LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr Center for Økonomi og Personale Dato: HR og Personalejura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura"

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr Center for Økonomi og Personale Dato: HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er: at ledelses- og medarbejderrepræsentanter kvalificerer sig til at indgå i et samarbejde om de samlede opgaver i MED-systemet, d.v.s. opgaver vedrørende arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold i Lyngby-Taarbæk Kommune generelt at medvirke til at disse forhold løses i et helhedsperspektiv at medvirke til at deltagerne i samarbejde kan skabe grobund for såvel udviklingen af kvalitet og service i Lyngby-Taarbæk Kommune som for udvikling af personalepolitikken og for medarbejdernes udviklingsmuligheder og trivsel at medvirke til at samarbejdet kan udføres i praksis under hensyntagen til de særlige politiske vilkår, som kendetegner arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder at deltagerne opnår kendskab til det formelle grundlag for samarbejdet. For at sikre en så høj kvalitet i arbejdet som muligt, er det væsentligt at MED-udvalgene er uddannet til at arbejde i MED-systemet. Alle nyvalgte/nyudpegede medlemmer af et MEDudvalg har pligt til at gennemføre kommunens MED-uddannelse (introduktionsmodul 1 dag og samarbejdsmodulet 2 dage),ligesom suppleanterne i MED-udvalgene vil kunne komme på kursus. Der vil være tilbud om at MED-instruktører kan deltage i personalemøder med MED-status, hvis der måtte være behov herfor. På den måde sikres en god og konstruktiv dialog, men også en kvalitetssikring, så medarbejderne på de enkelte områder får mere indblik i hvordan MED arbejder, f.eks. på dagtilbudsområdet. Der vil i perioden løbende blive udbudt følgende MED-kurser: Introduktionsmodul (Grundkursus) 1 dag. Kurset sætter fokus på regler og formalia i henhold til Rammeaftalen og Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse i Lyngby- Taarbæk Kommune. Der vil blive udbudt 2-3 kurser årligt. Kurser derudover afholdes efter behov. Kursusbeskrivelse/drejebog for introduktionsmodulet er vedlagt. Samarbejdsmodulet 2 dage. På kurset vil vi bl.a. gennemgå arbejdsmetoder i MEDorganisationen samt styrke deltagernes muligheder for at arbejde systematisk med henholdsvis samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Den lokale MED-aftale vil aktivt indgå i undervisningen, så medlemmerne bibringes en helhedsforståelse af medindflydelse- og medbestemmelsessystemets funktioner og opgaver. Der vil blive udbudt 2-3 kurser årligt. Kurser derudover afholdes efter behov. Kursusbeskrivelse/drejebog for samarbejdsmodulet er vedlagt.

2 Klippekort-moduler Klippekortet kan anvendes til f.eks. temadage, enkeltstående kursus og længevarende kursusaktiviteter enten for hele eller udvalgte dele af ét MED-udvalg eller for enkeltpersoner. Emner til brug af klippekort-moduler kunne f.eks. være: Styrk trivsel og sundhed på arbejdspladsen Styrk indsatsen mod stress MED-budgetmodul Vold, mobning og chikane Styrk indsatsen for mangfoldighed med afsæt i MED Gør MED-udvalget til en aktiv medspiller Arbejdspladsvurdering Samarbejdstræning Kommunikation Møde- og forhandlingsteknik Nye kursusaktiviteter i Temadag for Centerudvalgene I forbindelse med overgang til den nye MED-struktur vil det være oplagt, at sætte fokus på de nye Centerudvalg omkring nye samarbejdsformer, ny kultur etc. Her kan det være relevant at tilbyde de nye Centerudvalg en temadag omkring dette, hvor også suppleanterne inviteres med. De helt nye lokaludvalg Nye lokaludvalg i den decentrale drift skal hurtigst muligt på MED-kurser efter gældende regler, d.v.s. intromodul + samarbejdsmodulet, hvor 1-2 lokaludvalg er på kursus sammen. Målrettede MED-kurser for ansatte(leder/medarbejder),hvor der afholdes personalemøder med MED-status Der vil blive tilbudt MED-kurser af én dags varighed for ansatte (leder/medarbejder) på områder, hvor der afholdes personalemøder med MED-status, f.eks. på dagtilbudsområdet. Afholdelse af MED-kurser Vi står selv for afholdelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammet for medlemmerne i MEDstrukturen i Lyngby-Taarbæk Kommune. 4 medarbejdere, hvoraf de 2 er fællestillidsrepræsentanter, har gennemført MED-instruktøruddannelsen i PUF-regi. Som supplement til det nuværende underviserkorps tilstræbes det, at ledere på skift kan deltage som MED-undervisere ved kommende MED-kurser på samarbejdsmodulet. På den måde sikres en yderligere kvalificering og optimering af den samlede MED-undervisning på samarbejdsmodulet. Godkendt i Forhandlingsorganet den Bilaget kan ændres af Hovedudvalget.

3 MED-uddannelsen Introduktionsmodulet ( -kurset) 1 dag Mål: Introduktionsmodulet ( -kurset) er obligatorisk for alle nyvalgte medlemmer uden forudgående samarbejdskursus eller lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Introduktionsmodulet har til formål: At introducere til MED-systemet At give deltagerne viden om MED-aftalen i Lyngby-Taarbæk Kommune Medlem af et MED-udvalg Arbejdsmetoder i et MED-udvalg Emner: MED-ideen i Lyngby-Taarbæk Kommune Den centrale og lokale MED-aftale Opgaver og roller som medlem af et MED-udvalg Arbejdsmetoder i MED-systemet Hvordan arbejder MED-systemet med arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet På introduktionsmodulet vil vi komme igennem alle disse emner. Det sikres, at relevant materiale er tilgængeligt og at vi på kurset arbejder med og ud fra LTK s eget materiale. Varighed: 1 dag kl

4 Nedenfor er der et overbliksprogram for kurset. Programmet er længere nede foldet mere ud i detaljer. Dag 1 Klokken: Velkomst og præsentation 2. Introduktion til MED-systemet 3. Den centrale og lokale MED-aftale Formiddag Frokost 4. Opgaver og roller som medlem af et MED-udvalg. 5. Arbejdsmetoder i MED-udvalgene 6. Afslutning, opsamling og evaluering Eftermiddag

5 Drejebog/deltaljeret program Dag 1 Tid Indhold Form Præsentation og introduktion til MED-systemet i LTK :10 Præsentation af kursusprogram Kort gennemgang af dagens program og Praktiske oplysninger praktiske oplysninger Præsentation af deltagerne Deltagernes kendskab til områderne Introduktion til MED-systemet i Lyngby- Taarbæk Kommune Præsentation i plenum. Evt. interviewøvelse parvis. Vidensbarometer Kort oplæg om baggrunden og arbejdet i Forhandlingsorganet. Kort gennemgang af MED-strukturen i LTK Pause Rammeaftalen og den lokale MED-aftale i LTK Rammeaftalen Den lokale MED-aftale i LTK Fokus på den lokale MED-aftale i LTK Med særlig fokus på hvad der ligger i begreberne medbestemmelse og medindflydelse. Introduktion til opgave 1 Kort oplæg om rammeaftalen og den lokale MED-aftale i LTK med henblik på et helhedsperspektiv på MED-systemet og kendskab til det formelle grundlag for samarbejdet. Gruppeopgave 1 (4 grupper). Fokus på den lokale MED-aftale i LTK ( 2 4 medbestemmelse og medindflydelse) Fokus på medlemmerne i MEDudvalgene - Introduktion til opgave 2 Afrapportering Gruppeopgave 2 (4 nye grupper sammensat på tværs) Dialog med deltagerne og opsamling i plenum Frokost Arbejdsmetoder i MED-udvalg Arbejdsmetoder i MED-systemet Medlem af et MED-udvalg Kort oplæg om metoder i samarbejds-, arbejdsmiljø- og MED-systemet :00 Fokus på arbejdsmetoder Introduktion til opgave 3 Gruppeopgave 3 (4 grupper). Gruppearbejde aktuel problemstilling vedr. samarbejde/arbejdsmiljø.

6 14:00 14: Kaffepause med kage Fremlæggelse af løsninger Kaffepausen kan enten lægges i gruppearbejdet eller på anden måde, som passer i situationen. Plenumdrøftelse. Dialog med deltagerne og opsamling i plenum Fokus på den enkelte deltager - Introduktion til opgave 4 Gruppeopgave 4/individuel besvarelse Evaluering og opsamling på kurset Opsamling og evaluering Plenum dialog om deltagernes oplevelse af introkurset.

7 MED-uddannelsen Samarbejdsmodulet 2 dage Mål: Det hedder samarbejdsmodulet, og det er måden vi samarbejder på, måden vi er i dialog på, måden vi løser problemerne på, der er i fokus på disse 2 dage. Deltagerne skal opnå: Et fælles grundlag i form af kendskabet til LTK s udfordringer og strategiske satsninger, politikker, værdigrundlag. At blive bedre til i fællesskab at analysere og løse problemer. Kendskab til forskellige måder at være i dialog på, herunder arbejde med forskellige dialogog samarbejdsformer Blive klogere på egen og andres funktion i MED-udvalget, herunder arbejde i dybden med MED-udvalgenes opgaver og planlægning. På kurset tages der udgangspunkt i de udfordringer MED-udvalgene har/får i forhold til arbejdet med LTK s overordnede udfordringer, strategiske dagsordener og politikker. Ofte er informationsniveauet uensartet på arbejdspladsen. Derfor handler samarbejdsmodulet også om at skabe en fælles viden og sikre at MED-repræsentanterne er klædt på til arbejdet i MEDorganisationen. Varighed: 2 dage fra 8:30 til Emner: Gruppedynamik og gruppepsykologi Perspektiver på ledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune Særlig fokus på ledelse og samarbejde hvad er god ledelse Arbejdsmiljø og trivsel hvordan arbejder vi systematisk med det Planlægningen af arbejdet i MED-udvalget Samarbejdsformer og dialogmåder. Emnet om samarbejdsformer og dialog er ikke et selvstændigt punkt i programmet, men indarbejdes i kursets generelle arbejdsmetoder. Kurset kræver stor deltageraktivitet.

8 Nedenfor er der et overbliksprogram for de to dage. Programmet er længere nede foldet mere ud i detaljer. Dag 1 Klokken: Dag 2 Klokken: Formiddag 1. Velkomst og præsentation 2. Gruppedynamik og gruppepsykologi 3. Hvad er MED-udvalget for en slags gruppe 4. Dagen i går tilbageblik 5. MED-udvalget og arbejdsmiljøet 6. Udfyldelse af rammerne i den lokale MED-aftale Frokost Eftermiddag 7. Perspektiver på ledelse i Lyngby- Taarbæk Kommunen og hvordan arbejder vi med det i LTK 9. Arbejdsform og arbejdstilrettelæggelse 10. Afslutning, opsamling og evaluering 8. Afslutning på dagen

9 Drejebog/deltaljeret program Dag 1 Tid Indhold Form Præsentation Præsentation af program Praktiske oplysninger Deltagere og deltagernes forventninger til arbejdet i MED-organisationen Interviewøvelse med præsentation af hinandens forventninger Gruppedynamik/Gruppepsykologi Gruppedynamik/Gruppepsykologi Kort introduktion til gruppeopgave (forvirrende/afklarende) Pause MED-udvalgets opgaver Hvad er MED-udvalget for en slags gruppe Opgaver Medindflydelse og Medbestemmelse Roller Arbejdsform Kontekst/rammer Oplæg med kobling til gruppeopgaven omkring gruppedynamik og gruppepsykologi Oplæg omkring rammeaftalens skal bestemmelser, herunder rolleafklaring Gruppeopgave Case: Overvej indhold i en retningslinje om Opsamling i plenum Frokost Frokost + frisk luft (walk and talk) Perspektiver på ledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune LTK lige nu nyt ledelsesgrundlag Perspektiver på ledelse Oplæg om det nye ledelsesgrundlag i LTK v/repræsentant fra koncernledelsen (en centerchef) LTK lige nu nyt ledelsesgrundlag Perspektiver på ledelse fortsat Deltagerne arbejder i mindre grupper med oplægget om ledelsesgrundlaget i LTK.

10 Case: Gruppeopgave om ledelse og samarbejde på baggrund af oplægget og egne erfaringer (2-3 spørgsmål). (Kvalificering, implementering, hvordan arbejder vi videre med det?) Kaffepause m/kage indarbejdet Perspektiver på ledelse og arbejdet i MED-systemet. Opsamling i plenum Repræsentant fra koncernledelsen (en centerchef). Hvad er ambitionen og hvordan arbejder lederne med MEDsystemet.. Oplæg ca. ½ time herefter plenumdrøftelse med kursisterne ½ time Opsamling på dagen i dag

11 Dag 2 Tid Indhold Form Bakspejl - Dagen i går tilbageblik Bakspejl Dagen i går og dagens program Dialog i plenum om dagen i går, hvad fik vi ud af dagen i går, er der noget vi skal mere ind på Præsentation af dagens program MED-udvalget og arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og trivsel, hvad skal MED, hvad er udfordringerne og hvordan kan vi arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Oplæg om MED-udvalgets opgaver på arbejdsmiljøområdet, inddragelse af MEDaftalen m.m. Gruppearbejde gerne på baggrund af sektorer (afhænger af holdsammensætningen): Hvad er vores arbejdsmiljøudfordringer, Hvordan kan vi arbejde systematisk med arbejdsmiljøet, arbejdsrutiner, årshjul, skal-opgaver i MEDudvalget Opsamling i plenum på gruppearbejdet Pause Arbejde konkret med aftalen Hvordan kan vi arbejde konkret med den lokale aftale (vi bygger videre på intromodulet) Frokost Oplæg omkring hvorfor det er vigtigt at de enkelte MED-udvalg tager konkret fat i at få udfyldt rammerne i den lokale MEDaftale Gruppeopgave Arbejdsform og arbejdstilrettelæggelse Arbejdsform og arbejdstilrettelæggelse i et MED-udvalg Opsamling i plenum på gruppearbejdet Kort oplæg + debat om gode og dårlige møder 3 cases med udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Hver gruppe drøfter hvordan de som MED-udvalg vil gribe casen an altså ikke løse problemet men skitsere processen

12 Kaffepause m/kage indarbejdet Tilbagemelding fra hver gruppe i plenum i ca. 10 min Evaluering og opsamling på kurset Opsamling og evaluering Plenum dialog om deltagernes oplevelse af kurset, i starten en del om gode råd til næste hold. Evaluering kan tage udgangspunkt i følgende: 1) skriv de tre første ting der falder dig ind, når du tænker tilbage på kurset 2) hvad ville du ønske dig var tilrettelagt anderledes fra undervisernes side, hvis du skulle deltage igen? 3) hvad ville du selv gøre anderledes, hvis du skulle deltage igen? 4) har der været noget, du synes har været specielt godt? hvad var det i givet fald?

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere