ISSN Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002"

Transkript

1 SøSikker ISSN Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec Hvad er farligst til søs - - arbejdsmiljø eller livsstil? Tidligere Terkol-sejlere interview et om arbejdsmiljøet i kemikalietankskibe En sømandsenke skrev for et par år siden til Søfartens Arbejdsmiljøråd og spurgte, om det havde været specielt farligt at sejle med det nu hedengangne Terkol-rederi, der var aktiv frem til Hendes mand var nemlig død af kræft, og hun havde hørt, at flere andre tidligere Terkol-sejlere havde lidt samme skæbne. Rådet satte derfor en undersøgelse i gang, og den forsigtige konklusion er: Ja, det er gået de tidligere kemikalietankskibssejlere skidt - men skibenes last af kemikalier er næppe den væsentligste grund. - Vi kan fastslå, at specielt de menige søfolk har været udsat for en massiv påvirkning af kemikalier, som kan være årsag til helbredsproblemer. Vi kan altså ikke afvise, at der på sigt viser sig uheldige langtidseffekter i form af kroniske sygdomme, men vi kan ikke umiddelbart se en effekt af kemikalierne på nuværende tidspunkt, vurderer læge Henrik L. Hansen. Han har bearbejdet de data, som Rådet har indsamlet via interviews med 31 tidligere Terkol-sejlere. Endvidere indgår i undersøgelsen statistiske data fra Søfartsstyrelsens Register over Søfarende, Cancerregisteret samt Folkeregisteret. Belastet arbejdsmiljø Interviewundersøgelsen med de 31 tidligere Terkolsejlere har bl.a. fortalt, at arbejdsmiljøet var meget belastet, og holdningen til personlige værnemidler var ret Wild Westagtig det var i stort omfang op til den enkelte at sikre sig mod udsættelse for kemikalier. Det var fysisk hårdt med lange arbejdstider og meget stressende med mange havneanløb. Udmønstringstiden var til gengæld kort - i gennemsnit to måneder - og lønnen var god. Alligevel var søfolkene i gennemsnit kun udmønstret i samlet et års tid i rederiet. Flere har begrundet det med, at det var for hårdt og for farligt med alle de kemikalier. - Man skal imidlertid være lidt varsom med at bruge interviewundersøgelsen statistisk, mener Henrik L. Hansen. fortsætter side 2 Working environment or lifestyle Couple of years ago, a seaman's widow wrote to the Danish Maritime Occupational Health Service asking whether working for the now defunct Terkol Lines which operated up to 1997 had been especially dangerous. Her husband had just died of cancer and she had heard that several former Terkol employees had suffered the same fate. The Danish Maritime Occupational Health Service then started an investigation, the cautious conclusion of which is that: "Yes, things have turned out badly for former chemical tanker crew, but the chemicals carried by these vessels could hardly have been the most significant reason". - Deck hands were subject to heavy exposure to chemicals known to cause health problems. We cannot dismiss the fact that over time, unfortunate long-term effects could arise by way of chronic illness but we cannot immediately identify any of the chemicals' effects at this time, says Dr. Henrik L. Hansen. The working environment at Terkol was very poor and there was a Wild West approach to personal protection, and protection from exposure to chemicals was by and large left to the individual. The work was hard physically with long hours of duty and highly stressful with frequent calls at ports. On the other hand, tours were short, with approximately two months duty. Rederiet Terkol var aktiv i 80 erne og 90 erne frem til 1997, og der er ingen tvivl om, at det var hårdt arbejde og stressende at være ansat på rederiets tankskibe, fortæller en interviewundersøgelse blandt 31 tidligere ansatte. continues on page 2

2 Døden skal have en årsag eller flere? Søfolks overdødelighed er igen i fokus. Mange søfolk bliver ikke så gamle som de burde. Det er et problem for den, det går ud over. Men også for systemet. Der derfor skændes om årsagen. Nogen siger det er DIS skyld - ligesom al anden dårligdom i dansk søfart. Andre at det er druk, fedme og smøger. Atter andre går efter arbejdsmiljøet Eller mener at der slet ikke er noget problem. Derfor er det godt med fakta på bordet. I Danmark er vi registreret fra første gisp til sidste suk. Principielt kan vi derfor nu få svar på alt om (danske!) søfolks sygdom og død. Hvor mange får kræft? Hvad dør de af? Videnskaben leverer resultaterne, vi andre skal blot gøre noget ved det. Så søfolk kan komme til at dø normalt. Det vil sige, når de har levet lige så længe som andre danskere. Det burde være nemt, men som alt andet med mennesker er søfolks sundhed en kompliceret sag. Det handler ikke kun om viden, men også om tro og følelser. Og så kan der jo gå kludder i enhver seriøs sag. Det hele ender sort hvidt. Med en helt og en skurk. Sømanden og rederen. Fordel selv rollerne. Lyder det gammeldags? Enig, men arvegods er ikke sådan at parkere. Derfor kommer vi kun videre, såfremt vi accepterer en mere nuanceret årsagsforklaring på kræft og død. Megen sygdom og tidlig død skyldes arbejde plus livsstil. Der er derfor mening i at satse på begge dele. Selv et ideelt arbejdsmiljø freder ikke sømanden med de 40 smøger. Hvis vi derfor vil rokke ved sømandens kedelige statistik, så er det både og ikke enten eller. I Rådet vil vi tage den udfordring op med ny styrke. Hvem sagde seks om dagen? Morten Vinter fortsat fra forsiden - I alt 850 danske søfolk var i kortere eller længere tid ansat i Terkol. 31 har af egen drift henvendt sig og deltaget i interviewundersøgelsen, efter Arbejdsmiljørådets efterlysning. Vi ved, at man er mere tilbøjelig til at henvende sig, hvis man har et problem, end hvis man ikke har. - Interviewundersøgelsen Er det livsstil eller arbejdsmiljø eller kombinationen af de to ting, der betyder, at det sundhedsmæssigt er farligere at stikke til søs end at blive på landjorden? Arkivfoto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. Overdødelighed i kemikalietankskibe og andre mindre skibe! Tallene fra registrene i læge Henrik L. Hansens undersøgelse fortæller, at der er en overdødelighed blandt søfolk i forhold til gennemsnittet blandt mænd i erhverv på land. Men der er stor forskel i dødeligheden mellem forskellige grupper af søfolk. Tidligere kemikalietankskibssejlere har en markant overdødelighed, men søfolk i den mindre skibsfart klarer sig lige så dårligt. Det tyder således ikke umiddelbart på, at det er arbejdsmiljøet på kemikalieskibene, der er årsag kan således give et skævt billede af forholdene, men der er ingen tvivl om, at det var hårdt arbejde, og at sømændene blev udsat for kemikalier - også i massive koncentrationer. Flere af dem nævner da også, at de har fået kroniske problemer efter kontakten med de organiske opløsningsmidler. Og der er masser af tegn på, at de har været lettere forgiftede. til overdødeligheden, siger Henrik L. Hansen. Årsager En nærmere analyse af data fra dødsårsagsregisteret fortæller da også, at søfolk på alle mindre skibe generelt klarer sig dårligt, fordi - de har en høj ulykkesrisiko både til søs og på land - de har en højere risiko for selvmord - de rammes oftere af alvorlige sygdomme som f.eks. lungekræft fortsætter side 3 frontpage Some caution is needed when using statistics from interview surveys, feels Henrik L. Hansen. According to the Danish Maritime Occupational Health Service's information, a total of some 850 Danish seamen worked for Terkol for longer or shorter periods, with 31 of these taking part in the survey on their own account. We know that people are more likely to participate if they have problems than if they do not. The survey could give a distorted picture of the facts, but there is no doubt that it was hard work and that crew were exposed to chemicals, and at massive concentrations. Several of them also state that they suffered chronic problems following contact with organic solvents. And there are many indications that they suffered slight poisoning. Excessive mortality The figures in the records in Dr. Hansen's study show that there is greater mortality amongst seafares compared to the average for males working ashore. But there are great differences in mortality rates between different groups of seamen. Crew who previously worked aboard chemical tankers have significantly greater mortality rates but so do seaman aboard smaller vessels. So there is no immediate indication that it is the working environment aboard chemical tankers that is the reason for higher mortality rates, says Dr. Hansen. Closer study of the data from the cause of death register also shows that crew aboard smaller vessels generally do worse because: continues on page 3 2

3 fortsat fra side 2 - de har i det hele taget markant større risiko for at blive ramt af sygdom, selv om visse sygdomme sorteres fra via de jævnlige helbredsundersøgelse. Således har søfolk en relativ lav dødsrate af hjerte- karsygdomme. Kemikalier og risiko for kræft For at belyse spørgsmålet om kemikalieudsættelse og risiko for kræft er der set nærmere på kræftforekomsten blandt tidligere kemikalietankskibssøfolk. Man kunne forvente en overrepræsentation af sygdomme relateret til kemikalier som f.eks. blod- og lymfekræft, der ofte viser sig relativt hurtigt efter kemikaliepåvirkningen. Det er imidlertid ikke tilfældet. - Derimod er der en overhyppighed af lunge-, tarmog strubekræft. - Den overhyppighed af kræft vi kan se på nuværende tidspunkt blandt tidligere kemikalietankskibs-sejlere handler altså ikke umiddelbart om påvirkningen af kemikalier i arbejdsmiljøet. - Omvendt kan vi ikke forvente, at den fulde effekt af en påvirkning af kemikalier inden for de sidste 10 år har vist sig allerede nu. Langtidseffekt - Jeg kan derfor ikke afvise, at vi i fremtiden vil se kræfttilfælde, som kan forbindes med kemikalieudsættelsen. - De fleste kræftsygdomme viser sig først efter lang tid. Lungekræft viser sig sjældent inden for de første 25 år efter, man er begyndt at ryge. Kræftstatistikken tyder på nuværende tidspunkt således mere på en overhyppighed af kræft som følge af livsstil rygning og kost. Menige søfolk mest udsatte Det er især de menige, der er i højrisikogruppen med en massiv overdødelighed. Specielt på de mindre skibe - under 3000 bruttotons - er overdødeligheden blandt menige danskere markant. Officererne derimod klarer sig generelt langt bedre, men der er store forskelle mellem officerer i forskellige skibstyper. I containerfarten og på passagerskibene er officerernes dødelighed i dag faktisk lavere end for mænd i erhverv på land, men også blandt officererne ser vi samme tendens som blandt de menige - en markant overdødelighed for officerer i den mindre skibsfart. Dog ikke så høj som blandt de menige. fortsætter side 4 page 2 - They are exposed to a high risk of accidents both ashore and at sea - There is a greater risk of suicide - They are more likely to suffer from such serious diseases as lung cancer - All in all, they have a significantly greater risk of falling ill, even though some illnesses are identified in regular health checks. Seafares generally have a low rate of death from cardiovascular disease. Crew who have served aboard chemical tankers suffer higher rates of lung, intestinal and throat cancer. - The greater rates of cancer we are currently seeing amongst former chemical tanker crew are not immediately due to the impact of chemicals on the working environment. - Most carcinomas only become apparent after a long time so Dr. Hansen cannot preclude long-term effects that we have not yet seen. Cancer statistics currently indicate greater incidence of cancer as a result of lifestyle factors such as smoking and diet. Ordinary seamen especially are in the high mortality risk group, which is specially true of Danish crew aboard smaller vessels (under 3000 grt). In contrast, officers do much better, but there are great differences between officers aboard different types of vessel. - The reason that there are great differences in mortality amongst ordinary seamen and officers and between crew aboard coasters and container vessels can hardly be down to the working environment alone, says Dr. Hansen. - In my view, differences in mortality rates reflect social differences and education, just as we see ashore. - However, this no way alters the need to remove all types of chemical impacts insofar as at all possible, concludes Dr. Hansen. Dødeligheden blandt officerer i containerfarten er lavere end for mænd i erhverv på landjorden, men også blandt officererne kan man registrere en overdødelighed i den mindre skibsfart - dog ikke så markant en overdødelighed som blandt de menige danske søfolk. Arkivfoto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. continues on page 4 3

4 fortsat fra side 3 Sociale forskelle og uddannelse - Når der er store forskelle i dødeligheden blandt menige og officerer og mellem søfolk på f.eks. coastere og containerskibe, så skyldes det næppe alene arbejdsmiljøet, vurderer Henrik L. Hansen. - Forskellene i dødelighed er efter min vurdering en afspejling af sociale forskelle og uddannelse. Ulighed i sygdom - Vi ved fra undersøgelser på land, at der er stor ulighed i sygdom. Jo bedre uddannet man er, des større chance har man for at bevare et godt helbred, og det samme forhold gør sig gældende til søs. - Det er altså de sociale forhold og livsstil, der har hovedansvaret for overdødeligheden. - Det ændrer dog på ingen måde behovet for at fjerne alle former for kemikaliepåvirkninger i det omfang det overhovedet er muligt, konkluderer Henrik L. Hansen. - Undersøgelser af kræftforekomst og dødelighed kan ikke stå alene, når arbejdsmiljøet skal vurderes det er et alt for groft mål. - Vi har masser af videnskabelig dokumentation for risici ved kemikalier og derfor skal der gøres mest muligt for at undgå dem. Livsstil - Men for kemikalie-sejlere er den afgørende faktor for deres fremtidige helbred deres nuværende livsstil og ikke fortiden på kemikalietankskibene. Mange storrygere Interviewundersøgelsen viste, at halvdelen af Terkol-sejlerne var storrygere. På landjorden er det kun % af voksne mænd, der er storrygere. - Og vi ved, at rygning meget kraftigt øger risikoen for kræftsygdomme og dermed overdødelighed, og at risikoen stiger, hvis man udsættes for andre kræftfremkaldende stoffer som f.eks. benzen, som var et af de mange kemikalier, som Terkol-skibene hyppigt sejlede med. - Så der er ingen tvivl om, at det er en dårlig kombination både at være storryger og kemikalietankskibs-sejler! page 3 - We have masses of scientific documentation on the risks of chemicals and should do everything we can to avoid them. - We also know that smoking dramatically increases the risk of cancer and hence increased mortality and that the risk increases with exposure to other carcinogens such as benzene, which was one of the many chemicals frequently carried by the Terkol vessels. So that is no doubt that being a heavy smoker and serving aboard a chemical tanker is a bad combination! Er et skib kun en arbejdsplads? Samme grænseværdier bør principielt gælde i boliger til lands og apteringen i skibe, opfordrer læge - Det er uacceptabelt, at der er forskellige grænseværdier for kemikaliepåvirkning i boliger i land og til søs. Der bør være samme grænseværdier, men lovgivningsmæssigt har man tilsyneladende slet ikke forholdt sig til det problem, mener læge Henrik L. Hansen. I forbindelse med undersøgelsen af kemikalietankere er han blevet opmærksom på fortsættes side 5 Der bør gælde samme grænseværdier for kemikaliepåvirkning i boliger på land og til søs. Alt andet er uacceptabelt, mener læge Henrik L. Hansen. Sleeping with chemicals It is unacceptable with different threshold values for the impacts of chemicals in housing ashore and at sea. The threshold values should be the same but our legislators have apparently not considered the problem, thinks Dr. Hansen, who has become aware of this in undertaking the chemical tanker investigation. In homes ashore, the threshold value for benzene for example, which is classed as a carcinogen, is much much lower than in the working environment. The high threshold value applies at sea and thus also in principle in crew accommodation which is home to seaman for long periods. continues on page 5 4

5 misforholdet. I boliger på land er grænseværdien for f.eks. benzen, som er klassificeret som kræftfremkaldende, fastsat til 0, mg/m3. Grænseværdien i arbejdsmiljøet er 1,5 mg/m3. Den grænseværdi gælder til søs og dermed principielt også i apteringen, som er sømandens bolig i lange perioder. Søfartens Arbejdsmiljøråd har gennemført målinger på kemikalie- og tankskibe i forbindelse med projekt Sundt tankskib. Det viste sig, at selv denne høje grænseværdi i enkelte tilfælde blev overskredet markant i apteringen, selv inde i kamrene, hvor søfolkene ligger og sover. Grænseværdier skal overholdes - Det er ikke acceptabelt, at der er overskridelser i milligramstørrelsen på steder, hvor mennesker bor og sover og dermed opholder sig i lange perioder, siger Henrik L. Hansen. - Man kan jo ikke ligge og sove med helmaske på! - Grænseværdier er fastsat ud fra videnskabelige undersøgelser for, hvornår de pågældende stoffer kan forårsage helbredsskader, og de bør derfor overholdes. Arbejdstøj Henrik L. Hansen peger tillige på en anden vinkel af grænseværdi-problematikken. - Arbejdstøj brugt i lasttanke og andre steder med kemikalier som f.eks. organiske opløsningsmidler vil indeholde så meget af midlerne, at grænseværdierne for boliger let bliver overskredet i de rum, hvor de siden bruges eller hænges op. - Man bør altså tage det af, inden man går i messen og på kamrene - og det bør principielt end ikke opbevares i apteringen, før efter vask, mener han. - Kemikalier i apteringen bør i det hele taget minimeres mest muligt, og der bør arbejdes på at udvikle mere effektive former for ventilation som sikrer, at kemikalier fra dækket holdes ude, opfordrer han. Røg som en skorsten til det smagte ad H til Den allersidste smøg... et øjebliksbillede fra et rygestop-kursus Her sad de så. Syv grandvoksne mænd med tilknytning til søfart som enten organisationsfolk eller konsulenter. Hver for sig er de vant til at træffe vigtige beslutninger. Enkelte har stået på broen med ansvar for hundredevis af menneskeliv og flercifrede millionbeløb. Og nu havde de så besluttet at sige farvel til tobakken. Afskeden med en nær ven og trofast følgesvend gennem mange år er altid svær. Så svær, at de havde taget imod et tilbud fra Søfartens Arbejdsmiljøråd om et kursus i rygestop, fordi så alvorlige beslutninger bliver ikke truffet i enerum. fortsættes side 6 Den sidste dag med tobakken skulle huskes som en god dag, så der blev røget igennem! Arkivfoto. page 4 Measurements taken aboard chemical and oil tankers have shown that even the high threshold value is exceeded in certain cases in crew quarters and sleeping accommodation. - This is not acceptable, says Dr. Hansen. - After all, you cannot sleep in a gas mask! - The threshold values are set on the basis of scientific studies on the point at which the agents concerned can damage health and so they should be complied with. He also points out that work clothing used in tanks and other places, where chemicals such as organic solvents are used, will be so heavily contaminated that the threshold values can easily be exceeded in the rooms where work clothing is used or hung up. - So you should take it off before going to the mess room or cabins and such clothing should actually not be stored in crew quarters before it has been washed, he feels. - Use of chemicals in crew accommodation should be kept to a minimum, and work should be done on developing more effective ventilation systems to ensure that chemicals from outside are kept out, he urges. Last smoke There they sat. Seven fully grown men involved with the sea, either as consultants or organisationally. Each of them used to taking important decisions. Some had stood watches on the bridge with responsibility for hundreds of lives and many millions of dollars. And now they had decided to say good-bye to tobacco. continues on page 6 5

6 Det handler jo trods alt om ens livskvalitet og velbefindende i resten af livet. Netop helbredsaspektet spiller en vigtig rolle for deltagernes beslutning, fordi ingen af dem er i tvivl om, at rygning er hamrende usundt - foruden det er uforskammet dyrt. Den sidste smøg Første stop var et par motivationseftermiddage, men denne tirsdag eftermiddag i september var det alvor. Den sidste smøg var skoddet senest søndag kl altså halvandet døgn tidligere. Sådan lød aftalen i hvert fald, og den var med en enkelt undtagelse blevet holdt. Den sidste dag Det var såmænd ikke så svært, lød den kry kommentar fra et par af deltagerne. Andre var virkelig gået til makronerne den sidste røgdag og havde inhaleret i ét væk. Jeg drak en flaske rødvin og tændte den sidste smøg kl Jeg gemte en smøg og ville ryge den næste dag i en parkeringskælder, men det var alligevel for fjollet, så jeg knækkede den. Det var min fødselsdag i går, så jeg havde gemt to. Søndag - da røg jeg igennem. Dagen skal huskes som en af de rigtig gode dage. Jeg røg som en skorsten til det smagte ad H til, lød andre kommentarer til den sidste dag med tobakken, der er erstattet med inhalator, nikotinplaster og -tyggegummi for at dulme de værste fysiske abstinenser. Dramatisk fald Mens deltagerne fortalte om deres personlige erfaringer gik en kuliltemåler på omgang. En dyb indånding og et pust i måleren afslørede, at kulilteindholdet i udåndingsluften på bare halvandet døgn er faldet dramatisk. Og det er godt. Rigtig godt. Så det hjælper altså at kvitte tobakken, selvom abstinenserne lige nu er svære. Brug hænderne og drik vand - I vil opleve, at rygningen kommer til at fylde mere I jeres liv. Hidtil har den været en naturlig del, men nu er jeres opmærksomhed skærpet om røg, lød rådet fra rygestopinstruktøren, som opfordrede til bl.a. øget fysisk aktivitet for at vende opmærksomheden mod noget andet. - Brug hænderne for at komme rastløsheden til livs. - Drik mere vand. - Tænk positivt. Det er jo din egen beslutning, at du vil stoppe. - Tag nogle dybe vejrtrækninger. - Skriv fordele og ulemper op for at komme tvivlen til livs, fordi det koster rigtig meget energi at være i tvivl. Lød nogle af de gode råd, der skal bringe deltagerne gennem de første uger og måneder af en røgfri tilværelse. I slutningen af november var to af deltagerne røgfrie, mens to andre var næsten røgfrie. page 5 It is always hard to say good-bye to a close and faithful companion you have known for years. So hard, indeed, that they had accepted the offer of a course on how to stop smoking from the Danish Maritime Occupational Health Service, because such important decisions cannot be taken alone. After all, it is a matter of your quality of life and well-being for the rest of your days. Health considerations played a crucial part in delegates' decisions because all of them admit that smoking is desperately unhealthy as well as shockingly expensive. The first step was a couple of motivation afternoons but that Tuesday afternoon in September was where it got really serious. The final fag had been stubbed out by midnight on the Sunday, 1 1/2 days earlier. That was the agreement in any case and with just a single exception, they had stuck to it. Some of the benefits could be seen immediately. After just two days as non-smokers, the carbon monoxide levels in their lungs had fallen noticeably. Two of the delegates on the course were as we go to press, still non-smokers and two others were almost non-smokers! Hjælp til rygestop Center for Sunde Arbejdspladser tilbyder rådgivning i at udarbejde rygepolitik, rygestopkurser, rygestopboder samt foredrag om røg og rygning. Halvdelen af alle rygere siger, de gerne vil holde op med at ryge. Og faktisk er mange rygere tæt på et rygestop. Der er gode grunde til, at arbejdspladsen blander sig i, om man ryger på arbejdspladsen. Eksempelvis føler mange sig generet af andres røg på deres arbejdsplads. Samtidig forstærkes nogle arbejdsmiljøproblemer af rygning. Tilbud om rygestop bør derfor være et naturligt personalegode. Det øger medarbejdernes trivsel. Og det hjælper både ikke-rygerne, som undgår at blive generet af passiv rygning, og de mange rygere, der gerne vil holde op. Der er væsentlig højere succesrate for rygeophør, hvis rygeren får støtte i forbindelse med rygestopforsøget. Derfor er det oplagt at kvitte tobakken sammen med andre rygende kolleger. Kontakt Søfartens Arbejdsmiljøråd for yderligere informationer. 6

7 Uerfarne undervises ekstra i arbejdsmiljø Fire færgerederier giver nystartet cateringpersonel en hel dags "ekstraundervisning" i arbejdsmiljø for at sikre de unge en god start om bord Af Lise Mortensen Høy Når man bruger varmt vand sammen med ovnrens udvikles der giftige dampe. Man skal ikke sidde inde under dugen på et bord, når man pudser bordbenet for Brasso indeholder organiske opløsningsmidler. Og man har altid ret til at skrive en skadesanmeldelse, når man er kommet til skade uanset hvad arbejdslederen siger eller mener. Så grundlæggende og så nødvendig er den undervisning, Scandlines, DFDS, Molslinjen og Læsø- og Samsøoverfarten giver de unge, der starter som cateringpersonale i rederiernes passagerskibe. Arbejdet indebærer ikke et lovpligtigt kursus i arbejdsmiljø, og derfor har de fire rederier indført arbejdsmiljøet som "ekstraundervisning". - Vi sender hvert år ca. tusinde unge ud på færgerne. De fleste af dem kommer De unge skal lære at passe på sig selv, og de skal vide hvilke rettigheder de har, siger Kurt Jensen, senior-sikkerhedsinstruktør i Scandlines. direkte fra skolen - ud på en stor, farlig arbejdsplads, forklarer Kurt Jensen, der som senior sikkerhedsinstruktør i Scandlines er en af hovedkræfterne bag kurserne. - Med mindre de har været på en rigtig god arbejdsplads, eller måske har været på et arbejdsmiljøkursus, har de absolut ingen uddannelse i at passe på sig selv. For et par år siden indgik de fire rederier et samarbejde, hvor de er fælles om at arrangere den lovpligtige sikkerhedsuddannelse for nystartet cateringpersonel og det er det kursus, rederierne har udvidet med arbejdsmiljøkurset. A-ha oplevelser Dagen begynder med et oplæg om lovgivningen, om sikkerhedsorganisationen og om Søfartsstyrelsens og Søfartens Arbejdsmiljøråds opgaver og roller, og herefter vises filmen "God kemi om bord. Efter denne appetitvækker er der gruppearbejde med udgangspunkt i Arbejdsmiljømanualen. I hver gruppe bliver en af kursisterne valgt ud, og de fortsættes side 8 Working environment and inexperience Use hot water with oven cleaner and you get poisonous gas... Don't sit under the tablecloth when polishing chair legs - Brasso contains organic solvents... And you always have the right to file an accident report when you have been injured no matter what your supervisor might say or think... The training given by Scandlines, DFDS, Mols Line and the Læsø and Samsø Ferry Service to the young people who join their passenger vessels as catering crew is that fundamental and essential. There is no legal requirement for them to have a training course on the working environment and the four lines have introduced the topic as supplementary training. - Every year about 1,000 young people join our ferries. Most of them go straight from school into a big, dangerous workplace, explains Kurt Jensen who, as senior safety instructor at Scandlines, is one of the main promoters of the courses. - Unless they have been at a really good workplace or have attended a working environment course, they have absolutely no training in how to take care of themselves. The day starts with a presentation of the legislation, the safety organization and the tasks and roles of the Danish Maritime Authority and the Danish Maritime Occupational Health Service. We then show a film, "Good Chemistry Aboard". This little appetizer is followed by teamwork using the Workplace Instruction Manual. continues on page 8 7

8 fortsat fra side 7 andre interviewer ham eller hende om arbejdsfunktioner og miljøpåvirkninger: Hvad er du beskæftiget med? Hvad er du påvirket af? Gør det ondt kan du mærke det? Jeg sidder i seks til otte timer og ekspederer og jeg skal nok tænke noget mere over arbejdsstillinger, siger Jonas Ray Knudsen 19 år og ekspedient i supermarkedet på Scandlines Gedser - Rostock færger. Gruppen slår de forskellige arbejdsfunktioner op i manualen og pludselig går det op for de unge, at det er deres egen sundhed, det handler om - når de bliver trætte i armene af at rede senge en hel dag, når de bliver øre i hovedet af at pudse messing, eller når udsugningen fra frituren ikke virker. - Og så er de næsten ikke til at stoppe igen, fortæller Kurt Jensen. - Vi gør meget ud af at få de unge til at forstå, at arbejdsmiljø ikke kun handler om 'her og nu skader', hvor nogen falder eller får fingeren i klemme. De skal simpelthen lære at passe på sig selv på længere sigt. Ingen værnemidler Arbejdspladsbrugsanvisninger, APB, står på programmet i eftermiddagens gruppearbejde, og efterhånden som de mange desinfektionsmidler og pudsemidler bliver slået op og undersøgt, er der mange, der får en ubehagelig overraskelse. - Vi forsøger at klæde dem på, så de ved, hvilke farer og risici, de er udsat for og hvor de kan slå op, eller henvende sig, hvis de er i tvivl, forklarer Kurt Jensen. - De skal vide, der er krav om, at arbejdspladsen skal indrettes til den enkelte, at de får de personlige værnemidler udleveret, at udsugningen virker, og arbejdet sagtens kan organiseres, så det bliver mindre ensformigt og belastende for eksempel ved job-rotation. Og det er nødvendigt at gå grundlæggende til værks. Flere af de unge har fået besked om, at de først får udleveret værnemidler, efter de har bestået sikkerhedskurset. Så man er sikker på, at de bliver i jobbet Håber de bliver længere Som sidste punkt på programmet lærer de unge at udfylde en skadesanmeldelse ligesom de lærer, at de altid har ret til det. - Jeg er mest overrasket over alle de rengøringsmidler, der er farlige. Jeg anede ikke, at jeg skal bruge handsker, når jeg pudser messing med Brasso. Og så har man egentlig flere rettigheder, end jeg regnede med, siger Jane Eriksen der er 21 år og arbejder som cateringassistent på Duke of Scandinavia. Flere kursister har oplevet, at deres arbejdsleder har nægtet dem at udfylde en skadesanmeldelse og at de blot har accepteret det, - De kender ikke sikkerhedsorganisationen, og ved derfor heller ikke, at der er en sikkerhedsrepræsentant, de kan henvende sig til, fortæller Kurt Jensen, der håber, at kurserne fører til, at de unge vil beholde cateringjobbene noget længere; både i DFDS og Scandlines bliver de unge kun i gennemsnit fem måneder. - Selvfølgelig er der en del, der så vil videre til noget andet. Men mon ikke også der er en hel del, der synes det er for hårdt, og så bare forsvinder. Uden at der bliver gjort noget ved arbejdsmiljøet? spørger Kurt Jensen. page 7 On every course, one delegate is selected and the others interview him or her about work and environmental impacts: What do you do? What are you affected by? Does it hurt, can you feel that? The team look up the various work operations in the manual and suddenly the young people become aware that when their arms get tired from making beds all day, when they get a headache from polishing brass or when the extractor over the deep fryer is not working, it is their own health that is involved. - We make a big thing out of getting the young people to understand that health and safety is not just about the immediate effects of injuries, someone falling or getting their fingers jammed. They simply have to learn to look after themselves in the longer term. - We try to train them to make them aware of the dangers and risks they are exposed to, and where they can go or look something up if they are in doubt, explains Kurt Jensen. - They need to know that there are legal requirements for workplaces to cater for the individual, that they are provided with personal protection equipment, that the air extractors work and that jobs can perfectly well be organized so that they are less monotonous and not such heavy work, for example by using job rotation. Arbejdsmiljø til søs 3 Arbejdsmiljø Cd-rommen Arbejdsmiljø til søs 3 er nu efter mange vanskeligheder færdiggjort og udsendt til skibene. Er der spørgsmål eller kommentarer vedr. funktion og indhold hører vi gerne derom. Er der derimod problemer med leverancen, så bedes henvendelse rettet til Weilbach, der står for udsendelsen. 8

9 Sikkerhed på amerikansk Papirarbejdet er ikke mindre - men det er jo for vores egen skyld, mener den danske maskinchef Det er almindeligt antaget, at vi i Danmark er meget langt fremme med krav til arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed både til lands og til vands. Det er vi utvivlsomt også, men det er alligevel ikke noget, der kan imponere John Jørgensen, 54, fra Bogense. Han er vant til skrappere krav - dog med det forbehold, at John Jørgensen ikke har sejlet i et dansk rederi siden Og det er vel især i den periode, at der har været fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed til søs på skibe under dansk flag. John er efter en uddannelse som maskinarbejder begyndt fra bunden som skibsbygger på Lindøværftet, inden han i 1970 valgte maskinmestervejen. Siden har han haft vand under fødderne som maskinmester i en række danske rederier. Blandt andet 11 år i Mærsk, inden han i 1995 fik hyre som maskinchef i det amerikansk ejede rederi, Stolt Parcel Tanker Inc., der er verdens største transportør af kemikalier. Uvarslede kontroller Flaget er Cayman Island, men arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler er amerikanske, og det indebærer bl.a., at ethvert besætningsmedlem skal gennem en drug- og alcoholtest, inden de går om bord. - Foruden urinprøve skal der afleveres en underskrift på, at man aldrig har været misbruger af hverken alkohol eller narkotika. - Der gennemføres tillige jævnligt uvarslede kontroller. Vi ved aldrig, hvonår der stiller en læge og en sygeplejerske om bord. Når det sker, skal vi med billedlegitimation møde i skibets hospital og præstere en urinprøve. Desuden kan kaptajnen gennemføre alkotests nårsomhelst og hvorsomhelst, han skønner der er behov. - Det betyder ikke, at vi ikke kan drikke en øl eller et glas vin til maden, men vi må aldrig være påvirket, når vi er om bord. Narkotika er ganske enkelt forbudt, så hvis man falder i en drugtest, er det hjem for egen regning og indrejseforbud i USA på livstid, fortæller John Jørgensen. Der er tillige hvert år en omfattende helbredskontrol. - Og den er skrappere end den danske, vurderer han. fortsætter side 10 Safety American style In Denmark, we may be way ahead in legal requirements for occupational health and safety at sea and ashore, but that does not impress John Jørgensen, 54, from Bogense. He is used to much stricter requirements, except that he has not served with a Danish company since And that is very much the period when the focus aboard Danish flagged vessels has been on the working environment and health and safety at sea. In 1995, he joined the Americanowned company, Stolt Parcel Tanker Inc., as chief engineer. They are the biggest carriers of chemicals in the world. The health and safety rules are American so everybody has to take a drug and alcohol test before they go aboard. - In addition to a urine test, you have to sign a declaration that you have never abused alcohol or drugs. - There are regular spot checks and also comprehensive annual medical checks which are tougher than the Danish ones, he feels. The company carries everything from acetone to nail varnish remover and peanut oil, glycol, phenols, phosphoric acid and much, much more. - Before new chemicals come aboard, data sheets are posted outside the cargo control room or the first officer's office so the safety requirements are there for all to see. When we take especially dangerous cargoes aboard, there are safety meetings. - There are also regular fortnightly safety meetings, with the company getting a report after each meeting. continues on page 10 Stolt Concept som John Jørgensen var med på sin seneste udsmønstring. 9

10 fortsat fra side 9 Danske skibe Rederiet fik i midten af 90 erne bygget 9 skibe med rustfri ståltanke på Danyard. - Opgaven kostede Danyard livet - foruden et fransk værft i Le Havre, hvor der var bestilt 3 lignende skibe. John Jørgensen sejlede senest med en af dem, Stolt Concept. - Vi har 52 forskellige tanke. Hver har egne hydreauliske pumper og sit eget rørsystem, så kemikalierne ikke blandes. Det er jo meget forskellige produkter, vi sejler med, da vi worldwide transporterer både for den petrokemiske industri, medicinalog fødevarebranchen. - Det er alt fra acetone til neglelakfjerner og jordnøddeolie, glykol, fenol, fosforsyre og meget, meget andet. Det siger sig selv, at sikkerhedskravene er skrappe. - Inden nye stoffer kommer om bord, hænges data sheets op uden for cargo control rummet eller overstyrmandens kontor, så der er sikkerhed for, at alle ser dem. Når vi får særlig farlige laster om bord holdes der sikkerhedsmøder. - Der er desuden fast sikkerhedsmøde hver 14. dag med referat til rederiet efter hvert møde. Maskinchef John M. Jørgensen med sin Personnel Certificat Binder, som han altid skal have med sig om bord, da den indeholder dokumentation for både hans uddannelse og de talrige kurser, som han gennem årene har været på. Øvelser hver uge - Og jeg har aldrig været i et rederi, hvor der gennemføres så mange brand-, røgdykkerog redningsøvelser. Hver søndag, når skibet er i søen, er der redningsøvelse med efterfølgende evaluering og rapport til rederiet. - En gang imellem synes man næsten, det er for meget, men det er nødvendigt, at vi kender vores opgaver til bevidstløshed i en nødsituation, erkender han. Besætningen er på mand. Den er rimelig stabil og cirkulerer rundt på bestemte skibstyper, så alle har et godt kendskab til forholdene på skibene. Alle får en rundvisning på skibet sammen med styrmand og maskinmester, hver gang de kommer om bord - uanset om de har været der tidligere. Det indbefatter også udpegning af de steder, hvor man mødes i nødsituationer. Ligeledes skal man skrive under på, at man ved, hvem der er kaptajn, maskinchef, overstyrmand og 1. maskinmester. Sikkerhedskultur - Udføres arbejde i mere end 1 meters højde skal der udfyldes en work permit, hvor den, der udfører det, skriver under på at have modtaget instruktion i arbejdets udførelse og at have forstået de sikkerhedsregler, hvorunder arbejdet udføres. - Sker der svigt, har den nærmest ansvarlige pligt til at indberette det til kaptajn eller maskinchef, og ved gentagne svigt er det farvel og tak. - Det er min vurdering, at sikkerheden er indarbejdet i alt, hvad vi foretager os. Ikke mindst ved arbejde i tankene. Det har ført til en meget fin sikkerhedskultur, hvor enhver også tager et medansvar for sig selv. - Jeg har i mine syv år i rederiet aldrig oplevet en hjemsendelse endsige et uheld eller ulykke med sygefravær. For vores skyld - Jo, det kan være irriterende med det meget papirarbejde, og de gentagne besøg af myndigheder, men det er jo for vores eget bedste. - Ingen af de store olieselskaber tager jo et skib i charter uden sikkerhed for, at det kan håndtere opgaven, og at besætningen har de nødvendige kvalifikationer. fortsætter side 11 page 9 - I have never been in a company where they have so many fire, smoke and rescue drills. Every Sunday when the ship is at sea, there is lifeboat drill followed by an assessment and a report to the company. - It is almost too much, but then it is essential that we know what to do if someone becomes unconscious in an emergency situation, he admits. They carry crews of between They are all shown around the ship by a deck officer and an engineer every time they come aboard, even though they may have been there previously. This includes pointing out where to muster in an emergency. They also have to sign a declaration that they know who the captain, chief engineer, first officer and first engineer are. - If working at a height of more than one metre, you have to fill in a work permit stating that you have been instructed about how to do the job and have understood the safety rules for the job you are doing. - If you default, your immediate senior has to inform the captain or chief engineer and if you do it again, then it is thanks and goodbye. - My view is that safety is involved in everything we undertake, especially when working in the tanks. This has led to a very good health and safety culture in which everybody takes joint responsibility for themselves. - In my seven years with the line, I have never seen anyone sent ashore, let alone an accident or injury requiring time off. - All the paper work and repeated visits by the regulators may be irritating but then they are for our own good. continues on page 11 10

11 fortsætter side 10 Der er i hele besætningen stor forståelse for kravene. - Jeg tror, at man i større grad end i danske rederier identificerer sig med sin arbejdsplads. Man er stolt af at arbejde i det, og sætter en ære i at leve op til kravene - også på arbejdsmiljøområdet. - Og vi får jo også noget igen. - Nærmeste pårørende er altid velkommen til at sejle med - også selv om man ikke er gift. Til jul får alle på bopælen en gave fra rederiet, og der er i det hele taget stor opmærksomhed også om medarbejdernes private forhold som f.eks. familieforøgelse, bryllupper, runde fødselsdage o.l. - Desuden er lønnen god. Som maskinchef får jeg kr om måneden foruden andel i overskuddet. Multinational - Selv om vi som regel er mange forskellige nationaliteter om bord, er det sociale miljø godt. - Også her gør rederiet en god indsats. Som et lille John Jørgensen (t.v.) sammen med kollegaer i kontrolrummet om bord på Stolt Concept. Besætningen repræsenterer ofte 8-9 forskellige nationaliteter, men det skaber ingen problemer, tværtimod, fortæller den danske maskinchef. kuriosum kan jeg nævne, at der på alle de Stolt-skibe, jeg har sejlet med har været et orkester. - Rederiet køber instrumenterne, og så er det op til besætningen at gå i gang. Rent faktisk er mange filippinere ret musikalske, så det er næsten altid muligt at finde nogle at spille sammen med, fortæller John Jørgensen. page 10 All the crew fully understand the need for the standards. - I think that they identify with their workplace a great deal more than in the Danish companies. You are proud of working for them and make it a point of honour to live up to the standards, including the health and safety aspects. - And we also get something back. - A partner is always welcome to come along, even though you are not married. The pay is also good. As a chief engineer, I get DKK 42,000 a month and a share of the profits. - Even though we generally have many different nationalities aboard, there is good social atmosphere. This is also something the company really helps with. For example I might mention that on all the Stolt vessels I have been on, we have had a band. - The company supplies the instruments and then it is all up to the crew. Grundkursus i psykisk arbejdsmiljø Søfartens Arbejdsmiljøråd holder Grundkursus i psykisk arbejdsmiljø 28. og 29. januar 2003 på Sorø Storkro. Målet med kurset er at sætte deltagerne i stand til bedre at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen om bord. Kurset vil derfor give et indblik i de psykiske arbejdsmiljø begreber med særlig udgangspunkt i den maritime verden. Emnerne vil bl.a. være arbejdsglæde, konflikthåndtering og stress. Yderligere information på: Pris: Kr for kost, logi og undervisning. Tilmelding til Rådet senest 10. januar Temadag 21. marts 03 Rådets store årlige temadag vil næste gang være den 21. marts 2003 i København. Emnet vil være APV og ISM. Indbydelse udsendes i januar, men notér allerede nu datoen. 11

12 Gammel mad kan koste fire måneders fængsel Det er åbenlyst et problem, der optager mange søfolk, at de får leveret - og måske endda serveret - gamle fødevarer. I hvert fald har vi fået en hel del indlæg efter artiklen i den seneste udgave af SøSikker, hvor en sømand fortalte om sine personlige oplevelser med fødevarer, hvor sidste salgsdato for længst var overskredet. Det undrede ham, at den slags oplevelser tilsyneladende er ganske almindelige til søs, hvor messen må være at betragte som enhver anden kantine på landjorden - bortset fra, at der på landjorden føres meget nøje kontrol med fødevarernes kvalitet. Vi har bl.a. modtaget kopi af et brev til en skibsproviantering, som har sendt gamle fødevarer til skibet, hvilket skulle være sket gentagne gage. En anden skriver, at hvis leverandørerne af fødevarer til restauranter på land udviste samme lemfældighed med kvaliteten som skibsprovianteringerne, så ville de ikke overleve længe som leverandører! En tredje er knotten over, at der er rejst tvivl om hovmestrenes hæderlighed og skriver: Bemærkningen om at der serveres gammel mad for at hovmesteren kan præstere flotte kostregnskaber siger mere om brevskriveren end om de faktiske forhold. Og jeg kunne godt lide at få at vide hvilket rederi, der har sagt, at vi skal Det er kaptajnens ansvar at fødevarehygiejnen er i orden. Er den det ikke, kan det i værste fald koste fire måneder bag tremmer. Modelfoto. spare på kosten. Det er der ingen danske rederier med respekt for sig selv, der har sagt. Jeg har 36 års erfaring inden for branchen. Der er visse afsavn og omkostninger forbundet ved at sejle. Det bør enhver gøre sig klart, inden han vælger jobbet som livsgerning. Men der findes også positive sider der opvejer det. Fortsat god sejlads. Del af synspraksis Fuldmægtig Jørgen Løje Hansen, Søfartsstyrelsen, henviser til sømandslovens 55 stk. 4, hvor der står: Skibsførerne skal føre tilsyn med sundhedsforholdene og renligheden om bord. Det er altså skibsførernes ansvar, at der ikke serveres gamle fødevarer, og det er en del af almindelig synspraksis, at Søfartsstyrelsen kontrollerer hygiejneforholdene. - Det omfatter dog almindeligvis ikke en kontrol af datomærkningen på de enkelte fødevarer, vurderer Jørgen Løje Hansen. Skibsførerens ansvar er yderligere præciseret i bekendtgørelsen om sundhedstjenesten i skibe. I 2 hedder det således: Det påhviler skibsføreren at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge erhvervsskader, forgiftninger og sygdomme eller disses udbredelse om bord. Stk. 2. Endvidere skal følgende iagttages: Letfordærvelige fødemidler skal opbevares i kølerum eller andre rum, hvor der holdes passende lav temperatur. Svigter skibsføreren at føre tilstrækkeligt tilsyn, kan han idømmes bøde eller op til fire måneders fængsel, så det er da noget man ser alvorligt på, påpeger Jørgen Løje Hansen. Han har dog ikke et eksempel på, at en skibsfører er blevet straffet af denne grund. Jail for old food SøSikker udgives af Søfartens Arbejdsmiljøråd, Amaliegade 33 B, DK-1256 København. Tlf , fax , Ansvarshavende: Sekretariatschef Morten Vinter. Redaktør: Peter Finn Larsen. Tryk & layout: Larsen & Partnere. Bladet kan frit citeres, når det angives som kilde. The article on old food in the last number of SøSikker has led to a good deal of discussion. We have received a number of responses on the subject indicating that the criticism was justified and that there is a real problem with food being used after its use-by date. Criticism is aimed initially at food suppliers who are accused of not being careful enough. Expiry dates are often very close the date products are delivered. On the other hand, one of the letter writers remarks that some deprivation and extra expense may be part of being at sea but this is counterbalanced by the positive aspects. It is the responsibility of the owners to ensure that food is not outdated before consumption. Jørgen Løje Hansen of the Danish Maritime Authority says that they check on hygiene as part of their general inspections. - However this does not normally include checking the date stamps on individual food products, he says. - If the owners fail to sufficiently keep an eye on things, they can be imprisoned for up to four months, so it is something we take seriously, points out Mr Løje Hansen. TRYKSAG Jannerup offset a/s TR

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Spillet til brandwiren tog det yderste fingerled

Spillet til brandwiren tog det yderste fingerled Nr. 4 december 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Finger tip lost on fire wire winch The drum for the fire wire had been used for years and many vessels have drums, or winches, of

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Sept. 2003 Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen Mon ikke det vil glæde enhver sømand, at der

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : DENMARK EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 1 - Marts 2001

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 1 - Marts 2001 SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 1 - Marts 2001 Kurven skal knækkes Der skal sendes et tydeligt signal om, at arbejdsulykker er uacceptable Vi hører jævnligt - alt for jævnligt

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere