TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentant. Krav til OK Ferie og sygdom 3. Feriepenge 4. Grundlovsdag 4. Arbejdsmiljø 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentant. Krav til OK 13 2. Ferie og sygdom 3. Feriepenge 4. Grundlovsdag 4. Arbejdsmiljø 5."

Transkript

1 Nummer Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentant Du kan i dette nummer læse om AC-organisationernes krav til OK-13 samt det videre forløb. Du kan også læse om nye ferieregler ved sygdom under ferie, reglerne for udbetaling af feriepenge ved fratræden samt reglerne for udbetaling af ikke-holdt ferie ved ferieårets udløb. AC s kursuskatalog for efteråret 2012 er sendt til tillidsrepræsentanterne. Husk tilmelding til kurserne skal ske til sekretariaterne senest 6. juni AC holder TR-konference 9. oktober I opfordres til at reservere dagen. Der er en lille notits om, hvad der gælder for Grundlovsdag 5. juni, som ikke automatisk er en betalt fridag, og vi bringer det seneste fra arbejdsmiljøområdet. Under Siden sidst kan du blandt andet læse om de seneste aftaler, der er udsendt i forbindelse med OK-11. God læselyst TR NYT udgives af: I dette nummer: Krav til OK 13 2 ARKITEKTFORBUNDET Tlf Pharmadanmark Tlf Ferie og sygdom 3 Feriepenge 4 Grundlovsdag 4 Arbejdsmiljø 5 Den Danske Dyrlægeforening Tlf JA Tlf: Siden sidst 6+7

2 Side 2 Disse krav har organisationerne sendt til AC Tak for jeres bidrag til ADO s, Arkitektforbundets, JA s og Pharmadanmarks kravsudtalelse! Vi vil her kort samle op på hvilke krav, vi har sendt videre til AC. Som det vigtigste krav er alle fire foreninger enige om, at der skal afsættes penge til generelle lønstigninger og at reguleringsordningen skal fortsætte. Med de nuværende forudsigelser om 1,25 procents lønstigning pr. år for lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil der formentlig alene være råd til at opfylde kravet om videreførelse af reguleringsordningen.. Selv om den økonomiske ramme vil være beskeden, har organisationerne alligevel fremsendt yderligere krav, som vi mener er vigtige: Alle foreningerne har fokus på bedre TRvilkår. Der er f.eks. rejst krav om, at der også i staten skal være aftalt skal-tillæg til tillidsrepræsentanter for varetagelse af hvervet. Der er også rejst krav om, at der kommer fokus på samarbejdsklimaet. På forskningsområdet er der især fokus på Phd ernes lønvilkår. Dels ønsker organisationerne at hele lønnen bliver pensionsgivende i staten, dels foreslås det at der på det regionale område skal aftales en stillingsstruktur for forskerstillinger. Derudover er der krav om at forbedre reglerne for forskernes arbejdstid, især med fokus på at øge tiden til forskning og reducere tiden til administration. På pensionsområdet stiller organisationerne igen krav om at der skal betales pension af alle tillæg. Med i denne kategori af krav er udbygningen af pension af rådighedstillæg. Tryghed er også et tema i organisationernes krav. Arkitekterne og Pharmadanmark ønsker at skabe øget tryghed gennem længere opsigelsesvarsler. JA og ADO mener at tryghed skabes, når medlemmernes employability altså mulighed for at finde et nyt job bliver sikret. Derfor knytter JA og ADO tryghed sammen med krav om kompetenceudvikling. Alle fire organisationer har derfor fokus på forskellige måder at sikre kompetenceudviklingen af medlemmerne på. Organisationerne har også gentaget kravet om at dimittender skal have mulighed for at få ferie med løn i deres første job. Et nyt forslag kommer fra JA og ADO nemlig ret til frihed med løn til at passe kritisksyge forældre. JA og ADO har også stillet forslag om at arbejdsgiver og lønmodtagere i fællesskab sætter fokus på Den Dobbelte Faglighed. I de to organisationer oplever medlemmerne at de dels har deres faglige ballast som dyrlæge, landskabsarkitekt, agronom eller forstkandidat, dels at de gennem deres job opnår en række kompetencer inden for organisation, økonomi og jura. Dermed får de en dobbelt faglighed, som er vigtig for udførelsen af deres arbejde. Arkitektforbundet har rejst krav om, at designerne omfattes af overenskomsten, og at der indføres en akademisk stillingsstruktur for designskolerne svarende til den der gælder i dag på Arkitektskolerne. Derudover har organisationerne hver især stillet nogle særlige krav som vedrører egne medlemmer. Nu skal alle AC s medlemsorganisationer blive enige om, hvilke krav der skal arbejdes videre med og hvordan de skal formuleres, når de bliver præsenteret overfor arbejdsgiver. Det er en intern proces og der vil nu gå mange måneder, før I igen hører noget til overenskomstforhandlingerne. Først til november/december bliver kravene udvekslet med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen. De kommende måneder vil være præget af trepartsdrøftelserne, som ligesom lønudviklingen på det private arbejdsmarked vil komme til at lægge mange trædesten ud for overenskomstforhandlinger. Afslutningsvis er det vigtigt at påpege, at flere af ovenstående krav måske knap vil blive realitetsbehandlet. For - som vi skrev i indledningen - vil der med de nuværende økonomiske udsigter knap være ramme til generelle lønstigninger og slet ikke til at sikre reallønnen for den enkelte. Netop i en økonomisk krisetid er det bydende vigtigt, at organisationerne kæmper for gode løn- og ansættelsesvilkår og vi er her som vagthunde i forhold til at sikre at aftalerne bliver overholdt, og at der fortsat skabes grundlag for at medlemmerne får et godt arbejdsliv. Som det vigtigste krav er alle fire foreninger enige om, at der skal afsættes penge til generelle lønstigninger og at reguleringsordningen skal fortsætte. Alle fire organisationer har fokus på forskellige måder at sikre kompetenceudviklingen af medlemmerne på.

3 Side 3 Sygdom i forbindelse med ferie Sygdom opstået under ferien Fra 1. maj 2012 har du mulighed for at få erstatningsferie, hvis du bliver syg efter feriens begyndelse og det er en nyhed. Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt: Retten til erstatningsferie gælder først efter udløbet af en karensperiode. Hvis du har optjent 25 feriedage (5 ugers ferie), er karensperioden på 5 sygedage, og hvis du har optjent mindre end 25 feriedage, så er karensperioden forholdsvis kortere. Hvis du eksempelvis har optjent 15 feriedage, så indtræder retten til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferien. Er du syg i flere ferieperioder tælles karensdagene sammen i hele ferieåret. Eksempel: Du har optjent 15 feriedage og har derfor ret til erstatningsferie efter 3 sygedage under ferie. Du holder 10 dages ferie i august og under ferien bliver du syg i to dage, hvorefter du er rask og fortsætter din ferie. I november måned holder du fem feriedage, men er syg tre af dagene. Hvis du har meldt sygdommen efter reglerne og fremlægger dokumentation for dine sygedage, kan du få erstatningsferie for de to sidste sygedage i november måned. Du skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen på første sygedag på samme måde, som hvis du ikke var på ferie. Retten til erstatningsferie indtræder tidligst på det tidspunkt, du har givet arbejdsgiveren besked om, at du er syg under ferie. Med hensyn til dokumentation gælder der nogle nye krav. Du skal nu selv dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren dvs. at du skal indhente lægeerklæring eller friattest fra 1. sygedag. Med en friattest bekræfter din læge, at fraværet skyldes sygdom, og giver samtidig sit skøn over, hvor længe du kan forventes at være sygemeldt. Dokumentationen skal indhentes selvom din arbejdsgiver ikke spørger om det. Og som noget nyt skal du også selv betale for omkostningerne til dokumentationen. Sygdom opstået før ferien Hvis du er blevet syg før den planlagte ferie begynder altså før arbejdstids begyndelse den første feriedag har du ikke pligt til at begynde ferien. Det betyder, at du kan vælge enten at påberåbe dig sygdommen som en feriehindring, så erstatningsferie holdes på et senere tidspunkt eller at holde ferien som planlagt. Hvis du ikke vil holde ferien, skal du sygemelde dig overfor arbejdsgiveren efter de almindelige regler, der gælder for dit ansættelsesforhold.^ Bliver du rask inden din planlagte ferie er udløbet, skal du huske at raskmelde dig, og du skal meddele din arbejdsgiver, om du vil holde den resterende ferie, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun resten af din planlagte ferie, du kan vælge at holde. Du har ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding, medmindre din arbejdsgiver er indforstået med det. Tidspunktet for din erstatningsferie fastlægges efter de almindelige regler, men varslerne forkortes, hvis det er nødvendigt for, at du kan holde restferien inden for hovedferieperioden (dvs. inden den 30. september). Betaling for ikke afholdt ferie Ved ferieårets udløb (den 30. april) skal arbejdsgiveren opgøre den enkelte medarbejders ferieregnskab. Har medarbejderen ikke holdt hele sin ferie, kan den pågældende have krav på at få udbetalt feriepengene for de resterende dage i følgende situationer: der har foreligget en feriehindring (sygdom, barsel etc.) eller beløbet stammer fra den 5. ferieuge. Arbejdsgiveren skal på eget initiativ udbetale feriepengene (svarende til løn under ferie), hvis beløbet vedrører ferie ud over 20 dage, og beløbet efter fradrag af skat og AM-bidrag udgør 1500 kr. eller derunder, og der ikke er indgået aftale om at overføre dagene til nyt ferieår. Beløbet skal tidligst udbetales 1. maj og skal udbetales senest den 15. juni efter ferieårets udløb. Udbetaling efter anmodning fra medarbejderen Hvis en medarbejder ved ferieårets udløb ikke har holdt hele sin optjente ferie, og de tilgodehavende feriepenge efter fradrag af skat og AM-bidrag udgør mere end 1500 kr., har den pågældende krav på at få feriepengene (svarende til løn under ferie) udbetalt, hvis: beløbet vedrører ferie, der stammer fra den 5. ferieuge, og anmodning om udbetaling fremsættes senest 30. september i det følgende ferieår, og der ikke er indgået aftale om at overføre dagene til nyt ferieår. Anmodning om udbetaling skal ske på en speciel blanket, som kan hentes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside eller her: Beløbet skal vedrøre ferie, som stammer fra den 5. ferieuge. Det betyder, at der normalt kan udbetales for højst 5 feriedage (for medarbejdere med en almindelig 5-dages-uge). Hvis medarbejderen ikke har anmodet om at få feriepengene udbetalt senest den 30. september, har den pågældende mistet retten til betaling (og beløbet skal derfor indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond). Beløbet skal vedrøre ferie, som stammer fra den 5. ferieuge. Det betyder, at der normalt kan udbetales for højst 5 feriedage (for medarbejdere med en almindelig 5-dages-uge). Hvis medarbejderen ikke har anmodet om at få feriepengene udbetalt senest den 30. september, har den pågældende mistet retten til betaling (og beløbet skal derfor indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond).

4 Side 4 Feriepenge i forbindelse med fratrædelse Fristen for arbejdsgiverens indbetaling til FerieKonto Når du er fratrådt en stilling, hvor du har haft ret til ferie med løn, skal din arbejdsgiver indbetale feriepenge til Ferie- Konto. Pengene skal være indbetalt den 7. i 2. måned, efter du er fratrådt. Hos FerieKonto kan man først se pengene ca. den 12. i måneden. Du kan også selv se pengene på Ferie- Konto s selvbetjening på dette tidspunkt. Vær opmærksom på, at indbetalingstidspunktet kan være rykket frem pga. evt. weekend og/eller helligdage. Dine feriepenge hos FerieKonto administreres af ATP. Se mere om ordningen på Når FerieKonto har modtaget pengene fra din arbejdsgiver, får du brev herom. I brevet oplyses om, hvor mange feriepenge din arbejdsgiver har indbetalt for det aktuelle ferieår. Har din arbejdsgiver indbetalt rettidigt, vil du modtage brevet fra FerieKonto omkring den 15. i måneden. Har din arbejdsgiver kun indbetalt feriepenge for det efterfølgende ferieår, vil du først modtage brev fra FerieKonto i marts inden ferieårets start. Direkte udbetaling til dig Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie umiddelbart efter fratrædelsen, må din arbejdsgiver udbetale feriepenge direkte til dig. Din arbejdsgiver må dog kun udbetale feriepenge svarende til det antal feriedage, som du holder i umiddelbar forlængelse af din ansættelse (ferie med løn). De resterende feriepenge skal arbejdsgiveren indberette og indbetale til FerieKonto. Eksempel: Sidste arbejdsdag var 29. februar Du holdt ferie fra 1. marts marts Din arbejdsgiver måtte udbetale 12 feriedage direkte til dig, da du fratrådte (som ferie med løn). De resterende feriepenge skal arbejdsgiveren indberette og indbetale til FerieKonto. Få dine feriepenge udbetalt Log ind på selvbetjening med din NemID og følg vejledningen. Beregning af feriepenge/feriedage Du bør altid tjekke, at de af arbejdsgiveren indberettede oplysninger til FerieKonto er korrekte. Og du skal kontakte din arbejdsgiver, hvis du mener, at dine feriepenge eller antallet af feriedage er beregnet forkert. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver har trukket skat af dine feriepenge, før de bliver indbetalt til FerieKonto. FerieKonto kender ikke beløbet før skat. Du kan selv beregne dine feriepenge ved at benytte Ferie- Konto s regnemaskine: Hvis din arbejdsgiver ikke har indbetalt Er der ikke indbetalt feriepenge til dig, skal du kontakte din arbejdsgiver. Du skal selv gøre dit krav på feriepenge gældende over for din arbejdsgiver senest tre år efter ferieårets udløb. Det er en god idé at gøre dette skriftligt. Hvis din arbejdsgiver stadig ikke betaler, skal du senest tre år efter ferieårets udløb søge kravet gennemført ved en retssag, en politianmeldelse, en fagretlig behandling eller ved henvendelse til Pensionsstyrelsen. Fagforbundenes sekretariater vil selvsagt også være medlemmerne behjælpelig med at få feriepengesagen afsluttet med arbejdsgiveren. Få dine feriepenge udbetalt Log ind på selvbetjening med din NemID og følg vejledningen: https://www.feriekonto.dk/feriekonto/ Frihed Grundlovsdag Grundlovsdag den 5. juni er ikke en helligdag, og de ansatte har ikke automatisk ret til at holde fri med løn. Af AC-overenskomsterne fremgår, at ansatte har fridage efter de regler, der gælder for statens / regionens / kommunens tjenestemænd. Tidligere var Grundlovsdag en helligdag omfattet af helligdagsloven. Senere blev den til en ½ fridag efter den tidligere arbejderbeskyttelseslov, men disse bestemmelser eksisterer ikke længere. Efter lov om butikstid er butikkerne generelt lukket på Grundlovsdag - men det fremgår klart af lovens bemærkninger, at loven ikke regulerer ansættelsesvilkår - og du kan derfor ikke udlede af denne lov, at du har fri med løn på Grundlovsdag. I TR Nyt nr har vi beskrevet en voldgiftsafgørelse, hvor det blev slået fast at blandt andet Grundlovsdag ikke er en betalt fridag i henhold til den regionale ACoverenskomst eller som følge af en fælles landsdækkende praksis. Der er kun ret til betalt frihed, hvis det er aftalt fx i personalepolitikken eller er kutyme på arbejdspladsen. Hvis din arbejdsgiver vil varsle ferielukning Grundlovsdag, skal dette varsles med en måned. Kontakt din faglige organisation, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder på din arbejdsplads.

5 Side 5 Arbejdsmiljø Uddannelse i arbejdsmiljø forsømmes Arbejdsgivere skal tilbyde medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen halvanden dags efteruddannelse i arbejdsmiljø. Mange får dog ikke tilbuddet, påpeger en ny undersøgelse. Det er ulovligt i henhold til arbejdsmiljøloven. Når en ansat bliver valgt til arbejdsmiljørepræsentant, har vedkommende pligt til at gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på tre dage. Derudover har arbejdsgiveren pligt til at tilbyde to dages efteruddannelse i arbejdsmiljø det første år som repræsentant samt halvanden dags efteruddannelse i de efterfølgende år. En af årsagerne er, arbejdspladserne er presset på tid og ressourcer. Det kan vanskeliggøre repræsentanternes mulighed for at få lov til at tilmelde sig. Andre repræsentanter vælger selv muligheden fra. Kurserne udbydes dog netop for at styrke arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøkompetencerne på arbejdspladserne - hvilket ikke mindst er væsentligt i en krisetid. Vejviser til kvalitet og trivsel KL og KTO har udviklet en vejviser til kvalitet og trivsel. Det er et redskab rettet mod alle kommunale arbejdspladser, der på en let og overskuelig måde gør det muligt at arbejde systematisk med udvikling af kvalitet og trivsel. Ved at bruge vejviseren kan ledere og medarbejdere i fællesskab drøfte hverdagens udfordringer og afstemme forventninger til den kvalitet, der leveres. Det kan foregå i en travl hverdag uden konsulentstøtte. Vejviseren er en del af KL og KTO s personalepolitiske indsats om medindflydelse på eget arbejde, som blev aftalt ved OK-08. Procesværktøjet anviser veje til at: Gøre det tydeligt, hvilke muligheder arbejdspladsen har, når udfordringen fx er sygefravær. Arbejde med udvikling i tæt sammenhæng med driften uden at det koster mange timer eller kroner. Skabe engagement og motivation hos ledere og medarbejdere til at kaste sig ud i samarbejdet om at forbedre trivslen og kvaliteten. Vejviseren består af en række materialer, som udover en introduktionsfolder om vejviseren bl.a. omfatter: Drejebog til procesledere, Guide til projektgruppen der har ansvar for at drive processen fremad, Plakat og aktivitetskort til afklaring, beslutning og opfølgning på udviklingsforløbet. En række resultater fra de øvrige projektaktiviteter om medindflydelse på eget arbejde vil også blive gjort tilgængelige på Under en temaside om medindflydelse i kommunerne vil der inden for kort tid forefindes et magasin om medindflydelse, case artikler, værktøjer mv. PUF s arbejdsmiljøhåndbog PUF s arbejdsmiljøhåndbog Arbejdsmiljø i kommuner og regioner 2012 er nu udkommet. Håndbogen giver ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalgsmedlemmer i kommuner og regioner et godt overblik over både det operationelle og det strategiske arbejdsmiljøarbejde samt masser af konkrete ideer og metoder til at tage fat på opgaverne. Bogen rummer masser af inspiration til, hvordan arbejdsmiljøgrupperne i samspil med MED-udvalgene kan gå til opgaven. Der er desuden mange konkrete henvisninger til, hvor man kan søge flere oplysninger om metoder og mere viden, hvis man vil fordybe sig yderligere i enkelte områder. Udvikling af uddannelsesmoduler PUF har udviklet en lang række MED-klippekort og supplerende opfølgningsdage til ar-bejdsmiljøuddannelsen samt et særligt uddannelsesmodul til MED-hovedudvalgene. I 2011 har PUF udviklet følgende nye uddannelsesmoduler: Kommunikation i MED systemet. Arbejdsmiljøarbejdet i en tid med omstilling og udvikling. Undgå muskel-skelet besvær. Markedsføring og ny IT-platform På er det muligt at finde mere information om PUF og de uddannelser, som kan rekvireres som pakkekurser, men også de åbne kurser, hvor enkeltpersoner kan tilmelde sig, herunder om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøhåndbogen, og andet markedsføringsmateriale om PUF s uddannelser kan ligeledes rekvireres på PUF s virksomhed PUF udbyder de fælles uddannelser inden for samarbejde og arbejdsmiljø, nemlig: Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse Medindflydelses- og medbestemmelsesuddannelse (MED) Samarbejdsuddannelse (SU) Skræddersyede temadage til SIO, MED- og SU-udvalg. PUF holder således årligt cirka kursistdage, og cirka medarbejdere og ledere i regioner og kommuner deltager årligt i PUF s uddannelsesaktiviteter.

6 Side 6 TR-konference 9. oktober 2012 Siden sidst - det statslige område Sæt kryds i kalenderen AC holder TR-konference den 9. oktober 2012 og vi opfordrer jer til at reservere dagen. Der er i AC nedsat en arbejdsgruppe om tillidsrepræsentantens hverv som forberedelse til OK-13. Arbejdsgruppen drøfter de udfordringer en ændret balance mellem centrale og lokale opgaver indebærer for tillidsrepræsentanterne og kommer med nogle bud på hvilke kompetencer, såvel faglige som personlige, tillidsrepræsentanterne skal have for at være kompetente med- og modspillere i de lokale processer. Arbejdsgruppen planlægger i den forbindelse en (intern) konference vedrørende tillidsrepræsentanternes fremtidige rolle, der holdes den 9. oktober Kursuskatalog for efteråret 2012 AC s kursuskatalog for sæson 2012 er sendt til tillidsrepræsentanterne. Husk tilmelding til kurserne skal ske til sekretariaterne senest den 6. juni Vi gør opmærksom på, at der kun er få tilmeldte til overbygningskurserne Offentlig ansættelsesret og Personlig power. Der tilbydes i efteråret et nyt overbygningskursus: Få budskabet igennem retorik for tillidsrepræsentanter. Endvidere er der ved at blive planlagt et nyt overbygningskursus i budget og regnskab i første omgang på statens område. I vil hører mere herom efter sommerferien. Tilmeldingsfrist 6. juni 2012 Nyt grundbeløb Der er pr indført et nyt grundbeløb i staten. De nye grundbeløb er sat ind i den nye AC-overenskomst jf herunder. Du kan finde cirkulæret om nyt grundbeløb og hvordan tillæg bliver ført over til det nye grundbeløb på følgende link: Ny overenskomst for akademikere i staten Finansministeriet har med en række AC-organisationer indgået vedlagte overenskomst af 15. november 2011 for akademikere i staten. Der er efterfølgende den 26. marts 2012 indgået protokollat om præcisering af adgangen til at aftale lokale tillæg til enkeltpersoner og grupper. Denne udgave af overenskomsten er en teknisk sammenskrivning af protokollatet og overenskomsten. Endvidere er det nye grundbeløb pr. 31. marts 2012 indarbejdet i overenskomsten. Endelig er der i denne udgave foretaget en redaktionel redigering af overenskomsten, bilag 6 og bilag 9 i konsekvens af den nuværende ministerieinddeling. Ændringerne har ikke betydning for det hidtidige anvendelsesområde af tillæg mv.: Ny opdateret barselsvejledning Moderniseringsstyrelsen har opdateret barselsvejledningen fra Der er ændret i nogle formuleringer, men der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer. Barselsvejledningen: Nye satser for kontorhold Satserne er opdateret. på:

7 Side 7 Siden sidst det regionale og kommunale område Underskrevet aftale om trivsel og sundhed på RLTN's område I overensstemmelse med det aftalte i KTO-RLTN forliget (OK-11) er aftalens 6, stk. 2, revideret således, at det ikke længere er obligatorisk at sundhedsfremmeinitiativers effekt og anvendelse skal drøftes i MED-systemet, men at initiativernes effekt og anvendelse fremover kan drøftes. Bortset fra enkelte sproglige tilretninger er aftalen i øvrigt videreført uændret i forhold til OK-08 aftalen. Aftalen har virkning fra 1. april Aftale om kompetenceudvikling - RLTN Aftalen om kompetenceudvikling blev ændret ved OK-11 som følge af ændringer i MED-rammeaftalen. Ændringerne i MEDrammeaftalen betyder, at 4, stk. 1 om Hovedudvalget og 6, stk. 2 om SU/MED-udvalgets rolle er ændret fra skalbestemmelser til kan-bestemmelser. Aftalen erstatter aftale om kompetenceudvikling indgået ved OK-08. MED-håndbøger på RLTN s og KL s område MED-håndbøgerne findes nu i færdigredigeret form. Underskrevet Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejds-udvalg KL-området Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg (TR/SU-aftalen) og en række af de tilhørende protokollater og bilag er ændret som følge af OK-11-forliget. Aftalen har virkning fra den 1. april 2011 og erstatter aftalen fra 2008 I TR/SU-aftalen og de tilhørende protokollater og bilag er følgende fra OK-11-forliget implementeret: Strategisk drøftelse, fastlæggelse af strategiplan og det øverste samarbejdsudvalgs opgaver (aftalens 15a samt bilag 3 og 4) Med henblik på at målrette drøftelserne i det øverste samarbejdsudvalg gennemfører det øverste samarbejdsudvalg som led i planlægningen af medindflydelses- og medbestemmelsesarbejdet en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver de lokale parter er enige om er særlige væsentlige at arbejde med i perioden. Som led i disse drøftelser kan der hentes inspiration i de generelle (ramme)aftaler. På baggrund af drøftelsen fastlægger det øverste samarbejdsudvalg en strategiplan. Drøftelse og fastlæggelse af strategiplanen foregår hvert andet år, med mindre der lokalt er enighed om en anden tidskadence. Af et nyt bilag fremgår oversigt over det øverste samarbejdsudvalgs obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler m.v. Af et andet nyt bilag fremgår oversigt over opgaver for øvrige samarbejdsudvalg og over forhandlinger/aftaler om enkeltpersoners eller gruppers vilkår i relation til generelle (ramme)aftaler m.v. Fokus på tvisteløsning ved information og drøftelse (aftalens 29, stk. 1 og 3) Forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel (aftalens 12, stk. 4, punkt 2) Forhandling om funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter (bemærkning til aftalens 6, stk. 3 samt bilag 9) Fælles understregning af vigtigheden af, at tillidsrepræsentanters kompetenceudvik-ling sikres (bilag 6) AKUT refusionsopgørelse (bemærkning til aftalens 9, stk. 2) Fastsættelse af tidsfrist for kommunernes fremsendelse af AKUT-refusionsopgørelse Regulering af AKUT-bidraget og videreførelse af forsøgsordning med lokale AKUT-midler (bilag 11 og 12) AKUT-bidraget reguleres i OK-perioden i forhold til værdien af det samlede over-enskomstresultat. Den lokale forsøgsordning med afsættelse af 1 øre i AKUT-midler til lokale formål videreføres. Det er præciseret, at anvendelsen af midlerne skal ske til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Redaktionel ændring af Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering (bilag 5) Parterne har efterfølgende været enige om at foretage en redaktionel gennemgang af Protokollatet om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, Aftale om kontrolforanstaltninger med KL Aftalen er justeret i henhold til den nye områdebestemmelse for KTO-aftaler på KL s område. Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer. Aftalen har virkning fra den 1. april 2011 og erstatter aftalen fra Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål - KL Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål på KL s område er nu underskrevet. Alle aftaler kan downloades fra:

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Nummer 3 oktober 2013 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag.

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag. Nummer 1 marts 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

AC-formand: Ingen skal ofres på statens sparealter

AC-formand: Ingen skal ofres på statens sparealter Nummer 2 JUNI 2017 AC-formand: Ingen skal ofres på statens sparealter Forhandler konferencen 2017 Læs side 5 og 6 OK-18 på det offentlige område bliver præget af resultatet på det private Læs side 4 Syg

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

OK11 vi er næsten i mål

OK11 vi er næsten i mål OK11 vi er næsten i mål Dette TR-Nyt handler kun om OK11. Der er derfor ikke de sædvanlige rubrikker. Først er der en kort redegørelse for de vigtigste resultater i forligene sammen med en smule fortolkning.

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse Til Hvem det måtte vedkomme PUF Vestergade 55, 1. Postboks 619 8000 Århus C. ub@puf.dk 2916 2090 www.puf.dk Den 28. marts 2008 Rekruttering af arbejdsmiljøundervisere til PUF Parternes Uddannelsesfællesskab

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant

Kære tillidsrepræsentant Nummer 2 oktober 2015 Redaktion: Marianne Rohde Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15.

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

AKTUELLE SAGER. nr. 1/ november januar Løn- og pensionsvilkår Øvrige ansættelsesvilkår Medbestemmelse...

AKTUELLE SAGER. nr. 1/ november januar Løn- og pensionsvilkår Øvrige ansættelsesvilkår Medbestemmelse... 110.51 AKTUELLE SAGER nr. 1/2009 28. november 2008 16. januar 2009 Løn- og pensionsvilkår... 3 Øvrige ansættelsesvilkår... 5 Medbestemmelse... 8 Personalepolitik... 9 Andet... 9 KTO Adresse: Løngangstræde

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Jubilæumsgratiale til ansatte i staten

Jubilæumsgratiale til ansatte i staten Cirkulære om Jubilæumsgratiale til ansatte i staten 2008 Cirkulære af 28. oktober 2009 Perst. nr. 058-09 J.nr. 09-56-16 2 Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten Generelle bemærkninger Dette

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere