Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber"

Transkript

1 Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber I medfør af 64 b, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer, der indtræder i bestyrelsen for et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab den 1. januar 2017 eller senere, samt på udbydere af grundkurser, jf. 8. Gennemførelse af grundkursus 2. Et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut eller et realkreditinstitut skal hurtigst muligt og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen gennemføre et grundkursus, jf. 64 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, der indeholder undervisning i følgende kompetenceområder: 1) Rammerne for bestyrelsens arbejde. 2) Rammerne for indretning af virksomheden. 3) Operationel risiko. 4) Hvidvaskforebyggelse. 5) It. 6) Finansiel rapportering og revision. 7) Kredit. 8) Markedsrisiko. 9) Kapitalkrav. 10) Likviditet. 11) Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. 12) Tilsynsdiamanten og de særlige rammer for realkreditinstitutter. Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 11, finder ikke anvendelse for et medlem af bestyrelsen i et realkreditinstitut. Stk. 3. Kravet i stk. 1, nr. 12, finder ikke anvendelse for et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut. 3. Et medlem af bestyrelsen i et forsikringsselskab skal hurtigst muligt og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen gennemføre et grundkursus, jf. 64 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, der indeholder undervisning i følgende kompetenceområder: 1) Rammerne for bestyrelsens arbejde. 2) Rammerne for indretning af virksomheden. 3) Operationel risiko. 4) Hvidvaskforebyggelse. 5) It. 6) Finansiel rapportering og revision. 7) Investeringsområdet og prudent person-princippet. 8) Betryggende grundlag og rimelig behandling af forsikringstagerne. 9) Kapitalgrundlag. 10) Solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav.

2 11) Vurdering af egen risiko og solvens. 12) Hensættelser for livsforsikringsselskaber. 13) Hensættelser for skadesforsikringsselskaber. 14) De særlige rammer for gruppe 2-forsikringsselskaber. Stk. 2. Kravene i stk. 1, nr. 4, 8 og 12, finder ikke anvendelse for et medlem af bestyrelsen i et skadesforsikringsselskab. Stk. 3. Kravet i stk. 1, nr. 13, finder ikke anvendelse for et medlem af bestyrelsen i et livsforsikringsselskab. Stk. 4. Kravet i stk. 1, nr. 14, finder ikke anvendelse for et medlem af bestyrelsen i et gruppe 1-forsikringsselskab. Stk. 5. Kravene i stk. 1, nr. 9-13, finder ikke anvendelse for et medlem af bestyrelsen i et gruppe 2-forsikringsselskab. Et medlem af bestyrelsen i et gruppe 2- forsikringsselskab kan vælge at modtage undervisning i stk. 1, nr. 9-13, i stedet for at modtage undervisning i nr Et bestyrelsesmedlem skal efter anmodning sende kopi af kursusbevis, jf. 9, til Finanstilsynet som dokumentation for, at bestyrelsesmedlemmet har gennemført grundkurset, jf. 2 og 3. Tilrettelæggelse af undervisning 5. Undervisning i kompetenceområderne, jf. 2 og 3, skal indeholde undervisning inden for de emner, der er beskrevet i bilag En udbyder af et grundkursus skal tilrettelægge undervisningen i kompetenceområderne, jf. 2 og 3, med henblik på, at bestyrelsesmedlemmet opnår de læringsmålsniveauer, jf. 7, der er fastlagt i bilag Stk. 2. Undervisning i kompetenceområderne, jf. 2 og 3, skal være tilrettelagt således, at undervisningen tager udgangspunkt i det til enhver tid gældende retsgrundlag. 7. Et læringsmål for et kompetenceområde, jf. 2 og 3, består af tre niveauer, hvor opnåelse af 1) læringsmålsniveau 1 forudsætter, at bestyrelsesmedlemmet efter gennemførelse af undervisning har et overordnet kendskab til de emner og begreber, der indgår i kompetenceområdet, samt det retsgrundlag, der danner rammen for kompetenceområdet, herunder forståelse for de hensyn retsgrundlaget søger at sikre, 2) læringsmålsniveau 2 forudsætter, at bestyrelsesmedlemmet, udover opnåelse af læringsmålsniveau 1, har opnået tilstrækkeligt kendskab til kompetenceområdet til at kunne medvirke til udførelsen af en bestyrelses opgaver inden for kompetenceområdet, herunder til at kunne stille spørgsmål til en direktion og forholde sig til besvarelsen, og 3) læringsmålsniveau 3 forudsætter, at bestyrelsesmedlemmet har opnået yderligere kendskab, jf. nr. 2, til kompetenceområdet og selvstændigt vil kunne udføre en bestyrelsesopgave inden for kompetenceområdet. 2

3 Udbud af grundkursus 8. En kursusudbyder, som vil udbyde et grundkursus, skal ansøge Finanstilsynet om godkendelse af et kursusforløb som et grundkursus, forinden dette udbydes. Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af grundkurset, herunder en beskrivelse af 1) undervisningsindholdet for de kompetenceområder, jf. 2 og 3, som skal indgå i udbyderens grundkursus, 2) undervisningsformen for de kompetenceområder, jf. 2 og 3, som skal indgå i udbyderens grundkursus, herunder hvordan undervisningsformen understøtter opnåelse af de fastlagte læringsmål, jf. bilag 1-18, og 3) undervisernes faglige kompetencer inden for det eller de kompetenceområder, som de pågældende skal undervise i. 9. En udbyder af et grundkursus skal udstede et kursusbevis til bestyrelsesmedlemmet efter gennemførelse af grundkurset. Kursusbeviset kan være begrænset til at omfatte et eller flere kompetenceområder, jf. 12, stk En udbyder af et grundkursus skal give bestyrelsesmedlemmet mulighed for at evaluere udbyderens grundkursus efter bestyrelsesmedlemmets gennemførelse heraf. Bestyrelsesmedlemmet skal som led i evalueringen tage stilling til, i hvilket omfang de fastlagte læringsmål, jf. bilag 1-18, er opnået. Stk. 2. En evaluering, jf. stk. 1, skal opbevares af udbyderen i mindst 5 år fra bestyrelsesmedlemmets gennemførelse af grundkurset eller gennemførelse af undervisning i kompetenceområdet. Evalueringen skal efter anmodning sendes til Finanstilsynet. 11. Finanstilsynet kan inddrage en godkendelse af en udbyders grundkursus, hvis grundkurset ikke længere lever op til rammerne for godkendelse af grundkurser, eller hvis det på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes evalueringer, jf. 10, må lægges til grund, at bestyrelsesmedlemmerne ikke opnår de fastlagte læringsmål efter gennemførelse af udbyderens grundkursus. Dispensation 12. Et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab kan ansøge Finanstilsynet om dispensation fra kravet om gennemførelse af et grundkursus, jf. 64 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet kan efter en konkret vurdering betinge dispensationen af, at bestyrelsesmedlemmet gennemfører anden undervisning godkendt af Finanstilsynet eller på anden måde tilegner sig viden om udvalgte kompetenceområder. Stk. 2. En ansøgning om dispensation skal indeholde en beskrivelse af bestyrelsesmedlemmets viden, faglige kompetencer og erfaring samt begrundelse for, hvorfor den pågældendes viden, faglige kompetencer og erfaring må anses for tilstrækkelig til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut, realkreditinstitut eller et forsikringsselskab. 13. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde give et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab tilladelse til at gennemføre et grundkursus senere end 12 måneder efter den pågældendes indtræden i bestyrelsen. 3

4 Ikrafttræden 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Finanstilsynet, den 4

5 Bilag 1 Rammerne for bestyrelsens arbejde 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 1, og 3, stk. 1, nr. 1, skal indeholde undervisning a) Bestyrelsens opgaver. b) Bestyrelsens udførelse af sin tilsynsfunktion, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion. c) Krav til ledelsesrapportering. d) Krav til evaluering af bestyrelsens sammensætning. e) Krav til tilrettelæggelsen af arbejdet i bestyrelsen. 2) Undervisning i kompetenceområdet skal herudover have fokus på det kollektive bestyrelsesansvar og bestyrelsesmedlemmets individuelle ansvar. Undervisningen skal endvidere sætte rammerne for bestyrelsens arbejde ved at beskrive de relevante eksterne aktører samt de lovgivningsmæssige rammer i form af dansk og EU-baseret regulering. 3) Efter gennemførelse af grundkursus i kompetenceområdet forventes et bestyrelsesmedlem af dette bilags nr. 1. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 2. 5

6 Bilag 2 Rammerne for indretning af virksomheden 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 2, skal indeholde undervisning a) Opbygningen af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., herunder proportionalitetsprincippet. b) Direktionens opgaver og ansvar. c) Krav til organisation og ansvarsfordeling. d) Risikostyring. e) Compliance. f) Intern revision. g) Intern rapportering. 2) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 2, skal indeholde undervisning a) Opbygningen af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og pensionskasser, herunder proportionalitetsprincippet og samspillet med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). b) Direktionens opgaver og ansvar. c) Forsikringsmæssige risici. d) Krav til organisation og ansvarsfordeling. e) Nøglefunktioner og den ansvarshavende aktuar. f) Intern revision. g) Intern rapportering. I det omfang grundkursus i kompetenceområdet alene omfatter bestyrelsesmedlemmer i gruppe 2-forsikringsselskaber, forventes Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ikke at indgå i undervisningen. 3) Efter gennemførelse af grundkursus i kompetenceområdet forventes et bestyrelsesmedlem af henholdsvis dette bilags nr. 1 eller nr. 2. 6

7 Bilag 3 Operationel risiko 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 3, og 3, stk. 1, nr. 3, skal indeholde undervisning a) Bestyrelsens opgaver på området for operationel risiko. b) Bestyrelsens udførelse af sin tilsynsfunktion på området for operationel risiko. c) Bestyrelsens opgaver vedrørende krav til rapportering på området for operationel risiko. af dette bilags nr. 1. 7

8 Bilag 4 Hvidvaskforebyggelse 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 4, og 3, stk. 1, nr. 4, skal indeholde undervisning a) Bestyrelsens opgaver i forbindelse med en virksomheds risikovurdering og risikostyring. b) Gennemgang af de væsentligste krav i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme til en virksomheds foranstaltninger på området, herunder risikovurdering og risikostyring, uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejdere, kend din kunde-procedurer, opmærksomhedspligt, overvågning af kundetransaktioner, undersøgelses- og noteringspligt ved mistænkelige transaktioner, underretningspligt og EU-forordninger om finansielle sanktioner. af dette bilags nr. 1, litra a. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra b. 8

9 Bilag 5 It 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 5, og 3, stk. 1, nr. 5, skal indeholde undervisning a) It-sikkerhedsstyring og forventninger til rapportering samt ansvarsfordeling og forventninger mellem direktion og bestyrelse. b) It-sikkerhedspolitik, formål, indhold og opbygning i henhold til virksomhedens risikoprofil. c) Beredskabsplanlægningens formål, målsætninger og krav. d) Cyber-sikkerhed og sikringsforanstaltninger mod it-kriminalitet, herunder itsikkerheds-strategier i relation til virksomhedens risici og it-sikkerhedsstyring. af dette bilags nr. 1, litra a-c. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra d. 9

10 Bilag 6 Finansiel rapportering og revision 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 6, og 3, stk. 1, nr. 6, skal indeholde undervisning a) Bestyrelsens opgaver vedrørende års- og delårsrapporter. b) Bestyrelsens opgaver i relation til et eventuelt revisionsudvalg. c) Bestyrelsens opgaver og ansvar i relation til den eksterne revision. d) Bestyrelsens opgaver i relation til den interne revision. af dette bilags nr

11 Bilag 7 Kredit 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 7, skal indeholde undervisning a) Bestyrelsens ansvar for og opgaver med kreditpolitikken. b) Bestyrelsens retningslinjer til direktionen på kreditområdet. c) Bestyrelsens opgaver i forbindelse med indstillinger, som skal bevilges af bestyrelsen. d) Bestyrelsens årlige gennemgang af de væsentligste eksponeringer. e) Nedskrivningsregler. f) Tilsynsfunktionen/rapportering til bestyrelsen på kreditområdet. af dette bilags nr. 1, litra a-b og e-f. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 3, jf. 7, nr. 3, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra c-d. 11

12 Bilag 8 Markedsrisiko 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 8, skal indeholde undervisning a) Bestyrelsens opgaver på markedsrisikoområdet. b) Bestyrelsens udførelse af sin tilsynsfunktion på markedsrisikoområdet. c) Bestyrelsens opgaver vedrørende krav til rapportering på markedsrisikoområdet. af dette bilags nr

13 Bilag 9 Kapitalkrav 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 9, skal indeholde undervisning a) Kapitalbehov, herunder risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko), eksponeringsklasser inden for kreditrisiko og opgørelsesmetoder (IRB- og SA-metoden). b) Søjle I-kravet, herunder kapitalgrundlagskravet og Basel I-gulvet. c) De øvrige kapitalkrav, herunder sølje II-kravet samt de tre bufferkrav. d) Kapitalgrundlaget, herunder definition af forskellige kapitaltyper, fradragsregler samt regler i forbindelse med indfrielser og tilbagekøb. e) Gearingsrisiko og overdreven gearing. at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra a og d. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 2, jf. 7, nr. 2, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra b, c og e. 13

14 Bilag 10 Likviditet 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 10, skal indeholde undervisning a) Likviditetskrav. b) Styring af likviditets- og fundingricisi på daglig basis, herunder krav til likviditet i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med fokus på de områder, bestyrelsen er ansvarlig for, og vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter, herunder proportionalitetsprincippet. c) Krav til rapportering samt opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici. af dette bilags nr

15 Bilag 11 Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Tilsynsdiamanten og de særlige rammer for realkreditinstitutter 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 11 og nr. 12, skal indeholde undervisning a) Samspillet mellem en virksomheds overordnede strategi/forretningsmodel og tilsynsdiamantens fem pejlemærker. b) Overordnet beskrivelse af mulige tilsynsmæssige reaktioner som følge af overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdier og virksomhedens løbende offentliggørelsesforpligtelse. 2) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 2, stk. 1, nr. 12, skal herudover indeholde undervisning a) Likviditetsrisiko i balanceprincipperne og refinansiering. b) Værdiansættelse af fast ejendom. c) De særlige kapitalkrav til realkreditinstitutter. Undervisning i litra a-c forventes at indgå som en del af undervisningen i andre kompetenceområder, jf. 2, stk. 1, nr. 7, 9 og 10. 3) Efter gennemførelse af grundkursus i kompetenceområdet forventes et bestyrelsesmedlem af dette bilags nr. 1, litra a. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra b. Et bestyrelsesmedlem i et realkreditinstitut forventes herudover at have opnået læringsmålsniveau 2, jf. 7, nr. 2, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 2. Sidstnævnte kan være opnået i forbindelse med gennemførelse af grundkursus i andre kompetenceområder, jf. 2, stk. 1, nr. 7, 9 og

16 Bilag 12 Investeringsområdet og prudent person-princippet 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 7, skal indeholde undervisning a) Investeringsområdet og prudent person-princippet. b) Sammenhængen mellem et forsikringsselskabs produkter og investeringsstrategi. c) Bestyrelsens ansvar for og opgaver i forbindelse med fastlæggelse af politikker for investeringsområdet (markeds-, modparts- og kreditrisici). d) Bestyrelsens ansvar for og opgaver i forbindelse med fastlæggelse af retningslinjer på investeringsområdet. e) Aktiv-passiv styring og markedsrisiko. f) Bestyrelsens udførelse af sin tilsynsfunktion på investeringsområdet. g) Krav til rapportering på investeringsområdet. af dette bilags nr

17 Bilag 13 Betryggende grundlag og rimelig behandling af forsikringstagerne 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 8, skal indeholde undervisning a) Teknisk grundlag og anmeldelsessystemet. b) Betryggende grundlag. c) Rimelig behandling og kontributionsprincippet. d) Den ansvarshavende aktuars rolle. at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra a-c. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 2, jf. 7, nr. 2, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra d. 17

18 Bilag 14 Kapitalgrundlag 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 9, skal indeholde undervisning a) Gennemgang af begreberne kapitalgrundlag, basiskapitalgrundlag og supplerende kapitalgrundlag. b) Kriterierne for inddelingen af kapitalgrundlagselementerne i de tre tiers. c) Begrænsningerne for de enkelte tiers i forhold til den kapital, der kan anvendes til at dække henholdsvis solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet. d) Godkendelsesprocessen for anvendelse af supplerende kapitalgrundlag og kapitalelementer, der ikke er nævnt i reguleringen. at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra a og d. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 2, jf. 7, nr. 2, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra b og c. 18

19 Bilag 15 Solvens- og minimumskapitalkrav 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 10, skal indeholde undervisning a) Overordnede principper for opgørelse af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet. b) Overordnede metoder, antagelser og standardparametre, der skal benyttes ved opgørelsen af de forskellige risikomoduler og undermoduler i solvenskapitalkravet, herunder de danske regler for tabsabsorbering. c) Finanstilsynets mulighed for at fastsætte et kapitaltillæg, såfremt et gruppe 1- forsikringsselskabs risikoprofil afviger væsentligt fra forudsætningerne for standardformlen til opgørelse af solvenskapitalkravet. d) Konsekvenser af manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet. e) Interne modeller, herunder definition og formål. f) Rammer for arbejde med interne modeller. g) Kravene til en bestyrelses forståelse af et selskabs interne model. af dette bilags nr. 1, litra a og b. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra c- g. 19

20 Bilag 16 Vurdering af egen risiko og solvens 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 11, skal indeholde undervisning a) Identifikation af risici knyttet til at drive forsikringsvirksomhed. b) Kvantificering af et selskabs risici. c) Kapitalplanlægning. d) Rapportering. af dette bilags nr

21 Bilag 17 Hensættelser 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 12, eller nr. 13, skal indeholde undervisning a) Overordnede principper for opgørelsen af forsikringsmæssige hensættelser, og hvordan et forsikringsselskab sikrer tilstrækkeligheden af hensættelserne. b) Overordnede metoder, parametre og data til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. c) Forskelle mellem opgørelse af hensættelser til regnskabet og til solvens. d) Rapportering til bestyrelsen om forsikringsmæssige hensættelser. 2) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 13, skal herudover indeholde undervisning a) Afløbsresultat. 3) Efter gennemførelse af grundkursus i kompetenceområdet forventes et bestyrelsesmedlem af dette bilags nr. 1, litra a, c og d. Et bestyrelsesmedlem forventes at have opnået læringsmålsniveau 1, jf. 7, nr. 1, inden for emner omfattet af dette bilags nr. 1, litra b. Et bestyrelsesmedlem i et skadesforsikringsselskab forventes herudover at have opnået læringsmålsniveau 2, jf. 7, nr. 2, inden for emner omfattet af dette bilags nr

22 Bilag 18 De særlige rammer for gruppe 2-forsikringsselskaber 1) Grundkursus i kompetenceområdet, jf. 3, stk. 1, nr. 14, skal indeholde undervisning a) Opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber. b) Politik for og opgørelse af det individuelle solvensbehov for gruppe 2- forsikringsselskaber. c) Risikovurdering for gruppe 2-forsikringsselskaber. d) Kapitalplan og kapitalnødplan for gruppe 2-forsikringsselskaber. e) Hensættelser for gruppe 2-forsikringsselskaber. af dette bilags nr

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 2. december 2016 29. november 2016. Nr. 1424. Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER PENSION & FORSIKRING

GRUNDKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER PENSION & FORSIKRING GRUNDKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER PENSION & FORSIKRING 22.-23. FEBRUAR, 8.-9. MAJ & 29. AUGUST 2017 OG 28.-29. SEPTEMBER, 21.-22. NOVEMBER & 12. DECEMBER 2017 Bestyrelsesuddannelserne & GRUNDKURSUS

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Baggrund Danske Færøske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer.

Baggrund Danske Færøske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Tórshavn 19. desember 2013 Journalnr.: 13/00270-3 Vegleiðing um at eftirmeta vitan og royndir hjá nevndini í skaðatryggingarfeløgumvejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste 20. november 2015 Ref. cne J.nr. 162-0023 Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Finanstilsynet sender

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse.

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse. Tórshavn 17. juli 2017 Journalnr.: 16/00163-2 Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Forsikringstilsynet

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

GRUNDKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER PENSION & FORSIKRING

GRUNDKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER PENSION & FORSIKRING GRUNDKURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER PENSION & FORSIKRING 28.-29. SEPTEMBER, 21.-22. NOVEMBER & 12. DECEMBER 2017 Bestyrelsesuddannelserne & GRUNDKURSUS FOR BESTYRELSES MEDLEMMER PENSION & FORSIKRING BAGGRUND

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016 Politik for mangfoldighed i bestyrelsen Februar 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. MANGFOLDIGHED... 3 4. KRAV TIL BESTYRELSENS KOMPETENCER, VIDEN OG ERFARING... 4 5. UDDANNELSE... 5 6.

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1)

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 7, 71, stk. 2, 152, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. december Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 1) 16. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 22. december Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 1) 16. december Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. december 2015 16. december 2015. Nr. 1723. Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 1) I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 7, 71, stk. 2, og 373,

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET SALLING BANK A/S. 17. februar 2015

KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET SALLING BANK A/S. 17. februar 2015 KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET I SALLING BANK A/S 17. februar 2015 1 På bestyrelsesmødet d. 4. juni 2014 besluttede bestyrelsen for Salling Bank A/S at nedsætte et Risikoudvalg. Risikoudvalgets ansvarsområder

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1) BEK nr 295 af 27/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 29. marts Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1)

Lovtidende A Udgivet den 29. marts Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 29. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 295. Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 1) I medfør af 124, stk. 7, 128, stk. 3, 128 a,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 1723 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0023 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Baggrund Danske Færøske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser stilles i disse år over for en række udfordringer.

Baggrund Danske Færøske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser stilles i disse år over for en række udfordringer. Tórshavn 19. desember 2013 Journalnr.: 13/00270-5 Vegleiðing um at eftirmeta vitan og royndir hjá nevndini í lívstryggingarfeløgum og tvørgangandi eftirlønargrunnumvejledning til evaluering af bestyrelsens

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006 Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 21. december 2010 Ref. RASK, LIPE J.nr. 763/31-0006 Anmodning om redegørelse og status på Solvens II Finanstilsynet anmoder hermed virksomheden

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere