Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant"

Transkript

1 Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

2 På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter med råd og vejledning til opgaven på arbejdspladsen. Pjecen kan også bruges af øvrige tillidsvalgte, eksempelvis MED-repræsentanter. Politisk ansvarlig Inger Bolwinkel R e d a k t i o n Miljøsektionen I l l u s t r a t i o n e r Rasmus Bregnhøi L a y o u t Joe Anderson Try k FOAs trykkeri O p l a g stk. November 2000

3 Indhold Med ved roret Arbejdsmiljø på arbejdspladsen Sikkerhedsrepræsentantens opgaver Sikkerhedsrepræsentantens rolle Hvad er et godt arbejdsmiljø? Anmeldelse af arbejdsskader Rettigheder og muligheder Samarbejdspartnere Nyttige ordforklaringer og links

4 Med ved ro re t Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant er det nu dig der, sammen med din leder i sikkerhedsgruppen har ansvar og mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen i en positiv retning. Arbejdsmiljøarbejdet foregår i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at du tænker forebyggende for at komme fremtidige risikofaktorer til livs. Men bare rolig! Du er ikke alene om at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Miljøarbejdet afhænger af en aktiv indsats fra alle dine kolleger, tillidsrepræsentanten og ledelsen. Derfor er samarbejde en forudsætning for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Brug dette værktøj som en kort introduktion til dit arbejde som sikkerhedsrepræsentant. Vil du have mere at vide, kan du bagerst i pjecen finde adresser på relevante hjemmesider samt nyttige links til internettet. Husk på, at du også altid kan kontakte din lokale FOA afdeling, der kan rådgive dig i dit arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljø på arbejdspladsen 4 Arbejdsmiljøarbejdet kan være forskelligt fra arbejdssted til arbejdssted. Det af hænger af, hvilken struktur man har valgt for organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Nogle steder vil man have et sikkerhedsudvalg (SIU). Andre steder er sikkerhedsudvalget og samarbejdsudvalget lagt sammen i et MED-udvalg. Som sikkerhedsrepræsentant vil du dog som regel indgå i en sikkerhedsgruppe sammen med din arbejdsleder uafhængigt af den øvrige struktur. Et MED-udvalg tager udgangspunkt i en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftale). Aftalen beskriver de aktiviteter og metoder, der kan anvendes for at opnå en effektiv og styrket indsats for arbejdsmiljøar-

5 bejdet. Formålet er at skabe et bedre arbejdsmiljø gennem en samlet samarbejdsstruktur mellem ledelse og medarbejdere. Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant er det vigtigt at kende den struktur, der er aftalt på arbejdspladsen. Er du i tvivl, så ved tillidsrepræsentanten eller din FOA afdeling besked. I denne pjece skelner vi ikke mellem de forskellige måder, hvorpå man kan vælge at organisere arbejdsmiljøarbejdet. S i k k e rh e d s re p r æ s e n t a n t e n s o p g a v e r Det er arbejdsgivernes ansvar at arbejdsmiljøet er forsvarligt. Det er sikkerhedsrepræsentantens og sikkerhedsorganisationens opgave at medvirke til at gældende regler fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder bliver overholdt. Men det alene sikrer ikke nødvendigvis et godt arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt, at du indtænker arbejdspladsens særlige arbejdsforhold. Når arbejdspladsen for eksempel ændrer arbejdets organisering, forhandler arbejdstidsaftaler, indkøber nye hjælpemidler eller indfører ny teknologi, har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at sikre, at der tages hensyn til den enkelte medarbejder og arbejdsmiljøet. Derfor skal du inddrages i planerne fra starten, så du kan medvirke til at sikre og forbedre arbejdsmiljøet. Nedenfor er nævnt de vigtigste opgaver i dagligdagen. 5

6 6 Din opgave er blandt andet: At medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med kolleger og ledelse At tage initiativ til og medvirke i projekter på arbejdsmiljøområdet At deltage i arbejdsstedets planlægning af arbejdsmiljøforhold, herunder deltage i arbejdspladsvurdering (APV) At varetage arbejdsmiljøarbejdet, når arbejdslederen i sikkerhedsgruppen er fraværende At kontrollere at der gives oplæring og instruktion i anvendelse af maskiner, brug af hjælpemidler mv. At sikre at nyansatte, elever, vikarer mv., får grundig orientering om arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold. At medvirke til at arbejdsskader bliver anmeldt af arbejdsgiveren og bliver fulgt op At orientere om bestemmelser, der er fastsat til fremme af sikkerhed og sundhed At fungere som kontaktled mellem kolleger, sikkerhedsorganisation og ledelse

7 S i k k e rh e d s repræsentantens ro l l e Vil du opnå resultater med arbejdsmiljøarbejdet, stiller det krav til dialogen og samarbejdet på arbejdspladsen. Det er vigtigt at arbejdsmiljøet kommer på dagsordenen hos alle medarbejdere, så det bliver synligt. Din rolle som sikkerhedsrepræsentant er også at skabe rammerne for, at kollegerne inddrages i en dialog om udvikling af arbejdspladsen. Engagement og involvering Hvis arbejdsmiljøet skal forbedres, er det vigtigt, at dine kolleger er engageret i arbejdet. Det kan lykkes, hvis du involverer så mange som muligt. Der skal også være synlige resultater af arbejdet. Der sker ikke meget ved for eksempel 7

8 kun at sende papirer rundt til orientering. Dine kolleger engageres ikke af papir, men af personlig kontakt og ved selv at deltage i problemløsningen. Det er et fælles mål at have et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Dog afhænger succes med arbejdsmiljøarbejdet ofte af ledelsens prioriteringer og investeringer i arbejdsmiljøet. Ledelsen opfatter det dog oftest som en fordel at kunne samarbejde med sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne i forbindelse med forskellige tiltag på arbejdspladsen. Det er dig som sikkerhedsrepræsentant, der har overblikket og indsigten i den daglige arbejdsplads. Derfor er det også mest naturligt, at du indgår i samarbejdet. 10 gode råd, der kan fremme engagementet: Alle skal informeres fra begyndelsen af et nyt projekt, så der ikke opstår myter eller rygter Vær åben om at ting ta r tid Kollegerne skal have indflydelse på det arbejde, de inddrages i Der skal være mulighed for dialog og for at komme til orde Sats på små, sikre og synlige succeser Det skal give mening for den enkelte at deltage Skab åbenhed ved at give rum også for utraditionelle ideer, forslag og handlinger Erkend at i processer bliver der begået fejl. Og dem lærer man af, hvis man erkender dem Husk, at din egen personlighed og din måde at gøre tingene på kan give større engagement i arbejdsmiljøarbejdet Inddragelse af ledelsen og samarbejde med andre tillidsvalgte 8

9 Hvad er et godt arbejdsmiljø? Har man indflydelse på egne arbejdsvilkår og et klart ansvar for egne arbejdsopgaver, er der også større lyst til at udføre arbejdet bedst muligt. Flere undersøgelser viser, at over halvdelen af de ansatte ikke trives med arbejdsklimaet på arbejdspladsen. Så der er stadig plads til forbedringer. Et godt arbejdsmiljø forudsætter et arbejde, hvor ansvar og kompetence følges ad, hvor der er udviklingsmuligheder og stor grad af indflydelse på eget arbejde. Et arbejde hvor man trives og ikke udsættes for risiko for arbejdsulykker eller arbejdsbetingede sygdomme. I et godt arbejdsklima støtter ledelsen en faglig udvikling, hvor alle har indflydelse på egen arbejdsindsats. Arbejdsmiljø er altså ikke alene arbejdsulykker, ondt i ryggen, tunge løft og kemiske stoffer, men inddrager også arbejdets tilrettelæggelse og organisering. I FOA opfatter vi arbejdsmiljøbegrebet meget bredt. Vi mener at psykiske arbejdsmiljøforhold, trivsel og udvikling samt andre personalepolitiske områder indgår som en vigtig del i arbejdsmiljøarbejdet. Kort sagt er hele arbejdspladsens menneskesyn og værdigrundlag med til at bestemme, om man trives på sin arbejdsplads. 9

10 Anmeldelse af a r b e j d s s k a d e r 10 En forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet er vigtig for at undgå arbejdsskader og sygefravær som følge heraf. Sker der en ulykke på arbejdspladsen, skal du som sikkerhedsrepræsentant medvirke til, at ulykken bliver anmeldt efter gældende regler. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at ulykken bliver anmeldt til Arbejdstilsynet (AT) og Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Der skal altid ske anmeldelse af arbejdsulykker, hvor ulykken medfører 1 eller flere sygedage. Hvad angår de arbejdsbetingede lidelser er anmeldelsesfristen det tidspunkt, hvor skadelidte får kendskab til at sygdommen er arbejdsbetinget. Få altid en kopi af anmeldelsesblanketten efter at arbejdsgiver har underskrevet. Det har du som sikkerhedsrepræsentant krav på. I anmeldelsesblanketten er der en kopi, som er tiltænkt sikkerhedsorganisationen og beregnet til intern undersøgelse af ulykke. Den kan samtidig være et godt redskab til at iværksætte ændringer i arbejdsprocesser og til at forebygge tilsvarende ulykker. På mange arbejdspladser anvendes også interne registreningsskemaer til brug for sikkerhedsorganisationen, fraværsstatistik og generel registrering af ulykker. Skadesanmeldelser skal også være fast på dagsordenen ved møder i sikkerhedsudvalget.

11 P roblemer i praksis gode råd! Få kendskab til, hvilke procedurer om anmeldelse af arbejdsskader, der foreligger på din arbejdsplads. Deltag aktivt med støtte til din arbejdsskadede kollega. Gør dig på selve ulykkesstedet nogle overvejelser om, hvorfor og under hvilke forhold ulykken er sket. Det kan forhindre en ny ulykke og give overblik over selve arbejdsskaden. Disse oplysninger kan være værdifulde for skadelidte i en evt. erstatningssag mod arbejdsgiver, men også i det efterfølgende forebyggende arbejde. Arbejdsgiver kan ikke nægte at anmelde en ulykke. Heller ikke med den begrundelse, at skadelidte selv har opført sig uhensigtsmæssigt (egen skyld). Vær opmærksom på at hændelsesforløbet på anmeldelsesblanketten er korrekt beskrevet. En uddybet beskrivelse kan vedlægges som bilag. Husk at du altid i den lokale FOA afdeling kan få hjælp og vejledning om anmeldelse, erstatningsmuligheder og andre spørgsmål om opfølgning af arbejdsskader. Du kan også opfordre skadelidte til selv at kontakte FOA afdelingen. 11

12 Rettigheder og muligheder Som sikkerhedsrepræsentant er du valgt for en to-årig periode. Valgperioden kan dog forlænges til højst 4 år, hvis det bliver aftalt lokalt på arbejdspladsen. Når du er valgt som sikkerhedsrepræsentant, har du de samme rettigheder som andre tillidsvalgte. Det vil sige, at dine arbejdsforhold ikke må forringes. Du må ikke få mindre i løn, og du kan ikke afskediges ved at du udfører arbejdsmiljøarbejde. Hvis du er fraværende pga. orlov, sygdom eller andet fravær i en periode på 4 måneder eller derover, kan der vælges en ny sikkerhedsrepræsentant. Du har krav på den fornødne tid til at udføre arbejdsmiljøarbejde. Dette skal aftales med den nærmeste ledelse. Desuden skal arbejdsgiver stille bekendtgørelser, vejledninger, lovstof mv., der indgår i arbejdsmiljøarbejdet til rådighed for dig. 12 U d d a n n e l s e AUKA er en forkortelse for Arbejdsmiljø Uddannelse i Kommuner og Amter. AUKA udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som alle valgte sikkerhedsrepræsentanter og ledere i sikkerhedsgruppen skal gennemføre. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at sikre, at sikkerhedsrepræsentanten har den fornødne viden om arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Arbejdsgiver har pligt til at tilmelde dig en arbejdsmiljøuddannelse senest 4 uger efter dit

13 valg til sikkerhedsrepræsentant, og du skal have gennemført uddannelsen inden 8 måneder. Hvis dette ikke bliver opfyldt, skal du kontakte din lokale FOA afdeling. Fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU) FIU er fagbevægelsens fælles uddannelsessystem. Du kan benytte dig af de mange kursustilbud, der udbydes tværfagligt. FIU er delt op i flere retninger, hvor nogle henvender sig direkte til dig som sikkerhedsrepræsentant. Hvis du ønsker at deltage i FIUs kurser, kan du sammen med den uddannelsesansvarlige i din FOA afdeling få en uddannelsesplan, så du er sikker på, at du deltager på de relevante kurser. FOA har udarbejdet en pjece, der beskriver og anbefaler uddannelsesvejen for dig som sikkerhedsrepræsentant. Derfor henvend dig i din FOA afdeling, hvis du ønsker at deltage på et eller flere kurser. FOAs gru n d k u r s e r Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant, har du sikkert mange spørgsmål til både dine arbejdsopgaver, rettigheder og de udfordringer, du møder i dagligdagen. FOAs grunduddannelse er et tilbud, der giver dig både faglig viden og øget selvtillid i din rolle som sikkerhedsrepræsentant. Det er din lokalafdeling der fastlægger uddannelsens indhold efter de behov, der er på arbejdspladserne i dit område. Henvend dig derfor i din FOA afdeling, hvor du vil få mere information om, hvordan grunduddannelsen er tilrettelagt i netop dit område. 13

14 S a m a r b e j d s p a rt n er Bedriftssundhedstjeneste (BST) Måske er din arbejdsplads tilknyttet en BST? Sikkerhedsorganisationen kan med fordel inddrage BST i det forebyggende arbejde. BST-medarbejdere har kendskab til virksomheden og kan rådgive og vejlede om konkrete løsninger eller forbedringer. Arbejdstilsynet (AT ) Arbejdstilsynet er en styrelse under Arbejdsministeriet. Arbejdstilsynets rolle er at kontrollere om arbejdsmiljøet er i orden. Hvis ikke, kan AT give påbud eller vejledninger. Arbejdstilsynet kan også inddrages i det forebyggende arbejde. Husk i den forbindelse, at AT kan kontaktes anonymt. Arbejdstilsynet kan også komme på uanmeldt besøg eller deltage på sikkerhedsudvalgsmøderne som rådgiver. Vær opmærksom på at du som sikkerhedsrepræsentant skal orienteres om disse møder og samtidig er en naturlig deltager. 14 FOA afdeling En tredje samarbejdspartner er din lokale FOA afdeling. Har du spørgsmål, kan du altid henvende dig i din afdeling for at hente gode råd og informationer. Det er oplagt som det første at kontakte din FOA afdeling, hvis der opstår tvivl. Så undgår du en forkert sagsbehandling fra starten. FOA også temamøder om aktuelle emner, der har relevans for netop dig som sikkerhedsrepræsentant.

15 15

16 16 Nyttige o rdforklaringer og links Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant vil du måske synes, at der er flere spørgsmål end svar. Men der er gode råd og informationer at hente mange steder. Har du adgang til internettet, findes der en række relevante hjemmesider. Har du ikke adgang til internettet, kan du altid besøge din lokale FOA afdeling, hvor der er mulighed for at søge på internettet. Her er en oversigt over de mest almindelige og anvendelige hjemmesider i arbejdsmiljøarbejdet, samtidig med en forklaring af de mest brugte forkortelser. FOAs hjemmeside På FOAs hjemmeside finder du mange medlemsoplysninger, og du kan benytte søgefunktionen til at finde relevante pjecer, artikler, oplysninger om FOA mv.

17 Arbejdsmedicinsk Klinik (AMK) Hvert amt har en arbejdsmedicinsk klinik tilknyttet et sygehus. De arbejdsmedicinske klinikker er specialiserede i at undersøge arbejdsbetingede sygdomme. Udover den egentlige diagnosticering deltager de arbejdsmedicinske klinikker i forebyggende arbejde i samarbejde med bl.a. AT, BST og de enkelte arbejdspladser. Sikkerhedsorganisationen kan kontakte den arbejdsmedicinske klinik i amtet for at hente rådgivende informationer. Se evt. A r b e j d s m i l j ø k l a g e n æ v n e t Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klagesager fra virksomheder samt virksomhedens ansatte, på baggrund af påbud og afgørelser fra Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøklagenævnet udgiver et nyhedsbrev, men på deres hjemmeside kan du også læse om de seneste afgørelser. Arbejdsmiljørådets Service Center (ASC) På hjemmesiden finder du mange nyttige informationer om det nyeste inden for arbejdsmiljøarbejdet og gode links til BST, arbejdsmedicinske klinikker, mv. Vejledninger og materiale om arbejdsmiljø kan købes gennem ASC. 17

18 A r b e j d s m i n i s t e r i e t På hjemmesiden er der adgang til en række publikationer udgivet af Arbejdsministeriet for eksempel om arbejdsmiljø, arbejdsløshedsforsikring og arbejdsmarkedet i øvrigt. A r b e j d s p l a d s v u rdering (APV) En arbejdspladsvurdering er en kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljøproblemer skal vurderes med hensyn til art, alvor og omfang, samt årsagerne til problemerne. Der skal udarbejdes en handlingsplan, der viser løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Sikkerhedsgruppen skal deltage i hele processen omkring arbejdspladsvurderingen. A r b e j d s s k a d e s t y relsen (ASK) Arbejdsskadestyrelsen er en statslig organisation under Socialministeriet. Styrelsens væsentligste opgave er at administrere arbejdsskadelovgivningen. På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan du finde information om regler for Arbejdsskadestyrelsens behandling af anmeldelser, sikringsomfang, erstatninger o.lign. Du kan også finde love, bekendtgørelser og cirkulærer inden for området. 18 Arbejdstilsynet (AT ) Arbejdstilsynet er den danske myndighed under arbejdsministeriet på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med danske arbejdspladser, udarbejder regler og informerer om arbejdsmiljø. På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du relevante nyheder, og den er et praktisk opslagsværk, når du søger information om arbejdsmiljøregler, bekendtgørelser om eksempelvis virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde mm. De 4 vigtigste

19 bekendtgørelser i arbejdsmiljøloven, med relevans for sikkerhedsrepræsentanten er følgende: Bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste Bekendtgørelse om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Branchearbejdsmiljørådene (BAR) Der er 11 branchearbejdsmiljøråd, der repræsenterer hver branche. De er sammensat af branchens parter, dvs. organisationerne på hhv. arbejdstager- og arbejdsgiverside. Deres opgave er at medvirke til at løse branchens arbejdsmiljøproblemer samt at samarbejde med andre aktører såsom AT, BST mv. Branchearbejdsmiljørådene lancerer en ny hjemmeside i Bedriftssundhedstjenesten (BST) Bedriftssundhedstjenesten medvirker til at forebygge arbejdsmiljøskader samt til at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk. Ovenstående hjemmeside omfatter BST-Storkøbenhavn, BST Fyn og BST Aarhus, men der er ca. 35 BST er rundt om i landet, der har deres egen hjemmeside. Besøg hjemmesiden på den BST, som din arbejdsplads er tilknyttet. Søger du bekendtgørelsen vedrørende bedriftsundhedstjenester, skal du se på Arbejdstilsynets hjemmeside. Medindflydelse og medbestemmelse (MED) Hjemmesiden om MED i kommuner, amter og fælleskommunale virksomheder har relevante informationer om det sidste nye på MED-området. Du kan kigge med i den aktuelle debat om MED, samt finde yderligere oplysninger om MED og arbejdsmiljø. 19

20 På arbejdsmiljøets vegne Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en to-årig periode. FOA ønsker dig til lykke med valget og håber, at du vil opleve hvervet som sikkerhedsrepræsentant som både spændende og udfordrende. Som sikkerhedsrepræsentant får du mulighed for at påvirke udviklingen på din arbejdsplads i en positiv retning. Der er brug for en forebyggende indsats, og der er mange uløste problemer at tage fat på sammen med dine kolleger og ledelse. Det er vigtigt, at sikkerhedsrepræsentanterne, de øvrige tillidsvalgte på arbejdspladsen samt dine kolleger samarbejde. FOA vil med denne pjece gøre dig opmærksom på, hvilke muligheder dit tillidshverv giver, og hvilke rettigheder og opgaver, der følger med. Vi vil også orientere dig om, hvor du kan hente støtte og vejledning i arbejdsmiljøarbejdet. Vi ønsker dig held og lykke med dit tillidshverv. Lokal afdelingen: Forbundet af Offentligt Ansatte

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten

F O A - F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø. også en opgave for tillidsrepræsentanten F O A - F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø også en opgave for tillidsrepræsentanten 2 FOA - arbejdsmiljø Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Charlotte Bredal og Laura Kvorning Veng Følgegruppe:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere