FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER"

Transkript

1 FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER If, as it is said to be not unlikely in the near future, the principle of sight is applied to the telephone as well as that of sound, earth will be in truth a paradise, and distance will lose its enchantement by being abolished altogether (MEE, 1898)

2 AFGANGSPROJEKT 1. INDHOLD 2. Executive summary Indledning Problemformulering Metode og Teori Empiri Dataindsamling Validitet og reliabilitet Analyse De fem faldgrupper Etablering Planlægning Organisering Kontrol Eksekvering Egnethed Er min basisorganisation egnet til virtuelle projekter? Er mit projekt egnet til at være et virtuelt projekt? Er min ledelse egent til virtuelle projekt? Konklusion Perspektivering Citerede værker Bilag User reviews bereczandor Egne erfaringer med digitale medier Podio HP Quality Center Jira Af 55

3 4. Projektsite på Lync Mail og telefon Interview med projektdeltager fra virksomhed A Virksomheden Interview personens profil projekter Anvendelse af digitale medier EXECUTIVE SUMMARY Dette afgangsprojekt omhandler virtuelle projekter, og hvordan man som projektleder opnår succes med virtuelle projektgrupper. Forekomsten af virtuelle projekter er muliggjort af globaliseringen, digitaliseringen, udbredelsen af sociale medier og den internationale konkurrence, og er under hastig udbredelse i disse år. Virtuelle projekter er belyst af en overvældende mængde international litteratur og i mindre grad national litteratur. Fælles for de artikler og bøger, der omhandler emnet er, at de påpeger en lang række forskelle imellem traditionelle projekter og virtuelle projekter. Et virtuelt projekt er et specialtilfælde af et projekt, som stiller yderligere krav til både basisorganisationen, projektet og projektledelsen end traditionelle projekter for at få succes. I denne opgave analyseres hvilke yderligere krav, der opstår til projektets etablering, planlægning, organisering, kontrol og eksekvering som følge af, at projektet er virtuelt og for alle punkter er der konstateret yderligere krav til projektlederen. I projektets etablering skal projektlederen formulere fordele og ulemper ved at vælge en virtuel projektform og kommunikere denne analyse til projektets interessenter. Særligt for medarbejderne udgør virtuelle projekter et tveægget sværd som dels giver dem mulighed for kompetenceudvikling og international erfaring, men som også er en trussel imod deres jobsikkerhed. I planlægningen skal projektlederen sikre, at projektdeltagerne har adgang til velegnede digitale medier og udarbejde en kommunikationsplan, som beskriver hvordan disse skal anvendes. Desuden skal projektlederen planlægge projektarbejdet således, at opgaverne ikke kræver tæt samarbejde via digitale medier, f.eks. ved at planlægge en eller flere fysiske møder, vælge kendte internationale standarder og/eller silo opdeling af projektet. 2 Af 55

4 I organiseringen kan projektlederen rekruttere projektdeltagere med høje formelle kompetencer fra en global pulje, men projektlederen kan i mindre grad få kendskab til projektdeltagerens uformelle kompetencer. Der bør derfor tilstræbe anvendelse af internationale standarder og metodikker i det omfang, det er muligt. Kontrollen af virtuelle projekter er væsentlig anderledes, da projektlederens kontrol også skal foregå via digitale medier. Graden af kontrol skal afstemmes med kulturen i projektgruppen, hvilket kan være en udfordring i virtuelle projektgrupper med høj diversitet. I virtuelle projektgrupper akkumuleres store mængder data qua den øgede anvendelse af digitale medier, hvilket projektlederen med den rette planlægning kan drage nytte af. Desuden er der særligt i Open Source projekter observeret velfungerende kontrolsystemer baseret på selvkontrol og social kontrol. I eksekveringen skal projektlederen eksplicit facilitere mange af de interaktioner, der i traditionelle projektgrupper foregår helt implicit. Desuden skal projektlederen i højere grad end i traditionelle bygge bro imellem forskellighederne imellem projektdeltagerne. For at identificere forskellighederne kan f.eks. Geert Hofstedes fem kulturdimensioner indledningsvist anvendes. Ud fra observationerne i denne analyse har jeg formuleret tre spørgsmål, som kommende projektledere kan anvende til at vurdere basisorganisationen, projektets og projektledelsens egnethed til at afvikle virtuelle projekter. 3. INDLEDNING Jeg er projektleder i en virksomhed, der leverer infrastrukturkomponenter til finanssektoren, og igennem de sidste par år har jeg oplevet, at en større og større del af min daglige kommunikation er flyttet fra at foregå i projekt lokalet til at foregå via digitale medier. Mine projektrelationer er med andre ord blevet virtuelle, og mange af integrationsprojekterne til det infrastrukturprojekt, som jeg er projektleder for i øjeblikket, varetages af virtuelle projektgrupper med projektdeltagere i både Danmark, Polen og Ukraine. Forekomsten af virtuelle projekter er muliggjort af globaliseringen, digitaliseringen, udbredelsen af sociale medier og den internationale konkurrence, og er under hastig udbredelse i disse år. Virtuelle projektgrupper har derfor stor fokus i øjeblikket, og der mange undersøgelser, som belyser forskellige sider af virtuelle projektgrupper, og hvordan virtuelle projektgrupper afviger fra traditionelle projektgrupper. Der er mange årsager til at vælge denne arbejdsform, f.eks. effektiv udnyttelse af ressourcer og spidskompetencer i store organisationer og/eller substituering af dyr, dansk arbejdskraft med billigere udenlandsk arbejdskraft. Mange leverandører tilbyder veluddannede udenlandske systemudviklere, som kan udføre IT udviklingsopgaver til meget konkurrencedygtige timepriser. Dette gælder både i det fjerne asien, men også i de nære tidligere sovjetdominerede lande. 3 Af 55

5 IT software udvikling er en løntung branche, og det er ikke et nyt fænomen, at danske løntunge virksomheder, udkonkurreres af virksomheder i udlandet. I 1970 erne begynder udviklingen at vende. Tekstil- og beklædningsindustrien oplever en stigende konkurrence fra udlandet og væksten bremser op. De første, som mærker forandringen, er virksomheder hvis produktion indebærer løntunge syprocesser. (http://museummidtjylland.dk, 2013) Selvom der er en markant forskel på at få produceret ens skjorter og at få produceret et stykke unika software ud fra en specifikation, kan man konstatere, at IT softwareudviklingsbranchen nu oplever et tilsvarende pres, som tekstil- og beklædningsindustrien var under i 1970 erne. Jeg ved fra mine private relationer, at der er forskel på at kommunikere via digitale medier og at mødes ansigt til ansigt. Selvom jeg kan mødes med min mor på Skype, så ofte jeg vil (hvor vi både kan se og høre hinanden), besøger jeg hende stadig jævnligt, selvom rejsen tager 5 timer hver vej. Det samme gælder i projektsammenhænge. Den daglige kommunikation og samarbejdsform påvirkes af, at der kommunikeres via digitale medier i stedet for ansigt til ansigt. De forskellige formuleringer, der forsøger at definere hvad en virtuel projektgruppe er, fremhæver også alle netop det faktum, at kommunikationen foregår via digitale medier, som den afgørende forskel på traditionelle og virtuelle projektgrupper. Dette gælder f.eks. denne formulering. Virtual project teams have been defined as groups of people who are not co-located, using electronic communication to work together to accomplish a goal (Reed & Knight, 2009). Jeg vil i denne opgave analysere hvordan man kan gennemføre projekter med virtuelle projektgrupper, særligt med fokus på hvilke yderligere krav, der opstår til projektets etablering, planlægning, organisering, kontrol og eksekvering som følge af, at projektet er virtuelt. 4. PROBLEMFORMULERING Hvordan kan jeg som projektleder gennemføre succesfulde virtuelle projekter? - Hvordan er mine ledelsesmæssige opgaver er påvirket af at projektet er virtuelt? - Hvilke karakteristika kan anvendes til at vurdere et projekts egnethed til at blive afviklet som et virtuelt projekt? 5. METODE OG TEORI Jeg vil i dette afsnit redegøre for, hvordan jeg har tilrettelagt min undersøgelse, hvordan jeg vil disponere stoffet, og hvilke teoretiske modeller jeg vil inddrage i min analyse. 4 Af 55

6 Traditionelt projekt People System Organization Påvirking Globalisering Digitalisering Sociale medier International konkurrence Virtuelt projekt People System Organization Projekter er en organisatorisk konstruktion, som i disse år er under påvirkning af en række forhold i omverdenen i form af globalisering, digitalisering, sociale medier og stigende international konkurrence. Disse forhold har frembragt en ny organisatorisk konstruktion kaldet et virtuelt projekt. Det virtuelle projekt er ligesom et traditionelt projekt underlagt en række krav til tid, ressourcer og kvalitet (projekttrekanten), men har andre forudsætninger for at opfylde disse krav. Disse forudsætninger kan både være bedre eller dårligere. Som projektleder er jeg interesseret i at vide hvilke forudsætninger, der er anderledes i virtuelle projekter. Dermed kan jeg imødegå de negative konsekvenser med aktiviteter, der reducerer sandsynlighed og konsekvens, og desuden kan jeg optimere udnyttelsen af de positive konsekvenser. Denne opgave har til formål at afdække disse ændrede forudsætninger og identificere, hvilke krav det stiller til projektlederen. For at identificere de ændrede forudsætninger har jeg valgt at anvende PSO modellen (People System Organization). PSO modellen er velegnet til denne analyse, da jeg ønsker en bred gennemgang af alle relevante aspekter af projektledelse igennem projektforløbet. Konkret vil jeg gennemgå de fem faldgrupper (pitfalls) (Andersen, Grude, & Haug, 2009), som er frit oversat herunder. 1. ETABLERING 2. PLANLÆGNING 3. ORGANISERING 5 Af 55

7 4. KONTROL 5. EKSEKVERING For hver faldgruppe vil jeg undersøge hvordan mennesker, systemer og organisering påvirkes af globalisering, digitalisering, sociale medier og international konkurrence. I afsnittet om etableringen vil jeg se på projektets scope og interessenter. I afsnittet om planlægning vil jeg se på hvordan jeg kan påvirke behovet for interaktion imellem projektdeltagerne. Desuden vil jeg se på hvilke yderligere krav, der er til projektlederens valg af metode og værktøjer. I afsnittet om organisering vil jeg se på rekrutteringen af projektdeltagerne, herunder anvende Geert Hofstedes kulturdimensioner. I afsnittet om kontrol vil jeg se på tillid og behovet herfor og naturligvis også hvordan kontrollen kan udføres. I afsnittet om eksekvering vil jeg se på gruppedannelsen ved anvendelse af Tuckmans model for gruppedannelse. Desuden vil jeg se på motivation ved anvendelse af Herzbergs model. I flere af de sekundære kilder har forfatterne destilleret deres konklusioner til nogle få centrale begreber. Dette gælder f.eks. artiklen Distance Matters, hvor der er listet fire forhold, som har særlig betydning for virtuelle projekter. Common ground, coupling of work, collaboration readines, and collaboration technology readiness. (Olson & Olson, 2000) Disse fire forhold vil jeg også inddrage i analysen. Under afsnittet om projektets etablering vil jeg se på collaboration readines (samarbejdsparathed), under planlægning vil jeg se på coupling of work (grad af interaktion), under organisering vi jeg se på common ground (fælles referenceramme) og under eksekveringen vil jeg se på collobaration technology readiness (digital samarbejdsparathed). Det er en lidt kunstig opdeling, da man f.eks. også i planlægningsfasen kan påvirke digital samarbejdsparathed, men jeg har valgt at reflektere over begreberne i de faldgrupper, hvor projektlederen har størst mulighed for at påvirke dem. Jeg vil herefter opsummere mine observationer i en tre punkts liste til projektlederen, som har til formål at få projektlederen til at reflektere over egnetheden til virtuelle projekter. Hvis projektleder kan svare bekræftende på de tre spørgsmål, eller øge egnetheden ved nogle af de tiltag der er beskrevet i uddybningen til spørgsmålene, har man en bedre chance for at få succes med virtuelle projekter. 6 Af 55

8 1. EMPIRI For at få et bredt empirisk grundlag har jeg valgt at anvende sekundære kilder i form af eksisterende undersøgelser om virtuelle projektgrupper. Jeg har desuden valgt at supplere de sekundære kilder med et interview. Interviewet er gennemført som ustruktureret interview, da jeg ønskede at interview personerne selv fik mulighed for at fremhæve de forhold, som efter hans opfattelse påvirker samarbejdet i en projektgruppe. Risikoen ved denne metode er, at interview personen ikke nødvendigvis holder sig indenfor genstandsfeltet for denne undersøgelse. Dette jeg vil forsøge at imødegå ved en kort introduktion til genstandsfeltet og problemformuleringen og naturligvis løbende justere mine spørgsmål ud fra forløbet af interviewet. 6. DATAINDSAMLING Jeg vil I dette afsnit redegør jeg for hvordan jeg anvendt min metode til at indsamle konkret empiri. Ligeledes vil jeg begrunde mine valg af konkrete undersøgelsesværktøjer. Indledningsvist har jeg søgt efter eksisterende skriftligt materiale om virtuelle projektgrupper dels på og dels på CBS online bibliotek. Ud fra søgeresultaterne har jeg udvalgt de artikler, ud fra overskriften dækker mit problemfelt, til gennemlæsning. Af de gennemlæste artikler har jeg udvalgt de artikler, som bedst dækkede mit problemfelt. Derefter har jeg opsøgt yderligere materiale, som er refereret i artiklerne, og som umiddelbart omhandlede mit genstandsfelt. Søgning på Google og CBS online Filtrering ud fra overskrift Filtrering ud fra indhold Opsøg refererede artikler Desuden har jeg søgt på Amazon.com efter bøger om virtuelle projektgrupper. Den samlede mængde litteratur, som indgår i undersøgelsen fremgår af referencerne sidst i opgaven. Dataindsamlingen af litteratur om problemfeltet viste, at selvom virtuelle projektgrupper er et forholdsvist nyt fænomen, er der allerede gennemført en række undersøgelser både internationalt i mindre grad nationalt. Desuden er der en række analyser af traditionelle projektgrupper, som med fordel kan inddrages i analysen. 7 Af 55

9 Jeg har gennemført et ustruktureret interview med en af mine private relationer, som tilfældigvis er projektdeltager. Som projektleder for et infrastrukturprojekt har jeg naturligvis daglig kontakt til en lang række andre projektledere og projektdeltagere. Jeg har dog valgt ikke at anvende mine professionelle relationer som interview personer af flere årsager. F.eks. er der i mine professionelle relationer forhold, som en interviewperson ønsker at holde fortroligt. Desuden kan interview personer have en interesse i at nedtone negative forhold og betone positive forhold og dermed give et urealistisk positivt billede af projektarbejdet. 2. VALIDITET OG RELIABILITET Det faktum, at de fleste af de sekundære datakilder beror på udenlandske undersøgelser, giver naturligvis anledning til at overveje datamaterialets validitet i forhold til virtuelle projektgrupper initieret af danske virksomheder. Da virtuelle projektgrupper jo netop er karakteriseret ved, at der er projektdeltagere fra flere lande, vurderer jeg dog validiteten til at være god. Der er på det overordnede niveau ikke den store forskel på, om det er en organisation fra Lubbock, Texas eller Lyngby, Danmark der tager initiativ til at etablere en global, virtuel projektgruppe. De vil i begge tilfælde opleve store organisatoriske afstande og kulturelle forskelle. På det konkrete niveau er der naturligvis en unik konstellation af kulturer i hver enkelt projektgruppe, som kræver en unik håndtering i hvert enkelt tilfælde. Man skal dog være opmærksom på, om en observation er gyldig for flere konstellationer en blot gyldig for enkelt konstellation af projektdeltagere. Det må f.eks. antages at være gyldigt for alle virtuelle projektgrupper, at konsekvensen af tekniske problemer med internetforbindelsen er større end for traditionelle projektgrupper. Det er derimod kun gyldigt for virtuelle projektgrupper med franske projektdeltagere, at der kan være tvivl om hvilket fællessprog, der skal anvendes (fransk eller engelsk). Virtuelle projekter er som nævnt specialtilfælde af projekter, og når man vurderer de mange udsagn, er det naturligvis vigtigt at skelne imellem, om udsagnet er gyldigt kun for virtuelle projekter eller om udsagnet er gyldigt for alle projekter. i virtuelle projekter, hvor der både er kulturelle forskelle og anvendelse af digitale medier, er det vigtigt at skelne imellem, om der er tale om kulturelle forskelle eller problemer med at anvende digitale medier. Det er dog i praksis svært at se i empirien, da mange af undersøgelserne handler om GVT (Globale Virtuelle Teams), hvor der både er kulturelle forskelle og digitale medier, der adskiller projektdeltagerne. 7. ANALYSE Jeg har nu indsamlet min empiri og konstateret at problemfeltet er behandlet i en stor mængde artikler og bøger. Jeg vil nu anvende min empiri til at udføre min analyse. 8 Af 55

10 Analysen falder i to dele som først afdækker de særlige forhold der gør sig gældende i virtuelle projektgrupper og derefter et afsnit, hvor jeg opstiller en model for hvordan projektlederen kan kvalificere sit projekt til at blive afviklet som virtuelt projekt. 1. DE FEM FALDGRUPPER For at afdække hvilke særlige forhold, der gør sig gældende i virtuelle projektgrupper, vil jeg først gennemgå de fem faldgrupper. For hver punkt vil jeg kort beskrive situationen i et traditionelt projekt, hvordan globalisering, digitalisering, sociale medier og international konkurrence influerer på de personer, systemer og organisationer, der er involveret i aktiviteten. Til slut vil jeg beskrive situationen i et virtuelt projekt. 1. ETABLERING I projektets etablering fastlægges projektets overordnede scope i form af tid, ressourcer og kvalitet. Fastlæggelsen af projektets overordnede scope sker ved en gensidig tilpasning imellem projektet og basisorganisationen, således at der opnås overensstemmelse imellem det projektet er i stand til at levere, og det som basisorganisationen forventer. Interessenterne bliver på dette tidspunkt interessenter, som kan influere projektet i højere eller mindre grad i positiv eller negativ retning. Globaliseringen og den internationale konkurrence influerer på projektets scope, da det åbner en række muligheder for basisorganisationen. Virtual teams have a strong business justification. Virtual teams can be formed quickly and are agile in nature. They can help organizations decrease their response time to changes in today s hyper-competitive markets. Organizations are also able to leverage expertise that is dispersed over geographic areas that was previously left untapped. Furthermore, virtual teams can also benefit employees as they lessen the disruption of the employee s life by requiring less travel time to meet with dispersed teams. Additionally, team members have the opportunity to broaden their experience by working across organizations and cultures (Trautsch, 2003) Basisorganisation får altså umiddelbart mulighed for at få hurtigere, billigere og bedre produkter ud af et projektforløb ved at vælge virtuelle projektgrupper. Sociale medier kan desuden indgå som et element i projektets scope. Ved at aktivere The wisdom of crowds, som er beskrevet i bogen af samme navn, kan man ofte opnå kontinuerlig høj kvalitet i et system. Interne Wikis og FAQ, som kontinuerligt vedligeholdes af brugernes input er eksempler på sådanne systemer, der kan lette den interne support af et system både i implementerings- og driftsfasen. I nogle typer af projekter kan man også bringe denne gruppedynamik i anvendelse som selve kernen af systemet. Dette gælder f.eks. som er et online 9 Af 55

11 leksikon redigeret af brugerne, eller hvor man kan identificere malaria i blodprøver. Sidstnævnte har været genstand for en undersøgelse af bl.a. om kvaliteten i at identificere Malaria i blodprøver ved at benytte crowd sourcing er på højde med kvaliteten af højt uddannede mikrobiologer. The findings support the conclusion that nonexperts are able to rapidly learn how to identify the typical features of malaria parasites in digitized thick blood samples and that combining the analyses of several users provides similar parasite counting accuracy rates as those of expert microscopists (Luengo-Oroz, 2012) Crowd sourcing kan altså anvendes til at løse selv højt specialiserede opgaver. Man behøver f.eks. ikke nødvendig i sin implementering etablere en højt specialiseret support funktion eller hypercare warrooms hvis man kan aktivere de dedikerede brugere til at hjælpe hinanden. Det ligger uden for denne opgaves scope at beskrive de muligheder der ligger i at udnytte dette forhold. Valget af en virtuel projektform påvirker projektets interessenter. Dette gælder i særligt høj grad de medarbejdere, som skal involveres i projektet som projektdeltagere, eller som ikke involveres i projektet fordi projektgruppen bemandes med eksterne projektdeltagere. Netop dette forhold er beskrevet i flere af de sekundære kilder, f.eks. i form af ledelsesudsagn om de positive effekter af at deltage i virtuelle projektgrupper såsom spændende, international arbejdsplads og bedre udnyttelse af den enkeltes kompetencer. Build a diverse organizational culture, Increase employee utilazation (Trautsch, 2003) Der er dog også flere eksempler på negative på medarbejdere, som frygter for deres jobsikkerhed og/eller løn og arbejdsforhold som følge af den internationale konkurrence. Dette er en ganske velbegrundet frygt for danske IT medarbejdere, da eksempelvis CSC har udnyttet sin gode forhandlingsposition overfor fagbevægelsen til at få medarbejderne til at acceptere forringelser i arbejdsforholdene. I dag betyder den globale teknologiske og uddannelsesmæssige udvikling inden for IT-branchen, at mange jobfunktioner inden for IT kan outsources, og at forhandlingspositionen for disse grupper dermed svækkes. (Ilsøe, 2012) Man kan altså risikere konflikter i forhold til medarbejderne ved at vælge en virtuel projektform, som også naturligvis kan have en negativ indflydelse på samarbejdsparathed hos de af basisorganisationens medarbejdere, der skal være projektdeltagere. 2. PLANLÆGNING Under planlægningen nedbrydes opgaven i flere mindre opgaver. De indbyrdes afhængigheder identificeres og opgaverne estimeres. 10 Af 55

12 Hvis opgaverne skal udføres af en virtuel projektgruppe, influerer dette på planlægningen. Dels bør man tage hensyn til, at de virtuelle projektdeltageres muligheder for at samarbejde er begrænset af mulighederne i digitale medier. Desuden bør man også i højere grad vælge internationale standarder, da eksterne projektdeltagere ikke kan forventes af have kendskab til proprietære projektmodeller og arbejdsmetoder. Ligeledes stiller virtuelle projekter højere krav til digitale medier end traditionelle projektgrupper. 1. GRAD AF INTERAKTION Virtuelle projektdeltagernes muligheder for at samarbejde er underlagt de begrænsninger, der ligger i de valgte digitale medier, og de kan derfor have svært ved at udføre fælles opgaver, der kræver en høj grad af kommunikation. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at virtuelle projektdeltagere tildeles opgaver, der kræver en høj grad af kommunikation. Denne antagelse er bekræftet i artiklen Distance Matters In our research, we have seen that tightly coupled work is very difficult to do remotely. I sin planlægning, kan man minimere graden af interaktion via digitale medier ved at de opgaver, der kræver høj grad af interaktion, udføres at projektdeltagere, der sidder i samme lokale, eller at opgaverne tilrettelægges på en måde, så de kan udføres uafhængigt. Graden af interaktion afhænger dog ikke alene af planlægningen, men også af projektets grad af struktur. 2. INTERNATIONALE STANDARDER Mange basisorganisationer har mere eller mindre eksplicitte proprietære projektmodeller, som organisationens medarbejdere kender. I virtuelle projekter, hvor projektdeltagerene ikke alle er interne medarbejdere, kan man ikke forvente, at disse proprietære projektmodeller er kendte på forhånd. Jeg kan som projektleder vælge at bruge kostbare ressourcer på at lære de virtuelle projektdeltagere de proprietære projektmodeller, eller jeg kan vælge internationalt anerkendte standarder i stedet. Der er en lang række standarder, som dækker alle områder af projektarbejde, f.eks. UML er et sprog med notationer og syntakser til f.eks. kravspecificering, modellering og dokumentation. Scrum er en arbejdsmetode til agile udviklingsprojekter, som også indeholder et fast begrebssæt til opgavenedbrydning, prioritering, estimering. Prince2 og IPMA er projektleder frameworks, som beskriver en lang række styringsmæssige, organisatoriske og praktiske forhold omkring projekter CMMI er et internationalt program for kvalitetssikring af softwareudvikling Fælles for disse internationalt anerkendte principper er, at de egenskaber der kræves af projektdeltagere for at indgå i projektgrupper der respekterer disse principper, er formelle kompetencer 11 Af 55

13 som både er opnåelige for eksterne, potentielle projektdeltagere og nemme at kommunikere. Jeg kan certificere mig i de forskellige metodikker, og dermed opnå retten til at anvende en entydig betegnelse for mine kompetencer. Indgangsbarrieren for nye projektdeltagere er altså lavere, hvis både projektet og projektdeltageren respekterer den valgte standard. 3. DIGITALE MEDIER I planlægningen af projektet indgår også valg af digitale medier. Digitale medier er katalysatoren for, at det overhovedet er muligt at etablere virtuelle projektgrupper, og markedet for digitale medier er i eksplosiv vækst både i antallet af udbydere men også i antallet af brugere. Derfor relevant at undersøge, hvilke kommunikationsformer de nuværende medier tilbyder og hvordan kommunikation vi disse medier afviger fra ansigt-til-ansigt kommunikation. Den digitale parathed må antages at være et aftagende problem, efterhånden som IT teknologi i form af hurtige og stabile bredbåndsforbindelser udbredes og anvendelsen af digitale medier hos potentielle projektdeltagere som følge heraf stiger. Det stiller dog helt andre højere krav til digitale medier at understøtte virtuelle projektgrupper i forhold til traditionelle projektgrupper. Som det fremgår af interviewet med projektdeltageren fra virksomhed A kan selv store traditionelle projekter med en projektgruppe på 100 mand gennemføres med simple digitale redskaber. Som projektværktøj blev alene anvendt et fælles drev samt gængse MS Office produkter. Dette valg skyldtes, at virksomhedens daværende projektværktøjer var under udfasning som en del af samme projekt. Dette er dog sjældent tilstrækkeligt i virtuelle projekter alene etablering af adgang til et fælles drev kan give problemer. Jeg vil derfor herunder analysere de muligheder som ligger i de nuværende digitale medier ud fra brugernes og teknikkens parathed til at tage digitale medier i anvendelse i projekter. 1. BRUGERNES PARATHED Langt de fleste projektdeltagere anvender sociale medier såsom Facebook og Skype i private relationer, og har efterhånden god erfaring med hvilke begrænsninger og muligheder, der ligger i disse værktøjer. En stor del anvender også Linkedin til at vedligeholde professionelle relationer. Der er ingen offentlige tal for, hvor mange der anvender digitale værktøjer internt i projektgrupper, men der er facebook brugere i Danmark pr. februar 2012 (Bigum, 2012) og over LinkedIn brugere i Danmark pr (www.linkedin.com, 2013). Der er altså god grund til at antage, at projektdeltagerne i et projekt har erfaring med at anvende digitale medier til at vedligeholde private relationer, men der er forskel på en uforpligtende, asyn- 12 Af 55

14 kron udveksling af beskeder og billeder om stort og småt, og at anvende digital kommunikation til at få et tæt og forpligtende samarbejde med kolleger til at fungere i en hektisk arbejdsdag. De nyere digitale medier betegnes ofte som sociale medier, underforstået at dette er i modsætning til de lidt ældre digitale medier såsom mail eller elektroniske, digitaliserede medier såsom telekommunikation. Jeg vil betegne dem alle blot som digitale medier, da det er et marked i voldsom udvikling, og mange af produkterne indeholder en eller flere elementer, som gør det svært at opretholde en fast kategorisering af de enkelte produkter. Dette skyldes både, at producenterne tilføjer funktionalitet til deres produkter, men også at brugerne finder måder at udnytte produkterne anderledes end de oprindelig er designet til. er et godt eksempel på et medie, hvor der over tid er opstået en netikette, som gør det muligt at udnytte mail til andet en blot en besked fra en bruger til en anden. En mail er en monolog, hvis afsender mail adressen hedder En mail, som er led i en dialog, hvis emnet er SV: for svar eller RE: for Reply En mail er en dialog, som fortsættes med nye deltagere, hvis emnet er VS: for videresend eller FW: for Forward En mail er blot til orientering, hvis du er cc modtager (CC står for Carbon Copy ) Denne netikette er nu systemunderstøttet, således at mailprogrammer nu automatisk tilføjer disse prefixes i emnefelter og desuden ignorerer dem i sortering (konstateret i outlook). Et andet eksempel er smileys, som oprindeligt var elegant udnyttelse af de visuelle udtryk af bogstaverne, men som nu systemunderstøttes, så jeg kan vælge dem fra en grafisk renderet liste, og hvis jeg taster en smiley, oversætter min iphone den automatisk fra :-) til. Man kan vælge at betragte kommunikation via digitale medier som en fattig udgave af ansigt til ansigt kommunikation. Det er dog for unuanceret og i artiklen Distance Matters er listet en række egenskaber, som de nuværende digitale medier indeholder en eller flere elementer af. Egenskaberne er frit oversat herunder. Oprindelig Oversat Betydning betegnelse Copresence Til stede Deltagerne har fysisk adgang til samme artefakter Visibility Billede Deltagerne kan se hinanden Audibility Lyd Deltagerne kan høre hinanden Contemporality Samtidig Deltagerne kommunikerer samtidig Simultaneity Symetrisk Deltagere har samme mulighed for at kommunikere Sequentiality Sekventiel Teknikken styrer sekvensen af hvem der kommunikerer Reviewability Inspicerbar Deltagerne kan inspicere tidligere udsagn i samtalen Revisability Kladde Deltagerne kan lave kladder før de afgiver deres udsagn 13 Af 55

15 I artiklen er ligeledes listen er række eksempler på kommunikationskontekster og hvilke af ovennævnte egenskaber der er gældende i situationen. Feature Copresence Visibility Audibility Contemporality Simultaneity Sequentiality Reviewabilty Revisability Face-to-face OK OK OK OK OK OK Video Conference OK OK OK OK OK Telephone OK OK OK OK Two-way Chat OK OK OK OK OK Answering Machine OK OK OK OK Ok Letter OK OK Discussion forum (egen tilføjelse) OK OK Som det fremgår af oversigten er der en række egenskaber ved ansigt til ansigt kommunikation, som ikke understøttes af digitale medier, men der er også en række egenskaber ved de nonverbale medier såsom chat, (og brev) kommunikation, som ikke understøttes af ansigt til ansigt kommunikation. Disse egenskaber kan udnyttes både positivt og negativt. Muligheden for at genbesøge og inspicere tidligere dele af kommunikationen samt inspicere sin egen kladde inden afsendelse giver mulighed for fordybelse og kvalificering af egne budskaber. På diskussions fora er der ligeledes ofte tekniske begrænsninger på længden af beskederne i chat indlæg, som tvinger brugerne til at fatte sig i korthed. Der er således mulighed for at anvende mail og diskussionsfora til både højt kvalificeret og ultra destilleret viden. Dette er særligt interessant på diskussionsfora, hvor den viden, der akkumuleres, nemt kan stilles til rådighed for og fremsøges af de øvrige projektdeltagere. Denne positive udlægning af mulighederne kan ses realiseret på f.eks. Indlæg er af højt fagligt niveau og både spørgsmål og svar sædvanligvis er på 1-3 linjer. 14 Af 55

16 Dette kræver naturligvis, at man anvender et produkt, som opbevarer chat dialogerne permanent og i øvrigt stiller dem til rådighed for de øvrige projektdeltagere. Mail har også tilsvarende egenskaber, men netiketten omkring mails er anderledes end netiketten omkring chat beskeder. De muligheder, der ligger i de non-verbale medier, kan dog også anvendes negativt. Det er mindre socialt forpligtende at kommunikere digitalt end at kommunikere ansigt til ansigt, da afsenderen i højere grad har fornemmelsen af at tale til maskine. Som interview personen fravirksomhed A også udtrykte det: aftaler, der er indgået på fysiske møder er mere forpligtende end aftaler indgået på virtuelle møder Risikoen for at misforståelser ikke bliver korrigeret løbende i kommunikationen er større ved kommunikation via digitale medier end ved ansigt til ansigt kommunikation. Der er jævnligt i dagspressen eksempler på, at bloggere og mail skrivere formulerer sig med et sprogbrug, som de ikke vil anvende i ansigt til ansigt kommunikation. Også i empirien er dette fænomen omtalt. While was used to communicate, it was also used as a weapon to publicly attack fellow team members. (Casey & Richardson, 2006) Det faktum, at man kan inspicere historiske indlæg, giver mulighed for at bevise og eksponere andres dumheder i en bredere kreds. Selv en vellykket kommunikation kan senere genfindes og nærlæses med andre perspektiver (som djævlens advokat) og puste til en opstået konflikt. Fraværet af personlig nærhed ændrer også magtbalancen imellem deltagerne i kommunikationen. En deltager kan opnå magt i en ansigt til ansigt kommunikation primært ved at formulere sine udsagn hurtigt og fremsætte dem med et overbevisende kropssprog og kun sekundært ved at fremsætte udsagn med højt fagligt indhold. Hvis man tænker sig om for længe, har en anden deltager taget ordet og magten over samtalen. I en non verbal, asynkron kommunikation som et diskussionsforum er det andre faktorer, der afgør, hvem der har magten i kommunikationen. Her har deltagerne mulighed for at tage den fornødne tid til at foretage en faglig og formuleringsmæssig kvalificering af deres indlæg. Særligt for introverte projektdeltagere eller projektdeltagerne, som kommunikerer på et andet sprog end deres modersmål, kan det være en stor fordel, at have en længere betænkningstid til at formulere sig korrekt. Når modtagerne skal vurdere de enkelte indlæg har teknikken afskåret dem fra at aflæse afsenderens kropssprog og formuleringshastighed, og det faglige indhold i udsagnet får dermed større vægt. Lidt forenklet kan man sige, at hvor personlighed er vigtigst ved kommunikationen på verbale medier, er fagligheden vigtigst på non verbale medier og man kan således som projektleder ved at 15 Af 55

17 fremme anvendelse af digitale medier fremme projektdeltagelsen af de introverte og fremmedsprogede projektdeltagere og dermed udnytte deres faglige kompetencer. Ved øget anvendelse af særlige digitale medier opnår man altså dels, at de virtuelle projektdeltagere inkluderes, men også at magtbalancen ændres til at deltagere, som vil klare sig dårligt i en mundtlig samtale grundet sproglige barrierer eller introvert personlighed, kan deltage på mere lige fod med mere retorisk begavede projektdeltagere. 2. TEKNIKKENS PARATHED Den første forudsætning, der skal være opfyldt er, at projektdeltagerne har egnede fælles medier til rådighed. Erfarne projektdeltagere har sikkert allerede præferencer for et specifikt produkt, men hvis man skal kommunikere sammen, nytter det ikke noget, at man anvender hver sin platform. Som det fremgår af oversigten over projektværktøjer i mit nuværende projekt, er netop de tekniske problemer ved anvendelse af digitale medier på tværs af organisationer meget udtalt. I alt er der 22 organisationer involveret i projektet, og kun et af projektværktøjerne har kunnet bringes i anvendelse i alle organisationer. Alle seks medier har haft betydelige tekniske problemer. Problemerne falder i tre kategorier, som er kort beskrevet herunder. LOGON OG IDENTITET Mange af de programmer, vi anvender i vores dagligdag er installerede på vores egne computere, og anvender vores domænerettigheder til at give os adgang til de ressourcer vi har behov for. Når jeg logger på min maskine om morgenen, kan jeg herefter åbne outlook, som får adgang til Exchange serveren og mine nye mails, uden at jeg skal taste yderligere logon oplysninger. Dette kaldes single sign-on. Mange digitale medier tilbyder muligheder for at anvende logon rettigheder fra andre systemer, som brugerne i forvejen anvender f.eks. domæne bruger (som beskrevet ovenfor), Google accont, MOCES medarbejdercertifikat eller andre proprietære brugerrettighedssystemer. Sådanne systemer er at foretrække for at undgå, at brugerne skal oprettes på ny og huske endnu et sæt brugernavn og adgangskode. SIKKERHED I virtuelle projektgrupper med projektdeltagere fra flere organisationer skal det valgte medie sikkerhedsgodkendes hos IT afdelingerne i de implicerede organisatoriske enheder. Sikkerhedsforanstaltninger i form af firewalls kan ofte være en hæmsko for at tillade adgang for virtuelle projektdeltagere til basisorganisationens projektværktøjer. Dette problem kan i mange tilfælde løses ved at vælge Cloud baserede projektværktøjer, som er designet til at kunne anvendes via internettet. 16 Af 55

18 INTEROPERABILITET Mail og telefon er medier med stor interoperabilitet, altså medier som kan anvendes på tværs af flere platforme. Disse medier er dog sjældent fuldt ud dækkende for tæt samarbejdende projektgrupper, og de øvrige produkter på markedet fungerer ofte ikke på tværs af platforme. For at sikre, at projektdeltagerne kan kommunikere sammen må projektlederen lægge en god kommunikationsplan. Indenfor samme organisation er projektdeltagernes computere ofte nogenlunde ens på karakteristika såsom styresystem, programpakker, browser version og multimedieenheder såsom kamera, mikrofon og højttalere. Dette gælder i udpræget grad i virksomheder med høj IT sikkerhed som f.eks. pengeinstitutter. Dette er en fordel, hvis man skal implementere et projektværktøj i en enkelt organisation, men hvis man skal implementere et projektværktøj i en virtuel projektgruppe, der består af deltagere fra flere organisationer, kan det være vanskeligt, at finde et projektværktøj, der er anvendeligt i alle organisationer. Der skal altså foretages en analyse af, om alle projektdeltagere er i stand til at installere det valgte medie særligt PC vs. MAC kan give udfordringer, men også krav til båndbredde, Lotus Notes vs. Microsoft Exchange og versioner af Flash og internetbrowser kan give betydelige problemer. 3. ORGANISERING I organiseringen fastlægges organisationsstrukturen og projektorganisationen etableres. Organisationsstrukturen fastlægges, ansvar og kompetencer fordeles og organisationen bemandes. I virtuelle projektgrupper, hvor projektdeltagerne potentielt kan rekrutteres fra hele verden, er mulighederne for rekruttere den rette profil til projektgruppen umiddelbart større end ved lokal rekruttering. Omvendt gælder, at mulighederne for at skaffe tilstrækkelig viden om den potentielle projektdeltageres aftager med den organisatoriske afstand. Virtuelle projekter er jo netop defineret af, at projektdeltagerne og projektlederen er adskilt af tid og under projektforløbet, men det gælder ofte også før og efter projektforløbet. Relationen imellem projektlederen og projektdeltagerne er svagere på rekrutteringstidspunktet i virtuelle projektgrupper. Det er med andre ord muligt, at den perfekte projektdeltager findes i Ægypten, men hvordan skal man finde ham, og hvordan kan man være sikker på, at han er den rette, når man finder ham? 17 Af 55

19 I den optimale rekruttering kan jeg rekruttere fra hele verden, og jeg har perfekt viden om alle kandidater. Dette er dog aldrig tilfældet, og i praksis må jeg indgå et kompromis imellem stort rekrutteringsgrundlag og viden. Situationen kan illustreres ved følgende matriks. Lokalt rekrutteringsgrundlag Globalt rekrutteringsgrundlag Lavt kendskab Virtuel rekruttering Højt kendskab Lokal rekruttering Ideel rekruttering Der er dog forskel fra projekt til projekt, hvilke egenskaber jeg vægter i rekrutteringen af mine projektdeltagere. De egenskaber, som jeg rekrutterer mine projektdeltagere ud fra, består af en række formelle kompetencer, som kan dokumenteres ved f.eks. certificeringer og uddannelser, og en række uformelle kompetencer såsom samarbejdsevner, motivation, loyalitet osv. Hvis jeg skal tilegne mig kendskab til mine potentielle projektdeltageres uformelle kompetencer kræver det ofte en stor indsats i form af interviews med tidligere kolleger og chefer eventuelt suppleret med skriftlige anbefalinger som f.eks. Det er dog stadig forbundet med stor usikkerhed da kilderne kan have forskellige motiver til at udtale sig og dels, at f.eks. samarbejdsevner i en sammenhæng ikke nødvendigvis gør sig gældende i alle sammenhænge. Hvis jeg derimod skal tilegne mig viden om mine potentielle projektdeltageres formelle kompetencer, er dette ofte væsentlig lettere. Ud fra f.eks. Linkedin.com eller virksomhedernes medarbejderprofiler på deres hjemmeside, kan jeg ofte tilegne mig stor viden om mine potentielle projektdeltageres formelle kompetencer. Projektdeltagernes erfaringer omfatter både domænekendskab, værktøjskendskab, kendskab til basisorganisationens rutiner, regler, kultur etc. Hvis jeg skal bruge projektdeltagerne med en specifik, offentlig kendt specialviden f.eks. til en SAP integration eller en Flash komponent, er det en fordel at rekruttere globalt, men hvis jeg skal bruge projektdeltagere med gode samarbejdsevner og proprietær specialviden, er det en fordel at rekruttere lokalt. 1. KULTUR 18 Af 55

20 KILDE: Projektdeltagernes nationale kultur har også betydning for deres evne til at indgå i et samarbejde i projektgruppen. Projektdeltagere, som deler fælles værdier og opfattelser vil have en bedre fælles referenceramme, end projektdeltagere hvor dette ikke er tilfældet. I de tilfælde, hvor projektdeltagerne ikke deler værdier og opfattelser, bør projektlederen indledningsvist adressere forskellen, så misforståelser og fejltolkninger undgås. Den hollandsk-fødte sociolog Geert Hofstede har opgjort seks kulturdimensioner, som tilsammen beskriver en nations kulturelle identitet. Power Distance (PDI) Individualism versus Collectivism (IDV) Masculinity versus Femininity (MAS) 19 Af 55

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Overlægerådsmøde. AH & HvH den 26.sep. 2013. Virtuel Ledelse LKM

Overlægerådsmøde. AH & HvH den 26.sep. 2013. Virtuel Ledelse LKM Overlægerådsmøde AH & HvH den 26.sep. 2013 Virtuel Ledelse Indhold Hvem og hvad Fire udfordringer Dilemmaer E mails Videomøder Konflikter Virtuel Ledelse Følgende er mine oplevelser og indtryk fra deltagelsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kontor og skib på bølgelængde - et lynkursus. Mads Schramm & Søren Diederichsen Seahealth Denmark

Kontor og skib på bølgelængde - et lynkursus. Mads Schramm & Søren Diederichsen Seahealth Denmark Kontor og skib på bølgelængde - et lynkursus Mads Schramm & Søren Diederichsen Seahealth Denmark Samarbejde og kommunikation mellem skib og kontor Undersøgelser af samarbejde på afstand viser at det er

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer

At mestre IT-forandringerne. Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer At mestre IT-forandringerne Digital Ledelse 2015 Louise Harder Fischer Louise Harder Fischer Phd. fellow - ITU Universitetet 2015 Ekstern forsknings partner, Jabra 2013 Ekstern lektor i IT-forandringsledelse

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: "Rum i arbejde" og få dokumentation for at rummet skaber resultater!

Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: Rum i arbejde og få dokumentation for at rummet skaber resultater! Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: "Rum i arbejde" og få dokumentation for at rummet skaber resultater! RUM SOM REDSKAB TIL BEDRE PERFORMANCE KLOGE M2 TOP MARGIN Får mennesker til at performe

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Baggrund for oplægget

Baggrund for oplægget ESDH-systemer og videndeling Lone Smith Jespersen Rigsarkivets konference 4. november 2015 Baggrund for oplægget Afsluttende opgave i forbindelse med Master i IT, linjen organisation, ved IT-VEST Udgangspunkt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Når chefen leder på distancen - Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital. Susie Kjær, COWI, Arbejdspsykolog

Når chefen leder på distancen - Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital. Susie Kjær, COWI, Arbejdspsykolog Når chefen leder på distancen - Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Susie Kjær, COWI, Arbejdspsykolog 1 Programmet Forskningsprojektet Hvad viser forskningsresultaterne Gode råd til virtuelle

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere