LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET"

Transkript

1 LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010

2 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant ændre noget? 3 DE VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER Fra sikkerhed til arbejdsmiljø 3 Arbejdsmiljøorganisationen 3 3 grundmodeller for organisering af arbejdsmilljøarbejdet 4 Arbejdsmiljøorganisationens struktur 5 Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter 6 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 8 Nye uddannelsesrettigheder 10 Den obligatoriske arbejdsmarkedsuddannelse 10 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 10 Kompetenceudviklingsplan 11 Aftalt frihed til uddannelse 11 Aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet 12 Indgåelse af lokal aftale 13 Arbejdsmiljøorganisation på tværs af flere virksomheder eller flere arbejdsgivere 14 Sammenlægning af SU og arbejdsmiljøorganisation 14 Overholdelse af lokalaftaler 14 Uenighed 14 2

3 NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 FRA SIKKERHED TIL ARBEJDSMILJØ Folketinget vedtog den 11. maj 2010 en ny arbejdsmiljølov, som ændrer kravene til organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. De nye regler trådte i kraft pr. 1. oktober 2010 og vil få betydning for mange arbejdspladser i den finansielle sektor. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er de samme som hidtil, men der åbnes nye muligheder for organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljølovens krav til selve arbejdsmiljøet er uændrede. Denne pjece beskriver de vigtigste lovændringer, som Finansforbundets arbejdsmiljørepræsentanter bør være bekendt med. 3

4 LOVÆNDRINGERNE KORT FORTALT: Terminologien ændres, så det ikke længere hedder sikkerhedsorganisation og sikkerhedsrepræsentant, men arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljørepræsentant Mulighederne for at organisere arbejdsmiljøarbejdet gøres mere fleksible, så tilrettelæggelsen passer til den enkelte virksomhed Arbejdsmiljøorganisationen skal som noget nyt ved en årlig drøftelse tilrettelægge arbejdsmiljøindsatsen for det næste år Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse forkortes fra 4 til 3 dage. Uddannelsen skal gennemføres inden for de første 3 måneder efter valg og kan suppleres med yderligere 2 dages uddannelse, som arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde inden for de følgende 12 måneder. Arbejdsmiljørepræsentanten får ret til 1½ dags supplerende uddannelse hvert af de efterfølgende år. Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde disse uddannelsesdage, og de er underlagt en kompetenceudviklingsplan, som hvert år skal lægges for hele arbejdsmiljøorganisationen. HUSK: Har du spørgsmål, kan du søge rådgivning om loven hos Finansforbundet. 4

5 SKAL MIN VIRKSOMHED ÆNDRE NOGET? Arbejdsmiljøorganisationer, der hidtil har opfyldt lovens krav, vil også være lovlige i dag. Loven rummer en række nye organiseringsmuligheder, men der er ikke noget krav om at din arbejdsmiljøorganisation skal ændres. Din virksomhed har som udgangspunkt pligt til at afholde den årlige drøftelse vedrørende tilrettelæggelse af arbejdsmiljøindsatsen. Har I en lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen, kan der dog her aftales noget andet. Alle arbejdsgivere har desuden nu pligt til at tilbyde supplerende uddannelse. SKAL JEG SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ÆNDRE NOGET? Arbejdsmiljøarbejdets indhold og arbejdsmiljølovens krav til arbejdsmiljøet er uændrede, og derfor vil du som arbejdsmiljørepræsentant kun blive berørt af eventuelle ændringer af organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads. Du skal således som udgangspunkt ikke ændre noget, men har desuden fået en ny ret til supplerende uddannelse. 5

6 DE VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER FRA SIKKERHED TIL ARBEJDSMILJØ Med den nye lov ændres betegnelserne sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation (AMR og AMO). I lovbekendtgørelsen hedder sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen nu arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljøgruppen. Kravene til selve arbejdsmiljøet er fortsat de samme, men ændringen sender et signal om, at arbejdsmiljøarbejdet i dag ikke kun handler om støj, røg og møg, men har et bredere fokus på det hele arbejdsliv. ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Arbejdsmiljøorganisationen er en intern samarbejdsorganisation i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren, de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og de udpegede arbejdsledere. For det første har arbejdsmiljøorganisationen daglige opgaver; den skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. For det andet har den strategiske opgaver; den skal afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye opstår. 6

7 3 grundmodeller for organisering af arbejdsmilljøarbejdet Alt efter antallet af ansatte på din virksomhed, og hvorvidt I har eller ikke har en lokalaftale, kan organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på din virksomhed være reguleret af forskellige regler. Der findes tre grundmodeller: 9 ansatte Ingen AMO: Samarbejdet følger lovens krav >9 ansatte Basismodel: AMO følger lovens krav og aftale Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne Aftalemodel: AMO følger aftaler Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne* Rammeaftale om organisering af arbejdsmiljø- og samarbejdsstrukturen i den finansielle sektor Lokal virksomhedsaftale Beskriver AMO s organisering, metoder og aktiviteter, opgaver og funktioner, opfølgning på aftalen, samt vilkår for ændring og opsigelse af aftalen *AMO står for arbejdsmiljøorganisation. Aftalerne refererer fortsat til sikkerhedsorganisationen ordlyden forventes ændret til arbejdsmiljøorganisation i forbindelse med gennemskrivning af aftalerne ved den kommende overenskomstforhandling 7

8 Er der op til 9 ansatte på arbejdspladsen, kræver loven ikke, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation, men samarbejdet følger arbejdsmiljølovens bestemmelser. Er der flere end 9 ansatte på arbejdspladsen, kan det på virksomheden aftales at vælge en af følgende modeller: Ingen virksomhedsaftale; Virksomheden kan vælge at organisere sit arbejdsmiljøarbejde i henhold til lovens bestemmelser, og skal så følge de regler, denne pjece beskriver. Virksomheden vil ud over loven være underlagt Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne Virksomhedsaftale; Arbejdsgiver og arbejdstagere i virksomheden kan vælge at indgå en lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøet. En lokalaftale giver mulighed for at organisere sig på en anden måde end loven specificerer (Se nærmere om lokalaftaler bagest i pjecen). Udover loven er virksomheden underlagt både Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne og Rammeaftale om organisering af arbejdsmiljø- og samarbejdsstrukturen i den finansielle sektor. ARBEJDSMILJØORGANISATIONENS STRUKTUR Alle virksomheder skal fastlægge arbejdsmiljøindsatsen i samarbejde mellem ledelse, arbejdslederne og de ansatte. Kravene til arbejdsmiljøorganisationens struktur har hele tiden været afhængig af virksomhedens størrelse. Det nye er bl.a., at grænsen for, hvornår arbejdsmiljøarbejdet skal koordineres og planlægges i et arbejdsmiljøudvalg, er ændret fra 20 til 35 ansatte: 1-9 ansatte; Små virksomheder har ikke pligt til at oprette nogen arbejdsmiljøorganisation. Samarbejdet om arbejdsmiljø 8

9 finder sted direkte mellem ansatte, arbejdsledere og arbejdsgiver, og det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at det sker ansatte; Mellemstore virksomheder skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, bestående af mindst 1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere. Arbejdsgiveren skal desuden være repræsenteret, men kan vælge at udpege en arbejdsleder som sin repræsentant. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant er formand, og organisationen tager sig af såvel strategiske som daglige arbejdsmiljøopgaver. Over 35 ansatte; De store virksomheder skal etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 eller flere niveauer:»» 1 niveau med et antal lokale arbejdsmiljøgrupper (1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant), som tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver. Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere.»» 1 niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg bestående af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper, som tager sig af de strategiske, planlæggende og koordinerende arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøudvalget har arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand og sammensættes i øvrigt på følgende måde:»» Hvis der er 1-2 arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består udvalget af disses medlemmer.»» Hvis der er mere end 2 arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne hver 2 repræsentanter til udvalget.»» I større virksomheder kan der oprettes flere niveauer. Den nye lov skelner mellem strategiske og daglige opgaver. Med strategiske opgaver menes der planlægning, ledelse og koordination af virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. 9

10 Med daglige opgaver menes konkrete aktiviteter som fx at løse arbejdsmiljøproblemer og forebygge at de opstår. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter Et væsentligt nyt element i loven er, at kravet om en arbejdsmiljøgruppe for hver afdeling eller arbejdsområde ophæves. Antallet af arbejdsmiljøgrupper fastsættes i stedet af arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte. Finansforbundet har i forbindelse med 2008-overenskomsten (se protokollater og faglige aftaler 2008 ) aftalt med Finanssektorens arbejdsgiverforening, at antallet af arbejdsmiljøgrupper kan fastsættes i en drøftelse mellem virksomheden og medarbejderne. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at blive enige, eller hvor spørgsmålet ikke er blevet drøftet, har den gamle lovs krav om en arbejdsmiljørepræsentant i hver afdeling eller arbejdsområde været gældende. Dette ændres med den nye lov. Virksomhederne har nu ikke længere blot en mulighed for at aftale antallet af arbejdsmiljøgrupper (og dermed arbejdsmiljørepræsentanter) med medarbejderne, men en pligt til at gøre det. Kan der ikke opnås enighed, er der imidlertid ikke i loven noget absolut mindstekrav om et bestemt antal arbejdsmiljørepræsentanter at falde tilbage på; arbejdsgiveren kan derimod alene afgøre, hvor stor arbejdsmiljøorganisationen skal være. Selvom loven ikke stiller et fast minimumskrav til antallet af repræsentanter, er det dog påkrævet med en organisation af en vis størrelse: Det, som loven kalder nærhedsprincippet, skal overholdes: Alle ansatte skal kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant inden for arbejdstiden, så arbejdsmiljøforholdene kan drøftes, når der er behov for det. 10

11 Der skal til enhver tid være et tilstrækkeligt antal medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, til at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde i forhold til:»» Virksomhedens ledelsesstruktur»» Virksomhedens geografiske struktur»» Arbejdets organisering, art og risici»» Særlige ansættelsesformer»» Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen I virksomheder med flere end 35 ansatte skal der ved etableringen af arbejdsmiljøgruppen tages stilling til, inden for hvilken del af virksomheden, den skal varetage sine opgaver. De nye regler lægger således op til, at man på virksomheden overvejer, om de gamle arbejdsmiljøgrupper fungerer tilfredsstillende. Er der generelt tilfredshed med antal og dækning, er der måske ingen grund til at ændre organiseringen. 11

12 FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Hold fast i, at loven lægger op til, at arbejdsmiljøorganisationens størrelse fastsættes i dialog mellem ansatte og arbejdsgiver. Loven specificerer ikke, hvordan de ansatte skal inddrages, men det vil være oplagt at foreslå, at drøftelsen tages i arbejdsmiljøorganisationen. Kan arbejdsgiver og ansatte ikke nå til enighed om størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen, har arbejdsgiveren mulighed for selv at fastsætte den Hold fast i, at loven lægger op til, at ændringer i organiseringen skal tage sigte på at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Dels fremgår det af den trepartsaftale, der ligger til grund for loven. Dels blev det pointeret af beskæftigelsesministeren, da hun præsenterede lovforslaget for Folketinget. Og endelig fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget. Det er således ikke tanken med loven, at den skal være et besparelsesinstrument Loven sætter ikke nogen klar grænse for, hvor mange ansatte en arbejdsmiljørepræsentant maksimalt kan repræsentere. Nærhedsprincippet kræver, at der skal være mulighed for regelmæssig kontakt mellem arbejdsmiljørepræsentanten og de ansatte i arbejdstiden, men udelukker ikke at denne kontakt kan foregå pr. telefon eller mail. Selvom arbejdsgiveren derfor kunne få lyst til at reducere antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, så er arbejdsmiljøorganisationens opgaver uændrede. Hvis arbejdsmiljøarbejdet skal have det løft og den prioritering, som den nye lov lægger op til, så hold fast i at arbejdsgiveren må dokumentere, at indsatsen ikke bliver forringet, hvis antallet af arbejdsmiljørepræsentanter falder Er du i tvivl om, at organiseringen på din arbejdsplads lever op til nærhedsprincippet, kan du tilkalde Arbejdstilsynet og få dets vurdering Argumentér for, at det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten hyppigt kan møde de ansatte, han eller hun repræsenterer ansigt til ansigt Er der behov for ændringer i arbejdsmiljøorganisationen, så forbered et konkret forslag til ny organisering Konklusionerne fra en eventuel drøftelse om organiseringen bør fremgå af et skriftligt referat, så ingen efterfølgende kan være i tvivl om, hvad der er aftalt 12

13 ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Den nye lov forpligter virksomhederne til at gennemføre en årlig drøftelse om arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Formålet er, at få virksomhederne til at tænke mere strategisk om arbejdsmiljøet. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, hvilke udfordringer virksomheden står over for, og hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet det næste år skal tilrettelægges. For at gøre arbejdsmiljøarbejdet mere fleksibelt, bortfalder til gengæld kravet om, at arbejdsmiljøorganisationen skal mødes mindst en gang i kvartalet. Det aftales ved den årlige drøftelse, hvor tit arbejdsmiljøorganisationen skal mødes. Hvor der er en arbejdsmiljøorganisation, skal drøftelsen foregå med arbejdsmiljørepræsentanterne, og på de små virksomheder med 1-9 medarbejdere direkte med medarbejderne. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan tage beslutning på dennes vegne, skal være til stede. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige drøftelse har fundet sted. Ved den årlige drøftelse skal deltagerne ifølge bekendtgørelsen som minimum: Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år; Hvilke temaer skal der arbejdes med - er det stress, indeklima eller noget helt tredje? Hvad er virksomhedens vigtigste arbejdsmiljøudfordringer? Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller; Hvor ofte skal arbejds- 13

14 miljøorganisationen holde møde? Hvordan tilrettelægges møderne? Skal der tages referat? Hvordan gribes arbejdet med APV en an? Skal der sættes nogen projekter eller undersøgelser i gang? Fastlægge mål for det kommende års samarbejde; Hvad vil vi gerne have opnået, når året er omme? Hvordan kan vi måle, om vi når det? Hvad skal der til for, at vi kan nå derhen? Beslutte om det foregående års mål er nået; Nåede vi de mål, vi satte? Er der noget der skal arbejdes videre med? Er der noget vi kan lære af og gøre bedre i fremtiden? Drøfte om den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden (NB: denne pligt gælder kun virksomheder med op til 9 ansatte); Har vi den nødvendige viden til at forbedre arbejdsmiljøet? Er der behov for kurser eller uddannelse? Arbejdstilsynet har udarbejdet en udmærket guide til, hvordan den årlige drøftelse kan gribes an. Den kan hentes på deres hjemmeside: under temaet Arbejdsmiljøorganisation. 14

15 FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Hold fast i, at en ændret tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet ikke må medføre forringelser af indsatsen. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er uændrede, og loven lægger op til et løft og en prioritering af arbejdsmiljøarbejdet Foreslå, at der udarbejdes en skriftlig plan for året, så der ikke kan opstå tvivl om, hvad der er besluttet Foreslå, at der tages referat fra alle møder i løbet af året, så der ikke løbende kan opstå tvivl om, hvad der er besluttet Foreslå, at det aftales, at referater er tilgængelige for virksomhedens øvrige medarbejdere, så de kan følge med i arbejdsmiljøarbejdet Selvom det ikke er et lovkrav i mellemstore og store virksomheder, er den årlige drøftelse en oplagt lejlighed til i fællesskab at drøfte arbejdsmiljøorganisationens behov for efteruddannelse og udarbejdelse af en kompetenceudvilingsplan (se i øvrigt nedenfor om nye uddannelsesrettigheder) 15

16 NYE UDDANNELSESRETTIGHEDER Den nye arbejdsmiljølov medfører en ændring af uddannelsesbestemmelserne. Hensigten er at styrke arbejdsmiljøarbejdet og gøre det mere attraktivt at være arbejdsmiljørepræsentant ved at give et generelt kompetenceløft. DEN OBLIGATORISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse sættes ned fra 4 til 3 dage og skal nu være gennemført inden 3 (tidligere var det 8) måneder efter valget til arbejdsmiljørepræsentant. Som hidtil udbydes og gennemføres uddannelsen af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, DFL og Finansforbundet i fællesskab. SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE Arbejdsgiveren pålægges med den nye lov desuden at tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen: 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdsmiljørepræsentanten har krav på at gennemføre inden for de første 12 måneder efter valg eller udpegning. Finansforbundet vil i samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening fremover udbyde sådanne 2-dageskurser. 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert af de følgende år af funktionsperioden. Udnyttes retten til uddannelse ikke det pågældende funktionsår, bortfalder den dvs. disse uddannelsesdage kan som udgangspunkt IKKE puljes. Finansforbundet udbyder ikke denne type kurser. 16 Den årlige ret til 1½ dags supplerende uddannelse er desuden ifølge bekendtgørelsen underlagt krav om: At den skal give viden om arbejdsmiljøforhold, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. At den indgår i den lovpligtige kompetenceudviklingsplan (se nedenfor) for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som arbejdsgiveren skal udarbejde i virksomheder med 10 eller flere ansatte.

17 Således disponerer arbejdsmiljørepræsentanten ikke nødvendigvis frit over de supplerende uddannelsesdage. KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der bliver lagt en plan for udvikling af arbejdsmiljøorganisationens kompetencer. Det er meningen, at de nye supplerende uddannelsesdage skal bruges til at realisere kompetenceudviklingsplanen, og at den skal ses i sammenhæng med den overordnede plan for det kommende års arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere skal være omfattet af planen, og den kan lægges for arbejdsmiljøorganisationen samlet set eller for hvert medlem individuelt. Aftalt frihed til uddannelse Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne indeholder imidlertid også en række uddannelsesbestemmelser: Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har pligt til at gennemgå den lovpligtige uddannelse. Indholdet fastlægges i samarbejde mellem FA og Finansforbundet og uddannelsen søges udbudt i fællesskab Det første år, efter den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er gennemført, gives 4 dages frihed med løn, det andet år 3 dages frihed med løn og herefter op til 2 dages årlig frihed med løn til deltagelse i kurser, temadage m.v. Det kan aftales mellem virksomheden og den faglige repræsentant at fordele friheden på en anden måde (gælder ikke dagene fra den obligatoriske uddannelse) Den aftalte frihed har intet at gøre med de dage, som arbejdsgiveren ifølge loven skal tilbyde. Den aftalte frihed kommer 17

18 med andre ord oven i og er således ikke bundet op på den nu lovpligtige kompetenceudviklingsplan, men kan bruges på såvel uddannelse som temadage eller konferencer m.m., alt efter den enkeltes behov og ønsker. FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet ikke kan kræve at se kompetenceudviklingsplanen, og at tilsynet derfor ikke kan gribe ind, hvis arbejdsgiveren undlader at udarbejde den. Finansforbundet anbefaler derfor, at arbejdsmiljøorganisationens behov for uddannelse og udvikling af kompetencer tages op i forbindelse med den årlige drøftelse De nye supplerende uddannelsesdage er en ret, ikke en pligt for arbejdsmiljørepræsentanten. Derfor bør der lokalt arbejdes for, at de udnyttes Vær selv aktiv med at synliggøre behov for og ønsker til uddannelse Vær opmærksom på, at arbejdsgiveren ikke disponerer over de dages frihed, der er aftalt mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening de bør ikke tænkes sammen 18

19 AFTALER OM ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET Når en virksomhed for at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed indgår eller allerede har en lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøet, er det muligt at fravige en række af arbejdsmiljølovens bestemmelser om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Muligheden har allerede været der før lovændringen, og flere finansielle virksomheder har derfor allerede en sådan ordning. Eksisterende aftaler vil fortsat opfylde lovens krav. Ved indgåelse af en ny aftale, skal du imidlertid være opmærksom på en række forhold: Det er udelukkende de regler, som handler om selve organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, der kan fraviges med lokalaftaler. Det er: Hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal være opbygget Hvilken størrelse arbejdsmiljøorganisationen skal have Pligten til at afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse Kun to krav til organiseringen kan IKKE fraviges: Organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen skal bygge på et samarbejde gennem valgte repræsentanter for de ansatte. Man kan således ikke vælge at overdrage hele arbejdsmiljøorganisationen til ikke-valgte professionelle arbejdsmiljøkonsulenter. Arbejdsmiljøarbejdet skal være forankret både på A- og B-side, og på arbejdstagersiden er det et krav, at repræsentanterne udpeges gennem valg Alle ansatte skal være dækket af arbejdsmiljøorganisationen 19

20 Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og de nye uddannelsesrettigheder ligger imidlertid fast, dvs. der kan ikke indgås aftaler, der begrænser dem. Det kan heller ikke aftales at undlade at oprette en arbejdsmiljøorganisation, hvor der er mere end 9 medarbejdere, eller undlade at sikre den nødvendige tid til at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sine opgaver. Indgåelse af lokal aftale Hvis en virksomhed ønsker at indgå sin egen lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, skal der foreligge en overordnet aftale mellem de to landsdækkende aftaleparter. Finansforbundet har allerede en sådan rammeaftale med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (se protokollater og faglige aftaler 2008 ). Rammeaftalen opridser, hvordan en lokalaftale indgås, og hvad den skal indeholde. Aftalen er videreført uændret ved overenskomstforhandlingerne i 2010 og gælder således, indtil der indgås en ny overenskomst i Rammeaftalen referer i sin nuværende form til den gamle arbejdsmiljølov og vejledningerne hertil. Det bedes du se bort fra. De nye referencer vil blive sat ind i forbindelse med indgåelse af en ny overenskomst. Når der på en virksomhed indgås en ny lokalaftale, skal den indsendes til Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Organisationerne påser, at virksomhederne overholder rammeaftalen samt indgåede lokalaftaler. Søg derfor løbende rådgivning hos Finansforbundet, mens aftalen er under udarbejdelse. Arbejdsmiljøorganisation på tværs af flere virksomheder eller flere arbejdsgivere Som noget nyt åbner loven desuden mulighed for, at der kan aftales en arbejdsmiljøorganisation på tværs af flere virksom- 20

21 heder eller flere arbejdsgivere samme sted, fx en bank og et forsikringsselskab. Også her gælder nærhedsprincippet. Læs om de nærmere betingelser i Arbejdstilsynets vejledning om aftaler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. Sammenlægning af SU og arbejdsmiljøorganisation Loven åbner også mulighed for, at det kan aftales at sammenlægge samarbejdsstrukturen (dvs. samarbejdsudvalget) med arbejdsmiljøorganisationen. Dette har også været en mulighed under de eksisterende aftaler mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og er dermed ikke noget nyt. Overholdelse af lokalaftaler På samme måde, som det gælder for overenskomsten, er det Finansforbundets og Finanssektorens Arbejdsgiverforenings opgave at påse at jeres lokale aftale om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet overholdes. Det vil sige, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal melde ind til Finansforbundets sekretariat, hvis du mener, at aftalen ikke bliver overholdt. Uenighed Hvis der er indgået en lokalaftale om organiseringen, skal uenigheder om fortolkningen af aftaleteksten ligeledes afklares gennem organisationerne og eventuelt det fagretlige system. Arbejdstilsynet har ingen rolle i den forbindelse. Det er dog fortsat Arbejdstilsynet der påser, at arbejdsmiljøet på virksomheden lever op til lovens krav. Kan arbejdsgiver og medarbejdere ikke blive enige om arbejdsmiljøorganisationens opbygning, størrelse og arbejdsform, kan der ikke indgås nogen lokalaftale, og det vil så være lovens krav, der gælder. 21

22 FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Hold fast i, at virksomhedens ledelse bør tænke arbejdsmiljøet ind i alle virksomhedens processer, sådan at det indgår både i den strategiske ledelse og den daglige drift. Arbejdsmiljø bør tænkes ind virksomhedens drøftelser af strategi, værdigrundlag, planlægning, kvalitet, økonomi, kompetenceudvikling mv. Hold fast i, at indarbejdelsen af arbejdsmiljøet i alle virksomhedens processer bør ske i samarbejde med medarbejderne Husk, at en ny virksomhedsaftale skal indsendes til Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og søg løbende rådgivning hos Finansforbundet i processen Lad være med at skrive under på en aftale, som du ikke er sikker på lever op til lovens krav, herunder nærhedsprincippet 22

23 HER KAN DU LÆSE MERE: LOVSTOF: Den nye arbejdsmiljølov Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed ARBEJDSTILSYNETS VEJLEDNINGER: Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen RELEVANTE AFTALER: Protokollater og faglige aftaler 2008 NYTTIGE HJEMMESIDER: Arbejdstilsynets temaside om den nye arbejdsmiljølov FTF s temaside om den nye arbejdsmiljølov DET KAN FINANSFORBUNDET TILBYDE: Rådgivning om loven Rådgivning om indgåelse af lokalaftaler og deres indhold 23

24 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Hvor er virksomhederne på vej hen:

Hvor er virksomhederne på vej hen: Hvor er virksomhederne på vej hen: Fleksibel organisering af AM organisationen Brug af arbejdsmiljødrøftelse j og kompetenceudvikling 3 typer virksomheder Virksomhed før Fulgte principperne i loven før

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

AMO - på rette vej? eller snarere hvilken vej?

AMO - på rette vej? eller snarere hvilken vej? AMO - på rette vej? eller snarere hvilken vej? Refleksioner fra CAVI SAM d. 20. marts 2012, Professor Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler CAVI: Center for forskning i virkemidler

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere