Årsrapport Arbejdsmiljø Stevns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Arbejdsmiljø 2014. Stevns Kommune"

Transkript

1 Årsrapport Arbejdsmiljø 2014 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 10. marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 4 Temadage om arbejdsmiljø 5 Arbejdspladsvurdering APV 6 Anmeldte arbejdsskader 7 Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 7 Definition af de 5 årsagskategorier 7 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen 8 Kategori 2: Ergonomiske skader 8 Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler 8 Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø 9 Kategori 5: Andet 9 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antal arbejdsskader fordelt på kategori 10 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT 11 Smileystatus Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Vejledninger Påbud Indsatsområder Indsatsområder Baggrundsdata 14 Side 2

3 Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune Arbejdsmiljøorganisationen er en fuldt integreret del af MED organisationen i Stevns Kommune, hvilket er fuldt beskrevet i - Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune i daglig tale MED aftalen senest godkendt af Hoved MED og ØU og endeligt underskrevet af forhandlingsparterne med Stevns Kommune på arbejdsgiversiden og repræsentanter fra FTF, OAO og AC på medarbejdersiden den 17. juni Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune består med udgangen af 2014 af i alt 48 arbejdsmiljøgrupper, hvilket er 4 færre end året tidligere og i alt 14 færre end året før igen. Det skyldes de organisatoriske ændringer, der har været gennemført i først i 2013 og senest i Ændringerne har som følge af politiske beslutninger i forbindelse med bl.a. faldende børnetal i kommunen betydet, at 3 skoler, 3 SFO ere og 3 daginstitutioner er lukket i løber af Derudover er en arbejdsmiljøgruppe på administrationens område nedlagt grundet organisatoriske ændringer. I 2014 er der nedlagt endnu en daginstitution - Druelund BC, og derudover er 3 fritidsklubber - Ellehallen, Munkegården og Fritidsgården som følge af implementeringen af den nye reform på skoleområdet i 2014 lagt ind under Stevns Kommunes 3 skoler. Det betyder i den sammenhæng, at medarbejderne og deres daglige virke fysisk er flyttet ind på skolerne. I Område MED vælges der blandt de valgte arbejdsmiljørepræsentanter indenfor områderne Administration, Børn & Læring, Social, Sundhed & Ældre samt Teknik & Miljø 2 arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager i de respektive udvalgs arbejde på lige fod med udvalgets øvrige repræsentanter fra såvel ledelses- som medarbejderside. De samme principper er gældende for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Lokal MED, men med den mulighed at udvalget kan sammensættes mere frit, så det afspejler de lokale forhold i det pågældende område/arbejdssted. I Hoved MED er der jf. MED aftalen fastsat, at der skal vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Valgperioden for arbejdsmiljøorganisationen er 2 år. Den nuværende valgperiode er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december Der har derfor i november 2013 været afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter for valgperioden 1. januar 2014 til 31. december 2015, således at den nyvalgte arbejdsmiljøorganisation kunne træde til pr. 1. januar Det har ligeledes på ledelsessiden været muligt at udpege nye ledelsesrepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne for den samme valgperiode. Der blev i forbindelse med den første temadag om arbejdsmiljø i 2014 for hele arbejdsmiljøorganisationen afholdt valg til Hoved MED og de respektive Område MED. Her var der meget stor interesse for at stille op til valget, hvilket betød at der var kampvalg i forhold til posterne til flere af udvalgene. Dette vidner om stort engagement blandt medarbejderne i at deltage i arbejdet omkring samarbejde og arbejdsmiljø i Stevns Kommune i relation til medbestemmelse og medindflydelse. Oversigt over, hvorledes arbejdsmiljøorganisationen er integreret i MED organisationen findes i MED aftalen og fremgår ligeledes af oversigt på Kridthuset under fanebladet - Organisation. Her har MED organisationen sin helt egen hjemmeside, hvor det også er muligt at finde referater fra alle møder i MED organisationen. Selvstændig oversigt over arbejdsmiljøorganisationen findes ligeledes på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken i Stevns Kommune er i 2014 blevet revideret og efterfølgende godkendt i Hoved MED den 19. november Politikken er at finde på Stevns Kommunes hjemmeside og på Stevns Kommunes intranet Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Side 3

4 Møder i MED organisationen Der har i 2014 været afholdt 5 møder i Hoved MED, hvor mødet i april var et temamøde med deltagelse af medlemmer og Hoved MED og Økonomiudvalget ØU, derudover var der i forbindelse med mødet i August også indlagt et møde med ØU, som er det politiske udvalg i Stevns Kommune, som Hoved MED refererer til. Alle møder i MED organisationen har et fast punkt på dagsordenen Orientering fra arbejdsmiljøområdet. I Hoved MED foregår det på den måde, at der gives en bred orientering om, hvad der er sket indenfor arbejdsmiljøområdet siden det seneste møde i udvalget. På baggrund af orienteringen foretager udvalget en drøftelse af de aktuelle emner, og udvalget giver input og forslag til, hvilke områder eller emner der evt. skal fokuseres på fremadrettet. Efterfølgende sendes orienteringen videre til drøftelse i chefgruppen og de 4 Område MED, hvor der her vil være lejlighed til at drøfte og kommenterer informationer i relation til de enkelte områder. For at skabe så god en synergi/proces i forhold til de sager, der går igen i MED organisationen på alle niveauer, er det vigtigt, at møderækken så vidt det er muligt planlægges på en måde, så alle får gavn af de informationer/sager, der sendes op og ned i organisationen uden at de bliver for gamle eller uvedkommende. Derfor er det besluttet at møderne i MED organisationen planlægges efter nedenstående model. Skabelon for mødeplanlægning i 2014 Hoved MED Område MED Lokal MED Februar Marts April April (temamøde ØU) Juni Ultimo juni Ultimo juni August September Oktober November December Januar Typer af sager som går igen på flere niveauer i MED organisationen Høringer Strategier/politikker/retningslinjer Rapporter Orientering om budgettet Orientering om arbejdsmiljø Mv. På siden for arbejdsmiljø på Stevns Kommunes intranet Kridthuset kan planen for MED organisationens møderække ses i sammenhæng med planen for de øvrige aktiviteter, der sker i regi af arbejdsmiljøorganisationen. Det er naturligvis muligt at planlægge ekstra møder udover de fastlagte, hvis der er behov for det, hvilket praktiseres både i regi af Område MED og Lokal MED. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Stevns Kommune har i 2014 fortsat det velfungerende samarbejde, som blev indledt i 2011 med Greve, Solrød og Lejre kommuner, hvor de 4 kommuner sammen udbyder arbejdsmiljøu d- dannelsen 4 gange om året. Hver kommune har 5 pladser til rådighed pr. hold. Den valgte kursusudbyder er PUF Parternes uddannelsesfællesskab. Samarbejdet bevirker, at der er en god balance mellem det lovgivningsmæssige krav om at kunne tilbyde arbejdsmiljøuddannelsen indenfor de første 3 måneder efter at et nyt medlem af Side 4

5 arbejdsmiljøgruppen er valgt/udpeget og det flow, som vedligeholdelse af arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune kræver. Stevns Kommune har i 2014 haft i alt 18 medarbejdere igennem arbejdsmiljøuddannelsen, der strækker sig over 22 timer fordelt på kursusdage. Temadage om arbejdsmiljø I 2014 har der centralt fra været gennemført 2 temadage om arbejdsmiljø for hele arbejdsmiljøorganisationen, Hoved MED og samt ledere med det overordnede ansvar for arbejdsmiljøa r- bejdet i Stevns Kommune. Begge temadage har været afholdt på kursus- og konferencecenter Klinten i Rødvig med deltagelse af henholdsvis 70 og 90 deltagere. Temadag om arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 24. april 2014 Dagens tema var gode trivselsprocesser, så det var helt naturligt det, der blev drøftet på engageret vis i løbet af dagen. Oplægget omkring de gode trivselsprocesser blev leveret af Stig Ingemann Sørensen fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Deltagerne blev bl.a. bedt om at overveje, hvorledes der kan skabes god trivsel på arbejdspladsen, og hvad arbejdsmiljøgruppernes bidrag og rolle i den sammenhæng kunne være. Temaet var valgt med baggrund i den netop afsluttede undersøgelse APV & Trivsel 2013, hvor flere arbejdsmiljøgrupper efterfølgende havde efterlyst inspiration og viden om, hvorledes de fremadrettet kunne arbejde med trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Evalueringen af temadagen viste, at over 90 % af deltagerne enten var meget tilfredse eller tilfredse med dagen. Dagen var tilrettelagt som et heldagsarrangement både for at skabe rum til fordybelse og dialog i forbindelse med de indlagte cafedebatter, hvor deltagerne sammen reflekterede over dagens forskellige oplæg, og til afholdelse af valg af arbejdsmiljørepræsenta n- ter og Forsikringsenhedens præsentation af den nye platform A-skade for anmeldelse af arbejdsskader. Temadag om arbejdsmiljø Social kapital 24. november 2014 Dagens tema var social kapital, som Hoved MED med baggrund i en temadrøftelse på deres møde i juni måned 2014 havde ønsket som indsatsområde først på arbejdsmiljøområdet, men dernæst også i sammenhæng med ledelse og samarbejde i øvrigt ude på arbejdspladserne. Det blev derfor ligeledes besluttet, at temaet skulle præsenteres på den årlige temadag for tillidsr e- præsentanter, der blev afholdt den 26. november Oplægget omkring social kapital blev leveret af Eva Thoft fra TeamArbejdsliv. Temadagen var arrangeret som et halvdagsarrangement, hvor der blev vekslet flittigt mellem oplæg af cafedebatter. Emnet blev livligt og engageret debatteret mellem deltagerne og flere tilkendegav efte r- følgende, at de godt kunne have brugt mere tid til fordybelse. Side 5

6 Arbejdspladsvurdering APV & Trivsel 2013 Stevns Kommune har tidligere hver 2. år foretaget målinger af de ansattes trivsel og arbejdsmiljøforhold i form af en arbejdspladsvurdering (APV) og en trivselsundersøgelse. Fælles for begge undersøgelser har været, at kortlægningen af respondenternes svar har foregået elektronisk. I 2013 har samtlige arbejdssteder i Stevns Kommune gennemført en samlet undersøgelse - APV & Trivsel 2013, hvor samtlige medarbejdere i kommunen har haft mulighed for at besvare spørgsmål indenfor 6 kategorier i forbindelse med trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt 6 kategorier indenfor det fysiske arbejdsmiljø. Kategorier trivsel og psykisk arbejdsmiljø Kategorier det fysiske arbejdsmiljø - Samarbejde - Fysiske forhold - Krav i arbejdet - Ergonomiske forhold - Arbejdets organisering - Ulykkesforhold - Personlige arbejdsmiljøforhold - Biologiske forhold - Værdier - Kemiske forhold - Krænkende adfærd - Generelle forhold I 2014 har arbejdsmiljøorganisationens fokus i forhold til APV & Trivsel 2013 været at følge op på undersøgelsens resultater i form af handlingsplaner med indsatsområder med baggrund ide arbejdsmiljøproblematikker undersøgelsen i 2013 havde identificeret. Her under ses figur der illustrerer fordelingen af indsatsområder på kategorier i forhold til de 215 indsatsområder, der på tværs af Stevns Kommunes arbejdspladser i november 2014 var sat på de respektive handlingsplaner ude på de enkelte arbejdssteder. Fordeling af indsatsområder på kategorier November % 27% Trivsel Psykiske forhold 4% 5% 15% Fysiske forhold Ergonomiske forhold Ulykkesforhold 27% Andet I 2015 vil der fortsat være fokus på at følge op og ajourføre både gamle og nye indsatsområder, og hvor det tilstræbes at samtlige arbejdsmiljøgrupper gennemfører at udarbejde en handlingsplan med indsatsområder i Stevns Kommunes elektroniske system WorkCyclus, der benyttes til afvikling af undersøgelser på arbejdsmiljøområdet samt opbevaring af undersøgelsesdata, handleplaner og med mulighed for at gemme en rapportering omkring den enkelte arbejdsmiljøgruppes årlige arbejdsmiljødrøftelse. Side 6

7 Anmeldte arbejdsskader I 2014 blev der anmeldt i alt 88 arbejdsskader i Stevns Kommune, heraf er der registreret fravær på 24 af disse anmeldelser udover selve den dag, hvor skaden hændte. Der er udarbejdet en samlet oversigt over alle anmeldte arbejdsskader i 2014, her vil det være muligt at samle anmeldelser indenfor de enkelte Område MED eller på grundlag af Lokal MED s område, hvis dette giver mening lokalt. Oversigten kan rekvireres hos Stevns Kommunes Velfærdskonsulent. Alle arbejdsskader anmeldes via Forsikringsenheden for Faxe og Stevns kommuners platform A- skade for anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles elektroniske anmeldesystem EASY. Alle arbejdsskadeanmeldelser er siden 1. april 2014 anmeldt via den nye platform, der har gjort det meget lettere for anmelderne at anmelde, idet stamdata på de tilskadekomne automatisk hentes i Stevns Kommunes økonomi og lønstyringssystem OPUS. Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 2014 Uheldskategori ADM BL SSÆ TM Total Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø, herunder vold, trusler Kategori 5: Andet I alt I alt heraf med fravær udover en dag Opgørelsen over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune er inddelt i 5 ulykkeskategorier. Definitionen af de 5 kategorier er angivet som det fremgår her nedenfor. Definition af de 5 årsagskategorier Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker m/ redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategori 5: Andet Dækker over alle uheld, som ikke er direkte relateret til en konkret arbejdssituation. Der vil typisk være tale om fald eller snublen, herunder fald på isglat, ujævnt eller vådt terræn/underlag. Men også uheld, der sker i relation til alm. samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutions-tilbud. Dækker over skader erhvervet i forbindelse med en uhensigtsmæssig bevægelse som løft, flytning af ting, forflytning af personer mm. Dækker over skader, hvor årsagen er redskaber eller hjælpemidler. Medtaget i denne kategori er ulykker med redskaber som f.eks. håndværktøj, glasudstyr eller stik- eller skæreskader med kanyler, curette, kniv eller lign. Dækker over arbejdsskadeanmeldelser, hvor der er tale om psykisk relaterede arbejdsmiljøproblematikker, herunder vold, trusler om vold og chikane i forbindelse med håndtering af vrede børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud eller borgere. Dækker over alle andre typer af arbejds-skader, der ikke henhører under kategori 1 til 4. Kategorien dækker over ulykker som f.eks. hundebid, røgforgiftning eller lign. Side 7

8 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Antallet af anmeldte arbejdsskader i kategori 1 udgør ca. 40 % af alle anmeldte arbejdsskader i Kategorien kan opdeles i tre underkategorier: a) Terræn/underlag b) Ulykker opstået i forbindelse med alm. samvær med børn eller voksne i et af kommunens institutionstilbud, herunder kollision med barn eller voksen. c) Fald/snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Der vil typisk være tale om fald over egne ben eller fald som følge af kollision med en fysisk genstand. Færdsel omfatter 7 skader udløst af fald på ujævnt terræn i form af sneglatte belægninger, småsten, brosten, mudret terræn, glatte gulve og trapper samt i et tilfældet en ikke afmærket brønd hos en borger. 12 anmeldelser hvor samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud har udløst en skade, heraf er 7 af skaderne opstået i forbindelse med sport, leg og aktivitet. 16 af skaderne skyldes fald eller snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Heraf er 3 af skaderne udløst ved kollision med en fysisk genstand, mens 7 skader skyldes uheld i forbindelse med afbenyttelse af et transportmiddel såsom bil, cykel, løbehjul eller rulleskøjter. Antallet af skader i denne kategori har ligget på det samme niveau i årene i intervallet anmeldelser om året. Værd at hæfte sig ved, er en lille stigning i skader hvor medarbejdere benytter diverse transportmidler eller deltager i en fysisk aktivitet. Kategori 2: Ergonomiske skader Ergonomiske skader er en kategori, der dækker over de mere klassiske arbejdsskadehændelser såsom tunge løft, forflytning af personer og forkerte arbejdsstillinger i al almindelighed. Kategorien dækker 15 skader opstået ved forflytning/fysisk støtte af personer i forskellige hverdagssituationer. Dette er en stigning på 10 anmeldelser i forhold til 2013, hvor der kun blev anmeldt 5 arbejdsskader af denne type. Antallet taget i betragtning og det faktum, at muskel- og skeletbesvær netop er i fokus på social- og sundhedsområdet, hvor disse skader er registreret, betyder at området fortjener en særlig opmærksomhed i forhold til forebyggelse og instruktion. Tunge løft eller uhensigtsmæssige bevægelser i forbindelse med løft tegner sig for de sidste 3 anmeldelser i denne kategori. Niveauet for antallet af anmeldte arbejdsskader i denne kategori er uforandret i intervallet set over de seneste par år efter et lille hop fra 2011, hvor antallet af anmeldte skader lå på 16. Sidste års fald i forflytningsskader i Døgnplejen er vendt til en stigning, idet statistikken i år siger 15 anmeldelser mod 8 skader i 2011, 12 skader i 2012 og 5 registrerede forflytningsskader i Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler Kategorien for håndtering af redskaber og hjælpemidler er delt op i 2 underkategorier: a) Stik- skæreskader. b) Øvrig håndtering af redskaber og hjælpemidler. Side 8

9 Denne kategori blev i 2013 ændret, således at stik og skæreskader blev medtaget, hvor de tidligere havde hørt under kategori 5. I 2014 er der registreret 5 stikskader, hvor de alle er sket i forbindelse med bortskaffelse af den inficerede nål efter brug. Nålen bortskaffes med særlig beskyttelseshætte i forbindelse med bortskaffelsen via kanyleboks særligt beregnet til smittefarligt affald. De resterende skader fordeler sig i forhold til håndtering af forskellige redskaber og hjælpemidler, såsom fald nedad stige, fald i støvsugerledning og kollision med redskab på rengøringsvogn. Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategorien for psykisk arbejdsmiljø underopdeles i fire underkategorier: a) Trusler/chikane b) Fysisk skade/vold c) Trusler/chikane kombineret med fysisk skade/vold d) Psykisk arbejdsmiljøforhold som f.eks. psykisk belastning som følge af stress, depression, chokerende hændelser mv Arbejdsskader - Psykisk arbejdsmiljø fordelt på underkategorier trusler/chikane Vold vold og trusler/chikane Andet Indenfor hver underkategori kan der foretages en yderligere opdeling afhængig af om skaden er opstået i forbindelse med samvær med et barn eller en voksen i et af Stevns Kommunes institutionstilbud, en udefrakommende borger eller andre forhold, der kan tilskrives det psykiske arbejdsmiljø. Kategorien psykisk arbejdsmiljø dækker i 2014 bl.a. over 14 anmeldelser, der primært er opstået i forbindelse med samvær med vrede og/eller ulykkelige udadreagerende børn i regi af både specialskoler og almene skoletilbud en umiddelbar stigning ses på folkeskoleområdet. Kategorien dækker yderligere 4 anmeldelser, hvor vrede borgere er kommet med trusler om vold, har optrådt truende. Skader opstået i forbindelse med pleje og pasning af voksne i et af kommunens institutionstilbud tegner sig antalsmæssigt for 4 anmeldelser. I denne kategori har der i perioden været en stigning i antallet af anmeldelser fra 17 anmeldelser i 2011 og 12 anmeldelser i 2012 til 27 anmeldelser i 2013 og 24 i Kategori 5: Andet Kategorien - Andet dækker over 5 skader af en meget forskelligartet karakter, der ikke er omfattet af kategori 1-4. Kategorien underopdeles ikke. I 2014 er der her registret 1 tilfælde af hundebid og 2 tilfælde med forbrændinger. Side 9

10 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antallet af anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune har været stigende i perioden I 2014 er der sket et fald på 10 anmeldelser i forhold til året før. Antal arbejdsskader Det er ikke umiddelbart til at konkludere om, der er en egentlig grund til dette fald. I 2011 blev der anmeldt 85 arbejdsskader, 89 arbejdsskader blev anmeldt i 2012, 99 arbejdsskader anmeldt i 2013, og i 2014 var vi så tilbage på 88 anmeldte arbejdsskade i alt. Antal arbejdsskader fordelt på kategori Kategori Færdsel på arbejdspladsen Ergonomiske arbejdsskader Redskaber/hjælpemidler Psykisk arbejdsmiljø Andet I alt Bemærkninger til tabellen: Stik- og skæreskader i forbindelse med håndtering af kanyler og curetter i Døgnplejen er før 2013 blevet registreret i kategori 5. Fra 2013 er disse arbejdsskader registreret i kategori 3. For at sikre muligheden for at kunne sammenligne i perioden er registreringen af stik- og skæreskader i Døgnplejen i 2011 og 2012 overflyttet til kategori 3 i tabellen Antal arbejdsskader fordelt på kategori Side 10

11 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT I 2014 har Stevns Kommune modtaget 12 besøg af Arbejdstilsynet, heraf udløste 4 af besøgene 6 påbud i alt. Besøgene var alle i kategorien risikobaseret tilsyn. Antallet af besøg har ligget på 13 og 12 i henholdsvis 2013 og 2014 været lavere end i 2011 og 2012, hvor antallet begge år lå på 20 tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet har tidligere angivet travlhed som grund til, at besøgsfrekvensen er faldet, og at ikke alle varslede besøg blev gennemført. Vi kan se, at de varslede besøg nu i reglen bliver gennemført, hvilket må betragtes som tilfredsstillende for begge parter. 8 af besøgene udløste direkte i forlængelse af besøget en grøn smiley, der er offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. En grøn smiley viser at den pågældende enhed ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, ar det pågældende arbejdssted har styr på arbejdsmiljøet. En grøn smiley afgivet i forlængelse af et risikobaseret tilsyn vil gælde i 5 år, hvor Arbejdstilsynet ikke vil komme på besøg med mindre arbejdsstedet modtager et påbud e.l. i perioden. Det vil være muligt at bestille et gratis tilsynsbesøg hos Arbejdstilsynet inden den tildelte smiley udløber. 2 tilsynsbesøg udløste i 2014 en vejledning indenfor et eller flere områder, og 4 arbejdssteder modtog som allerede nævnt påbud som reaktion på Arbejdstilsynets besøg, idet der har været et eller flere forhold som ikke har været i orden. Arbejdsstedet vil blive genbesøgt indenfor måneder, hvor Arbejdstilsynet vil have særlig fokus på, hvorledes løsningen på påbuddet er blevet implementeret. En vejledning er ikke en afgørelse, men skal være at betragte son værende gode råd til at forbedre arbejdsmiljøet eller sætte fokus på en særlig arbejdsmiljøproblematik. Arbejdstilsynet ønsker her at bruge dialog frem for påbud i forhold til at løse konkrete arbejdsmilj øproblematikker. Arbejdstilsynet foretager genbesøg på arbejdsstedet indenfor 1-2 år efter sådan et vejledningsbesøg for at følge op på de tiltag, som arbejdsmiljøgruppen har sat i værk på det pågældende område. Smileystatus 35 ud af Stevns Kommune 48 arbejdsmiljøgrupper er pr. 31. december 2014 registreret med en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det fremgår af oversigten over arbejdsmiljøorganisationen, der er at finde på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset, hvilke arbejdssteder der er tildelt en smiley på baggrund af besøg fra Arbejdstilsynet. Side 11

12 Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Arbejdssted Område Dato Type Afgørelse Kategori/art Materielgården CTM RT Munkegården CBL RT Plushøj CBL RT Tandplejen CSSÆ RT Indeklima (Vejledning) - Luftfugtighed Tryggevælde Øst CBL RT 1 Påbud Støj og akustik Humlebien CBL RT 1 Påbud Psykisk arbejdsmiljø - Arbejdsmængd. Stevns Dagskole CBL 2,4,2014 RT Lærkehuset CBL RT 2 Påbud Arbejdspladsbrugsanv. Skærmarbejdsplads Hotherhaven 1-4 CSSÆ RT Psykisk arbejdsmiljø - Psykisk krisehjælp Birkehuset CSSÆ RT Klippinge BC CBL RT 2 Påbud 1. Hovedrengøring 2. Gulvbelægning Egehaven CSSÆ RT Område: CBL= Center Skole & Institution CSSÆ = Center Social, Sundhed & Ældre CTM = Center Teknik & Miljø ADM = Administration Type: TT = Tilpasset tilsyn RT = Risikobaseret tilsyn DT = Detailtilsyn ST = Særligt tilsyn - UU = Undersøgelse Oversigten giver et hurtigt overblik over Arbejdstilsynets besøg i I det efterfølgende er det angivet, hvilke type påbud der er afgivet. Det ser ud som, at Arbejdstilsynet i forbindelse med sine besøg i Stevns Kommune overvejende har haft fokus på det fysiske arbejdsmiljø i forhold til indeklima og indretning. I 2013 var tendensen mere i retning af det psykiske arbejdsmiljø, hvor den nye lovgivning omkring det, at Arbejdstilsynet kunne afgive påbud på det psykiske arbejdsmiljøområde trådte i kraft. Side 12

13 Vejledninger 2014 Hotherhaven 1-4 Vejledning om psykisk førstehjælp til elever, vikarer og afløsere. Tandplejen Vejledning om indeklima (luftfugtighed). Påbud arbejdssteder i Stevns Kommune har i 2014 modtaget i alt 6 påbud. Påbuddene fordeler sig som angivet nedenfor. Børnehaven Humlebien Påbud om at sikre at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Påbuddet er efterkommet Klippinge Børnecenter Påbud om at foretage hovedrengøring og holde institutionen i rengjort stand. Påbud om at etablere rengøringsvenlige overflader (gulvbelægningen). Påbuddene er endnu ikke efterkommet Lærkehuset Påbud om at have arbejdspladsbrugsanvisninger for faremærkede produkter. Påbud om at indrette skærmarbejdsplads på leders kontor. Påbuddene er efterkommet Tryggevælde Øst Påbud om at undgå unødig støjbelastning ved arbejde på stuerne Astronauten og Stjerneskuddet. Påbuddet er efterkommet Side 13

14 Indsatsområder Indsatsområderne på arbejdsmiljøområdet er efter en nærmere drøftelse i Hoved MED i 2014 fastsat til at omhandle: Udbygge kendskab og brug af procedurer og værktøjer omkring forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende initiativer med fokus på o Ensartet brug af omsorgspolitikken på alle arbejdssteder. o Håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. o Social kapital - som redskab til løsninger i forbindelse med trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Implementering af principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse lokalt i MED organisationen. Centralt udbudte kurser i forhold til beredskab i forbindelse med brandbekæmpelse og førstehjælp. I forhold til indsatsområder for 2015, skal disse indsatsområder indgå i overvejelserne, såfremt de ikke har været afviklet i Indsatsområder 2015 Udbygge kendskab og brug af procedurer og værktøjer omkring forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende initiativer med fokus på o Håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. o Social kapital - som redskab til løsninger i forbindelse med trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Implementering af principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse lokalt i MED organisationen. Hoved MED har forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 2014 besluttet at en af tem a- dagene i 2014 skulle omhandle håndtering af stress, dette blev ændret til en temadag om Social kapital, da Hoved MED ønskede, at der også på arbejdsmiljøområdet skulle være fokus på dette for Hoved MED strategiske indsatsområde. Social kapital vil stadig i 2015 være et indsatsområde på arbejdsmiljøområdet, ligesom implementering af værktøjet i WorkCyclus til håndtering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal u d- bredes decentralt på samme vis som handlingsplanmodulet i WorkCyclus er blevet implement e- ret i Endelig vil der være fokus på plan for krisehåndtering både forebyggende, og når ulykken er akut, herunder retningslinjer for inddragelse af politi ved voldsepisoder. Baggrundsdata Baggrundsdata for denne rapport kommer fra nedenstående datakilder: Oversigt over arbejdsmiljøorganisationen 1. januar Kridthuset Oversigt over arbejdsskader fordelt på kategori Stevns Kommune o Datagrundlag pr hentet på o Datagrundlag pr hentet på https://online4.safetynet.dk/stevnskommune/login.aspx Arbejdstilsynets hjemmeside - online.at vedr. påbud MED aftalen - Stevns Kommune 17. juni Side 14

Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune

Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune Årsrapport Arbejdsmiljø 2013 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Årsrapport. Arbejdsmiljø Stevns Kommune. HR Arbejdsmiljø. Årsrapport

Årsrapport. Arbejdsmiljø Stevns Kommune. HR Arbejdsmiljø. Årsrapport Årsrapport Årsrapport Arbejdsmiljø 2015 Stevns Kommune Arbejdsmiljø 2015 Rapporten giver et samlet overblik i forhold til anmeldte arbejdsskader, afgørelser fra Arbejdstilsynet, APV samt diverse aktiviteter

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 2 Januar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Oplæg om Arbejdstilsynets tilsynspraksis den 4. oktober 2016 på fyraftensmøde om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre v/ Jens

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR Arbejdsmiljøredegørelse 2014 Personale og HR Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indsatser og mål... 3 Status på arbejdsskader... 4 1.2 Udviklingen i arbejdsulykker generelt... 4 1.3 Udviklingen i antallet af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni 013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, OUH, Odense...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation Information Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Der skal jf. arbejdsmiljøloven gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hvert

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere