arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger"

Transkript

1 arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede APV kortlægning med sygefravær -påtegnet Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøorganisation Referater Anmeldte arbejdsulykker Ulykkesanalyse Instruktioner Kursusbevis Farlige kemikalier Lovpligtige eftersyn Brugsanvisninger

2 Igangværende APV-handlingsplaner Fane 1 1 Fane 1+2 APV handlingsplan Krav Det er et krav, at der er en handlingsplan i forbindelse med virksomhedens APV Arbejdspladsvurdering. Se mere om APV under faneblad 3. Hvordan? I mappen Sæt handlingsplaner, som I arbejder med, under fane 1. Sæt afsluttede handlingsplaner under fane 2.

3 Vejledning Handlingsplanskema kan I bruge til at styre jeres arbejdsmiljøforbedringer. I kan udfylde et skema hver gang, I ønsker at ændre og forbedre noget. Det kan være fundet ved APVkortlægning, eller måske har I fået en god idé til forbedring. Hvis en medarbejder er utilfreds med noget, så bed ham udfylde de første felter i skemaet. Hvad drejer det sig om? Hvordan er det fundet? Så kan skemaet afleveres til videre behandling. Det giver ejerskab og sætter stopper for kritik, hvis ikke det er et reelt problem. I behøver ikke at kende løsningen. En del af handlingsplanen kan være at finde frem til en god løsning. F.eks. kan en af de første handlinger være at undersøge, hvordan andre virksomheder har løst problemet. Fane 1 - Igangværende APV-handlingsplaner Udfyld handlingsplanskema. Hvert emne skal have sit eget skema. Hvis emnet er fundet ved APV, så sæt kryds ud for det. Skriv de enkelte handlinger ind i skemaet. En af handlingerne kan være at undersøge: Hvad gør andre? Det giver ofte god inspiration. Husk at skrive den ansvarlige på med navn og tidsfrist. Sæt de handlingsplaner, som I arbejder med, under fane 1. Gå handlingsplanerne igennem jævnligt når I mødes, eller der er en anden anledning. Sæt kryds eller dato i kolonnen med opfølgning, når handlingen har fundet sted. Skriv nye handlinger på med ansvarlig og tidsfrist. Fane 2 - Afsluttede APV-handlingsplaner Skriv en slutvurdering, når handlingsplanen er gennemført. Og sæt den afsluttede handlingsplan under fane 2. Skriv f.eks. om løsningen fungerer godt. I kan også afslutte en handlingsplan, hvis det ikke kan lade sig gøre eller er for dyrt. Så skriv det på under slutvurdering. APV-handlingsplan Handlingsplanerne under fane 1 er virksomhedens APV-handlingsplan. Den vil Arbejdstilsynet spørge efter, når de kommer på besøg. De afsluttede handlingsplaner under fane 2 viser, om handlingsplanerne er gennemført, så arbejdsmiljøet er blevet bedre.

4 Afsluttede APV-handlingsplaner Fane 2 2

5 APV-kortlægning Krav Det er et krav, at virksomheder med ansatte har en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Den skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, men kun hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. Den skal fornyes mindst hvert 3. år. Ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet, kan være: Udvidelse og ombygning af virksomheden Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler Indkøb af stoffer og materialer Ændringer i arbejdsgange og metoder. Fane 3 3 Hvordan? I mappen Sæt jeres kortlægning under fane 3. Sæt referater fra møder med arbejdsmiljøpunkter under fane 3 Sæt handlingsplaner, som I arbejder med under, fane 1. Sæt afsluttede handlingsplaner under fane 2.

6 Vejledning Arbejdspladsvurdering (APV) skal være en vurdering af virksomhedens forhold inden for: 1. Fysiske forhold 2. Ergonomiske forhold 3. Kemiske og biologiske forhold 4. Psykiske forhold 5. Farer og ulykker 6. Sygefravær, der kan skyldes arbejdsmiljøforhold. APV består af 4 trin: 1. Kortlægning 2. Prioritering 3. Handlingsplan 4. Opfølgning. Trin 1: Kortlægning Brug en god tjekliste, der passer til virksomheden, for at huske og overveje de vigtigste forhold i jeres arbejdsmiljø. Der findes APV-tjeklister for f.eks.: Godstransport se eksemplet Persontransport Engroshandel og -lager. Hent inspiration fra BAR transport og engros hjemmeside: eller brug en generel APV-tjekliste fra arbejdsmiljømappen. Find Arbejdstilsynet s APV-tjeklister på I kan også få råd i jeres organisation. Idé Sæt ét APV-emne ad gangen på dagsorden til jeres personalemøder. På 1 år kan I komme igennem alle APV-emner. Så får I en rullende APV, der kan passe til dagligdagen. Se et eksempel på dagsorden for møde med medarbejderne. Trin 2, 3 og 4 Prioritering, Handlingsplan og Opfølgning Disse 3 trin gennemføres nemt på en gang ved hjælp af Handlingsplanskema fra fane 1. Når I har kortlagt arbejdsmiljøet, skal I prioritere, hvilke problemer I vil arbejde med. Alvorlige problemer skal I tage fat på straks. Andre kan måske gemmes til senere, når I får tid og råd. Hvert problem skal have sit eget skema. Sæt kryds ud for Arbejdspladsvurdering i skemaet. Fundet ved: Arbejdspladsvurdering X Rundering Intern audit Plan Andet Find og skriv hvilke handlinger, I tror, der skal til for at løse problemet. F.eks. Kontakt til andre virksomheder for at høre om deres løsning. I kan starte med at skrive de første trin og handlinger. Så kan I skrive flere på, når I er blevet klogere. Skriv dato og ansvarlig ud for hver handling. Skriv dato (eller kryds af) for opfølgning, når handlingen er gennemført. Arbejdspladsens APV-handlingsplan er alle igangværende handlingsplaner. De skal sidde under fane 1. Når I er færdige, skal handlingsplanen afsluttes med en vurdering og flyttes til fane 2.

7 Krav Organisering Arbejdsgiver og medarbejdere skal arbejde sammen om arbejdsmiljø og APV. Afhængig af hvor mange ansatte I er, er der krav om at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Hvordan? I mappen Fane ansatte I behøver ikke noget under fane 4. Det kan være en god idé at anbringe referater fra jeres møder med arbejdsmiljø på dagsordenen her ansatte I skal etablere en arbejdsmiljøorganisation i et niveau. Skriv navne på arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant under fane 4. Det kan være en god idé at anbringe referater fra jeres møder med arbejdsmiljø på dagsordenen her. 35 ansatte og I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en derover arbejdsmiljøorganisation i to niveauer bestående af: 1. Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og 2. Et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Skriv navne på deltagerne i arbejdsmiljøorganisationen under fane 4. Den årlige drøftelse I skal en gang om året gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, gennemføres drøftelsen i samarbejde mellem arbejdsgiveren og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. Hvis arbejdsmiljøarbejdet er organiseret i 2 niveauer, gennemføres drøftelsen i arbejdsmiljøudvalget. Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at; tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller vurdere, om det foregående års mål er nået og fastlægge mål for det kommende års samarbejde. I virksomheder med 1-9 ansatte skal I desuden drøfte, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Det skal kunne dokumenteres skriftligt, at drøftelsen har været afholdt. Det er en god idé at lave et skriftligt referat af drøftelsen og drøfte, hvordan det formidles til eventuelle arbejdsmiljøgrupper og øvrige medarbejdere. Sæt skema til dokumentation af drøftelsen og eventuelle referater fra drøftelsen og øvrige arbejdsmiljømøder under fane 4. I kan sætte flere referater i mappen, eller I kan have en anden mappe til de gamle referater.

8 Hvis I er 1-9 ansatte ansatte 35 ansatte eller flere Krav Der er ikke krav til arbejdsmiljøorganisation. Virksomhedsleder skal inddrage de ansatte i arbejdsmiljøarbejdet. I skal sørge for at få talt om arbejdsmiljø og APV. I skal have en arbejdsmiljøorganisation i ét niveau, som består af arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant: Arbejdsgiver skal udpege arbejdsleder Medarbejdere skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Det skal være en kollega og må ikke være en leder. Arbejdsmiljøorganisationen mødes efter behov. I skal sørge for, at få talt om arbejdsmiljø og APV. I skal have en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer. 1 eller flere arbejdsmiljøudvalg de overordnede strategiske opgaver. 1 eller flere arbejdsmiljøgrupper de daglige operationelle opgaver. Der kan godt være personsammenfald mellem udvalget og grupperne. I udvalget er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant formand. Årlig drøftelse Fokuser på, hvad I kan lære af erfaringerne fra sidste år. Lav en strategi for at højne arbejdsmiljøet. Hvordan vil I nedbringe ulykkesfrekvensen? Hvordan vil I nedbringe sygefraværet? På hvilke punkter vil I sætte ind, så I bliver endnu bedre? Hvordan vil I sikre formidling af viden om arbejdsmiljø til resten af virksomheden? Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i den lovpligtige uddannelse om arbejdsmiljø, se under fane 6 om Lovpligtige uddannelser. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende er valgt/udpeget. Se BAR transport og engros pjecer: En nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation. Læs mere om arbejdsmiljøorganisation hos Arbejdstilsynet på Idé Sørg for at få talt om arbejdsmiljø på jeres møder. Skriv gerne et kort referat fra møder, hvor I har talt om arbejdsmiljø. Så får I en rullende APV, der kan passe til dagligdagen. Se hvordan under fane 3.

9 Ulykker Krav Alle har ret til at anmelde en arbejdsulykke. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde alle arbejdsulykker med fravær på mindst 1 dag ud over fraværsdagen. Arbejdsulykker skal anmeldes elektronisk via Arbejdstilsynet hjemmeside. En arbejdsulykke skal anmeldes snarest og senest 9 dage efter første fraværsdag. Arbejdsgivere skal også anmelde arbejdsulykker til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis der på grund af ulykken kan blive tale om betaling for ydelser omfattet af loven, selvom der ikke har været fravær. Hvordan? Fane 5 5 I mappen Sæt jeres kopi af anmeldte ulykker under fane 5. Mens I arbejder med at løse problemet, udfyld en handlingsplan, som forebygger, at ulykken sker igen (sættes under fane 1). Når handlingsplanen er afsluttet, sættes den under fane 2.

10 Vejledning Anmeldelse skal ske via EASY på Arbejdstilsynets hjemmeside Anmeldelsen skal ske senest 9 dage efter første fraværsdag. Årsager til ulykken skal undersøges og beskrives som en del af indberetningen. Udarbejd en skriftlig handlingsplan for at forebygge, at ulykken kan ske igen. Brug skema til handlingsplan, og sæt handlingsplanen under fane 1 i denne mappe. Tæt-på og plasterskader Det er heldigvis sjældent, at der sker arbejdsulykker. Men det er tit meget tæt på. Måske kommer der en rift, der kræver et plaster. Brug disse hændelser som udgangspunkt til en forebyggende indsats. Hvis I glider på et glat gulv, behøver I ikke at vente, til en medarbejder brækker benet, før I forebygger med en skridsikker belægning. Frivilligt en god idé I kan eventuelt skrive en liste med tæt-på hændelser og plasterulykker, som også kan placeres under fane 5. Se eksemplet. Det kan så være en del af jeres APV. Det er et krav, at I sørger for at forebygge, men ikke et krav fra arbejdsmiljølovgivningen, at I skriver liste med tæt-på hændelser og plasterulykker. Hvis I senere ønsker et arbejdsmiljøledelsessystem med certifikat (grøn krone-smiley), vil det blive et krav.

11 Instruktion og lovpligtige uddannelser Krav Arbejdsgiver skal sørge for instruktion af medarbejdere, så de kan udføre arbejdet på en sikker og sund måde. Der er krav om uddannelse i arbejdsmiljø, hvis virksomheden skal have en arbejdsmiljøorganisation (når der er 10 ansatte eller flere). Se mere under fane 4. Der kan også være krav om uddannelse, hvis virksomheden udfører særlige arbejdsopgaver. fravær. Hvordan? I mappen Instruktionen er givet under fane 6. Opbevar jeres tilmeldinger til arbejdsmiljøuddannelsen under fane 6. Fane 6 6 Når I har fået kursusbevis, så sæt beviset eller en kopi i mappen under fane 6.

12 Vejledning Instruktion De ansatte skal have nødvendig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på farefri måde og skal have oplysning om de farer, der kan være forbundet med arbejdet. God idé: Lav en tjekliste over nødvendig instruktion. Brug denne liste, når der kommer nye ansatte. Se værktøjskasse om Introduktion om arbejdsmiljø til nyansatte på Skriv dato og lad den ansatte skrive under på en kopi af tjeklisten, når instruktionen er givet. Sæt denne kopi i mappen. Arbejdsmiljøuddannelse Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i den lovpligtige uddannelse om arbejdsmiljø. Uddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget. Find information om de lovpligtige uddannelser og tilmelding på f.eks. DA, LO eller arbejdsmiljørådgiverne. Der er et link til udbydere af arbejdsmiljøuddannelser på Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende løbende uddannelse svarende til 2 dage det første år (det gælder ikke, hvis vedkommende tidligere har gennemført den lovpligtige uddannelse før 1. oktober 2010) og 1½ dag i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden. Der er ingen krav til, hvem der kan undervise på disse kurser. Undtagelse. Ejere og virksomhedsledere er ikke forpligtet til at følge den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, selv om de varetager ledelsesrepræsentantopgaver i arbejdsmiljøorganisationen. Det kan dog være en god idé at tage på kurset sammen med medarbejderen, så man får samme viden om arbejdsmiljø. Sørg for tilmelding. Opbevar tilmelding og kursusbevis i mappen under fane 6. Andre lovpligtige uddannelser Nogle særlige arbejdsopgaver kræver et lovpligtigt kursus for, at man må arbejde med dem. Det drejer sig f.eks. om truckkørsel, kranarbejde, farligt gods, epoxyarbejde, svejsning i rustfrit stål mm. Sørg for tilmelding. Opbevar tilmelding og kursusbevis i mappen under fane 6.

13 Brugsanvisninger Krav Det er et krav, at brugsanvisninger på farlige kemikalier er tilgængelige. Hvordan? I mappen Hvis I kun har nogle få brugsanvisninger, kan de placeres i mappen under fane 7. Hvis I har mange, så sæt en seddel i mappen om, hvor man kan finde jeres brugsanvisninger. De kan f.eks. samles i et ringbind. Medarbejdere kan få kopi af brugsanvisning efter behov. Fane 7 7

14 Vejledning Farlige kemikalier har særligt faremærke Hvis I bruger farlige kemiske produkter, skal der være en arbejdspladsbrugsanvisning tilgængelig ved arbejdsstedet. I kan kende de farlige kemikalier på det særlige faremærke. Leverandøren skal levere en brugsanvisning på, hvordan man skal bruge det farlige kemikalie på en sikker måde. Arbejdspladsbrugsanvisning bygger på leverandørens brugsanvisning med tilføjelse af virksomhedens egne lokale anvisninger og erfaringer. I kan skrive jeres tilføjelser med kuglepen på leverandørens brugsanvisning, eller I kan hæfte et ark sammen med leverandørens brugsanvisning. I skal som minimum skrive: Denne brugsanvisning gælder på Navnet på jeres virksomhed. I skal også skrive, hvor man kan finde sikkerhedsudstyr: Hvis leverandøren skriver, at man skal bruge handsker, så skal I skrive, hvilke konkrete handsker, medarbejderne skal bruge. Skriv også, hvor medarbejderen kan finde dem. Hvis leverandørbrugsanvisningen skriver om øjenskyl, så skal I skrive, hvor I har jeres øjenskylleflasker. Godt råd: Ryd op og smid ud. Så har I mindre at holde styr på. Det er billigere. Og I skal ikke have så mange brugsanvisninger.

15 Maskiner og tekniske hjælpemidler Krav Maskiner og tekniske hjælpemidler skal have en dansk brugsanvisning fra leverandøren. Den skal være tilgængelig for de medarbejdere, der skal betjene maskinerne. Nogle maskiner eller tekniske hjælpemidler kræver regelmæssige lovpligtige eftersyn. Det drejer sig f.eks. om stiger, løftegrej, kraner, elevator mm. Se i leverandørens anvisninger, hvor tit og af hvem eftersynet skal foretages. Hvordan? I mappen Dokumentation for at de lovpligtigt eftersyn er gennemført kan opbevares underfane 8. Fane 8 8

16 Vejledning Leverandøren skal oplyse, om der skal ske lovpligtigt eftersyn, og hvor tit det skal være. Kranjournalerne skal ligge i bilerne og kunne vises frem. Løftegrej skal være mærket med den dato for sidste kontrol.

17 Fane 9 9

18 Fane 10 10

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere