AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE"

Transkript

1 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

2 Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads, der giver mulighed for både indflydelse og kvalitativ opgaveløsning. Kendetegnende for attraktive arbejdspladser er bl.a. dialog, samarbejde, medindflydelse og medbestemmelse. Denne MED-aftale skal medvirke til at skabe samspil og gensidig dialog mellem ledere og medarbejdere, så medarbejdernes erfaring fra dagligdagen indgår i beslutningsgrundlag. Den skal også medvirke til at fremme arbejdsglæde og skabe gode og udviklende arbejdsforhold, som sikre faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering. Derfor samarbejder vi, og vi gør det i god tid, så reel medindflydelse og medbestemmelse opleves. Vi lytter til hinandens synspunkter, og vi fører dialog. Vi har gensidig tillid til hinandens gode intentioner, uanset om vi er enige eller uenige. Vi påskønner og respekterer hinandens indsatser, og bidrager i MED-samarbejdet med det faste udgangspunkt, at MED-aftalen skal understøtte både ledere og medarbejdere i vores fælles bestræbelser på at levere kvalitet og effektivitet i kommunens serviceydelser til de borgere og brugere, vi er til for. Den gode arbejdsplads er fundamentet for den gode service. Udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune er, at rammeaftalen er minimumsbestemmelser. Kendetegnet skal være udvidet medindflydelse og medbestemmelse. Poul Arne Nielsen Borgmester Side 2

3 Indhold Aftalens formål... 4 Område... 4 Kompetence... 5 Information og drøftelse... 5 Informationspligten skal tage højde for følgende hensyn... 6 Gensidig informationspligt... 6 Retningslinjer... 6 Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet... 7 Medindflydelse og medbestemmelse... 8 Fællesbestemmelser for MED-udvalg... 8 Hovedudvalget... 8 Hovedudvalgets opgaver og struktur... 9 Hovedudvalgets sammensætning Områdeudvalg Områdeudvalgets opgaver og struktur Områdeudvalgets sammensætning ets opgaver og struktur ets sammensætning Organisering af MED på arbejdspladser uden lokaludvalg Vilkår for Medarbejderrepræsentanter Kompensation til arbejdspladsen Ændring Opsigelse Bilag Forretningsorden for MED-udvalg/personalemøder med MED-status Bilag Aktuelt organisationsdiagram Bilag Aktuel oversigt over MED-organisation Bilag Årshjul Bilag Årsrapport Arbejdsmiljø Side 3

4 Aftalens formål Aftalen skal skabe grundlag for et godt og udviklende samarbejde mellem ledere og medarbejdere og styrke medindflydelse og medbestemmelse. Aftalen skal derfor sikre: At alle medarbejdere i Stevns Kommune har reel medbestemmelse og medindflydelse på deres arbejdsforhold. At beslutningsprocesser gennemføres i et samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. At den forebyggende og afhjælpende indsats på sikkerheds- og sundhedsarbejdet styrkes og effektiviseres med henblik på at skabe og udvikle et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. at medarbejdernes faglige og personlige viden inddrages i udarbejdelsen af beslutningsgrundlag på alle beslutningsniveauer i Stevns Kommune. Medbestemmelse er: Når ledelse og medarbejdere sammen træffer fælles beslutning, på baggrund af en drøftelse. Medindflydelse er: Når ledelsen beslutter på baggrund af en drøftelse med medarbejderne. Medarbejderne har fået mulighed for, at påvirke ledelsens beslutningsgrundlag med input og kommentarer, og på den måde sætte præg på beslutningen. Medindflydelse og medbestemmelse, er en forudsætning for engagement i arbejdet. Engagementet er kimen til en konstant kvalitativ udvikling af de ydelser, som medarbejderne er producenter af i deres bestræbelser for, at opnå den bedst mulige service overfor borgere. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er et andet vigtigt element i, at tilvejebringe engagement og kvalitet i og opgaveløsning. Denne aftale lægger arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderindflydelsen sammen. Med placeringen af arbejdsmiljøudvalgets opgaver i hovedudvalget sikres en mere enkel og gennemskuelig samarbejds- og arbejdsmiljøstruktur, hvor alle overordnede personalemæssige forhold er samlet i samme udvalg. Placering af begge funktioner i samme udvalg skaber øget mulighed for at betragte organisationen som helhed, og sikrer samtidig en mere effektiv og hensigtsmæssig løsning af opgaverne. Dette vil være til gavn for samarbejdet og den samlede arbejdsmiljøindsats. I samarbejdet er det legitimt, at der er interesser, som er fælles og andre, som er relateret til den ene part i samarbejdet. Dette betyder ikke, at samarbejdet ikke kan fungere, men det sikrer, at alle synspunkter indgår i samarbejdet. Legitimiteten af interesseforskellene tager blandt andet sit udgangspunkt i det besluttede ledelsesgrundlag. Område Aftalen gælder for alle ansatte i Stevns Kommune, herunder selvejende dag- og døgninstitutioner, som har indgået driftsoverenskomst med Stevns Kommune. Side 4

5 Kompetence Rammeaftalen 5 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Kendetegnende for medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune skal være, at der anvendes ledelsesformer, som indebærer størst mulig delegation af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere. Information og drøftelse Rammeaftalen 7 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at der gives mulighed for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen at: 1. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation. 2. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen, samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. 3. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Beslutninger iht. punkt 3, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MEDudvalget. For det tilfælde at beslutninger iht. punkt 3 indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Side 5

6 Informationspligten skal tage højde for følgende hensyn Information skal gives i god tid. Medarbejderrepræsentanter eller medarbejdere skal have en reel mulighed for at forholde sig til informationen. Der skal derfor være tid til at analysere, drøfte og undersøge evt. konsekvenser. Information skal indeholde alle relevante oplysninger og faktiske omstændigheder, som er af betydning. Hvis der er tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse i medarbejderrepræsentanternes bagland bør information suppleres med skriftligt materiale. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen, skal stå i rimeligt forhold til sagens omfang og karakter. Jo mere omfattende, kompliceret eller indgribende en sag er, jo større er kravet til information. Drøftelser skal også foregå på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ved omfattende, komplicerede eller indgribende sager kan det være hensigtsmæssigt at aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til forberedelse. Gensidig informationspligt Rammeaftalens 6 Der er en gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Det forudsættes også, at ledere og medarbejdere holder sig orienteret og selv søger information. Retningslinjer Rammeaftalens 8 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og enighed søges opnået. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget, er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvordan man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Retningslinjer, som er aftalt i henhold til 8, stk. 3 og i henhold til bestemmelserne i bilag 2, punkt A, C, D, E, G og I gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Retningslinjer er regler og procedurer, som er besluttet i et MED udvalg. Der kan aftales retningslinjer på alle niveauer og er gældende på det aftalte niveau og nedad i organisationen. Side 6

7 Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet Det er overordnet hensigten, at det lokale arbejde med sikkerheds- og sundhedsarbejdet (arbejdsmiljø) herunder trivsel skal være forebyggende i modsætning til hændelsesorienteret. Hovedudvalget, områdeudvalgene og lokaleudvalgene samt arbejdspladser uden MED udvalg er alle forpligtet til at arbejde med arbejdsmiljø. De selvejende institutioner, som er omfattet af aftalen indgår i områdeudvalgenes arbejde i fuldt omfang. Det juridiske ansvar for arbejdet med sikkerhed og sundhed er ufravigeligt placeret i bestyrelserne for de selvejende institutioner iht. rammeaftalens bilag 10. Direktionen udpeger en ledelsesrepræsentant, der har det overordnede ansvar for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel. HR-chefen er udpeget til at varetage opgaven. Arbejdsmiljøindsatsen skal tage udgangspunkt og prioriteres i forhold til Stevns Kommunes arbejdsmiljøpolitik, der anviser målsætninger og forslag til handlinger. Arbejdsmiljøloven 6 d Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne. En gang årligt foretager arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Drøftelsen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovens bestemmelser. Arbejdsmiljødrøftelsen foretages i Hovedudvalget på baggrund af Årsrapport Arbejdsmiljø. Rapporten udarbejdes af Velfærdskonsulenten på baggrund af de hændelser og aktiviteter, der er foregået indenfor arbejdsmiljøområdet året forud for rapporten. Krav til indhold af årsrapporten fremgår af bilag 7. Når Hovedudvalget har godkendt årsrapporten, sendes rapporten til områdeudvalgene. Områdeudvalgene foretager en drøftelse af områdets arbejdsmiljø med udgangspunkt i årsrapporten og de aktuelle opgaver og problemstillinger indenfor det pågældende område. Der skal foregå en drøftelse efter samme model i de respektive lokaludvalg på området eller på p- møder med MED status hvor der ikke er lokaludvalg. Drøftelsen tager udgangspunkt i de helt lokale forhold på det pågældende område. På baggrund af Årsrapport Arbejdsmiljø drøfter Hovedudvalget en gang årligt arbejdsmiljøindsatsen med Økonomiudvalget. Hovedudvalget holdes orienteret om arbejdsmiljøorganisationen. Orienteringen omfatter en fortegnelse over valgte arbejdsmiljørepræsentanter. HR ajourfører organisationsplanen, som er tilgængelig på intranettet. Hovedudvalget skal til enhver tid understøtte og sikre, at der er de fornødne værktøjer og at information er til rådighed for arbejdsmiljøorganisationen til varetagelse af arbejdspladsvurdering (APV), anmeldelse af arbejdsskader, håndtering af påbud udstedt af Arbejdstilsynet AT mv. Arbejdet sikres i samarbejde med Velfærdskonsulenten. Hovedudvalget skal endvidere sikre, at overordnet lovgivning i relation til diverse besluttede direktiver fra EU samt bekendtgørelser og love på arbejdsmiljøområdet bliver implementeret i Stevns Kommune. Der afholdes to årlige temadage for hele arbejdsmiljøorganisationen, hvor alle medlemmer af Hoved MED deltager. Side 7

8 Medindflydelse og medbestemmelse Fællesbestemmelser for MED-udvalg Rammeaftalens 4 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune sikres gennem udvalg og udøves gennem 3 niveauer. Hovedudvalg, Områdeudvalg og lokaludvalg/personalemøder. Oversigt over udvalg findes i Bilag 3. Antallet af lokaludvalg skal til en hver tid afspejle det reelle behov. Strukturen er hermed dynamisk og kan ændres. Oversigt over lokaludvalg fremgår af bilag 4. Strukturen for lokaludvalg kan tilpasses efter godkendelse i Hovedudvalget. Den øverste leder er formand for udvalget. Er der flere ligestillede ledere i et områdeudvalg, udpeger lederne en formand. Næstformanden i et udvalg vælges af og blandt medarbejdersidens medlemmer. Udvalgene sikrer introduktion af nye medlemmer i udvalget. Alle medlemmer af Hoved-/Område- og samt suppleanter skal gennemføre den fulde MED-uddannelse. Velfærdskonsulenten afklarer udvalgenes behov for uddannelse. Udvalgenes mødevirksomhed fremgår af forretningsordenen, som er vedlagt som bilag 1. MED-udvalgene kan indkalde sagkyndige fra Stevns Kommune ved behandling af et eller flere punkter på dagordenen såfremt en af parterne ønsker det. Parterne kan ved enighed indkalde sagkyndige, som ikke er ansat i Stevns Kommune. Antallet af medarbejderrepræsentanter kan ikke være mindre, end antallet af arbejdsgiverrepræsentanter. Det skal sikres, at der er arbejdsmiljørepræsentanter i alle udvalg. Medlemmer, suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter vælges for 2 år ad gangen. Ledelsen er ansvarlig for sekretærfunktionen hvis ikke andet er aftalt. Hovedudvalget Rammeaftalens 4 Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele kommunen, medmindre andet aftales. Side 8

9 Hovedudvalgets opgaver og struktur Rammeaftalens 9 Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler og overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til lokale repræsentanter. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen. 2. At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. 3. At fortolke aftalte retningslinjer. 4. At fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. At indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter Hovedudvalget har desuden obligatoriske opgaver, som fremgår af bilag XX Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Hovedudvalget skal hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokal parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Hovedudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af overordnede personalepolitikker i Stevns Kommune. Hovedudvalget nedsætter udvalg til udarbejdelse af personalepolitikker. Udvalget arbejder ud fra et kommissorium, som er besluttet i Hovedudvalget. I Stevns Kommune mødes Hovedudvalget 2 gange om året med Økonomiudvalget. Ud over drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, kan emner med karakter af visioner, nye tiltag eller omstillinger drøftes. Personalepolitiske problemstillinger kan også tages op. Hovedudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg samt permanente underudvalg. Hovedudvalget kan, ved enighed, oprette eller nedlægge område-/lokaludvalg og personalemøder med MED-status. Hovedudvalget kan, ved enighed, efter begrundet ansøgning fra område-/lokaludvalg/ personalemøde med MED-status give tilladelse til at forøge antallet af medarbejderrepræsentanter i lokaludvalget. Hovedudvalget kan ved enighed, ændre arbejdsmiljøorganisationen under hensyntagen til arbejdsmiljølovgivningen. Ved ansættelse af Velfærdskonsulent skal en repræsentant fra Hovedudvalget indgå i ansættelsesudvalget. Alle medlemmer af Hovedudvalget gennemgår den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Side 9

10 Hovedudvalget holdes orienteret om medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gennemfører arbejdsmiljøuddannelsen indenfor de af lovgivningens fastsatte tidsfrister. Hovedudvalget evaluerer den samlede uddannelsesindsats for arbejdsmiljø og MED 1 gang årligt. Hovedudvalgets sammensætning Hovedudvalget består af kommunaldirektør, 3 ledelsesrepræsentanter, HR-chef, 10 medarbejder-repræsentanter samt Velfærdskonsulent. 7 medarbejderrepræsentanter udpeges af de tre hovedorganisationer blandt tillidsrepræsentanter, og fordeles med 3 fra OAO-området, 3 fra FTF-omårdet og 1 fra AC-området. De 3 sidste medarbejderrepræsentanter vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Der vælges en suppleant for hver af de tre hovedorganisationer samt 1 suppleant for arbejdsmiljørepræsentanterne. Kommunaldirektøren er formand for udvalget. HR er ansvarlig for sekretærfunktionen. Områdeudvalg Områdeudvalgene virker koordinerende for medindflydelse og medbestemmelse, arbejdsmiljø- og trivsels- og sundhedsarbejdet på det givne område. Områdeudvalgets opgaver og struktur Områdeudvalg kan oprettes, når der under et ledelsesområde findes flere MED-udvalg. Områdeudvalget fungerer som fællesudvalg for MED-udvalgene inden for ledelsesområdet. Områdeudvalgene har i samarbejde med de MED-udvalg, som henhører under området som opgave, at sikre MED-udvalgenes medindflydelse og medbestemmelse i overensstemmelse med de af hovedudvalget fastsatte procedurer og retningslinjer. Områdeudvalg igangsætter valg til lokaludvalgene. Områdeudvalget beslutter metode til opgaveroversigt. Områdeudvalgets sammensætning Størrelsen af områdeudvalgene sammensættes efter en konkret vurdering og fastsættes endeligt af Hovedudvalget. Størrelsen skal afspejle antallet af hovedorganisationer og personalesammensætning indenfor områdeudvalgets ressort. Medarbejderrepræsentanter vælges blandt tillidsrepræsentanter i lokaludvalgene eller p-møder med MED-status. Der vælges mindst to arbejdsmiljørepræsentanter. Er der valgt medarbejderrepræsentanter til et udvalg, som ikke er tillidsrepræsentant og opstår muligheden for at besætte pladserne med valgte tillidsrepræsentanter, overgår repræsentationen i udvalget til den valgte repræsentant. Der vælges èn suppleant for henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Side 10

11 Definition på arbejdssted Et arbejdssted er en afdeling/institution, hvor lederen har den fulde ledelseskompetence. Lederen skal have selvstændig ledelsesret, selvstændigt budgetansvar og beslutningskompetencen på ansættelser og indstillingsret til afskedigelser. En undtagelse er afdelinger på Rådhusene, som betragtes som et arbejdssted. Der kan oprettes lokaludvalg på arbejdssteder hvor det findes hensigtsmæssigt. Kan der ikke opnås enighed om medindflydelse og medbestemmelse skal udøves gennem lokaludvalg eller p-møder med MED-status, oprettes der lokaludvalg på arbejdssteder med mere end 20 medarbejdere. ene sikrer det løbende, formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og sikre arbejdsmiljø- og trivsels- og sundhedsarbejdet. ets opgaver og struktur et planlægger og koordinerer trivsels- og sundhedsarbejdet indenfor de(t) arbejdsplads(er), som udvalget dækker. De selvejende institutioner, der er omfattet af aftalen indgår i lokaludvalgenes arbejde med sikkerhed og sundhed i fuldt omfang, men ansvaret for arbejdet med sikkerhed og sundhed er ufravigeligt placeret i bestyrelserne for de selvejende institutioner. et beslutter metode til opgaveroversigt. ets sammensætning ene størrelse fastsættes efter aftale med forvaltningschefen for området. Medarbejderrepræsentanter vælges blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. På arbejdssteder med flere matrikler, skal der vælges en repræsentant for hver matrikel. Såfremt et lokaludvalg rummer mere end en arbejdsmiljøgruppe, skal der vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Er der valgt medarbejderrepræsentanter til et udvalg, som ikke er tillidsrepræsentant og opstår muligheden for at besætte pladserne med valgte tillidsrepræsentanter, overgår repræsentationen i udvalget til den valgte repræsentant. Der vælges èn suppleant for henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Organisering af MED på arbejdspladser uden lokaludvalg På arbejdspladser uden lokaludvalg, udøves medindflydelse og medbestemmelse på personalemøder. Personalemøder planlægges med faste mødedage/-tider, afpasset efter forholdene på arbejdsstedet. Personalemøder følger bilag 1 Forretningsorden for MED-udvalg/personalemøder med MED-status. Side 11

12 Der skal være en dagsorden til møderne, som skal være kendt af medarbejderne i god tid inden mødet. Alle medarbejdere deltager i personalemøderne. Øverst ansvarlig leder er formand for mødet. Tillidsrepræsentant er næstformand. Er der flere tillidsrepræsentanter på arbejdsstedet vælges næstformand blandt disse. På arbejdssteder uden tillidsrepræsentant vælges næstformanden blandt medarbejderne. Der skrives beslutningsreferat af mødet. Referatet skal være tilgængeligt for alle medarbejdere, og referatet gøres efterfølgende tilgængeligt for alle relevante parter. Vilkår for Medarbejderrepræsentanter Rammeaftalens 14 Varetagelsen er hvervet som medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab. Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelig tid til varetagelsen af deres hverv. Medarbejderrepræsentanter er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, der er valgt eller udpeget som repræsentant i et MED udvalg. Der skal være mulighed for at afholde formøder (omfanget af formøderne aftales i det enkelte udvalg). Der gives mulighed for repræsentanter i Hovedudvalget til at afvikle møder med de faglige organisationer/medarbejderrepræsentanter, som ikke er repræsenteret i Hovedudvalget. Vurdering af, hvad der er nødvendig og tilstrækkelig tid til varetagelse af medarbejderrepræsentantens opgaver, tager udgangspunkt i de konkrete forhold på arbejdspladsen, og i en konkret vurdering af omfanget af funktionen som medarbejderrepræsentant. I vurderingen kan indgå: Muligheden for at udføre både sit hverv og sit arbejde i arbejdstiden Den geografiske placering af de kolleger, som medarbejderrepræsentanten repræsenterer Omfanget af medarbejderrepræsentantens opgaver - f.eks. antal personer den pågældende repræsenterer Placering af egen arbejdstid samt placering af arbejdstiden for de kolleger, som medarbejderrepræsentanten repræsenterer Mødevirksomhedens omfang Medarbejderrepræsentanter har ret til nødvendig og tilstrækkelig tid til opgaven. Tidsanvendelsen fastlægges ved en årlig drøftelse mellem medarbejderrepræsentant og leder. Lederen tager initiativ til drøftelsen. Første drøftelse finder sted i umiddelbar tilknytning til nyvalg. Hvis en medarbejderrepræsentant repræsenterer personale på flere enheder, f.eks. geografisk adskilte enheder, skal ledelsen koordinere sikringen af den fornødne tid til varetagelse af medarbejderhvervet. Medarbejderrepræsentanter skal sikres uddannelse/opkvalificering i forhold til større ændringer i kommunen. Medarbejderrepræsentanter skal sikres uddannelse/opkvalificering i forhold til egen opgaveløsning, herunder uddannelse i anvendelse af PC. Side 12

13 Der skal samtidig med varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentant være mulighed for opkvalificering af kompetencerne på såvel opgaver i MED regi som i det arbejde, hvorved medarbejderrepræsentanten har sit daglige virke. Medarbejderrepræsentanter skal have adgang til PC med adgang til inter- og intranet. Kompensation til arbejdspladsen Kompensation til arbejdspladsen for udøvelse af hverv, som dækker bredere end medarbejderrepræsentantens egen arbejdsplads besluttes politisk. Der træffes årligt politisk beslutning, i hvilket omfang der kan ydes kompensation, jf. vilkår for Retningslinjer for den centrale vikarpulje. Ændring Hvis en af parterne ønsker aftalen ændret, skal forslag til ændring fremsættes skriftligt til Hovedudvalget. De centrale parter udpeger repræsentanter til forhandlingerne om de foreslåede ændringer. Når aftalen er indgået, sendes kopi til de centrale parter til orientering. Opsigelse Rammeaftalens 3 Aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Det skal fremgå af den lokale aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljøorganisationen. Ved opsigelse er nærværende aftale fortsat gældende, indtil der opnås enighed om, at den ændres eller bortfalder. Ved bortfald overgår Stevns Kommune til bestemmelserne i aftale for tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. Denne aftale træder i kraft den 1. september Denne aftale skal evalueres af parterne efter 2 års ikrafttræden. Hovedudvalget er ansvarlig for igangsættelsen af evalueringen. Side 13

14 Underskriftblad Aftalt i Forhandlingsorganet for Stevns Kommune, den 4. september 2012 Ledelses-repræsentanter: Per Røner, Kommunaldirektør Allan Corfitsen, HR-chef Medarbejder-repræsentanter: Jens Christian Lund, Socialrådgiverforeningen ( FTF) Jens Peter Ørregaard, BUPL (FTF) Peter Bilde, DLF (FTF) Lisbeth Schou, SL (OAO) Jonna Slott, FOA (OAO) Monica De Las Mercedes, 3F (OAO) Bende Bock, HK (OAO) Peter Bjerre, AC Aftalen er godkendt i ØU den 29. august 2012 Side 14

15 Bilag 1 Forretningsorden for MED-udvalg/personalemøder med MED-status Mødevirksomhed MED-udvalget fastlægger selv sin mødeaktivitet, dog skal der mindst afholdes 1 møde i hvert kvartal. Medarbejderrepræsentanterne har den fornødne tid til forberedelse og til afholdelse af formøde. Mødeindkaldelse Der indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Det anbefales, at der planlægges mødedatoer for et år af gangen. Dagsorden Sager, som ønskes behandlet skal være formand eller næstformand i hænde senest 2 uger før mødeafholdelse. Formand og næstformand udarbejder dagsorden. Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest en uge før mødet. Dagsordenen offentliggøres samtidigt på intranettet. Det skal fremgå af dagsordenen, om den enkelte sag er til orientering, til drøftelse eller til beslutning. Relevante bilag vedlægges dagsordenen. Som fast punkt på dagsordenen til ordinære møder er der Orientering fra arbejdsmiljøområdet. Formand, næstformand eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne kan indkalde til ekstraordinære møder. Er der arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som ikke kan afvente et kommende møde, kan arbejdsmiljørepræsentanter i et MED-udvalg anmode om et ekstraordinært møde. De nævnte frister kan i særlige tilfælde fraviges, ligesom de kan fraviges, hvis der enighed herom i udvalget. Møderne placeres fortrinsvis i tidsrummet fra kl til Referat Der føres protokol over MED-udvalgs møder. Beslutninger, afvigende standpunkter samt eventuelt de væsentligste argumenter fra drøftelserne skal fremgå af protokollen. Referat godkendes af formand og næstformand inden det udsendes og offentliggøres. Referater sendes til medlemmer og offentliggøres på Kridthuset. Referatet forelægges til endelig godkendelse på næste møde. Er der sager, som skal videreføres til andre udvalg, er det sekretærens opgave at videreføre sagen. Beslutninger Beslutninger træffes normalt til møder. Formand og næstformand kan dog sammen handle på MED-udvalgets vegne udenfor møder, når der er tale om uopsættelige sager, hvis afgørelse der ikke er tvivl om. Efterfølgende skal sagen forelægges udvalget. Det er sekretærens opgave, at sørge for tilbagemelding i sager, hvor beslutningen skal meldes tilbage til et andet udvalg. Økonomi. Omkostninger afholdes af Stevns Kommune. Møder afholdes fortrinsvis i arbejdstiden og der oppebæres herunder sædvanlig løn. Der kan ydes befordringsgodtgørelse efter reglerne i Mødeuddannelses- og kursusaktiviteter samt andre arrangementer. Side 15

16 Bilag 2 Aktuelt organisationsdiagram Administrativ organisation Side 16

17 Bilag 3 Aktuel oversigt over MED-organisation Hovedudvalg Områdeudvalg Administration Områdeudvalg Skole & Institution Områdeudvalg Social,Sundhed & ældre Områdeudvalg Teknik & Miljø P-møde Haarlevhallen 1 AMG P-møde Stevnsbadet & Stevnshallen P-møde Bibliotekerne 1 AMG Store-Heddinge skole 3 AMG Strøbyskolen 5 AMG Hotherskolen 4 AMG P-møde Tandplejen 1 AMG Serviceafsnit 2 AMG Aktivitet & Træning 1 AMG Materielgården 1 AMG P-møde Stevns Brandvæsen 1 AMG P-møde Rengørings- og pedelkorps 2 AMG P-møde Birkehøj Rådhus (deler AMG med myndighedsafsnit)p - P-møde Job Aktiv 1 AMG Magnoliegården 2 AMG Børneområde Store-Heddinge 6 AMG Døgnplejen samt handicap og psykiatri 10 AMG P-møde Myndighedsafsnit 1 AMG P-møder Store-Heddinge Rådhus Arbejdsmarked Børneområde Nordstevns 5 AMG Borgerservice 2 AMG P-møder Børneområde Hårlev/Hellested 4 AMG Hårlev Rådhus Økonomi, HR & IT Skole & inst. Tek. & Miljø Familieafd. Børneområde Rødvig 1 AMG Sekretariat, kommunikation & udvikling 2 AMG Ungdomsskolen 5 AMG AMG = Arbejdsmiljøgruppe Side 17

18 Bilag 4 Årshjul Toårig oversigt over møder og opgaver i Hovedudvalget År februar april juni september november 2012 År 2013 Februar 2013 April 2013 Juni 2013 September 2013 November 2013 Aftalte opgaver: Opgaver, som ikke er indeholdt i oversigten: Side 18

19 Obligatoriske opgaver iht. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse : Aftalehjemmel Beskrivelse af opgaven Status Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 8 stk. 3 Aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, 2. og større rationaliserings- og omstillingsprojekter 3. kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. 9 stk. 5 Som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføres der hvert andet år (eller anden aftalt periode) en strategisk drøftelse af hvilke indsatsområder og opgaver, som er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. 9 stk. 6 Der fastlægges en strategiplan på baggrund af den strategiske drøftelse. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 3 stk. 2 4 stk stk Rammeaftale om socialt kapitel, 3 Aftale om kompetenceudvikling, 4, stk. 2 Protokollat om bidrag til AKUT-fonden Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger. Aftale af retningslinjer for sundhed. I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde. Aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler Sikring af, at der aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Sikring af, at der aftales retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen, dvs. drøfte og fastlægge i hvilket omfang retningslinjer skal fastsættes lokalt af det enkelte MED-udvalg eller centralt af hovedudvalget samt overvågning og revidering af de vedtagne retningslinjer for at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår. Aftale retningslinje for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige samt en drøftelse med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og at sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted. Regelmæssig evaluering af anvendelsen af MUS i kommunen. Anvendelse af de lokalt afsatte AKUTforsøgsmidler sker efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og ledelse i hovedudvalget. Side 19

20 Bilag 5 Årsrapport Arbejdsmiljø Årsrapport Arbejdsmiljø udarbejdes en gang årligt med baggrund i årets aktiviteter og aktuelle hændelser indenfor arbejdsmiljøområdet. Rapporten vil danne grundlag for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hoved MED og de 4 Område MED indenfor Administration, Skole & Instit u- tion, Sundhed og Teknik & Miljø. Minimumskravet til indholdet af årsrapporten fremgår af nedenstående 11 punkter. 1. Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 2. Møder i MED organisationen 3. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 4. Temadage om arbejdsmiljø 5. Arbejdspladsvurdering APV 6. Anmeldte arbejdsskader 7. Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT a. Oversigt over Arbejdstilsynets besøg b. Vejledninger c. Påbud 8. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse - iht. AT-vejledning F.3.3. pkt Information om arbejdsmiljø i Stevns Kommune 10. Indsatsområder året bagudrettet 11. Indsatsområder året fremadrettet Bilagsliste til årsrapport Bilag 1: Oversigt over arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune pr. 1.januar 20XX Bilag 2: Oversigt over arbejdsskadeanmeldelser i Stevns Kommune 20XX Side 20

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur.

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende, er der stadig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. januar 2014

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. januar 2014 MED-aftale Kalundborg Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Udgiver: Kalundborg Kommune HP & Personale Sats/layout/tryk: ReklameService Erik Johnsen Oplag: 1000 stk. Januar 2014 Indhold Side 4 Indledning

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Analyse af lokale MED-aftaler

Analyse af lokale MED-aftaler Analyse af lokale MED-aftaler KL og KTO/Sundhedskartellet /September 2007 1 Indledning...3 Metode...4 Undersøgelsens resultater...5 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v...7 1. Område... 7 2. Formål...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere