Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v."

Transkript

1 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalgene i Svendborg Kommune. Aftalen udfylder og følger i sin opbygning Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (Rammeaftalen), indgået mellem KL og KTO. Hvor der ikke er særskilte bemærkninger for Svendborg Kommune, henvises der i det hele til Rammeaftalens tekst og bemærkninger. Faktaboksene i denne aftale er en direkte afskrift af Rammeaftalens bestemmelser. Rammeaftalen og Svendborg Kommunes lokale MED-aftale med bilag findes på Intranettet. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15.oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed (AMO-bekendtgørelsen) er integreret i denne aftale. Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1. Område Stk. 1 Denne aftale gælder for alle ansatte ved Svendborg Kommune. Stk. 2 Aftalen gælder endvidere for alle ansatte på selvejende daginstitutioner og døgninstitutioner, som Svendborg Kommune har indgået driftsoverenskomst /partnerskabsaftale med og som er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Stk. 3 For så vidt angår ansvar og pligter der følger af Arbejdsmiljøloven, ligger dette altid hos den selvejende institution. Beskrivelse af fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og de under stk. 2 nævnte institutioner, findes i 3 pkt. 5, 6 og 7 i denne aftale. 2. Formål Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk. 1. Denne rammeaftale skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Stk. 2. Den lokale aftale skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Stk. 1. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse aftales på grundlag af en drøftelse af medindflydelsens og medbestemmelsens formål og indhold. 1

2 2 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Stk. 1 Formålet med lokalaftalen er at den udgør det håndgribelige redskab i samarbejdet mellem ledelse og medarbejderne og sikrer alle ansatte medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, samt mulighed for at øve indflydelse på beslutningsprocesserne. Der skal på alle niveauer være et tæt samspil mellem ledelsen og medarbejderne, således at udvikling og erfaring fra daglig praksis, lægges til grund for de beslutninger der træffes. Medindflydelsen og medbestemmelsen sker i dialog og samspil mellem leder og medarbejdere. Det forudsættes, at den politiske ledelse respekterer den lokale MED-aftales bestemmelser. Aftalen er udformet så den fremmer og understøtter de samarbejdsformer, som er beskrevet i kommunens vision, værdier, ledelsesgrundlag og personalepolitik, se Bilag 1. Stk. 2 MED- aftalen skal bidrage til at gøre Svendborg Kommune til en attraktiv og udviklende arbejdsplads for alle ansatte, så dygtige og engagerede medarbejdere og ledere både kan fastholdes og tiltrækkes. 3. Arbejdsmiljø Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk. 1. Aftalen er udformet som en rammeaftale, der skal udfyldes ved, at der i den enkelte kommune indgås lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Den lokale aftale herom skal være i overensstemmelse med de krav, med hensyn til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens og rammeaftalens bestemmelser. Stk. 2. En lokal aftale skal omfatte hele kommunen. For Københavns Kommunes vedkommende skal en lokal aftale omfatte hele en forvaltnings eller hele Revisionsdirektoratets område. Stk. 3. En lokal aftale om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, skal som minimum: 1.Sikre, at den ændrede organisering af arbejdsmiljøarbejdet styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen, 2.beskrive de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at opnå det tilsigtede, 3.beskrive en procedure for gennemførelse og opfølgning på virksomheden. Udgangspunktet for lokalaftalen er, at arbejdsmiljøarbejdet i Svendborg Kommune varetages i en énstrenget struktur for medindflydelse og medbestemmelse i henhold til de muligheder, som er indeholdt i AMO-bekedtgørelsen. 2

3 3 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Arbejdsmiljøorganisationen i Svendborg Kommune består af: Hovedudvalget Sektor MED-udvalgene Afdelings-MED-udvalg Lokale MED-udvalg/personalemøder med MED status Hovedudvalget er øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele kommunen, svarende til Arbejdsmiljøudvalget i lovens forstand. Ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen, ligger hos hvert MED-udvalg/ personalemøder med MED status. MED-udvalgene/personalemøde med MED status er omdrejningspunktet i det daglige arbejdsmiljøarbejde på de enkelte arbejdspladser. Det er herfra alt arbejde omkring arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads skal udgå. Det overordnede arbejdsmiljøarbejde varetages i MED-udvalget, hvor det daglige arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen. I hvert MED-udvalg/personalemøde med MED status, skal der minimum sidde en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøarbejdet er en fælles opgave for alle repræsentanter i MED-udvalget. Sektor MED-udvalgene varetager koordineringen af arbejdsmiljøarbejdet på den pågældende sektors område. Hver sektor består af et antal afdelinger, der hver har arbejdsmiljøarbejdet organiseret i MED strukturen. Jf. oversigt over strukturen for SKs MED, pkt. 5. Det er overordnet hensigten, at det lokale arbejde med sikkerhed og sundhed skal være offensivt - modsat hændelsesorienteret - således, at arbejdsmiljøarbejdet på alle niveauer er på forkant med udviklingen. Herved opnås, at Svendborg Kommune er styrende for udviklingen på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøarbejdet bygger på et forpligtende samarbejde og planlægning mellem politikere, ledere og medarbejdere i kommunen og eksterne aktører som Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivere. Det samlede arbejdsmiljøarbejde planlægges, ledes og koordineres i et samspil mellem Hovedudvalget, Sektor MED-udvalgene, Afdelings-MED-udvalg og de lokale MEDudvalg/personalemøder med med status. Det er en forudsætning, at forhold der ikke kan løses i henhold til den konkrete ledelseskompetence løftes aktivt videre i ledelses- og MED-systemet. Henvendelse skal ske direkte ved sagsfremstilling, til det overliggende udvalg og ikke kun via referat. Nedenstående 5 punkter skal jf. AMO-bekendtgørelsen 20 være beskrevet i den lokale MED-aftale ang. arbejdsmiljøarbejdet: 1) Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre at den ændrede organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen 2) Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen (den lokale MED-aftale) på virksomheden (=kommunen) 3) Beskrivelse af hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet 3

4 4 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale 4) Beskrivelse af hvordan virksomhedsaftalen (den lokale MED-aftale) kan ændres og opsiges 5) Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed, i form af en organisationsplan Pkt. 1 Aktiviteter og metoder Varetagelsen af arbejdsmiljøarbejdet i en énstrenget struktur vil blive understøttet igennem de beskrevne aktiviteter og metoder, samt anvendelsen af ressourcer på uddannelse af den samlede MED-organisation med henblik på at fremme samarbejde, medansvar og viden om arbejdsmiljøet. Pkt. 1.1 Beskrivelse af aktiviteter/metoder: Der er udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik som er integreret i personalepolitikken. Der er jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne udarbejdet retningslinje vedr. stress Der er jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne indarbejdet retningslinjer om vold, mobning og chikane i personalepolitikken Der udpeges en central arbejdsmiljøleder, der som en af sine funktioner varetager kommunens arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med MED organisationen Hovedudvalget udvælger hvert år, efter indstilling fra øvrige MED udvalg, et særligt indsatsområde i arbejdsmiljøarbejdet, der ligger udover det almindelige arbejde med APV og tilsvarende indsatser Der foretages trivselsmålinger og APV`er min. hvert 3. år Arbejdet med APV skal være en løbende proces, og fungere som omdrejningspunktet for MED-udvalgenes arbejde Arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsorden på MED-møderne, herunder APV og ulykker Arbejdsmiljølederen skal distribuere relevant materiale til aktørerne i MED-organisationen Referater af møder i Hovedudvalget, Sektor-MED udvalgene samt de lokale MED udvalg skal være tilgængelige på intranettet Der udarbejdes løbende statistik over arbejdsulykker og fraværsstatistik. HR-afdelingen stiller konsulentbistand til rådighed for MED-udvalgene, så arbejdsmiljøarbejdet kvalificeres Hovedudvalget planlægger og beskriver, hvordan øvrige arbejdsmiljørådgivere kan/skal anvendes Hovedudvalget præsenteres 1 gang om året for en status på arbejdsmiljøarbejdet, herunder APV, ulykker, reaktioner fra Arbejdstilsynet, m.fl. Ved enhver ny-, om- og tilbygning på de enkelte institutioner inddrages arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder allerede fra projektfasen bl.a. ved deltagelse i byggemøder Sektor MED, MED- udvalg/personalemøder med MED- status orienterer løbende Hovedudvalget om arbejdsmiljøarbejdet Der afholdes 2 årlige temamøder i Sektor MED, med samtlige arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere Kommunen afsætter midler til hurtig ekstern arbejdsmiljørådgivning til MED-organisationen, herunder arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, trivsel og kriser Pkt.1.2 Ressourcer Der skal for hver enkelt repræsentant indgås en aftale om tidsanvendelse og øvrige vilkår Kapitel 7 i AMO-bekendtgørelsen om uddannelse: 4

5 5 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Alle tillidsvalgte og medlemmer af et MED udvalg skal tilmeldes den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 4 uger efter valget, og den skal være gennemført efter senest 3 måneder Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelses afslutning. De 2 dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende funktionsår i funktionsperioden tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse har til formål at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet i kommunen Arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdsledere kan overføre den supplerende uddannelse på 1½ dag til næste uddannelsesår. Man kan overføre max ½ dag, til det efterfølgende funktionsår Selvom man har gennemført arbejdsmijløuddannelsen efter har man mulighed for at tilmelde sig den lovpligtige uddannelse igen, efter aftale med nærmeste leder. Medlemmer der ikke før har taget uddannelsen har førsteret Pkt. 2 Gennemførelse og opfølgning Hovedudvalget udfærdiger hvert år et årshjul der angiver tidsplan og opfølgning på MEDaftalens aktiviteter. Se: Svendborg Kommunes intranet under spil MED. Pkt. 3 Opgaver og funktioner Det skal beskrives, hvilke opgaver der påhviler arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, MED-udvalgene, Sektor/Afdelings-MED-udvalgene samt Hovedudvalget. Pkt. 3.1 De operationelle opgaver (jf. AMO-bekendtgørelsens 18) Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleders opgaver Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsledere skal løbende arbejde for at løse sit MEDudvalgs arbejdsmiljøproblemer bl.a. gennem følgende opgaver: deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen, inden der træffes beslutning om væsentlige ændringer kontrollere at arbejdsforholdene sundheds- og sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlige kontrollere at arbejdet, arbejdsprocesserne og arbejdsmetoderne er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt kontrollere at der ikke er unødige påvirkninger fra stoffer og materialer, men at stoffer og materialer kun bliver anvendt vha. arbejdsprocesser og metoder, der effektivt sikrer medarbejderne mod påvirkninger kontrollere at maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler er indrettet og bliver anvendt fuldt forsvarligt kontrollere at der gives effektiv oplæring og instruktion deltage i udarbejdelsen af APV i alle faser, herunder i vurderingen af om der er forhold i sygefraværet, der kan tilskrives arbejdsmiljøet deltage i undersøgelsen af ulykker, tilløb til ulykker, forgiftninger, sundhedsskader samt udarbejdelsen af forslag til forebyggende indsatser 5

6 6 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale søge at imødegå risici i forbindelse med arbejdsmiljømæssige forhold, og hvor disse ikke kan imødegås på stedet, sørge for at indberette forholdet til formanden for MED-udvalget samarbejde med det overliggende MED-udvalg samarbejde med Arbejdstilsynet samarbejde med autoriseret arbejdsmiljørådgiver i tilfælde af problem- eller periodepåbud Det lokale MED-udvalg/personalemøde med MED status MED-udvalget har et arbejdsmiljøudvalgs opgaver og skal derfor planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen, herunder arbejdsmiljørepræsentantens og arbejdslederens arbejde. Det indebærer, at udvalget: skal opstille principper for arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederens arbejde, samt sikre at de selv kan løse de fleste opgaver i det daglige forestå aktiviteter registrere områdets arbejdsmiljøproblemer rådgive kommunen om arbejdsmiljøspørgsmål planlægge arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde, herunder deltage i planlægning af ny produktion eller ændringer i den eksisterende vedrørende forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan eksempelvis være ved udvidelser eller ombygninger, anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler, indkøb og brug af stoffer og materialer og ved nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder skal planlægge, koordinere og udstikke de nærmere retningslinjer for arbejde med APV samt fastlægge opgavefordelingen mellem MED-udvalget, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsleder og de ansatte i forbindelse med gennemførelsen løbende kontrollere arbejdsmiljøarbejdet sikre at årsager til ulykker bliver undersøgt, og at der bliver igangsat aktiviteter, der kan hindre gentagelser fastlægge principperne for oplæring og instruktion af de ansatte udarbejde en årlig statistik over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samarbejde med Arbejdstilsynet og evt. autoriserede arbejdsmiljørådgivere afholde møder med øvrige arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere 2 gange årligt, hvis de ikke alle er repræsenteret i MED-udvalget. Pkt. 3.2 De strategiske opgaver (jf. AMO-bekendtgørelsens 17) Sektor/Afdelings-MED-udvalg Udvalgene skal planlægge og koordinere arbejdsmiljøarbejdet inden for udvalgets område. Det sker gennem følgende aktiviteter: understøtte implementeringen af Svendborg Kommunes arbejdsmiljøpolitik og supplere med fælles retningslinjer og metoder, hvor det kan styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet indenfor området sørge for at etablere et løbende overblik over områdets arbejdsmiljøproblemer deltage i den overordnede planlægning af ny produktion eller ændringer i den eksisterende vedrørende forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet indenfor udvalgets kompetence. Det kan eksempelvis være ved at planlægge og koordinere tværgående hensyn ved udvidelser eller ombygninger, anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler, indkøb og brug af stoffer og materialer og ved nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder 6

7 7 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale koordinere og igangsætte forebyggende aktiviteter afholde 2 årlige temamøder med områdets arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, med henblik på koordinering, erfaringsudveksling og fælles læring Hovedudvalget Hovedudvalget udfærdiger hvert år, et årshjul der angiver tidsplan og opfølgning på MED aftalens aktiviteter. Se: Svendborg Kommunes intranet under spil MED. Hovedudvalget har til opgave at planlægge og koordinere kommunens generelle arbejdsmiljøarbejde og løbende at drøfte arbejdsmiljømæssige forhold af betydning for organisationen. Hovedudvalget har til opgave at: Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen. Vejlede om udmøntning af den lokale MED-aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. Fortolke aftalte retningslinjer Fortolke den lokale MED-aftale og behandle uoverensstemmelser herom Indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedr. Rammeaftalen mv. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22. Hovedudvalget har desuden de obligatoriske opgaver der står i Rammeaftalens bilag 2. Pkt. 4 Ændringer og opsigelse Se 24 for denne aftales ændrings- og opsigelsesbestemmelse. Pkt. 5 Oversigt over MED-struktur Denne aftales organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed beskrevet ovenfor i pkt. 1) til 4), skal følge kommunens ledelsesstruktur og til enhver tid være tilpasset kommunens lokale forhold. En opdateret version af Svendborg Kommunes ledelsesstruktur og organisationsplan vil til enhver tid kunne findes på Svendborg Kommunes intranet under Vores kommune. 7

8 8 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Oversigt over MED-struktur for Svendborg Kommune, samt selvejende institutioner: Kommunal -direktør Hovedudvalg Fagdirektør Sektor MED udvalg 17 Strategiske opgaver Afdelingschef Afdelingschef Afdelingschef Afdelings-MED udvalg Fagcenter Institution Institution Institution Institution Lokalt MED udvalg/ Personalemøde med MED status 18 Operationelle opgaver Institution Institution Institution Selve.Institution Selve.Institution Selve.Institution Selv.Institution Arbejdsmiljøforum Der er kun afdelings-med udvalg på social og sundhedsområdet. Det skal sikres, at alle ansatte inden for det område, som MED-udvalget/personalemøde med MED-status dækker, er med til at vælge arbejdsmiljørepræsentanten. MED-udvalget/personalemøde med MED status fastsætter antal af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere ud fra et nærhedsprincip, hvilket betyder at de ansatte skal kunne komme i kontakt med og kunne drøfte arbejdsmiljøforhold med deres AMR og arbejdsleder inden for deres arbejdstid. Sker der ændringer i kommunens organisation/struktur er det Hovedudvalgets fortolkning af nærværende aftale og ovennævnte principper, der lægges til grund for tilpasningen af MED strukturen. Ovennævnte principper kan dog fraviges, hvis der i Hovedudvalget er enighed herom, og fravigelsen er rimeligt begrundet i den ændrede organisation/struktur. 8

9 9 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Beskrivelse af kommunens MED-struktur findes på intranettet, som link i højre side. Pkt. 6 Arbejdsmiljøorganisationens størrelse Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal arbejdsmiljørepræsentanter ud fra nærhedsprincippet. Stk. 2. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes således, at MEDorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til 1. virksomhedens ledelsesstruktur, 2. virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed, virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer, 3. arbejdets organisering, 4. særlige ansættelsesformer og 5. andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Pkt. 7 Selvejende institutioner: Selvejende institutioner har ansvaret for at følge de arbejdsmiljøregler og retningslinjer der fremgår af AMO-bekendtgørelsen og denne lokale MED-aftale. Alle medarbejdere på de selvejende institutioner er dække af denne MED-aftale og har dermed samme muligheder for medindflydelse og medbestemmelse, som ansatte i kommunen. Det påhviler de selvejende institutioners ledelse at følge bestemmelserne i denne MEDaftale. Der skal således oprettes MED-udvalg og udvalget skal deltage i MEDuddannelsen og den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Den selvejende institution kan enten gennemføre Parternes Uddannelsesfælleskabs uddannelser, eller deltage i Svendborg Kommunes uddannelser mod betaling. Institutionerne tilknyttes afdelingschefen indenfor det område de tilhører. Ved flere selvejende institutioner indenfor et område, nedsættes der et arbejdsmiljøforum i blandt disse, hvor arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder fra hver af institutionerne er repræsenteret. Arbejdsmiljøforummet holder møde ang. institutionernes arbejdsmiljø med kommunens afdelingschef hvorunder partnerskabsaftalerne hører, 4 gange om året. Der indkaldes særskilt til møderne og udfærdiges referat af møderne. Arbejdsmiljøforummet har via afdelingschefen mulighed for, at bringe arbejdsmiljøspørgsmål op i det overliggende MED-udvalg. Den øvrige arbejdsmiljøorganisation og arbejde er beskrevet i partnerskabsaftalerne for de selvejende institutioner og netværkskontrakten mellem dem. 9

10 10 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale 4. Form og struktur Stk. 1. Udvalgsstrukturen aftales lokalt, så den tilgodeser kommunens behov og styrker medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen. Stk. 2. Der skal være et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke kræver ensartethed i de enkelte enheder i kommunen. Dette system skal udmøntes i en aftalt struktur, som skal matche ledelsesstrukturen. Stk. 3. Strukturen skal udformes med hensyntagen til kommunens eller den enkelte arbejdsplads særlige organisering og forhold. Stk. 4. I strukturen indgår medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, personalemøder m.v. Stk. 5. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Stk. 6. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Stk. 7. I alle kommuner skal der etableres et hovedudvalg sammensat af ledelses- og (fælles)tillidsrepræsentanter. I Københavns Kommune etableres et hovedudvalg i samme omfang, som der indgås lokale aftaler. I Frederiksberg Kommune sammensættes hovedudvalget af repræsentanter for de lokale forhandlingsberettigede organisationer og direktionen samt personalechefen. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen, medmindre andet aftales. Stk. 1. Formål Udvalgsstrukturen i Svendborg Kommune har til formål at tilgodese kommunens behov og styrke medarbejdernes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse. Strukturen er enstrenget og omfatter også arbejdsmiljøarbejdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Stk. 2. Indhold Hovedudvalget har udarbejdet et årshjul der indeholder de punkter der skal behandles. Underliggende udvalg bør planlægge efter dette. 10

11 11 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Alle MED udvalg/personalemøder med MED status(forkortes: p-møde) afholder minimum 4 møder årligt. Medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at afholde formøder inden MED udvalgs/p-møder. MED Udvalg/p-møder kan, hvis der er enighed herom, nedsætte underudvalg/arbejdsgrupper, til behandling af bestemte sager. Underudvalgene sammensættes af medlemmer af MED udvalget/p-mødet, men kan suppleres med andre medarbejdere. Ved behandling af specielle spørgsmål kan såvel et MED udvalg/p-møde, som eventuelle underudvalg tilkalde særligt sagkyndige. MED udvalg/p-møder opstiller deres egen forretningsorden ud fra den vejledende forretningsorden (Se linket ude til højre på den siden under værktøjer ) Stk. 3. Struktur Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Fordelingen af pladser mellem organisationerne skal ske i forhold til det reelle antal medarbejdere. HR afdelingen oplyser antal medarbejdere indenfor de relevante organisationer. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. I Svendborg Kommune etableres et Hovedudvalg sammensat af ledelses- og (fælles)tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Udpegningen/valg til Hovedudvalget og Sektor MED-udvalg sker til 1. august i ulige år. Valgperioden er 2 år. Ledersiden bør sammensættes så repræsentativt som muligt. Ledelsen udpeger selv ledelsesrepræsentanter. Majoritet af ledelsesrepræsentanter kan ikke forekomme Ved ændring af personalesammensætning i et område foretages nyudpegning til MEDudvalget. MED- strukturens opbygning: MED-udvalgsstrukturen beskrives i øvrigt i bilag 2. Hovedudvalget Kontaktudvalg (medarbejdersiden) Sektor MED Afdelings- MED Lokale MED-udvalg/Personalemøder med MED-status 11

12 12 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Hovedudvalget: Organisationerne udpeger medarbejderrepræsentanter til Hovedudvalget. Ledelsen udpeger repræsentanter som, om muligt, repræsenterer de forskellige sektorer og stabe. Hovedudvalget sammensættes således: Kommunens ledelse udpeger ledelsesrepræsentanter, herunder personalechefen og den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet i kommunen. Sekretær er en medarbejder fra HR-afdelingen. Formanden for Hovedudvalget er kommunaldirektøren. Næstformanden for Hovedudvalget vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget. De respektive parter afgør om suppleanterne er personlige eller generelle, og hvorvidt de skal indtræde ved repræsentanternes fravær eller fratrædelse. 5. Kompetence Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Stk. 1 Ved medindflydelse forstås, at ledelsen træffer beslutninger på grundlag af åbne og grundige drøftelser med medarbejdere. Medarbejderne kan altså påvirke beslutningsgrundlaget, og derigennem sætte præg på den endelig beslutning. 12

13 13 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Ved medbestemmelse forstås, at der træffes en fælles beslutning på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledelse og medarbejdere. Her træffer ledelsen altså indenfor sit kompetenceområde aftale med medarbejderne om spilleregler, der skal være gældende indenfor tilrettelæggelsen af arbejds- samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold. 7. Information og drøftelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/-medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 3. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen. Stk. 4. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 5. Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Stk. 6. For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MEDudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 7. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Stk. 1. Indgår medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag ikke i ledelsens/eller kommunalbestyrelsens endelige beslutning, begrundes dette overfor Hovedudvalget eller det kompetente MED-udvalg/personalemøde med MED- status senest 3 uger efter beslutning. I relation til budgetbeslutninger sker dette i et møde i 13

14 14 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Hovedudvalget, mens det i de øvrige MED- udvalg eller personalemøder med MED- status som hovedregel sker skriftligt. Stk. 2. Ledelsen skal viderebringe den relevante information, som omhandler forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold til de medarbejdere, som har en umiddelbar interesse i det pågældende område. Ledelsen drager omsorg for, at samtlige medarbejdere får adgang til information fra udvalgene og byrådet, og således selv aktivt kan søge den information, de måtte ønske. Referater fra møderne er tilgængelige på hjemmeside og intranet. Stk. 3. Det påhviler MED-udvalgene at drage omsorg for at samtlige medarbejdere skriftligt eller mundtlig løbende kan orientere sig om udvalgenes arbejde. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne skal på alle niveauer i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet, i fællesskab drøfte og fastlægge procedure for information om arbejdet til berørte medarbejdere og ledere. Principperne for informationsgange skal løbende justeres af de relevante udvalg. Stk. 4. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen skal stå i rimeligt forhold til den pågældende sags omfang og karakter, således at kravene til informationen skærpes jo mere omfattende, jo mere kompliceret og jo mere indgribende sagen er for medarbejderne. Det skal sikres, at drøftelsen sker på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan derfor aftale en nærmere procedure, der sikre den nødvendige tid til at forberede drøftelsen. 14

15 15 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale 8. Retningslinjer Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk. 7. Stk. 3. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af 1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, 2. større rationaliserings- og omstillingsprojekter 3. kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. Stk. 4. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 5. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 6. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk. 7. Retningslinjer, som er aftalt i henhold til 8, stk. 3 og i henhold til bestemmelserne i bilag 2, punkt A,C,D,E,G og I stk. 3 og 4, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Hovedudvalget har indgået aftale om retningslinjer jf. Rammeaftalens 8 stk. 3. (skal - retningslinjer) Disse og øvrige kan-retningslinjer findes på Intranettet > spil MED > MEDhovedudvalget > Godkendt af hovedudvalget. Det enkelte MED-udvalg/p-møder, kan aftale retningslinjer på eget område under forudsætning af, at disse ikke er i uoverensstemmelse med retningslinjer indgået på et højere niveau i MED- strukturen. Alle retningslinjer, uanset om der er tale om skal eller kan, udarbejdes med udgangspunkt i den generelle skabelon for retningslinjer i Svendborg Kommune. Skabelonen ligger som link i højre side af denne side. 15

16 16 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale 9. Hovedudvalget Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 2. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personalesamarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinjer, 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22. Stk. 3. Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i hht. generelle (ramme)aftaler. Opgaverne fremgår af bilag 2. Stk.4 Hovedudvalget mødes - normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Stk.5 Hovedudvalget skal hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet, gennemføre en strategisk drøftelse af hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Stk. 6 Hovedudvalget fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse i hht. stk. 5 en strategiplan. Stk. 7 Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplan ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser vedrørende medindflydelse og medbestemmelse jf. MED-rammeaftalens kapitel 2. Stk.8 Hvis en af parterne vægrer sig ved at indgå i reelle strategiske drøftelser og samarbejde om fastlæggelse af en strategiplan, kan den anden part anmode KL og KTO om at bistå ved en fornyet drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategiplan. Stk. 1. Hovedudvalget tilser at strukturen for medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljøarbejdet er i overensstemmelse med formål og indhold i aftalen. Hovedudvalget skal planlægge og koordinere det overordnede arbejde vedr. arbejdsmiljøet i kommunen. Hovedudvalget gennemfører hvert andet år en strategisk drøftelse, der indeholder det eller de fokusområder som udvalget er enige om er særligt væsentligt i den pågældende periode. 16

17 17 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Den obligatoriske årlige arbejdsmiljødrøftelse jf. AMO-bekendtgørelsens 9 (se bilag 9 i Rammeaftalen) indtænkes i den ovenfor nævnte strategiske drøftelse. Hovedudvalget skal derfor: sikre sammenhæng for hele organisationen på det personalepolitiske område igangsætte og understøtte idé-udvikling stimulere kvalitetsudvikling i samarbejdet fungere som sparringspartner for øvrige MED-udvalg. optimere arbejdsmiljøarbejdet sikre udmøntning af rammeaftaler Hovedudvalget mødes en gang årligt med byrådet til budgetseminar. Det sker efter udmeldingen af det kommende års budget med henblik på drøftelse af den del af budgetoplægget, der har konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. MED- uddannelsen: Hovedudvalget sikrer at der er uddannelsesmuligheder i hht. den til enhver tid gældende lovgivning og Rammeaftalen. Det relevante MED-udvalg har ansvar for, at der laves en kompetenceplan for udvalgets medlemmer. Kompetenceplanen skal sikre at MED-organisationen kan løfte opgaven kvalificeret. Alle medlemmer af MED-udvalg, samt ledere og medarbejderrepræsentanter hvor der er personalemøder med MED-status, skal tilbydes en uddannelse svarende til kompetenceplanen. Hovedudvalget har ansvaret for uddannelsen. I uddannelsen kan både indgå åbne tilbud til alle, samt specifikke uddannelser til områder/udvalg mm. Der skal være fokus på fælles uddannelse af ledere og medarbejdere. Uddannelsen skal være skræddersyet under hensyntagen til type af samarbejdsformer og hensyn til hvilke uddannelsesaktiviteter, der tidligere har været gennemført. Rammeaftalen beskriver følgende krav til MED-uddannelsen (bilag 11a). en grund uddannelse og et antal opfølgningsmoduler (klippekort) Fra den 1. januar 2015 skal medarbejdere og ledere der er valgt/udpegede til at sidde i MED-udvalg, indenfor deres første funktionsår, deltage i en grunduddannelse på 14,8 time. Medarbejdere og ledere, der den 1. januar 2015 sidder i MED-udvalg og som ikke har gennemført grunduddannelsen, skal så vidt muligt gøre dette inden udgangen af Underviserne på uddannelsen udpeges af Hovedudvalget blandt ledere og medarbejder i kommunen samt blandt undervisere tilknyttet PUF s Akademi. Udpegningen forudsætter enighed og underviserne skal som hovedregel opfylde 17

18 18 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale kravene jævnfør afsnit D i Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelsesog medbestemmelses-området. Hovedudvalget evaluerer uddannelsesindsatsen efter behov. Alle medlemmer af MED-udvalg skal gennemføre Arbejdsmiljøuddannelsen. Uddannelsen skal til enhver tid leve op til arbejdsmiljølovens krav. Kapitel 3. Tillidsrepræsentanter 10. Valg af tillidsrepræsentanter Der henvises til Rammeaftalen. 11. Tillidsrepræsentantens virksomhed Der henvises til Rammeaftalen. 12. Valg af fællestillidsrepræsentanter Der henvises til Rammeaftalen. 13. Valg af suppleant (stedfortræder) Der henvises til Rammeaftalen. 14. Medarbejderrepræsentanternes vilkår Der henvises til Rammeaftalen. Særligt for Svendborg Kommune: Tillidsvalgte: Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes repræsentanter har tilfredsstillende og aftalte vilkår for varetagelsen af deres opgaver. Det er en forudsætning for implementeringen af MED aftalen, at der mellem kommunen og organisationerne indgås aftaler om vilkår for medarbejderrepræsentanterne. Der skal derfor indgås konkrete, klare aftaler om vilkår for hver enkelt medarbejderrepræsentants arbejde som fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentantsuppleant, fællesarbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant i MED-systemet. Der aftales særlige vilkår for næstformanden i Hovedudvalget. 18

19 19 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Svendborg kommunes arbejdspladser er forskellige. Aftaler om vilkår for medarbejdernes repræsentanter må derfor aftales med udgangspunkt i forholdene på den pågældende arbejdsplads. Aftalerne indgås med udgangspunkt i skabelonerne på intranettet. (Se denne side ude til højre): vilkår for TR/FTR vilkår for AMR/FAMR og vilkår for øvrige medarbejderrepræsentanter Aftalerne udmøntes konkret ved forhandling mellem de enkelte forhandlingsberettigede organisationer og kommunen. 15. Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. (gælder ikke i Københavns og Frederiksberg kommune) Der henvises til Rammeaftalen. 16. Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. i Københavns og Frederiksberg kommune Fravigelse af TR-bestemmelser ved særskilt indgået lokal TR-aftale Der henvises til rammeaftalen. 18. Afskedigelse Der henvises til rammeaftalen. 19. Voldgift vedrørende Der henvises til rammeaftalen. 20. Uoverensstemmelser vedrørende lokale aftaler indgået i.h.t. 17 Der henvises til rammeaftalen. 21. Håndhævelse af forpligtelserne i 7, stk. 4 6 Der henvises til rammeaftalen. 19

20 20 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Kapitel 4. De centrale parter Der henvises til rammeaftalens 22 og 23. Kapitel 5. Ikrafttræden 24. Ikrafttræden Nærværende MED-aftale træder i kraft den 1. januar MED-aftalen i 1. udgave, af den 1. januar 2007 ophæves og erstattes af nærværende aftale. Aftalen kan opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af september. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale med de parter, som har indgået aftalen. Aftalen kan genforhandles uden at være opsagt. Såfremt der opstår væsentlige problemer som kræver det samlede forhandlingsorgan involvering, kan hver af organets medlemmer sammenkalde organet. 20

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale for Kerteminde Kommune om medindflydelse og medbestemmelse. 1 Indholdsfortegnelse: Tekst Side 1 Aftalens område 3 2 Formål 3 3 Lokale aftalemuligheder 4 4 Form og struktur 4 5 Kompetence 5

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Aftalen er gældende fra 1. januar 2016 Forord Stevns Kommune har bl.a. en vision om, at Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund MEDhåndbog www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 MEDhåndbog 2. udgave, september 2012 MEDhåndbogen for Albertslund

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere