Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering"

Transkript

1 Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og ændring af den lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering. Vejledningen er gældende fra den 1. januar MBU-Ledelse og Organisation Vejledningen består af tre afsnit. I første afsnit beskrives proceduren for ændringer af MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering frem til godkendelsen i HMU. I andet afsnit beskrives de regler og procedurer, som vedrører oprettelsen, sammensætningen og ændringer i den lokale MED organisation efter godkendelsen i HMU. Afsnittet er en sammenskrivning af de regler, som fremgår af den overordnede MED rammeaftale, Aarhus Kommunes MED aftale (vedlagt som bilag 1) og Arbejdsmiljøaftalen (vedlagt som bilag 2) for Aarhus Kommune, som trådte i kraft 1. januar Det tredje afsnit beskriver de regler og procedurer, som vedrører sammensætningen, udpegning og valg til den lokale arbejdsmiljøorganisation. Sagsnr. 14/ Journalnr. Sagsbeh. Pier Michel Thorsøe Larsen Direkte telefon Procedurer for ændringer af lokale MED organisation Ændringer af MED organisationen, herunder ændringer i organiseringen af arbejdsmiljøgrupperne eller i antallet af arbejdsmiljøgrupper, skal jf. Aarhus Kommunes lokale MED aftale 11, godkendes af Børn og Unges Hoved MED Udvalg (HMU). Årsager kan være ændringer i organisationsstrukturen og ledelseslinjen. Hvis ændringerne godkendes af HMU, skal der foretages udpegning og valg, som beskrevet i afsnit 2 og afsnit 3. Hvis de godkendte ændringer ikke omfatter arbejdsmiljøorganiseringen, skal der ikke foretages nyt valg for arbejdsmiljørepræsentanter.

2 I forbindelse med ændringer i MED organisationen, skal der udarbejdes en procesplan for oprettelsen af et nyt eller sammenlægning af eksisterende lokale MED udvalg herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering. Procesplanen kan eks. indeholde planer for afstemning af medlemmernes roller og forventninger til hinanden og udvalgets arbejde, udarbejdelse af forretningsorden, samarbejdsaftaler, årshjul samt drøftelse om evt. oprettelse af et kontaktudvalg for tillidsvalgte og øvrige medarbejderrepræsentanter. m.m. Ved oprettelsen eller ændringer i den lokale MED organisation skal det sikres at processen foregår i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, altså under medindflydelse og medbestemmelse. Ansøgning om ændring af den lokale MED organisation Såfremt man lokalt ønsker, at ændre det lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering, er det lederens ansvar, at der indsendes en ansøgning til Børn og Unges HMU, hvori ønsket om ændringer begrundes. For at sikre gennemskuelighed skal ansøgningen indeholde tre forskellige organisationsdiagrammer: Et organisationsdiagram for ledelseslinjen Et organisationsdiagram for den gældende MED organisation Et organisationsdiagram for den fremtidige MED organisation De tre diagrammer vil gøre det muligt at se, om der er sammenhæng mellem ledelseslinjen og den fremtidige MED organisation. Samtidig bliver det også tydeligt hvad forskellen er mellem den eksisterende og den fremtidige MED organisation. Ansøgningen skal underskrives af formanden samt alle medarbejderrepræsentanterne i MED udvalget. Såfremt der ikke er enighed om at gennemføre ændringen, skal ansøgningen også indeholde udtalelser fra de medlemmer i MED udvalget, som ikke kan bakke op om ændringen, hvori de begrunder deres manglende opbakning til ændringerne. Ansøgningen skal sendes senest 11 dage før det HMU møde, hvor ansøgningen ønskes behandlet. Ansøgningen sendes til sekretariatet for HMU på følgende: Mødeoversigten for HMU kan findes her: rbejdeogdialog/sider/hmu.aspx 2

3 2. Regler vedrørende valg og udpegning til MED organisationen Af MED aftalen for Aarhus Kommune fremgår det, at MED strukturen skal afspejle kommunens ledelsesstruktur. Det lokale MED udvalgs sammensætning aftales lokalt mellem ledelsen, de tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanterne, og skal sammensættes af et antal ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, samt mindst en arbejdsmiljørepræsentant. Øverste leder for området er formand for udvalget og udpeger de øvrige ledelsesrepræsentanter, herunder mindst en ledelsesrepræsentant med daglig arbejdsmiljøledelse. Antallet af udpegede ledere må aldrig overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentationen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne, LO, FTF og AC, og fordeles ud fra antal og afspejle personalesammensætning. Medarbejderrepræsentationens sammensætning i forhold til hovedorganisationerne afklares lokalt af medarbejderrepræsentanterne og evt. i samråd med deres faglige organisationer. Såfremt udvalgene senere vælger at ændre antallet af repræsentanter, skal der ligeledes ske en afklaring af sammensætningen i forhold til hovedorganisationerne. Medarbejderrepræsentationen baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Områdets tillidsrepræsentanter fra LO, FTF og AC, vælger hver deres repræsentanter til det lokale MED udvalg. Er der aftalt flere pladser på medarbejdersiden, end der er tillidsvalgte indenfor området, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter. F.eks. kan faglige organisationer der har pladser i udvalget, men som ikke har valgte tillidsrepræsentanter, i fællesskab vælge en medarbejderrepræsentant. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Næstformanden udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Hvis ikke alle personalegrupper er repræsenteret i det lokale MED udvalg, eller der er enighed om det, kan udvalget etablere et kontaktudvalg (jf. Rammeaftalens 4 stk. 5) Kontaktudvalget skal vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i det lokale MED udvalg. Arbejdsmiljørepræsentant(erne) til det lokale MED udvalg vælges af og blandt det pågældende områdes arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljøarbejdet er integreret i MED strukturen og er beskrevet i en særskilt Arbejdsmiljøaftale for Aarhus Kommune gældende fra 1. januar

4 3. Vejledning til valg af og udpegning til arbejdsmiljøgruppen I Aarhus Kommunes MED aftale 4 Form og Struktur, samt i Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Kommune fremgår det, at det lokale arbejdsmiljøarbejde er organiseret i arbejdsmiljøgrupperne under de lokale MED udvalg. Arbejdsmiljøorganisationen skal til enhver tid kunne løse sine opgaver på tilfredsstillende måde. Ifølge nærhedsprincippet, skal organiseringen af arbejdet og antallet af arbejdsmiljørepræsentanter tage hensyn til: Ledelsesstrukturen i organisationen Organisationens geografiske beliggenhed De forskellige typer arbejde, der udføres i organisationen Hvornår på døgnet arbejdet foregår i organisationen. Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder og en (eller flere) arbejdsmiljørepræsentanter fra området. Arbejdsmiljøgruppen refererer til det lokale MED udvalg. Udpegning af arbejdsleder Arbejdsgiveren udpeger arbejdsmiljøgruppens arbejdslederrepræsentant. Hvis flere arbejdsledere kan komme i betragtning til samme arbejdsmiljøgruppe, kan de imellem sig aftale, hvem af dem der indgår i arbejdsmiljøgruppen. Antallet af arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen fastsættes således, at der sikres viden om organisationens arbejde og ydelse. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges efter de almindelige bestemmelser i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse indgået af KL og KTO. Alle ansatte på arbejdspladsen skal være dækket af en arbejdsmiljørepræsentant. Det betyder, at antallet af arbejdsmiljørepræsentanter fastsættes således, at alle ansatte kan komme i kontakt med arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentanter og således, at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for den ansattes arbejdstid. Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Dog ikke vikarer og elever. Arbejdsledere og øvrige ledere kan ikke vælges. Arbejdsmiljøloven anfører ikke krav om anciennitet og kvalifikationer, men i Aarhus kommune følges retningslinjerne for valg af tillidsrepræsentant som er en anciennitet på mindst 6 måneder. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle faggrupper i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Der er ingen krav om, at arbejdsmiljørepræsentanten skal være medlem af en faglig organisation. 4

5 Hvem kan stemme? Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Alle medarbejdere, inklusive elever, vikarer m.fl., som arbejder minimum 10 timer om ugen, kan stemme. Ledelsen og arbejdslederen kan ikke stemme. Forberedelser til valget Det er den afgående arbejdsmiljørepræsentant der i samarbejde med arbejdslederen sørger for at valget finder sted og det er en god idé, at arbejdslederen i god tid før valget informerer om, hvad arbejdet i en arbejdsmiljøgruppe omfatter, og hvordan arbejdet med arbejdsmiljø vil gavne arbejdspladsen som helhed. Det kan også være information, der afmystificerer arbejdsmiljørepræsentantrollen og belyser de positive sider ved rollen, f.eks.: At med sund fornuft kan man nå langt. At som arbejdsmiljørepræsentant er man sin kollegers dialogog sparringspartner. At alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet Gennemførelse af selve valget MED udvalgenes funktionsperiode er fire år. Arbejdsmiljøgruppernes (arbejdsmiljørepræsentanternes) funktionsperiode er fire år. Der afholdes således valg/indstilling til MED udvalg ved indgangen til hver ny byrådsperiode. Der er i arbejdsmiljøloven ingen specifikke regler for, hvordan valget skal foregå i praksis. Der bør dog udsendes en indkaldelse til valget med minimum 14 dages varsel. I Børn og Unge koordineres valg til arbejdsmiljørepræsentant, så der vælges samtidig på samtlige arbejdspladser. Valget kan foregå skriftligt, hvis medarbejderne ikke er fysisk samlet, men kan også foregå på et personalemøde eller lignende i det område, som arbejdsmiljøgruppen skal dække. Afstemningen skal foregå skriftligt, hvis der anmodes om det. Den medarbejder, som får mere end halvdelen af samtlige medarbejderes stemmer vil være valgt. Er dette ikke muligt, er den medarbejder, som har fået flest stemmer valgt. Efter valget Er ledelsen ikke tilstede ved valget, skal ledelsen orienteres om, hvem der er valgt. Ligeledes skal alle i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker, vide hvem der er med i arbejdsmiljøgruppen, så alle ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål om arbejdsmiljø. 5

6 Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter, denne regel træder i kraft, når valget er meddelt ledelsen. Valg af arbejdsmiljørepræsentant gælder for 4 år eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsforhold ophører. Genvalg kan finde sted. Der kan vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den hidtidige arbejdsmiljørepræsentant er fraværende i en sammenhængende periode på mindst fire måneder på grund af orlov, sygdom eller lignende, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det. Hverken arbejdsgiveren eller de ansatte kan dog pålægges, at der vælges en ny Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel at, arbejdsmiljørepræsentanten forlader hvervet i utide, er det aftalt at der kan vælges en ny. Lovpligtig Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter har pligt og ret til at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udpegningen til arbejdslederrepræsentant eller godkendelsen som arbejdsmiljørepræsentant. Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter skal tilbydes 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor det første funktionsår og 1½ dag pr. år i de efterfølgende år. Bilag til denne vejledning: 1. Lokalaftale om MEDindflydelse og medbestemmelse i Aarhus Kommune 1 jan Arbejdsmiljøaftale for Aarhus Kommune 1 jan Procedure for vedligeholdelse af den lokale MED-aftale i Aarhus Kommune fra MBA Se den gældende MED aftale og Arbejdsmiljøaftale for Aarhus Kommune (begge gældende fra 1. januar 2014) for en uddybning af reglerne. 6

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Indhold. Aftalens område... 3. Rammer og forudsætninger... 3. Formål... 4. Formål med MED-aftalen er at:... 4. Definitioner og roller...

Indhold. Aftalens område... 3. Rammer og forudsætninger... 3. Formål... 4. Formål med MED-aftalen er at:... 4. Definitioner og roller... AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I FREDERICIA KOMMUNE Pr. 01. april 2014 Indhold Aftalens område... 3 Rammer og forudsætninger... 3 Formål... 4 Formål med MED-aftalen er at:... 4 Definitioner

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012

MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012 MED-aftale Tønder Kommune 1. januar 2012 1 Et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter for OAO, FTF og AC samt repræsentanter fra Tønder Kommune har den 20. december 2011 revideret Tønder Kommunes

Læs mere

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere