ISSN Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002"

Transkript

1 SøSikker ISSN Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec Hvad er farligst til søs - - arbejdsmiljø eller livsstil? Tidligere Terkol-sejlere interview et om arbejdsmiljøet i kemikalietankskibe En sømandsenke skrev for et par år siden til Søfartens Arbejdsmiljøråd og spurgte, om det havde været specielt farligt at sejle med det nu hedengangne Terkol-rederi, der var aktiv frem til Hendes mand var nemlig død af kræft, og hun havde hørt, at flere andre tidligere Terkol-sejlere havde lidt samme skæbne. Rådet satte derfor en undersøgelse i gang, og den forsigtige konklusion er: Ja, det er gået de tidligere kemikalietankskibssejlere skidt - men skibenes last af kemikalier er næppe den væsentligste grund. - Vi kan fastslå, at specielt de menige søfolk har været udsat for en massiv påvirkning af kemikalier, som kan være årsag til helbredsproblemer. Vi kan altså ikke afvise, at der på sigt viser sig uheldige langtidseffekter i form af kroniske sygdomme, men vi kan ikke umiddelbart se en effekt af kemikalierne på nuværende tidspunkt, vurderer læge Henrik L. Hansen. Han har bearbejdet de data, som Rådet har indsamlet via interviews med 31 tidligere Terkol-sejlere. Endvidere indgår i undersøgelsen statistiske data fra Søfartsstyrelsens Register over Søfarende, Cancerregisteret samt Folkeregisteret. Belastet arbejdsmiljø Interviewundersøgelsen med de 31 tidligere Terkolsejlere har bl.a. fortalt, at arbejdsmiljøet var meget belastet, og holdningen til personlige værnemidler var ret Wild Westagtig det var i stort omfang op til den enkelte at sikre sig mod udsættelse for kemikalier. Det var fysisk hårdt med lange arbejdstider og meget stressende med mange havneanløb. Udmønstringstiden var til gengæld kort - i gennemsnit to måneder - og lønnen var god. Alligevel var søfolkene i gennemsnit kun udmønstret i samlet et års tid i rederiet. Flere har begrundet det med, at det var for hårdt og for farligt med alle de kemikalier. - Man skal imidlertid være lidt varsom med at bruge interviewundersøgelsen statistisk, mener Henrik L. Hansen. fortsætter side 2 Working environment or lifestyle Couple of years ago, a seaman's widow wrote to the Danish Maritime Occupational Health Service asking whether working for the now defunct Terkol Lines which operated up to 1997 had been especially dangerous. Her husband had just died of cancer and she had heard that several former Terkol employees had suffered the same fate. The Danish Maritime Occupational Health Service then started an investigation, the cautious conclusion of which is that: "Yes, things have turned out badly for former chemical tanker crew, but the chemicals carried by these vessels could hardly have been the most significant reason". - Deck hands were subject to heavy exposure to chemicals known to cause health problems. We cannot dismiss the fact that over time, unfortunate long-term effects could arise by way of chronic illness but we cannot immediately identify any of the chemicals' effects at this time, says Dr. Henrik L. Hansen. The working environment at Terkol was very poor and there was a Wild West approach to personal protection, and protection from exposure to chemicals was by and large left to the individual. The work was hard physically with long hours of duty and highly stressful with frequent calls at ports. On the other hand, tours were short, with approximately two months duty. Rederiet Terkol var aktiv i 80 erne og 90 erne frem til 1997, og der er ingen tvivl om, at det var hårdt arbejde og stressende at være ansat på rederiets tankskibe, fortæller en interviewundersøgelse blandt 31 tidligere ansatte. continues on page 2

2 Døden skal have en årsag eller flere? Søfolks overdødelighed er igen i fokus. Mange søfolk bliver ikke så gamle som de burde. Det er et problem for den, det går ud over. Men også for systemet. Der derfor skændes om årsagen. Nogen siger det er DIS skyld - ligesom al anden dårligdom i dansk søfart. Andre at det er druk, fedme og smøger. Atter andre går efter arbejdsmiljøet Eller mener at der slet ikke er noget problem. Derfor er det godt med fakta på bordet. I Danmark er vi registreret fra første gisp til sidste suk. Principielt kan vi derfor nu få svar på alt om (danske!) søfolks sygdom og død. Hvor mange får kræft? Hvad dør de af? Videnskaben leverer resultaterne, vi andre skal blot gøre noget ved det. Så søfolk kan komme til at dø normalt. Det vil sige, når de har levet lige så længe som andre danskere. Det burde være nemt, men som alt andet med mennesker er søfolks sundhed en kompliceret sag. Det handler ikke kun om viden, men også om tro og følelser. Og så kan der jo gå kludder i enhver seriøs sag. Det hele ender sort hvidt. Med en helt og en skurk. Sømanden og rederen. Fordel selv rollerne. Lyder det gammeldags? Enig, men arvegods er ikke sådan at parkere. Derfor kommer vi kun videre, såfremt vi accepterer en mere nuanceret årsagsforklaring på kræft og død. Megen sygdom og tidlig død skyldes arbejde plus livsstil. Der er derfor mening i at satse på begge dele. Selv et ideelt arbejdsmiljø freder ikke sømanden med de 40 smøger. Hvis vi derfor vil rokke ved sømandens kedelige statistik, så er det både og ikke enten eller. I Rådet vil vi tage den udfordring op med ny styrke. Hvem sagde seks om dagen? Morten Vinter fortsat fra forsiden - I alt 850 danske søfolk var i kortere eller længere tid ansat i Terkol. 31 har af egen drift henvendt sig og deltaget i interviewundersøgelsen, efter Arbejdsmiljørådets efterlysning. Vi ved, at man er mere tilbøjelig til at henvende sig, hvis man har et problem, end hvis man ikke har. - Interviewundersøgelsen Er det livsstil eller arbejdsmiljø eller kombinationen af de to ting, der betyder, at det sundhedsmæssigt er farligere at stikke til søs end at blive på landjorden? Arkivfoto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. Overdødelighed i kemikalietankskibe og andre mindre skibe! Tallene fra registrene i læge Henrik L. Hansens undersøgelse fortæller, at der er en overdødelighed blandt søfolk i forhold til gennemsnittet blandt mænd i erhverv på land. Men der er stor forskel i dødeligheden mellem forskellige grupper af søfolk. Tidligere kemikalietankskibssejlere har en markant overdødelighed, men søfolk i den mindre skibsfart klarer sig lige så dårligt. Det tyder således ikke umiddelbart på, at det er arbejdsmiljøet på kemikalieskibene, der er årsag kan således give et skævt billede af forholdene, men der er ingen tvivl om, at det var hårdt arbejde, og at sømændene blev udsat for kemikalier - også i massive koncentrationer. Flere af dem nævner da også, at de har fået kroniske problemer efter kontakten med de organiske opløsningsmidler. Og der er masser af tegn på, at de har været lettere forgiftede. til overdødeligheden, siger Henrik L. Hansen. Årsager En nærmere analyse af data fra dødsårsagsregisteret fortæller da også, at søfolk på alle mindre skibe generelt klarer sig dårligt, fordi - de har en høj ulykkesrisiko både til søs og på land - de har en højere risiko for selvmord - de rammes oftere af alvorlige sygdomme som f.eks. lungekræft fortsætter side 3 frontpage Some caution is needed when using statistics from interview surveys, feels Henrik L. Hansen. According to the Danish Maritime Occupational Health Service's information, a total of some 850 Danish seamen worked for Terkol for longer or shorter periods, with 31 of these taking part in the survey on their own account. We know that people are more likely to participate if they have problems than if they do not. The survey could give a distorted picture of the facts, but there is no doubt that it was hard work and that crew were exposed to chemicals, and at massive concentrations. Several of them also state that they suffered chronic problems following contact with organic solvents. And there are many indications that they suffered slight poisoning. Excessive mortality The figures in the records in Dr. Hansen's study show that there is greater mortality amongst seafares compared to the average for males working ashore. But there are great differences in mortality rates between different groups of seamen. Crew who previously worked aboard chemical tankers have significantly greater mortality rates but so do seaman aboard smaller vessels. So there is no immediate indication that it is the working environment aboard chemical tankers that is the reason for higher mortality rates, says Dr. Hansen. Closer study of the data from the cause of death register also shows that crew aboard smaller vessels generally do worse because: continues on page 3 2

3 fortsat fra side 2 - de har i det hele taget markant større risiko for at blive ramt af sygdom, selv om visse sygdomme sorteres fra via de jævnlige helbredsundersøgelse. Således har søfolk en relativ lav dødsrate af hjerte- karsygdomme. Kemikalier og risiko for kræft For at belyse spørgsmålet om kemikalieudsættelse og risiko for kræft er der set nærmere på kræftforekomsten blandt tidligere kemikalietankskibssøfolk. Man kunne forvente en overrepræsentation af sygdomme relateret til kemikalier som f.eks. blod- og lymfekræft, der ofte viser sig relativt hurtigt efter kemikaliepåvirkningen. Det er imidlertid ikke tilfældet. - Derimod er der en overhyppighed af lunge-, tarmog strubekræft. - Den overhyppighed af kræft vi kan se på nuværende tidspunkt blandt tidligere kemikalietankskibs-sejlere handler altså ikke umiddelbart om påvirkningen af kemikalier i arbejdsmiljøet. - Omvendt kan vi ikke forvente, at den fulde effekt af en påvirkning af kemikalier inden for de sidste 10 år har vist sig allerede nu. Langtidseffekt - Jeg kan derfor ikke afvise, at vi i fremtiden vil se kræfttilfælde, som kan forbindes med kemikalieudsættelsen. - De fleste kræftsygdomme viser sig først efter lang tid. Lungekræft viser sig sjældent inden for de første 25 år efter, man er begyndt at ryge. Kræftstatistikken tyder på nuværende tidspunkt således mere på en overhyppighed af kræft som følge af livsstil rygning og kost. Menige søfolk mest udsatte Det er især de menige, der er i højrisikogruppen med en massiv overdødelighed. Specielt på de mindre skibe - under 3000 bruttotons - er overdødeligheden blandt menige danskere markant. Officererne derimod klarer sig generelt langt bedre, men der er store forskelle mellem officerer i forskellige skibstyper. I containerfarten og på passagerskibene er officerernes dødelighed i dag faktisk lavere end for mænd i erhverv på land, men også blandt officererne ser vi samme tendens som blandt de menige - en markant overdødelighed for officerer i den mindre skibsfart. Dog ikke så høj som blandt de menige. fortsætter side 4 page 2 - They are exposed to a high risk of accidents both ashore and at sea - There is a greater risk of suicide - They are more likely to suffer from such serious diseases as lung cancer - All in all, they have a significantly greater risk of falling ill, even though some illnesses are identified in regular health checks. Seafares generally have a low rate of death from cardiovascular disease. Crew who have served aboard chemical tankers suffer higher rates of lung, intestinal and throat cancer. - The greater rates of cancer we are currently seeing amongst former chemical tanker crew are not immediately due to the impact of chemicals on the working environment. - Most carcinomas only become apparent after a long time so Dr. Hansen cannot preclude long-term effects that we have not yet seen. Cancer statistics currently indicate greater incidence of cancer as a result of lifestyle factors such as smoking and diet. Ordinary seamen especially are in the high mortality risk group, which is specially true of Danish crew aboard smaller vessels (under 3000 grt). In contrast, officers do much better, but there are great differences between officers aboard different types of vessel. - The reason that there are great differences in mortality amongst ordinary seamen and officers and between crew aboard coasters and container vessels can hardly be down to the working environment alone, says Dr. Hansen. - In my view, differences in mortality rates reflect social differences and education, just as we see ashore. - However, this no way alters the need to remove all types of chemical impacts insofar as at all possible, concludes Dr. Hansen. Dødeligheden blandt officerer i containerfarten er lavere end for mænd i erhverv på landjorden, men også blandt officererne kan man registrere en overdødelighed i den mindre skibsfart - dog ikke så markant en overdødelighed som blandt de menige danske søfolk. Arkivfoto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. continues on page 4 3

4 fortsat fra side 3 Sociale forskelle og uddannelse - Når der er store forskelle i dødeligheden blandt menige og officerer og mellem søfolk på f.eks. coastere og containerskibe, så skyldes det næppe alene arbejdsmiljøet, vurderer Henrik L. Hansen. - Forskellene i dødelighed er efter min vurdering en afspejling af sociale forskelle og uddannelse. Ulighed i sygdom - Vi ved fra undersøgelser på land, at der er stor ulighed i sygdom. Jo bedre uddannet man er, des større chance har man for at bevare et godt helbred, og det samme forhold gør sig gældende til søs. - Det er altså de sociale forhold og livsstil, der har hovedansvaret for overdødeligheden. - Det ændrer dog på ingen måde behovet for at fjerne alle former for kemikaliepåvirkninger i det omfang det overhovedet er muligt, konkluderer Henrik L. Hansen. - Undersøgelser af kræftforekomst og dødelighed kan ikke stå alene, når arbejdsmiljøet skal vurderes det er et alt for groft mål. - Vi har masser af videnskabelig dokumentation for risici ved kemikalier og derfor skal der gøres mest muligt for at undgå dem. Livsstil - Men for kemikalie-sejlere er den afgørende faktor for deres fremtidige helbred deres nuværende livsstil og ikke fortiden på kemikalietankskibene. Mange storrygere Interviewundersøgelsen viste, at halvdelen af Terkol-sejlerne var storrygere. På landjorden er det kun % af voksne mænd, der er storrygere. - Og vi ved, at rygning meget kraftigt øger risikoen for kræftsygdomme og dermed overdødelighed, og at risikoen stiger, hvis man udsættes for andre kræftfremkaldende stoffer som f.eks. benzen, som var et af de mange kemikalier, som Terkol-skibene hyppigt sejlede med. - Så der er ingen tvivl om, at det er en dårlig kombination både at være storryger og kemikalietankskibs-sejler! page 3 - We have masses of scientific documentation on the risks of chemicals and should do everything we can to avoid them. - We also know that smoking dramatically increases the risk of cancer and hence increased mortality and that the risk increases with exposure to other carcinogens such as benzene, which was one of the many chemicals frequently carried by the Terkol vessels. So that is no doubt that being a heavy smoker and serving aboard a chemical tanker is a bad combination! Er et skib kun en arbejdsplads? Samme grænseværdier bør principielt gælde i boliger til lands og apteringen i skibe, opfordrer læge - Det er uacceptabelt, at der er forskellige grænseværdier for kemikaliepåvirkning i boliger i land og til søs. Der bør være samme grænseværdier, men lovgivningsmæssigt har man tilsyneladende slet ikke forholdt sig til det problem, mener læge Henrik L. Hansen. I forbindelse med undersøgelsen af kemikalietankere er han blevet opmærksom på fortsættes side 5 Der bør gælde samme grænseværdier for kemikaliepåvirkning i boliger på land og til søs. Alt andet er uacceptabelt, mener læge Henrik L. Hansen. Sleeping with chemicals It is unacceptable with different threshold values for the impacts of chemicals in housing ashore and at sea. The threshold values should be the same but our legislators have apparently not considered the problem, thinks Dr. Hansen, who has become aware of this in undertaking the chemical tanker investigation. In homes ashore, the threshold value for benzene for example, which is classed as a carcinogen, is much much lower than in the working environment. The high threshold value applies at sea and thus also in principle in crew accommodation which is home to seaman for long periods. continues on page 5 4

5 misforholdet. I boliger på land er grænseværdien for f.eks. benzen, som er klassificeret som kræftfremkaldende, fastsat til 0, mg/m3. Grænseværdien i arbejdsmiljøet er 1,5 mg/m3. Den grænseværdi gælder til søs og dermed principielt også i apteringen, som er sømandens bolig i lange perioder. Søfartens Arbejdsmiljøråd har gennemført målinger på kemikalie- og tankskibe i forbindelse med projekt Sundt tankskib. Det viste sig, at selv denne høje grænseværdi i enkelte tilfælde blev overskredet markant i apteringen, selv inde i kamrene, hvor søfolkene ligger og sover. Grænseværdier skal overholdes - Det er ikke acceptabelt, at der er overskridelser i milligramstørrelsen på steder, hvor mennesker bor og sover og dermed opholder sig i lange perioder, siger Henrik L. Hansen. - Man kan jo ikke ligge og sove med helmaske på! - Grænseværdier er fastsat ud fra videnskabelige undersøgelser for, hvornår de pågældende stoffer kan forårsage helbredsskader, og de bør derfor overholdes. Arbejdstøj Henrik L. Hansen peger tillige på en anden vinkel af grænseværdi-problematikken. - Arbejdstøj brugt i lasttanke og andre steder med kemikalier som f.eks. organiske opløsningsmidler vil indeholde så meget af midlerne, at grænseværdierne for boliger let bliver overskredet i de rum, hvor de siden bruges eller hænges op. - Man bør altså tage det af, inden man går i messen og på kamrene - og det bør principielt end ikke opbevares i apteringen, før efter vask, mener han. - Kemikalier i apteringen bør i det hele taget minimeres mest muligt, og der bør arbejdes på at udvikle mere effektive former for ventilation som sikrer, at kemikalier fra dækket holdes ude, opfordrer han. Røg som en skorsten til det smagte ad H til Den allersidste smøg... et øjebliksbillede fra et rygestop-kursus Her sad de så. Syv grandvoksne mænd med tilknytning til søfart som enten organisationsfolk eller konsulenter. Hver for sig er de vant til at træffe vigtige beslutninger. Enkelte har stået på broen med ansvar for hundredevis af menneskeliv og flercifrede millionbeløb. Og nu havde de så besluttet at sige farvel til tobakken. Afskeden med en nær ven og trofast følgesvend gennem mange år er altid svær. Så svær, at de havde taget imod et tilbud fra Søfartens Arbejdsmiljøråd om et kursus i rygestop, fordi så alvorlige beslutninger bliver ikke truffet i enerum. fortsættes side 6 Den sidste dag med tobakken skulle huskes som en god dag, så der blev røget igennem! Arkivfoto. page 4 Measurements taken aboard chemical and oil tankers have shown that even the high threshold value is exceeded in certain cases in crew quarters and sleeping accommodation. - This is not acceptable, says Dr. Hansen. - After all, you cannot sleep in a gas mask! - The threshold values are set on the basis of scientific studies on the point at which the agents concerned can damage health and so they should be complied with. He also points out that work clothing used in tanks and other places, where chemicals such as organic solvents are used, will be so heavily contaminated that the threshold values can easily be exceeded in the rooms where work clothing is used or hung up. - So you should take it off before going to the mess room or cabins and such clothing should actually not be stored in crew quarters before it has been washed, he feels. - Use of chemicals in crew accommodation should be kept to a minimum, and work should be done on developing more effective ventilation systems to ensure that chemicals from outside are kept out, he urges. Last smoke There they sat. Seven fully grown men involved with the sea, either as consultants or organisationally. Each of them used to taking important decisions. Some had stood watches on the bridge with responsibility for hundreds of lives and many millions of dollars. And now they had decided to say good-bye to tobacco. continues on page 6 5

6 Det handler jo trods alt om ens livskvalitet og velbefindende i resten af livet. Netop helbredsaspektet spiller en vigtig rolle for deltagernes beslutning, fordi ingen af dem er i tvivl om, at rygning er hamrende usundt - foruden det er uforskammet dyrt. Den sidste smøg Første stop var et par motivationseftermiddage, men denne tirsdag eftermiddag i september var det alvor. Den sidste smøg var skoddet senest søndag kl altså halvandet døgn tidligere. Sådan lød aftalen i hvert fald, og den var med en enkelt undtagelse blevet holdt. Den sidste dag Det var såmænd ikke så svært, lød den kry kommentar fra et par af deltagerne. Andre var virkelig gået til makronerne den sidste røgdag og havde inhaleret i ét væk. Jeg drak en flaske rødvin og tændte den sidste smøg kl Jeg gemte en smøg og ville ryge den næste dag i en parkeringskælder, men det var alligevel for fjollet, så jeg knækkede den. Det var min fødselsdag i går, så jeg havde gemt to. Søndag - da røg jeg igennem. Dagen skal huskes som en af de rigtig gode dage. Jeg røg som en skorsten til det smagte ad H til, lød andre kommentarer til den sidste dag med tobakken, der er erstattet med inhalator, nikotinplaster og -tyggegummi for at dulme de værste fysiske abstinenser. Dramatisk fald Mens deltagerne fortalte om deres personlige erfaringer gik en kuliltemåler på omgang. En dyb indånding og et pust i måleren afslørede, at kulilteindholdet i udåndingsluften på bare halvandet døgn er faldet dramatisk. Og det er godt. Rigtig godt. Så det hjælper altså at kvitte tobakken, selvom abstinenserne lige nu er svære. Brug hænderne og drik vand - I vil opleve, at rygningen kommer til at fylde mere I jeres liv. Hidtil har den været en naturlig del, men nu er jeres opmærksomhed skærpet om røg, lød rådet fra rygestopinstruktøren, som opfordrede til bl.a. øget fysisk aktivitet for at vende opmærksomheden mod noget andet. - Brug hænderne for at komme rastløsheden til livs. - Drik mere vand. - Tænk positivt. Det er jo din egen beslutning, at du vil stoppe. - Tag nogle dybe vejrtrækninger. - Skriv fordele og ulemper op for at komme tvivlen til livs, fordi det koster rigtig meget energi at være i tvivl. Lød nogle af de gode råd, der skal bringe deltagerne gennem de første uger og måneder af en røgfri tilværelse. I slutningen af november var to af deltagerne røgfrie, mens to andre var næsten røgfrie. page 5 It is always hard to say good-bye to a close and faithful companion you have known for years. So hard, indeed, that they had accepted the offer of a course on how to stop smoking from the Danish Maritime Occupational Health Service, because such important decisions cannot be taken alone. After all, it is a matter of your quality of life and well-being for the rest of your days. Health considerations played a crucial part in delegates' decisions because all of them admit that smoking is desperately unhealthy as well as shockingly expensive. The first step was a couple of motivation afternoons but that Tuesday afternoon in September was where it got really serious. The final fag had been stubbed out by midnight on the Sunday, 1 1/2 days earlier. That was the agreement in any case and with just a single exception, they had stuck to it. Some of the benefits could be seen immediately. After just two days as non-smokers, the carbon monoxide levels in their lungs had fallen noticeably. Two of the delegates on the course were as we go to press, still non-smokers and two others were almost non-smokers! Hjælp til rygestop Center for Sunde Arbejdspladser tilbyder rådgivning i at udarbejde rygepolitik, rygestopkurser, rygestopboder samt foredrag om røg og rygning. Halvdelen af alle rygere siger, de gerne vil holde op med at ryge. Og faktisk er mange rygere tæt på et rygestop. Der er gode grunde til, at arbejdspladsen blander sig i, om man ryger på arbejdspladsen. Eksempelvis føler mange sig generet af andres røg på deres arbejdsplads. Samtidig forstærkes nogle arbejdsmiljøproblemer af rygning. Tilbud om rygestop bør derfor være et naturligt personalegode. Det øger medarbejdernes trivsel. Og det hjælper både ikke-rygerne, som undgår at blive generet af passiv rygning, og de mange rygere, der gerne vil holde op. Der er væsentlig højere succesrate for rygeophør, hvis rygeren får støtte i forbindelse med rygestopforsøget. Derfor er det oplagt at kvitte tobakken sammen med andre rygende kolleger. Kontakt Søfartens Arbejdsmiljøråd for yderligere informationer. 6

7 Uerfarne undervises ekstra i arbejdsmiljø Fire færgerederier giver nystartet cateringpersonel en hel dags "ekstraundervisning" i arbejdsmiljø for at sikre de unge en god start om bord Af Lise Mortensen Høy Når man bruger varmt vand sammen med ovnrens udvikles der giftige dampe. Man skal ikke sidde inde under dugen på et bord, når man pudser bordbenet for Brasso indeholder organiske opløsningsmidler. Og man har altid ret til at skrive en skadesanmeldelse, når man er kommet til skade uanset hvad arbejdslederen siger eller mener. Så grundlæggende og så nødvendig er den undervisning, Scandlines, DFDS, Molslinjen og Læsø- og Samsøoverfarten giver de unge, der starter som cateringpersonale i rederiernes passagerskibe. Arbejdet indebærer ikke et lovpligtigt kursus i arbejdsmiljø, og derfor har de fire rederier indført arbejdsmiljøet som "ekstraundervisning". - Vi sender hvert år ca. tusinde unge ud på færgerne. De fleste af dem kommer De unge skal lære at passe på sig selv, og de skal vide hvilke rettigheder de har, siger Kurt Jensen, senior-sikkerhedsinstruktør i Scandlines. direkte fra skolen - ud på en stor, farlig arbejdsplads, forklarer Kurt Jensen, der som senior sikkerhedsinstruktør i Scandlines er en af hovedkræfterne bag kurserne. - Med mindre de har været på en rigtig god arbejdsplads, eller måske har været på et arbejdsmiljøkursus, har de absolut ingen uddannelse i at passe på sig selv. For et par år siden indgik de fire rederier et samarbejde, hvor de er fælles om at arrangere den lovpligtige sikkerhedsuddannelse for nystartet cateringpersonel og det er det kursus, rederierne har udvidet med arbejdsmiljøkurset. A-ha oplevelser Dagen begynder med et oplæg om lovgivningen, om sikkerhedsorganisationen og om Søfartsstyrelsens og Søfartens Arbejdsmiljøråds opgaver og roller, og herefter vises filmen "God kemi om bord. Efter denne appetitvækker er der gruppearbejde med udgangspunkt i Arbejdsmiljømanualen. I hver gruppe bliver en af kursisterne valgt ud, og de fortsættes side 8 Working environment and inexperience Use hot water with oven cleaner and you get poisonous gas... Don't sit under the tablecloth when polishing chair legs - Brasso contains organic solvents... And you always have the right to file an accident report when you have been injured no matter what your supervisor might say or think... The training given by Scandlines, DFDS, Mols Line and the Læsø and Samsø Ferry Service to the young people who join their passenger vessels as catering crew is that fundamental and essential. There is no legal requirement for them to have a training course on the working environment and the four lines have introduced the topic as supplementary training. - Every year about 1,000 young people join our ferries. Most of them go straight from school into a big, dangerous workplace, explains Kurt Jensen who, as senior safety instructor at Scandlines, is one of the main promoters of the courses. - Unless they have been at a really good workplace or have attended a working environment course, they have absolutely no training in how to take care of themselves. The day starts with a presentation of the legislation, the safety organization and the tasks and roles of the Danish Maritime Authority and the Danish Maritime Occupational Health Service. We then show a film, "Good Chemistry Aboard". This little appetizer is followed by teamwork using the Workplace Instruction Manual. continues on page 8 7

8 fortsat fra side 7 andre interviewer ham eller hende om arbejdsfunktioner og miljøpåvirkninger: Hvad er du beskæftiget med? Hvad er du påvirket af? Gør det ondt kan du mærke det? Jeg sidder i seks til otte timer og ekspederer og jeg skal nok tænke noget mere over arbejdsstillinger, siger Jonas Ray Knudsen 19 år og ekspedient i supermarkedet på Scandlines Gedser - Rostock færger. Gruppen slår de forskellige arbejdsfunktioner op i manualen og pludselig går det op for de unge, at det er deres egen sundhed, det handler om - når de bliver trætte i armene af at rede senge en hel dag, når de bliver øre i hovedet af at pudse messing, eller når udsugningen fra frituren ikke virker. - Og så er de næsten ikke til at stoppe igen, fortæller Kurt Jensen. - Vi gør meget ud af at få de unge til at forstå, at arbejdsmiljø ikke kun handler om 'her og nu skader', hvor nogen falder eller får fingeren i klemme. De skal simpelthen lære at passe på sig selv på længere sigt. Ingen værnemidler Arbejdspladsbrugsanvisninger, APB, står på programmet i eftermiddagens gruppearbejde, og efterhånden som de mange desinfektionsmidler og pudsemidler bliver slået op og undersøgt, er der mange, der får en ubehagelig overraskelse. - Vi forsøger at klæde dem på, så de ved, hvilke farer og risici, de er udsat for og hvor de kan slå op, eller henvende sig, hvis de er i tvivl, forklarer Kurt Jensen. - De skal vide, der er krav om, at arbejdspladsen skal indrettes til den enkelte, at de får de personlige værnemidler udleveret, at udsugningen virker, og arbejdet sagtens kan organiseres, så det bliver mindre ensformigt og belastende for eksempel ved job-rotation. Og det er nødvendigt at gå grundlæggende til værks. Flere af de unge har fået besked om, at de først får udleveret værnemidler, efter de har bestået sikkerhedskurset. Så man er sikker på, at de bliver i jobbet Håber de bliver længere Som sidste punkt på programmet lærer de unge at udfylde en skadesanmeldelse ligesom de lærer, at de altid har ret til det. - Jeg er mest overrasket over alle de rengøringsmidler, der er farlige. Jeg anede ikke, at jeg skal bruge handsker, når jeg pudser messing med Brasso. Og så har man egentlig flere rettigheder, end jeg regnede med, siger Jane Eriksen der er 21 år og arbejder som cateringassistent på Duke of Scandinavia. Flere kursister har oplevet, at deres arbejdsleder har nægtet dem at udfylde en skadesanmeldelse og at de blot har accepteret det, - De kender ikke sikkerhedsorganisationen, og ved derfor heller ikke, at der er en sikkerhedsrepræsentant, de kan henvende sig til, fortæller Kurt Jensen, der håber, at kurserne fører til, at de unge vil beholde cateringjobbene noget længere; både i DFDS og Scandlines bliver de unge kun i gennemsnit fem måneder. - Selvfølgelig er der en del, der så vil videre til noget andet. Men mon ikke også der er en hel del, der synes det er for hårdt, og så bare forsvinder. Uden at der bliver gjort noget ved arbejdsmiljøet? spørger Kurt Jensen. page 7 On every course, one delegate is selected and the others interview him or her about work and environmental impacts: What do you do? What are you affected by? Does it hurt, can you feel that? The team look up the various work operations in the manual and suddenly the young people become aware that when their arms get tired from making beds all day, when they get a headache from polishing brass or when the extractor over the deep fryer is not working, it is their own health that is involved. - We make a big thing out of getting the young people to understand that health and safety is not just about the immediate effects of injuries, someone falling or getting their fingers jammed. They simply have to learn to look after themselves in the longer term. - We try to train them to make them aware of the dangers and risks they are exposed to, and where they can go or look something up if they are in doubt, explains Kurt Jensen. - They need to know that there are legal requirements for workplaces to cater for the individual, that they are provided with personal protection equipment, that the air extractors work and that jobs can perfectly well be organized so that they are less monotonous and not such heavy work, for example by using job rotation. Arbejdsmiljø til søs 3 Arbejdsmiljø Cd-rommen Arbejdsmiljø til søs 3 er nu efter mange vanskeligheder færdiggjort og udsendt til skibene. Er der spørgsmål eller kommentarer vedr. funktion og indhold hører vi gerne derom. Er der derimod problemer med leverancen, så bedes henvendelse rettet til Weilbach, der står for udsendelsen. 8

9 Sikkerhed på amerikansk Papirarbejdet er ikke mindre - men det er jo for vores egen skyld, mener den danske maskinchef Det er almindeligt antaget, at vi i Danmark er meget langt fremme med krav til arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed både til lands og til vands. Det er vi utvivlsomt også, men det er alligevel ikke noget, der kan imponere John Jørgensen, 54, fra Bogense. Han er vant til skrappere krav - dog med det forbehold, at John Jørgensen ikke har sejlet i et dansk rederi siden Og det er vel især i den periode, at der har været fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed til søs på skibe under dansk flag. John er efter en uddannelse som maskinarbejder begyndt fra bunden som skibsbygger på Lindøværftet, inden han i 1970 valgte maskinmestervejen. Siden har han haft vand under fødderne som maskinmester i en række danske rederier. Blandt andet 11 år i Mærsk, inden han i 1995 fik hyre som maskinchef i det amerikansk ejede rederi, Stolt Parcel Tanker Inc., der er verdens største transportør af kemikalier. Uvarslede kontroller Flaget er Cayman Island, men arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler er amerikanske, og det indebærer bl.a., at ethvert besætningsmedlem skal gennem en drug- og alcoholtest, inden de går om bord. - Foruden urinprøve skal der afleveres en underskrift på, at man aldrig har været misbruger af hverken alkohol eller narkotika. - Der gennemføres tillige jævnligt uvarslede kontroller. Vi ved aldrig, hvonår der stiller en læge og en sygeplejerske om bord. Når det sker, skal vi med billedlegitimation møde i skibets hospital og præstere en urinprøve. Desuden kan kaptajnen gennemføre alkotests nårsomhelst og hvorsomhelst, han skønner der er behov. - Det betyder ikke, at vi ikke kan drikke en øl eller et glas vin til maden, men vi må aldrig være påvirket, når vi er om bord. Narkotika er ganske enkelt forbudt, så hvis man falder i en drugtest, er det hjem for egen regning og indrejseforbud i USA på livstid, fortæller John Jørgensen. Der er tillige hvert år en omfattende helbredskontrol. - Og den er skrappere end den danske, vurderer han. fortsætter side 10 Safety American style In Denmark, we may be way ahead in legal requirements for occupational health and safety at sea and ashore, but that does not impress John Jørgensen, 54, from Bogense. He is used to much stricter requirements, except that he has not served with a Danish company since And that is very much the period when the focus aboard Danish flagged vessels has been on the working environment and health and safety at sea. In 1995, he joined the Americanowned company, Stolt Parcel Tanker Inc., as chief engineer. They are the biggest carriers of chemicals in the world. The health and safety rules are American so everybody has to take a drug and alcohol test before they go aboard. - In addition to a urine test, you have to sign a declaration that you have never abused alcohol or drugs. - There are regular spot checks and also comprehensive annual medical checks which are tougher than the Danish ones, he feels. The company carries everything from acetone to nail varnish remover and peanut oil, glycol, phenols, phosphoric acid and much, much more. - Before new chemicals come aboard, data sheets are posted outside the cargo control room or the first officer's office so the safety requirements are there for all to see. When we take especially dangerous cargoes aboard, there are safety meetings. - There are also regular fortnightly safety meetings, with the company getting a report after each meeting. continues on page 10 Stolt Concept som John Jørgensen var med på sin seneste udsmønstring. 9

10 fortsat fra side 9 Danske skibe Rederiet fik i midten af 90 erne bygget 9 skibe med rustfri ståltanke på Danyard. - Opgaven kostede Danyard livet - foruden et fransk værft i Le Havre, hvor der var bestilt 3 lignende skibe. John Jørgensen sejlede senest med en af dem, Stolt Concept. - Vi har 52 forskellige tanke. Hver har egne hydreauliske pumper og sit eget rørsystem, så kemikalierne ikke blandes. Det er jo meget forskellige produkter, vi sejler med, da vi worldwide transporterer både for den petrokemiske industri, medicinalog fødevarebranchen. - Det er alt fra acetone til neglelakfjerner og jordnøddeolie, glykol, fenol, fosforsyre og meget, meget andet. Det siger sig selv, at sikkerhedskravene er skrappe. - Inden nye stoffer kommer om bord, hænges data sheets op uden for cargo control rummet eller overstyrmandens kontor, så der er sikkerhed for, at alle ser dem. Når vi får særlig farlige laster om bord holdes der sikkerhedsmøder. - Der er desuden fast sikkerhedsmøde hver 14. dag med referat til rederiet efter hvert møde. Maskinchef John M. Jørgensen med sin Personnel Certificat Binder, som han altid skal have med sig om bord, da den indeholder dokumentation for både hans uddannelse og de talrige kurser, som han gennem årene har været på. Øvelser hver uge - Og jeg har aldrig været i et rederi, hvor der gennemføres så mange brand-, røgdykkerog redningsøvelser. Hver søndag, når skibet er i søen, er der redningsøvelse med efterfølgende evaluering og rapport til rederiet. - En gang imellem synes man næsten, det er for meget, men det er nødvendigt, at vi kender vores opgaver til bevidstløshed i en nødsituation, erkender han. Besætningen er på mand. Den er rimelig stabil og cirkulerer rundt på bestemte skibstyper, så alle har et godt kendskab til forholdene på skibene. Alle får en rundvisning på skibet sammen med styrmand og maskinmester, hver gang de kommer om bord - uanset om de har været der tidligere. Det indbefatter også udpegning af de steder, hvor man mødes i nødsituationer. Ligeledes skal man skrive under på, at man ved, hvem der er kaptajn, maskinchef, overstyrmand og 1. maskinmester. Sikkerhedskultur - Udføres arbejde i mere end 1 meters højde skal der udfyldes en work permit, hvor den, der udfører det, skriver under på at have modtaget instruktion i arbejdets udførelse og at have forstået de sikkerhedsregler, hvorunder arbejdet udføres. - Sker der svigt, har den nærmest ansvarlige pligt til at indberette det til kaptajn eller maskinchef, og ved gentagne svigt er det farvel og tak. - Det er min vurdering, at sikkerheden er indarbejdet i alt, hvad vi foretager os. Ikke mindst ved arbejde i tankene. Det har ført til en meget fin sikkerhedskultur, hvor enhver også tager et medansvar for sig selv. - Jeg har i mine syv år i rederiet aldrig oplevet en hjemsendelse endsige et uheld eller ulykke med sygefravær. For vores skyld - Jo, det kan være irriterende med det meget papirarbejde, og de gentagne besøg af myndigheder, men det er jo for vores eget bedste. - Ingen af de store olieselskaber tager jo et skib i charter uden sikkerhed for, at det kan håndtere opgaven, og at besætningen har de nødvendige kvalifikationer. fortsætter side 11 page 9 - I have never been in a company where they have so many fire, smoke and rescue drills. Every Sunday when the ship is at sea, there is lifeboat drill followed by an assessment and a report to the company. - It is almost too much, but then it is essential that we know what to do if someone becomes unconscious in an emergency situation, he admits. They carry crews of between They are all shown around the ship by a deck officer and an engineer every time they come aboard, even though they may have been there previously. This includes pointing out where to muster in an emergency. They also have to sign a declaration that they know who the captain, chief engineer, first officer and first engineer are. - If working at a height of more than one metre, you have to fill in a work permit stating that you have been instructed about how to do the job and have understood the safety rules for the job you are doing. - If you default, your immediate senior has to inform the captain or chief engineer and if you do it again, then it is thanks and goodbye. - My view is that safety is involved in everything we undertake, especially when working in the tanks. This has led to a very good health and safety culture in which everybody takes joint responsibility for themselves. - In my seven years with the line, I have never seen anyone sent ashore, let alone an accident or injury requiring time off. - All the paper work and repeated visits by the regulators may be irritating but then they are for our own good. continues on page 11 10

11 fortsætter side 10 Der er i hele besætningen stor forståelse for kravene. - Jeg tror, at man i større grad end i danske rederier identificerer sig med sin arbejdsplads. Man er stolt af at arbejde i det, og sætter en ære i at leve op til kravene - også på arbejdsmiljøområdet. - Og vi får jo også noget igen. - Nærmeste pårørende er altid velkommen til at sejle med - også selv om man ikke er gift. Til jul får alle på bopælen en gave fra rederiet, og der er i det hele taget stor opmærksomhed også om medarbejdernes private forhold som f.eks. familieforøgelse, bryllupper, runde fødselsdage o.l. - Desuden er lønnen god. Som maskinchef får jeg kr om måneden foruden andel i overskuddet. Multinational - Selv om vi som regel er mange forskellige nationaliteter om bord, er det sociale miljø godt. - Også her gør rederiet en god indsats. Som et lille John Jørgensen (t.v.) sammen med kollegaer i kontrolrummet om bord på Stolt Concept. Besætningen repræsenterer ofte 8-9 forskellige nationaliteter, men det skaber ingen problemer, tværtimod, fortæller den danske maskinchef. kuriosum kan jeg nævne, at der på alle de Stolt-skibe, jeg har sejlet med har været et orkester. - Rederiet køber instrumenterne, og så er det op til besætningen at gå i gang. Rent faktisk er mange filippinere ret musikalske, så det er næsten altid muligt at finde nogle at spille sammen med, fortæller John Jørgensen. page 10 All the crew fully understand the need for the standards. - I think that they identify with their workplace a great deal more than in the Danish companies. You are proud of working for them and make it a point of honour to live up to the standards, including the health and safety aspects. - And we also get something back. - A partner is always welcome to come along, even though you are not married. The pay is also good. As a chief engineer, I get DKK 42,000 a month and a share of the profits. - Even though we generally have many different nationalities aboard, there is good social atmosphere. This is also something the company really helps with. For example I might mention that on all the Stolt vessels I have been on, we have had a band. - The company supplies the instruments and then it is all up to the crew. Grundkursus i psykisk arbejdsmiljø Søfartens Arbejdsmiljøråd holder Grundkursus i psykisk arbejdsmiljø 28. og 29. januar 2003 på Sorø Storkro. Målet med kurset er at sætte deltagerne i stand til bedre at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen om bord. Kurset vil derfor give et indblik i de psykiske arbejdsmiljø begreber med særlig udgangspunkt i den maritime verden. Emnerne vil bl.a. være arbejdsglæde, konflikthåndtering og stress. Yderligere information på: Pris: Kr for kost, logi og undervisning. Tilmelding til Rådet senest 10. januar Temadag 21. marts 03 Rådets store årlige temadag vil næste gang være den 21. marts 2003 i København. Emnet vil være APV og ISM. Indbydelse udsendes i januar, men notér allerede nu datoen. 11

12 Gammel mad kan koste fire måneders fængsel Det er åbenlyst et problem, der optager mange søfolk, at de får leveret - og måske endda serveret - gamle fødevarer. I hvert fald har vi fået en hel del indlæg efter artiklen i den seneste udgave af SøSikker, hvor en sømand fortalte om sine personlige oplevelser med fødevarer, hvor sidste salgsdato for længst var overskredet. Det undrede ham, at den slags oplevelser tilsyneladende er ganske almindelige til søs, hvor messen må være at betragte som enhver anden kantine på landjorden - bortset fra, at der på landjorden føres meget nøje kontrol med fødevarernes kvalitet. Vi har bl.a. modtaget kopi af et brev til en skibsproviantering, som har sendt gamle fødevarer til skibet, hvilket skulle være sket gentagne gage. En anden skriver, at hvis leverandørerne af fødevarer til restauranter på land udviste samme lemfældighed med kvaliteten som skibsprovianteringerne, så ville de ikke overleve længe som leverandører! En tredje er knotten over, at der er rejst tvivl om hovmestrenes hæderlighed og skriver: Bemærkningen om at der serveres gammel mad for at hovmesteren kan præstere flotte kostregnskaber siger mere om brevskriveren end om de faktiske forhold. Og jeg kunne godt lide at få at vide hvilket rederi, der har sagt, at vi skal Det er kaptajnens ansvar at fødevarehygiejnen er i orden. Er den det ikke, kan det i værste fald koste fire måneder bag tremmer. Modelfoto. spare på kosten. Det er der ingen danske rederier med respekt for sig selv, der har sagt. Jeg har 36 års erfaring inden for branchen. Der er visse afsavn og omkostninger forbundet ved at sejle. Det bør enhver gøre sig klart, inden han vælger jobbet som livsgerning. Men der findes også positive sider der opvejer det. Fortsat god sejlads. Del af synspraksis Fuldmægtig Jørgen Løje Hansen, Søfartsstyrelsen, henviser til sømandslovens 55 stk. 4, hvor der står: Skibsførerne skal føre tilsyn med sundhedsforholdene og renligheden om bord. Det er altså skibsførernes ansvar, at der ikke serveres gamle fødevarer, og det er en del af almindelig synspraksis, at Søfartsstyrelsen kontrollerer hygiejneforholdene. - Det omfatter dog almindeligvis ikke en kontrol af datomærkningen på de enkelte fødevarer, vurderer Jørgen Løje Hansen. Skibsførerens ansvar er yderligere præciseret i bekendtgørelsen om sundhedstjenesten i skibe. I 2 hedder det således: Det påhviler skibsføreren at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge erhvervsskader, forgiftninger og sygdomme eller disses udbredelse om bord. Stk. 2. Endvidere skal følgende iagttages: Letfordærvelige fødemidler skal opbevares i kølerum eller andre rum, hvor der holdes passende lav temperatur. Svigter skibsføreren at føre tilstrækkeligt tilsyn, kan han idømmes bøde eller op til fire måneders fængsel, så det er da noget man ser alvorligt på, påpeger Jørgen Løje Hansen. Han har dog ikke et eksempel på, at en skibsfører er blevet straffet af denne grund. Jail for old food SøSikker udgives af Søfartens Arbejdsmiljøråd, Amaliegade 33 B, DK-1256 København. Tlf , fax , Ansvarshavende: Sekretariatschef Morten Vinter. Redaktør: Peter Finn Larsen. Tryk & layout: Larsen & Partnere. Bladet kan frit citeres, når det angives som kilde. The article on old food in the last number of SøSikker has led to a good deal of discussion. We have received a number of responses on the subject indicating that the criticism was justified and that there is a real problem with food being used after its use-by date. Criticism is aimed initially at food suppliers who are accused of not being careful enough. Expiry dates are often very close the date products are delivered. On the other hand, one of the letter writers remarks that some deprivation and extra expense may be part of being at sea but this is counterbalanced by the positive aspects. It is the responsibility of the owners to ensure that food is not outdated before consumption. Jørgen Løje Hansen of the Danish Maritime Authority says that they check on hygiene as part of their general inspections. - However this does not normally include checking the date stamps on individual food products, he says. - If the owners fail to sufficiently keep an eye on things, they can be imprisoned for up to four months, so it is something we take seriously, points out Mr Løje Hansen. TRYKSAG Jannerup offset a/s TR

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Sept. 2003 Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen Mon ikke det vil glæde enhver sømand, at der

Læs mere

Tog Rådet med på værft og det var en god idé

Tog Rådet med på værft og det var en god idé Nr. 2 juni 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Good working environment tips for newbuildings Shipowner Esvagt have ordered two vessels from a yard in Bilbao. One novel feature is

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs

Det gode arbejdsliv til søs Nr. 2 juli 2008 ISSN 1395-7414 udgivet af søfartens arbejdsmiljøråd Good working life at sea Briefly, the Good working life at sea project is about twelve different managers in the Danish shipping industry

Læs mere

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen

Tanke og lukkede rum er farlige det ved enhver af Henrik L. Hansen Nr. 1 marts 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Everyone knows that... It is well known that there may not be much oxygen in tanks and other enclosed spaces so it can be dangerous

Læs mere

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e)

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2000 Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) I 32 år har skipper Leif Dyhr, 57 år, sejlet med stenfisker. De seneste 20 år

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Udgivet af: Dansk-Nepalesisk Selskab Bladet sendes til alle medlemmer samt personer i Danmark tilknyttet Nepal. Oplag 500 eksmplarer. ISSN 0908-844X Dansk-Nepalesisk

Læs mere

MEDICAL CANCER THERAPIES

MEDICAL CANCER THERAPIES Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/Engelsk Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk /

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette.

Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette. Sessionsprogram MSSM 2014 Session nr. 1 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Vi har skabt en god sikkerhedskultur Ordstyrer: Søren Bøge Pedersen Lokale: HIJ Workshop om, hvordan man udvikler en god

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004 Det mobile dilemma En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling Marts 2004 Informationscenteret for Miljø & Sundhed, marts 2004. Rapporten og den bagvedliggende undersøgelse

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur Havne & Skibsfart ErhvervsMagasinerne Maritim Industri 14. ÅRGANG AUGUST 2012 NR. 8 FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp

Læs mere