CVR-nr Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013"

Transkript

1 CVR-nr Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Program... 4 Konklusion... 4 Tilbuddets udviklingsområder... 4 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation... 5 Personfølsomme oplysninger... 5 Klager... 6 Brugerindflydelse... 6 Forhold vedrørende den faglige indsats... 7 Handleplaner/Behandlingsplaner... 7 Magtanvendelser... 7 Medicin... 8 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 9 Egnethed... 9 Standard... 9 Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Nye medarbejdere Andet af 12

3 Formalia Dette tilsyn er gennemført på Værkstedet Søndervang, Stenager 9, 6400 Sønderborg den af eksterne konsulenter Vivian Elkjær og Camilla Rask. Ledelsesrepræsentanter Afdelingsleder Søren Kirkegaard Knudsen Medarbejderrepræsentanter Pædagog og radiomekaniker, arbejdsmiljørepræsentant Pædagog, tillidsrepræsentant Brugerrepræsentanter Tre brugere, hvor en er formand for brugerrådet og de øvrige to brugere er bestyrelsesmedlemmer Indledning Søndervang er et aktivitets- og beskæftigelsestilbud jf. Lov om Social Service (SEL) 103 og 104. Målgruppen er voksne personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppens udfordringer er blandt andet kendetegnet ved udviklingshæmning og senhjerneskade. Nogle borgere har tillige psykiatriske diagnoser og autismespektrum lidelser. Sønderborg kommune har fire værksteder, som udgør aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet for voksne handicappede borgere. Værkstederne ledes af en områdeleder og omfatter Værkstedet Søndervang, Alssundværkstedet, Naturværkstedet og Værkstedet Østerlund. Pr. 1.maj 2013 er værkstedet Præstegården i Gråsten blevet nedlagt og medarbejdere og brugere er blevet en del af Værkstedet Søndervang. Organisatorisk er Værkstedet Søndervang bygget omkring et værksted med to produktionsgrupper, henholdsvis Produktion (Træværksted og brændeproduktion, glasværksted og montage) og Kreativ (daghjem/dagcenter, dagligstue- for ældre samt demente, unge og specialtilbud). Værkstedet er normeret til 56 pladser. Aktuelt er der to fulde pladser i overbelægning. Pr. 1. maj, hvor brugere fra Værkstedet Præstegården er blevet overført, er der blevet tilført yderligere 16 brugere. Værkstedet Præstegården var normeret til 15 pladser. I belægningsoversigt pr. 1. april 2013 var der tilknyttet 74, 5 borgere, hvoraf ca. en tredjedel er visiteret til et værkstedstilbud, jf. SEL 103, og to tredjedel visiteret til et samværstilbud, jf. SEL 104. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har tilbuddet fremsendt forberedende materiale bestående af oversigt over magtanvendelser for 2012, medarbejderoversigt, to eksempler på to beboer handleplaner, sygefraværs statistik, lokal medicininstruks, vejledning til registrering og indberetning af magtanvendelser, ud- 3 af 12

4 skrift fra tilbudsportal samt retningslinjer vedrørende anmeldelse af voldelige hændelser. Herudover har tilsynet forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. Tilsynsbesøget er gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. I tilsynet er der lagt vægt på kontrol og brugerrelaterede forhold. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenterne en rundvisning på tilbuddet. Undervejs hilste konsulenterne på de tilstedeværende og fik fremvist værksteds- og samværsfaciliteterne. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig i grupper, dog deltog en medarbejder under interviewet med brugerrepræsentanterne. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Det er tilsynets overordnede konklusion, at der på Søndervang er fokus på at give borgerne et varieret beskæftigelses- og samværstilbud, som tilrettelægges i overensstemmelse med borgernes nedsatte fysiske og psykosociale funktionsniveau. Tilgangen til borgerne er anerkendende og anvendelsen af magt er minimal. De fysiske rammer søges tilpasset målgruppens forskellige behov og interesseområder. Den brugeroplevede kvalitet understøttes af en stabil og tværfaglig medarbejdergruppe, der prioriterer daglig intern koordination og inddragelse af borgere til gavn for borgernes trivsel og kvaliteten i opgaveløsningen. Det er tilsynets vurdering, at der et relevant fokus på tilrettelæggelse og organiseringen af en bred vifte af beskæftigelses- og samværsmuligheder, som samtidig søger at afspejle værkstedet Søndervangs værdi; Livskvalitet gennem relationer. Ledelsen og medarbejdere gør en indsats for løbende at understøtte udvikling og vedligeholdelse af borgernes færdigheder og borgerens ret til at øve indflydelse på egen hverdag gennem facilitering af demokratiske processer i brugerråd og ved fællesmøder. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor Skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Tilsynet finder, at myndighedens overordnede handleplan jf. SEL 141 skal efterspørges systematisk på borgere, som modtager et beskæftigelses / samværstilbud. Dette med henvisning til varetagelsen af beboernes retssikkerhed og dokumentation af samtykke. 4 af 12

5 Tilsynet opfordrer værkstedet Søndervang til at arbejde systematisk med deres dokumentationskultur, både i forhold til den interne brugerrettede dokumentation og i forhold til dokumentation overfor eksterne samarbejdspartnere. En konsekvent anvendelse af delhandleplaner vil både bidrage til en systematisk kortlægning af indsatsniveauet og det psykosociale funktionsniveau for den enkelte bruger og hele brugergruppen i øvrigt, ligesom delhandleplanen vil understøtte en koordineret tilgang til borgeren ved at fungere som et dynamisk og styrende redskab for praksis. Tilsynet anbefaler i forbindelse med introduktion af nye medarbejdere, at de kvitterer for at have læst regelgrundlaget for magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt gældende medicininstruks både lokalt for værkstedet Søndervang og for Sønderborg kommune. Oplysninger på Tilbudsportalen er ikke overensstemmelse med de faktiske forhold på værkstedet Søndervang og skal opdateres. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne. Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede. Visitationen i forhold til værkstedet Søndervang varetages af myndighedsafdelingen i Sønderborg Kommune. Forud for en visitation henstiller institutionslederen til, at borgere deltager i et forbesøg på Søndervang, så borgerne positivt tilkendegiver og samtykker til, at ville modtage et værksteds- eller samværstilbud. Institutionslederen orienteres om visitationen, når denne foreligger for en borger. Borgerne rekrutteres primært fra Sønderborg kommune. Der fremsendes en funktionsudredning efter ISU+ i forbindelse med visitationen. Aktuelt medsendes der ikke konsekvent en 141 handleplan, men det forventes fremadrettet, at 141 handleplaner bliver tilgængelige i det ny CSC-journalsystem, som erstatter det elektroniske journalsystem Bosted, der er blevet anvendt indtil 1.maj Det er myndigheden, der fremsender visitationsafgørelsen til borgeren. Af hensyn til værkstedernes ansvar overfor borgerne anbefaler tilsynet, at handleplanen efterspørges, også i denne overgang mellem afvikling af gamle journaliseringssystemer og opbygning af nye visitationsprocedurer, således at der bakkes op omkring borgerens retssikkerhed. Dette gør sig gældende uanset handlekommune. Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Personlige oplysninger omkring borgerne er indtil den 1. maj blevet ført i det elektroniske journaliseringssystem Bosted System. Aktuelt overflyttes personfølsomme oplysninger fra Bosted System til CSC-social efter gældende regler i persondataloven. Der anvendes i overgangsperioden kinabøger, som indeholder personfølsomme oplysninger om de enkelte borgere. 5 af 12

6 Printede dokumenter eller tilsendte dokumenter med personfølsomme oplysninger opbevares i papirjournaler, som opbevares i aflåst arkivskab på personalets fælles kontor, der tillige er aflåst. Det er tilsynets vurdering, at håndteringen af personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven, forudsat at kinabøger behandles som printede eller tilsendte dokumenter. Klager Tilsynet har fokus på brugernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. Med bevillingsskrivelsen følger en klagevejledning fra borgerens handlekommune. Aktuelt verserer der ingen klager. Generelt oplyser institutionslederen, at der er meget få klager. Eventuelle klager kan komme fra pårørende. Udgangspunktet er at alle klager mødes med dialog, og søges løst til alles tilfredshed. Brugerne er gode til at henvende sig til medarbejderne, hvis der er noget, de er utilfredse med eller, hvis de ønsker råd og vejledning. Brugerrepræsentanterne gav en række eksempler på, hvordan de benytter sig af denne mulighed. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd. Der er etableret et brugerråd på værkstedet Søndervang. Brugerrådet udgøres af en formand og syv bestyrelsesmedlemmer. En medarbejderrepræsentant deltager som støtteperson for brugerrådet og koordinerer indkaldelse af dagsordenspunkter, laver dagsorden samt skriver referat. Brugerrådet mødes en gang om måneden og drøfter særligt forhold, som vedrører ønsker til ture ud af huset og fællesarrangementer, fx sommerfest og julearrangementer. Tidligere har brugerrådet også deltaget aktivt i planlægningen af en årlige firmafest, som imidlertid ikke afholdes længere grundet besparelser. I overensstemmelse med demokratiske principper er der valg til bestyrelsen en gang årligt ved flertalsvalg og fortrykte stemmesedler. Repræsentanterne vælges for to år af gangen år. Ved indgangspartiet hænger en tavle med en oversigt over brugerrådet og billeder af bestyrelsesmedlemmerne. Brugerrepræsentanterne giver udtryk for, at de er meget glade for at sidde i bestyrelsen, og fortæller gerne, med hjælp fra en medarbejder, om bestyrelsesarbejdet og om deres mulighed for at øve indflydelse. Blandt andet nævner brugerne deres mulighed for at fremsætte ønsker til aktiviteter uden for huset, som efter en behandling i personalegruppen ofte kan medføre et tilsagn. Hver formiddag afholdes et morgenmøde med samtlige borgere og personale, som er til stede. Her gennemgås, hvem der er til stede, og hvem der er fraværende samt hvilke borgere og medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige værksteds- eller samværsgrupper. Mødet kan også bruges til, at borgerne fremkommer med ønsker til forløbet af deres dag på Søndervang, fx hvis de ønsker at være i en anden gruppe end først planlagt. Under interviewet med brugerrepræsentanterne refererede de til tavlen i kan- 6 af 12

7 tinen flere gange, da det er denne der giver dem overblik over husets aktiviteter jf. ovenstående. En brugerforening fungerer på tværs af Værkstedet Søndervang, Alssundværkstedet, Naturværkstedet og Værkstedet Østerlund. Brugerforeningen tager emner og problemer op med kollegaer og personale på værkstederne, og laver tværgående arrangementer og aktiviteter. Brugerforingen mødes efter behov. Der er ikke etableret et pårørenderåd på værkstedet Søndervang. Forhold vedrørende den faglige indsats Handleplaner/Behandlingsplaner Tilsynet har fokus på samspillet mellem myndighedens 141-handleplan og den pædagogiske handleplan/behandlingsplanen for indsatsen. Endvidere fokus på omsætningen af mål og delmål i indsatsen samt på dokumentation. Herudover på den individuelle brugerinddragelse, mulighed for indflydelse på eget liv. I forbindelse med det årlige handleplansmøde udformer værkstederne delhandleplaner for samtlige borgere med udgangspunkt i en fast skabelon, som tager udgangspunkt i en række styrende spørgsmål, som lyder: Hvad vil vi arbejde med?, Det er godt fordi? Det gør vi? Vi kan se det er godt, hvis?. Til delhandleplanen kan tilknyttes kommenterer, for eksempel om borgerens funktionsniveau. Tilsynet havde forud for tilsynsbesøget modtaget to eksempler på delhandleplaner for Værkstedet Søndervang. Begge delhandleplaner var kun delvist udfyldt og den ene var dateret i Det er brugerens kontaktperson, som er ansvarlig for at udforme, revidere og evaluere delhandleplanen. Ifølge medarbejderne anvendes delhandleplanerne kun i begrænset omfang som et værktøj, der understøtter en koordineret tilgang til brugerne. Brugernes trivsel og udfordringer drøftes ugentligt på personalemøderne. Resultatet af drøftelserne tages til efterretning i personalegruppen, men journalføres ikke systematisk eller giver anledning til revision af delhandleplanen. Den styrende værdi for arbejdet med brugerne er, at livskvalitet skabes gennem relationer. Tilsynet finder at den anvendte skabelon for delhandleplaner er enkel og ligetil og modsvarer den lovgivningsmæssige forpligtigelse, som værkstederne har i forbindelse med at dokumentere og målfastsætte indsatsen. Tilsynet vil, velvidende at tilbuddet overgår til anvendelse af et nyt handleplanskoncept, opfordre Søndervang til at anvende delhandleplaner systematisk til en fremadrettet koordination og afstemning af indsatsen over for brugerne på en måde, så delhandleplaner afspejler den reelle og individualiserede indsats, som ydes. Delhandleplanerne vil således bidrage til en systematisk kortlægning af indsatsniveauet og det psykosociale funktionsniveau i den samlede brugergruppe, samt være et dynamisk og styrende redskab for den praksis, der udfolder sig omkring den enkelte borger. Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individ- og fællesniveau. 7 af 12

8 Der har været fire magtanvendelser i 2012, som ifølge institutionslederen har omhandlet situationer, hvor det har været absolut påkrævet, at medarbejderne har grebet fysik ind for at forhindre borgere i at forvolde skade på medarbejdere eller medborgere. Der har været én magtanvendelse i 2013, som ligeledes omhandlede en fastholdelse af en borger for at forhindre, at vedkommende gjorde skade på en medarbejder. Efterfølgende er magtanvendelsen blevet drøftet på det førstkommende morgenmøde og personalemøde med henblik på læring og forebyggelse. Institutionslederen oplyser, at såfremt der foreligger et samtykke orienteres de pårørende eller borgerens eventuelle værge om magtanvendelser samt om muligheden for at klage over afgørelsen. Hvis borgeren bor på et bosted orienteres bosteddet også om magtanvendelsen. Indberetningen af de registrerede magtanvendes sker i henhold til den i servicelovens angivne tidsfrist. Tilbuddet har ikke konsekvent modtaget afgørelser fra Sønderborg kommune i forbindelse med indsendte magtanvendelser. Tilsynet anbefaler at tilbuddet efterspørger afgørelser på indsendte magtanvendelser. Både medarbejdere og institutionslederen tilkendegiver, at de er bekendt med gældende lovgivning og har kendskab til væsentlige dilemmaer i fortolkningen og forståelsen af lovgivningen om magtanvendelse, for eksempel i forbindelse med håndtering af balancen mellem fastholdelse og guidning i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats. Dilemmaer forbundet med den pædagogiske indsats drøftes løbende, både ved det daglige morgenmøde og ved personalemøderne. Aktuelt er der ikke ved ansættelse af nye medarbejdere udviklet en praksis for at de systematisk introduceres til, og kvitterer for at have kendskab til gældende regler eller registreringspraksis i forbindelse med anvendelse af magt over for borgerne. Medarbejderne oplyser, at studerende introduceres for regler om magt. Generelt er tilgangen til borgerne konfliktnedtrappende og anerkendende, og der er et særligt blik for den enkelte borgers individuelle udfordringer, herunder behovet for skærmning. Under rundvisningen så tilsynet blandt andet eksempel på en borger, som opholdt sig i afskærmede rum. I følge afdelingslederen understøtter disse skærmende foranstaltninger borgernes trivsel samt forebygger udadrettet adfærdsformer. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Der doseres ikke medicin på Søndervang. Medicin modtages doseret fra borgerens hjem. Medicinen opbevares i aflåst skab, som er tilgængeligt i aflåst rum i tilknytning til fællearealerne. Borgernes medicin er mærket med navn, cpr., dato, ugenr, præperat, antal og styrke. Medicinen lægges i et bæger, når den udleveres til borgeren. Der er udpeget en medicinansvarlig, som er uddannet SOSU-assistent. Pågældende er aktuelt på barsel og der er udpeget en ny medicinansvarlig medarbejder, som kan træde i pågældendes sted. Tilsynet anbefaler at Søndervang fast har to medicinansvarlige medarbejdere, for at imødekomme stabilitet i funktionen i forbindelse med medarbejderfravær generelt. Under fremvisning af tilbuddets medicinhåndtering oplyser medarbejderrepræsentanten, at der ikke har været nogen utilsigtede hændelser og at han er bekendt med værkstedets lovgivningsmæssige forpligtigelse til, at sikre at fejl registreres og indberettes i forbindelse med utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med medicin- 8 af 12

9 givning, sektorovergange, infektioner og uheld til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). Tilsynet vurderer at værkstedets interne retningslinje for medicinhåndtering er i overensstemmelse med gældende retningslinjer for håndtering af lægemidler, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni 2006., og Sundhedsstyrelsens publikation; Korrekt håndtering af medicin og Instruks- korrekt håndtering af medicin publiceret af Sønderborg kommune. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Værkstedet Søndervang ligger i Sønderborg og udgøres af en stor industribygning fra Bygningen indeholder et træværkssted, et glasværksted og en lille butik, hvorfra der sælges brugskunst og håndarbejde, som værkstedet producerer. Der er tillige et daghjem/dagscenter, en dagligstue for ældre og demente, samt et kreativt værksted Præstegården, som er etableret i forbindelse sammenlægningen af værkstedet Søndervang og værkstedet Præstegården. Der er flere mindre rum, fx musiklokale og hvilerum, som kan tilgodese borgernes individualiserede støtte og aktivitetsbehov samt et mindre rum, som udgør et skærmet specialprojekt for en bruger. Der er adgang til et stort handicapindrettet badeværelse og kønsopdelte omklædningsrum, hvor der tillige er bade og toiletforhold. Der er et selvbetjent kantineområde, hvorfra der fra kl til kan købes sodavand og yoghurt. I forlængelse af kantineområdet ligger medarbejdernes fælleskontor, konferencerum samt institutionslederens kontor. Der er adgang til gæstetoilet gennem et aflåst rum, hvor medicinen opbevares og hvor der er adgang til printer, pengeskab etc. Ved indgangspartiet er der et større fællesareal, som aktuelt er under ombygning til et nyt kantineområde. Værkstedet er omgivet af have og garageanlæg, som også bliver brugt til brændeproduktion. Værkstedet Søndervang råder over fire busser. Aktuelt er der planer om at udnytte udendørs arealer bedre til forskellige formål samt etablere en butik med front mod indgangs partiet af bygningen. Generelt er det tilsynets vurdering at de fysiske rammer er egnede til målgruppen og opgaveløsningen, men at sammenlægningen med værkstedet Præstegården med en overførsel af 17 nye brugere udfordrer tilbuddets kapacitet og fordrer en omtænkning af fællesarealer og kantineområde, som tilbuddet aktuelt er i gang med at initiere. Det er tilsynets vurdering at værkstedet Søndervang med sine nuværende ca. 75 borgere bør have en løbende opmærksomhed på at afstemme antallet af indskrevne borger med kapaciteten i de fysiske rammer. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Værkstedet Søndervang fremstod ryddeligt og med ordnede forhold i samtlige værkstedsgrupper og i det selvbetjente kantineområde på tilsynsdagen. Flere steder var lo- 9 af 12

10 kalerne slidte og bar præg af mange års brug. Der er indgået aftale med Sønderborg kommune om daglig rengøring uden for værkstedets åbningstid. Rengøringen omfatter toilet, bade og omklædningsfaciliteter, samt fælles arealerne, herunder køkkenet på daglig basis. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med en overvægt af pædagoger, som tillige er håndværksmæssigt uddannede. Herudover omfatter medarbejdergruppen en SOSU- assistent og en SOSU-hjælper. Værkstederne fungerer som praktikinstitution for lønnede og ulønnede pædagogstuderende og studerende, som læser til pædagogiske assistenter. Der er 14 medarbejdere tilknyttet Værkstedet Søndervang, foruden afdelingslederen. Tre medarbejdere er overført i forbindelse med sammenlægningen med Præstegården. Der er ikke et tilknyttet vikarkorps. Der er et lavt personaleflow i medarbejdergruppen. Det er kendetegnede for medarbejdergruppen, at kompetencerne udvikles i takt med borgernes behov, ønsker og særlige funktionsnedsættelser. For eksempel er to medarbejdere blevet uddannet i neuropædagogik, ligesom flere medarbejdere har været på kursus i Marte Meo. Alle medarbejdere har deltaget i et fælles tværgående uddannelsesforløb i Sønderborg kommune: MERK (Menneske, Relation, Kultur), hvor fokus har været på borgerinddragelse Sygefraværsprocenten ligger på 1,01%. Der er etableret en arbejdsmiljøgruppe som mødes fire gange årligt. Arbejdsmiljørepræsentanten og afdelingslederen har netop gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdet med APV (ArbejdsPladsVurdering) er nyligt blevet omorganiseret således, at der er indført løbende APV gennem anvendelsen af en Kaisentavle. Tavlen indeholder et forbedringshjul, en idékasse og en prioriteringskasse. Forbedringshjulet angiver de tiltag, som er under beslutning, tiltag som er evalueret, tiltag som er besluttet og tiltag som er planlagt. Idékassen viser de ideer, som summer i organisationen og prioriteringskassen placerer tiltag under kategorierne nye tiltag, hurtige tiltag, parkeringsplads eller 30 dages plan. Kaizentavlen er ifølge både medarbejdere og ledelsen en effektiv måde at levendegøre APV en på og et redskab til at synliggøre og prioritere både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, særligt også henset den nylige sammenlægning med Værkstedet Præstegården. Kaizentavlen hænger synligt fremme i det fælles konferencerum. Gennem det seneste år har der været iværksat en række organisatoriske tiltag for at fremme sammenlægningen af de to værksteder. På dagen for tilsynet oplyste både medarbejdere og ledelse, at værkstedets dagligdag for nuværende er præget af fusionen, og at både brugerne og medarbejderne er ved at finde en virksom samværsform, der både tilgodeser såvel nye som gamle brugere. Der forekommer trusler og vold mod medarbejderne, men antallet af voldsepisoder er få. Personalet udsættes for nap og bid. Nap og bid dokumenteres ikke systematisk på 10 af 12

11 elektroniske skemaer. Vold og trusler indberettes til EASY (Elektronisk Anmelde System). Nye medarbejdere Tilsynet har fokus på hvordan nye medarbejdere introduceres til indsatsen og brugerne som helhed. Nye medarbejdere introduceres til arbejdet og borgerne gennem individualiserede tilrettelagte introduktionsforløb. Det sikres at medarbejderen kommer rundt i alle værkstedsgrupper. Tilsynet anbefaler i forbindelse med introduktion af nye medarbejdere, at de kvitterer for at have læst regelgrundlaget for magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt gældende medicininstruks både lokalt for værkstedet Søndervang og for Sønderborg kommune. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Oplysninger på Tilbudsportalen er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold og skal opdateres. Tilbuddet har en meget begrænset hjemmeside, som kun omfatter et billede af tilbuddet samt kontaktoplysninger. Tilbuddet har desuden ingen informationspjecer om tilbuddets faciliteter og muligheder. Fravær af informationsmateriale og en fyldestgørende hjemmeside besværliggør muligheden for at opnå indsigt i værkstedernes ydelser og organisering, også for borgere og pårørende forud for en visitation. Tilsynet hilste på flere borgere på værkstedet Søndervang, og så medarbejderne i samspil med borgerne, hvilket efterlod et indtryk af en imødekommende, venlig og omsorgsfuld omgangstone borgere og medarbejdere imellem samt muligheden for at tilrettelægge individualiserede værkstedsforløb med meningsfuld og produktiv beskæftigelse. 11 af 12

12 12 af 12

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere