Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14."

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Eva Mørkegaard m.f. Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og er udført henholdsvis torsdag den 2. maj 2012 i tidsrummet kl. 11:00 til 13:20 hvor tilsynet havde samtale med leder Eva Mørkegaard. Deltagelse i personalemøde tirsdag den 7. maj fra kl. 11:30 til 14:15, samt deltagelse i børnemøde i henholdsvis afdeling A og B tirsdag den 14. maj i tidsrummet fra kl. 18:30 til 20:00. Nærværende tilsynsrapport indeholder en sammenfatning fra samtalerne med henholdsvis leder, medarbejdere og beboere. Tilsynsrapporten er udarbejdet ud fra den interviewguide som ligger til grund for de generelle driftsorienterede tilsyn i Odsherred Kommune. Tilsynsrapporten har været til høring på Nordstjernen. Det er aftalt, at tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Samtaler, rundvisning og mødedeltagelse foregik i en åben og imødekommende atmosfære både fra leder, ansatte og de indskrevne børn og unge. Der var ved besøgene en god og rolig stemning hvor leder og medarbejdere velvilligt fortalte om deres arbejdsplads og al ønsket materiale blev udleveret uden forbehold. Alle var velforberedte på tilsynsbesøgene. Der synes god overensstemmelse mellem leders beskrivelse af den proces/udvikling Nordstjernen har været igennem de sidste 1½ år og den praksis som tilsynet oplevede udmøntet på stedet. Målgruppen er børn og unge i alderen 5 til 18 år med sociale vanskeligheder som omsorgssvigt, selvskadende adfærd og udviklingsforstyrrelser, som fx ADHD. Kerneydelsen består bl.a. i at tilbyde stabile og trygge rammer der kan skabe grobund for en positiv personlig udvikling på baggrund af en faglig kompetent indsats. Med respekt og forståelse for det at være barn og ung, tilbyder Nordstjernen et forudsigeligt og nærværende miljø, med mulighed for at vise både ressourcer og vanskeligheder. Det er tilsynets indtryk, at Nordstjernen tilbyder et omsorgsmiljø der er befordrende for udvikling og trivsel og at børnene og de unge føler sig trygge ved stedet. Nordstjernen har gode fysiske rammer som er velegnede til formålet. Lokaler fremstår pæne, rene og ryddelige. Sikkerheden er i orden og flugtveje er ryddede. Det er tilsynets helhedsindtryk, at Nordstjernen fortsat er godt på vej med at løfte kvaliteten af det arbejde der udføres på stedet både i forhold til målgruppen, men også i forhold til de metoder der anvendes i arbejdet. Samlet vurdering I forhold til et af de særligt beskrevne opmærksomhedspunkter i tidligere tilsynsrapporter viser det samlede sygefravær for 2012 at være på 6,73 %, hvilket må anses at være tilfredsstillende, set i forhold til tidligere års sygefravær. Den generelle kompetenceudvikling, hvorunder 5 medarbejdere er i gang med at uddanne sig i miljøterapi, i hvad der svarer til en halv diplomuddannelse, opleves af tilsynet at have givet et boost og et kvalitetsløft til hele gruppen. Tilsynet oplever en aktiv og engageret personalegruppe som byder ind i forhold til behandlingsstrategien på personalemødet. Det er tilsynets vurdering, at de grundlæggende værdier som skal være bærende for behandlingen og kulturen på Nordstjernen nu er fastlagte, men at fundamentet endnu er skrøbeligt, om end der er sket en kvalitativ udvikling siden sidste tilsyn. Interviewguide tilsyn 2/30

3 Leders faste deltagelse i kommunens visitationsudvalg opleves at have givet et bedre udgangspunkt for at kunne tilrettelægge behandlingen for det enkelte barn allerede i forbindelse med indskrivningen. Leders deltagelse i disse møder synes ligeledes, ud fra tilsynets vurdering at have haft en positiv indflydelse på personalets behov for tryghed og sikkerhed i at kunne løfte den behandlingsmæssige opgave. Tilsynet kan konstatere, at den tidligere praksis med at trække børnene/de unge i lommepenge, hvis pligter ikke er blevet udført, ikke længere anvendes. Børnene kan beskrive hvorledes der fra personalets side er en forventning om at de rydder op på egne værelser før lommepengene udbetales og at de da også ind imellem oplever at føle sig presset til at gøre det, men ingen har oplevet, ikke at have fået sine lommepenge udbetalt. Det er tilsynets indtryk, at Nordstjernen gør en indsats for at støtte børnene og de unge i at bevare kontakten til familie, venner og bekendte og at samarbejdet med forældre og pårørende samt sagsbehandlere generelt vurderes godt, både på det formelle og uformelle plan. Ligeledes vurderes det, at Nordstjernen gør en god indsats for at understøtte børnenes skolegang og bevare kontakten til venner og nærmiljøet. Det er tilsynets vurdering, at der er skabt en forbedret informations- og kommunikationsstrategi på stedet. Der er således en nysgerrig og undersøgende kultur og medarbejderne fremstår i dag med større indsigt i målgruppens behov og udviser større engagement og gejst for deres arbejdsplads end ved tidligere tilsyn. Nordstjernen har fortsat et arbejde foran sig med at få udarbejdet skriftlig dokumentation af retningslinjer og politikker på en række områder. Nordstjernen vil med fordel kunne drage nytte af sit faglige potentiale i udarbejdelse af en virksomhedsplan, som suppleret med et arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for institutionen. En virksomhedsplan kunne endvidere præciserer mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind over det nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. Det er tilsynets samlede vurdering, at Nordstjernen har rigtigt godt fat de udfordringer som har præget stedet siden etableringen og gør sig umage for at løse opgaven så både børn og unge og anbringende kommuner oplever udvikling og kvalitet i arbejdet. Tilsynet finder, at stedet har behov for ro til at arbejde videre med implementeringen af miljøterapien ud i alle funktioner som fx på børnemøder, under måltider, mv. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 2e) revidering af budgetsammensætning 3g) evakueringsøvelse Interviewguide tilsyn 3/30

4 og førstehjælp Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 22e) hjemmeside 26d) magtanvendelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. 28 h) personaleflow 31c) rygepolitik Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 2e) Revidering af budgetsammensætning: I forbindelse tilsynsreformen Et nyt socialtilsyn som træder i kraft den 1/ vil alle kommunale tilbud fremover skulle godkendes svarende til de private tilbud. Dette medfører, foruden godkendelse, at tilsynsmyndigheden ligeledes skal gennemføre økonomisk tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at budgettet omkring de fysiske rammer herunder økonomien vedrørende klimaskærm for Nordstjernens vedkommende bør drøftes og afgrænses af driftsherren. 3g) Brand og beredskab: Tilsynet anbefaler at der gennemføres minimum en evakueringsøvelse, alternativt en kombineret brand- og evakueringsøvelse hvor ansatte og evt. børn deltager og at medarbejdernes førstehjælpskurser genopfriskes, da det overfor tilsynet er oplyst, at nogle er flere år gamle Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 22e) Hjemmeside: Tilsynet anbefaler, at stedets hjemmeside opdateres og genåbnes snarest, idet dette kan være med til at understøtte Nordstjernens positive udvikling også udad til. 26d) Magtanvendelse: Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser. Personaleforhold og arbejdsmiljø: 28h) Personaleflow: For fortsat at kunne følge personaleudviklingen på Nordstjernen anbefales det, at tilsynet løbende informeres af leder omkring eventuelle opsigelser og nyansættelser. 31 c) Rygepolitik: Tilsynet anbefaler, at rygepolitikken snarest revideres, således den lever op til både Lov om røgfrie miljøer, samt Rygepolitik for Odsherred Kommune, gældende fra 15/ Interviewguide tilsyn 4/30

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Nordstjernen er beliggende i et parcelhuskvarter på Bispevej 19 i Nykøbing Sj. Indenfor rimelig gå afstand kan man komme til både bymidte og strand. Nykøbing har adskillige indkøbsmuligheder samt gode tog og busforbindelser. Der findes både almindelig folkeskole og specialskoletilbud i byen. Nordstjernen ligger på en stor grund som indeholder parkeringsplads og en stor have hvor der er anlagt terrasser, sandkasse samt køkkenhave. 1.b Indretning Nordstjernen er bygget i 1994 og indrettet i et plan i en 618 m² bygning opdelt i to afdelinger. Hver afdeling indeholder 6 værelser og stort køkken/alrum. Der ud over er der baggange, vaskerum, vagtværelser, kontorer og et personale/møderum. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne er veldisponerede og velindrettet. 1.d Sikring af flugtveje Alle flugtveje er ryddede og tilgængelige. 1.e Alarmer Der er installeret ABA brandanlæg fra Siemens med direkte alarmering til brandvæsnet. 1.f Andet Nordstjernen er oprindeligt bygget handicapvenligt til personer med fysiske funktionsnedsættelser. Dette bærer badeværelserne fortsat præg af. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Nordstjernen indgår i det kommunale bygningssyn. Den udvendige klimaskærm finansieres centralt i kommunen, mens indvendigt vedligehold er en del af Nordstjernens eget budget. Interviewguide tilsyn 5/30

6 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Møderummet er i 2012 blevet istandsat og malet. Desuden er udskiftet vinduer og opsat ny ventilation, hvilket har bevirket et noget bedre indeklima i rummet. Der er ønske om at omdanne 2 allerede opstillede pavilloner til henholdsvis musikrum og værksted for børnene/de unge. Aktuelt undersøges om der skal søges byggetilladelse hertil grundet den ændrede anvendelse samt eventuelle til krav til isolering mv. Leder oplyser, at det har været en længere proces at få dette afklaret og Nordstjernen er da heller ikke i mål endnu. 2.c Planlagt vedligeholdelse Stedets nyansatte pedel er i gang med at male/istandsætte alle rum og værelser, således stedet præsenterer sig lysere og mere imødekommende. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: I forbindelse med at tilsynsreformen Et nyt socialtilsyn træder i kraft den 1/ vil alle kommunale tilbud fremover skulle godkendes svarende til de private tilbud. Dette medfører, foruden godkendelse, at tilsynsmyndigheden ligeledes skal gennemføre økonomisk tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at budgettet omkring de fysiske rammer herunder økonomien vedrørende klimaskærm for Nordstjernens vedkommende bør drøftes og afgrænses af driftsherren. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er ophængt beredskabsplan/evakueringsplan i hver afdeling samt på fællesgangen. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der har ikke været afholdt evakueringsøvelse i personalegruppen. Interviewguide tilsyn 6/30

7 3.c Brandtilsyn Det oplyses af leder at der er afholdt brandsyn i foråret 2013 på Nordstjernen. Odsherred brandvæsen foretager ligeledes eftersyn af brandmateriel en gang årligt. 3.d Brandøvelse Der har ikke været afholdt brandøvelse. 3.e Førstehjælp 3 medarbejdere har deltaget i et kortere førstehjælpskursus under deres ansættelse på Nordstjernen, mens andre medarbejdere har kursus fra tidligere arbejdspladser. 3.f Andet Der er ophængt brandtæppe samt brandslukkere ved køkken/alrum. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler: at der gennemføres minimum en evakueringsøvelse, alternativt en kombineret brand- og evakueringsøvelse hvor ansatte og evt. børn deltager at medarbejdernes førstehjælpskurser genopfriskes, da det overfor tilsynet er oplyst, at nogle er flere år gamle 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Seneste kontrolbesøg fra Levnedsmiddelkontrollen fandt sted den Der var ingen anmærkning og begge afdelinger fik tildelt en glad smiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 7/30

8 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale Nordstjernen er en kommunal døgninstitution oprettet efter 66 nr. 6, jf. 67 i Serviceloven. Tilbuddet blev oprettet den med 6 pladser for unge i alderen år og udvidet den med 5 pladser for børn i alderen 5-12 år. Den blev Nordstjernen udbygget med et døgntilbud kaldet Cassiopeia med 5 pladser til unge i alderen år, beliggende i Hørve. Det viste sig hurtigt, at der ikke var behov for tilbuddet i kommunen, hvorfor Cassiopeia blev indstillet til lukning som almindeligt døgnanbringelsestilbud for unge i december Cassiopeia anvendes i dag til akutanbringelser forankret i 66 stk. 4, jf. 142, stk. 6 i Serviceloven og er som sådan ikke en del at Nordstjernen og ikke omfattet af driftsorienteret tilsyn jf. 148 a. Nordstjernen har dog en viceværts forpligtigelse over for de unge der bor på Cassiopeia. I aftalen, der er indgået med Fagcenter Børn og familie beskrives at: Vi skal primært yde hjælp i forhold til dette, men de unge har vores tlf. hvis de får brug for akut hjælp. Vi skal hjælpe dem i det omfang vi kan, men primært med at hente hjælp hos andre. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Nordstjernen har siden opstarten haft et turbulent forløb, med bl.a. skiftende ledere, et stort personaleflow og en uklar pædagogisk linje. Nuværende leder, som blev ansat på Nordstjernen den , har brugt stor energi på at udvikle en positiv forandringskultur og skabe rammer og rum, der understøtter en fælles praksis. Dette arbejde er godt i gang. Tilsynet oplever således en tydelig udvikling siden sidste tilsyn, både hvad angår faglighed og vilje til opgaveløsningen samt en generel kontinuerlig udvikling af tilbuddet. 5.b Udviklingstendenser Nordstjernen er fortsat i gang med at grundlægge det fundament som gør stedet i stand til at løfte sig op i en kategori som socialpædagogisk behandlingsinstitution. Leder er nu, i modsætning til tidligere, blevet medlem Interviewguide tilsyn 8/30

9 af det visitationsudvalg som visiterer børn og unge til Nordstjernen. Det betyder dels en bedre sikring af, at al dokumentation i forbindelse med en anbringelse er tilvejebragt, ligesom kendskabet til den i forvejen indskrevne børne- og ungegruppe kan vurderes. Der anbringes dog fortsat børn akut til udredning på Nordstjernen. Belægningen har endnu ikke været på 100 %, men efterhånden som samarbejdsflader udvikles, opleves en stigning i henvendelser og indskrivning af børn. Der er således aktuelt 2 børn under indskrivning, hvilket betyder at belægningsprocenten kommer op på ca. 82 %. 5.c Projekter At opnå øget viden og indsigt i begrebet miljøterapi er fortsat det overvejende projekt. Det beskrives som en stor udfordring, både økonomisk og praktisk at have 5 medarbejdere af sted på efteruddannelse på én gang, men det er en indsats som opleves at give fuldt udbytte både for medarbejdere, leder og stedet som helhed. Ansættelse af en medarbejder i en husmorfunktion har været med til at sætte fokus på at få implementeret stedets nye kostpolitik, ligesom ansættelsen af medarbejder i en pedelfunktion, har givet mulighed for at få opfrisket alle rum. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Nordstjernen kom ud af 2012 med et lille overskud som er søgt overført til næste år. Ønsket er at anvende disse midler til delvis betaling af den igangværende miljøterapeutuddannelse samt til udgifter i tilknytning til den ændrede anvendelse af de 2 pavilloner til nyt formål som fx musikrum og værksted for de unge. 6.b Andet Leder har i 2012 været i dialog med Fagcenter Børn og Familie omkring en ønsket budgetudvidelse i forhold til Interviewguide tilsyn 9/30

10 behov for timer til psykolog samt en halv praktisk medarbejder. Leder har omfordelt midler og har således fået plads til at ansætte en fleksjobber på 15 timer som pedel og en husassistent på 30 timer. Der er fortsat ikke ansat en psykolog, hvilket er sat i midlertidig bero, af forskellige økonomiske årsager. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 7 Forretningsgange i f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder Eva Mørkegaard administrerer institutionens økonomi. Der er ansat en administrativ medarbejder der bogfører og indberetter løn. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse og regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) - 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Har løbende budgetopfølgning med kommunens økonomikonsulent. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Der er aktuelt på dagen for tilsynsmødet indskrevet 5 piger og 4 drenge. Interviewguide tilsyn 10/30

11 8.a Antal indskrevne 9 pladser ud af 11 er besat. 8.b Alder Børnene er aktuelt mellem 6 og 16 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Børn og unge i alderen 5 til 18 år med sociale problemer på baggrund af eksempelvis omsorgssvigt, selvskadende adfærd og udviklingsforstyrrelser som fx ADHD. Kerneydelsen består i at tilbyde stabile og trygge rammer der kan skabe grobund for en positiv personlig udvikling på baggrund af en faglig kompetent indsats hvor børnene mødes med en miljøterapeutisk tilgang. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Behandlingstænkningen på Nordstjernen foregår ud fra en miljøterapeutisk ramme, med en psykodynamisk tilgang til forståelse af børnenes vanskeligheder. Nordstjernen benytter primært følgende udviklingspsykologiske teorier: Freud, Melanie Klein, Bion, Bowlby og Stern. Nordstjernens arbejder på at opbygge en struktureret miljøterapeutisk hverdag, hvor troværdighed, forudsigelighed og rytme er rammerne hvori børnene mødes med en respektfuld og afstemt kontakt. 9.b Pædagogisk målsætning Skabe muligheder for udvikling for det enkelte barn. Interviewguide tilsyn 11/30

12 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne At skabe et miljø, hvor der er mulighed for refleksion, teoretisk og praktisk udvikling for alle medarbejdere, da dette er fundamentet for at børn og unge kan komme i udvikling. Huset har en grundstruktur, der stadig udvikles og hvor alle opgaver i døgnet er beskrevet. Hvert enkelt barn/ung har derudover sin egen støttestruktur, hvor det i alle opgaver beskrives, hvilken støtte personalet skal yde og hvad der klares selvstændigt. Der arbejdes på at tydeliggøre for både medarbejder og børn hvad TID STED OPGAVE er. Der er i dagens struktur lagt tid ind til refleksion og overvejelser over den pædagogiske praksis. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret? 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Alle børn har to kontaktpersoner, en primær og en toer. Kontaktpersonen varetager alle de primære opgaver omkring barnet, herunder udarbejdelse af den individuelle grundstruktur for barnet, ansvaret for udviklingsplaner, forældresamarbejde og lignende. Barnet deltager i praktiske opgaver, herunder oprydning på eget værelse, rengøring af badeværelse og tøjvask. Opgaverne er tilpasset barnets alder og funktionsniveau og er beskrevet i grundstrukturen for barnet. 10.c Har børnene faste pligter Hvis ja, vil dette fremgå af grundstrukturen for barnet. 10.d Børnemøder / ungemøder Der er planlagt børne/ungemøder tirsdage i lige uger. Formålet er at give børnene mulighed for at blive hørt og personalet mulighed for at orientere børnene som en gruppe. Møderne giver mulighed for at arbejde med gruppen og deres relationer, og støtte de enkelte i at Interviewguide tilsyn 12/30

13 udtrykke sig. At lære børnene at indgå i en mødesammenhæng. Der kan tages emner op som fx hvordan man har det sammen i afdelingen, men også konkrete ønsker om ture, indkøb mm. 10.e Medindflydelse Børnenes medindflydelse sker via børnemøder og via dialogen med kontaktpersonen. Det er ikke alle forhold børnene har indflydelse på, fx nævnes indflydelse på sengetider og for de unges vedkommende deltagelse i fester. Nordstjernen arbejder ud fra en grundstruktur hvor der er nogle gennemgående regler og retningslinjer som ikke fraviges, mens der kan laves individuelle aftaler på andre områder. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet har deltaget i børnemøder i henholdsvis afdeling A og B. Tilsynet kan konstatere at møderne afholdes ud fra en fast dagsorden som både børn og voksne har mulighed for at komme med punkter til. Ikke alle børn og unge mødte op til mødet, hvilket oplyses at være repræsentativt for hvordan disse møder plejer at forløbe. Især ved mødet, hvor der primært var unge repræsenteret, var tilsynet ventet og der var en stor talelyst på mødet til flere af dagsordenens punkter. Det er tilsynets indtryk at børnene og de unge har mulighed for at komme til orde med både ros og ris til både personalet og tilbuddet generelt. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Der udbetales lommepenge efter KL s vejledende takster en gang om ugen. Interviewguide tilsyn 13/30

14 11.b Vejledning i brug af lommepenge Hvordan lommepengene skal udbetales, kontant eller via hævekort aftales mellem barnet og kontaktpersonen og skrives ind i barnets grundstruktur. 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure Medarbejderne er ansvarlige for at der føres regnskab over forbrug af lomme- og tøjpenge. Det er oplyst overfor tilsynet at der er udarbejdet en skriftlig instruks herfor. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke aktuelt. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. - Interviewguide tilsyn 14/30

15 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: De fleste børn har en 140 handleplan jf. Serviceloven som angiver målet med indsatsen og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå dette. Trods leders ihærdige indsats er det fortsat ind imellem vanskeligt at få kopi af den handleplan som barnets sagsbehandler er ansvarlig for bliver udarbejdet. Nordstjernen udarbejder selv behandlingsplaner som mere går i detaljen med hvordan indsatsen skal udmøntes i dagligdagen. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der udarbejdes referat fra behandlingsmøder. 13.c Løbende justering af planerne Der holdes ½ årligt konference på hvert barn. Konferencen danner grundlag for statusrapporten. Rapporten sendes til relevante mødedeltagere og skal gennemgås med barnet inden den sendes ud. Det er kontaktpersonen som sammen med leder, er ansvarlig for at der er en dagsorden for konferencen. 13.d Andet Udarbejdelse af handleplaner og statusbeskrivelser beskrives af personalet at have ændret og udviklet sig siden sidste tilsyn. Personalet er blevet langt mere detaljerede, når de skal i gang med at beskrive indsatsen. Det er aftalt at skabelonen for statusbeskrivelser skal evalueres på det kommende internat som personalet har ultimo maj Interviewguide tilsyn 15/30

16 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen er meget struktureret og er udgangspunktet for behandlingen på Nordstjernen. Huset har en grundstruktur, hvor alle dagens gøremål og opgaver er beskrevet. Vi står op, spiser på faste tider, med faste pladser o.s.v.. Der arbejdes ud fra en aftale kultur, hvor de unge dagligt får hjælp til at strukturere deres dag, ved at lave aftaler og planlægge sammen med personalet. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Der er ikke mange aktiviteter i huset, men det forsøges at støtte børnene i at blive integreret i nærmiljøet via fritidsaktiviteter, kontakt til familie og venner og eventuelt fritidsjob. 14.c Eksterne aktiviteter Der er en fast aftale for ugentlig at komme i den nærliggende svømmehal for de børn som måtte ønske dette. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Det forventes at børnene/unge deltager i de aktiviteter som er beskrevet i deres grundstruktur. Samtidig har de dog altid muligheden for at sige fra. Børnene skal så tage ansvaret for deres valg og det er så den eventuelle udfordring der arbejdes med. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er udarbejdet en skriftlig kostpolitik, med udgangspunkt i miljøterapien på Nordstjernen og Interviewguide tilsyn 16/30

17 Fødevarestyrelsens 8 kostråd. Kostpolitikken beskriver at stedet ønsker at introducere børnene for et bredt udvalg af sunde, spændende og gerne økologiske råvarer. Der lægges i kostpolitikken endvidere vægt på at minimere tilsætningsstoffer, præfabrikeret mad og alt unødig sukker. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Det er husassistenten som varetager indkøb, udarbejdelse af madplan samt tilberedningen. 15.c Kostplan Der udarbejdes en madplan for en uge ad gangen. Denne hænger fremme så alle kan se hvad der laves til aftensmad. Det er visionen at udarbejde en mappe med 4 rul af madplaner af 3 mdr. varighed med udgangspunkt i årstiderne. På den måde vil der blive serveret samme mad to gange på en måned, men alligevel meget varieret. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Der er pt. ingen børn der har en fast maddag, men kostpolitikken lægger op til, at personalet dagligt vurderer, hvem af børnene der ville profitere af at deltage i madlavningen. Alle børn kan komme med ønsker til madplanen. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der er ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer for personalets håndtering af de unges seksualitet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Vejledning om sex og prævention indgår som en del af det løbende behandlingsarbejde. 16.c Prævention - 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 17/30

18 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Ikke drøftet. 17.b Politik for området - 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der er ikke udarbejdet en skriftlig politik på området. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 18/30

19 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Nordstjernen har udarbejdet en skriftlig procedure for medicinhåndtering. Der er to medicinansvarlige, der begge har medicinhåndtering som en del af deres grunduddannelse. 19.b Opbevaring Medicin opbevares i aflåst medicinskab i nyetableret rum der tidligere rummede et depot, således medicinhåndteringen kan ske i mere rolige omgivelser end tidligere. Hvert barn har en medicinmappe hvori det noteres når der udleveres medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Personalegruppen har i efteråret 2011 modtaget information omkring medicinhåndtering og indrapportering af utilsigtede hændelser tid ved sygeplejerske og risikomanager Christine Vammen fra Odsherred Kommune. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Aktuelt ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - Interviewguide tilsyn 19/30

20 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Indgår som en del af det løbende behandlingsarbejde. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Der er ikke udfærdiget procedure for håndtering af akut sygdom og dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme Stedet er opmærksom på dette og tager de nødvendige forholdsregler. 21.d Brug af engangshandsker Anvendes ved behov. 21.e Rengøringsplaner Nordstjernen har en rengøringsplan, hvor dels medarbejdere i dagvagt og i weekends og dels husassistenten varetager rengøringen. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Leder valgte at lukke Nordstjernens hjemmeside i maj 2012, da den ikke var blevet opdateret siden lederskiftet og gav anledning til misinformation om stedet. Det er ønsket at få hjemmesiden ajourført og åbnet igen, men dette arbejde endnu ikke Interviewguide tilsyn 20/30

21 tilendebragt, bl.a. fordi kommunen er i gang med at implementere et nyt hjemmesidekoncept. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Nordstjernen anvender det internetbaserede Planner4you system som overholder reglerne for bl.a. persondataloven. Alle medarbejdere har en arbejdsmail og pc adgang til medarbejderinformationer, regler og retningslinjer som løbende opdateres. Der arbejdes bevidst på at den information der tidligere blev printet og sat i en medarbejdermappe fremadrettet alene forefindes på pc. 22.d Andet Tilsynet kan konstatere at oplysningerne på tilbudsportalen er opdaterede. 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at stedets hjemmeside opdateres og genåbnes snarest, idet dette kan være med til at understøtte Nordstjernens positive udvikling også udad til. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd Der er ikke en forældrebestyrelse på Nordstjernen, men der holdes forældreaften med medarbejder og leder én til to gange hvert halve år. Dette er et nyt tiltag c Tilgængelighed - 23.f Andet Personalet giver udtryk for, at der aktuelt er en tættere forældrekontakt end tidligere. Det nævnes at der for alle børn er mindst en fast ugentlig kontakt. Interviewguide tilsyn 21/30

22 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Ikke aktuelt for kommunalt tilbud. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder - 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Der er ikke intern skole på Nordstjernen. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet Den netop afsluttede lærerlockout hvor også nogle af Nordstjernens børn og unge blev berørt, beskrives af leder at have været en lidt vanskelig situation for børnene at håndtere. Den kendte og fastlagte struktur og rutine, som betyder meget, var brudt og det medførte en vis uro i børnegruppen. Interviewguide tilsyn 22/30

23 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn I perioden 1/1 til 31/ har der været foretaget én magtanvendelse. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Personalet beskriver, at der nu er langt færre konflikter på Nordstjernen end tidligere. Som en af årsagerne hertil, beskrives arbejdet med den detaljerede grundstruktur for børnene, som synes at være med til at mindske konflikter og dermed forebygge at magtanvendelser bliver nødvendige, ligesom den terapeutiske forståelse og kontakt til børnene nævnes som en anden stor del af grunden. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Repræsentanter fra Nordstjernen deltog i september 2011 i et efteruddannelsesforløb igennem Socialstyrelsen vedr. de nye regler og tiltag på magtanvendelsesområdet. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser. Leder har efterfølgende oplyst at der nu er udarbejdet procedure herfor. Interviewguide tilsyn 23/30

24 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager - 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Aktuelt er der 17 medarbejdere hvoraf 14 er fuldtidsansatte. Disse fordeler sig på: 1 leder, 9 pædagoger, 4 medhjælpere, 1 husassistent, 1 pedel og 1 administrativ medarbejder. 28.b Brug af vikarer Der er tilknyttet faste timelønnede medarbejdere som bruges som vikarer. Disse vikarer er både pædagoguddannet og ikke uddannede. 28.c Personaleflow I 2012 er der fastansat 8 nye medarbejdere, herunder stedets nuværende leder. Nogle af de nyansatte har tidligere været tilknyttet stedet i vikariater eller som løse vikarer, andre er helt nye. Interviewguide tilsyn 24/30

25 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der trådte en ny arbejdsplan i kraft i efteråret Denne nye arbejdsplan var længe under udarbejdelse og medarbejdere og tillidsrepræsentant har været inddraget i processen. Den ændrede arbejdsplan betyder bl.a. at stillingen som vågen nattevagt blev ændret til at være sovende nattevagt, ligesom arbejdsplanen i højere grad end tidligere nu er tilrettelagt ud fra stedets grundstruktur og miljøterapeutiske forståelsesramme. Både medarbejdere og leder udtrykker tilfredshed med processen og det endelige resultat f Lokalaftaler Der er lavet lokalaftale på hviletidsnedsættelse i forbindelse med rådighedsvagter samt overskridelse af 10 timers reglen på mødedage. 28.g Andet - 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: For fortsat at kunne følge personaleudviklingen på Nordstjernen anbefales det, at tilsynet løbende informeres af leder omkring eventuelle opsigelser og nyansættelser. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der er for nuværende udarbejdet kompetence og ansvarsfordeling for henholdsvis koordinator og kontaktpædagog. 29.b Personalemøder Medarbejdermøder holdes tirsdage i ulige uger af 1½ times varighed. Leder er mødeleder og opgaven som referent går på skift. På dette møde drøftes og besluttes praktiske ting. En del af mødet er med MED status. Senere samme dag holdes GAB (gennemgang af børn) eller konference (der holdes ½ årligt konference på hvert enkelt barn). Konferencen danner grundlag for Interviewguide tilsyn 25/30

26 statusrapporten. GAB møderne foregår også på tirsdage med en varighed af ca. 2 x 1½ time. Leder beskriver at disse moduler også bruges til fokus på vigtige temaer, som eksempel nævnes fx kostpolitik. 29.c MUS I september 2012 blev startet en runde med MUS samtaler, hvor målet var at alle medarbejdere fik en samtale inden årets udgang. Dette mål blev nået, bortset fra de to medarbejdere der blev ansat 1. november De vil dog tilbydes MUS samtale i efteråret d Kursusfordeling - 29.e Supervision Afdeling A og B skiftes til at have supervision. Koordinator deltager i begge grupper. Supervisionen varer 1¾ time. Psykolog Flemming Jensager er tilknyttet som fast supervisor. Denne har stor erfaring i arbejdet med miljøterapi. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Der er udarbejdet et introduktionsforløb for nye medarbejdere. Leder oplyser at dette trænger til et eftersyn. 29.g Problemer i strukturen Det er målet med den nye arbejdsplan at sikre en god grundstruktur for det miljøterapeutiske arbejde og tage højde for tidligere oplevede problemer i strukturen. 29.h Andet - 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) I perioden 1/1 til 31/ har Nordstjernen et samlet sygefravær på 6,73 %. Første kvartal 2013 viser et sygefravær på 7,3 %. Stigningen begrundes af leder ikke i arbejdsrelateret sygefravær, men fravær grundet fx fejloperation og tilsvarende. Interviewguide tilsyn 26/30

27 30.b Politik ved højt fravær Følger den af Odsherred Kommune centralt besluttede model, kaldet modellen. Modellen består af 3 faser: Fase 1 bevare relationen (1. sygedag) Fase 2 bevare kontakten og indlede samtale om delvis tilbagevenden (5. sygedag) Fase 3 omsorgssamtale (14. sygedag) 30.c Andet - 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Der er udarbejdet en skriftlig rygepolitik. Tilsynet kan konstatere at denne ikke lever op til Lov om røgfrie miljøer, idet den tilkendegiver at rygning for ansatte kan ske på parkeringspladsen på Nordstjernens matrikel. 31.b Andet - 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at rygepolitikken snarest revideres, således den lever op til både Lov om røgfrie miljøer, samt Rygepolitik for Odsherred Kommune, gældende fra 15/ Leder har efterfølgende oplyst, at rygepolitikken er blevet ændret, så den lever op til rygelovens bestemmelser. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Følger den af Odsherred Kommune udarbejdede rusmiddel politik. Citat: Hvis lederen - via sikkerhedsgruppen, kolleger Interviewguide tilsyn 27/30

28 eller andre - har formodning om, at en ansat har misbrugsproblemer vedkommende ikke selv kan håndtere, skal lederen indkalde vedkommende til en omsorgssamtale herom. I denne samtale skal begrundelsen for formodningen fremgå, og den ansatte skal oplyses om, hvorledes arbejdsstedet/kommunen kan hjælpe, hvis der er et misbrugsproblem. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Det er besluttet at alle uddannede medarbejdere skal have svarende til en halv diplomuddannelse i miljøterapi målrettet ansatte på dag- og døgninstitutioner. Uddannelsen udbydes af Professionshøjskolen UCC og består af tre moduler a henholdsvis seks og ti undervisningsgange plus hjemmearbejde og eksamen. 5 ansatte er startet på uddannelsen i foråret Første skriftlige opgave er netop afleveret i forbindelse med afslutningen af modul Pædagogisk viden og forskning. 33.b Interne kurser Der er planlagt internatkursus den maj 2013, hvor lederen endnu engang står for programmet. Der er lagt op til, at en eller flere af de medarbejdere der aktuelt er i gang med uddannelse, kommer med et valgfrit bidrag/indlæg på internatet fra uddannelsen. Der skal også på dette internat arbejdes med miljøterapi, denne gang både som ren undervisning, men også mere praktisk orienteret, om hvordan vi som medarbejdere så i praksis udmønter miljøterapien. Der skal endvidere arbejdes med, hvis det kan nås, en ny skabelon for statusrapporter. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt. 33.c Eksterne kurser Ikke drøftet. Interviewguide tilsyn 28/30

29 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Nordstjernen modtager ikke pædagogstuderende. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) - 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Deltager i Odsherred Kommunes generelle APV som gennemføres mindst hvert 3. år. Der blev gennemført elektronisk spørgeskemaundersøgelse omkring APV i perioden september b Fysisk arbejdsmiljø Der er arbejdet på at optimere det fysiske arbejdsmiljø både i møderum og på vagtværelser. Tilsynet er ikke orienteret om særlige problemstillinger i forhold til det fysiske arbejdsmiljø. 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 34.d Psykisk arbejdsmiljø Det er tilsynets oplevelse, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet betydeligt forbedret i forhold til sidste år. Sygefraværet er dalet i takt med at der er kommet mere ro og struktur på Nordstjernen. Tilsynet oplevede, i forbindelse med deltagelse i personalemødet den 7/ en medarbejdergruppe som er aktivt deltagende og udtrykker glæde ved muligheden for at være kommet i gang med uddannelsen i miljøterapi, selvom det også har været en krævende proces. Stemningen er præget af tillid til leder og den proces som er sat i gang. 34.e Arbejdsulykker Ingen. 34.f Andet Leder og arbejdsmiljørepræsentant har deltaget i kursus i IT systemet til APV og trivselsmålinger samt Interviewguide tilsyn 29/30

30 gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Sikkerhedsorganisationen og samarbejdsorganisationen er slået sammen, og deltager i fælles møder vedrørende samarbejde og arbejdsmiljø i personalemøder med MED status. 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget Ikke drøftet ved dette tilsyn. 35.c Andet - 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 30/30

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere