Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014"

Transkript

1 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014

2 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument, som løbende opdateres og een gang årligt gennemgår en mere grundig revision og behandling. Handlingsplanen er opbygget omkring fokusområderne i Grøn Blå Strategi: Natur Sundhed Oplevelser Erhverv og Økonomi Handleplanen afsluttes med et budgetforslag, som søger at give et samlet overblik over økonomien i realiseringen af Grøn Blå Strategi. Hvert projekt har en titel og et nummer, som de fik første gang de blev skrevet ind i handleplanen. Prioriteringer og muligheder forskyder sig løbende. Derfor er det ikke alle projekter, som står i nummerorden. I nogle tilfælde realiserer vi projekter ved at gennemføre en række delprojekter. De oprindelige numre og titler er brugt i teksten, medens delprojekter i budgettet optræder med deres eget navn. Projekterne under de enkelte fokusområder er inddelt i igangværende projekter, projekter igangsættes i 2015, og projekter Realisering af projekter i det åbne land er en kompleks og ofte langstrakt og temmelig uforudsigelig proces. Selv om målene i Grøn Blå Strategi er klare og de enkelte projekter velplanlagte, skal projekterne alligevel konstant tilpasses i dialog med lodsejere og andre interessenter. Vi kan først planlægge aktiviteter indenfor de igangværende projekter i 2015, når vi kender resultatet af Det er også afspejlet i teksten, hvor der er beskrevet ganske meget om aktiviteter i 2014 og noget mindre om aktivteter i Visionen... 3 Status De kommende års prioriteringer...5 Sundhed:...6 Udfordringer og målsætninger Projekter Natur:...8 Udfordringer og målsætninger Projekter Oplevelser:...10 Udfordringer og målsætninger Projekter Erhverv og økonomi:...12 Udfordringer og målsætninger Projekter Gennerelle projekter...14 Budgetforslag...15 Projektoversigt

3 Visionen: Roskilde som grøn blå kommune GENNEM EN KOORDINERET INDSATS ER DET LYKKEDES ROSKILDE KOMMUNE AT FÅ EN MERE VARI- ERET, SUNDHEDSFREMMENDE OG OPLEVELSESRIG NATUR FOR DE INVESTEREDE PENGE. SAMTIDIGT TAGER BORGERNE AKTIVT DEL I STYRKELSEN AF NATUREN. Mere natur Roskilde Kommunes identitet som fjordkommune er styrket, og vandet som synligt element i landskabet er gjort endnu mere aktivt. Fjorden og fjordkysten, fra Jyllinge i nord til Kattinge i vest, er gjort tilgængelig med en sammenhængende stiforbindelse, der også forbinder kystbyerne med det åbne land. Ådalenes betydning som blå elementer og sammenhængende landskabsstrøg er styrket. Langs kysten, langs åerne og i de bynære landskaber er der skabt nye naturområder. Sundere borgere De nye bynære rekreative områder har styrket bor- gernes mulighed for at dyrke motion i hverdagen og gjort afstanden fra boligen til de attraktive naturområder kortere for mange. Flere oplevelser Styrkelse af det rekreative stinet omkring byerne har givet større adgang til at opleve naturen. Nye støttepunkter og formidling har fået endnu flere til at bruge eller gæste kommunens landskaber og attraktioner. Bedre økonomi Roskilde Kommune er blevet mere attraktiv som bosætningskommune. Den bynære natur med gode rekreative muligheder har haft afgørende betydning for kommunens bosætningskvaliteter og dermed for tiltrækning af nye borgere. Flere overnatningsmuligheder og en samlet formidling af kommunens attraktioner har gjort det mere attraktivt at gæste Roskilde Kommune som turist. Eksisterende værdier Udviklingspotentialer Resultat 3

4 Status for Grøn Blå Strategi blev vedtaget af byrådet d. 19. december I 2013 har været et travlt år med opstart af en lang række projekter. Meget er gået rigtigt godt. Erfaringen efter det første år er, at fokusområderne, målene og de konkrete ideer til indsatser i Grøn Blå Strategi er gode. Vi har udviklet gode konkrete projekter efter strategiens retningsliner, som der er opbakning til fra mange aktører. Vi har modtaget tilsagn om ekstern støtte på i alt 1,7 mio kr, og vi er kommet et stykke med den fysiske realisering. Men erfaringen er også, at realisering af projekterne ofte er langstrakt. For at udnytte synergieffekterne skal mange forhold afklares, den konkrete udformning skal fastlægges i dialog med mange aktører, der skal indhentes tilladelser ofte efter flere forskellige typer af lovgivning. Og sidst, men måske vanskeligst: mange af projekterne foregår helt eller delvist på privatejet jord, så der skal indgås aftale med lodsejerne. Her er det en særlig udfordring er at en del lodsejere er endog meget uvillige til at lade andre mennesker passere deres jord. Det har desværre været en stopklods nogle af vores højt prioriterede stier i bynære natur. S5: Etablering af sundhedsspor: Sundhedssporene er etableret, og blev indviet d. 30. april. O2: Sammenhængende fjordsti: Vi har fået tilsagn om støtte på kr. til projektet Naturpleje og stirundtur på Veddelev halvøen. Realisering er i fuld gang i dialog med Risø og foreninger i Veddelev. Etablering af hegning forsinket af undersøgelse af alternative løsningsmuligheder. S1: Bynær natur og bevægelse til sydbyen i Roskilde: Vi har fået tilsagn om støtte på kr. til projektet Markfirben, naturgenopretning og offentlig adgang i Darup Grusgrav. Realisering er så småt begyndt, men afventer de sidste forundsøgelser. N12: Overdrev og frøer ved Boserup skov: Vi har fået tilsagn om ekstern støtte på kr. til projektet Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune. Realisering er i fuld gang. S14: Børn og bevægelse syd for Viby: Der er planlagt projektet Naturpleje og adgang langs Viby Å og der har været et omfattende samarbejde med Zebraby arbejdsgruppen Natur og Grønne områder. Der har været ført omfattende drøftelser med lodsjere med om sti til Klosterskov. Men der er ikke fundet en linjeføring som alle lodsejere vil acceptere. N17: Levesteder for storke langs østrup Bæk og kildemose Å: Der er i december modtaget tilsagn om støtte på kr. til projektet Enge og hvid stork ved Gundsømagle Sø. N1: Udpegning af nationalpark: Forligskredsen bag nationalparker har tilkendegivet at Skjoldungelandet er et godt projekt, og har bedt at der fremsendes en opdateret formel ansøgning om udpegning til nationalpark. Der er fortsat dialog med lodsejerne. N6: Fornyet samarbejdsaftale om udvikling af Gulddysse Skov. Roskilde Kommune har i 2013 bidraget med kr. til videreudviklingen af Gulddysse Skov således at 5 ha kunne tilplantes med skov. Byrådet har bedt forvaltningen udvikle et forslag til en fornyet samarbejdsaftale. S3: Jyllingeruten. Der er udført en udbedring af stien ved Helligkorsparken og aftalt udbedring eller omlægning andre steder langs kysten. Der har været omfattende dialog med lodsejere om sti fra Jyllinge Nordmark til Gulddysse Skov, men det er endnu ikke lykkes at finde en linjeføring, som alle lodsejere vil acceptere. S6: Bevægelse og rekreation og ny bynær natur syd for Svogerslev. Der har været gentagne drøftelser med Nymølle om efterbehandlingsplanen for Svogerslev Grusgrav. S15: Handicapvenlige anlæg: I samarbejde med handicaprådet er der udviklet 3 projekter. Det første, handicapegnet sti langs Sankt Hans er klar til anlæg i den første del af N16: Havørred Sjælland. Roskilde Kommune har i den sidste del af 2013 tilmeldt sig i Havørred Sjælland. Det er aftalt med de frivillige organisationer, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i den første periode. Økonomi Der er ved udgangen af 2013 opnået tilsagn om støtte til fire projekter på i alt 1,7 mio. kr. fra Sjællandsprogrammet. Vi har fået afslag på støtte til et projekt. Forbruget i 2013 blev væsentligt mindre end budgetteret, da flere af de større projekter som ovenfor beskrevet er blevet forsinket. I 2014 er der planlagt et forbrug af projekter hvor den kommunale finansiering kommer fra bevillingen til Grøn Blå Strategi samt Hedebostien på i alt 6,2 mio. kr. heraf 2,9 mio. kr. i eksternt tilskud. Dertil kommer udgifter til projekter der finansieres på anden vis, f.eks. projekterne til realisering af vandplanerne. I 2015 der planlagt et forbrug på 2,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

5 De kommende års prioriteringer I 2015 vil fokus være på at igangsætte nogle af de lidt større projekter fra handleplanen som O14 Trampesti, opholds- og aktivitetssteder langs å samt O11 Forbinde Hedeland med sydbyen i Roskilde. Men vi vil forsat prioritere udviklingen af adgang til bynær natur fra både store og mindre byer, samt fortsat gribe de muligheder der måtte opstå. Derfor er fokus i 2014 på at få realiseret de projekter, som vi allerede har sat i gang. I 2013 var der særligt fokus på kommunens nordlige og sydlige dele. I 2014 kommer der mere vægt på aktiviteterne i kommunens centrale del. Vi vil påbegynde realiseringen af landskabsplanen for Råstof- og Festivalområdet - Milen - i større dele af Råstof- Festivalområdet. Endvidere opstartes sammen med Greve og Solrød kommuner et projekt om videreudviklingen af Hedeland. I 2014 udvikler vi også samarbejdet med dagtilbud og skoler om i højere grad at bringe alle de gode muligheder og ressourcer for læring i naturen i spil for børnene i vores institutioner og skoler. I skoler og dagtilbud er der allerede fokus på læring i naturen. Og der er en masse gode steder i naturen i Roskilde Kommune, hvor der er gode muligheder for læring og en del frivillige foreninger, som har en særlig viden f.eks. om dyr. Vi starter i 2014 med projektet S18 Grønne læringsrum, som handler om bedre formidling af mulighederne for at bruge steder i naturen som læringsrum i Roskilde Kommune. Prioriteringen under planlægning og realisering af projekter under Grøn Blå Strategi styres også i den kommen periode af målene for strategiens fire fokusområder: Sundhed Natur Oplevelser Erhverv og økonomi Handleplanen er struktureret efter disse fire områder. Men langt de fleste af projekterne giver værdi indenfor mere end ét område. Derfor er hver projektbeskrivelse ledsaget af en lille resultattavle med en skala fra et til fem, som indikerer, hvor stor værdi projektet forventes at give indenfor hvert af de fire områder. Se eksempel til højre herfor. Resultattavle for Jyllingeruten Projektet Jyllingeruten scorer fem på sundhed, da det vil forbedre motionsmulighederne omkring Jyllinge meget. To på natur, da vi forventer at kunne lave nogen naturpleje langs kysten. Fire på oplevelser fordi projektet både giver bedre oplevelsesmuligheder langs fjordkysten og forbedrer adgangen til Gulddysse skov. Endelig scorer projektet to på erhverv og økonomi, da vi forventer, at det vil bidrage til at gøre Jyllinge mere attraktiv som bosætningsby, samt understøtte udviklingen af naturturisme i Jyllinge-Gundsømagle området. 5

6 Sundhed Udfordringer Antallet af livsstilssygdomme er stigende. Let adgang til naturen vil i fremtiden have stor betydning for at styrke vores sundhed og livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt. Naturen som rum for rekreation og motion skal være det lette valg for alle borgere i Roskilde Kommune. Derfor skal udvikling af den bynære natur fokusere særligt på sundhedspotentialet. Borgernes ønske om at bruge naturen er stort, og vi skal tilgodese forskellige befolkningsgruppers behov, både for aktiviteter og for at kunne finde stilhed og ro i naturen. Målsætninger Der skal sikres og forbedres gode turmuligheder fra vores bolig og ud i naturen fra Viby, Jyllinge og Roskilde samt de mindre byer. Der skal være varieret udbud af fysiske og rekreative udfoldelsesmuligheder og hvileog opholdssteder i særdeleshed i de bynære naturområder, som tilgodeser forskellige befolkningsgruppers behov. Mulighederne for et sundt og aktivt friluftsliv lige uden for døren skal styrkes og formidles til alle målgrupper. 6 Igangværende Projekter S1: Bynær natur og bevægelse til sydbyen i Roskilde Festival- og råstofområdet syd for Roskilde skal udvikles til Milen, nærrekreativt landskab samt arena for store events. Dele af beplantningen i den nye landskabsplan for Råstof- og Festivalområdet/Milen plantes i Naturpleje og etablering af rekreative stier gennemføres i Darup Grusgrav/Himmelsøen, delvis finansieret med eksternt tilskud. Realisering blev i 2013 forsinket af nødvendige undersøgelser af vand og jord Afhængigt af resultaterne af de sidste forundersøgelser etableres mindre badestrand og arbejdes videre med vandaktivitet på søen. S3: Jyllingeruten Jyllinge ligger smukt ved fjorden, men adgangen til landskabet kan forbedres. I starten af 2014 udføres de planlagte udbedringer og omlægninger af stien langs Fjorden. Forhandlinger med lodsjere om alternativt forløb fra Jyllinge Nordmark til Gulddysse skov, som forhåbentlig kan realiseres i 2014 eller S4: Bevægelse og rekreation i landskabet omkring Gundsømagle Borgerne i Gundsømagle skal have adgang til bevægelse og rekreation i landskabet omkring landsbyen. Som en del af Zebrabyprojektet blev der i 2013 udviklet en plan for nye stier om Gundsømagle. Realiseringen af dele af denne plan fortsætter i 2014, med indgåelse af lodsejeraftaler som første skridt. S6: Bevægelse og rekreation og ny bynær natur syd for Svogerslev Dialog med Nymølle og borgerne i Svogerslev om justering af efterbehandlingsplanen for den færdiggravede grusgrav, således at grusgravene syd for Svogerslev får potentiale til at blive attraktiv rekreativ bynær natur. Den reviderede efterbehandlingsplan forventes færdig i starten af S15: Handicapvenlige anlæg De handicappedes muligheder for naturoplevelser begrænses ofte af manglende adgang. I 2013 planlagde forvaltningen i dialog med handi-caprådet en række projekter om forbedring af adgang i naturen. I starten af 2014 opgraderes Fjordstien ved Sankt Hans. I samarbejde med Naturstyrelsen sættes flere bænke op i Himmelev Skov og Gulddysse Skov. Såfremt muligt realiseres badestrand i Darup Grusgrav/Himmelsøen som handicapvenlig. Forundersøgelser af adgang til udsigtsplatform ved Svogerslev Sø gennemføres i Eventuel realisering i S14: Børn og bevægelse i Viby/Viby-stierne Mulighederne for bevægelse og rekreation i bynær natur er begrænsede for borgerne i Viby. Indenfor Zebraby Viby er der udviklet et forslag til et sammenhængende stinet omkring Viby, Viby-stierne. I 2014 fokuseres på at få etableret en attraktiv adgang fra Viby til Klosterskov, samt at etablere en stirundtur ved Viby Å-park. I 2015 vil fokus være på sti langs Viby Å fra Birkedevejen til Vestergade.

7 S18: Grønne læringsrum For at give børn øget adgang til aktiv læring i naturen og samarbejde med lokalsamfundet, udvikles den elektroniske platform Friluftsguiden med beskrivelse af lokaliteter egnet til læring i naturen. Det sker i samarbejde imellem naturmedarbejdere, naturcenterleder, pædagoger og lærere. Frivillige foreningers viden inddrages i Friluftsguiden. Andre Aktøreres projekter S7: Roskilde Forsyning: Rekreativ sti langs Himmelev Bæk til Slæggerupvej Roskilde Forsyning har udbygget spildevandsanlæg som et rekreativt område i Trekroner langs Himmelev Bæk. I 2014 etableres der ny bro over Himmelev Bæk, samt ny sti på østsiden af bækken. Stiforbindelse til Slæggerupvej afventer videre byudvikling. Projekter S12: Formidling af og dialog om mulighederne for bevægelse i det grønne og blå Formidlingen af mulighederne i det grønne og blå er helt afgørende for borgernes brug af mulighederne. I samspil med udviklingen af den generelle formidling af mulighederne i det grønne og blå, udvikles formidlingen rettet mod målgrupper, udvalgt efter sundhedsfaglige vurderinger. S13: Opholds- og hvilesteder for ældre, svækkede og motionsuvante For de motionsuvante kan muligheder for ophold og hvile undervejs være afgørende for, om de kommer på tur. Vi vil analysere de væsentligste rekreative ruter i kommunen for, om der er tilstrækkeligt med hvile- og opholdssteder for de motionsuvante, og efterfølgende søge at etablere opholdsstederne. S16: Bevægelse og rekreation i landskaberne omkring de mindre byer Dialog med foreninger i kommunens landsbyer om behov for, og ideer til, adgang til og brug af landskabet omkring landsbyerne, og senere understøttelse af konkrete projekter. S17: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde Udfyldning af hullerne i Ringstien omkring Roskilde. Fra Trekroner til Råstof-festivalområdet/Milen og fra Hyrdehøj Skov til Skjoldungestien nord for Svogerslev. 7

8 Natur Udfordringer Naturen er dynamisk. Meget af den danske natur er skabt i sammenspil mellem natur og menne-sker igennem årtusinder. Hvis vi vil beholde f.eks. strandenge og overdrev, skal naturen bruges eller plejes. Den eksisterende natur er under pres. Mange arter er i tilbagegang, og nogle arter bliver udryddet. Udvikling af ny natur, som f.eks. Gylddysse Skov, styrker biodiversitet og rekreative muligheder. Vi skal afveje, hvilke typer ny natur vi skal satse på. Målsætninger De værdifulde naturområder skal fortsat styrkes, så de er i en tilstand, der giver gode leveforhold for prioriterede arter. De øvrige naturområder skal sikres i en god tilstand. Der skal løbende etableres ny natur, så den biologiske og rekreative mangfoldighed styrkes. Ejere, brugere og foreninger tager aktivt del i udvikling og pleje af naturen. Igangværende Projekter 8 IGANGVÆRENDE PROJEKTER N1: Udpegning af nationalpark Etablering af en Nationalpark vil fremhæve og styrke naturen i de forbundne naturområder i fjordlandskabet, godslandskabet og skovhøjlandet. I 2014 forventes den formelle ansøgning om udpegning til nationalpark indsendt. Endelig udpegning til nationalpark kan ske i N2: Borgere som naturplejere Det vil forbedre naturtilstanden på mange af kernenaturområderne, at få borgere, landmænd og organisationer til at deltage i naturplejen. I 2014 indgås aftale med Storkene.dk om pleje af områder ved Østrup Bæk, og der forventes indgået aftale med Veddelev Grundejerforening om deltagelse i pleje af areal på Veddelev Nordstrand. N5: Stryg på Hove å ved Gundsømagle sø Formålet med projetket er at fjerne hindring for opgang af fisk og øvrig fauna i Hove Å og Gundsømagle Sø. Et gammelt stemmeværk ved Guindsøgård erstattes af et stryg. Forundersøgelser afsluttes i 2014, og realisering påbegyndes i 2014 eller N6: Fornyet samarbejdsaftale om udvikling af Gulddysse Skov Gulddysse Skov består i dag tre adskilte skovområder. En videreudvikling og afrunding af skoven kræver indgåelse af en fornyet samarbejdsaftale. I 2013 er der lavet forberedelser til en fornyet samarbejdsaftale. Forslag til fornyet samarbejdsaftale forventes fremlagt i den første del af N10: Realisering af handleplaner for Natura 2000 områder Kommunen er forpligtiget til senest i 2015 at realisere naturhandleplanerne for kommunens tre Natura 2000-områder: Roskilde Fjord, Ramsødalen og Havdrup mose. I 2014 vil kommunen gå i dialog med de relevante lodsejere om aktiviteter. Endvidere arbejder kommunen for at etablere et græsningsprojekt på kommunalt ejet jord ved Svogerslev Sø. Vi undersøger om kommunen med fordel kan indgå i et EU-life projekt om våde naturtyper, som bl.a. vil forbedre levevilkår for sortterne. N12: Overdrev og frøer ved Boserup Skov På arealerne sydvest for Boserup Skov vil vi etablere overdrev og vandhuller til padder og udsætte løvfrøer. Løvfrøernes meget karakteristiske og kraftige kvæk i samme periode som nattergalesang i Rørmosen vil give en unik naturoplevelse. Projektet er delvist finansieret med ekstern støtte. Realisering fortsætter i 2014 og 2015.

9 N14: Fugle på GIS Operationalisering af eksisterende viden om fuglenes opholdsteder hen over året på fjorden i et Geografisk Informationssystem (GIS). Det vil muliggøre en bedre fagligt funderet beslutningsproces om nye aktiviteter på fjorden. Der er i 2013 udarbejdet et speciale om emnet. Vi vil i 2014 afklare om det kan omsættes til et forvaltningsredskab for Roskilde Kommune. N16: Havørred Roskilde Der er et godt potentiale for havørred i Roskilde Fjord og kommunens åer. Og der er et aktivt lystfiskermiljø i kommunen. I 2013 meldte kommunen sig ind i Fishing Zealand. I 2014 er fokus på aktiviteter omkring vandløbspleje, undervisningsforløb for skolebørn, aktivter for unge samt udvikling af turisme. Videreudvikles forsat i N17: Levesteder for storke langs Østrup Bæk og Kildemose Å Der er fastboende storke ved Gundsølille. Høslet og græsning langs Østrup Bæk og Kildemose Å vil forbedre fourageringsmulighederne for storke, således at det er realistisk, at der kommer flere ynglende storke i området. Høslet forbedrer også leveforholdene for en række andre prioriterede arter. I starten af 2014 påbegyndes realisering af et projekt ved Østrup Bæk, delvist finansieret af eksternt tilskud. Vi afventer fortsat afgørelse om ansøgning om tilskud til et andet projekt ved Gundsømagle Sø. N20: Rammeprojekt for sammenhængende naturområde i kommunens nordlige del I de kommende år skal Roskilde Kommune og andre aktører gennemføre en række projekter i området mellem Hove Å og Værebro Å. Roskilde Kommune har etableret et rammeprojekt, for at samtænke enkeltprojekterne for at opnå synergieffekter, så de bidrager mest muligt til områdets samlede rekreative og naturmæssige værdi. N21: Genåbning af Gedebæksrenden ved Kattinge Sø Formålet med projektet er at fjerne hindringen for opgang af fisk og øvrig fauna i Langvad Å-systemet. Projektideen er at skabe faunapassage til Langvad Å-systemet ved at genåbne Gedebæksrenden som afløb fra Kattinge Sø ud til fjorden. Projektet er et udløberunderprojekt under N11: Realisering af Vandplaner. N22: Restaurering af Syvbækken nord for Viby Formålet med projektet er genskabe et mere naturligt vandløb på en del af Syvbækken, som i dag er en stensat grøft. Det nye vandløbsforløb skal så vidt muligt tilgodese både Banedanmarks og lodsejernes interesser, samtidigt med at der genskabes et naturmæssigt værdifuldt vandløb. Underprojekt unnder N11: Realisering af vandplaner N11: Realisering af vandhandleplaner Vandhandleplanerne kræver ændret vedligeholdelse på ca. 20 km af kommunens vandløb. Vi vil arbejde for, at vi realiserer kravene således, at vi får det bedst mulige resultat for såvel natur- og rekreative interesser som for landbrugsinteresser Andre aktørers projekter N7: Naturstyrelsen: Videreudvikling af de nye statsskove Skovdistrikterne: Videreudvikling af de nye statsskove Himmelev, Tune samt Gulddysse Skov med færdigplantning og etablering af rekreative anlæg. N8: Roskilde og Omegns Lystfiskerklub: Restaurering af Gedebæksrenden ROLK: Genåbning af rørlagt del af Gedebæksrenden over golfbanen ved Rørmosen. I efteråret 2013 etableres en mindre ørredsmoltproduktion. (opdateres) N9: Fugleværnsfonden: Natur og rekreation ved Gundsømagle Sø Caretakegruppen ved Gundsømagle Sø plejer naturen ved søen og udvikler de rekreative muligheder ved søen. Projekter N13: Vandløbsvedligeholdelse, natur og rekreation Formålet med projektet er at udvikle metoder til vandløbsvedligeholdelse, der overholder regulativernes krav til vedligeholdelse af vandløbene, samtidig med, at vi får det optimale resultat for natur, rekreation og landbrug. 9

10 N15: Skovrejsning ved Viby og Gadstrup Det vil forbedre de rekreative muligheder og gøre byggegrunde mere attraktive, hvis vi kan udvikle bynær skov. I 2013 blev det afklaret at skovrejsning ved Viby ikke er umiddelbart hensigtsmæssigt. Vi vil søge at etablere en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om opkøb af jord og planting af skov Gadstrup. N18: Nye vådområder Klimaforandringernes øgede regnmængder giver kapacitetsproblemer for flere af kommunens vandløb. Som en del af klimatilpasningen vil vi identificere de nye mulige vådområder langs åerne, som både kan give mere og bedre natur og bidrage til klimatilpasning ved at være buffer for vand. N19: Naturpleje og biomasse i Værebro Ådal Der er i april 2013 blevet rejst fredningssag for dele af Værebro Ådal. Hvis fredningen gennemføres, skal kommunen sammen med lodsejerne lave naturpleje. Naturplejen skal forbedre naturværdierne, så vidt muligt tilgodeser jagtinteresser og evt. muliggør kommercielt salg af biomasse. N23: Naturgenopretning af Syvmosen, Viby Naturgenopretning af dele ad den tilgroede Syvmose ved Syvbækken. Formålet er at etablere gunstige levevilkår for sortternen samt at etablere bynær rekreativ natur tæt på det nye byområde ved Skousbo. 10 Oplevelser Udfordringer Naturen er et storslået oplevelsesrum. Kommunens fjordlandskaber, skovområder og ådale rummer oplevelsesmuligheder, der i højere grad kan formidles og gøres tilgængelige. Landskabet er rigt på kulturspor og historier fra stenalder, vikingetid, middelalder - og nutiden. Denne koncentration af store attraktioner kan understøtte udviklingen af nye oplevelsessteder og attraktioner i kommunen. Målsætninger Roskilde Kommune skal fortsat brande sig på de store attraktioner samtidig med, at der udvikles nye attraktioner til at understøtte bredden af oplevelsestilbuddene. Oplevelser knyttet til naturen og kulturhistorien skal formidles og synliggøres for alle målgrupper, herunder skolebørn, ældre og handicappede. Nye metoder og teknologier til formidling i tilknytning til stier og attraktioner skal afprøves. IGANGVÆREnde Projekter O1: Hedebostien: Adgang og oplevelser ud mod Køge Bugt Hedebostien vil give bedre adgang til oplevelse af området sydøst for Roskilde og Hedeland, samt forbindelse til Køge Bugt. Projektet er finansieret af en samlet fondsbevilling på 11,3 mio. kr. samt egne bidrag fra de tre involverede kommuner. I 2014 ansættes projektleder og realisering påbegyndes. Realisering forsætter i O2: Sammenhængende fjordsti Der etableres mulighed for en mere oplevelsesrig vandretur ad Fjordstien ved at udvikle det planmæssige og aftalemæssige grundlag for at føre Fjordstien igennem Risø/DTU. Projekt med stiforløb og naturpleje i den sydlige del af området igangsat med ekstern støtte i I 2014 plantes afskærmende beplantning, således at senere stiforbindelse ikke generer fuglelivet. Realisering af stiforløb forudsætter endelig aftale med Risø/DTU. O3: Grydehøj i Trekroner Trekroner tilføres en historisk dimension ved formidling af fortidsminder på Grydehøj Gravplads i Trekroner øst. I 2014 søges der gennemført et formidlingsprojekt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. O5: Opholds-, hvile- og anløbssteder Planlægning af anløbssteder for roere nord for Veddelev og dialog med Naturstyrelsen om muligheder for anløbssted ved Kattinge Værk.

11 Projekter O12: Stiforløb langs Værebro Å til Gulddysse Skov Adgang langs Værebro Å vil give adgang til bynær natur og bidrage til naturudflugtsmålet omkring Gulddysse Skov. I 2013 havde vi dialog med lodsejerene langs hele strækningen, men det lykkedes ikke at finde en realiserbar linjeføring. I 2014 forsøges med en anden linjeføring, som forhåbnetlig kan realiseres sidst i 2014 eller start Overlapper med Jyllingeruten. O17: Attraktive Gadekær Gadekærene er omdrejningspunktet for mange af kommunens velbevarede landsbyer. Kommunen vedligeholder i forvejen mange af gadekærene. En yderligere indsats med restaurering af gadekærene og etablering faciliteter til ophold og aktiviteter vil gøre gadekærne langt mere attraktive som møde - og opholdssteder for såvel landsbyernes beboere som turister. Igangsættes i 2014 og udføres etapevis for driftsmidler i samarbejde med landsbylaug eller lignende. Andre aktørers projekter O8: IS Hedeland: Markedsføring af Hedeland Hedeland er et veludviklet og attraktivt rekreativt landskab. Der er potentiale for at øge antallet af besøgende i Hedeland. I/S Hedeland vil fokusere på at udvikle området til et mere attraktivt og anvendt udflugtsmål ved videreudvikling og markedsføring af Hedeland. I 2014 nedsætter de tre kommuner en arbejdsgruppe, som skal arbejde med videreudviklingen af Hedeland. O10: Oplevelseshavn Roskilde Roskilde Havn er en port til oplevelser på fjorden for Roskildes borgere. Roskilde Kommune vil etablere de planmæssige rammer for, og understøtte processen omkring, at havnen udvikles til en oplevelseshavn. I 2014 er der planlagt en udvidelse af bl.a. undervisningsaktiveterne rettet mod skolebørn. IGANGSÆTTES 2015 O11: Forbinde Hedeland med sydbyen i Roskilde En landskabskorridor fra sydbyen i Roskilde til Hedeland vil gøre det rekreative område langt mere tilgængeligt. Opkøb af jord til landskabskorridor og etablering af sti i forlængelse af Lillevangsvej umiddelbart nord om Vindinge til Hedeland vil give en attraktiv rekreativ forbindelse til området. O14: Trampesti, opholds- og aktivitetssteder langs å Åerne er et væsentligt element i den fremtidige rekreative natur- og oplevelsesstruktur i kommunen. Vi vil udvælge en højt prioriteret åstrækning i kommunen og sammen med lodsejerne planlægge og realisere et stiforløb med opholds- og aktivitetssteder langs åen. O9: Etablering og skiltning af rundtur i Ramsødalen Ramsødalen har potentialet til at blive et mere attraktivt naturudflugtsmål, såfremt adgangsforholdene bliver bedre. Der skal etableres en attraktiv rundtur ved at skilte en rute på nordsiden af Ramsødalen, og forbinde den med Ramsøstien. O13: Attraktiv adgang fra Trekroner til Hedeland En attraktiv forbindelse fra Trekroner til Hedeland vil give borgerne i Trekroner og Himmelev bedre adgang til Hedeland og give en gennemgående rekreativ forbindelse fra den nordlige til den sydlige del af kommunen. O15: Shelter og oplevelser for børn i Tune Skov Når Hedebostien er realiseret og Tune Skov er vokset en smule til, vil et shelter i Tune skov være et godt etapemål for længere ture ad Hedebostien, samt et udflugtsmål for weekendture. O16: Stiforbindelser i Værebro Ådal Der blev i april 2013 rejst fredningssag for en del af Værebro Ådal. Hvis fredningen bliver gennemført vil Roskilde Kommune realisere de stiforbindelser som fredningen forpligtiger kommunen til at realisere. 11

12 Erhverv og økonomi Roskilde er en attraktiv bosætningskommune nær hovedstaden. Udvikling af de grønne og blå kvaliteter kan styrke Roskilde i konkurrencen om at tiltrække ressourcestærke borgere og højne værdien af de eksisterende boliger. Roskilde Kommune har flere store attraktioner, der typisk besøges af endagsturister. Oplevelsestilbuddene og overnatningsmulighederne nær Roskilde, navnlig for børnefamilier, er begrænsede. Et fortsat aktivt landbrug er en del af kommunens erhverv og en værdi i forhold til opretholdelse af landskabets karakter. Målsætninger Roskilde skal blive en endnu mere attraktiv bosætnings- og erhvervskommune Der skal udvikles flere overnatningsmuligheder i kommunen, og vi skal øge antallet af overnattende turister. Mulighed for videreudvikling af serviceerhverv i sammenhæng med det grønne og det blå skal undersøges og understøttes. Et aktivt landbrug med lokal produktion af fødevarer og bidrag til naturens pleje skal fortsat understøttes. 12 IGANGVÆRENDE E3: Flere overnatningsmuligheder Der søges udviklet det planmæssige grundlag for etablering af flere overnatningsmuligheder. Den nuværende støjkonsekvenszone omkring Roskilde Lufthavn vanskeligegør etablering af overnatningsmuligheder fra Roskilde by og sydpå. Vi er i gang med at undersøge mulighederne for camping for autocampere på Roskilde Havn og Jyllinge Havn. E5: Cafeer i Gulddysse Skov og Boserup Skov Dialog med relevante aktører om interesse i at etablere servering i eksisterende bygninger. Der er i 2013 etableret cafe på Boserupgård Naturcenter. Der skal indledes dialog med Gulddysse kulturgård. E6: Byudvikling og bynær natur i Viby Attraktiv bynær natur øger værdien af byggegrunde og huse. Der bliver i 2014 indbudt til arkitektkonkurrence om en byudviklings- og landskabsplan for arealet ved Skousbo, nord for Viby station. Grøn byggemodning påbegyndes i E8: Kabelbane i Darup Grusgrav/Himmelsøen Arbejde for at en privat virksomhed kan etablere en kabelbane til vandsport i Darup Grusgrav/Himmelsøen. Aftale indgås med iværksættere i I 2014 afsluttes forundersøgelser og myndighedsarbejdet gennemføres. Såfremt fysiske forhold og tilladelser er i orden etableres bane, evt. sidst i 2014, ellers først i E9: Klatreskov i Granly skov i Roskilde Syd Arbejde for at en privat virksomhed kan etablere en klatreskov i Granly skov i Roskilde syd mellem Østre Ringvej og motorvejen. Omfatter bl.a. dialog med eksisterende brugere af skoven, og etablering af nødvendige faciliteter i samarbejde med en virksomhed (igangsættes i 2014). E10: Cykelrundtur ved Roskilde Udvikling og markedsføring af halvdags cykelrundtur øst og syd for Roskilde. Projektet koordineres med og indgår i Østdansk Turisme projekt om Panorama cykelruterne, og koordineres med VisitRoskilde.

13 PRojekter E4: Synliggøre oplevelsesmulighederne i landskabet Synliggøre enten fysisk eller elektronisk oplevelsesmuligheder i landskabet, som f.eks. Gourmetruter rundt til gårdbutikker i området; Kunstruter til kunstnere i området og Vikingerute eller rute til vikinge -marathon. E7: Landbrugsvarer fra det historiske landskab i Roskilde og Lejre I samarbejde med Skjoldungelandet og landbrugsorganisationer ønsker kommunen at medvirke til at undersøge mulighederne for at udvikle landbrugsvarer fra det historiske landskab som et særligt brand. E11: Markedsføring af længere turmuligheder Formålet med projektet er at tiltrække flere turister til de længere turmuligheder til fods og på cykel i Roskildeområdet. Udvælgelse af metode indgår i projektet, men det kan f.eks. omfatte oversættelse af det eksisternede materiale om en af de længere turmuligheder i Roskildeområdet, f.eks. Fjordstien, til tysk og engelsk. 13

14 Generelle projekter Projekter projekter i G1: Formidling af grønne og blå muligheder Udvikling af overordnede kommunikationsretningslinjer for alle aktiviteter indenfor rammerne af Grøn Blå Strategi, herunder: I løbet af 2012 har Roskilde Kommune deltaget i udviklingen af ny brugergrænseflade på Friluftsguiden.dk, registreret de væsentligste af de eksisterende muligheder i det grønne og blå, samt deltaget i udviklingen af en mobil version af friluftsguiden. dk. I 2013 vil vi registrere yderligere muligheder i det grønne og blå på friluftsguiden.dk. (opdateres) G3: Hvad ønsker borgerne? Borgerpanelet spørges om deres brug af og ønsker til natur og grønne områder. 14

15 Budgetforslag Skemaet budgetforslagoversigt søger at vise en oversigt over økonomien i projekterne i det grønne og det blå i de kommende år. Budgettet er opbygget omkring alle de mange projekter som vi skal gennemføre i det grønne og det blå i det kommende år. Nedenfor beskrives kort de forskellige kilder til finansiering samt karakteren af budgetoversigten. Finansieringskilder Projekterne finansieres af: Kommunal anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi: Der foreslås et årligt rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. Den årlige bevilling sikrer fremdrift i de vigtigste projekter, og er fundamentet for, at der kan søges om eksterne tilskud. Statslig refundering. Staten har lovet, at alle udgifter afholdt til realisering af vandhandleplaner og naturhandleplaner vil blive dækket af EU- eller statstilskud. Eksternt tilskud til kommunen. Der er gode muligheder for eksternt tilskud til projekter i det grønne og det blå. Indenfor Sjællandprogrammet har Roskilde Kommune en rammebevilling på 2,5 mio. til natur- og miljøprojekter, som indenfor de næste år forventes endeligt bevilliget og brugt til naturprojekter i det grønne og blå. Sammen med Greve og Solrød Kommune har Roskilde fået en bevilling på 11,25 mio. fra Nordeafonden til realisering af Hedebostien. Der er en række gode muligheder for eksternt tilskud til projekter i det grønne og det blå. Men hvilke beløb det konkret ender med, kan ikke forudsiges. Dertil kommer andre finaniseringskilder, som ikke fremgår af skemaet: Kommunens almindelige drift. Kommunen har allerede mange aktiviteter i det grønne og blå, som bidrager til målene i Grøn Blå Strategi. Ved en bedre koordinering og mindre justeringer, kan vi få endnu større nytte af disse aktiviteter. Andre aktørers udgifter. Der er mange aktører, der arbejder i det grønne og blå. Roskilde Forsyning og Naturstyrelsen er to af de store aktører i kommunen. Men som det fremgår af projektoversigten, er der mange andre: Skjoldungelandet, ROLK, orienteringsløbeklubben og mange flere, som vi ikke har nævnt. Frivilligt arbejde. En del af projekterne forudsætter, at borgere i kommunen bidrager med frivilligt arbejde. Dette er ikke værdisat i budgettet. JORDOPKØB Noget opkøb af jord er afgørende for realiseringen af Grøn Blå Strategi. Det er vanskeligt at opnå tilskud til jordopkøb. Forslag om bevillinger til opkøb af jord vil blive forelagt Økonomiudvalget enkeltvis. Karakteren af budgetoversigten Budgetoversigten er lavet ud fra den eksisterende viden. Takten og de endelige priser for realisering af projekterne er vanskelige at forudsige. Derfor foreslås det, at der afsættes et årligt beløb på anlægsbudgettet, som gør det muligt for kommunen at agere, når de eksterne tilskud er skaffet og der er en god dialog med lodsejerne. 15

16 Budgetforslag - oversigt Projekt økonomi (beløb i kr) GRØN BLÅ STRATEGI - ANLÆG GENRELT Anlæg til natur, sundhed og oplevelser Anlæg Grøn Blå Strategi Anden kommual anlæg S1 delprojekt: Markfirben, naturgenopretning og offentlig adgang i Darup Grusgrav incl. Badestrand/toiletbygning S3 Jyllingeruten S4 og S16 delprojekter: adgang til bynær natur S14: Børn og bevægelse i Viby/Viby-stierne S15 Handicapvenlige anlæg S15: Ektern støtte N15: Skovrejsning ved Viby og Gadstrup N17 delprojekt: Engfulge og storkeprojekt, Jørgen Skou Larsen (forudsætter tilsagn) N17: Indtægt : Søgt om tilskud fra Jagttegnsmidler, Naturstyrelsen N12: Overdrev og frøer ved Boserup Skov N12: Indtægt: Tilsagn om 55 % tilskud fra Sjællandsprogrammet N20: Rammeprojekt for sammenhængende naturområde i nord N23: Naturgenopretning af Syvmosen, Viby Anlæg Grøn Blå Strategi Anden kommual anlæg Anlæg Grøn Blå Strategi Anden kommual anlæg Anlæg Grøn Blå Strategi Anden kommual anlæg I alt O2 delprojekt: Naturpleje og stirundtur på Veddelev halvøen O5 Opholds- hvile og anløbssteder O5:Indtægt: Forventing om ekstertn tilskud f.eks fra Friluftsrådet O9: Etablering og skiltning af rundtur i Ramsødalen O9: Indtægter: Forventing om eksternt tilskud, f.eks. Fra Friluftsrådet O11: Forbinde Hedeland med sydbyen i Roskilde O11: Indtægt: Forventning om eksternt tilskud; f.eks. Fra lokale fonde 100 O12 Stiforløb langs Værebro Å til Gulddysse Skov O12 Indtægt: Forventing om eksternt tilskud fra fonde f.eks. Lokale og Anlægsfonden O14: Trampesti, opholds- og aktivtetssteder langs å O14:Forventing om eksternt tilskud, f.eks. Fra Friluftsrådet O15: Shelter og oplevelser for børn i Tune Skov

17 O15:Indtægt: Forventing om eksternt tilskud, f.eks. Fra Friluftsrådet O16: Stier Værebro fredning O16: Ekstern støtte S17: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde E6: Byudvikling og bynær natur i Viby (incl. Syvholme mose og Skousbo) Anden naturgenopretning Eksternt støtte anden naturgenopretning Sundhed og oplevelser Ektern støtte sundhed og oplevelser O1: Hedebostien O1: Indtægt: Tilsagn om støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordeafonden Nettoudgift Hedebostien Realisering af Hedebostien sker i samarbejde med Solrød og Greve Kommuner. Indtægten på 1,250 mio. kr./år er en 1/3 af det samlede tilskud til realiseringen. Hvor stor en andel af det samlede tilskud der ender med at blive anvendt i Roskilde Kommune vil blive afklaret ved detailprojekteringen af projektet. (*) Ikke-refunderbare merudgifter til opnåelse af mål fra Grøn Blå Strategi finansieres af driftbevilling fra Lov og Cirkulæreprogrammet til natur- og vandplaner. 17

18 Projektoversigt, Grøn Blå Strategi - Handleplan Sundhed Natur Oplevelser Erhverv og økonomi Generelle projekter Projekter 2015 (og 2014) S1: Bynær natur og bevægelse til sydbyen i Roskilde N1: Udpegning af nationalpark O1: Hedebostien: Adgang og oplevelser ud mod Køge Bugt S3: Jyllingeruten N2: Borgere som naturplejere O2: Sammenhængende fjordsti E3: Flere overnatningsmuligheder E5: Cafeer i Gulddysse Skov og Boserup Skov G1: Formidling af grønne og blå muligheder G3: Hvad ønsker borgerne? S4: Bevægelse og rekreation i landskabet omkring Gundsømagle S6: Bevægelse og rekreation og ny bynær natur syd for Svogerslev S15: Handicapvenlige anlæg S14: Børn og bevægelse i Viby/Viby-stierne N5: Stryg på Hove å ved Gundsømagle sø N6: Fornyet samarbejdsaftale om udvikling af Gulddysse Skov N10: Realisering af handleplaner for Natura 2000 områder N12: Overdrev og frøer ved Boserup skov O3: Grydehøj i Trekroner E6: Byudvikling og bynær natur i Viby O5: Opholds-, hvile- og anløbssteder O12: Stiforløb langs Værebro Å til Gulddysse Skov E8: Kabelbane i Duarup Grusgrav/Himmelsøen E8: Klatreskov i Granly skov i Roskilde Syd O17: Attraktive Gadekær E9: Cykelrundtur ved Roskilde S18: Grønne læringsrum N14: Fugle på GIS O11: Forbinde Hedeland med sydbyen i Roskilde N16: Havørred Roskilde O14: Trampesti, opholds- og aktivitetssteder langs å N17: Levesteder for storke langs Østrup Bæk og Kildemose Å N20: Rammeprojekt for sammenhængende naturområde i kommunens nordlige del N21: Genåbning af Gedebæks-renden ved Kattinge Sø N22: Restaurering af Syvbækken nord for Viby 18

19 Sundhed Natur Oplevelser Erhverv og økonomi Generelle projekter Andre aktørers projekter Projekter S7: Roskilde Forsyning: Rekreativ sti langs Himmelev Bæk til Slæggerupvej S12: Formidling af og dialog om mulighederne for bevægelse i det grønne og blå S13: Opholds- og hvilesteder for ældre, svækkede og motionsuvante. S16: Bevægelse og rekreation i landskaberne omkring de mindre byer S17: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde N7: Naturstyrelsen: Videreudvikling af de nye Statsskove N8: Roskilde og Omegns Lystfiskerklub: Restaurering af Gedebæksrenden N9: Fugleværnsfonden: Natur og rekreation ved Gundsømagle Sø N13: Vandløbsvedligeholdelse, natur og rekreation N15: Skovrejsning ved Viby og Gadstrup O8: IS Hedeland: Markedsføring af Hedeland O10: Oplevelseshavn Roskilde O9: Etablering og skiltning af rundtur i Ramsødalen O13: Attraktiv adgang fra Trekroner til Hedeland N18: Nye vådområder O15: Shelter og oplevelser for børn i Tune Skov N19: Naturpleje og biomasse i Værebro Ådal O16: Stiforbindelser i Værebro Ådal E4: Synliggøre oplevelsesmulighederne i landskabet E7: Landbrugsvarer fra det historiske landskab i Roskilde og Lejre E10: Bedre formidling af turmuligheder på engelsk N23: Naturgenopretning af Syvmosen, Viby 19

20 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Billeder Roskilde Kommune og samarbejdspartnere. Vor Frue Vindinge Adresse By, Kultur og Miljø Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Gadstrup Viby/Dåstrup Snoldelev

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 motion og sundhed Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst 1 Kolofon

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere