Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December Side 1 af 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Fælles Sprog II Styregruppens opgaver Styregruppens sammensætning Projekt Aktiv Pleje Kommissorium Projektbeskrivelse Definition af styregruppens opgaver Definition på Aktiv Pleje Formål med projektet Mål for projektet Identifikation af målgruppe Implementeringsprogram Milepælsplan Visitationsprocedure Tildelingsprocedure Borgerforløbsprogram Organisering Organisatorisk tilknytning / fysisk placering Nærmeste overordnede Personaleressourcer Stillingsbeskrivelse Mødestruktur Kommunikationsudstyr Geografisk afgrænsning Finansiering af projektet...12 Side 2 af 12

3 1.0 Indledning I aftalen 2008 for Fagsekretariatet Pleje og Omsorg er et at de faglige indsatsområder igangsættelse af projekt Aktiv Pleje i hjemmeplejen. Projekt Aktiv Pleje står for en målrettet og tidsbegrænset tilbud om en aktiverende indsats til borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen. Hjemmeplejens primære opgaver er, at levere den hjælp kommunens borgere har fået bevilget efter servicelovens 83 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Baggrunden for dette projekt er: o I lov om social service 1 stk.2. står: Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten o Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver, at indsatsen overfor borgeren skal gives som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at indsatsen gives som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd o Fælles Sprog II Indsatsens primære mål vil altid være at gøre modtageren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til at klare så meget som muligt selv. Jf. ovenstående er det overordnede formål med projekt Aktiv Pleje : at hjemmeplejen øger fokus på borgernes evner og muligheder for at klare sig selv 1.1 Fælles Sprog II I Faaborg-Midtfyn Kommune er Fælles Sprog II omdrejningspunktet i forhold til alle bevillinger af hjælp efter servicelovens 83. Kommunernes Landsforening har udviklet redskabet, der benævnes Fælles Sprog II. Fælles Sprog II anvendes ved udarbejdelse af det retningsgivende mål og helhedsvurderingen. Helhedsvurderingen sikrer et ensartet grundlag for at træffe en afgørelse. Fælles Sprog II beskriver 17 aktiviteter, der indgår i vores dagligdag. Det kan for eksempel være at spise, at drikke, at bade, toiletbesøg, at færdes i egen bolig, at gøre rent med flere. Ud fra helhedsvurderingen fastsætter visitator det retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål angiver, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgerne. Ved fastsættelse af det retningsgivende mål vurderer visitator, om borgeren ved en målrettet indsats vil kunne forbedre sin funktionsevne eller funktionsniveau. Side 3 af 12

4 I Fælles Sprog II skelnes mellem fire retningsgivende mål: At udrede. Det betyder at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for en funktionsnedsættelse. For eksempel kan en borger vise tegn på demens. At udvikle. Det betyder at generhverve tabte eller udvikle nye funktioner. Det vil ofte være træning eller vejledning i at klare aktiviteter i dagligdagen med eller uden hjælpemidler. At fastholde. Det betyder at fastholde et funktionsniveau. Heri indgår også at forhindre eller udsætte tab af funktionsniveau. Leverandøren af indsatsen inddrager borgeren i udførelsen af de daglige aktiviteter, så de vedligeholdes. At lindre og understøtte. Det betyder, at hjælpen ydes med den hensigt at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse, sygdom eller handicap. 1.2 Styregruppens opgaver Til varetagelse af projektet nedsættes en tværfaglig styregruppe, der får til opgave at: o Udarbejde kommissorium for projektet o Udarbejde projektbeskrivelse o Igangsætte projektet o Følge projektet løbende o Afslutte projektet 1.2 Styregruppens sammensætning I september måned 2008 sammensættes følgende styregruppe: Forløbskoordinator Tove Klara Sommer Visitator Ulla Klitgaard Johansen Distriktsleder Hanne Clemensen Gruppeleder Berit Andersen Gruppeleder Tine Hildebrandt Medarbejder Anette Fahlen Ergoterapeut Janna Juhler Sekretariatsleder Inger-Marie Hansen (formand) Side 4 af 12

5 2.0 Projekt Aktiv Pleje 2.1 Kommissorium Styregruppen har udarbejdet følgende kommissorium: 1. Definition af styregruppens opgaver 2. Definition på aktiv pleje 3. Formål med projektet 4. Mål for projektet 5. Identifikation af målgruppe 6. Implementeringsprogram o Milepæle v information / uddannelse / tidsramme / igangsætning / afrunding / evaluering / afslutning 7. Visitationsprocedure 8. Tildelingsprocedure 9. Borgerforløbsprogram: a. Kommunikation og samarbejde ved planlægning af opstart b. Kommunikation og samarbejde under forløbet c. Kommunikation og samarbejde ved afslutning af forløbet 10. Organisering herunder fysisk placering - nærmeste overordnede personaleressourcer - stillingsbeskrivelse mødestruktur kommunikationsudstyr geografisk afgrænsning 11. Finansiering af projektet Side 5 af 12

6 3.0 Projektbeskrivelse 3.1 Definition af styregruppens opgaver Styregruppen har følgende opgaver: o Udarbejde projektbeskrivelse o Ansvarlig for projektet, herunder Igangsætning af projektet Følge projektet løbende Evaluering / afslutning af projektet o Sparringspartner / refleksionsrum for de forebyggende terapeuter i projektet 3.2 Definition på Aktiv Pleje Aktiv Pleje er et målrettet og tidsbegrænset tilbud om en aktiverende indsats til borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen. 3.3 Formål med projektet Formål med projektet er: o At borgeren bliver bevidst om eget udviklingspotentiale trods evt. helbredsmæssige/sociale besværligheder o At borgeren oplever en målrettet indsats til bedre at kunne klare dagligdagens opgaver o At øge fokus på hjælp til selvhjælp i organisationen og i befolkningen o At plejepersonalet oplever øget udfordring ved konkret sparring med anden faggruppe o At styrke det tværfaglige samarbejde 3.4 Mål for projektet Mål for projektet: 1. Øget selvhjulpethed hos borgerne Måles ved: o COPM / ADL-taxonomi (selvevalueringsredskab) o Bevilling af hjælp 2. Personaleudvikling Måles ved selvevaluering i forhold til: o Udfordringer o Faglige kompetencer o Personlige holdninger Side 6 af 12

7 3. Økonomisk aspekt, som indebærer, at kommunen fortsat kan give pleje og omsorg til de svageste borgere, selv om der bliver flere ældre med behov for hjælp Måles ved. o Bevilling af hjælp o Modtagere af midlertidig hjælp afsluttes / overgår til varig hjælp 3.5 Identifikation af målgruppe Følgende borgere kan visiteres til projektet: o Borgere, der har en tidsbegrænset bevilling o Borgere, der har en varig bevilling og som i en tidsbegrænset periode har behov for ekstra ydelser o Borgere, der har en varig bevilling og hvor der kan blive behov for 2 personer til at udføre hjælpen o Borgere, der har en varig bevilling og hvor plejepersonalet sporer et potentiale for udvikling af færdigheder 3.6 Implementeringsprogram For at sikre implementering af Aktiv Pleje og Fælles Sprog II, er der behov for en grundig introduktion til og undervisning af alle implicerede parter. Nedenstående milepælsplan beskriver hovedoverskrifterne for implementering af Aktiv Pleje og Fælles Sprog II Milepælsplan MÅNED / ÅRSTAL HANDLING ANSVARLIG December 2008 Projektet forelæggelses Socialudvalg Styregruppen Januar 2009 Projektet forelæggelses Ældreråd Styregruppen Januar 2009 Stillingsopslag 2 terapeuter Styregruppe Januar 2009 Februar 2009 Februar 2009 Ansættelsessamtaler Ansættelse af 2 terapeuter pr. 1. marts 2009 Udarbejdelse af medarbejdernes selvevalueringsskema og pjece i samarbejde med uddannelseskoordinatorer Forelæggelse af projektet til visitatorer, private leverandører, TR, SR, sektionsledere, ledende terapeuter og le- Side 7 af 12 Styregruppe Styregruppe Styregruppe

8 dende sygeplejersker og områdeledere Februar / marts 2009 PR-arbejde Styregruppe Marts 2009 Marts 2009 Marts/april 2009 Maj 2009 Løbende 2009 November inspirationstemaeftermiddage og orientering om aktiv pleje underviser ude fra (lederne inden for hvert område, al plejepersonale, visitatorer, private leverandører, trænende terapeuter og sygeplejersker) Selvevaluering bearbejdning af data Hver enkel sektion får en tilbagemelding på selvevalueringen Opstart af pilotprojekt for afprøvning af konceptet. De involverede sektioner undervises i projektet med udgangspunkt i Fælles Sprog II herunder de retningsgivende mål (6 hold) (AMU-regi) Med udgangspunkt i konkrete borgere afholdes fællesmøde i de udvalgte sektioner for terapeut / visitator / sygeplejersker / plejepersonale/sektionsleder Løbende justeringer inden for rammerne. Midtvejsevaluering af pilotprojekt afrapportering til Socialudvalg / Ældreråd og involverede parter 2 terapeuter / styregruppe Styregruppen 2 terapeuter - sektionsledere 2 terapeuter/visitator 2 terapeuter 2 terapeuter / styregruppen November 2009 PR-arbejde 2 terapeuter / styregruppen December 2009 Justering af konceptet 2 terapeuter / styregrup- Side 8 af 12

9 Oktober 2010 Evaluering af pilotprojekt 2 terapeuter / styregruppen December 2010 Evalueringsrapport forelæggelses Socialudvalg, Ældreråd, visitatorer, sektionsledere, ledende terapeuter, plejepersonale, områdeledere og sygeplejersker Styregruppen December 2010 PR-arbejde 2 terapeuter / styregruppen pen 3.7 Visitationsprocedure Visitatorerne har kompetencen til at visitere borgere til projektet efter følgende procedure: 1. Kendte borgere: o plejepersonalet retter henvendelse til sektionslederne drøfter om den konkrete borger tilhører målgruppen. Drøftelsen tager udgangspunkt i et godkendt henvisningsskema (ligger i dokumenter i Care). Hvis borgeren hører til målgruppen, sendes en advis til visitator o Alle øvrige samarbejdspartnere sender ligeledes henvisningsskema til visitator 2. Nye borgere: Visitatorerne sender en bevilling (ligger i dokumenter i Care) direkte til de forebyggende terapeuter 3.8 Tildelingsprocedure Borgere visiteres ind i projektet efter følgende prioritering: o Borgere, der har en tidsbegrænset bevilling o Borgere, der har en varig bevilling og som i en tidsbegrænset periode har behov for ekstra ydelser o Borgere, der har en varig bevilling og hvor der kan blive behov for 2 personer til at udføre hjælpen o Borgere, der har en varig bevilling og hvor plejepersonalet sporer et potentiale for udvikling af færdigheder Side 9 af 12

10 3.9 Borgerforløbsprogram Ud fra nedenstående skabelon, udarbejdes konkrete borgerforløbsprogrammer i forhold til: a) Kommunikation og samarbejde ved planlægning af opstart b) Kommunikation og samarbejde under forløbet c) Kommunikation og samarbejde ved afslutning af forløbet Kommunikation og samarbejde ved planlægning af opstart Nye borgere, der visiteres til aktiv pleje Kendte borgere, der visiteres til aktiv pleje Kommunikation og samarbejde under forløbet Nye borgere, der visiteres til aktiv pleje Kendte borgere, der visiteres til aktiv pleje Kommunikation og samarbejde ved afslutning af forløbet Nye borgere, der visiteres til aktiv pleje Kendte borgere, der visiteres til aktiv pleje Side 10 af 12

11 3.10 Organisering Organisatorisk tilknytning / fysisk placering De forebyggende terapeuter placeres i Fagsekretariat Pleje og Omsorg, Administrationsbygningen Graabjergvej 3a, 5856 Ryslinge. Ved midtvejsevalueringen revurderes den organisatoriske og fysiske placering, idet opgaven på sigt skal placeres i driften Nærmeste overordnede Stedfortræder til ældrechef Personaleressourcer Der ansættes 2 ergoterapeuter i projektperioden der løber fra 1. marts 2009 til 31. december Stillingsbeskrivelse Stillingsbetegnelse Forebyggende terapeut Ansættelsesgrad Funktion Organisatorisk placering Nærmeste overordnede Ansvarsområde Arbejdsopgaver 37 timer Sikre en aktiv indsats til borgere i egne hjem Fagsekretariat Pleje og Omsorg Stedfortræder for ældrechef o Starte og afslutte aktiverende forløb o Konsulent for borger og plejepersonale o Indgå som part i den aktiverende pleje o Medansvar for implementering af projekt Aktiv Pleje o Løbende dokumentation o Medansvar for evaluering af projekt Aktiv Pleje o Indgå som medarbejder i den aktiverende pleje o Starte og afslutte borgere o Målrettet støtte og vejledning til fremme og bevarelse af ADL-funktioner o målrettet instruktion, råd, vejledning og undervisning til borgeren/pårørende/hjælper med henblik på, at borgerne selv bliver i stand til at varetage opgaven o Dokumentation af målgruppe og forløb o Deltage i relevante personalemøder o Deltage i PR-arbejdet o Udarbejdelse af midtvejs- og slutevaluering af projektet Opgaverne kan udføres såvel dag, aften og nat; men med en overvejende tilstedeværelse i dagtimerne. Side 11 af 12

12 Faglige profil Øvrige kompetencer o Uddannet ergoterapeut med en bred erfaring fra ældreområdet o Gode kommunikations- og samarbejdsevner o Gerne kendskab til Fælles Sprog II o Gerne erfaring i formidling og anerkendende dialog Mødestruktur De forebyggende terapeuter deltager efter behov i sektionernes personalemøder. En deltaljeret mødestruktur udarbejdes af de forebyggende terapeuter Kommunikationsudstyr De forebyggende terapeuter får hver en bærbar PC-er og en PDA-er Geografisk afgrænsning Idet de forebyggende terapeuter er fysisk placeret i Ryslinge, er det mest hensigtsmæssigt at projektet implementeres i Område Øst Finansiering af projektet Udgiften til projektet, der løber over 22 måneder skønnes til: 1. løn til 2 terapeuter i 22 måneder kr. 2. Indkøb af 2 bærbare PC-er og 2 PDA-er kr. 3. Kørsel m.m kr. 4. Undervisning kr. 5. Lønkompensation kr. 6. Borde, stole m.m kr. I alt kr. Den endelige finansiering til projektet afklares af ældrechef Allan Christiansen. Side 12 af 12

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere