Ansvar og pligter i arbejdsmiljøarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvar og pligter i arbejdsmiljøarbejdet"

Transkript

1 Supplerende efteruddannelse af AMO Ansvar og pligter i arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1

2 Program Velkomst og præsentation Pligter og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet Typiske problemstillinger ved arbejde i havne Kemikaliebrugsvejledning/arbejdspladsbrugsanvisning Frokost Arbejdstilsynet kommer på besøg risikobaseret tilsyn Kaffe Kommunikation og det psykiske arbejdsmiljø Det handler om mere, end det du siger Det handler også om, hvordan det siges Opsamling og afslutning 2

3 Praktiske oplysninger Præsentation undervisere og deltagere Spørgsmål og kommentarer/erfaringer under vejs Pauser under vejs ud over frokost og kaffepause Rygning Toiletter Kursusbevis, udleveres ved afslutning 3

4 AMG s opgaver (ansvar og pligter) Øvelse: Diskuter med sidemanden Hvad er AMG s hovedopgaver? Hvad er AMG s ansvarsområder? Hvad bliver/skal AMG involveres i? AMG = Arbejdsmiljøgruppe AMG = Arbejdsleder + arbejdsmiljørepræsentant AL = Arbejdsleder AMR = Arbejdsmiljørepræsentant 4

5 AMU s ansvar og pligter Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver (AMU) Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse Udarbejde plan for arbejdsmiljøorganisationen (organisationsdiagram) Rådgive arbejdsgiveren om arbejdsmiljøorganisationens kompetenceudviklingsplan Kontrollere samarbejdet om sikkerhed og sundhed og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om sikkerheds- og sundhedsarbejdet Deltage i udarbejdelse af APV med inddragelse af sygefravær Rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøproblemer Undersøge ulykker og tilløb til ulykker mhp. forebyggelse Holde sig orienteret om ny lovgivning Fastsætte principper for instruktion og oplæring 5

6 AMG s ansvar og pligter Arbejdsmiljøorganisationens operationelle opgaver (AMG) Medvirke ved årlig arbejdsmiljødrøftelse Planlægge og gennemføre af APV Registrere/anmelde og undersøge ulykker/erhvervssygdomme og nærved-ulykker Inddrages ved om- og nybygning Inddrages ved indkøb (maskiner, hjælpemidler, kemiske produkter) Inddrages ved organisationsændringer (struktur, arbejdstid) Kontrollere, at arbejdsforholdende er fuldt forsvarlige Kontrollere, at der gives effektiv oplæring/instruktion Påvirke de ansatte til en sikker og sund adfærd Orientere de ansatte om lovkrav og interne regler 6

7 AMG - Ansvar og pligter AL/AMR (AMG) - daglige ansvar og pligter Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige - er arbejdsstedet indrettet fuldt forsvarligt? - anvendes nødvendige og egnede hjælpemidler? - udføres arbejdet forsvarligt (personlige værnemidler)? Kontrollere om de ansatte får tilstrækkelig instruktion og oplæring Påvirke de ansatte til sikker adfærd Orientere de ansatte om lovkrav og interne regler fastsat i virksomheden 7

8 Ansvar og straf Arbejdsmiljølovgivning - to former for ansvar Objektivt ansvar: Ved objektivt ansvar er det arbejdsgiveren, der skal stå inde for, hvad de ansatte laver af skader og ulykker. Selvom arbejdsgiveren synes at have gjort alt, hvad der kan være "menneskeligt muligt" for at arbejdsmiljøforholdene kan være i orden. Og selvom arbejdsgiveren ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt, er han altså ansvarlig og kan blive idømt bødestraf. Subjektivt ansvar: Ved subjektivt ansvar er det den enkelte person, der skal have optrådt uagtsomt, groft uagtsomt eller forsætligt. Også den der medvirker ved handlingerne påtager sig et ansvar. 8

9 Ansvar og straf 9

10 Ansvar og straf Bødestørrelser kr. ved overtrædelse af formelle forhold, fx manglende truckkort kr. ved overtrædelse af materielle forhold, fx mangelfuldt stillads kr. ved overtrædelse af materielle forhold med skærpende omstændigheder, fx mangelfuldt stillads, hvor der er fare for ulykke kr. ved overtrædelse af materielle forhold med særligt skærpende omstændigheder, fx mangelfuldt stillads, hvor der er fare for ulykke, og der arbejder unge under 18 år kr. ved grov overtrædelse af materielle forhold, fx asbestarbejde, udgravningsarbejde med fare for sammenstyrtning Herudover vil bøden blive forhøjet, hvis der er tale om gentagelsestilfælde, dvs. der tidligere har tilsvarende påbud. 10

11 Ansvar og straf Differentierede bødestørrelser fra Dvs. bødestørrelserne på foregående side forhøjes ud fra virksomhedens størrelse, dog differentieres formelle overtrædelse er ikke. 0-9 ansatte: 0 % ansatte: + 50 % ansatte: + 75 % > 100 ansatte: % 11

12 Ansvar og straf Virksomhedsledere og arbejdsledere kan få bøder på kr. Medarbejdere kan få bøder på kr. 12

13 Ansvar og pligter Historien om Det halve trappetrin i mørket - En historien om ikke at tage ansvar 13

14 Hvad er svært i det daglige AM-arbejde? Øvelse: Diskuter med sidemanden: Hvad er svært ved rollen som AL/AMR? Typiske problemstillinger? Hvilke udfordringer har I pt. som AL/AMR? Aktuelle problemstillinger/fokusområder? Er I bevidst om jeres ansvar som AL/AMR? Er I klædt tilstrækkeligt på til opgaven som AL/AMR? 14

15 Instruktion og tilsyn Grundsten Arbejdsmiljølovgivning Instruktion af medarbejderen Tilsyn/Kontrol med medarbejderen 15

16 Instruktion og oplæring Kende Kunne Beherske Kende: Kan udpege eller kan udvælge Kunne: Kan forstå og kan gengive eller kan anvende Beherske: Kan forudse eller kan foregribe 16

17 Instruktion og oplæring Kemikaliehåndtering Kende/Kunne/Beherske Man skal kende de forskellige faremærker samt vide hvad en leverandørbrugsanvisning og en arbejdspladsbrugsanvisning er Man skal kunne forstå betydningen af faremærket og de oplysninger, som er angivet i både leverandørbrugsanvisningen og arbejdspladsbrugsanvisningen Man skal kunne forudse konsekvenserne af at fravige fra de sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i arbejdspladsbrugsanvisningen 17

18 Instruktion og oplæring Arbejde med stiger Kende/Kunne/Beherske Man skal kende mærket på en godkendt stige En godkendt stige er mærket med EN 131 Man skal kunne forstå, hvordan en stige opstilles og anvendes korrekt Fx opstilles på et plant og skridsikkert underlag med en vinkel på 75, altid en hånd på stigen, må højst stå på 3. øverste trin på stige osv. Man skal kunne forudse, hvornår en stige står eller anvendes på en usikker måde, som vil kunne forårsage en ulykke Fx hvor stigen er opstiller på et plant og skridsikker gulv, men ovenpå gulvet ligger der afdækningspap, som kan glide på gulvet 18

19 Instruktion og oplæring En arbejdsmiljømæssig udfordring!!! - inkl. dokumentationen herfor Hvornår er instruktionen god nok? Har medarbejderen forstået instruktionen? Hvem er kompetent til at give instruktionen? Hvor detaljeret skal der instrueres? Hvordan dokumenterer vi, at instruktionen er givet? Hvordan dokumenterer vi, at instruktionen er forstået? 19

20 Instruktion og oplæring Lovpligtige uddannelser - dokumentation i form kursusbeviser Arbejdsmiljøuddannelse Kørekort Trailerkort Truckcertifikat Teleskoplæssercertifikat Krancertifikat Kedelpassercertifikat Kølemontørcertifikat Epoxy/isocyanatkursus Styren-instruktion Asbestkursus Asfaltinstruktion 26-kursus svejse/slibning/skæring Stilladskursus Varmt arbejde Førstehjælpskursus Vaccination Helbredskontrol ved natarbejde 20

21 Instruktion og oplæring Skal altid være mundtlig! Tjekliste til instruktion og oplæring Personalehåndbog/-folder Arbejdspladsbrugsanvisninger til kemi Brugsanvisninger til maskiner Maskinkort til maskiner kort brugervejledninger/instruktioner 21

22 Instruktion og oplæring - Maskiner Instruktion af brugeren Træbearbejdningsmaskiner (båndsav, rundsav osv.) Maskinkørekort: - Generelt beskrivelse - Anvendelse - Teoretisk prøve (kræver login) - Praktisk prøve (side med beskrivelse udskrives) 22

23 Instruktion og oplæring - Maskiner Instruktion af brugeren Entreprenørmaskiner og håndværktøj: - Brugsanvisninger - Brugervejledninger ( gul brugsanvisning ) 23

24 Instruktion og oplæring Bearbejdning af holdninger HUSK at være det gode eksempel Som mester så svende 24

25 Sikkerhedsrundering Tilsyn = Kontrol = Sikkerhedsrundering 25

26 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik Kørende og gående færdsel skal så vidt muligt adskilles - Opmærkning/afstribning og skiltning Bredde af køreveje skal afpasses køretøjerne og godset samt de manøvrer, der skal udføres Skarpe hjørner med blinde vinkler bør undgås - Gadespejle eller ensretning af færdsel Færdselsveje skal være plane og jævne, og bæreevnen skal være tilpasset belastningen Færdselsveje skal være friholdte og ikke glatte 26

27 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik Når krydsende færdsel ikke kan undgås! Etablering af vigepligt (hajtænder) Etablering af fodgængerfelt Etablering af fodgængersluse Sikring af godt udsyn for både gående og kørende, så det er muligt at orientere sig Hastighedsbegrænsning Synlig skiltning om gående/kørende færdsel Synligheds-/advarselsbeklædning 27

28 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik 28

29 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik 29

30 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik 30

31 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik Udearealer Her gælder færdselsloven og dermed færdselsreglerne Reglerne gælder inden for virksomhedens område, hvor der er adgang for uvedkommende personer (= posten, gæster, fremmede håndværkere og ansatte i egen bil) 31

32 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik Udearealer 2 metoder til opmærkning: Brug af officielle færdselstavler og afmærkning i form af fx hajtænder og fodgængerfelt - Kræver godkendelse hos Politiet Brug af egne tavler og opmærkning - Kræver ikke godkendelse af Politiet 32

33 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik Kortlægning af risici: Spagettimetoden Oversigtstegning over virksomhed inde og ude Vælg en farve til hver type af færdsel - Gående, cykler, trucks, biler, lastbiler Indtegn al indendørs og udendørs færdsel Identificer problemområderne ud fra tegningen Iagttag færdsel og færdselsveje i praksis 33

34 Typiske problemstillinger Adskillelse af gående og kørende trafik Spagettimetoden 34

35 Typiske problemstillinger Synlighedsbeklædning (Advarselsbeklædning) Skal være CE-mærket iht. DS/EN 471 Opdeles i 3 klasser afhængigt af minimumsareal af synligt bæremateriale og reflekterende materiale Krav om klasse 3 ved arbejde på havneområder med kørende trafik Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 Bæremateriale 0,8 m 2 0,5 m 2 0,14 m 2 (Selvlysende gul/orange/ rød) Reflekterende materiale 0,2 m 2 0,13 m 2 0,10 m 2 Materiale med kombineret advarselsfunktion Eller 0,2 m 2 35

36 Typiske problemstillinger Synlighedsbeklædning (Advarselsbeklædning) Klasse 3 beklædning kan godt bestå af 2 stykker klasse 2 beklædning fx bukser samt jakke eller vest, der bruges sammen Krav om klasse 2 for tilsynsførende, der overvåger arbejder, som kræver klasse 3 beklædning Krav om klasse 1 beklædning for besøgende under ledsagelse ved færden i områder, som kræver klasse 2 eller klasse 3 beklædning HUSK: Synlighedsbeklædning ikke yder beskyttelse ved en evt. påkørsel. Sikre kun, at føreren af køretøjet får længere tid at reagere på. 36

37 Typiske problemstillinger Personlige værnemidler Sikkerhedssko Hjelm Høreværn Åndedrætsværn Briller/Ansigtsskærm Handsker 37

38 Kemikaliehåndtering GHS (Globally Harmonised System) Nye faresymboler Nye signalord : Fare (Danger), Advarsel (Warning) Risiko(fare)sætninger (Hazard statements) og Sikkerhedssætninger (Precautionary-statements) Ændrede klassificeringsgrænser (f.eks. for akut toksicitet og brandfare) 38

39 Kemikaliehåndtering Faresymboler gamle og nye 39

40 Kemikaliehåndtering Faremærkning - ny og gammel Ny Gammel Kræftfremkaldende Mutagene Skader forplantningsevne Kan give allergi ved indånding Specifik organskade 40

41 Kemikaliehåndtering Gammel EU-mærkning 41

42 Kemikaliehåndtering Nye GHS Mærkning 42

43 Kemikaliehåndtering Hvornår træder GHS i kræft? Nye stoffer på markedet: 1. december 2010 Nye blandinger/produkter på markedet: 1. juni 2015 Overgangsperiode for stoffer og blandinger/produkter markedsført før hhv. 1. december 2010 og 1. juni 2015: Stoffer: 1. december 2012 Blandinger/produkter: 1. juni

44 Kemikaliehåndtering Krav: Oversigt/liste over anvendte kemikalier Leverandørbrugsanvisning = sikkerhedsdatablad Arbejdspladsbrugsanvisning = virksomhedstilpasset brugsanvisning = skriftlig instruktion for brugen hos jer Medarbejderne skal have adgang til dette 44

45 Kemikaliehåndtering Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) = Tillæg til leverandørbrugsanvisning/sikkerhedsdatablad Hvad må produktet bruges til? * Hvordan skal det bruges? * Hvem må bruge det? Hvilke værnemidler skal anvendes? Hvor er brandsluknings-/førstehjælpsudstyr? Hvordan opsamles spild? Hvordan bortskaffes affald? * hvis brugen fraviger fra det beskrevne, så ny vurdering og dermed ny APB 45

46 Hvornår skal der laves APB? Er produktet faremærket? Ses på etiket og leverandørbrugsanvisningen i punkt 15. Er der mere end 1% (for gas 0,2%) af et indholdsstof, som er klassificeret i forhold til sundhedsfare (dvs. Tx, T, Xn, C, Xi) og/eller miljø (dvs. N) Se leverandørbrugsanvisningen i punkt 2 Nej Nej Har produktet en grænseværdi? (Det er stort set kun rene stoffer, der har en grænseværdi) Se leverandørbrugsanvisningen i punkt 8. Ja Ja Ja Nej Er der mere end 1% af et indholdsstof, som har en grænseværdi Se leverandørbrugsanvisningen i punkt 8 eller Grænseværdilisten Kan produktet under brugen/processen afgive farlige stoffer, f.eks. under opvarmning? Vurdér udfra leverandørbrugsanvisning, brugen og sund fornuft. Nej Nej Produktet fritages for APB Ja Ja Lav APB! 46

47 Kemikaliehåndtering Gode råde Få overblik! Hvilke produkter anvendes? Hvor farlige er produkterne? Er der nogen, der kan erstatte hinanden? Tag stilling til! Er der nogle produkter, vi ikke vil anvende f.eks. giftige eller kræftfremkaldende Hvordan forholder vi os i.f.t. gravide og ammende? Vælg produkter med: Lav MAL-kode Neutral ph-værdi d.v.s. ph 6-8 ved hudkontakt 5-8 Miljømærkede produkter, hvis det er muligt Undgå produkter med: KRAN-stoffer Uønskede stoffer Udarbejd indkøbspolitik 47

48 Risikobaseret tilsyn Ny tilsynsform fra den Baggrund: Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 % færre alvorlige arbejdsulykker 20 % færre personer med overbelastninger af muskel og skelet 20 % færre personer med psykisk overbelastning Målområder = fokusområder ved risikobaseret tilsyn 48

49 Fokusområder ved risikobaseret tilsyn Materielle/faktiske arbejdsmiljø Ulykkesrisici Arbejdsstillinger og tunge løft Psykisk arbejdsmiljø Unges og nyansatte Andre branchespecifikke arbejdsmiljøproblemer Formelle arbejdsmiljø (papirdokumentationen) Egenindsatsen som vi kender den fra screening 49

50 Risikobaseret tilsyn Varsels 1-4 mdr. før besøget der er tid til forberedelse 50

51 Risikobaseret tilsyn Styrkelse af dialogen - Samtale Motivere virksomheden Mulighed for at vejlede om løsningsmuligheder Vejledning om sundhedsfremme til små virksomheder Bagatelgrænse - Dog ingen facitliste tilsynsførende vurderer Differentierede bødestørrelser - Afhænger af virksomhedens størrelse Ændring af smileyordningen - Grøn smiley udløb efter 5 år - Risikobaseret tilsyn kan bestilles 51

52 Risikobaseret tilsyn Hvad er en bagatelgrænse? Er der en minimal overtrædelse af arbejdsmiljøloven? JA Er det en bagatel? JA Bliver der givet påbud? NEJ 52

53 Tommelfingerregler en samlet vurdering Hvor stor gene eller risiko for skade? Hvor tit? Hvor længe? Er der igangsat tiltag? Arbejdstilsynet skal ikke bruge tid på bagateller, men på relevant dialog om arbejdsmiljø 53

54 Ændringer i smileyordning Bestilt tilsyn for at få en (grøn) smiley Hvem kan bestille et tilsyn? - Virksomheder med en grøn smiley, der er udløbet / ved at udløbe - Virksomheder, der ikke har en grøn, gul eller rød smiley Bestilte tilsyn gennemføres som risikobaseret tilsyn senest 6 mdr. efter bestilling Det er gratis for virksomheden 54

55 Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? Vi skal have styr på egenindsatsen vores papirdokumentation!!! Vi skal være klar til en dialog med AT - udnytte af AT nu gerne må vejlede ved tilsyn 55

56 Formelle arbejdsmiljø - Egenindsats Arbejdsmiljøorganisationen Årlig arbejdsmiljødrøftelse APV inkl. sygefravær Ulykkesanmeldelse og -analyse Instruktion og oplæring Lovpligtige uddannelser Lovpligtige eftersyn Brugsanvisninger for maskiner Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger Rygepolitik Arbejdsmiljøhåndbogen 56

57 Materielle/faktiske arbejdsmiljø Påbudsområder Maskinsikkerhed - Manglende afskærmning - Ikke godkendte nødstop - Manglende nødstop (også gamle maskiner) Reolsikkerhed Intern færdsel adskillelse gående/kørende trafik Manglende fastgørelse af trykflasker ATEX-APV 57

58 Krav til maskinsikkerhed Nødstop Godkendt nødstop Ikke godkendt nødstop Er en start-stop anordning 58

59 Materielle/faktiske arbejdsmiljø Påbudsområder Tunge løft Løft i skæve arbejdsstillinger, over skulder, under knæ Ensidig gentaget arbejde Akustik Unødig støjbelastning Indeklima temperatur og CO2 59

60 Risikobaseret tilsyn Hvad er jeres erfaringer? Hvordan var dialogen med AT? Hvad havde AT fokus på hos jer? Fik I påbud hvis ja hvilke? 60

61 Afrunding Spørgsmål? Kommentarer? Erfaringer I vil dele? TAK FOR NU - Godt arbejdslyst med arbejdsmiljøarbejdet 61

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejde med kørestrøm. Foto Peter Thornvig 71 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 5 1. Planlægning af arbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og Service Indledning/forord 4 Systematik i arbejdsmiljøarbejdet 6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 8 Forebyggelse og sikkerhedskultur 8 Anmeldelse af arbejdsskader

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde Anlægsgartneri Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere