KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING"

Transkript

1 KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1

2 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune i henhold til Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen 2008 Aftalen har til formål at understøtte den fortsatte skoleudvikling i Hvidovre Kommune samt understøtte skolerne i Hvidovre Kommune som attraktive arbejdspladser. Endvidere har aftalen til formål at gøre arbejdstilrettelæggelsen på de enkelte skoler smidig og fleksibel. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven indenfor skolens og Hvidovre Kommunes prioriteringer. Aftalen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse de opgaver, der er omfattet af aftalen. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den bedst mulige undervisning for eleverne. Ledelse og lærere skal løbende være i dialog om mål og resultater af undervisningen. Skolerne i Hvidovre Kommune skal være karakteriseret ved deres inkluderende og udfordrende læringsmiljøer, hvor den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling stimuleres individuelt og i forpligtende samspil med andre elever og voksne. Forudsætningen for dette er kompetente og engagerede ledere, lærere og børnehaveklasseledere. Samarbejdet mellem ledelse og lærere bygger på dialog, en gensidig anerkendelse af roller og kompetencer samt tillid til, at begge parter udfører deres opgaver kompetent og professionelt. Læreren og lærerteamet har ansvaret for selvstændigt at løse den samlede undervisningsopgave. Skoleledelsen har ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. 2. Skoleårets planlægning Årets gang på kommuneniveau. Forud for skoleårets planlægning drøfter kommune og kreds med udgangspunkt i kvalitetsrapporterne emner af overordnet og tværgående interesse for skoleområdet. Årets gang - på skoleniveau Planlægning på den enkelte skole bygger på gældende lovgivning og de kommunalt udmeldte målsætninger (politiske udmeldinger og sigtepunkterne skole i tiden), som danner rammen for den enkeltes skoles arbejde med mål og handleplaner. Forud for skoleårets planlægning drøfter tillidsrepræsentanten og ledelsen de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. Med udgangspunkt heri samarbejder skolens ledelse og lærerne/teamene om fag- og opgavefordelingen om følgende: Dialog på skolen om den pædagogiske målsætning og opstilling af mål herunder kontraktmål. Ledelsen fremlægger ressourcerammen for opgaveløsningen i forhold til den kommunale styrelsesvedtægt. Samtidig fremlægges mulighederne for holddannelse, specialundervisning, dansk som andetsprog mv. Ledelsen, lærerne og børnehaveklasselederne drøfter samarbejdsstrukturen herunder teamstrukturen på skolen. 2

3 Ledelsen beslutter i samarbejde med lærerkollegiet rammerne for teamsamarbejdet, herunder rammerne for det råderum teamene har for at tilrettelægge og planlægge deres arbejdsopgaver. Ledelsen prioriterer og vurderer opgaverne i samarbejde med lærerne/børnehaveklasselederne. Ledelsen foretager i samarbejde med de ansatte fag- og opgavefordeling i forhold til fordelingsplan og specialtildeling. Ledelsen fastlægger i samarbejde med de ansatte principperne og rammerne for placering af undervisningen, og der udarbejdes et grundskema. Der udarbejdes en aktivitetskalender over skolens samlede aktiviteter. Principper for lærernes tilstedeværelse på skolen drøftes. Årets gang på lærer/teamniveau: Ledelsens drøftelse med lærer/team: Ledelsen drøfter med lærerteamene/lærerne mål for undervisningen og de opgaver, som teamet har ansvar for. Det enkelte team planlægger sit arbejde for skoleåret, indeholdende undervisningens overordnede indhold, samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. Ledelsen drøfter prioriteringen og fordelingen af opgaverne i tilknytning til undervisningen individuelt og i teamet. Gennem skoleåret udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen den mere detaljerede udmøntning af arbejdstidsaftalen i relation til målene for undervisningen. Gennem skoleåret drøfter ledelsen og lærerteam mål og målopfyldelse af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamene har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Inden planlægningen af det kommende skoleår: Skolelederen og tillidsrepræsentanten samarbejder løbende om: Implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale, herunder indgåelse af aftaler om akkorder for andre opgaver. Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Den samlede opgaveløsning evalueres, således at erfaringerne indgår i næste skoleårs planlægning. Lærernes professionelle råderum Et centralt punkt i arbejdstidsaftalen er lærernes professionelle råderum. For at dette råderum skal kunne skabe de bedst mulige forudsætninger for undervisningens planlægning, gennemførelse samt evaluering er det vigtigt, at der på den enkelte skole er en fælles forståelse for råderummets indhold og rammer. Det professionelle råderum kan komme til udtryk på flere forskellige niveauer: Den enkelte lærers individuelle råderum Lærerteamets råderum (klasse/klassetrin/afdeling) Den samlede lærergruppes råderum Det er i denne forbindelse vigtigt, at der i lærergruppen drøftes og aftales en afgrænsning mellem disse niveauer for råderummet. 3

4 I forhold til den fælles planlægning, gennemførelse og evaluering af den samlede undervisningsopgave, er det nødvendigt, at lærerne på teamniveau afstemmer de gensidige forventninger til de respektive læreres medansvar og medvirken til varetagelsen af denne store og vigtige opgave, under hensyntagen til de forskellige vilkår lærerne indgår i samarbejdet med (tid, fag, kompetencer mv.). 3. Kommunale akkorder og standarder A) Definition Parterne er enige om at indføre kommunale standarder for nedenstående opgaver. Med en kommunal standard er parterne enige om, at der afsættes det aftalte tal til opgaven på alle skoler. B) Standarder Tid til møder Til møder er afsat 15 r som en kommunal standard. Tiden bruges til følgende møder og aktiviteter: Pædagogiske Rådsmøder Pædagogiske Dage Pædagogiske arrangementer Studieture Cafemøder Opgavefordeling Pausetid Skolernes pausetid mellem 8.15 og fastsættes til 55 minutter pr. dag, hvorved der er reduceret med 5 minutter i den daglige pausetid i forhold til aftalen for skoleåret 2010/11. Lejrskoler og klasserejser For normalklasser er der et kommunalt niveau på en lejrskole på 5 dage i 8. eller 9. klasse og på de lavere klassetrin én klasserejse á 3 dage Skole/hjem samarbejde Skole/hjemsamarbejdet (forældremøder, klassekonferencer, skole/hjemsamtaler og kontaktforældremøder) er ikke en del af faktoren, der tildeles konkret tid. Følgende standard er gældende for kommunen: o For normalklasser Ét forældremøde pr. klasse, á 2 r hvor to lærere deltager Ét kontaktforældremøde pr. klasse, á 2 r hvor én lærer deltager Én skole/hjemsamtale á 20 minutter pr. elev, hvor to lærere deltager o For børnehaveklasser o Børnehaveklasseledernes tid til forældresamarbejde er en del af faktoren For specialklasser og gruppeordninger I specialklasser og gruppeordninger afsættes der 25 r årligt til skole/hjemsamarbejde Elevsamtaler Elevsamtaler er ikke en del af faktoren, der tildeles konkret tid i de tilfælde, hvor samtalerne finder sted udenfor lærernes undervisningslektioner. Sociale arrangementer Klassefester, skolefester og dimissionsfester er ikke en del af faktoren, der tildeles konkret tid til opgaven 4

5 4. Andre opgaver A) Funktion som klasselærer Til varetagelse af funktionen som klasselærer afsættes mindst 75 r årligt. Timerne anses for medgået til bl.a.: Varetagelse af forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Personlig rådgivning og vejledning af klassen/den enkelte elev vedrørende o Skolens fag mv o Sociale opgaver Samarbejde med UU-vejlederen om dennes rådgivning om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Varetagelse af arbejdet vedrørende klassen som helhed samt de enkelte elever i forhold til o o Skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen Andre kommunale myndigheder, f.eks. skolepsykologisk rådgivning, sundhedsplejerske og Ungdomsskolen Koordinering i forbindelse med fællesarrangementer for hele eller dele af skolen. Koordinering af undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse Ved belastende enkeltsager kan der afsættes yderligere r til formålet. Ved delt klasselærerfunktion deles rne mellem de pågældende lærere. B) Lejrskoler/klasserejser/overnatning indenfor kommunen Den enkelte lærer beholder sit grundskema. Hertil lægges 9 r på hverdage og 14 r pr. dag på lørdage, søndage og helligdage. For lærere med få undervisningsopgaver kan der lokalt aftales et ekstra antal r. For lærere, der overnatter på Quark-Centret eller andre steder i Hvidovre Kommune, herunder egen skole (1 overnatning) sammen med eleverne aftales følgende: Lærernes normale arbejdsplan (skema mm.) opretholdes. Herudover gives 9 undervisningsr. Der ydes ikke dagpenge. C) Prøveafvikling Grundskemaet opretholdes på prøvedage. Ved afvikling på skemafri arbejdsdage tillægges læreren 4,5 faktorbelagte lektioner. FSA - Bundne prøver Fag Type Rettenorm Dansk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Skriftlig fremstilling 2 sæt pr. i det kommunale censorkorps Læse- og 10 sæt pr. retstavningsprøve Matematik Skriftlig 2 sæt pr. i det kommunale censorkorps Engelsk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ 5

6 Fysik/Kemi Mundtlig 12 r + elevtal X ½ FSA - Prøver i udtræk - skriftlig prøve Fag Type Rettenorm Engelsk Skriftlig 3 sæt pr. Biologi Online/skriftlig* 7 sæt pr. Geografi Online/skriftlig* 7 sæt pr. * Den aftalte rettenorm kommer kun i anvendelse, såfremt prøverne ikke kan afholdes som online prøver. FSA - Prøver i udtræk - mundtlig prøve Fag Type Tidstildeling Tysk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Fransk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Historie Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Samfundsfag Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Kristendomsk undskab Mundtlig 12 r + elevtal X ½ For lærere, der varetager undervisningen i ovenstående mundtlige udtræksfag afsættes 4 r pr. fag. Hvis faget udtrækkes som prøvefag, reduceres den aftalte resurse på 12 r + elevtallet x ½ med de allerede tildelte 4 r. FSA - Prøver i frivillige fag Fag Type Rettenorm Tysk Skriftlig 3 sæt pr. Fransk Skriftlig 3 sæt pr. Honorering Hvis ovenstående ikke indregnes i årsnormen anvendes taksten 191,00 kr. i n (2000- niveau). FS10 Fag Type Tidstildeling Dansk Mundtlig og skriftlig 15 r + elevtal X 1 Matematik Mundtlig og skriftlig 15 r + elevtal X 1 Engelsk Mundtlig og skriftlig 15 r + elevtal X 3/4 Fysik/Kemi Mundtlig 15 r + elevtal X ½ Praktiske prøver: Sløjd, håndarbejde og hjemkundskab: 4 r pr. klasse/hold til eksaminator. Lærerens grundskema opretholdes på dage, hvor læreren fungerer som eksaminator. 6

7 Projektopgaven (9.kl.) og den obligatoriske selvvalgte opgave (10.kl.) Der afsættes 0,75 pr. elev til gennemretning og den skriftlige udtalelse og evt. karaktergivning. Censorvirksomhed Der afsættes 13 r pr. klasse/hold i fagene dansk, matematik, sprog, fysik og mundtlige udtræksfag. Der afsættes 4 r pr. hold i fagene sløjd, håndarbejde og hjemkundskab. Lærerens grundskema opretholdes på dage, hvor læreren fungerer som censor. Med akkorden er afregnet for medgået transporttid fra egen skole til censorskole t/r. Beskikket censur Beskikket censur afregnes med 13 r/dag til endelig afregning Lærerens grundskema opretholdes på dage, hvor læreren fungerer som beskikket censor. Privatister/sygeprøver Ved privatisters deltagelse i afgangsprøver samt ved sygeprøver optælles konkret medgået tid til afvikling og retning af afgangsprøverne. D) Tillidsrepræsentanter Til varetagelse af TR-arbejdet ved skolen afsættes til tillidsrepræsentanten som akkord et grundtal på 180 r + 3 r pr. lærer/børnehaveklasseleder ansat ved skolen d. 1. april. Til tillidsrepræsentantsuppleanten afsættes som akkord 25 r. Til deltagelse i centrale samarbejdsudvalg, kommunale arbejdsgrupper mv. afsættes i alt 150 r. Til formanden for Hvidovre Lærerforening afsættes 100 r, til næstformanden for Hvidovre Lærerforening afsættes 50 r. Endvidere afsættes 135 r til tillidsrepræsentanten i PPR. E) Arbejdsmiljørepræsentanter Til varetagelse af det almindelige arbejdsmiljørepræsentantarbejde ved skolen afsættes som akkord 40 årlige r. Timerne anvendes til: Læsning af materialer Møder i arbejdsmiljøgruppen Anden mødevirksomhed i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet, herunder deltagelse i MED-udvalget Deltagelse i al kommunalt indkaldt mødevirksomhed for arbejdsmiljørepræsentanter inkl. transport Arbejdsmiljørepræsentantens medvirken ved indberetning af arbejdsskader Deltagelse i to årlige erfaringsudvekslingsmøder på kredskontoret Til arbejdet med arbejdspladsvurdering (APV) aftales en skoleakkord. 7

8 Timerne anvendes til: Lokalt arbejde med og opfølgning på fysisk APV Lokalt arbejde med og opfølgning på undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel Arbejdsmiljøgruppens udarbejdelse af den årlige APV til Forvaltnings-MED Der ydes herudover tjenestefrihed til planlagt undervisning til møder indkaldt af skole/kommune. Til deltagelse i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse afsættes særskilt tid. Deltagelse i større byggesager, indeklimasager o.l. er ikke omfattet af akkorderne, men tid hertil afsættes i givet fald som akkord ved aftale mellem skoleleder og TR. Til medlemmer af Forvaltnings-MED og af Hoved-MED afsættes som akkord 20 r inkl. transport. F) IT-vejledere Til funktionen som IT-vejleder afsættes undervisningstid samt en skoleakkord til løsning af opgaverne. G) SSP-lærere Til funktionen som SSP-lærer aftales en skoleakkord til løsning af følgende opgaver: - opfange, registrere og reagere på problematisk fravær på skolen - have overblik over elever med misbrugsadfærd og truede unge generelt - tage konkrete initiativer med henblik på forebyggelse jvnf. den kommunale rusmiddelhandleplan - deltage i møder i SSP netværksgruppen én gang hver måned, samt ansvarlig for at relevante oplysninger bliver fremlagt for resten af netværket - deltage i den årlige SSP temadag - være kontaktperson mellem skolen og resten af SSP netværket - fungere som konfliktmægler ved konflikter mellem elever - være koordinator for elevmægling på sin skole Tid til løsning af yderligere opgaver kan aftales lokalt. H) Skolebibliotekarer Til funktionen som skolebibliotekar afsættes undervisningstid samt en skoleakkord til løsning af følgende opgaver: - igangsætte, understøtte og følge op på initiativer til udvikling af skolens undervisning og brug af undervisningsmidler, it og medier - medvirke til lærernes kompetenceudvikling inden for brugen af alle typer af undervisningsmidler, herunder it- og mediebaserede undervisnings- og læringsmedier - gennem introduktion af nye materialer og metoder inspirere lærerne til at anvende den senest oparbejdede didaktiske og metodiske viden om undervisning i skolens fag og på tværs af fagene - udgøre en igangsættende, inspirerende og understøttende ramme for elevernes læring og lærernes undervisning - skaber et kulturformidlende og kulturbærende læringsmiljø, der giver mulighed for kulturudfoldelse med, af og for børn - i samarbejde med folkebiblioteket give eleverne indsigt i folkebibliotekets muligheder og gør dem til fremtidige biblioteksbrugere 8

9 - samarbejde med relevante parter i forhold til videndeling, erfaringsopsamling og formidling - skolebibliotekets åbningstid - administrative opgaver Tid til løsning af yderligere opgaver kan aftales lokalt. I) Læsevejledere Til funktionen som læsevejleder aftales en skoleakkord til løsning af følgende opgaver: - ansvarlig for gennemførelsen af fastlagte kommunale læseprøver - på baggrund af resultaterne af læseprøver evaluere og vejlede lærerteamet herunder komme med forslag til metoder, materialer og undervisningsdifferentiering - følge skolens læseundervisning, så støttende og forebyggende foranstaltninger kan sættes i værk så tidligt som muligt - informere skolens ledelse om opnåede resultater og mulige veje til at forbedre elevernes resultater (klasselæsekonference) - i samarbejde med skolens lærere ansvarlig for at de forskellige evalueringsværktøjer der er til rådighed anvendes kvalificeret - samarbejde med relevante parter i forhold til videndeling, erfaringsopsamling og formidling - deltage i forældremøder og møder med eksterne parter efter behov - i samarbejde med skolebiblioteket ansvarlig for planlægning og gennemførelse af fælleskommunal læseuge - holde sig ajour med materialer og metoder indenfor området Tid til løsning af yderligere opgaver aftales lokalt. J) Tale- og hørelærere Tale- og hørelærere er ikke omfattet af arbejdstidsaftale 08, men fortsætter på arbejdstidsaftale Transporttid ved deltagelse i kurser, møder o.lign. Ved kurser, møder o.l. andre steder udenfor kommunens grænser afsættes konkret tid med offentlig transport plus evt. ventetid. Såfremt børnehaveklasselederen/læreren foreslår det, og lederen er indforstået, kan det aftales, at der i stedet ydes kilometerpenge efter statens regler til transport i bil. Transporttiden afsættes i så fald konkret i forhold hertil. Til transport indenfor kommunens grænser i forbindelse med møder, kurser o.l. afsættes 30 minutter i alt. 6. Feriefridage 2 årlige feriefridage kan afholdes på skoledage efter aftale med skolelederen, medens øvrige dage indregnes i årsnorm eller udbetales. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen er som udgangspunkt gældende for skoleårene 2011/2012 og 2012/

10 Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skoleår, dog tidligst til den 31. juli Aftalen omfatter også følgende bilag: - Bilag 1A - Lærere - Bilag 1B - Børnehaveklasseledere - Bilag 1C - Heldagsklasser - Bilag Oversigt over opgaver i tilknytning til undervisningen - Hvidovre Hospital (skolestuen) og Sporet Den / 2011 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE LÆRERFORENING 10

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Indholdsfortegnelse 1 Forståelsesramme... 3 2 Klasselæreropgaver... 5 3 Deltagelse i kurser/transport... 6

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2011/2012 1. Forord... 4 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 4 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 5 4. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere