KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING"

Transkript

1 KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1

2 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune i henhold til Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen 2008 Aftalen har til formål at understøtte den fortsatte skoleudvikling i Hvidovre Kommune samt understøtte skolerne i Hvidovre Kommune som attraktive arbejdspladser. Endvidere har aftalen til formål at gøre arbejdstilrettelæggelsen på de enkelte skoler smidig og fleksibel. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven indenfor skolens og Hvidovre Kommunes prioriteringer. Aftalen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse de opgaver, der er omfattet af aftalen. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den bedst mulige undervisning for eleverne. Ledelse og lærere skal løbende være i dialog om mål og resultater af undervisningen. Skolerne i Hvidovre Kommune skal være karakteriseret ved deres inkluderende og udfordrende læringsmiljøer, hvor den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling stimuleres individuelt og i forpligtende samspil med andre elever og voksne. Forudsætningen for dette er kompetente og engagerede ledere, lærere og børnehaveklasseledere. Samarbejdet mellem ledelse og lærere bygger på dialog, en gensidig anerkendelse af roller og kompetencer samt tillid til, at begge parter udfører deres opgaver kompetent og professionelt. Læreren og lærerteamet har ansvaret for selvstændigt at løse den samlede undervisningsopgave. Skoleledelsen har ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. 2. Skoleårets planlægning Årets gang på kommuneniveau. Forud for skoleårets planlægning drøfter kommune og kreds med udgangspunkt i kvalitetsrapporterne emner af overordnet og tværgående interesse for skoleområdet. Årets gang - på skoleniveau Planlægning på den enkelte skole bygger på gældende lovgivning og de kommunalt udmeldte målsætninger (politiske udmeldinger og sigtepunkterne skole i tiden), som danner rammen for den enkeltes skoles arbejde med mål og handleplaner. Forud for skoleårets planlægning drøfter tillidsrepræsentanten og ledelsen de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen. Med udgangspunkt heri samarbejder skolens ledelse og lærerne/teamene om fag- og opgavefordelingen om følgende: Dialog på skolen om den pædagogiske målsætning og opstilling af mål herunder kontraktmål. Ledelsen fremlægger ressourcerammen for opgaveløsningen i forhold til den kommunale styrelsesvedtægt. Samtidig fremlægges mulighederne for holddannelse, specialundervisning, dansk som andetsprog mv. Ledelsen, lærerne og børnehaveklasselederne drøfter samarbejdsstrukturen herunder teamstrukturen på skolen. 2

3 Ledelsen beslutter i samarbejde med lærerkollegiet rammerne for teamsamarbejdet, herunder rammerne for det råderum teamene har for at tilrettelægge og planlægge deres arbejdsopgaver. Ledelsen prioriterer og vurderer opgaverne i samarbejde med lærerne/børnehaveklasselederne. Ledelsen foretager i samarbejde med de ansatte fag- og opgavefordeling i forhold til fordelingsplan og specialtildeling. Ledelsen fastlægger i samarbejde med de ansatte principperne og rammerne for placering af undervisningen, og der udarbejdes et grundskema. Der udarbejdes en aktivitetskalender over skolens samlede aktiviteter. Principper for lærernes tilstedeværelse på skolen drøftes. Årets gang på lærer/teamniveau: Ledelsens drøftelse med lærer/team: Ledelsen drøfter med lærerteamene/lærerne mål for undervisningen og de opgaver, som teamet har ansvar for. Det enkelte team planlægger sit arbejde for skoleåret, indeholdende undervisningens overordnede indhold, samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. Ledelsen drøfter prioriteringen og fordelingen af opgaverne i tilknytning til undervisningen individuelt og i teamet. Gennem skoleåret udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen den mere detaljerede udmøntning af arbejdstidsaftalen i relation til målene for undervisningen. Gennem skoleåret drøfter ledelsen og lærerteam mål og målopfyldelse af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamene har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Inden planlægningen af det kommende skoleår: Skolelederen og tillidsrepræsentanten samarbejder løbende om: Implementeringen af den lokale arbejdstidsaftale, herunder indgåelse af aftaler om akkorder for andre opgaver. Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Den samlede opgaveløsning evalueres, således at erfaringerne indgår i næste skoleårs planlægning. Lærernes professionelle råderum Et centralt punkt i arbejdstidsaftalen er lærernes professionelle råderum. For at dette råderum skal kunne skabe de bedst mulige forudsætninger for undervisningens planlægning, gennemførelse samt evaluering er det vigtigt, at der på den enkelte skole er en fælles forståelse for råderummets indhold og rammer. Det professionelle råderum kan komme til udtryk på flere forskellige niveauer: Den enkelte lærers individuelle råderum Lærerteamets råderum (klasse/klassetrin/afdeling) Den samlede lærergruppes råderum Det er i denne forbindelse vigtigt, at der i lærergruppen drøftes og aftales en afgrænsning mellem disse niveauer for råderummet. 3

4 I forhold til den fælles planlægning, gennemførelse og evaluering af den samlede undervisningsopgave, er det nødvendigt, at lærerne på teamniveau afstemmer de gensidige forventninger til de respektive læreres medansvar og medvirken til varetagelsen af denne store og vigtige opgave, under hensyntagen til de forskellige vilkår lærerne indgår i samarbejdet med (tid, fag, kompetencer mv.). 3. Kommunale akkorder og standarder A) Definition Parterne er enige om at indføre kommunale standarder for nedenstående opgaver. Med en kommunal standard er parterne enige om, at der afsættes det aftalte tal til opgaven på alle skoler. B) Standarder Tid til møder Til møder er afsat 15 r som en kommunal standard. Tiden bruges til følgende møder og aktiviteter: Pædagogiske Rådsmøder Pædagogiske Dage Pædagogiske arrangementer Studieture Cafemøder Opgavefordeling Pausetid Skolernes pausetid mellem 8.15 og fastsættes til 55 minutter pr. dag, hvorved der er reduceret med 5 minutter i den daglige pausetid i forhold til aftalen for skoleåret 2010/11. Lejrskoler og klasserejser For normalklasser er der et kommunalt niveau på en lejrskole på 5 dage i 8. eller 9. klasse og på de lavere klassetrin én klasserejse á 3 dage Skole/hjem samarbejde Skole/hjemsamarbejdet (forældremøder, klassekonferencer, skole/hjemsamtaler og kontaktforældremøder) er ikke en del af faktoren, der tildeles konkret tid. Følgende standard er gældende for kommunen: o For normalklasser Ét forældremøde pr. klasse, á 2 r hvor to lærere deltager Ét kontaktforældremøde pr. klasse, á 2 r hvor én lærer deltager Én skole/hjemsamtale á 20 minutter pr. elev, hvor to lærere deltager o For børnehaveklasser o Børnehaveklasseledernes tid til forældresamarbejde er en del af faktoren For specialklasser og gruppeordninger I specialklasser og gruppeordninger afsættes der 25 r årligt til skole/hjemsamarbejde Elevsamtaler Elevsamtaler er ikke en del af faktoren, der tildeles konkret tid i de tilfælde, hvor samtalerne finder sted udenfor lærernes undervisningslektioner. Sociale arrangementer Klassefester, skolefester og dimissionsfester er ikke en del af faktoren, der tildeles konkret tid til opgaven 4

5 4. Andre opgaver A) Funktion som klasselærer Til varetagelse af funktionen som klasselærer afsættes mindst 75 r årligt. Timerne anses for medgået til bl.a.: Varetagelse af forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Personlig rådgivning og vejledning af klassen/den enkelte elev vedrørende o Skolens fag mv o Sociale opgaver Samarbejde med UU-vejlederen om dennes rådgivning om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Varetagelse af arbejdet vedrørende klassen som helhed samt de enkelte elever i forhold til o o Skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen Andre kommunale myndigheder, f.eks. skolepsykologisk rådgivning, sundhedsplejerske og Ungdomsskolen Koordinering i forbindelse med fællesarrangementer for hele eller dele af skolen. Koordinering af undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse Ved belastende enkeltsager kan der afsættes yderligere r til formålet. Ved delt klasselærerfunktion deles rne mellem de pågældende lærere. B) Lejrskoler/klasserejser/overnatning indenfor kommunen Den enkelte lærer beholder sit grundskema. Hertil lægges 9 r på hverdage og 14 r pr. dag på lørdage, søndage og helligdage. For lærere med få undervisningsopgaver kan der lokalt aftales et ekstra antal r. For lærere, der overnatter på Quark-Centret eller andre steder i Hvidovre Kommune, herunder egen skole (1 overnatning) sammen med eleverne aftales følgende: Lærernes normale arbejdsplan (skema mm.) opretholdes. Herudover gives 9 undervisningsr. Der ydes ikke dagpenge. C) Prøveafvikling Grundskemaet opretholdes på prøvedage. Ved afvikling på skemafri arbejdsdage tillægges læreren 4,5 faktorbelagte lektioner. FSA - Bundne prøver Fag Type Rettenorm Dansk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Skriftlig fremstilling 2 sæt pr. i det kommunale censorkorps Læse- og 10 sæt pr. retstavningsprøve Matematik Skriftlig 2 sæt pr. i det kommunale censorkorps Engelsk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ 5

6 Fysik/Kemi Mundtlig 12 r + elevtal X ½ FSA - Prøver i udtræk - skriftlig prøve Fag Type Rettenorm Engelsk Skriftlig 3 sæt pr. Biologi Online/skriftlig* 7 sæt pr. Geografi Online/skriftlig* 7 sæt pr. * Den aftalte rettenorm kommer kun i anvendelse, såfremt prøverne ikke kan afholdes som online prøver. FSA - Prøver i udtræk - mundtlig prøve Fag Type Tidstildeling Tysk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Fransk Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Historie Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Samfundsfag Mundtlig 12 r + elevtal X ½ Kristendomsk undskab Mundtlig 12 r + elevtal X ½ For lærere, der varetager undervisningen i ovenstående mundtlige udtræksfag afsættes 4 r pr. fag. Hvis faget udtrækkes som prøvefag, reduceres den aftalte resurse på 12 r + elevtallet x ½ med de allerede tildelte 4 r. FSA - Prøver i frivillige fag Fag Type Rettenorm Tysk Skriftlig 3 sæt pr. Fransk Skriftlig 3 sæt pr. Honorering Hvis ovenstående ikke indregnes i årsnormen anvendes taksten 191,00 kr. i n (2000- niveau). FS10 Fag Type Tidstildeling Dansk Mundtlig og skriftlig 15 r + elevtal X 1 Matematik Mundtlig og skriftlig 15 r + elevtal X 1 Engelsk Mundtlig og skriftlig 15 r + elevtal X 3/4 Fysik/Kemi Mundtlig 15 r + elevtal X ½ Praktiske prøver: Sløjd, håndarbejde og hjemkundskab: 4 r pr. klasse/hold til eksaminator. Lærerens grundskema opretholdes på dage, hvor læreren fungerer som eksaminator. 6

7 Projektopgaven (9.kl.) og den obligatoriske selvvalgte opgave (10.kl.) Der afsættes 0,75 pr. elev til gennemretning og den skriftlige udtalelse og evt. karaktergivning. Censorvirksomhed Der afsættes 13 r pr. klasse/hold i fagene dansk, matematik, sprog, fysik og mundtlige udtræksfag. Der afsættes 4 r pr. hold i fagene sløjd, håndarbejde og hjemkundskab. Lærerens grundskema opretholdes på dage, hvor læreren fungerer som censor. Med akkorden er afregnet for medgået transporttid fra egen skole til censorskole t/r. Beskikket censur Beskikket censur afregnes med 13 r/dag til endelig afregning Lærerens grundskema opretholdes på dage, hvor læreren fungerer som beskikket censor. Privatister/sygeprøver Ved privatisters deltagelse i afgangsprøver samt ved sygeprøver optælles konkret medgået tid til afvikling og retning af afgangsprøverne. D) Tillidsrepræsentanter Til varetagelse af TR-arbejdet ved skolen afsættes til tillidsrepræsentanten som akkord et grundtal på 180 r + 3 r pr. lærer/børnehaveklasseleder ansat ved skolen d. 1. april. Til tillidsrepræsentantsuppleanten afsættes som akkord 25 r. Til deltagelse i centrale samarbejdsudvalg, kommunale arbejdsgrupper mv. afsættes i alt 150 r. Til formanden for Hvidovre Lærerforening afsættes 100 r, til næstformanden for Hvidovre Lærerforening afsættes 50 r. Endvidere afsættes 135 r til tillidsrepræsentanten i PPR. E) Arbejdsmiljørepræsentanter Til varetagelse af det almindelige arbejdsmiljørepræsentantarbejde ved skolen afsættes som akkord 40 årlige r. Timerne anvendes til: Læsning af materialer Møder i arbejdsmiljøgruppen Anden mødevirksomhed i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet, herunder deltagelse i MED-udvalget Deltagelse i al kommunalt indkaldt mødevirksomhed for arbejdsmiljørepræsentanter inkl. transport Arbejdsmiljørepræsentantens medvirken ved indberetning af arbejdsskader Deltagelse i to årlige erfaringsudvekslingsmøder på kredskontoret Til arbejdet med arbejdspladsvurdering (APV) aftales en skoleakkord. 7

8 Timerne anvendes til: Lokalt arbejde med og opfølgning på fysisk APV Lokalt arbejde med og opfølgning på undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel Arbejdsmiljøgruppens udarbejdelse af den årlige APV til Forvaltnings-MED Der ydes herudover tjenestefrihed til planlagt undervisning til møder indkaldt af skole/kommune. Til deltagelse i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse afsættes særskilt tid. Deltagelse i større byggesager, indeklimasager o.l. er ikke omfattet af akkorderne, men tid hertil afsættes i givet fald som akkord ved aftale mellem skoleleder og TR. Til medlemmer af Forvaltnings-MED og af Hoved-MED afsættes som akkord 20 r inkl. transport. F) IT-vejledere Til funktionen som IT-vejleder afsættes undervisningstid samt en skoleakkord til løsning af opgaverne. G) SSP-lærere Til funktionen som SSP-lærer aftales en skoleakkord til løsning af følgende opgaver: - opfange, registrere og reagere på problematisk fravær på skolen - have overblik over elever med misbrugsadfærd og truede unge generelt - tage konkrete initiativer med henblik på forebyggelse jvnf. den kommunale rusmiddelhandleplan - deltage i møder i SSP netværksgruppen én gang hver måned, samt ansvarlig for at relevante oplysninger bliver fremlagt for resten af netværket - deltage i den årlige SSP temadag - være kontaktperson mellem skolen og resten af SSP netværket - fungere som konfliktmægler ved konflikter mellem elever - være koordinator for elevmægling på sin skole Tid til løsning af yderligere opgaver kan aftales lokalt. H) Skolebibliotekarer Til funktionen som skolebibliotekar afsættes undervisningstid samt en skoleakkord til løsning af følgende opgaver: - igangsætte, understøtte og følge op på initiativer til udvikling af skolens undervisning og brug af undervisningsmidler, it og medier - medvirke til lærernes kompetenceudvikling inden for brugen af alle typer af undervisningsmidler, herunder it- og mediebaserede undervisnings- og læringsmedier - gennem introduktion af nye materialer og metoder inspirere lærerne til at anvende den senest oparbejdede didaktiske og metodiske viden om undervisning i skolens fag og på tværs af fagene - udgøre en igangsættende, inspirerende og understøttende ramme for elevernes læring og lærernes undervisning - skaber et kulturformidlende og kulturbærende læringsmiljø, der giver mulighed for kulturudfoldelse med, af og for børn - i samarbejde med folkebiblioteket give eleverne indsigt i folkebibliotekets muligheder og gør dem til fremtidige biblioteksbrugere 8

9 - samarbejde med relevante parter i forhold til videndeling, erfaringsopsamling og formidling - skolebibliotekets åbningstid - administrative opgaver Tid til løsning af yderligere opgaver kan aftales lokalt. I) Læsevejledere Til funktionen som læsevejleder aftales en skoleakkord til løsning af følgende opgaver: - ansvarlig for gennemførelsen af fastlagte kommunale læseprøver - på baggrund af resultaterne af læseprøver evaluere og vejlede lærerteamet herunder komme med forslag til metoder, materialer og undervisningsdifferentiering - følge skolens læseundervisning, så støttende og forebyggende foranstaltninger kan sættes i værk så tidligt som muligt - informere skolens ledelse om opnåede resultater og mulige veje til at forbedre elevernes resultater (klasselæsekonference) - i samarbejde med skolens lærere ansvarlig for at de forskellige evalueringsværktøjer der er til rådighed anvendes kvalificeret - samarbejde med relevante parter i forhold til videndeling, erfaringsopsamling og formidling - deltage i forældremøder og møder med eksterne parter efter behov - i samarbejde med skolebiblioteket ansvarlig for planlægning og gennemførelse af fælleskommunal læseuge - holde sig ajour med materialer og metoder indenfor området Tid til løsning af yderligere opgaver aftales lokalt. J) Tale- og hørelærere Tale- og hørelærere er ikke omfattet af arbejdstidsaftale 08, men fortsætter på arbejdstidsaftale Transporttid ved deltagelse i kurser, møder o.lign. Ved kurser, møder o.l. andre steder udenfor kommunens grænser afsættes konkret tid med offentlig transport plus evt. ventetid. Såfremt børnehaveklasselederen/læreren foreslår det, og lederen er indforstået, kan det aftales, at der i stedet ydes kilometerpenge efter statens regler til transport i bil. Transporttiden afsættes i så fald konkret i forhold hertil. Til transport indenfor kommunens grænser i forbindelse med møder, kurser o.l. afsættes 30 minutter i alt. 6. Feriefridage 2 årlige feriefridage kan afholdes på skoledage efter aftale med skolelederen, medens øvrige dage indregnes i årsnorm eller udbetales. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen er som udgangspunkt gældende for skoleårene 2011/2012 og 2012/

10 Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skoleår, dog tidligst til den 31. juli Aftalen omfatter også følgende bilag: - Bilag 1A - Lærere - Bilag 1B - Børnehaveklasseledere - Bilag 1C - Heldagsklasser - Bilag Oversigt over opgaver i tilknytning til undervisningen - Hvidovre Hospital (skolestuen) og Sporet Den / 2011 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE LÆRERFORENING 10

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Silkeborg Lærerforening A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Indledning Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2012-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral Internt cirkulære Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 4. februar 2014 Cirkulære nr. 04022014 Emne: Administrationsgrundlag for Skolevæsenet Uddannelsesudvalgets værdi- og rammesætning Indledning: Uddannelsesudvalget

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Version: 06-04-2011 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Aftale om arbejdstid... 3 Bilag

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Indholdsfortegnelse 1 Forståelsesramme... 3 2 Klasselæreropgaver... 5 3 Deltagelse i kurser/transport... 6

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere