Årsrapport Arbejdsmiljø Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Arbejdsmiljø 2014. Stevns Kommune"

Transkript

1 Årsrapport Arbejdsmiljø 2014 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 10. marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 4 Temadage om arbejdsmiljø 5 Arbejdspladsvurdering APV 6 Anmeldte arbejdsskader 7 Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 7 Definition af de 5 årsagskategorier 7 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen 8 Kategori 2: Ergonomiske skader 8 Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler 8 Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø 9 Kategori 5: Andet 9 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antal arbejdsskader fordelt på kategori 10 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT 11 Smileystatus Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Vejledninger Påbud Indsatsområder Indsatsområder Baggrundsdata 14 Side 2

3 Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune Arbejdsmiljøorganisationen er en fuldt integreret del af MED organisationen i Stevns Kommune, hvilket er fuldt beskrevet i - Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune i daglig tale MED aftalen senest godkendt af Hoved MED og ØU og endeligt underskrevet af forhandlingsparterne med Stevns Kommune på arbejdsgiversiden og repræsentanter fra FTF, OAO og AC på medarbejdersiden den 17. juni Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune består med udgangen af 2014 af i alt 48 arbejdsmiljøgrupper, hvilket er 4 færre end året tidligere og i alt 14 færre end året før igen. Det skyldes de organisatoriske ændringer, der har været gennemført i først i 2013 og senest i Ændringerne har som følge af politiske beslutninger i forbindelse med bl.a. faldende børnetal i kommunen betydet, at 3 skoler, 3 SFO ere og 3 daginstitutioner er lukket i løber af Derudover er en arbejdsmiljøgruppe på administrationens område nedlagt grundet organisatoriske ændringer. I 2014 er der nedlagt endnu en daginstitution - Druelund BC, og derudover er 3 fritidsklubber - Ellehallen, Munkegården og Fritidsgården som følge af implementeringen af den nye reform på skoleområdet i 2014 lagt ind under Stevns Kommunes 3 skoler. Det betyder i den sammenhæng, at medarbejderne og deres daglige virke fysisk er flyttet ind på skolerne. I Område MED vælges der blandt de valgte arbejdsmiljørepræsentanter indenfor områderne Administration, Børn & Læring, Social, Sundhed & Ældre samt Teknik & Miljø 2 arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager i de respektive udvalgs arbejde på lige fod med udvalgets øvrige repræsentanter fra såvel ledelses- som medarbejderside. De samme principper er gældende for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Lokal MED, men med den mulighed at udvalget kan sammensættes mere frit, så det afspejler de lokale forhold i det pågældende område/arbejdssted. I Hoved MED er der jf. MED aftalen fastsat, at der skal vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Valgperioden for arbejdsmiljøorganisationen er 2 år. Den nuværende valgperiode er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december Der har derfor i november 2013 været afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter for valgperioden 1. januar 2014 til 31. december 2015, således at den nyvalgte arbejdsmiljøorganisation kunne træde til pr. 1. januar Det har ligeledes på ledelsessiden været muligt at udpege nye ledelsesrepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne for den samme valgperiode. Der blev i forbindelse med den første temadag om arbejdsmiljø i 2014 for hele arbejdsmiljøorganisationen afholdt valg til Hoved MED og de respektive Område MED. Her var der meget stor interesse for at stille op til valget, hvilket betød at der var kampvalg i forhold til posterne til flere af udvalgene. Dette vidner om stort engagement blandt medarbejderne i at deltage i arbejdet omkring samarbejde og arbejdsmiljø i Stevns Kommune i relation til medbestemmelse og medindflydelse. Oversigt over, hvorledes arbejdsmiljøorganisationen er integreret i MED organisationen findes i MED aftalen og fremgår ligeledes af oversigt på Kridthuset under fanebladet - Organisation. Her har MED organisationen sin helt egen hjemmeside, hvor det også er muligt at finde referater fra alle møder i MED organisationen. Selvstændig oversigt over arbejdsmiljøorganisationen findes ligeledes på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken i Stevns Kommune er i 2014 blevet revideret og efterfølgende godkendt i Hoved MED den 19. november Politikken er at finde på Stevns Kommunes hjemmeside og på Stevns Kommunes intranet Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Side 3

4 Møder i MED organisationen Der har i 2014 været afholdt 5 møder i Hoved MED, hvor mødet i april var et temamøde med deltagelse af medlemmer og Hoved MED og Økonomiudvalget ØU, derudover var der i forbindelse med mødet i August også indlagt et møde med ØU, som er det politiske udvalg i Stevns Kommune, som Hoved MED refererer til. Alle møder i MED organisationen har et fast punkt på dagsordenen Orientering fra arbejdsmiljøområdet. I Hoved MED foregår det på den måde, at der gives en bred orientering om, hvad der er sket indenfor arbejdsmiljøområdet siden det seneste møde i udvalget. På baggrund af orienteringen foretager udvalget en drøftelse af de aktuelle emner, og udvalget giver input og forslag til, hvilke områder eller emner der evt. skal fokuseres på fremadrettet. Efterfølgende sendes orienteringen videre til drøftelse i chefgruppen og de 4 Område MED, hvor der her vil være lejlighed til at drøfte og kommenterer informationer i relation til de enkelte områder. For at skabe så god en synergi/proces i forhold til de sager, der går igen i MED organisationen på alle niveauer, er det vigtigt, at møderækken så vidt det er muligt planlægges på en måde, så alle får gavn af de informationer/sager, der sendes op og ned i organisationen uden at de bliver for gamle eller uvedkommende. Derfor er det besluttet at møderne i MED organisationen planlægges efter nedenstående model. Skabelon for mødeplanlægning i 2014 Hoved MED Område MED Lokal MED Februar Marts April April (temamøde ØU) Juni Ultimo juni Ultimo juni August September Oktober November December Januar Typer af sager som går igen på flere niveauer i MED organisationen Høringer Strategier/politikker/retningslinjer Rapporter Orientering om budgettet Orientering om arbejdsmiljø Mv. På siden for arbejdsmiljø på Stevns Kommunes intranet Kridthuset kan planen for MED organisationens møderække ses i sammenhæng med planen for de øvrige aktiviteter, der sker i regi af arbejdsmiljøorganisationen. Det er naturligvis muligt at planlægge ekstra møder udover de fastlagte, hvis der er behov for det, hvilket praktiseres både i regi af Område MED og Lokal MED. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Stevns Kommune har i 2014 fortsat det velfungerende samarbejde, som blev indledt i 2011 med Greve, Solrød og Lejre kommuner, hvor de 4 kommuner sammen udbyder arbejdsmiljøu d- dannelsen 4 gange om året. Hver kommune har 5 pladser til rådighed pr. hold. Den valgte kursusudbyder er PUF Parternes uddannelsesfællesskab. Samarbejdet bevirker, at der er en god balance mellem det lovgivningsmæssige krav om at kunne tilbyde arbejdsmiljøuddannelsen indenfor de første 3 måneder efter at et nyt medlem af Side 4

5 arbejdsmiljøgruppen er valgt/udpeget og det flow, som vedligeholdelse af arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune kræver. Stevns Kommune har i 2014 haft i alt 18 medarbejdere igennem arbejdsmiljøuddannelsen, der strækker sig over 22 timer fordelt på kursusdage. Temadage om arbejdsmiljø I 2014 har der centralt fra været gennemført 2 temadage om arbejdsmiljø for hele arbejdsmiljøorganisationen, Hoved MED og samt ledere med det overordnede ansvar for arbejdsmiljøa r- bejdet i Stevns Kommune. Begge temadage har været afholdt på kursus- og konferencecenter Klinten i Rødvig med deltagelse af henholdsvis 70 og 90 deltagere. Temadag om arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 24. april 2014 Dagens tema var gode trivselsprocesser, så det var helt naturligt det, der blev drøftet på engageret vis i løbet af dagen. Oplægget omkring de gode trivselsprocesser blev leveret af Stig Ingemann Sørensen fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Deltagerne blev bl.a. bedt om at overveje, hvorledes der kan skabes god trivsel på arbejdspladsen, og hvad arbejdsmiljøgruppernes bidrag og rolle i den sammenhæng kunne være. Temaet var valgt med baggrund i den netop afsluttede undersøgelse APV & Trivsel 2013, hvor flere arbejdsmiljøgrupper efterfølgende havde efterlyst inspiration og viden om, hvorledes de fremadrettet kunne arbejde med trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Evalueringen af temadagen viste, at over 90 % af deltagerne enten var meget tilfredse eller tilfredse med dagen. Dagen var tilrettelagt som et heldagsarrangement både for at skabe rum til fordybelse og dialog i forbindelse med de indlagte cafedebatter, hvor deltagerne sammen reflekterede over dagens forskellige oplæg, og til afholdelse af valg af arbejdsmiljørepræsenta n- ter og Forsikringsenhedens præsentation af den nye platform A-skade for anmeldelse af arbejdsskader. Temadag om arbejdsmiljø Social kapital 24. november 2014 Dagens tema var social kapital, som Hoved MED med baggrund i en temadrøftelse på deres møde i juni måned 2014 havde ønsket som indsatsområde først på arbejdsmiljøområdet, men dernæst også i sammenhæng med ledelse og samarbejde i øvrigt ude på arbejdspladserne. Det blev derfor ligeledes besluttet, at temaet skulle præsenteres på den årlige temadag for tillidsr e- præsentanter, der blev afholdt den 26. november Oplægget omkring social kapital blev leveret af Eva Thoft fra TeamArbejdsliv. Temadagen var arrangeret som et halvdagsarrangement, hvor der blev vekslet flittigt mellem oplæg af cafedebatter. Emnet blev livligt og engageret debatteret mellem deltagerne og flere tilkendegav efte r- følgende, at de godt kunne have brugt mere tid til fordybelse. Side 5

6 Arbejdspladsvurdering APV & Trivsel 2013 Stevns Kommune har tidligere hver 2. år foretaget målinger af de ansattes trivsel og arbejdsmiljøforhold i form af en arbejdspladsvurdering (APV) og en trivselsundersøgelse. Fælles for begge undersøgelser har været, at kortlægningen af respondenternes svar har foregået elektronisk. I 2013 har samtlige arbejdssteder i Stevns Kommune gennemført en samlet undersøgelse - APV & Trivsel 2013, hvor samtlige medarbejdere i kommunen har haft mulighed for at besvare spørgsmål indenfor 6 kategorier i forbindelse med trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt 6 kategorier indenfor det fysiske arbejdsmiljø. Kategorier trivsel og psykisk arbejdsmiljø Kategorier det fysiske arbejdsmiljø - Samarbejde - Fysiske forhold - Krav i arbejdet - Ergonomiske forhold - Arbejdets organisering - Ulykkesforhold - Personlige arbejdsmiljøforhold - Biologiske forhold - Værdier - Kemiske forhold - Krænkende adfærd - Generelle forhold I 2014 har arbejdsmiljøorganisationens fokus i forhold til APV & Trivsel 2013 været at følge op på undersøgelsens resultater i form af handlingsplaner med indsatsområder med baggrund ide arbejdsmiljøproblematikker undersøgelsen i 2013 havde identificeret. Her under ses figur der illustrerer fordelingen af indsatsområder på kategorier i forhold til de 215 indsatsområder, der på tværs af Stevns Kommunes arbejdspladser i november 2014 var sat på de respektive handlingsplaner ude på de enkelte arbejdssteder. Fordeling af indsatsområder på kategorier November % 27% Trivsel Psykiske forhold 4% 5% 15% Fysiske forhold Ergonomiske forhold Ulykkesforhold 27% Andet I 2015 vil der fortsat være fokus på at følge op og ajourføre både gamle og nye indsatsområder, og hvor det tilstræbes at samtlige arbejdsmiljøgrupper gennemfører at udarbejde en handlingsplan med indsatsområder i Stevns Kommunes elektroniske system WorkCyclus, der benyttes til afvikling af undersøgelser på arbejdsmiljøområdet samt opbevaring af undersøgelsesdata, handleplaner og med mulighed for at gemme en rapportering omkring den enkelte arbejdsmiljøgruppes årlige arbejdsmiljødrøftelse. Side 6

7 Anmeldte arbejdsskader I 2014 blev der anmeldt i alt 88 arbejdsskader i Stevns Kommune, heraf er der registreret fravær på 24 af disse anmeldelser udover selve den dag, hvor skaden hændte. Der er udarbejdet en samlet oversigt over alle anmeldte arbejdsskader i 2014, her vil det være muligt at samle anmeldelser indenfor de enkelte Område MED eller på grundlag af Lokal MED s område, hvis dette giver mening lokalt. Oversigten kan rekvireres hos Stevns Kommunes Velfærdskonsulent. Alle arbejdsskader anmeldes via Forsikringsenheden for Faxe og Stevns kommuners platform A- skade for anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles elektroniske anmeldesystem EASY. Alle arbejdsskadeanmeldelser er siden 1. april 2014 anmeldt via den nye platform, der har gjort det meget lettere for anmelderne at anmelde, idet stamdata på de tilskadekomne automatisk hentes i Stevns Kommunes økonomi og lønstyringssystem OPUS. Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 2014 Uheldskategori ADM BL SSÆ TM Total Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø, herunder vold, trusler Kategori 5: Andet I alt I alt heraf med fravær udover en dag Opgørelsen over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune er inddelt i 5 ulykkeskategorier. Definitionen af de 5 kategorier er angivet som det fremgår her nedenfor. Definition af de 5 årsagskategorier Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker m/ redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategori 5: Andet Dækker over alle uheld, som ikke er direkte relateret til en konkret arbejdssituation. Der vil typisk være tale om fald eller snublen, herunder fald på isglat, ujævnt eller vådt terræn/underlag. Men også uheld, der sker i relation til alm. samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutions-tilbud. Dækker over skader erhvervet i forbindelse med en uhensigtsmæssig bevægelse som løft, flytning af ting, forflytning af personer mm. Dækker over skader, hvor årsagen er redskaber eller hjælpemidler. Medtaget i denne kategori er ulykker med redskaber som f.eks. håndværktøj, glasudstyr eller stik- eller skæreskader med kanyler, curette, kniv eller lign. Dækker over arbejdsskadeanmeldelser, hvor der er tale om psykisk relaterede arbejdsmiljøproblematikker, herunder vold, trusler om vold og chikane i forbindelse med håndtering af vrede børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud eller borgere. Dækker over alle andre typer af arbejds-skader, der ikke henhører under kategori 1 til 4. Kategorien dækker over ulykker som f.eks. hundebid, røgforgiftning eller lign. Side 7

8 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Antallet af anmeldte arbejdsskader i kategori 1 udgør ca. 40 % af alle anmeldte arbejdsskader i Kategorien kan opdeles i tre underkategorier: a) Terræn/underlag b) Ulykker opstået i forbindelse med alm. samvær med børn eller voksne i et af kommunens institutionstilbud, herunder kollision med barn eller voksen. c) Fald/snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Der vil typisk være tale om fald over egne ben eller fald som følge af kollision med en fysisk genstand. Færdsel omfatter 7 skader udløst af fald på ujævnt terræn i form af sneglatte belægninger, småsten, brosten, mudret terræn, glatte gulve og trapper samt i et tilfældet en ikke afmærket brønd hos en borger. 12 anmeldelser hvor samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud har udløst en skade, heraf er 7 af skaderne opstået i forbindelse med sport, leg og aktivitet. 16 af skaderne skyldes fald eller snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Heraf er 3 af skaderne udløst ved kollision med en fysisk genstand, mens 7 skader skyldes uheld i forbindelse med afbenyttelse af et transportmiddel såsom bil, cykel, løbehjul eller rulleskøjter. Antallet af skader i denne kategori har ligget på det samme niveau i årene i intervallet anmeldelser om året. Værd at hæfte sig ved, er en lille stigning i skader hvor medarbejdere benytter diverse transportmidler eller deltager i en fysisk aktivitet. Kategori 2: Ergonomiske skader Ergonomiske skader er en kategori, der dækker over de mere klassiske arbejdsskadehændelser såsom tunge løft, forflytning af personer og forkerte arbejdsstillinger i al almindelighed. Kategorien dækker 15 skader opstået ved forflytning/fysisk støtte af personer i forskellige hverdagssituationer. Dette er en stigning på 10 anmeldelser i forhold til 2013, hvor der kun blev anmeldt 5 arbejdsskader af denne type. Antallet taget i betragtning og det faktum, at muskel- og skeletbesvær netop er i fokus på social- og sundhedsområdet, hvor disse skader er registreret, betyder at området fortjener en særlig opmærksomhed i forhold til forebyggelse og instruktion. Tunge løft eller uhensigtsmæssige bevægelser i forbindelse med løft tegner sig for de sidste 3 anmeldelser i denne kategori. Niveauet for antallet af anmeldte arbejdsskader i denne kategori er uforandret i intervallet set over de seneste par år efter et lille hop fra 2011, hvor antallet af anmeldte skader lå på 16. Sidste års fald i forflytningsskader i Døgnplejen er vendt til en stigning, idet statistikken i år siger 15 anmeldelser mod 8 skader i 2011, 12 skader i 2012 og 5 registrerede forflytningsskader i Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler Kategorien for håndtering af redskaber og hjælpemidler er delt op i 2 underkategorier: a) Stik- skæreskader. b) Øvrig håndtering af redskaber og hjælpemidler. Side 8

9 Denne kategori blev i 2013 ændret, således at stik og skæreskader blev medtaget, hvor de tidligere havde hørt under kategori 5. I 2014 er der registreret 5 stikskader, hvor de alle er sket i forbindelse med bortskaffelse af den inficerede nål efter brug. Nålen bortskaffes med særlig beskyttelseshætte i forbindelse med bortskaffelsen via kanyleboks særligt beregnet til smittefarligt affald. De resterende skader fordeler sig i forhold til håndtering af forskellige redskaber og hjælpemidler, såsom fald nedad stige, fald i støvsugerledning og kollision med redskab på rengøringsvogn. Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategorien for psykisk arbejdsmiljø underopdeles i fire underkategorier: a) Trusler/chikane b) Fysisk skade/vold c) Trusler/chikane kombineret med fysisk skade/vold d) Psykisk arbejdsmiljøforhold som f.eks. psykisk belastning som følge af stress, depression, chokerende hændelser mv Arbejdsskader - Psykisk arbejdsmiljø fordelt på underkategorier trusler/chikane Vold vold og trusler/chikane Andet Indenfor hver underkategori kan der foretages en yderligere opdeling afhængig af om skaden er opstået i forbindelse med samvær med et barn eller en voksen i et af Stevns Kommunes institutionstilbud, en udefrakommende borger eller andre forhold, der kan tilskrives det psykiske arbejdsmiljø. Kategorien psykisk arbejdsmiljø dækker i 2014 bl.a. over 14 anmeldelser, der primært er opstået i forbindelse med samvær med vrede og/eller ulykkelige udadreagerende børn i regi af både specialskoler og almene skoletilbud en umiddelbar stigning ses på folkeskoleområdet. Kategorien dækker yderligere 4 anmeldelser, hvor vrede borgere er kommet med trusler om vold, har optrådt truende. Skader opstået i forbindelse med pleje og pasning af voksne i et af kommunens institutionstilbud tegner sig antalsmæssigt for 4 anmeldelser. I denne kategori har der i perioden været en stigning i antallet af anmeldelser fra 17 anmeldelser i 2011 og 12 anmeldelser i 2012 til 27 anmeldelser i 2013 og 24 i Kategori 5: Andet Kategorien - Andet dækker over 5 skader af en meget forskelligartet karakter, der ikke er omfattet af kategori 1-4. Kategorien underopdeles ikke. I 2014 er der her registret 1 tilfælde af hundebid og 2 tilfælde med forbrændinger. Side 9

10 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antallet af anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune har været stigende i perioden I 2014 er der sket et fald på 10 anmeldelser i forhold til året før. Antal arbejdsskader Det er ikke umiddelbart til at konkludere om, der er en egentlig grund til dette fald. I 2011 blev der anmeldt 85 arbejdsskader, 89 arbejdsskader blev anmeldt i 2012, 99 arbejdsskader anmeldt i 2013, og i 2014 var vi så tilbage på 88 anmeldte arbejdsskade i alt. Antal arbejdsskader fordelt på kategori Kategori Færdsel på arbejdspladsen Ergonomiske arbejdsskader Redskaber/hjælpemidler Psykisk arbejdsmiljø Andet I alt Bemærkninger til tabellen: Stik- og skæreskader i forbindelse med håndtering af kanyler og curetter i Døgnplejen er før 2013 blevet registreret i kategori 5. Fra 2013 er disse arbejdsskader registreret i kategori 3. For at sikre muligheden for at kunne sammenligne i perioden er registreringen af stik- og skæreskader i Døgnplejen i 2011 og 2012 overflyttet til kategori 3 i tabellen Antal arbejdsskader fordelt på kategori Side 10

11 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT I 2014 har Stevns Kommune modtaget 12 besøg af Arbejdstilsynet, heraf udløste 4 af besøgene 6 påbud i alt. Besøgene var alle i kategorien risikobaseret tilsyn. Antallet af besøg har ligget på 13 og 12 i henholdsvis 2013 og 2014 været lavere end i 2011 og 2012, hvor antallet begge år lå på 20 tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet har tidligere angivet travlhed som grund til, at besøgsfrekvensen er faldet, og at ikke alle varslede besøg blev gennemført. Vi kan se, at de varslede besøg nu i reglen bliver gennemført, hvilket må betragtes som tilfredsstillende for begge parter. 8 af besøgene udløste direkte i forlængelse af besøget en grøn smiley, der er offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. En grøn smiley viser at den pågældende enhed ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, ar det pågældende arbejdssted har styr på arbejdsmiljøet. En grøn smiley afgivet i forlængelse af et risikobaseret tilsyn vil gælde i 5 år, hvor Arbejdstilsynet ikke vil komme på besøg med mindre arbejdsstedet modtager et påbud e.l. i perioden. Det vil være muligt at bestille et gratis tilsynsbesøg hos Arbejdstilsynet inden den tildelte smiley udløber. 2 tilsynsbesøg udløste i 2014 en vejledning indenfor et eller flere områder, og 4 arbejdssteder modtog som allerede nævnt påbud som reaktion på Arbejdstilsynets besøg, idet der har været et eller flere forhold som ikke har været i orden. Arbejdsstedet vil blive genbesøgt indenfor måneder, hvor Arbejdstilsynet vil have særlig fokus på, hvorledes løsningen på påbuddet er blevet implementeret. En vejledning er ikke en afgørelse, men skal være at betragte son værende gode råd til at forbedre arbejdsmiljøet eller sætte fokus på en særlig arbejdsmiljøproblematik. Arbejdstilsynet ønsker her at bruge dialog frem for påbud i forhold til at løse konkrete arbejdsmilj øproblematikker. Arbejdstilsynet foretager genbesøg på arbejdsstedet indenfor 1-2 år efter sådan et vejledningsbesøg for at følge op på de tiltag, som arbejdsmiljøgruppen har sat i værk på det pågældende område. Smileystatus 35 ud af Stevns Kommune 48 arbejdsmiljøgrupper er pr. 31. december 2014 registreret med en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det fremgår af oversigten over arbejdsmiljøorganisationen, der er at finde på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset, hvilke arbejdssteder der er tildelt en smiley på baggrund af besøg fra Arbejdstilsynet. Side 11

12 Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Arbejdssted Område Dato Type Afgørelse Kategori/art Materielgården CTM RT Munkegården CBL RT Plushøj CBL RT Tandplejen CSSÆ RT Indeklima (Vejledning) - Luftfugtighed Tryggevælde Øst CBL RT 1 Påbud Støj og akustik Humlebien CBL RT 1 Påbud Psykisk arbejdsmiljø - Arbejdsmængd. Stevns Dagskole CBL 2,4,2014 RT Lærkehuset CBL RT 2 Påbud Arbejdspladsbrugsanv. Skærmarbejdsplads Hotherhaven 1-4 CSSÆ RT Psykisk arbejdsmiljø - Psykisk krisehjælp Birkehuset CSSÆ RT Klippinge BC CBL RT 2 Påbud 1. Hovedrengøring 2. Gulvbelægning Egehaven CSSÆ RT Område: CBL= Center Skole & Institution CSSÆ = Center Social, Sundhed & Ældre CTM = Center Teknik & Miljø ADM = Administration Type: TT = Tilpasset tilsyn RT = Risikobaseret tilsyn DT = Detailtilsyn ST = Særligt tilsyn - UU = Undersøgelse Oversigten giver et hurtigt overblik over Arbejdstilsynets besøg i I det efterfølgende er det angivet, hvilke type påbud der er afgivet. Det ser ud som, at Arbejdstilsynet i forbindelse med sine besøg i Stevns Kommune overvejende har haft fokus på det fysiske arbejdsmiljø i forhold til indeklima og indretning. I 2013 var tendensen mere i retning af det psykiske arbejdsmiljø, hvor den nye lovgivning omkring det, at Arbejdstilsynet kunne afgive påbud på det psykiske arbejdsmiljøområde trådte i kraft. Side 12

13 Vejledninger 2014 Hotherhaven 1-4 Vejledning om psykisk førstehjælp til elever, vikarer og afløsere. Tandplejen Vejledning om indeklima (luftfugtighed). Påbud arbejdssteder i Stevns Kommune har i 2014 modtaget i alt 6 påbud. Påbuddene fordeler sig som angivet nedenfor. Børnehaven Humlebien Påbud om at sikre at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Påbuddet er efterkommet Klippinge Børnecenter Påbud om at foretage hovedrengøring og holde institutionen i rengjort stand. Påbud om at etablere rengøringsvenlige overflader (gulvbelægningen). Påbuddene er endnu ikke efterkommet Lærkehuset Påbud om at have arbejdspladsbrugsanvisninger for faremærkede produkter. Påbud om at indrette skærmarbejdsplads på leders kontor. Påbuddene er efterkommet Tryggevælde Øst Påbud om at undgå unødig støjbelastning ved arbejde på stuerne Astronauten og Stjerneskuddet. Påbuddet er efterkommet Side 13

14 Indsatsområder Indsatsområderne på arbejdsmiljøområdet er efter en nærmere drøftelse i Hoved MED i 2014 fastsat til at omhandle: Udbygge kendskab og brug af procedurer og værktøjer omkring forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende initiativer med fokus på o Ensartet brug af omsorgspolitikken på alle arbejdssteder. o Håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. o Social kapital - som redskab til løsninger i forbindelse med trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Implementering af principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse lokalt i MED organisationen. Centralt udbudte kurser i forhold til beredskab i forbindelse med brandbekæmpelse og førstehjælp. I forhold til indsatsområder for 2015, skal disse indsatsområder indgå i overvejelserne, såfremt de ikke har været afviklet i Indsatsområder 2015 Udbygge kendskab og brug af procedurer og værktøjer omkring forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende initiativer med fokus på o Håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. o Social kapital - som redskab til løsninger i forbindelse med trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Implementering af principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse lokalt i MED organisationen. Hoved MED har forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 2014 besluttet at en af tem a- dagene i 2014 skulle omhandle håndtering af stress, dette blev ændret til en temadag om Social kapital, da Hoved MED ønskede, at der også på arbejdsmiljøområdet skulle være fokus på dette for Hoved MED strategiske indsatsområde. Social kapital vil stadig i 2015 være et indsatsområde på arbejdsmiljøområdet, ligesom implementering af værktøjet i WorkCyclus til håndtering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal u d- bredes decentralt på samme vis som handlingsplanmodulet i WorkCyclus er blevet implement e- ret i Endelig vil der være fokus på plan for krisehåndtering både forebyggende, og når ulykken er akut, herunder retningslinjer for inddragelse af politi ved voldsepisoder. Baggrundsdata Baggrundsdata for denne rapport kommer fra nedenstående datakilder: Oversigt over arbejdsmiljøorganisationen 1. januar Kridthuset Oversigt over arbejdsskader fordelt på kategori Stevns Kommune o Datagrundlag pr hentet på o Datagrundlag pr hentet på https://online4.safetynet.dk/stevnskommune/login.aspx Arbejdstilsynets hjemmeside - online.at vedr. påbud MED aftalen - Stevns Kommune 17. juni Side 14

Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune

Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune Årsrapport Arbejdsmiljø 2013 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere