Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer"

Transkript

1 Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

2 Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser, analyser og forundersøgelser, til der træffes en politisk beslutning, hvorefter selve projektet kan iværksættes. Det vil typisk være Folketinget, der beslutter, at et særligt behov skal tilgodeses gennem et offentligt megaprojekt, men sådanne projekter kan også iværksættes af andre offent lige myndigheder eller selskaber. Under alle omstændigheder kræver megaprojekterne omhyggelig forberedelse, stort overblik, gennemtænkt risikohåndtering og samarbejde mellem en lang række aktører. Den organisatoriske forberedelse forud for idriftsættelsen af den digitale tingbog var mangelfuld og var ikke baseret på grundige beregninger af resurser og dimensionering af opgaverne. Domstolsstyrelsens forventning til medarbejderproduktiviteten var urealistisk høj, håndteringen af fuldmagter var ikke tilstrækkelig forberedt, og den fravalgte brugervenlighedstest stillede større krav til, at kvaliteten af vejledningerne var i orden, og at Tinglysningsrettens hotline var velfungerende. Domstolsstyrelsen undervurderede imidlertid disse forhold, hvilket medførte en ophobning af sager og dermed en meget lang sagsbehandlingstid, som havde store konsekvenser for borgere og virksomheder i forbin delse med køb, salg og belåning af fast ejendom. Kilde: Rigsrevisionens beretning om det digitale tinglysningsprojekt, august Eksempler på megaprojekter er udvikling af it-systemer, køb af avanceret militært udstyr, byggeri af sygehuse, anlæg af bro- eller tunnelforbindelser mellem landsdele, køb af omfattende trafiksystemer eller investering i værker og infrastruktur på energi- og miljøområdet. Megaprojekter stiller store krav til myndighedernes håndtering af det samlede projektforløb. Dels er der ofte tale om unikke projekter, dels medfører den tidsmæssige udstrækning af projektet en række risici i form af manglende kontinuitet eller ændrede forudsætninger for projektet. Der er da også eksempler på, at denne type offentlige projekter overskrider både de tidsmæssige og økonomiske rammer, der var lagt til grund for det pågældende projekt, da det blev besluttet politisk. Sådanne projekter har ofte en del offentlig interesse, ligesom de typisk gøres til genstand for analyse fra Rigsrevisionens side, jf. eksempelboksen. Offentlige megaprojekter er karakteriseret ved, at de udgør en væsentlig del af de offentlige budgetter, de har en indflydelse på det omkringliggende samfund, og endelig resulterer de i et fysisk aktiv. 2

3 I gennemførelsen af megaprojekter skal myndighederne håndtere mange udfordringer og afklare mange kritiske spørgsmål. Nogle af de væsentligste er illustreret i figuren nedenfor. Kritiske spørgsmål i et megaprojekts forløb Idé Er behov og alternativer tilstrækkeligt afklarede? Er der overblik over de risici, der er knyttet til projektet? Hvordan finansieres projektet? Har det politiske beslutningsgrundlag den fornødne kvalitet? Planlægning Anskaffelse Politiske beslutningsprocesser Styringsprocesser Hvordan styres projektet sikkert gennem alle faser? Hvordan tilrettelægges en hensigtsmæssig og effektiv udbudsproces? Hvilken form for offentlig privat samarbejde er mest hensigtsmæssigt? Hvordan implementeres projektet? Realisering Der er otte kritiske spørgsmål i figuren, som skal håndteres i forbindelse med et megaprojekt. Spørgsmålene relaterer sig til såvel de politiske beslutningsprocesser som til de mere styringsbetonede processer. Nogle spørgsmål er særlig relevante på bestemte tidspunkter i anskaffelsesprocessen, mens andre skal håndteres over en længere periode. Deloitte har bistået offentlige myndigheder med at håndtere alle disse kritiske spørgsmål i offentlige megaprojekter. Det kan for eksempel dreje sig om at få fastlagt strategien for projektet eller at få afdækket og håndteret projektets risici på den mest omkostningseffektive måde. Deloitte rådgiver desuden ofte om, hvordan finansiering af store projekter mest hensigtsmæssigt tilvejebringes, og vi hjælper også med at styre projekterne og gennemføre udbudsforretningerne, ligesom vi har stor erfaring med den efterfølgende implementering af projekterne, der er nødvendig, hvis projektets businesscase skal indfris. Nedenfor beskriver vi udfordringerne bag de otte kritiske spørgsmål, og vi giver eksempler på projekter, hvor vi har bistået vores kunder med at imødegå disse udfordringer, så kunderne har haft det bedst mulige grundlag for at gøre det pågældende projekt til en succes. Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer 3

4 Strategi og behovsafdækning Er behov og alternativer tilstrækkeligt afklarede? Der ligger omfattende overvejelser forud for alle megaprojekter. Hvis en idé til et megaprojekt skal vurderes seriøst, er det nødvendigt at afklare det samfundsmæssige behov. Der skal derfor gennemføres analyser, der anskueliggør, i hvilket omfang megaprojektet vil blive anvendt af brugerne, og der skal beregnes samfundsøkonomisk nytte af projektet. Disse analyser skal sammenlignes med alternativer, hvor projektet ikke gennemføres, eller hvor andre projekter vælges. Det skal således også vurderes, om de offentlige midler bruges bedre ved gennemførelse af andre projekter. Ved at holde fokus på det samfundsmæssige behov, de samfundsøkonomiske konsekvenser og de mulige alternativer kan det reelle behov afklares, og der kan opstilles rammer for projektet, der modsvarer strategi og behov. I projektets indledende fase er det også vigtigt, at forarbejdet med at vurdere behov og alternativer afdækker de risici, der formodes at følge projektet. Når offentlige megaprojekter ikke lever op til de forventninger, der var stillet til dem, er årsagen ofte, at der ikke tilstrækkelig tidligt er tilvejebragt et samlet overblik over de risici, der knytter sig til projektet. I den indledende fase bør der derfor udarbejdes en samlet anskaffelsesmodel, der er egnet til at anerkende og håndtere de risici, der knytter sig til projektet.deloitte bistår offentlige myndigheder under de overvejelser og analyser, der ligger til grund for beslutningen om at gennemføre megaprojekter, herunder strategisk beslutningsstøtte i opstartsfasen, gennemførelse af samfundsøkonomiske analyser, markedsafdækning, leverandøranalyse og organisatoriske analyser. Da der gennemføres relativt få offentlige megaprojekter her i landet, er det offentliges erfaringer med at håndtere megaprojekter tilsvarende begrænsede. Det er derfor vigtigt, at alle tilgængelige kompetencer i den indledende fase nyttiggøres. Her tænker vi på kompetencer fra den offentlige sektor, fra private virksomheder og internationalt. Sådanne erfaringer kan for eksempel nyttiggøres ved indledningsvist at gennemføre en markedsdialog med en række potentielle leverandører og andre interessenter med henblik på at tilrettelægge megaprojektet optimalt i forhold til dets formål. Deloitte er en international virksomhed, der betjener de største private og offentlige kunder. Denne position medfører, at vi kan nyttiggøre og aktivere erfaringer fra den private sektor og fra udlandet, når vi skal rådgive om offentlige megaprojekter i Danmark. Ejerstrategier og businesscases på forbrændingsområdet Deloitte har for Amagerforbrænding i forbindelse med selskabets behov for ny forbrændingskapacitet gennemført en analyse og vurdering af værdien af tre mulige fremtidige ejerstrategier for Amagerforbrænding, nemlig (1) standalone med nyt anlæg, (2) muligheder for fusion med andre forbrændingsvirksomheder og (3) salg til en strategisk partner. I forbindelse med overvejelserne om fusion værdiansatte Deloitte egenkapitalen i hvert af selskaberne og estimerede potentielle fusions synergieffekter. Formålet med værdiansættelserne var at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der gav virksomhedernes ejere mulighed for at beslutte, om de ønskede at indlede egentlige forhandlinger om vilkårene for fusion. Opgaven rummede analyser baseret på fremskrivninger af markedsudvikling, herunder liberaliseringsscenarier samt forretningsøkonomiske og miljø- og samfundsøkonomiske konsekvenser af ejerstrategierne. I forlængelse heraf estimerede Deloitte ligeledes værdien af forskellige investeringsscenarier (for forskellige forbrændingskapaciteter) for Amagerforbrænding. 4

5 Økonomi og finansiering Hvordan finansieres megaprojektet? Efter en politisk beslutning om igangsættelse af et megaprojekt skal projektet dimensioneres nøje i forhold til de behov, der er afdækket under den indledende behovsafdækning. Den nøjere dimensionering af projektet vedrører eksempelvis, hvor stor kapacitet megaprojektet skal kunne håndtere (f.eks. antal dag- og døgnpatienter, antal biler per time osv.), hvilket afføder krav til projektets størrelse og udformning. Disse krav medfører en række anlægsog driftsomkostninger, der kan modelleres som projektets totalomkostninger eller livscyklusomkostninger. Ved rådgivning om dimensionering af projekter er det afgørende, at bygherren udfordres i forhold til, om dimensioneringen afspejler det faktiske behov. Det er samtidig væsentligt, at rådgivningen løbende kan koble valg om dimensionering med de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med disse valg og med projektets livscyklusomkostninger, både hvad angår anlæg og efterfølgende drift. Deloitte yder sparring i forhold til dimensioneringen af projekter og kan foretage de totalomkostningsberegninger, der er en nødvendig del af et godt beslutningsgrundlag. Når der er overblik over projektets forventede totalomkostninger, skal der træffes beslutning om, hvordan projektet finansieres. Der er forskellige andre muligheder for finansiering af et offentligt megaprojekt end en finanslovsbevilling eller et aktstykke, for eksempel lånefinansiering, brugerbetaling eller offentlig-privat partnerskab (OPP). Da et mega projekt typisk strækker sig over en årrække, bør beslutningen om finansiering indeholde overvejelser om, hvordan forskellige scenarier for renteudvikling, konjunkturudvikling, forsinkelse af projektet, realisering af øvrige risici mv. vil påvirke fordelagtigheden ved de forskellige finansieringsmodeller. Deloittes finansielle rådgivning sikrer, at der foreligger en klar risikoanalyse, der anvendes til at udpege den finansieringsmodel, som projektets interessenter er bedst tjent med. Finansieringsmodellen vedrører den måde, som projektets økonomiske risiko fordeles på mellem projektets parter, og finansieringsmodellen skal derfor være udtryk for et oplyst valg af den risikomodel, man ønsker anvendt i projektet. Et vigtigt element i finansieringsmodellen er en klar ansvarsfordeling mellem de parter, der indgår i finansieringen af et givet projekt, så det sikres, at alles interesser og forpligtelser fører projektet frem mod realiseringen af dets formål Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af havmølleparker For Klima- og Energiministeriet, Finansministeriet og Energistyrelsen har Deloite gennemført en analyse vedrørende fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark. Analysen var et bidrag til forberedelserne af etableringen af en 600 MW-havmøllepark ved Kriegers Flak, den hidtil største i Danmark med en forventet anlægsinvestering på omkring 10 mia. kr. Analysen omfattede tre hovedelementer: (1) en vurdering af udbuddet af Anholt Havmøllepark, (2) en analyse af rammevilkårene i relevante EU-lande og (3) en analyse af konkurrenceforholdene på det internationale marked for havmølleparker. På baggrund af analyserne blev der opstillet en businesscase for etablering af en havmøllepark ved Kriegers Flak under forskellige antagelser om investorernes adfærd og forudsætninger om udbudsvilkår. Herudover blev der udarbejdet forslag til udbudsmodeller til brug for fremtidig etablering af store havmølleparker i Danmark. I den forbindelse blev forskellige modeller for det statslige engagement i projektudviklingen vurderet, herunder modeller for, hvordan de økonomiske risici kan fordeles mellem staten og det private selskab. Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer 5

6 Risikostyring Er der overblik over de risici, der er knyttet til projektet? Risici, der indtræffer undervejs i et megaprojekt, vil typisk påvirke enten projektets tidsplan eller omkostninger på en for den samlede projektøkonomi uhensigtsmæssig måde. Det er derfor væsentligt at indarbejde risikohåndtering i de økonomiske beregninger og at tænke risikostyring ind i hele projektforløbet. Nogle risici, for eksempel konjunkturer, er generiske og vil altid være relevante. Andre risici, for eksempel jordbundsforhold, vil være mere projektspecifikke. Såvel generelle som projektspecifikke risici skal fra begyndelsen af projektet tages seriøst, de skal prioriteres, og der skal aktivt tages stilling til håndtering og allokering af risikobilledet. En betryggende risikostyring tager derfor udgangspunkt i en analyse af, hvilke risici myndigheden bør betale andre for at bære, og hvilke risici det er mest fordelagtig for myndigheden at beholde. Eventuelle ændringer i projektet kan medføre ændringer i risikobilledet, hvilket betyder, at allokeringen af det samlede risikobillede bør genovervejes. Derfor skal det løbende sikres, at myndigheden orienteres og inddrages på de rigtige tidspunkter i forhold til at kunne reagere på ændringer i det samlede risikobillede. Deloitte hjælper med at etablere processer, der understøtter risikomonitorering og risikostyring, og sikrer, at disse processer forankres organisatorisk i projektforløbet, ligesom vi kan bidrage med anbefalinger til, hvordan interne kontroller og løsninger skal udformes for at håndtere de enkelte projektrisici. Vi rådgiver også om, hvilke risici der bør bæres af den private part, og hvilke der bør beholdes givet de forskellige rammevilkår for et projekt. Det er vores erfaring, at manglende indledende og løbende opmærksomhed på et projekts risici altid indgår som en af årsagerne, når et projekt overskrider budget eller tidsplan eller ikke indfrir de mål, der var sat for projektet. Hvis de otte kritiske spørgsmål, der rejses i dette papir, adresseres ved gennemførelsen af et megaprojekt, vil projektets risici formindskes markant. Risikostyring ved offentlige byggeprojekter af betydeligt omfang Deloitte har bistået en offentlig myndighed med at gennemgå myndighedens styringsmanualer, der redegør for projektrisikostyring ved anlæg af nye byggerier. Styringsmanualerne redegør for, hvordan projekterne tænkes gennemført, herunder hvordan der opbygges en robust økonomisk styring og systematisk risikostyring af væsentlige dele af projektet. Deloitte har ved gennemgangen vurderet, hvorvidt myndighedens risikostyringspolitik, risikostyringsmetode og risikostyringsværktøj understøtter en systematisk og robust proces for risikoidentifikation og risikovurdering. Deloitte har givet myndigheden en række anbefalinger til, hvordan myndigheden sikrer en optimal og hensigtsmæssig organisatorisk placering og ansvarsfordeling i forhold til risikostyringen af de store byggerier. Projekter, hvor ankerbudgettet er væsentlig overskredet, er kendetegnet ved en række risikofaktorer, som ikke forekommer i samme omfang i de øvrige projekter i undersøgelsen. Det gælder manglende behovsafklaring, sene ændringer i projektets udformning/funktion, fejl eller forglemmelser fra entreprenørs/råd givers side, uforudselige forhold i form af fx konjunkturbestemte udgifter, jordbundsforhold og nye myndighedskrav. Kilde: Rigsrevisionens beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter, marts En betryggende risikostyring tager udgangspunkt i en analyse af, hvilke risici myndigheden bør betale andre for at bære, og hvilke risici det er mest fordelagtig for myndigheden at beholde. 6

7 Ekstern kvalitetssikring Har det politiske beslutningsgrundlag den fornødne kvalitet? Megaprojekter har store budgetter og betydelig bevågenhed fra politikere og Rigsrevisionen. De er samtidig af en sådan varighed, at de strækker sig over flere valgperioder, hvilket kan få betydning for den politiske holdning og opbakning til projektet undervejs. Megaprojekter er også meget komplekse projekter, der involverer samarbejde mellem en lang række aktører, overholdelse af en lang række procedurer og regelsæt og inddragelse af mange forskellige kompetencer. Den bevågenhed, den kompleksitet og de risici, der er forbundet med megaprojekter, medfører ofte et behov for ekstern kvalitetssikring, hvormed det løbende vurderes, om projektet forløber som forudsat, og om målene med projektet indfris. En ekstern kvalitetssikring kan for eksempel anvendes til at give myndigheden sikkerhed for, at den samfundsøkonomiske analyse er gennemført som forudsat, og at projektets nytteværdi dermed er ansat, så den meningsfuldt kan sammenlignes med andre projekter. Kvalitetssikringen kan også anvendes i forhold til, om budgettet er udarbejdet, så det tager højde for de risici, der er identificeret i projektet. Ekstern kvalitetssikring er endvidere nyttig i forhold til myndighedens samarbejde med leverandører, hvor den eksterne kvalitetssikring anvendes til at give sikkerhed for, at procedurer er gennemført, og leverancer er tilvejebragt, som det er forudsat i projektet. Deloitte har erfaring med revision, rådgivning og kvalitetssikring af offentlige megaprojekter inden for transport, forsvar, sygehuse og energi. Det er vores erfaring, at kvalitetssikringen mindsker projektets risici og bidrager til en mere omkostningseffektiv realisering af projektets formål. Kvalitetssikring af køb af kampfly Deloitte har siden 2008 fulgt Forsvarets indkøb af nye kampfly til erstatning af de nuværende F-16-kampfly. Opgaven har omfattet løbende sparring og dialog med Forsvarsministeriet, Forsvaret og andre myndigheder, hvilket skulle bidrage til ud arbejdelsen af et politisk beslutningsgrundlag, der skulle resultere i en afsluttende vurdering af beslutningsgrundlagets kvalitet. Kvalitetssikringen har fokuseret på sikkerhedspolitiske, strategiske, militære, tekniske, økono miske, processuelle, organisatoriske, industrielle og risikomæssige forhold. Udarbejdelsen af et politisk beslutningsgrundlag blev i marts 2010 udsat indtil videre. Det er Rigsrevisionens forventning, at Forsvarets sammenligning af de tre kampflykandidater resulterer i et grundlag, der er væsentlig bedre end ved tidligere større materielanskaffelser til Forsvaret. Det er især i den seneste fase af forløbet, at Forsvarsministeriet og Forsvaret har sikret nogle rammer for arbejdet, der er på højde med opgavens kompleksitet. Rigsrevisionen finder, at det er en væsentlig styrke, at den økonomiske del af beslutningsgrundlaget behandles i en tværministeriel arbejdsgruppe. Rigsrevisionen finder det også tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet har besluttet at bruge ekstern kvalitetssikring af det samlede beslutningsgrundlag. Kilde: Rigsrevisionens beretning om beslutningsgrundlaget for eventuelt køb af nye kampfly, marts Ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter på transportområdet Deloitte har i gennemført ekstern kvalitetssikring af projektgrundlaget for otte anlægsprojekter på Transportministeriets område. Kvalitetssikringerne omfatter fire fase 2-projekter, nemlig (1) udvidelsen af den fynske motorvej syd om Odense, (2) kapacitetsudvidelse af Øresundsbanen, (3) udbygning af Rute 26 mellem Aarhus og Viborg og (4) opgradering af E47 Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. De resterende kvalitetssikringer omfatter fire forundersøgelser; (5) udbygning af rute 54 mellem Næstved og Rønnede, (6) udbygning af rute 11 og rute 24 mellem Esbjerg og Tønder, (7) etablering af ny omfartsvej ved Brovst og (8) forlængelse af Djurslandsmotorvejen. Kvalitetssikring af anlægsprojekter på transportområdet sker som led i reglerne om ny anlægsbudgettering og omfatter en gennemgang af de tekniske løsninger, anlægsbudgettet, den trafikale analyse, de samfundsøkonomiske beregninger samt planer for håndtering af risici og i visse tilfælde for organisering og finansiering af projektet. Kvalitetssikringen er gennemført i samarbejde med en teknisk rådgiver og en ekspert i trafikale beregninger. Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer 7

8 Programstyring Hvordan styres projektet sikkert gennem alle faser? For at realisere et megaprojekt skal der gennemføres en lang række forskelligartede opgaver i et samspil mellem mange forskellige aktører, for eksempel regeludstedende myndigheder, forskellige leverandører og myndigheden selv. Der er derfor behov for planlægning og styring på tværs af opgaver og for at sikre præcis og anvendelig kommunikation mellem programledelsen og de øvrige involverede samt koordinering af indbyrdes afhængigheder mellem de forskellige dele af projektet. Der er også behov for effektive procedurer for monitorering og eskalering af problemstillinger, der kan få indflydelse på tid, økonomi og resurser, til det rette beslutningsniveau. Programstyring er det håndværk, der skal sikre, at de opgaver, der knytter sig til projektet gennem det samlede forløb, bliver løst. Programstyringsopgaven er vigtig, da det er i programstyringen, alle projektets tråde samles, og der tilvejebringes overblik over det samlede projektforløb, herunder hvordan projektet forløber i forhold til tidsplan og businesscase. Nye visumsagsbehandlingssystemer I perioden bistod Deloitte Integrationsministeriet med programledelsen af Danmarks anskaffelse og implementering af nye visumsagsbehandlingssystemer som led i Danmarks gennemførelse af det fælleseuropæiske visuminformationssystem (VIS). VIS-systemet anvendes af Udlændingestyrelsen, Udenrigsministeriets repræsentationer, Social- og Integrationsministeriet og politiet. Deloitte forestod etablering af programorganisation og udarbejdelse af kravspecifikationer samt styring af programmet og dets delprojekter. I én del af projektet etablerede Deloitte en programorganisation og bistod ved udarbejdelsen af samarbejds aftaler, så der var en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem de involverede myndigheder. I en anden del af opgaven udarbejdede vi udbuds- og kontraktmateriale samt kravspecifikationer for udvalgte hovedkomponenter i det samlede visumsystem, ligesom vi bidrog til design og effektivisering af arbejdsgange. Deloitte bistod endelig med en tredje del af op gaven, der omfattede over ordnet styring af VIS-programmet i relation til EU og de enkelte delprojekter i programmet. Betryggende programstyring kræver både udannelse i og erfaring med programstyring. Hvis ikke megaprojektet selv råder over sådanne resurser, bør der bruges bistand fra eksperter i projekt- og programstyring. Når Deloitte varetager programstyringen af komplekse projekter, sikrer vi, at de holdes på sporet, at de bevarer momentum, at alle involverede i projektet løbende ved, hvilke opgaver der skal gennemføres, og at de leverer deres delleverancer som aftalt. Programstyring er det håndværk, der skal sikre, at de opgaver, der knytter sig til projektet gennem det samlede forløb, bliver løst. 8

9 Offentlig-privat samarbejde (OPS) Hvilken form for offentlig-privat samarbejde er mest hensigtsmæssig? De forskellige former for OPS anvendes blandt andet til at sikre en hensigtsmæssig risikodeling mellem en offentlig projektejer og en privat part. I forbindelse med den analyse af projektets risici, der skal gennemføres på et meget tidligt tidspunkt i projektforløbet, vil det være naturligt at afklare, hvilken form for samarbejde mellem den offentlige myndighed og private leverandører der er mest hensigtsmæssig. Et offentlig-privat partnerskab (OPP) kan i nogle tilfælde være den rette model at anvende for den offentlige myndighed. En OPP-model kan for eksempel bidrage med finansiering, der ellers ikke ville kunne findes, hvorved samfundsøkonomisk rentable projekter, der ellers ikke ville blive realiseret, vil kunne gennemføres. OPPmodeller forudsættes endvidere ofte at bibringe offentlige anlægsprojekter et innovativt element, der tilfører projektet en ekstra værdi. Endelig medfører anvendelse af en OPP-model, at projektet fra begyndelsen bliver meget velbeskrevet, både hvad angår anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase, så der i begge faser kan ske en nøjagtig fordeling af risici og ansvar mellem den offent lige og den private part. Planlægningsfasen ved et OPP-projekt er derfor typisk længere end for et traditionelt finansieret og organiseret anlægsprojekt. Deloitte rådgiver offentlige myndigheder om OPS-projekter og valg af OPS-model. Vi kan bistå med foranalyse af, om det er fordelagtigt for myndigheden at anvende en OPP-model frem for en mere traditionel anskaffelsesmodel som eksempelvis en ren anskaffelse eller et samlet udbud. Vi opstiller finansielle modeller med henblik på at skabe den bedst mulige businesscase for både den private og den offentlige part, hvor den private parts mulighed for fleksibilitet og innovation balanceres over for det offentliges behov for kontrol og sikkerhed. Når vi opstiller en finansiel model, sikrer vi, at der bliver klare snitflader mellem den offentlige og den private parts rettigheder og pligter, og at der er tilvejebragt en samlet incitamentsstruktur og risikofordelingsmodel, der understøtter projektets målsætninger. I den forbindelse sikrer Deloitte, at også den private part forpligtes økonomisk i forhold til projektet, hvilket efter vores vurdering er en helt afgørende parameter for et succesfuldt OPP-projekt. Motorvejen Kliplev-Sønderborg Deloitte bistod Vejdirektoratet med udbud af motorvejen Kliplev-Sønderborg som OPP-projekt. Deloitte bistod med finansiel rådgivning og udarbejdede betalings model, risikoanalyse, udkast til udbudsdokumenter samt notater til brug for den politiske beslutningsproces, ligesom vi rådgav om skatte- og momstekniske forhold. Som led i projektet er der udviklet en særlig dansk model for store anlægsprojekter i OPP. Modellen indebærer, at staten bevarer ejerskabet til anlægget i hele projektets levetid, men at OPP-selskabet har ansvaret for finansiering i anlægsfasen samt for anlæg, drift og vedligeholdelse. Projektet er det første danske OPP-projekt på vejområdet og vil i vidt omfang være praksisskabende for fremtidige OPP-projekter på infrastrukturområdet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Vejdirek toratets egen projektgruppe, tekniske rådgivere og Kammeradvokaten. Deloitte rådgiver offentlige myndigheder om OPS-projekter og valg af OPS-model. Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer 9

10 Udbudsrådgivning Hvordan tilrettelægges en hensigtsmæssig og effektiv udbudsproces? Den udbudsform, der vælges for et megaprojekt, bør være bestemt af de strategiske formål med projektet. Udbud er ikke alene et spørgsmål om kravspecifikation, men også om tekniske forhold, juridiske spørgsmål og finansieringsmuligheder. Deloitte rådgiver offentlige myndigheder om design og strategi for etablering af den mest optimale udbudsproces henset til markedssituation, behov, kompleksitet, tidsmæssige rammer mv. Vi bistår desuden med styring af udbuds- og indkøbsprocesser og kan hjælpe med både overordnet rådgivning omkring lovgivning og processer og med at forestå den praktiske udførelse, herunder udarbejdelse af dokumenter, samt med at sikre, at udbudsprocessen er veldokumenteret. Deloitte bistår med gennemførelse af alle typer EU-udbud, herunder også konkurrencepræget dialog og udbud efter forhandling. Naviairs CASIMO-program Deloitte bistod Naviair med en række projekt- og programledelsesopgaver i CASIMO-programmet, der indebar en total udskiftning af alle Naviairs systemer til udøvelse af flyveledelse såvel som bygning af nyt tårn og kontrolcentral. CASIMO indeholdt omkring 50 projekter med et budget på cirka 1,3 mia. kr. Som projekt leder var Deloitte ansvarlig for hele projektforløbet, herunder den initiale udbudsproces, og for ledelse af projektteam og udarbejdelse af blandt andet tekniske, funktionelle og proceduremæssige kravspecifikationer. I relation til udbudsprocessen assisterede Deloitte endvidere Naviair med udarbejdelse af prækvalifikation og internationalt udbudsmateriale samt med kontraktudkast med bilag. Vi udarbejdede en evalueringsmodel, ligesom vi forestod evalueringen af tilbuddene og processen med valg af udbudsleverandører samt sikrede et formelt og struktureret samarbejde mellem Naviair og leverandørerne. Det er vigtigt indledningsvist at afklare valg af strategi for udbudsprocessen, herunder at vælge den mest hensigtsmæssige udbudsform. Ved komplekse indkøb vil det for eksempel ofte være relevant at overveje konkurrencepræget dialog frem for en af de mere traditionelle udbudsformer. Det gælder særligt, hvis der er tvivl om den tekniske løsning eller den kommercielle businesscase, hvorfor det derfor er nødvendigt med dialog med markedet om udformningen af udbudsmaterialet. Det bør overvejes, om opgaven skal udbydes som store delopgaver for at tiltrække internationale bydere eller som mindre delopgaver (eventuelt over tid) for at give mulighed for differentiering og individuel tilpasning. Det skal sikres, at der sker korrekt styring og håndtering af den formelle indkøbsproces, så myndigheden kommer sikkert gennem udbudsprocessen, hvor fortrolighed med EU-regulering og dansk lovgivning og praksis er en forudsætning. Endvidere skal udbudsprocessen og evalueringsmodellen tilrettelægges således, at disse tilsammen sikrer identifikation af den private part, der bedst muligt understøtter projektets succeskriterier og målsætninger. Indledningsvist skal strategien for udbudsprocessen afklares, herunder skal den mest hensigtsmæssige udbudsform vælges. 10

11 Implementering Hvordan implementeres projektet? Selv et velgennemført projekt vil være en fiasko, hvis ikke det er implementeret effektivt, og hvis ikke det anvendes efter hensigten. Effektiv implementering kræver, at projektet tilpasses både eksisterende systemer og processer, og at det indgår integreret i organisation, kultur og arbejdsgange. Det er derfor væsentligt allerede på et tidligt tidspunkt at tænke problemstillingerne omkring implementering ind i det samlede projekt. En fejlslagen implementering kan medføre, at projektets mål ikke realiseres. Deloitte understøtter både processuel, organisatorisk, kulturel og teknisk implementering. Vi tilrettelægger det specifikke planlægningsforløb, der sikrer igangsætning af aktiviteter på de rigtige tidspunkter og efterfølgende styring af disse aktiviteter. Deloittes bistand ved implementering af projekter minimerer og sikrer en effektiv håndtering af de risici, der er forbundet med projektets implementeringsfase. Risici kan i denne fase for eksempel bestå i, at målsætningerne for projektet har ændret sig i perioden, fra projektet blev besluttet, til det står klar. Ved en effektiv implementering af projektet er det vigtigt, at denne målforskydning anerkendes, og at implementeringen bygger bro mellem de oprindelige målsætninger og de behov, der ønskes tilgodeset, når projektet skal implementeres. Andre risici ved implementeringen kan være et produkt af, at risikostyringen ikke er håndteret med den fornødne seriøsitet i løbet af projektperioden. Disse risici vil typisk vise sig i implementeringsfasen, hvorved der vil ske utilsigtede tilbageløb til tidligere faser i projektet for at adressere de risici, der ikke er håndteret. Tilsvarende vil en utilstrækkelig leverandørhåndtering kunne udgøre et problem i implementeringsfasen. Ud over at håndtere de udfordringer, der er nævnt ovenfor, er det en del af implementeringen, at Deloitte udarbejder og tilrettelægger den nødvendige kommunikation, træning og ledermobilisering, ligesom vi tilvejebringer en supportorganisation og følger op på, om projektets mål nås, hvilke risici der har vist sig væsentlige i projektet, og hvordan den samlede risikohåndtering er forløbet. På den måde fastholder vi mulighederne for, at projektet kan bidrage til læring i den offentlige sektor. Implementering af SKATs systemmodernisering fase 2 Deloitte bistår SKAT med at modernisere SKATs it-systemer. Opgaven vedrører blandt andet udvikling, vedligeholdelse og drift af projekterne Én Skattekonto, Digitalt Motorregister og Ét Fælles Inddrivelsessystem. Deloitte koordinerer tidsplaner og leverancer mellem de forskellige projekter i programmet og varetager planlægning af test på flere projekter, ligesom Deloitte er ansvarlig for uddannelse af kundens testmanager. Deloitte har dimensioneret og planlagt den organisatoriske implementering af projekterne. Selv et velgennemført projekt vil være en fiasko, hvis ikke det er implementeret effektivt, og hvis ikke det anvendes efter hensigten. Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer 11

12 Deloittes rådgivning 1. Idé 2. Planlægning Strategi og behovsopdækning Behovsafdækning Markedsanalyse Samfundsøkonomisk analyse Leverandøranalyse Organisatorisk tilrette læggelse Økonomi og finansiering Finansieringsmodeller Omkostnings modellering Finansiel rådgivning Risikostyring Identifikation af risici Formalisering af risikostyring Ekstern kvalitetssikring Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag Kvalitetssikring af samfundsøkonomisk analyse Kvalitetssikring af anlægsbudget Kvalitetssikring af projektorganisation Programstyring Etablering af program kontor Interessent håndtering Kommunikation Offentlig-privat samarbejde Businesscase ved OPP eller andre samarbejdsformer Balancering af interesser Opstilling af incitamentsstruktur Finansiel rådgivning, betalingsmodel Udbudsrådgivning Valg af udbuds strategi Kravspecifikation Gennemførelse af udbud Implementering 12

13 3. Anskaffelse 4. Realisering Risikostyring Risikoopfølgning Risikorapportering Kvalitetssikring af anlægsbudget Kvalitetssikring af projekt organisation Kvalitetssikring af leverancer Styring af interessenter Styring af leverancer Kommunikation Evaluering af projektforløb Forberedelse af implementering Leverandørstyring Vurdering af tilbud Valg af leverandør Implementering i organisation Implementering i it-systemer Uddannelse og kommuni kation Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer 13

14 Kontakt Allan Kirk Partner Sundhed, kommuner Kvalitetssikring, OPS, økonomi, udbud Tlf Arne Joensen Partner Risikostyring Tlf Betina Nørgaard Manager Infrastruktur, kommuner, natur og miljø Udbudsrådgivning, OPS, kvalitetssikring, strategi Tlf Gustav Jeppesen Partner Forsvar, transport, bygninger, centraladministrationen Strategi, kvalitetssikring, OPS Tlf Helle Lange Seniormanager Transport, energi Udbud, OPS, strategi Tlf Lars Ingemann Partner Centraladministrationen, kommuner It-projekter, udbud, kravspecifikation Tlf Lars Odd Petersen Manager Sundhed Omkostningsmodellering, kapacitet Tlf Michael Theil Seniormanager Velfærd, miljø Implementering, kvalitetssikring Tlf Morten Egelund Partner Forsvar, transport Kvalitetssikring, risikostyring Tlf Morten Gjølbye Madsen Seniormanager Centraladministrationen, forsvar Programledelse, it, implementering Tlf Per Ullits Partner Centraladministrationen, energi Programledelse, it, implementering Tlf Rikke Danielsen Assistant director Kommuner, sundhed Økonomi, finansiering Tlf

15 Steen Daugaard Partner Sundhed, regioner Samfundsøkonomisk analyse, kvalitetssikring Tlf Thomas Riisom Partner Forsvar, sundhed, transport, kultur Strategi, kvalitetssikring, økonomi Tlf Ulrik Linder Jakobsen Seniormanager Forsvar, energi, natur og miljø Økonomi, omkostningsmodellering Tlf En effektiv realisering af et offentligt megaprojekt kræver, at projektet er tilpasset både eksisterende systemer og processer, og at det indgår integreret i organisation, kultur og arbejdsgange. Endelig skal der være løbende fokus på de til projektet hørende risici. Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer 15

16 Deloitte Weidekampsgade København S Tlf Om Deloitte Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Session 4: OPP et gennembrud på vej?

Session 4: OPP et gennembrud på vej? Session 4: OPP et gennembrud på vej? Rikke Beckman Danielsen, Assistant Director, Deloitte Torben Kyed Larsen, Afdelingschef, Psykiatriens Anlægssekretariat, Region Syddanmark Moderator: Klaus Ahm, Partner,

Læs mere