en stor gruppe af sikkerhedsrepræsentanterne ikke mener, at de har den nødvendige viden og indsigt til at deltage i arbejdet på forskellige områder i arbejdsmiljøarbejdet samt, at en del af sikkerhedsrepræsentanterne ikke føler, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er tilstrækkelig i forhold til deres opgaver som sikkerhedsrepræsentant, giver et indtryk af, at sikkerhedsrepræsentanterne oplever et for mere uddannelse. Dette indtryk bekræftes i tabel 7.12, idet 25 pct. angiver, at de i høj og 49 pct. at de i nogen har for yderligere uddannelse for, at kunne varetage deres hverv som sikkerhedsrepræsentant. Tre ud af fire sikkerhedsrepræsentanter oplever altså et for mere uddannelse i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Tabel Mange har for mere uddannelse Har du for yderligere uddannelse for at kunne varetage dit hverv som sikkerhedsrepræsentant? 7.5. Uddannelses på forskellige områder i arbejdsmiljøarbejdet Sikkerhedsrepræsentanterne har vurderet deres for mere uddannelse indenfor forskellige klassiske (primært fysisk arbejdsmiljø) såvel som nyere (primært psykisk arbejdsmiljø) områder i arbejdsmiljøarbejdet. Generelt vurderer mere end halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne indenfor hvert område, at de i nogen eller i høj har brug for mere uddannelse. Specielt er der dog tre arbejdsområder hvor sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de har brug for mere uddannelse. Det er i forhold til indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress, arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, hvor henholdsvis 36 pct., 32 pct. og 31 pct. har svaret, at de i høj oplever, at de har brug for mere uddannelse. Omkring en fjerdedel af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de i høj har for mere uddannelse i forhold til indsatsen mod mobning og chikane, arbejdet med vold og trusler og vold samt indeklimaproblemer. For de resterende områder oplever omkring hver femte, at de i høj har brug for mere uddannelse. De områder, hvor flest sikkerhedsrepræsentanter oplever, at de i høj har brug for mere uddannelse, tilhører de nyere sikkerhedsområder (primært psykisk arbejdsmiljø), men også indeklimaproblemer hører til et af de områder, hvor en stor del af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at de har brug for mere uddannelse. Det kommer til udtryk ved, at 67 pct. mener, at de i nogen eller i høj har for mere uddannelse i forhold til indeklimaproblemer, hvilket næsten er ligeså stor en andel som på de tre andre områder. I høj 25 % I nogen 49 % I mindre 17 % Slet ikke 2 % Ved ikke 7 % 57

8 Tabel Behov for yderligere uddannelse fordelt på områder i arbejdsmiljøarbejdet Oplever du, at du som sikkerhedsrepræsentant har brug for mere uddannelse om Indsatsen for at nedbringe den arbejdsbetingede stress Arbejdet med at udvikle god trivsel og arbejdsglæde Arbejdet med sundhedsfremmeaktiviteter på arbejdspladsen (fx motion, rygestop-kurser m.v.) I høj I nogen I mindre Slet ikke Ikke relevant for arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Ved ikke Total 36 % 42 % 15 % 4 % 0 % 3 % 100 % 32 % 41 % 20 % 5 % 0 % 2 % 100 % 21 % 36 % 29 % 7 % 3 % 4 % 100 % Nedbringelse af sygefravær 31 % 40 % 19 % 5 % 2 % 3 % 100 % Indsatsen mod mobning og chikane 24 % 39 % 24 % 6 % 5 % 3 % 100 % Arbejdet med vold og trusler om vold 24 % 35 % 25 % 6 % 7 % 3 % 100 % Arbejdspladsvurderingen (APV) 18 % 34 % 33 % 12 % 0 % 2 % 100 % Arbejdet med arbejdsmiljørigtige indkøb 20 % 35 % 27 % 7 % 6 % 4 % 100 % Kemiske stoffer og materialer 20 % 23 % 22 % 9 % 22 % 4 % 100 % Indretning af arbejdspladsen 19 % 42 % 28 % 7 % 1 % 3 % 100 % Indeklimaproblemer 24 % 44 % 24 % 5 % 1 % 3 % 100 % Arbejdsulykker 17 % 39 % 31 % 7 % 3 % 3 % 100 % Ergonomiske problemer 19 % 43 % 28 % 5 % 3 % 3 % 100 % 58

9 Tabel Mange har for mere uddannelse Generelt for mere uddannelse Ikke 4 % Et mindre 19 % Noget 48 % Stort 28 % Vi har, som i forbindelse med kompetence, konstrueret en samlet skala baseret på uddannelsesene på de forskellige områder i arbejdsmiljøarbejdet. Skalaen giver et samlet mål for, i hvor høj sikkerhedsrepræsentanterne har for mere uddannelse. Der ses et stort for mere uddannelse, idet 28 pct. vurderer, at de har stort for mere uddannelse, mens 48 pct. oplever noget for mere uddannelse. Undersøgelsen finder altså et enslydende stort for mere uddannelse uanset om et måles med ét spørgsmål (tabel 7.12) eller baseret på sikkerhedsrepræsentanternes uddannelses på en lang række områder i arbejdsmiljøarbejdet (tabel 7.14). Ligesom vi så ovenfor med kompetenceet, så er der også en klar sammenhæng mellem uddannelseset og sikkerhedsrepræsentanternes vurdering af, hvor godt arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Næsten 90 pct. af dem, der ikke har et uddannelses, svarer at de er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt. Det gælder for under 70 pct. af dem, der har et stort. Så jo lavere uddannelses sikkerhedsrepræsentanten har, jo bedre oplever de, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Der findes samme sammenhæng, når man ser på uddannelseset på klassiske og på nye områder hver for sig. Der findes herudover stort set de samme sammenhænge mellem uddannelses og organisation, hvor længe man har været sikkerhedsrepræsentant, hvor mange man er sikkerhedsrepræsentant for samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som der findes i forhold til kompetence (beskrevet tidligere i afsnit 7). Tabel Tilstrækkelig uddannelse styrker arbejdsmiljøarbejdet Vurdering af om arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt fordelt på samlet for yderligere uddannelse Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal Ikke 51 % 38 % 6 % 4 % 1 % 0 % 72 Samlet for mere uddannelse Et mindre 47 % 38 % 8 % 5 % 1 % 0 % 331 Noget 33 % 47 % 13 % 5 % 2 % 0 % 821 Stort 26 % 43 % 18 % 11 % 2 % 1 % 478 I alt 35 % 43 % 13 % 7 % 2 % 0 %

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 I juni måned 2006 blev 3F/3FA arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. Arbejdsmiljøcertificeringen er et signal til omverdenen

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere