Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen"

Transkript

1 Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten Myrup, Thorkild Sloth Pedersen Ingen Birgitte Guldager

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Udpegning af suppleant for medarbejderrepræsentanter Uddannelse af MED-repræsentanter Budgetopfølgning Personalesituationen Trivsel og arbejdsmiljø Sundhedspolitikken i høring Revideret rygepolitik Gensidig orientering Eventuelt Bilagsliste Underskriftsblad Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3520 Sagsid.: 13/14784 Initialer: bigu Beslutning den Dagsorden godkendt. Side 2

4 2. Udpegning af suppleant for medarbejderrepræsentanter Dok.nr.: 3589 Sagsid.: 13/13330 Initialer: bigu Sagsfremstilling På mødet den 11. oktober besluttes at der skal udpeges én suppleant for medarbejderrepræsentanter i Social og Sundheds Virksomheds-MED. Pia Maria har via mail den 22. oktober bedt medarbejderne i Social og Sundhed komme med emner til suppleant. Kathrine Biltoft Hansen fra Sundhed og Rehabiliteringsteamet er foreslået. Forvaltningens vurdering I henhold til 11, stk. 1 i Varde Kommunes lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse vælger medarbejderne i Social og suppleanter for 2 år ad gangen. Suppleanten er omfattet af reglerne om tillidsmandsbeskyttelse. Retsgrundlag Varde Kommunes lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 11, stk. 1 Anbefaling Det anbefales, AT udpegning af den foreslåede suppleant drøftes og tages til efterretning Beslutning den Taget til efterretning. Kathrine Biltoft Hansen er valgt som suppleant. Side 3

5 3. Uddannelse af MED-repræsentanter Dok.nr.: 3533 Sagsid.: 13/13330 Initialer: bigu Sagsfremstilling Der planlægges et kursus for MED-repræsentanter til afholdelse i begyndelsen af det nye år. Kurset annonceres på forsiden af intraforum. Hvorefter vi kan tilmelde os. Kirsten Myrup og Christel Zøhner er tilmeldt den lovpligtige uddannelse i arbejdsmiljø fra den 3-5 februar Retsgrundlag Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Varde Kommune Økonomi Pris for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er 1500 pr person, i alt 3000 Prisen for det andet kursus kendes endnu ikke. Høring Ingen Anbefaling Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orientering taget til efterretning. Hold øje med Intraforum og mind hinanden, inklusiv Kathrine, om tilmelding til kursus. Side 4

6 4. Budgetopfølgning Dok.nr.: 3531 Sagsid.: 10/1601 Initialer: chzo Sagsfremstilling Budgetopfølgning for Staben Social og Sundhed pr Gennemgang af Stabens budgetopfølgning indenfor rammen med udgangspunkt i vedhæftede bilag. Pr vil en passende forbrugsprocent være på ca. 83 % (10/12) Samlet set viser budgetopfølgningen på 06, 04, 05 et budget indenfor rammen på = og et forbrug pr på = dvs. en forbrugsprocent på 71% Forklaring på de enkelte konti herunder. Konto 06 (Administration) indenfor rammen På konto 06 er det korrigerede budget Forbruget er på , hvilket medfører en forbrugsprocent på 71,3 %. På konto valg til ældreråd er der ikke afsat budget og der er derfor et merforbrug. Der overføres budget svarende til forbruget ved næste budgetopfølgning. På personalekontoen er der en passende forbrugsprocent på 70,6 % På uddannelseskontoen er der et merforbrug på 87,3 %, hvilket forventes udlignet over året. Kontoen for kommunal lægefaglig udvalg har en forbrugsprocent på 82,2%, hvilken må anses som værende passende, da møderne afholdes 4 gange årligt. På konto til kontorhold er der et merforbrug på 94,6 %, som dækkes af personalekontoen. For møder, rejser og repræsentation er forbrugsprocenten på 114,3 %. Den høje forbrugsprocent skyldes blandt andet udgifter til temadag samt forplejning fra kantinen samt udgifter til togbilletter m.v. Merforbruget dækkes af overskuddet på personalekontoen. Konto til tilsyn på botilbud udlignes af opkrævninger svarende til udgifter. Forbruget på konsulentbistandskontoen overskrider budget tet, da der er betalt udgift til tilsyn på ældreområdet. Merforbruget dækkes af overførsler fra 2012 ( ) På konto til mobiltelefoner og internet er forbrugsprocenten 117,1 %, så her er et lille merforbrug, som dækkes af personalekontoen. Der er et mindreforbrug på kontoen til It-anskaffelser. Det forventede overskud på denne konto kan ligeledes dække merforbrug på andre konti. På de øvrige konti er forbruget passende. Konto 04 (Sundhedsområdet) indenfor rammen På konto 04 er det korrigerede budget Forbruget pr udgør , svarende til en forbrugsprocent på 66,6 %. Budget på konto for personale er , og forbruget udgør kr. pr Dermed bliver forbrugsprocenten på 71,1%. Her forventes et mindreforbrug. Der er pr ansat en medarbejder mere. På konto til uddannelse er der et passende forbrug på 80,1 %. På konti til mobil er forbrugsprocenten på 55,4 %. Der er et merforbrug på konto til kørselsgodtgørelse. Merforbruget dækkes af øvrige konti med overskud. Side 5

7 Der er på kontor og møder et højt forbrug. Hvilket blandt andet skyldes udgifter til Stabens temadag, togbilletter og forplejning fra kantinen. Merforbruget forventes dækket af personalekontoen. Der er et ligeledes et merforbrug på konto for utilsigtede hændelser og dette dækkes ligeledes af personalekontoen. På de øvrige konti er forbruget passende. Konto 05 (Ældreområdet) indenfor rammen På konto 05 er det korrigerede budget , og forbruget er på , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77,6 %. På denne konto forventes et overskud. Forbrugsprocenten på personalekontoen er på 78,5 %. Der er i øvrigt afsat passende budget til uddannelse og mobiltelefoner samt kontorhold og møder, rejser og repræsentation. Forvaltningens vurdering - Retsgrundlag Ingen Økonomi - Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetopf pr /13 Anbefaling Det anbefales, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning den Budgetopfølgning taget til efterretning. Side 6

8 5. Personalesituationen Dok.nr.: 3522 Sagsid.: 13/14790 Initialer: bigu Beslutning den Sanne Fribo fortsætter i afdelingen i job med løntilskud. Hun kommer til at fungere som barselsvikar for Anne/Sara. Der er ansættelsessamtaler den 28/11 vedr. barselsvikar for Sanne Schroll. Anette Filtenberg starter i afdelingen den 1/12. Hun bliver barselsvikar for Mai. Ole Aasmoe starter også i afdelingen den 1/12 - som velfærdsteknologimedarbejder. Side 7

9 6. Trivsel og arbejdsmiljø Dok.nr.: 3521 Sagsid.: 13/14788 Initialer: bigu Sagsfremstilling Christel medbringer forslag til APV-spørgsmål Hvordan går det på Titan Sundhedskonsekvensvurdering APV er, udover at være lovbestemt, et værktøj som kan sikre, at eventuelle problemer på arbejdspladsen, herunder sundhedsproblematikker, kan opdages tidligt, og der kan handles derpå. Retsgrundlag Arbejdsmiljøloven Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Det anbefales, at MED-udvalget godkender forslag til APV-spørgsmål at MED-udvalget drøfter, hvordan det går på Titan Beslutning den APV-spørgsmål godkendt. Støjniveauet er fortsat et problem, drøftes på personalemøde 26/11. Side 8

10 7. Sundhedspolitikken i høring Dok.nr.: 3536 Sagsid.: 11/921 Initialer: KIRE Sagsfremstilling Udvalget for Social og Sundhed forelægger høringsudkast af Sundhedspolitikken , som sendes i offentlig høring fra medio oktober til 15. december. Borgere, frivillige, foreninger og andre interesserede skal i denne periode være med til at sætte sit præg på politikken, hvor der både ønskes generelle kommentarer, men specielt til visionen og de syv målsætninger: mad og måltider, rygning, bevægelse, hygiejne, mental trivsel, rehabilitering og lighed i sundhed. Det er af betydning at høre borgernes holdning til selve visionen samt deres kommentarer til, hvordan den kan blive mere præcis og konkret, så den endelige vision tydeligt siger, hvordan vi arbejder fælles om sundhed i Varde Kommune. Det er samtidig vigtigt at modtage forslag til konkrete indsatser inden for de syv målsætninger, så vi i fællesskab kan omsætte sundhedspolitikken til handling. Høringsudkastet er udsendt bredt i hele kommunen, og den ligger samtidig på Varde Kommunes hjemmeside. Social og Sundhed tilbyder derudover at stille op til temamøder i fx skoler, daginstitutioner, frivillige organisationer eller på arbejdspladser, hvor vi i fællesskab kan drøfte implementeringen af sundhedspolitikken. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den offentlige høring af Sundhedspolitikken vil skabe bred borgerinddragelse, og input vil styrke sundhedspolitikken. Høringen er samtidig medvirkende til at skabe øget ejerskab og engagement fra borgernes side. Sundhedskonsekvensvurdering Sundhedspolitikken sætter rammen for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Varde Kommune, og forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt borgerne ved at fremme livskvalitet og styrke borgernes fysiske og mentale sundhed. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Økonomi I forbindelse med implementeringen af den nye sundhedspolitik blev der i budgetrunden afsat midler til at igangsætte nogle af de konkrete indsatser i strategier og handleplaner. Det er tanken, at midlerne administreres af programstyregruppen for sundhedspolitikken. På sigt skal driften af de enkelte initiativer indeholdes i den almindelige drift i de enkelte afdelinger. Side 9

11 Høring Sundhedspolitikken er sendt i offentlig høring fra medio oktober til 15. december. Bilag: 1 Åben Sundhedspolitik høringsudkast /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at der angives høringssvar på visionen samt forslag til konkrete indsatser inden for de syv målsætninger. Beslutning den Høringssvar afgives efter drøftelse på personalemøde 26/11. Side 10

12 8. Revideret rygepolitik Dok.nr.: 3590 Sagsid.: 13/13330 Initialer: bigu Sagsfremstilling På baggrund af tilbagemeldinger fra MED-udvalgene, har en arbejdsgruppe under HovedMED-udvalget udarbejdet et forslag til en revideret rygepolitik. Forslaget indeholder ikke begrebet røgfri arbejdstid`, men et sundhedsmæssigt begrundet ønske om en ansvarlighedskultur, der ikke ønsker at støtte en rygekultur, eller bakke op om passiv rygning. Sundhedskonsekvensvurdering Det er dokumenteret, at rygning øger risikoen for en række sygdomme, så som kræft, hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde, kronisk obstruktiv lungesygdom og øjensygdomme. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Rygepolitikken blev behandlet på Hoved MED-udvalget d. 24. oktober, og sendes herefter i høring i de lokale MED-udvalg. Høringsperioden er fra 1. november til 6. januar 2014 Bilag: 1 Åben Forslag til revideret rygepolitik /13 Anbefaling Det anbefales, at MED-udvalget drøfter forslaget og beslutter, hvordan en høring skal foregå i afdelingen. Beslutning den Fokus på de steder, hvor der må ryges. Glædeligt, at E-cigaretter er inddraget. Høringssvar afgives efter drøftelse på personalemøde 26/11. Side 11

13 9. Gensidig orientering Dok.nr.: 3523 Sagsid.: 13/14786 Initialer: bigu Sagsfremstilling Orientering v/formanden Orientering v/næstformanden Gensidig orientering Beslutning den Orientering v/formanden Kirsten orienterer om, at vi skal være opmærksomme på, at man betaler for to IT-licenser, hvis man har både en stationær PC og en bærbar PC. Og det er ikke billigt! Fremover vil man måske i højere grad gå over til udelukkende bærbare PC er. Orientering v/næstformanden - Gensidig orientering - Side 12

14 10. Eventuelt Dok.nr.: 3524 Sagsid.: 13/14791 Initialer: bigu Beslutning den Intet Side 13

15 Bilagsliste 4. Budgetopfølgning Budgetopf pr (157323/13) 7. Sundhedspolitikken i høring 1. Sundhedspolitik høringsudkast (146047/13) 8. Revideret rygepolitik 1. Forslag til revideret rygepolitik (162605/13) Side 14

16 Underskriftsblad Christel Zøhner Pia Maria Nielsen Sanne Schroll Kirsten Myrup Thorkild Sloth Pedersen Side 15

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Hoved MED-udvalg

Åben Dagsorden. til. Hoved MED-udvalg Åben Dagsorden til Hoved MED-udvalg Mødedato: Torsdag den 5. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Ulla Rosendahl, Johannes Madsen, Else Matthiesen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. november 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere