MED-aftale for Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale for Holbæk Kommune"

Transkript

1 MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet i overensstemmelse med Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 6. udgave fra 2011 med bilag og protokollater. Aftalen har til formål at være en klar fælles ramme for MED-systemet i Holbæk Kommune. Herudover skal overenskomsters bestemmelser om tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøloven og de dertil hørende bekendtgørelser samt øvrig lovgivning overholdes. Holbæk Kommune har valgt at anvende MED-systemet, hvor arbejdsmiljø- og samarbejdsspørgsmål behandles i et et-strenget system. Ved at bruge MED som et samlet forum for medarbejderindflydelse, sikkerhed og arbejdsmiljø sikres det, at der kommer en naturlig sammenhæng og dialog om de emner, der tilsammen har stor indflydelse på den enkeltes arbejdssituation. Forhandlingsudvalget, Holbæk Kommune, december 2012 Side 1

2 Indhold Kapitel Aftalens område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetence 7 Kapitel Medindflydelse og medbestemmelse 7 6 Information og drøftelse 8 7 Retningslinjer 9 8 Hovedudvalget 10 9 MED-dialogmøder MED-udvalg MED-grupper 12 Kapitel De overordnede opgaver i relation til arbejdsmiljøet i Hovedudvalgets regi Arbejdsmiljøgruppens opgaver Valg af arbejdsmiljøgruppe i enhederne 16 Kapitel Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens opgaver Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleant (stedfortræder) Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v Afskedigelse Voldgift vedrørende Håndhævelse af forpligtelserne i 6, stk Kapitel Ikrafttræden 21 Side 2

3 Bilagsoversigt Bilag jf. denne MED-aftale 1) Forretningsorden 2) Oversigt over arbejdsmiljøgrupper 3) Oversigt over MED-grupper Øvrige bilag 4) Rammeaftalens bilag 2 5) Organisationsdiagram inklusiv ledelsesniveauer (1-5) og MED-organisation Ordforklaring Enheder: refererer til ledelsesstruktur en enhed kan indeholde flere arbejdspladser. En enhed er som udgangspunkt organiseret på lederniveau 4. Enkelte enheder er dog organiseret på lederniveau 3 (eks. Kommunikationsafdelingen og Økonomiafdelingen) Arbejdsplads: refererer til en fysisk lokalitet dvs. der, hvor arbejdet udføres. Eksempelvis: et børnehus, en skoleafdeling, et hjemmeplejedistrikts, et plejecenter eller en selvstændig matrikel under et center Ledelsesniveauer 1-5: 1) Kommunaldirektør 2) Direktør 3) Chef 4) Leder 5) Øvrige ledelsesniveauer - mellemledere Side 3

4 KAPITEL 1 1 Aftalens område Aftalen gælder for alle ansatte ved Holbæk Kommune. Aftalen gælder alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn jf i bekendtgørelse nr af 16. oktober 2010 om samarbejde, sikkerhed og sundhed. 2 Formål Stk. 4 Aftalen skal sikre, at der skabes det bedste grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere samt skabe sikre og sunde arbejdspladser i et og samme system. Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. Aftalen skal angive vilkår, som gør det muligt at udføre arbejdet som medarbejderrepræsentant Kapitel 4 i denne MED-aftale, der er en gengivelse af de centrale bestemmelser, konsekvensrettes, når de centrale bestemmelser ændres. Aftalen skal desuden sikre samarbejde om arbejdsmiljø i overensstemmelse med kommunens struktur samt styrke og forbedre arbejdsmiljøet. For hele Holbæk Kommune sker dette på alle niveauer i MED organisationen samt ved det lokale samarbejde mellem leder, AMR og TR som ved aftalens indgåelse kaldes Trio. Arbejdsmiljøarbejdet skal varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiver, ledelse og medarbejdere. Samarbejdet skal skabe rammerne for de strategiske og de operationelle arbejdsmiljøopgaver i kommunen. 3 Form og struktur MED-strukturen er opbygget, så den medvirker til at kvalificere og effektivisere Side 4

5 medindflydelsen og medbestemmelsen idet, den skal afspejle den enkelte enheds særlige forhold og personalesammensætning. I Holbæk Kommune findes følgende struktur, som matcher den overordnede ledelsesstruktur i kommunen: A. Hovedudvalg: Nedsættes efter beskrivelsen i 3 stk. 4 i denne aftale. B. MED-dialogmøde: MED-dialogmøder har MED-status og er omfattet af denne MED-aftale. MED-dialogmøder er at betragte som fleksible MED-udvalg, der oprettes og opløses efter beslutning i Hovedudvalget. MED-dialogmøder nedsættes efter beskrivelsen i 3 stk. 5 og 9 i denne aftale. C. MED-udvalg: I alle enheder på lederniveau 3 og 4 med minimum 15 ansatte skal der nedsættes MED-udvalg. To eller flere MED-udvalg kan i enighed sammenlægge sig til ét MED-udvalg efter godkendelse i Hovedudvalget. Der afholdes valg til MED-udvalgene i lige år. Valgperioden er således 2 år. D. MED-personalemøde: I alle enheder på lederniveau 3 og 4, hvor der er under 15 ansatte, skal personalemødet behandle de emner, som ellers skulle have været behandlet i et MED-udvalg. Chef/leder og tillidsvalgte i disse enheder har samme roller og opgaver som i et MED-udvalg. På arbejdspladser på lederniveau 5 skal personalemødet behandle emner, som kun har relevans for den pågældende arbejdsplads forudsat, at emnerne ikke behandles af enhedens MED-udvalg. Leder og tillidsvalgte på arbejdspladsen har samme roller og opgaver som i et MED-udvalg. E. MED-gruppe: Afhængig af enhedens geografiske spredning og evt. størrelse kan de enkelte MED-udvalg oprette MED-grupper på lederniveau 5. En MED-gruppe har ikke MED-udvalgsstatus. F. På alle niveauer i MED strukturen (dvs. litra B til og med D) skal der foruden arbejdsmiljørepræsentant(er) være mindst 1 arbejdsleder, der er medlem af en arbejdsmiljøgruppe. G. Arbejdsmiljøgrupper: Arbejdsmiljøgrupper udgøres af arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder eller en af arbejdslederen udpeget person. Der skal på arbejdspladser med minimum 10 medarbejdere vælges en arbejdsmiljørepræsentant. På arbejdspladser med mindre end 10 medarbejdere sker repræsentation i kraft af en arbejdsmiljørepræsentant fra en anden arbejdsplads. Hvis det er hensigtsmæssigt ud fra geografi, størrelse på enheden samt enhedens organisering, kan der efter godkendelse i Hovedudvalget vælges arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med færre end 10 medarbejdere. I enheder med én arbejdsmiljøgruppe er arbejdsmiljørepræsentanten født medlem af enhedens MED-udvalg. I enheder med flere arbejdsmiljøgrupper aftales repræsentation lokalt således, at der sikres et passende antal arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalget, dog minimum to. H. I enheder hvor ikke alle enhedens arbejdsmiljørepræsentanter sidder i MEDudvalget skal alle enhedens arbejdsmiljørepræsentanter have mulighed for forberedelse og koordinering forud for møder i MED-udvalget. Side 5

6 I. Udover ovennævnte kan hovedudvalget nedsætte ad hoc grupper med MEDstatus, jf. 8, stk. 12. J. Oversigt over arbejdsmiljøgrupper vedlægges som bilag. Oversigten ajourføres af Hovedudvalget når der sker organisatoriske ændringer. Oversigten kan findes på kommunens intranet. K. Oversigt over MED-udvalg vedlægges som bilag. Oversigten ajourføres af Hovedudvalget når der sker organisatoriske ændringer. Oversigten kan findes på kommunens intranet. Stk. 4 Stk. 5 Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget og MED-udvalgene skal afspejle medarbejdernes fordeling på hovedorganisationsniveau og repræsentationen fra arbejdsmiljøorganisationen. Hovedudvalgets og MED-udvalgenes medarbejderside baseres som hovedregel på tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til enhedens størrelse og organisering, kan der desuden vælges medarbejderrepræsentanter til MED-udvalgene. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, kan der i stedet vælges medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanter sidestilles med tillidsrepræsentanter. Medlemmer af MED-grupper / MED-personalemøder oppebærer ikke TR-beskyttelse. Hovedudvalget er: A. Øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse. B. Øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet i hele kommunen. Hovedudvalget sammensættes af: C. 9 ledelsesrepræsentanter fra ledelsesniveau 1-3. D. 9 (fælles)tillidsrepræsentanter fra medarbejdersiden med følgende fordeling: 5 LO, 3 FTF & 1 AC. E. 3 arbejdsmiljørepræsentanter fra medarbejdersiden, hvor følgende fordeling tilstræbes: LO: 1, FTF: 1 og AC: 1. Valg af arbejdsmiljørepræsentanterne sker på et fællesmøde for alle arbejdsmiljørepræsentanter. Valgperioden følger valgperioden for den øvrige MED-organisation. Som tilforordnet deltager den overordnet ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet samt en af ledelsen udpeget sekretær. Hovedudvalgets aktuelle sammensætning kan med navns nævnelse ses af bilag til Hovedudvalgets forretningsorden. Ændringer i sammensætningen meddeles til Hovedudvalget. Hovedudvalgets sekretær opdaterer løbende bilaget. Bilaget kan ses på kommunens intranet. A. Hovedudvalget har kompetencen til at indkalde til (et) MED-dialogmøde(r) B. Hovedudvalget kan vælge at delegere kompetencen til at indkalde til MED- Side 6

7 dialogmødet til Hovedudvalgets formandskab eller disses stedfortrædere. Stedfortrædere for formand og næstformand skal være medlem af Hovedudvalget og udpeges af henholdsvis ledelsessiden og medarbejdersiden. Oversigt over stedfortrædere ved navns nævnelse samt rangorden kan ses af bilag til Hovedudvalgets forretningsorden. Ændringer i sammensætningen meddeles til Hovedudvalget. Hovedudvalgets sekretær opdaterer løbende bilaget. Bilaget kan ses på kommunens intranet. C. Ved indkaldelsen til et MED-dialogmøde bestemmes det, hvilke MED-udvalg / MED-personalemøde på lederniveau 3-4, som MED-dialogmødet dækker. Endvidere bestemmes det, om det er hele MED-udvalget / MED-personalemøde på lederniveau 3-4 der indkaldes eller repræsentanter herfor. MED-dialogmøder kan omfatte to eller flere MED-udvalg / MED-personalemøde på lederniveau 3-4 såvel inden for et chefområde samt på tværs af flere chefområder. Der skal være minimum en hovedudvalgsrepræsentant fra medarbejdersiden i et MEDdialogmøde. I de tilfælde, hvor der ikke er personsammenfald mellem hovedudvalgsrepræsentanten og dennes (F)TR, deltager de begge to i MEDdialogmødet. 4 Kompetence Stk.2 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds- personale, samarbejde- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. På alle niveauer anvendes ledelsesformer, der tilskynder til delegering af ansvar og beføjelser til den enkelte eller til grupper af medarbejdere således, at de ansatte har medindflydelse ved udformningen af deres egen arbejdssituation og ved arbejdstilrettelæggelsen. KAPITEL 2 5 Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: A. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. B. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. C. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Side 7

8 Stk. 4 I Holbæk Kommune betyder medindflydelse, at ledelsens beslutninger træffes efter forudgående drøftelse med medarbejderne. I de situationer, hvor der er medbestemmelse forudsættes beslutninger truffet i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere. Realiseringen af medindflydelse og medbestemmelse kræver åbenhed, tillid og gensidig respekt samt engagement og vilje til samarbejde fra begge sider. Hovedudvalgets medlemmer kan fremsætte dagsordenspunkter til Hovedudvalget. Ledersiden, medarbejdersiden, det samlede MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppen kan fremsætte dagsordenspunkter til Hovedudvalget. Alle medlemmer af Hovedudvalg og MED-udvalg samt øvrige tillidsvalgte og ledelsesrepræsentanter skal gennemgå de af Hovedudvalget bestemte uddannelser i MED og arbejdsmiljø. 6 Information og drøftelse Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes / medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutninger. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i byrådet. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at: A. Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske situation. B. Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. C. Informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse, træffes af byrådet efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. For det tilfælde at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer Side 8

9 for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe - alternativt en medarbejderrepræsentant for denne personalegruppe, der er ansat i Holbæk Kommune. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 7 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. 7 Retningslinjer Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Når ledelsessiden eller medarbejdersiden ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på at fastlægge retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget er fastsat eller godkendt af byrådet, er ikke at betragte som retningslinjer og er derfor ikke omfattet af denne aftale, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse jf. stk. 7 Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. I Hovedudvalget drøftes kommunens retningslinjer for, hvordan opgaver på arbejdsmiljøområdet udføres, herunder planlægning, kontrol og vurdering af Holbæk Kommunes sikkerheds- og sundhedsforhold. Hovedudvalget skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af: A. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, B. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter og C. Kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. D. Gensidig informationspligt Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 7 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem ledelsen og medarbejderne. Stk. 8 Retningslinjer, som er aftalt i henhold til 7, stk. 4 samt de obligatoriske retningslinjer Side 9

10 jf. den til enhver tid gældende MED-rammeaftale gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer Stk.9 Det skal i alle retningslinjer besluttet af Hovedudvalget tydeliggøres hvornår, der er tale om ufravigelige retningslinjer samt, hvornår og i hvilket omfang de enkelte MEDudvalg / MED-personalemøder på lederniveau 3-4 kan udarbejde egne retningslinjer. MED-udvalg / personalemøder med MED-status kan aftale retningslinjer uagtet at sådanne ikke er vedtaget i Hovedudvalget. 8 Hovedudvalget Stk. 4 Stk. 5 Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: A. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, B. At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., C. At fortolke aftalte retningslinjer, D. At fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og E. At indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter jf. rammeaftalens 22. Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler. De obligatoriske opgaver for hovedudvalget jf. den til enhver tid gældende MED-rammeaftale. Hovedudvalget mødes mindst en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Hovedudvalget skal hvert andet år, som led i den strategiske planlægning af MEDarbejdet, gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som ledelsen og medarbejderne er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Formålet med strategiplanen er at dagsordnen i Hovedudvalget til enhver tid afspejler de aktuelle arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold, som er særligt væsentligt i kommunen og er et supplement til hovedudvalgets opgaver. Stk. 6 Hovedudvalget fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse i henhold til stk. 5 en strategiplan. Side 10

11 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 0 Stk.11 Stk.12 Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplanen ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser vedrørende medindflydelse og medbestemmelse, jf. rammeaftalens kapitel 2. Hvis enten ledelsen eller medarbejderne vægrer sig ved at indgå i reelle strategiske drøftelser og samarbejde om fastlæggelse af en strategiplan, kan den anden part anmode KL og KTO om at bistå ved en fornyet drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategiplan. Hovedudvalget udfærdiger årligt en vejledende årsplan for de temaer, det forventes skal drøftes på et MED-dialogmøde det kommende år. Det er hovedudvalgets opgave at sikre, at der udover møder indkaldt som følge af den vejledende årsplan indkaldes til MED-dialogmøder, når der løbende opstår dagsordener Hovedudvalget mødes mindst to gange årligt med samtlige arbejdsmiljøgrupper. Hovedudvalget vedtager i enighed en forretningsorden for Hovedvalgets arbejde. Forretningsordenen revideres efter behov samt på årets første møde i Hovedudvalget. Forretningsordenen er ikke en del af denne aftale men vedlægges MED-aftalen som bilag. Forretningsorden kan findes på kommunens intranet. Hovedudvalget kan nedsætte ad hoc grupper med MED-status ved f.eks. udviklingsopgaver og omlægninger. 9 MED-dialogmøder Formålet med MED-dialogmøder er at sikre information og drøftelse af tværgående problemstillinger på lederniveau 3 samt styrke medindflydelsen og medbestemmelsen ved større, generelle problemstillinger. Det skal ske ved at relevante problemstillinger og emner drøftes af de rette folk på det rette tidspunkt. Formanden for et MED-dialogmøde er den chef, som har ledelseskompetencen inden for området. Deltager der flere chefer, afgør disse indbyrdes, hvem der fungerer som formand. Næstformand for MED-dialogmøder er som udgangspunkt en medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget. Deltager der flere medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, afgør disse indbyrdes, hvem der fungerer som næstformand. Hovedudvalget er ansvarlig for MED-dialogmødets dagsorden. Dagsorden offentliggøres sammen med indkaldelsen til MED-dialogmødet. Hvis Hoveudvalget har foretaget en uddelegering af kompetence til at indkalde til MED-dialogmøder jf. 3 stk. 5 litra B følger ansvaret for dagsordenen denne. Formand og næstformand for MED-dialogmødet er ansvarlige for referat. Side 11

12 Dagsordener og referater skal lægges på de berørte enheders intranet. 10 MED-udvalg MED-udvalgets opgaver er: A. At drøfte relevante emner, der har indflydelse på enhedens arbejds-, personale-, samarbejde- og arbejdsmiljøforhold. B. At fastlægge retningslinjer for enheden der vedrører enhedens personale-, arbejdsmiljø- og samarbejdsforhold. C. Sikre at arbejdsmiljøgruppens drøftelser, observationer, fastlagte opgaver jf. arbejdsmiljøloven samt denne aftale indgår som en obligatorisk del af MEDudvalget mødeaktivitet. D. At behandle de forslag, som er til drøftelse. E. At påse at eventuelle MED-grupper virker i henhold til formål med MED-grupper jf. 11 stk. 1. herunder sikrer, at MED-grupper er orienterede om MED-udvalgets dagsordener og referater. Stk.3 Ledelse og medarbejdere skal ikke nødvendigvis være repræsenteret med samme antal medlemmer. Dog må der ikke være flertal hos ledelsen. Antallet af medlemmer i MED-udvalg skal udgøre minimum 5 og maksimum 11 medlemmer, hvoraf der skal være mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant og mindst 1 arbejdsleder, der er medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Hovedudvalget kan efter ansøgning dispensere fra det maksimale antal medlemmer, der kan udgøre et MED-udvalg. I alle MED-udvalg er enhedens ledelse formand for MED-udvalget. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget. Formanden har ansvar for at indberette sammensætningen af MED-udvalget samt eventuelle ændringer til Holbæk Kommunes personaleafdeling. Formanden er sammen med næstformanden ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og referat fra møder. Det enkelte MED-udvalg aftaler selv i enighed i form af en forretningsorden mødeform, mødehyppighed, struktur og indhold. Forretningsorden revideres minimum en gang årligt. Forretningsorden, dagsordener og referater skal lægges på enhedens intranet.. 11 MED-grupper Stk.1 Formålet med MED-grupper er at sikre, at alle medarbejdere i Holbæk Kommune får informationer, medindflydelse og medbestemmelse. Pligten til rettidig information Side 12

13 gælder begge veje. Stk.2 Alle medarbejdergrupper skal være repræsenteret i en MED-gruppe i fald de ikke er direkte repræsenteret i et MED-udvalg. Den enkelte enhed beslutter selv, hvor mange MED-grupper der skal etableres. KAPITEL 3 12 De overordnede opgaver i relation til arbejdsmiljøet i Hovedudvalgets regi I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse beslutter Hoveudvalget metoder og aktiviteter der skal styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen. Metoder der kan anvendes for at styrke og effektivisere indsatsen: A. Samarbejdet i Trio B. Social kapital C. Kompetenceudvikling Metoder der kan anvendes til evaluering af den valgte arbejdsmiljøindsats: D. Trivselsundersøgelse E. Fokus på øget brug af APV F. Fokus på den årlige arbejdsmiljødrøftelse Hovedudvalgets strategiske opgaver: A. Planlægge, lede og koordinere den overordnede arbejdsmiljøindsats i organisationen. B. Udarbejde årlig, personalepolitisk redegørelse som bl.a. indeholder beskrivelser af antallet af arbejdsskader og deres fordeling, fravær, personaleomsætning m.m.. C. Gennemføre en overordnet årlig arbejdsmiljødrøftelse for hele organisationen. På baggrund af drøftelsen vedtages en handleplan for gennemførelsen af de af Hovedudvalget prioriterede arbejdsmiljømæssige indsatsområder for det kommende år. D. Sikre monitorering af arbejdsmiljøarbejdet, herunder sørge for vejledning af arbejdsmiljøorganisationen om arbejdsmiljøopgaver. E. Fastlægge retningslinjer for gennemførelse af APV og trivselsundersøgelser. F. Drøfte løsning af arbejdsmiljøproblemer på organisatorisk niveau. G. Drøfte og evaluere kommunens eventuelle arbejdsmiljøpolitik og samt andre afledte politikker. H. Holde sig orienteret om lovgivning mv. og videregive denne viden til Side 13

14 arbejdsmiljøorganisationen. I. Drøfte kommunens kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen. J. Udarbejde en plan/fortegnelse over medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen og gøre den tilgængelig i organisationen. K. Opstille retningslinjer for sundhedsfremmeinitiativer i hele organisationen. L. Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion i de enkelte afdelinger, samt sørge for at der føres kontrol med overholdelse af instruktionerne. M. Opstille principper for arbejdsmiljørepræsentanters mulighed for tjenestefrihed med løn ved deltagelse i anden relevant efteruddannelse og opkvalificering jf. 13. stk. 2, litra C Stk.4 Stk. 5 Arbejdsmiljøchefens overordnede opgaver er med kompetence uddelegeret af den øverste ledelse i organisationen: At være garant for et kontinuerligt fokus på forebyggelse og forbedring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i organisationen. A. At koordinere det samlede arbejdsmiljøarbejde i organisationen. B. At holde Hovedudvalget og organisationen orienteret om arbejdsmiljøindsatsen. C. At være kontaktperson til myndigheder og interesseorganisationer m.fl. i arbejdsmiljøspørgsmål. D. At påtale og i yderste konsekvens pålægge enheder at iværksætte de fornødne initiativer, såfremt enheden ikke overholder arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser. Den overordnet ansvarlige for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljørepræsentanterne i Hovedudvalget mødes mellem møderne i Hovedudvalget med henblik på at sikre forberedelse og opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet i Hovedudvalget. Kommunens personaleafdeling sørger for: A. At iværksætte og gennemføre arbejdsmiljøforbedrende initiativer i organisationen. B. At yde konsulentbistand i alle arbejdsmiljøspørgsmål. C. At arrangere lovpligtige uddannelser, kurser, øvrig efteruddannelse og konferencer for arbejdsmiljøorganisationen. D. At forestå implementeringen af den vedtagne arbejdsmiljøpolitik i samarbejde med enhederne i organisationen. E. At sikre koordination og udførelse af HR- og arbejdsmiljøinitiativer i organisationen. Side 14

15 13 Arbejdsmiljøgruppens opgaver Arbejdsmiljøgruppens opgaver er bl.a. følgende: A. Varetage og deltage i aktiviteter til at beskytte de ansatte og forebygge risici. B. Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet. C. Deltage i gennemførelse af APV og udarbejdelse af den lovpligtige handlingsplan. D. Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. E. Kontrollere at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. F. Deltage i undersøgelse af arbejdsskader samt tilløb hertil og sikre anmeldelse til relevante myndigheder. G. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. H. Virke som kontaktled mellem de ansatte og MED-udvalget, MED-gruppen eller personalemødet, samt eventuelt kontaktled til MED-udvalg på andre niveauer. I. Forelægge arbejdsmiljøproblemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse for MED-udvalg, MED-gruppe eller MED-personalemøde. Forelægge arbejdsmiljøproblemer af generel betydning for det relevante MED-niveau herunder Hovedudvalget. J. Tage initiativ til og gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse i den enhed/de enheder arbejdsmiljøgruppen repræsenterer i samarbejde med det lokale MEDudvalg / MED-personalemøde på lederniveau 3-4. Herunder medvirke til at udarbejde en samlet oversigt over arbejdsulykker i afdelingen, samt drøfte tiltag til at forhindre gentagelse(r). K. Understøtte ledelsen i at der gennemføres omsorgs-, fraværs-, og mulighedssamtaler. Ovenstående opgavebeskrivelser er ikke udtømmende. Antallet, karakteren og udstrækningen af opgaver vil variere for de respektive enheder. A. Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som er at regne som normal arbejdstid. B. Efter anmodning til den nærmeste leder får arbejdsmiljørepræsentanten tjenestefrihed med løn til deltagelse i relevante kurser, konferencer og møder m.m. udbudt af Hovedudvalget. C. Efter aftale med den nærmeste leder kan arbejdsmiljørepræsentanten få tjenestefrihed med løn til deltagelse i anden relevant efteruddannelse og opkvalificering. Side 15

16 14 Valg af arbejdsmiljøgruppe i enhederne Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt alle de medarbejdere som arbejdsmiljørepræsentanten skal repræsentere En arbejdsmiljørepræsentant kan ikke repræsentere mere end maksimum 50 kolleger, og det skal tilstræbes at have et antal af arbejdsmiljørepræsentanter i hver enhed, så arbejdsmiljøopgaverne kan løses på tilfredsstillende vis. Som supplement til arbejdsmiljøgruppen kan arbejdsmiljøgruppen i enighed udpege ansatte, som ikke er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller leder i en arbejdsmiljøgruppe som hjælpere til at få løst opgaver som f.eks. APV eller lignende. Disse hjælpere oppebærer ikke ansættelsesmæssig beskyttelse, som de ordinært valgte/udpegede medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Enhedens arbejdsmiljørepræsentant vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til Holbæk Kommune. Elever og lærlinge er ikke valgbare. Enhedens leder anmelder valget til kommunens personaleafdeling. Valgperioden er 2 år, men kan efter beslutning i Hovedudvalget forlænges til maksimalt 4 år. Såfremt arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan medarbejderne vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant for enten den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode. Valgperioden følger valget til MED-organisationen, dog afholder skolerne valg i marts måned, hvor arbejdsmiljøgruppen træder i kraft ved skoleårets start i august det samme år. KAPITEL 4 15 Valg af tillidsrepræsentanter Stk. 4 På enhver arbejdsplads kan der vælges en 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Hvis arbejdspladsens medarbejdere og ledelse er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. arbejdsplads. Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på arbejdspladsen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden arbejdsplads i samme enhed i Holbæk Kommune eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på arbejdspladsen. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Side 16

17 Stk. 5 Stk. 6 Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til kommunen. Elever på erhvervsuddannelserne er ikke valgbare. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende organisation over for kommunens personaleafdeling. Kommunen er berettiget til, over for organisationen, at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra organisationen. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen. 16 Tillidsrepræsentantens opgaver Stk. 4 Stk. 5 Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel, over for sin faglige organisation, som over for Holbæk Kommune, at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt gælder kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt af og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om lønog ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Hvis arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v. 17 Valg af fællestillidsrepræsentanter Det kan mellem de lokale afdelinger af personaleorganisationerne aftales, at der for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til kommunen ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse. Den enkelte personaleorganisations lokale afdeling kan beslutte, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer enten en overenskomstgruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere overenskomstgrupper, der hører til Side 17

18 overenskomster med samme lønmodtagerpart. Det skal samtidig besluttes, hvilke spørgsmål der skal varetages af fællestillidsrepræsentanten og således ikke af de enkelte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de berørte og anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes skriftligt af personaleorganisationen over for kommunen. Stk. 4 Stk. 5 Anmeldelsen efter stk. 1 og stk. 2 skal ledsages af en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem fællestillidsrepræsentanten og de enkelte tillidsrepræsentanter. Det skal af beskrivelsen klart fremgå, hvilke opgaver der varetages af fællestillidsrepræsentanten, og hvilke opgaver der henhører under de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner. Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, kan alene finde sted efter lokal aftale. For de overenskomstgrupper, der har 2 eller flere tillidsrepræsentanter, er der i forbindelse med indgåelsen af den lokale aftale mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant. Denne skal have ansættelsesmæssig tilknytning til kommunen, men behøver ikke at være tillidsrepræsentant i forvejen. 18 Valg af suppleant (stedfortræder) Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant. Suppleanten er omfattet af bestemmelserne i rammeaftalens 18. Under medarbejderrepræsentanternes fravær indtræder suppleanten i medarbejderrepræsentantens øvrige rettigheder og pligter efter nærværende regler. 19 Medarbejderrepræsentanternes vilkår Varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentant (tillids-, fællestillids-, arbejdsmiljø-, og medarbejderrepræsentant) må ikke indebære indtægtstab. Medarbejderrepræsentanter skal have den fornødne og tilstrækkelig tid til varetagelsen af deres hverv. 20 Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. Efter anmodning gives der tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på: A. Deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser, Side 18

19 B. Udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation, og deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i kommunerne. Tjenestefriheden til de i stk. 1 nævnte aktiviteter ydes med løn, mod at vedkommendes personaleorganisation refunderer kommunens udgift til løn under tjenestefriheden. Der udredes af kommunen et beløb pr. ATP-pligtig arbejdstime, der indbetales til Amtskommunernes og Kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl. De beløb, der indbetales til fonden, anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved uddannelse af kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter m.fl. Udgifter til arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i kurserne kan finansieres af fonden. Vedtægter for fonden og bestemmelser om størrelsen af kommunernes indbetalinger fastsættes ved aftale mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 21 Afskedigelse Stk. 4 Stk. 5 En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Inden en tillidsrepræsentant afskediges, skal sagen være forhandlet mellem kommunen og den personaleorganisation, som tillidsrepræsentanten er anmeldt af. Kommunen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter, at organisationen har modtaget meddelelsen om den påtænkte opsigelse. Hvis personaleorganisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens eller kommunens forhold, kan personaleorganisationen inden en frist på 14 dage efter den i stk. 2 nævnte forhandling over for kommunen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst/aftale. Kopi af begæring om forhandling sendes til KL. Forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelse af forhandlingsbegæringen. Forhandlingen har opsættende virkning for den påtænkte opsigelse. Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale- eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en tillidsrepræsentant ske med et opsigelsesvarsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af, dog mindst 6 måneder. I tilfælde, hvor tillidsrepræsentantens adfærd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske uden varsel og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk I sådanne tilfælde skal kommunen snarest muligt tage skridt til at afholde en forhandling med den personaleorganisation, tillidsrepræsentanten er anmeldt af. Hvis personaleorganisationen skønner, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i Side 19

20 tillidsrepræsentantens forhold, skal personaleorganisationen inden en frist på 14 dage efter forhandlingen over for kommunen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst. Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Spørgsmålet om afskedigelsens berettigelse samt om eventuel godtgørelse for uberettiget afskedigelse af en tillidsrepræsentant afgøres af en voldgiftsret nedsat i henhold til rammeaftalens 19. Godtgørelsen ydes efter de regler herom, som måtte være indeholdt i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. For tjenestemænds vedkommende ydes tilsvarende godtgørelse som i overenskomsten for tilsvarende personalegruppe. For grupper som ikke i deres overenskomster har godtgørelsesbestemmelser i tilfælde af usaglig afskedigelse, ydes en godtgørelse fastsat i henhold til sædvanlige kommunale afskedigelsesnævnsbestemmelser. Begæring om voldgiftsbehandling forudsætter, at forhandling efter stk. 2, 3 og 5 har fundet sted. Denne begæring må fremsættes skriftligt senest 3 måneder efter den senest afholdte forhandling. Ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand, der er valgt som tillidsrepræsentant, finder stk. 1-6 ikke anvendelse. -7 gælder tilsvarende for andre medarbejderrepræsentanter, der er valgt i henhold til denne aftale. 22 Voldgift vedrørende Uoverensstemmelser om fortolkning af om tillidsrepræsentanter afgøres ved en voldgift, der består af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af KL og 2 af KTO/SHK Parterne peger i forening på en opmand og retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan parterne ikke opnå enighed om en indstilling, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Parterne forpligter sig til at efterkomme voldgiftsrettens kendelse samt til at bære eventuelle ikendte omkostninger. 23 Håndhævelse af forpligtelserne i 6, stk. 4-6 Såfremt en af parterne ikke overholder sin forpligtelse i henhold til 6, stk. 4 6 kan den anden part fremsætte anmodning om, at forpligtelsen overholdes. Anmodningen skal fremsættes skriftligt, og så snart den anden part bliver bekendt med, at forpligtelsen ikke er overholdt. Fra det tidspunkt en af parterne har modtaget en anmodning, som nævnt i stk. 1, skal den inden for 1 måned tage skridt til at efterkomme anmodningen. Side 20

21 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Såfremt en af parterne ikke inden for fristen på 1 måned tager skridt til at opfylde sine forpligtelser, kan den anden part indsende sagen til de centrale parter med anmodning om, at sagen søges løst ved bistand fra de centrale parter. Såfremt sagen er opstået på lokalt niveau, kan sagen af begge parter eller af den anden part i MED-udvalget indsendes til hovedudvalget, såfremt der ikke er taget skridt til at opfylde forpligtelserne inden for 1 måned. Hovedudvalget skal herefter tage stilling til sagen. I tilfælde af, at parterne er enige om, at forpligtelserne i henhold til 6, stk. 4 6 ikke er overholdt, kan de selv fastsætte størrelsen og anvendelsen af en eventuel godtgørelse. Såfremt parterne er enige om, at forpligtelserne i henhold til 6, stk. 4-6 ikke er overholdt, men ikke kan blive enige om at fastsætte størrelsen og anvendelsen af en eventuel godtgørelse, kan spørgsmålet om godtgørelsens størrelse indbringes for en voldgift i overensstemmelse med stk Såfremt sagen i øvrigt ikke løses i henhold til stk. 3 eller 4, overgår sagen til KL og KTO. Sagen kan herefter afgøres ved en voldgift. Begæring om voldgiftsbehandling skal fremsættes skriftligt senest 3 måneder efter, at det er konstateret, at sagen ikke kan løses ved bistand af de centrale parter. Svarskrift afgives herefter senest 3 måneder fra modtagelsen af klageskriftet. Parterne peger i forening på en opmand og retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan parterne ikke opnå enighed om en indstilling, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne og kan således ikke indbringes for den kommunale tjenestemandsret, ligesom det arbejdsretlige system ikke finder anvendelse. Voldgiftsretten kan idømme en godtgørelse. Hvis de lokale parter er enige herom, kan en godtgørelse anvendes lokalt til samarbejdsfremmende foranstaltninger. Enighed skal opnås inden for en frist af 4 måneder fra det tidspunkt kendelse om godtgørelse er afsagt, jf. stk. 7. Hvis der ikke inden for den nævnte frist kan opnås enighed lokalt om, at en eventuel godtgørelse anvendes lokalt til samarbejdsfremmende foranstaltninger, tilfalder godtgørelsen den centrale part. KAPITEL 5 24 Ikrafttræden A. Den lokale MED-aftale træder i kraft den 1. december B. Den lokale MED-aftale kan af aftalens parter opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september måned i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling mellem aftalens parter om indgåelse af ny aftale. Side 21

22 C. Hvis der ikke senest 3 måneder før MED-aftalen ophører, er opnået enighed om en ny MED-aftale, så træder aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser automatisk i kraft ved aftalens ophør. D. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. E. Det er mellem parterne aftalt, at Hovedudvalget i 2. kvartal 2014 udarbejder en status på implementering af denne MED-aftale samt, at der foretages en evaluering af MED-dialogmøder. F. Endvidere er det aftalt, at Hovedudvalget i 2. kvartal 2016 udarbejder en evaluering af hele aftalen, der involverer MED-udvalg, MED-personalemøder på lederniveau 3-4 samt arbejdsmiljøgrupper. Færdigforhandlet den 27. november 2012 og godkendt den 4. december 2012 For medarbejdersiden: For arbejdsgiversiden: Jens Rohrberg DLF, FTF Hans Søie Kommunaldirektør Kari Petersen BUPL, FTF Kenn Thomsen Direktør Rene Strunch FOA, LO Jeppe Søndergaard Chef Flemming Rydahl DSF, FTF Lene Kümpel SL, LO Tine Grodahl Thomsen HK, LO Side 22

23 Klaus Rokkedal 3F, LO Side 23

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning MED-aftale for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Rammerne for aftalen... 4

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord.... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

05.86 O.15 50/2016 Side 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

05.86 O.15 50/2016 Side 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Hvem

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN KTO sagsnr.: 2604.35 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er at: beskrive proceduren for behandling

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN KTO sagsnr.: 505.1 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er, at beskrive proceduren for behandling

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne PindPromotor 13213 Lokale TR-aftaler - en fælles vejledning om mulighederne KL Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postbox 2593 2100 København Ø Frederiksberg

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

MED. aftale. Brøndby Kommune

MED. aftale. Brøndby Kommune MED aftale 2013 Vedtaget i forhandlingsorganet 30. november 2012 Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 3 2. Formål... 3 3. Kompetence... 3

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

MED-aftale 2009 Indgået 24. juni 2009

MED-aftale 2009 Indgået 24. juni 2009 MED-aftale 2009 Indgået 24. juni 2009 Indhold: Forord... side 2 1 okalaftalens område... side 2 2 Formål.. side 2 3 Arbejdsmiljøarbejdet i MED-systemet... side 3 4 Form og struktur... side 5 5 Kompetence...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere