Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Holbæk den 17. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Holbæk den 17. februar 2011 kl på Lejerbos kontor"

Transkript

1 Referat af organisationsmøde februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Holbæk den 17 februar 2011 kl 1000 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Erik Fallesen, Anders Arleth, Tage Rousing, Anne- Bodil Olsen og Robert Juhl Fra administrationen deltog adm direktør Palle Adamsen, projektleder Per Rosbjørn Jensen, økonomichef Henrik Engstrøm, forretningsfører Mariane Toft Poulsen samt direktionssekretær Tina Brorly, som optog referat af mødet Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Jørgen Topsøe Bent Sode Hansen mødte først frem ved mødets slutning Formand Erik Fallesen åbnede mødet og bød velkommen Dagsordenen for mødet: 1 Orientering fra formanden 2 Meddelelser fra administrationen 3 Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol samt budget 4 Dækning af underskud og fremtid for ungdomsboligafdeling 337-0, Pølsekrogen 5 Delvis forhøjelse af indskud i afdeling Justering af målsætninger 2010 til godkendelse 7 Finansiering af infoserver, jfr målsætninger 8 Nybyggeri/renovering 9 Valg af næstformand 10 Repræsentantskabsmøde den 24 februar 11 Eventuelt Ad 1 Orientering fra formanden Formanden orienterede omkring helhedsplan for Vangen, at den store naboskabsundersøgelsen i forbindelse med projekt 4300-Agervang, der er gennemført i tæt samarbejde med Holbæk kommune, nu er afsluttet Der foreligger en rapport, som blev fremlagt på et opsamlingsmøde mellem de involverede partere Den nedsatte styregruppe med Bent Sode Hansen som formand forsøger at forlænge aftale i 2 år hos Landsbyggefonden, idet der pågår et sæt samarbejde med Holbæk Boligselskab og kommunen Det er hensigten, at arbejdet skal danne rammen for den fremtidige strategi for en del af det sociale arbejde i de store boligområder i Holbæk kommune Der har været holdt en del møder specielt omkring arbejdet med den sociale helhedsplan, men også om den tekniske renoveringsplan Formandens opfattelse var, at kommunen er kommet mere på banen og der er kommet en åben vejleding og rådgivning i området Der pågår mange forskellige tiltag i området, herunder bla Verdenskor Formanden nævnte, at byggeri Danhøj er kommet godt i gang Der har været afholdt 1 spadestik Vinteren har gjort, at det blev skudt lidt, men man forventer stadig, at byggeriet er klart til efteråret 2011 Vedrørende renoveringen i afdeling 166, skulle denne gerne komme i gang i april måned, under forudsætning af, at det denne gang lykkedes at få entreprisen på plads Afdelingens formand har meget stor fokus på hele opgaven og er meget interesseret og til meget stor hjælp Formanden nævnte, at han siden nytår har deltaget i afdelingsmøde i afdeling 166, som gik helt fint Han havde også deltaget i møde i Lundemarken omkring ansættelse af lokalinspektør Der har fra fleres side været udtrykt utilfredshed med fremgangsmåden Dette blev drøftet på mødet og senere på året holdes evalueringsmøde

2 Formanden takkede administrationen for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb Ad 2 Meddelelser fra administrationen Palle Adamsen oplyste, at de kommende dialogmøder mellem kommunerne og boligorganisationerne fortsat er meget i fokus Landsbyggefonden er klar med ITmodellen, der skal sammenfatte alle de oplysninger, der skal indgå i dialogmøderne I Landsbyggefondens database er der for hver enkelt afdeling og boligorganisation et oplysningsskema en slags selvangivelse som kommer ind på alle væsentlige sagsområder, der findes i boligorganisationerne og afdelingerne Nogle af oplysningerne skal man selv levere, mens andre især nøgletal automatisk vil blive føjet ind i skemaet via Landsbyggefondens database Oplysningsskemaet færdiggøres af boligorganisationen i samarbejde med administrationen umiddelbart efter, at årsregnskabet er godkendt, og så vil den samlede dokumentationspakke være grundlaget for dialogmødet med kommunen Arbejdet med dokumentationspakken skal ikke bare være en pligtmæssig afrapportering til kommunerne Det skal også være et redskab for de enkelte bestyrelsers arbejde med udviklingen på alle vigtige punkter i deres boligorganisationer, såsom økonomi og drift, beboerdemokrati, udlejning og boligområdernes trivsel Det er i styringsreformen en forventning, at organisationsbestyrelserne forholder sig strategisk til alle disse områder Bestyrelserne skal inden for hvert område give deres egen vurdering af udfordringerne Endelig skal bestyrelserne være med til at fastsætte mål, lave aftaler med kommunerne og efterfølgende give en vurdering af, hvor langt man er nået i målopfyldelsen Ca halvdelen af de kommuner, hvor Lejerbo er repræsenteret, er gået i gang Det sker typisk ved, at der først holdes et fællesmøde for kommunalpolitikere, embedsmænd, beboerdemokrater og administrationer Efterfølgende holdes det egentlige dialogmøde, hvor der fra kommunens side typisk kun medvirker embedsmænd, men hvor vi fra Lejerbos side så vidt muligt møder med både organisationsformand og forretningsfører I Holbæk er indkaldt til styringsdialogmøde den 23 maj Mariane Toft Poulsen nævnte, at der er et problemer i forhold til de skæve regnskabsår i det materiale, der er kommet fra LBF Derfor er det aftalt med kommunen, at man til det aftalte møde den 23 maj behandler både regnskabsår 2008/09 og 2009/10 Efterfølgende må der så indrapporteres, når de nye tal er klar Henrik Engstrøm meddelte, at Landsbyggefonden har erkendt, at man har overset dette problem Vi er i samarbejde med Landsbyggefonden ved at løse dette Han nævnte dog, at selve regnskabsdelen kun er en lille del af indrapporteringen En meget vigtig del går på hele den boligsociale indsats Palle Adamsen orienterede herefter om, at der de sidste par år har været stilstand på nybyggeri-siden, men i løbet af 2010 kom der gang i tilsagnene igen Det skyldes, at vi ved årsskiftet fik nye finansieringsregler, der giver en lavere starthusleje, og at kommunernes andel i form af grundkapital i 2010 var sat ned fra 14 % til 7 % I Lejerbo har vi fået tilsagn til at opføre over 600 nye boliger Det er betydelig flere end vi har opnået de seneste år Det er ikke kun nybyggeriet, der er godt gang i I 2010 har Lejerbo afleveret renoveringsarbejder for næsten en mia kr Helt præcist for 949,8 mio kr Samtidig har vi renoveringsarbejder under udførelse for godt 526 mio kr og sager under projektering for 687 mio kr Det er selvfølgelig i høj grad byggeafdelingen, der arbejder på renoveringsprojekterne, men også regionskontorer, lokalinspektører og varmemestre bidrager på denne måde til at vores boliger fortsat er tidssvarende og attraktive

3 Efterårets boligaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale indebærer, at der de kommende 3 år sættes ekstra midler fra Landbyggefonden af til renoveringsarbejder Oven i de årlige 2,6 mia kr lægges i årene 2013 til 2016 i alt 5 mia kr Herudover er der afsat 500 mio kr til fondens andel af kapitaltilførsel ved evt nedrivning i udsatte områder Endelig fastholdes beløbsrammen til de boligsociale projekter på 440 mio kr årligt En del af boligaftalen handler om indsatsen mod de såkaldte ghettoer Ghettoområder er nu et officielt begreb - defineret i lovgivningen, og Socialministeriet har endda opstillet en liste med angivelse af 26 ghetto-områder I Lejerbo er 5 afdelinger eller områder med på listen Ud over de nævnte økonomiske støttemuligheder til renovering, nedrivning og boligsociale projekter, er der gennemført en række lovændringer på udlejningsområder, der skal medvirke til at reducere antallet af ghettoer Vi er i administrationen i gang med et meget omfattende arbejde med omlægning af Lejerbos IT-systemer Vores økonomisystem SAP skal over på en ny version I den sammenhæng skal ikke blot budget- og regnskabshåndtering men alle hovedprocesser også udlejning, lønbehandling, drift og vedligeholdelse samt byggestyring - over på SAPløsninger Fra midten af 2010 har vi gennemført første fase og fastsat kravene til de nye systemer og godkendt løsningsmodellerne Nu går næste fase med den egentlige tilpasning og udvikling af systemerne i gang Vi gennemfører herefter omfattende tests, planlægger overgangen til de nye systemer nøje og gennemfører undervisning af alle brugere Vi håber herved at kunne sikre, at der bliver mindst mulige gener og driftsforstyrrelser Hele projektet er planlagt til at slutte i april 2012 I henhold til reglerne om vederlag til organisationsbestyrelser er der for indeværende regnskabsperiode (2010/2011) kr til rådighed til fordeling i bestyrelsen i Lejerbo, Holbæk Organisationsbestyrelsen besluttede, at beløbet deles i 8 dele, hvoraf formand får 2 andele og de øvrige bestyrelsesmedlemmer hver får 1 andel Ad 3 Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol samt budget Som det tidligere er godkendt er Lejerbo Stenlille sammenlagt med Lejerbo Holbæk pr 1/ med Lejerbo Holbæk som fortsættende organisation Henrik Engstrøm henviste til det udsendte regnskabsmateriale omfattende regnskabsmateriale omfattende dels regnskab og revisionsprotokol for Lejerbo Holbæk perioden 1/ til 30/9 2010, dels regnskab og revisionsprotokol for Lejerbo Stenlille, dels forvaltningsrevision for regnskabsåret 2009 for forretningsførerorganisationen og dels budget for boligorganisationen for perioden 1/ til 30/ Desuden er udsendt en CD rom indeholdende dels årsregnskab for afdelingerne for perioden 1/ til 30/9 2010, dels budget for afdelingerne for perioden 1/ til 30/ og dels tilstandsrapport for afdelingerne Administrationen har forud for mødet forhandlet afdelingernes forhold, herunder de økonomiske, og der foreligger godkendelse af såvel regnskab som budgetforslag fra de afdelinger, hvor der på regnskabstidspunktet var afdelingsbestyrelse og afholdt afdelingsmøde Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til regnskab og budget for afdelingen 274-0, 535-9, 634-1, og Lejerbo Holbæk

4 I beretningen forrest i regnskabet - side 2 til 6 - er redegjort for boligorganisationens og afdelingernes økonomiske udvikling i regnskabsåret I henhold til reglerne skal bestyrelsen forholde sig til revisionens supplerende oplysninger i revisionsprotokollen Revisionen har på side 160, 161 og 162 bemærkninger til forhold i afdeling 79-0, 121-0, 123-0, 166-0, , 535-0, 535-2, 634-0,753-0 og På side 6 i beretningen forrest i regnskabet har administrationen kommenteret revisionens supplerende oplysninger, som vil blive indsendt til kommunen, hvis bestyrelsen ikke har andre bemærkninger Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning Lejerbo Stenlille I beretningen forrest i regnskabet - side 2 - er redegjort for boligorganisationens og afdelingernes økonomiske udvikling i regnskabsåret I henhold til reglerne skal bestyrelsen forholde sig til revisionens supplerende oplysninger i revisionsprotokollen Revisionen har på side 133 bemærkninger til forhold i afdeling På side 2 i beretningen forrest i regnskabet har administrationen kommenteret revisionens supplerende oplysninger, som vil blive indsendt til kommunen, hvis bestyrelsen ikke har andre bemærkninger Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning Nedenstående oversigt er et uddrag af de udsendte afdelingsbudgetter, og viser lejestigningen i de enkelte afdelinger for den kommende periode Afd nr Afd navn Gældende leje Kommende leje Ændring pr m² Ændring i 7-0 Bent 576,71 588,13 11,42 1,98 Grubbesvej 79-0 Labæk 638,54 663,91 25,38 3, Louisevej 645,47 657,15 11,68 1, Havevang/ 756,13 771,96 15,83 2,09 Agervang Skovbrynet 689,01 695,74 6,73 0, Agervang/ 698,88 701,13 2,25 0,32 Engvang Agervang 945,86 961,29 15,43 1, Strandgade 797,56 812,83 15,28 1, Fambol Borgm NE Hansens Vej Borgm NE Hansens Vej 830,21 841,90 11,69 1,41 836,80 848,50 11,69 1,4 %

5 337-0 Lindevej 1171, ,22 99,75 8,51 Ungbol Labæk ,30 782,62 12,32 1, Møllegårdspa 814,38 824,91 10,53 1,29 rken Lundemarken 778,49 810,45 31,95 4, Lundemarken 827,39 876,17 48,78 5, Lundemarken 796,85 804,22 7,37 0, Lundemarken 751,15 785,48 34,33 4, Lundemarken 1035, ,14 18,31 1, Lundemarken 700,00 762,50 62,50 8,93 Serviceareal Tåstrup 993, ,75 20,00 2, Tåstrup Serviceareal Lundemarken VI og VII Lundemarken Bofælles VI s Servicear Bofælles s Lundemarken VI Lundemarken VII Lundemarken VII Serviceareal 1529, ,24 205,88 13,46 866,30 885,93 19,63 2,27 936,02 967,89 31,87 3,4 1041, ,60 48,81 4,69 896,58 918,25 21,68 2, , ,82 14,71 1, Konsulatet 831,42 856,08 24,66 2,97 Vedrørende afdeling er lejen forhøjet 1/ fra kr 574,41 pr m² til kr 645,47 pr m² som følge af udskiftning af tage Mariane Toft Poulsen nævnte, at der regnskabsmæssigt stadig er nogle ting i nogle af afdelingerne, der skal rettes op - specielt i forhold til konto 117 og 115 Det er der meget fokus på Udlejningssituationen

6 Mariane Toft Poulsen meddelte, at der i Lejerbo, Holbæk er 1834 personer opnoteret på venteliste til en familiebolig og 154 er opskrevet til en ungdomsbolig Flere af disse personer søger på forskellige rumtyper og forskellige afdelinger, og der er således i alt 3129 ansøgere opnoteret til familieboligerne og 167 opnoteret til ungdomsboligerne Vedrørende familieboligerne søger 252 personer en 1-rums bolig, 981 søger en 2-rums bolig, 1181 søger en 3-rums bolig, 621 søger en 4-rums bolig og 94 søger en 5-rums bolig Vedrørende ungdomsboligerne søger 127 personer en 1-rums bolig og 99 søger en 2- rums bolig En fraflytningsstatistik for boligorganisationens familieboliger viser, at der i regnskabsåret 2009/2010 har været 237 fraflytninger fra boligorganisationens i alt 1308 familieboliger, svarende til en fraflytningsprocent på 18,12 På landsplan ligger fraflytningsprocenten for familieboliger på 15,19 Der har i alt været 291 fraflytninger af boligorganisationens i alt 1609 lejemål, svarende til en fraflytningsprocent på 18,09 Landsgennemsnittet er her 18,32 Generelt om udlejningssituationen kan vi oplyse, at de 3- og 4- rums i og er lidt svære at leje ud Endvidere er nogle af boligerne i afd svære at leje ud pga høj husleje Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til dette punkt, og det konkluderedes, at beretningen blev godkendt, at de i denne indeholdte forslag og anmodninger blev imødekommet, at årsregnskab og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet, herunder regnskab for afdeling 274-0, 535-9, 634-1, og 779-3, at budget for boligorganisationen samt afdelingernes budgetter blev godkendt, herunder budget for afdeling 274-0, 535-9, 634-1, og Ad 4 Dækning af underskud og fremtid for ungdomsboligafdeling 337-0, Pølsekrogen Årets resultat er et underskud på kr Formanden redegjorde for de store problemer i afdelingen, dels i forhold til de unge mennesker og del i forhold til den måde, nogle af dem behandler lejlighederne på Specielt en lejlighed var så ganske forfærdeligt Han ville foreslå, at man forsøger at sælge ejendommen og har bedt Lis Fonnesbech-Wulff undersøge mulighederne Hvis dette ikke er muligt, må vi kigge på muligheden for at ombygge til familieboliger, men det kræver en ommærkning af boligerne Sagen blev drøftet nærmere og bestyrelsen tiltrådt formandens forslag Bestyrelsen godkendte herefter, at underskuddet i afdelingen dækkes af dispositionsfonden Ad 5 Delvis forhøjelse af indskud i afdeling 138-0

7 Mariane Toft Poulsen nævnte, at man tidligere i afdelingen har truffet beslutning om forhøjelse af indskud i afdelingen, hvilket er godkendt af den tidligere Tornved kommune Men af en eller anden grund fik man ikke havehusene med, hvorfor punktet er sat på dagsordenen i dag til formel godkendelse af organisationsbestyrelsen Forholdet er afklaret med afdelingsbestyrelsen Det foreslås, at man jfr lovgivningen forhøjer indskud i havehusene til 216 kr pr m² Organisationsbestyrelsen godkendte dette Ad 6 Justering af målsætninger 2010 til godkendelse Formanden henviste til, at organisationsbestyrelsen har udarbejdet målsætninger 2011 for Lejerbo Holbæk Disse er udsendt til organisationsbestyrelsen forud for mødet Målsætningerne gennemgås og revideres en gang årligt inden repræsentantskabsmødet Målsætningerne fremlægges til orientering på repræsentantskabsmødet Mariane Toft Poulsen gennemgik de væsentlige ændringer i målsætninger i forhold til tidligere målsætninger Organisationsbestyrelsen godkendte de udarbejdede Målsætningerne 2011 Disse vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet Ad 7 Finansiering af InfoServer, jfr målsætninger Formanden meddelte, at man i målsætningerne fra sidste år har noteret, at man ville indføre brugen af InfoServer i boligorganisationen i dag skal bestyrelsen træffe beslutning om finansieringen Mariane Toft Poulsen orienterede om, at opmåling til InfoServer stort set er foretaget i alle afdelinger og systemet ibrugtages i marts 2011 Tegningerne vil blive lagt på nettet så nye og potentielle lejere kan se ruminddeling Erfaringer fra de boligorganisationer, hvor InfoServer har kørt som pilotprojekt, er, at der er penge at spare I Lejerbo Holbæk er der 185 forskellige typer lejemål, som koster 1390 kr pr opmåling Det foreslås, at beløbet dækkes af boligorganisationens arbejdskapital Transaktionsgebyr pr fraflytning koster kr 175 og betales af de enkelte afdelinger (konto 117) Bestyrelsen godkendte finansieringen af InfoServer samt, at boligorganisationens arbejdskapital dækker opmålingen af lejlighederne Mariane Toft Poulsen foreslog, at man til det planlagt seminar i september invitere en person fra InfoServer, som kan komme og fortælle lidt om projektet og erfaringerne Dette blev godkendt Ad 8 Nybyggeri/renovering Per Rosbjørn Jensen meddelte vedrørende: Afd 890-0, Danhøj 22 boliger for yngre psykisk syge Skema B er godkendt Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr

8 Byggeriet er igangsat Per S Poulsen (PSP) er totalentreprenør 1 spadestik er afholdt Renovering: Afd 166-0, Agervang/Engvang - byggeskade-, miljø- og forbedringsarbejder Skema B forventes indsendt til godkendelse marts 2011 Der er sket en forsinkelse grundet omudbud 2 gange på miljøarbejder Der er indgået hovedentreprisekontrakt med Pihl & Søn på byggeskader mm og totalentreprisekontrakt med Ole Jepsen på fælleshus Han orienterede nærmere om projektet Bestyrelsen drøftede projektet, herunder fredningssagen Per Rosbjørn Jensen og Mariane Toft Poulsen arbejder i fællesskab videre med dette Per Rosbjørn Jensen orienterede herefter om, at der som en del af miljøsagen opføres fælleshus i afd Afdeling stemte tidligere nej til deres andel af fælleshus trods administrationens anbefaling Styregruppen i den boligsociale helhedsplan anmoder med afdelingsbestyrelsernes støtte om, at byggeafdelingen forsøger at få LBF s tidligere tilsagn aktiveret igen, så fælleshuset evt kan udvides og rumme flere aktiviteter Byggeafdelingen vil kontakte LBF om den økonomiske støtte Nybyggeri Formanden orienterede om, at han før dette møde havde haft en samtale med Palle Adamsen om muligheden for opførelse af Energi 0 boliger i Holbæk Det blev aftalt, at administrationen på vegne af boligorganisationen retter henvendelse til kommunen om muligheden Han fandt det ligeledes som en godt ide at få et budskab ud i de lokale medier om, at Lejerbo er fremme i skoene med konceptet Energi 0 boliger Bestyrelsen var enig i denne betragtning Ad 9 Valg af næstformand Palle Adamsen meddelte, at i henhold til boligorganisationens vedtægter skal der hvert andet år vælges formand og næstformand Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte, og mindst 1 af disse skal være beboer i boligorganisationen På et møde i marts 2009 blev Bent Sode Hansen valgt som næstformand og er således på valg i år Bent Sode Hansen blev genvalgt som næstformand for en ny 2 årig periode Ad 10 Repræsentantskabsmøde den 24 februar Formanden foreslog, at Bent Sode Hansen som de tidligere år blev foreslået som dirigent på repræsentantskabsmødet Dette blev godkendt

9 Ad 11 Eventuelt Ingen bemærkninger Mødet hævet Godkendt af formanden den 19 februar 2011

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksværk den 21. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksværk den 21. februar 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde 21. ferbaur 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksværk den 21. februar 2011 kl. 10.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Inge Larsen (formand), Inge

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vejle den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vejle den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde den 10. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vejle den 10. maj 2011 kl. 10.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Benny Haugsted, Egon Sørensen, Eigil H.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers den 23. maj 2011 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers den 23. maj 2011 kl i Aalborg Referat organisationsmøde 23. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers den 23. maj 2011 kl. 12.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Lars Bak, Frantz Thaning, Carsten Gylling, Boye Sørensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Thisted den 11. marts 2011 kl på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Thisted den 11. marts 2011 kl på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Thisted den 11. marts 2011 kl. 10.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Bent Bundgaard, Heidi Foss Petersen, Annelise

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Glostrup den 10. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Glostrup den 10. februar 2011 kl på Lejerbos kontor Referat organisationsmøde februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Glostrup den 10. februar 2011 kl. 12.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Leif Schwartz, Jørgen Brangstrup og Henning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Referat organisationsmøde 11. februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup Deltagere: Formand Lilian Mortensen, Knud-Erik Hansen, Leif Bønding,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Lyngby den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Lyngby den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde 10. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Lyngby den 10. maj 2011 kl. 12.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Annie Smith, Bent Hansen, Stig Svensson, Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl i Ørsted

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl i Ørsted Referat af organisationsmøde 30. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl. 14.00 i Ørsted Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Ivan Hammer Sørensen, Lars Bak, Eigil Meineche,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Møldrup den 28. september 2010 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Møldrup den 28. september 2010 kl i Aalborg Referat organisationsmøde 28. september 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Møldrup den 28. september 2010 kl. 9.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Anette Andersen (formand), Georg Mogensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Skørping den 28. september 2010 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Skørping den 28. september 2010 kl i Aalborg Referat organisationsmøde 28. september 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Skørping den 28. september 2010 kl. 11.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Børge Olsen, Leo Christensen, Karna Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Fredensborg den 25. oktober 2010 kl i Fredensborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Fredensborg den 25. oktober 2010 kl i Fredensborg Referat organisationsmøde 25. oktober 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Fredensborg den 25. oktober 2010 kl. 17.00 i Fredensborg Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Finn Elmeskov, Charlott Skogøy, Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Kalundborg den 13. september 2011 kl hos Lejerbo

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Kalundborg den 13. september 2011 kl hos Lejerbo Referat organisationsmøde 13. september 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Kalundborg den 13. september 2011 kl. 10.30 hos Lejerbo Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Niels Krøyer, Erik Gemmer, Christian

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vordingborg den 15. november 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vordingborg den 15. november 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde 15. november 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vordingborg den 15. november 2011 kl. 11.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Jes Hansen, John Jensen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Hadsund den 17. juni 2010 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Hadsund den 17. juni 2010 kl på Lejerbos kontor Referat organisationsmøde 17. juni 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Hadsund den 17. juni 2010 kl. 9.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Rita Jensen, Jette Elisabeth Nielsen, Ronny

Læs mere

Endvidere deltog følgende repræsentantskabsmedlemmer uden stemmeret: Lene Bock Sørensen, Poul Hvas og Else R. H. Kanstruup.

Endvidere deltog følgende repræsentantskabsmedlemmer uden stemmeret: Lene Bock Sørensen, Poul Hvas og Else R. H. Kanstruup. Referat organisationsmøde 23. august 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2010 kl. 17.00 i Struer Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Brande den 23. november 2010 kl i Skjern

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Brande den 23. november 2010 kl i Skjern Referat organisationsmøde 23. november 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Brande den 23. november 2010 kl. 13.00 i Skjern Tilstede var formand Carl Ejler Holm, Kirsten Pedersen-Grarup, Hugo Lund, Knud-Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksberg den 4. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksberg den 4. februar 2011 kl på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksberg den 4. februar 2011 kl. 12.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens Plesner Mathiasen, Anders Kaare Frederiksen, Erik.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Aalborg den 23. maj 2011 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Aalborg den 23. maj 2011 kl i Aalborg Refat organisationsbestyrelsesmøde 23. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejbo, Aalborg den 23. maj 2011 kl. 14.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmne Kenneth Høfl, Birte Juul Pedsen, Erik Jensen, Brian

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Bornholm den 28. november 2011 kl på Bornholm

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Bornholm den 28. november 2011 kl på Bornholm Referat af organisationsmøde 28. november 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Bornholm den 28. november 2011 kl. 11.00 på Bornholm Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gitte Rasmussen, Gunnar Sørensen, Ole

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i 315, Holbæk, torsdag den 9. juni 2011 afholdt på regionskontor, Labæk 15, 4300 Holbæk.

Organisationsbestyrelsesmøde i 315, Holbæk, torsdag den 9. juni 2011 afholdt på regionskontor, Labæk 15, 4300 Holbæk. Referat af organisationsmøde 9. juni 2011 Organisationsbestyrelsesmøde i 315, Holbæk, torsdag den 9. juni 2011 afholdt på regionskontor, Labæk 15, 4300 Holbæk. Til stede: Erik Fallesen, Tage Rousting,

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 6. september 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl. 17.00 i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne: Johnny

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Horsens den 11. februar 2011 kl. 13.00 på Pejsegården

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Horsens den 11. februar 2011 kl. 13.00 på Pejsegården Referat organisaitonsmøde februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Horsens den 11. februar 2011 kl. 13.00 på Pejsegården Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Anker Ulriksen, Jette Damsgaard, Anna Thomsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet Kolding

Boligselskabet Kolding Boligselskabet Kolding Ribe, den 1. april 2014 Referat fra repræsentantskabsmøde onsdag, den 26. marts 2014, kl. 17.00 på Bramdrupdam Kro, Vejlevej 332, Kolding. Deltagere: Fra organisationsbestyrelsen:

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod.

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod. Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl. 12.30 på Hotel Hjedding, Storegade 19,. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere